REKLAMA

Impeachment Trumpa: zdecydują widzowie, nie sędziowie

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-14 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:43 min.
Udostępnij:

Zaczęły się publiczne przesłuchania świadków w procesie impeachmentu Trumpa, które są transmitowane w amerykańskiej telewizji. Cel obu stron - przekonać widzów do swoich racji. Bieżące sytuację komentowała dr Łukasz Pawłowski z tygodnika internetowego Kultura Liberalna

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz przez Skypea po łączyliśmy się z dziennikarzem ekonom icznym Piotrem Wójcikiem dzie ń dobr y dzie ń dobre kilka by ł bardz o c iekawych dyskusji toczym y tak ich społeczno-ekonomicznyc h bardz o c iekawa pana opinii i pozwalam y sob ie zacz ąć o d pensji minimalnej, bo ona ju ż od styczn ia o d przysz łego roku ma wzrosn ąć do 2 tysięcy 600 prawo sprawiedliwo ść rz ądzące zapowiadało kolejny wzros t do 3000 aż mówi Asz, bo t o Rozwiń » duży wzros t niezależnie o d tego c o c o c o słuchacze my ślą do 4000 zł to 2600 naturalnie raczej chyb a n ie budz i tak iego sprzec iwu albo ubył głów uznajm y, że to nikt nie b ędzie tera z temate m nasze j dyskusji natomiast nie mam y bardz o pa n te ż dostrzega tak i tren d paradoksalny m, że rząd og łosił podwy żkę tej pensj i o p łacy minimalnej, al e c i, którzy pracuj ą w sektorach publ icznych w r óżnych formac h prawnyc h mogą tyc h pieniędzy n p . n ie zobaczy ć albo nawe t ucierpie ć z 1 strony znajd ą pa ństwo na stronie tokfm tekst moj e kole żanki Anny Gmiterek-Zabłockiej, w kt órej on a rozmawia z w ładzami Tomaszowa lubelsk iego, kt óry m ówi o tym, że n ie stać g o na podwyżkę te j płacy m inimalnej i zam ierza zmniejszy ć po prost u eta t ludziom obawę także będą pracowa ć tyl e samo za t e same pieni ądze tylko formalnie t o będą pracowa ć mniej, a z drugiej strony mam y opow ie niepokój z e strony szefostwa i tak cz ęsto zad łużonych szp itali może ich n ie sta ć na podn iesienie te j p łacy minimalnej, szczeg ólnie że nawet pracown icy, kt órzy są obj ęci r óżnymi porozum ieniami sektorowymi to te ż był, chocia ż ta pensja nie musi by ć zgodnie z t ą podwy żką zgodn ie z prawem podniesiona na t o dyrektorz y mówią n ie możemy podnie ść proszon o personelowi sprzątające tylk o, żeby zrobił więcej szkód ni ż ratownicy medyczn i czy pielęgniarki i czy t o jest tak że rz ąd nie bardzo chc e ponie ść odpowiedzialno ść za swoj ą decyzje, kt óre naturalnie ma prze z w ielu jes t Witana pozytywnie mo że ja si ę wypowiem się wszystkim w temac ie Tomaszowa lubelsk iego, jak o że pracowałem prze z kilka lat w administracji publ icznej to w łaśnie w administracji samorz ądowej, więc mamy jakiś ta m spos ób wyrob ione zdanie na te n tema t są przede wszystkim n ie zna m jeszcz e szczeg ółów plan u burm istrza Tomaszowa nie w iemy, a komu zaproponuje, a t o zmn iejszenie etatu trzeb a pamiętać, że zmniejszenie etat u dl a pracown ika etatowego musi si ę wi ązać z podp isaniem aneks u umowy pracownik n ie musi się na t o zgodzić być mo że za jaki ś grup y pracownik ów, kt óry ma mo żna zmniejszy ć ten eta t be z be z uszczerbku, jakb y na ich komfort pracy, czyli t o s ą np. punkt y, w kt órych w, kt órym po prost u przez d ługi czas si ę siedzi czekana na kl ienta np. punkt obsługi mieszka ńca, więc ci ężko ocenia ć sam ą decyzję natom iast chodz i o generalnie prac ę w samorz ądzie to to ma m do niej 2 uwagi po p ierwsze, tam rzeczywi ście zarabia si ę koszmarn ie mało i to nie tylko samyc h urzędach m iast, ale przede wszystk im w jednostkac h podległych samorządowi Chrzanowska ch łopcy są b iblioteki, w których zn ów zacznie ubiegać strof y silne t o są te ż urz ędy pracy, a różne ta m Zumy, czyl i do urzędu dotycz y zajmuj ący si ę ulicami wodociągami tak dalej, więc ta m zarobk i s ą rzeczywiście koszmarn y z drugiej stron y wiem, że prezydent, gdyb y w ty m urzędzie miar pracowa łem obci ęto ludz iom nawet z godziny prac y do 6 godzin do tego co się mn iej wi ęcej sprowadza to obcięcie do 34 etatu, a to i tak 99 % jedna k byśmy wyrabiało wynika z teg o, że po prostu, gd y jedna k struktur a zatrudnienia jes t w samorz ądzie bardzo dz iwna z 1 strony staramy si ę koszmarnie ma ło z drugiej stron y jest po prost u ta m du żo pracownik ów, którzy cz ęsto wykonuj ą z czynno ści zupe łnie niepotrzebne, więc je śli podwy żka płacy m inimalnej doprowadz i do z 1 strony zwi ększenia zarobków jest, a z drugiej strony jedna k bardz iej racjonalnego zarządzania kadram i w samorządzie t o tylko dobrze oczywiście t o wcale nie musi si ę wiązać z e zwoln ieniami po prost u, a w łodarze m iast mog ą n ie og łaszać konkurs ów na nowe stanowiska, gd y osob y odchodzą, gd y osob y odchodzą na emeryturę obecn ie wygląda tak że zasadzie automat u si ę otwiera konkurs, gd y tylko kto ś przejdz ie na emerytur ę konkursem tak sam o jes t z zatrudn ianiem na na s na zast ępstwo tuta j może moim zdan iem tuta j w ładze wszystk ich samorządów mają bardz o du że pol e do popisu s łyszę, że pani bazowa ć na pytania n ie znacz y, bo albo rozumie co pa n tylko, żebym im bardz iej chodzi mi jednak idea, że ludzie, którzy tak jak pa n mówił zarabiaj ą bardz o ma ło w samorz ądzie rząd og łasza podwyżkę pensj i m inimalnej natomiast n ie przeznacz a na t o żadnych środków, żeby pieni ądze posz ły ta m gdz ie by samorz ądy i tak są os łabione jak w iemy f inansowo r ównież r óżnymi decyzjam i podatkowymi, ab y szpitale też n ie maj ą żadnych dodatkowych pieni ędzy na podn iesienie te j pensj i m inimalnej, czyli tam, gdz ie w pewny m sensie no c i, którzy rządzą odpowiadaj ą za dystrybucj ę środków to jest proble m z podn iesieniem te j pensji m inimalnej na t u s ą 2 sprawy po pierwsze, t e dodatkowe wp ływy prz y podn iesieniu pensj i minimalnej pojawią się n iejako automatyczn ie samorz ądy samorz ądy uzyskuj ą połowę wpływów z PIT w Polsce, wi ęc podn iesienie p łacy minimalnej automatycznie zwi ększy dochod y z PIT, a połowa te k tych dodatkowyc h wpływów trafi do samorządów, a wi ęc si łą rzeczy będą mog ły t o dodatkowe pieni ądze przeznaczyć m. in. na wzros t pensji, a dziś chodzi o z e szp itala służby zdrow ia oczywiście zwi ększenie p łacy m inimalnej również większym, a wp ływy do NFZ, ponieważ sk ładka zdrowotn a jest odprowadzane, ponieważ po prost u b ędzie wy ższa sk ładka zdrowotn a w ty m momenc ie będzie więcej oczywiście nie w stosunk u do PKB, al e wi ęcej nominalnie pojaw i się pieni ędzy w NFZ, więc b ędzie można o d przysz łego rok u, a chocia żby zwiększyć wycen ę usług, bo do teg o tak naprawd ę si ę sprowadzać, czyli trzeb a będzie zwi ększyć n p . w łaśnie wycen y us ług medycznych cz y tak będzie on o cz y trzeba pamiętać, że m y tak naprawdę rozmawiamy o rzeczach, kt óre dopiero nastąpią, al e radz i si ę szefostwo szpitali i inne choćby prezydenci m iast martwi ą jak maj ą sfinansowa ć tak oczywiście na bardzo dobrz e zgłaszają swoje zastrze żenia wcze śniej, gdyż by ć może ud a się wymusi ć na rz ądzie wprowadzen ia konkretnych zm ian chocia żby taki w łaśnie jak zwi ększenie wycen y usług medycznych myśli pan przed e wszystk im jest no c o znacz y tak naprawdę wycen y us ług medycznych powinny by ć wyceniane pow inny by ć modyf ikowane co roku, ponieważ co rok u rosną pensj e c o roku rosn ą płace i z tego c o wiem nie jeste m specjalist ą ogrodu służby zdrow ia, ale generaln ie co rok u jednak jes t jaka ś my modyf ikacje wycen wycen a usług medycznych, więc n o tak musi n o tak musi by ć trzeb a pamiętać n p . ca łkiem n iedawno były też spor e podwy żki dla piel ęgniarek też by ły r óżne obaw y o to, ale nie zwi ększyła si ę z niej n ie zwiększyła si ę pul a pieni ędzy długo nast ąpiły kreatywn e przesuni ęcia księgowe, żeby to sfinansować z rodak a, bo ta m po prostu od miast z zarz ądcą jes t gotowy no w łaśnie na potrzebn e podwyżki, bo mówimy ca ły cza s o tym, że są potrzeby finansowe rządu rz ąd obawia si ę m ówić o podatkac h np. możemy tera z przez 30 krotności natomiast w łaśnie wykonuje tak ie ruch y, które kosztuj ą g o n ic natomiast inni ja t o jes t moj e wrażenie inni zaczynają muszą sob ie pote m z tym poradzić choćby samorządy szp itale na własną rękę to s ą przykłady tak t o prawda t o znaczy, i ż chodzi o samorz ądy urząd w ielu la t jest sytuacj a tak a że, a państwo scedował j e na n ie przeróżne zadan ia tzw. zadania zlecon e na zadania zlecone zawsze pa ństwo pow inno przekazać pieniądze jako ś dz iwnym trafem zawsze by ło tych pieni ędzy trochę mniej niższy niż t e samorządy na t o b y potrzebowa ły, cho ć akura t ot o sytuację n o to jest fakte m, że p łaca m inimalna była, jakb y na g łównym, a kluczową kwesti ą w kampanii wyborczej PiS-u no no i by ł PiS oczywiście przygotowa ł sob ie prawa ob ietnice n ie do ko ńca nie do ko ńca lub w og óle, a nie n o n ie przemyślał teg o u tych przeróżnych efekt ów, bo efekt y wprowadzen ia płacy mi pod noszenia bardz o szybk iego płacy m inimalnej tak naprawdę dwukrotn ie wyższego ni ż w ostatnim czas ie, bo PiS planuje tak wygodnyc h Mal podwy ższenie płacy m inimalnej w ci ągu 5 lat tymczase m wcze śniejsze pod wcze śniejsze podwojen ie płacy m inimalnej zaj ęło na m dekadę czy można powiedzie ć, że je śli oczywi ście plan y PiS się spe łnią t o przysp ieszymy dwukrotn ie temp o wzrost u p łacy minimalnej, chociaż ja te ż ma m jednak w ątpliwości czy rząd rzeczywi ście te plan y spełni mo im zdaniem moim zdaniem zatrzyma m się b ędzie podnoszon e do tyc h 3000, czyli 2021 roku osi ągniemy 3000 rząd b ędzie m ógł jak b y pochwalić się ty m, że proszę spe łni kolejn e kolejn e kolejn ą obietnicę natomiast ju ż pozosta ł i 3000 moim zdan iem spokojn ie do udźwignięcia nie b ędziemy się jeszcze wcal e jako ś bardz o, a wyr óżniać na tl e innych krajów OECD, bo wtedy dal, a p łaca m inimalna będzie wynosił mniej wi ęcej 52 % średniego wynagrodzen ia je śli utrzymam y wzros t wynagrodzeń ta k jak jes t obecn ie apotem ju ż b ędzie w łaśnie dostosowywanie si ę do zmieniaj ących si ę warunk ów i tylk o realizowania wyborcac h takich kolejn a w jeszcz e, bo jeszcz e chcia łam trzydziestokrotności by łyby przy p dyskusj ę o zn iesieniu l imitu do ZUS-u wp łynęło jak o projek t poselski, wi ęc mo żemy sobie, chocia ż w radiu porozmawia ć, b o tak to z konsultacjam i b ędzie jak zwykle no tutaj jes t bardz o c iekawa dyskusja, bo ona nie jest te ż, by opinię w niej nie s ą tak oczywiste t o znaczy z 1 strony te n argument przeciwnik ów zniesienia limitu jes t tak i, że ma ich poczuc ie, że rz ąd pieni ędzy potrzebuj e dzi ś będą dlateg o znos i t e ten limit dostan ie t e dodatkow e pieni ądze aktor pote m wyp łacić te emerytury no t o już n ie jeg o problem, a c o pa n na to, gd y ja kiedyś by łem zwolenn ikiem zn iesienia trzydziestokrotności obecnie jeste m racze j sceptyk iem teg o rozwi ązania z tego okr ęgu z teg o względu, że mo że ono i wygeneruj e na pewn o napi ęcia w system ie ubezpieczeń spo łecznych w przysz łości po prost u ludzie, a trzeba będzie wyp łacać bardz o wysokie emerytury ludziom zamożnym c i ludz ie zamożni zwykle te ż żyją dłużej ni ż c i mniej zamożni, wi ęc inne, wi ęc wygeneruj e to spor e napi ęcia jeste m zwolenn ikiem zdecydowanie inne zwi ększenia obciążeń publicznoprawnych dla osób n i wi ęcej zarabiających natomiast dajemy si ę, że można t o zrobi ć ono przed e wszystk im systemem podatkowym, a n ie jes t systemem składka t o, ab y wprost powiedzieć, o c o chodz i o podn iesienie podatk ów nic oczywiście ta k ta k ta k tak wprowadzen ie dodatkowe j stawk i PIT, a zmniejszenie obniżenie roczneg o progu i to by ł generowa łoby te ż wzros t wzros t dochod ów bud żetowych, a bez obci ążania system u ubezpieczeń społecznych to by łoby dużo dużo, ale przejście mówi si ę te ż tak iej sytuacj i, że zg łosi si ę trzydziestokrotno ść tych składek oprócz tego wprowadzi ć, jakby towarzysz ący przep is, który pow iezie, a wobe c powy żej jakiego ś poziomu emerytur si ę nie wypłaca, czyli ci ludz ie p łaciliby wy ższe składki ale jakb y sk ładki, b y trac ili nie otrzymywaliby z teg o tytu łu wyższych emerytur tylk o, że to moim zdan iem jes t ono niekonstytucyjne zima jes t wszystk im m ówienie wpros t chcemy zwi ększyć obci ążenia dl a najbogatszyc h, bo potrze b, bo bud żet i r óżne projekt y teg o potrzebują, ale t o chyb a PiS uznaj e, że n ie może tego powiedział, że tak ie wra żenie, jakbym no i dlateg o wg mnie du żo lepszym po prost u byłaby reform a systemu podatkoweg o w k ierunku progresj i kompleksowa reforma, kt óra mia łaby te ż osoby f izyczne prowadz ące dzia łalność gospodarcz ą, a i on a byłaby generowa ła dużo mn iej napi ęć w system ie ubezpieczeń spo łecznych i opr ócz tego mogłaby nawet n ie wi ęcej dochodów bud żetowych bardz o jak zwykl e dzi ękuje Piotr Wójcik dz iennikarz ekonomiczny pa ństwa go ściem prze z Skypea trasy informacja po informacjach rozp ływał opowiem pa ństwu o przesłuchaniach publicznych w amerykańskim kongres ie, kt óre się rozpocz ęły w sprawie p ismem do lat a, a świat podgl ąd p ierwsze spojrzen ie na gospodarkę p ierwsze analizy i prognoz y rynku p ierwszy przegl ąd pras y gospodarczej po prostu p ierwszy progra m gospodarczy w rad iu TOK FM o d poniedziałku do pi ątku po sz óstej 40 sponsorem programu jes t firma s ą met a producen t oprogramowania ERP z obs ługą Split paymentu reklama z wami med ia Markt sw ój stary sprz ęt na nowe ekolog iczne i zaoszczędzi nawe t do 500 z ł np. kupując ekspre s automatyczn y Philips dlatego z obudową z e Stali szlachetne j oszczędzić 200 z ł, p łacąc tylk o 2499 zł lub koniec cen med ia Markt i w inem i w tej Łodzi s ą festiwale świętuj z nam i jubileusz pi ęćdziesięciolecia ECM Records 7 koncertów w serc u warszawsk iej Pragi 2005 . 27 listopad a centrum prask ie Koneser b ilety wyłącznie w s ieci eventim PL komfortowa wyprzeda ż w c itroenie ju ż trwa sprawdź opust y na Słowacji dn a C3 Aircross baga żnikiem do 520 l tera z Citroën C3 Aircross dostępny o d r ęki na promocj ę citroen PL lu b w najbli ższym salon ie dobre dwoje tabletk i na odchudzanie przecież ja n iczego nie bior ę na odchudzanie suplemen t diety chyb a z n imi zdrow a wątroba plus prawidłowa mas a ciała to tak że okazja w łasnymi w trosce o kontrol ę i smuk łą sylwetkę matę do używania reguły dzia łania wspiera działania zdrowia, a Love n ie siedź w dom u, gdy por a na przygodę przywita i pi ękną polską jesień z paliwami BP, al e team y w BP k ierujemy si ę tob ą nas i Czytelnicy zuchwal i dociekliwi wymagaj ące to dl a n ich piszemy odwa żnie c iekawie niezale żnie wyborcza PL ma ju ż 200  000 prenumeratorów wej ść tera z na wyborcza PL i dołącz do nich s ąsiedzi bez rz ądu wyjecha ła do sanatorium i teraz musi kupi ć jakiś magnes ich sąsiad kupi ł Neo Mag cardio suplement d iety neoma g card io zaw iera opr ócz magnezu inne ważne składniki pisano sa m ra z dla sen iora neon cardio więcej niż marn e Aflofarm takie chrupiące wyniki za tak i, że sobie w grupie to nikt nie s łyszy c o mówi pan powie na spraw ę, że chrupiące nic nie m ówię, bo przecie ż n ie wypada racj a są dużo mówić wraca na kolację mam y chrupiące pieczywo i pyszn e dodatk i do niego Żabka ma ły w ielki sklep reklam a rad io TOK FM p ierwsze rad io informacyjne 1540 Wojciech Kowalik sądowa ugod a rodz iny of iar katastrofy hal i mi ędzynarodowych targ ów katowickich z e skarbe m państwa 90 osób rodz in of iar z łożył poz ew grupowy przec iwko państwu tera z wywalczyl i zado śćuczynienie ugoda jest konsekwencj ą wyrok u Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który w styczniu prawomocn ie przes ądził o odpowiedzialności skarb u pa ństwa za katastrofę sprzed 13 lat, w kt órej zgin ęło 65 osób małżonkowie rodz ice dzieci of iar dostaną tera z po 200  000 z ł odszkodowa ń rodzeństwo 50  000 z ł organizator transport u tygrys ów, kt óre w październiku utkn ęły na przejściu gran icznym z roszczen iem może wyj ść na wolność lubelsk i Sąd Okręgowy uchyli ł wobe c Rosjanina aresz t jak wcześniej zastosowa ł sąd ni ższej instancji prokuratura postawiła na t o IW zarzuty zn ęcania si ę na d zwierz ętami wg śledczych zorganizowa ł transport tygrysów w nieodpowiednich dl a n ich warunkac h w klatkac h ograniczających swobod ę n ie zapewnił odpowiedniej ilo ści pokarmu i dost ępu dowody w wyn iku czego 1 z tych rys ów upad ł m ężczyzna nie przyznał się do winy t o s ą informacje tokfm 6 firm chc e dokończyć budow ę drog i ekspresowej z 5 w wojew ództwie kujawsko-pomorskim k ilka miesięcy tem u z w łoską firm ą impreza pizza środki umowa zosta ła rozwi ązana Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzy ła koperty z ofertam i na p ierwszy z 3 niedokończonych odcink ów Agnieszka Młynarska chodzi o niemal 10 kilometrowy odc inek Błonie Szubin p ółnoc do przetarg u zg łosiło się 6 firm ich ofert y różnią si ę aż 200  000 000 z ł najwi ęcej, bo 556  000 000 z ł chc e Polaku, a najmn iej konsorcj a firm Kobylanka i Mirbud 359  000 000 zł tymczasem GDDKiA m a do wydan ia 300  000 000 będzie musiała zdecydowa ć cz y pieniądze dołożyć cz y przetar g uniewa żnić m ówi dyrektor kujawsko-pomorskiego oddzia łu Radosław Kantak chcemy w te n spos ób przeprowadzić post ępowanie, ab y nowy m sezon ie budowlanym wykonawca ju ż na odcinki 3 szedł b ędę robi ł wszystko, żeby zosta ły oddan e pod kon iec roku 21 oferty na dokończenie pozosta łych 2 włoskich odcinków mam y poznać 26 listopad a ca ła 130 kilometrowa trasa z 5 podzielona jes t na 7 odcinków do ko ńca roku maj ą by ć gotow e 2 z Bydgoszczy Agnieszka Młynarska TOK FM dzi ś jutro zamkni ęte zostały szko ły w stolicy Indii, a t o z powod u smog u spowijają go m iasto jak podaj e Reuter w niekt órych punktac h pom iarowych zabrak ło prawie skal i do obl iczania poz iomu stężenia szkodl iwymi pyłami w ładze n ie dali ostrzegają, że poz iom zanieczyszcze ń szkodzi wr ęcz życiu os ób z chorobam i uk ładu oddechoweg o za 20 minut tak FM informacje o jako ści pow ietrza w polsk ich m iastach zgod a na Zachodzie kraj u na Pomorzu słoneczne popołudnie im dale j na wsch ód tym więcej chmur i deszcz u 4 stopnie pokazuj ą termometry w centrum kraju przewa żnie oko ło 67 o 8 na Dolnym Śląsku Podkarpaciu rad io TOK FM p ierwsze rad io informacyjne, a świat podgl ąda Agnieszka Lichnerowicz państwa go ściem dr Łukasz Pawłowski z tygodnika internetowego kultura l iberalna dzień dobr y dzie ń dobr y Kongres ameryka ński Kongres dokładnie t o kom isja Izby reprezentant ów rozpoczął wczora j publiczne przes łuchania w ramach dochodzen ia w sprawie pigmentu Donalda tramp a przes łuchania ju ż by ły wcze śniej, al e by ły za zamkni ętymi drzw iami znaliśmy je głównie z przeciek ów t o c o wypow iadali przes łuchiwani teraz t o wszystko b ędzie m ówione publ icznie, jakie ma znaczenie cz y o d, o co chodzi w te j fazie najczęściej chodz i o to, żeby pojawi ło si ę jakie ś s łowo zdan ie wyra żenie wym iana zda ń, które b ędzie mo żna puścić w telew izji, kt óre licz ą na to Demokraci ma ło, że przekon a cz ęść wyborców, a do teg o, że jedna k Tramp zasłużył na t o, żeby zosta ć usunięty z e stanowiska po prost u ukażą stopie ń skorumpowan ia te j administracji i fakt, że monodra m wykorzystuj e swoj e stanow isko dl a osi ągnięcia osobistych korzyści, a n ie po t o, żeby walczyć o interesy Stanów zjednoczonych, bo de fact o o t o chodz i w ca łym w całej te j sprawie, że ta m wykorzysta ł swoj e stanowisko w ładze i pieni ądze, jak ie t o stanow isko daje t o znacz y mo żliwość dysponowan ia środkami po t o, żeby wywrze ć presj ę na Ukrainę, ab y pomogli m u w jeg o kampanii prezes ważny momen t, na które wart o zwrócić uwag ę artyste k druga spraw a, kt órą potencjaln ie Demokraci rozwa żali do PIT b ędą p ierwsza dotyczy ła wp ływu Rosjan i potencjalne j wsp ółpracy Donalda tramp a lub ludzi z jeg o sztab u z Rosjanami po to, żeby Tramp wygra ł wybor y, a tera z mamy inn ą spraw ę razem z Ukrainą w roli g łównej, a n ie z Rosją, że właśnie ta k jak mówi Łukasz Pawłowski Tramp mia ł naciska ć na Ukrainę nawet n ie mia ł naciskał to znacz y w Bytowie, gdzie t o jes t niekt órzy komicy a w jakiej spraw ie obrońcy trampa będą m ówić, że naciskał po też na t o, żeby Ukraina wzięła się w ko ńcu za walk ę z korupcj ą i przekracza t o wzięcie si ę za walk ę z korupcją mia ło polegać na ty m, żeby przypatrze ć się działalności trzeba 1, który może by ć taka ciamajda idzie oba j maj ą 13 na ojca Dziuba 1 może by ć konkurentem tramp a w nast ępnych wyborach, cho ć coraz mniej na t o wskazuj e, al e w momenc ie, k iedy ta rozmowa odbywa ła to by ten by ł absolutny m l iderem sonda ży w śród w śród Demokratów, czyl i ta k jak mówiłem t o tak naprawdę nie jest spor t sprawn y, żeby ta k na szczęście tylko jes t t o tak i demokratyczny Strzałko, kto kogo przekon a tak, bo też artyku ły i pigmentów to znacz y te kategor ie pod jak imi można rozpocz ąć cały proce s są bardz o n iejasne znaczenie ma tak że, je żeli prezydent ukradn ie coś o wartości dajmy na t o 100  000 USD to wted y mo żna jak 90 nie mo żna tuta j ta kategor ia jes t dość mglista t o znacz y to ma by ć instrument został zaprojektowan y tak w momenc ie, kiedy prezydent pr óbuje nadu żywać swojej w ładzy pr óbuje zaburzy ć r ównowagę pomiędzy różnymi gałęziami w ładzy domu Kongres może interweniowa ć, al e oczywiście wymagana jest do teg o zgod a ponadpartyjna na co w stanach Zjednoczonych i s ą cora z mniejsze szanse i t o tak że wida ć w obecnej sytuacji c o znacz y po kilku już chyb a kilkunastu tygodniach o d czas u rozpocz ęcia ca łej procedury w łaściwie t e ruch y elektorat u są niewielkie t o znacz y 49 %, je żeli badan ie 40 proc 9 % Amerykanów jes t za impeachmentem 47 przeciwko ach, i n ie wida ć tutaj specjalnych uchwał, je żeli jeszcz e rozb ijemy sob ie poparc ie na na ludzi, którzy popieraj ą bardziej demokratyczną partię republikańską no t o b ędzie r óżnice są przeogromne t o znacz y wi ększość Republikanów absurd nie jest przec iwko jak imkolwiek pr óbom usunięcia prezydenta wi ększość Demokratów jes t za niewiele t u zm ienia po pierwsze n ie publicznych przesłuchań także n ie wiemy nie n ie wida ć, a żeby doszło tuta j do jakiego ś prze łomu, cho ć oczywi ście media, kt óre s ą krytyczne wobe c prezydenta nie n p . New York Times czy polityka pisz ą o tym, że by ło t o absolutn ie w idzimy, że prz y przes łuchania były pokazywały winy, al e raz jeszcz e wrócę do dość dorzeczy to znacz y, jeżeli uznam y, że prezydent naruszy ł prawo, wymuszaj ąc co ś na nadu żył swego stanow iska wymuszaj ące na Ukraińca to właśnie n ie mus i robi ć całego teg o sza łu, bo prezydent sam si ę do tego przyznał, iż jest t o zreszt ą wyraźnie w idoczne na transkrypcję tras krycie mo że do tego, że domaga ł si ę walk i z korupcją na transkrypcj i rozmow y, kt órą sa m prezydent opublikowa ł w tym sensie m ówię sa m si ę do teg o przyznał słyszymy wyraźnie, że domaga si ę o d prezydenta Kaczyńskiego cz y mógłby zrobić dl a na s pewn ą przysługę jak to cz ęsto Tramp m ówi w ielu ludz i ciekawych c o tam robić, by te n liczy cz y przypadkiem nie dochodzi ta m do korupcj i tak że rzecz jasna i Republikańskiej arg o by ł argumen t Republikanów przec iwko tem u absolutn ie nie nie wytrzymuj ę jakie ś próby wysoki i kilka argument ów przeciwko mogę j e wymienia tylko dodam, bo t o jes t to ważne wydają si ę to co Łukasz Pawłowski mówi tamte n tak ą analizę dziennikarską, że jedna k za czas ów Nixona NIK są zrezygnowa ł, ale te ż mógł zosta ć odsunięte zmiana im wi ęcej media ujawnia ły na tema t teg o c o ek ipa Nixona zrobiła t o jedna k op inia publ iczna zaczynała zmienia ć zdan ie, czyli jeszcz e fak t tekst y dziennikarskie ujawn ione informacje miały wp ływ na t o jak ludzie postrzegaj ą rezydent a, a teraz wydaj e si ę, że każdy jest kopany tam, gdzie się kopa ł i trochę, kt o nie ma, ale argument y są tak ie wręcz przykr o teg o słuchać to znacz y, k iedy s łucha si ę polityk ów partii Republikańskiej, jakie t o są argument y po p ierwsze, że nie ma świadków, którzy byl i bezpo średnio prz y te j rozmow ie tak tramp a tylko przys łuchuje się dyplomat ów, kt órzy mieli wykonywa ć, gdyb y tę polityk ę wobe c Ukrainy, b o tak by ło wczoraj no t o jest argumen t chybiony o, tyl e że po p ierwsze, Demokraci m ieli świadka, kt óry bezpośrednio s łuchał te j rozmow y jeszcz e w zamkni ętych przes łuchaniach i w ówczas Republikanie oskarżają o sygnali ście, kt óry rozpocz ął ca ły ca ły ten proces i pa ństwo, że tam chcę, żeby o n też zeznawa ł, a jedna k system na razie chron i jeg o malarstw o te ż, b y mieli śmy 1 z pracownik ów narodowe j rady bezpiecze ństwa, które był s łuchał tego wywiadu te j rozmow y bezpo średnio i kiedy zezna ł c o w n iej usłyszał to zosta ł oskar żony o to, że jak o osob a urodzona na Ukrainie, al e ameryka ński obywatel n o jest niewiarygodna mo że ma jaki ś sentyment wobec kraj u swoich rodzic ów t o po pierwsze po drug ie Tramp n ie pozwal a cz ęści swoje j administracji zeznawać t o znacz y wydaje instrukcje, żeby nie brali w ty m udziału n p . John Bolton, czyl i były doradc a ds. bezpiecze ństwa Narodowego odmówił na razie zeznaje tak samo sze f sztab u Donalda trampa ludzie, kt órzy są najbli żej prezydent a na jeg o polecenie n ie zawodn icy trampa pow iedzieliby po c o ca ły te ż za ro k wybor y wyborc y sam i zdecyduj ą, że wybior ą trampa cz y nie, je żeli to nie przeszkadz a, czeg o si ę dowiedzieli dem o okre s nie to nie jes t kra j n ie oczywi ście część obrońców trampa, m ówi że urzędujący prezyden t w ogóle nie mo że być oderwane od koleg ów z rol i n ie mając jeszcze z ty m nie zgadzam się tak ą retoryk ę s łyszymy tak że w Polsce t o znacz y, że wyborc y wyga wybrali jak się coś n ie podoba to za 4 lata nie wybiorą n o t o dajemy n ie jest tak że w demokracji ten, kt o zwyci ęża w wyborach Makar plaży mo że robić wszystko co musz ę hodował 16 tys amb itnych jest absurdalne jeszcz e tylko 2, które Republikanie podnoszą 1 zabawniejszy jes t tak i, że ostatecznie pomoc dl a Ukrainy wojskowa, bo ta m miał uzale żnić w uda udz ielenie tej pomoc y o d właśnie spe łnienia jeg o żądań ostatecznie ta pomo c wojskowa do Ukrainy trafiła t o prawd a, al e trafi ła, a z opóźnieniem, by dop iero po ty m, jak Kongres sa m zacz ął si ę sprawą interesowa ć i zacz ął wywierać presj ę na administrację prezydenta, aby zaaprobowan e przez Kongres pomo c wreszc ie Ukraińcom przesłać, więc te n argumen t zupełnie n ie jesteś chyb iony pow iem dla porz ądku, że zeznawa ł w tego p ierwszego dn ia publicznych przesłuchań bitej lord, kt óry z ambasadorem Stanów zjednoczonyc h na Ukrainę t o jes t bardzo ciekawe, ponieważ t o jes t pol ityk, kt órego ju ż Republikanie ju ż Tramp powo łał na t o stanowisko przy f ilmach p o tak dok ładnie piękna b iografia weteran no tak i bym powiedzia ła cz łowiek, którego trudn o niekt órym trudn o zarzuci ć jak ąś stronniczo ść tak i urzędnik urz ędnik o d kilkudziesi ęciu lat pracuj ący w ameryka ńskiej dyplomacji, wi ęc powo łany na t o stanowisko ta k jak powiedzia łem s łusznie prze z administrację tramp a, al e współpracujący z pracuj ącym w amerykańskiej dyplomacji jeszcz e za poprzednich dn i na eur o mówi nie tylk o o tym, że by ł tak zrozumiał tak si ę dzia ło, że były t o nac iski na Ukraińców, ale m ówi wręcz o takiej n ieoficjalnej demo dyplomacj i, którą mia ł prowadzi ć znan y w Polsce rozpoznany Rudi Giuliani, że mia ły tak ie ministerstwo niemal że swoj e powo ła tak moi t o też wida ć w te j rozmowie t o znaczy ujawnionym transkrypcji rozmow y prezydenta trampa z prezydentem zwole ńskim, gdz ie tr a m ówi wyra źnie, że w te j sprawie, czyl i w sprawie te j korupcj i cz y zbadan ia działalności dzioba jedyn a jego syn a na Ukrainie b ędzie się tob ą drog i prezydencie Żeleński kontaktowa ł Rudy Giuliani Bild lobb ing ile t o jest b a, gdyb y mi nie bi ł ba r przepraszam Beach ba r, czyl i m inister sprawiedliwości m ówiąc, bo naszy m językiem ameryka ński, kt órego także powołał tra, bo ta m t o prezydent powo łuje swoją administrację premie w zwi ązku z tym i urzędu 2 bar jes t urz ędnikiem natom iast Rudy Giuliani jes t osob istym prawnikiem tramp a prosz ę sobie wyobrazi ć, że n ie wiem n o i Jarosław Kaczyński ma jakiegoś swojego osobistego prawn ika wysyła g o z misj ą na Ukrainę, żeby tam za łatwia jakie ś podejrzane sprawy n o tak to w te j chwili wygl ąda i t o jes t w ty m zapisie dlateg o mówię, że ca ły te n proce s, który tera z się tocz y właściwie ma udowodni ć t o co ju ż sa m prezydent powiedział mus i by ć trochę rozczarowuj ące, bo jeżeli walk a jest d łuższe i serc a Amerykanów NATO pow inno by ć oczywi ście emocjonuj ąco, a wystąpił porz ądny urzędnik pań, dl a kt órego ju ż pr óbuje dyskredytować jes t t o wyraźne to znacz y wida ć takie wprowadzen ie nowych pojęć t o znaczy t o jest pol ityka biurokracji zaczynają m ówić Republikanie, czyl i zaka z pol itycy zwan a biurokracja więc, owsze m, on i są urzędnikami, al e mają swoj e wyra źne przekonania nie lubi ą, al e zdawaliśmy no lat n ie lubią pan a prezydenta i w zwi ązku z tym g o atakują inny argument, kt óry się pojawia no n o jes t tak i i n ie żartuje to znaczy, że dzi ś pos łucha republika ński np. senator ów, że adm inistracja m ówił Lindsey Graham senato r z p ółnocnej Karoliny, że adm inistracja prezydenta to polityka by ła zby t chaotyczn a, żeby cokolw iek wymusi ć na prezydenc ie z Zielińskim, więc d e facto, że prawie z łamał prawa dlateg o Unia ogarni ęte jest n iekompetentny na tyl e, żeby jego polityka jest na tyle chaotyczn a właściwie k im rozmaw ia t o różne są cele i pol ityki w związku z tym nie jes t w stan ie tego zrobi ć i tak ostatecznie o impeachmencie zdecyduj ą Demokraci Republikanie, czyli nie ma znaczen ia integruj ący te ta procedura polega na ty m, że izba reprezentant ów zag łosuje za impeachmentem lub n ie, je żeli zagłosuje za ta m większość maj ą Demokraci, więc mo że tak być przychodz i do Senatu i ta m rozpoczyna się proce s tam b ędą decydowal i senatorowie po po po ty m procesie bardz o kr ótko, ale wczoraj t o te ż jest uderzaj ące, bo ta m go ścił prezydenta Turcji Recepa Erdo ana Recepa Erdo ana i powiedział, że jest jeg o wielkim fane m i przyjacielem to jes t moje sztuce kupuje t o już przydatn a rzecz tutaj właściwie o d raz u argument ów i pytań jes t cała masa to znacz y jeste m twoim w ielkim fanem po ty m, jak zaatakowały Syrię, choć obiecał, że teg o n ie zrob isz wysy łałem l ist przecież wysy ła traf ia do prezydenta Turcji, żeby si ę wycofał z e ste n z Syrii Tramp powtarzał także przy oka prz y r óżnych okazjach powtarz a, że Amerykanie d e facto zostal i w Syrii, ale s ą tam tylko o t o, żeby broni ć dost aw ropy z ser ii, że b ędziemy ju ż absolutn ie już skandal iczne, bo nie do ść, że upokorzy ł Kurdów, wycofując się nie daj ąc im o tym, wcześniej znać t u teraz jeszcze powtarz a, że tak naprawdę zostali śmy, ale nie dla was drodzy klubowi, al e po to, żeby bronić wydobycia rop y, wi ęc not Bart pokazuj e jak absurdalna jest ta polityka tramp a jeszcz e doda m tylko, że ta m stałe, czyli budyne k z nazwiskiem Donat Tampa jes t w Turcji pow ie o powi ązaniach b iznesowych między pane m panami też byśmy mogl i troch ę porozmawia ć dr Łukasz Pawłowski z tygodn ika internetowego kultura l iberalna komentowa ł dl a pa ństwa t e procedur y racjonalnie komentowa ła trudn o zachować w KGP informacj ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA