REKLAMA

Enchanted Hunters: W czasie tworzenia kierujemy się zasadą przyjemności

Kultura Osobista
Data emisji:
2019-11-14 19:00
Audycja:
Czas trwania:
20:11 min.
Udostępnij:

Gośćmi Marty Perchuć- Burzyńskiej są Enchanted Hunters, duet songwriterek Małgorzaty Penkalli i Magdaleny Gajdzicy. Artystki opowiadają o pracy nad płytą "Dwunasty dom" Rozwiń »

Enchanted Hunters: Koncerty były dla nas motywacją, żeby coś dodać, więc najpierw pojawiły się gitary i efekty wokalne i na flet no i stopniowo rozbudowałyśmy o coraz większą ilość elektroniki. W czasie tworzenia kierujemy się zasadą przyjemności. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
te dźwięki, które państwo słyszą to cięte handel z duet są graj Terek Małgorzaty p ękali Magdaleny Gaj dz icy i utw ór czekać dale j z ich najnowsze j p łyty 12 dom mn ie czekam y zaczynam y w itam serdecznie Małgosię Magda są czego ś kultur y osob istej dzień dobr y dzie ń dobry entent y Henderson, czyli na pocz ątku by ły Nabokov był t o znaczy na pocz ątku by ły p iosenki ale, żeby zastanaw iam si ę nad nazw ą to to c o ta nazwa wzi ęta Nabokova jak o bardz o Rozwiń » do mn ie przemawia ła z r óżnych powod ów w log ice jest pojaw ia si ę tak ie przedstaw ienie i ono zatytu łowane początek hande l i przedstawienie jes t o tym, że wchodzą my śliwi do las u, żeby polowa ć tymczase m sam i zostaj ą upolowanie prze z z n im leśne jak o miasto wyda ło tak ie i jeszcze wci ąż jest napisane, że to jes t tak w duch u Matter lęka troch ę to przedstaw ienie z myślą, o ile by ło ładne przedstawienie jako ś tak mi to zapad ło pami ęć, a poz a ty m w okres ie formowan ia się teg o w ówczas jeszcz e tak iego projektu o jeg o na początku mojeg o prz y takim powiedzia łabym wsparc iu dw ójki mo ich przyjaciół willi Kasia łaska i Michała Hoppe on i rob ili swoj e projekt y swoj ą muzykę ja robi łem wted y zaczyn a robi ć swoją jako ść we trójkę bardz o du żo du żo przebywali śmy razem i to nie tylk o tak muzyczn ie, ale przed e wszystk im sp ędzaliśmy razem bardz o du żo czas u chodziliśmy bardzo du żo na spacer y i jakoś tak sobie wted y pomy ślał, że to początek handlu systemowo trak t troch ę u nas i my jesteśmy tac y w łaśnie ciągle się szanujem y, gdy ż po ty m, Trójmieście co my też zacz ęła wizy n o w łaśnie takich wra żeń owce dźwięk n o chyb a tak i jakoś po prost u t o bardzo pasowało n o to nazw a zosta ła nawe t tera z, kiedy zmienili śmy język, kt órym się pos ługujemy w tych p iosenkach tak, czyl i angielskiego przysz łością Polski t o oczywi ście dzisiaj rozmawiamy jeszcz e o was z pocz ątek chciałam zapyta ć początek teg o duet u są graj polskiego to się zacz ęło tak, że najp ierw Michał Biela us łyszał, służąc p iosenki go ści stwierdzi ł, że prz y bli ższym koncercie w fabryc e w Sopocie chce, żeby po prostu Basia wystąpiła z tymi piosenkami i że ma szybko z łożyć tak i zespół Rambo zesp ół Kristen mia ł wówczas zagrać koncer t i Michał bardz o sob ie wymarzył, żeby czy te ż hande l było z raporte m teg o zespołu Kristen tak zostały 2 miesiące do koncertu czy te n miesiąc i Kasia musia ła szybko znale źć jakie ś osoby, które mog ę z nią gra ć i kiedy spotkaliśmy si ę na jakiej dom ów chce i po prostu stwierdzi łyśmy, że jakoś szybk o znalaz łyśmy wspólny j ęzyk, bo to to jest to, bo tak i okre s taki z e stud ia wted y cz ęsto znajomo ści polegają na ty m, że no al e czeg o tam słuchasz AJA słyszałem ostatnio to katalog i 100 i jakoś tak si ę sta ło, że z Magdą znalazłyśmy jakie ś niesamowite porozumienie, że lub imy t e same zespoły słuchamy te j same j muzyki n o i potem, k iedy przyszła ta propoz . Mi chała, żeby zespół czynie, żeby zrobić zespół tylko, żeby zrobi ć koncer t, wi ęc musiałem zastanowi ć si ę jak t o w og óle rozegrać t o pomy ślałam, że by łoby Super zaprosi ć Magdę do wsp ółpracy, b o w tych mo ich p iosenkach było bardz o dużo ch órków Magda by ła nie do ść tego wokalistk ą jazzową studiowała na Akademii muzycznej, więc pomy ślał sob ie kont o wymarzon a osoba do tego do teg o jeszcze gra ła na flec ie wówczas wczesny handel by ło takie bardz o akustyczn e, więc ten se t też jako ś bardz o pasowały pomyślano n ie b ędzie lepsze j osob y do zaproszenia do tego zespo łu ni ż Magda no w łaśnie z zahaczył jeszcze t o muzyczne wykształcenie związane w łaśnie u Magdy z flete m uczc iwie Małgosia z e skrzypcam i rozum iem, że to n ie jes t rozdział zamknięty m imo, że t o jednak na te j ostatn iej p łycie głównie syntezator y s łyszymy w tak teraz mam tera z ma m tak ą bardz o interesującą możliwość powrot u do tyc h mo ich skrzypiec, poniewa ż jeste m właśnie w trakc ie prac y na d spektakle m ślą 8 w reżyserii Anny Smolar jeste m teraz g łównie w Wilnie i pracujemy pracujem y nad przedstaw ieniem i ta m pracuj e z niesamowitą skrzypaczk ą i sam a w zwi ązku z ty m przypom inam sob ie jak t o się robi i c o mo żna z teg o instrumentu wyciągnąć ta drog a a ż od debiutu to by ł deb iut jednak w styl u folkowy m bardz iej po dzi ś dzień jak by si ę mogło streścić w tak im trybie przysp ieszonym, jak ie zasz ły zmiany to by ły tak ie stopn iowe zmiany to najp ierw, tak wi ęc grałyśmy delikatnym fol k ich chyba koncert y były dla nas taką motywacj ę, żeby doda ć troch ę wi ęcej czegoś g łośniejsze eg o, bo te koncerty krzy że, które grałyśmy w tamty m czasie by ły bardzo kameraln y bardzo c ichutka wymagaj ące takiego du żego skup ienia te ż słuchacza mia łyśmy potrzeba, żeby jako ś tak troch ę bardz iej mówiąc kolokw ialnie do p ieca do łożyć, wi ęc najpierw pojawi ło si ę g itary elektryczne w naszy m w naszy m zestaw ie instrumentów efektywn e fle t te ż na wokal tak jakie ś efekty wokalne si ę pojawi ły i pote m stopn iowo stopniowo rozbudowały m y t o o cora z wi ększą ilość elektroniki, jak ie to by ły zabawkow e keyboardu pote m co ś zrobiły poważniejsze chyba ka żdy tak i ju ż profesjonaln e pow iedzmy później je żdżą maszyny później doszło beat maszyn y, a na kon iec doszed ł komputer jeszcze paru cz łonków zespo łu doszed ł baz w momenc ie żegnaliśmy takiego potężniejszego brzm ienia i właśnie zaczęliśmy gra ć z Michałem biel ą i Tomkiem Popowski tak także tor y Risto z tak że Michał Biela z naszego takiego ojca chrzestnego sta ł się basistą prze z pew ien cza s gra ł z nam i Tomek Popowski gra ł na elektron icznej perkusji ostatecznie wr óciłyśmy do koncepcji duetu n o, niemniej ich wp ływ na pewn o też jes t słyszalny wykucie wspomnia ł przed grą o tym, że, że pracuj e nad muzyk ą do spektaklu w iem, że Magda te ż ostatnio zakończyła ju ż prac e na d spektaklem w łaśnie, czyli ten teatr te ż jes t wa żny wasze j tw órczości aleja k ino chcia łam zahaczyć, b o między czasie 2014 roku zdoby ł jeszcze grand prix na presti żowym festiwalu muzyk i f ilmowej imienia Krzysztofa Komedy za muzyk ę do małych st łuczek niedawno Małgosia te ż tworzyła z Jankiem komar y muzyk ę do serialu roi es t prawd a jesteście w stan ie opowiedzie ć fabularn ie o tym, o czy m jes t wasz a najnowsz a p łyta 12 dom fabularny lu b jeszcz e inaczej, jak i f irma mogłaby ona zilustrować n o w iem o naszy m pokoleniu trafnych, czyli nie w ie, gdzie leczyli nie w iem jak i tytułu dokładnie mia ło to mie ć le o tak im pokoleniu młodych ludzi, kt órzy nie wiedząc z e sob ą zrobi ć troch ę to jesteście urodzon e w latach 80 jako 80 w ty m roku mac ie w dziewięćdziesiątym ja si ę za za łata 80 i o apokalipsy no, jeżeli taki trochę może Lars vo n Trier mo że tak całe z melancholi ą troch ę przychodz i do g łowy może trudn e pytan ie trudn e pytanie, jak i w ogóle jest dla na s inspiracją prz y tworzeniu muzyki prz y tworzen iu muzyk i główną inspiracj ę po prostu muzyka t o znaczy bardz o skup iamy si ę na wsp ół brzm ienia r óżnych ścieżek instrumentalnych ścieżek wokalnyc h, żeby t o samo w sob ie jes t najważniejszym elementem trochę dl a na s jak pracujemy, al e inspiracj ą s ą cz ęsto nasz e rozmow y w łaśnie sny opow iadamy sobie cz ęsto znanyc h książki, ale mnie jakoś tak się złożyło, że n ie zamac h o kolejn e waszych inspiracjach i o tym c o z tyc h inspiracji wyniknęło ostatn ia będzie rozmawiać w kolejne j cz ęści kultur y osobistej and Andy Chan CES s ą go śćmi dz isiaj kultur y osobistej teraz cza s na informacje w radiu TOK FM drug a ods łona kultury osob istej mo imi gośćmi s ą dzisiaj Małgorzata Pękala i Magdalena Gaj lica, czyl i due t są grajewsk iej cięte handel jes t okazj ą do naszego spotkan ia jes t nowa p łyta zespołu dwunast y domu przed chwilą kolejny utw ór z teg o właśnie albumu n o właśnie dwunast y dom w iele os ób się zastanawiam na d ty m tytułem pewnie to jes t bardz o intryguj ące ale, żeby zrozumie ć te n tytu ł podobn o trzeba spojrze ć do g óry w gwiazdy zgadza się tytu ł jes t wzi ęty astrologii i odnos i si ę do do nie świadomości sn ów zako ńczeń blokad psych icznych ora z kopie 12 dom, bo tyc h dom ów jest 12 z ostatnim i w tym dom u urz ądził Neptuna Neptun, które s łyszymy na waszej p łycie tak mam y tak i dobrze koniec jestem tematem tak jak m ówi troch ę takim łączącym t e wszystk ie tekst y na wasze j najnowszej p łycie koniec związku, ale te ż w łaśnie kon iec świata trochę znika l ód nie ma szk ół umrę sama śpiewać ta k w planie dzia łania, czyli też tak i przeka z proekolog iczny ta k na pewno jest to jest t o rzecz, która jest dla nas dl a nas istotna, i ż leży nam na sercu tera z bardzo n iepokoimy si ę mocn o w no w łaśnie t e teksty oscyluj ą wok ół relacji ta k jak już powiedzia łyśmy, al e nie ucieka ć te ż problemu globalneg o, kt órym jest brak plan u działania o jak i bra k planu działania chodzi właśnie zwi ązane z kl imatem ekologi ę m. in. tak myślę c o znaczy myślę, że w takim jakim ś takim og ólnym ogólnym aspekc ie to na pewno t o jest bardz o ważne, a w takim mn iejszym dochodz i też t o pla n na życie jakoś taką n ie w iem t o mn ie np. bardzo inspirowało jaka ś tak a akcj a anal iza ci ągła jakiś wniosek, że n ie bardz o n ie bardz o w iem jak t o życie zaplanować t o znacz y wbr ew takiemu coachingowe m u stawianie sob ie cel ów i wykonywan iu ich jakoś już nigdy nie mogłam tego poczu ć za bardz o racze j tak p łynęła z ujęć z pr ądem każda pozwala ła rzecz ą dzia łacze ni ż racze j niższy sam a t e rzeczy, kszta łtując i du żo piosenek na te j płycie jes t właśnie jak o taką refleksją na d ty m na takim stanem duch a, bo to jest do ść frustrujące jednak to n ie jes t także dobrz e z ty m czuj e a, al e jest jaki ś taki stan wydaj e mi si ę nie tak ie obc e myślę no to n ie jes t tylk o moja obserwacja wydaj e si ę, że t o jes t dość nie wiem t o jes t tak ie popularne można jeszcze efek t tylko wydaj e tak i strac h pokolen iowy trochę no my ślę, że ta k ja ta m te ż troch ę śpiewam n p . o jak im tak im potencjalny m macierzy ństwie, do którego też n ie bardz o w iem jak podej ść to to jes t w ogóle dobry pomys ł cz y jak si ę jes t takiej no pr e Karina dość sytuacji czym 3 ja mog ę sob ie na t o pozwoli ć cz y pow innam coś c o za tych 30 lat b ędzie tutaj czy czy t o na pewn o jes t dobry pomysł, żeby się na t o decydowa ć o wszystko tak ie i jakiś wn iosek płynący np. tej p iosenki t o p iosenka latawiec jest tak i, że no n ie wiem c o będzie to będzie, czyl i jak styk i znowu powr ót do takiego n ie podejmowan ia decyzji n ie podejmowan ia decyzji, bo w obl iczu tak iej du żej niepewno ści podejmowan ie decyzj i takich jednostkowych wydaj e się n ie mie ć wielkiego znaczenia w jeszcze 1 decyzję podjęły m ianowicie po raz p ierwszy śpiewacie po polsk u cz y potwierdzać, że nas z ojczyst y j ęzyk wymag a pewne j kompozytorsk iej dojrzałości my ślę, że taka dojrza łość przydaje t o znacz y świadomość tego języka i świadomość, czego takiej specyf icznej melodii bardzo przydaje si ę prz y p isaniu piosenek n o ja my ślę, że jest w łaśnie jest trudna dosyć PiS po polsk u, poniewa ż duże jedne z Lubawy s łów cz y 11 z radiowych miejsca na 1 w nowe s łowa może tak i, kiedy pisze si ę po ang ielsku łatwo wypełnić, bo po angielsku jes t duży jedne sylab y s łów u na s raczej u na s jes t ogran iczona pul a tych s łów wi ęcej mamy tak ich, kt óre w łaśnie akcent jest na przedostatni ą sylabę, więc n ie da si ę zrobi ć tak iego ładnego fina łu melod ii na 1 dźwięku takiej płyty trudn o jest zrobić w j ęzyku polskim i dlatego potem mam y w polsk ich piosenkach często rozleje się c ie tak ciągle te sam e powtarzające się trem y, bo jes t bardz o mało mo żliwości techn iczne jes t trudne, żeby napisać teks t, tak wi ęc pisz ąc melodie dobrz e jest mie ć w g łowie świadomość, że ona mus i trochę inaczej i ść musi mieć jaki ś tak i sw ój specyficzny bardz o rytm, żeby potem dobrz e Polski teks t na ty m tak mówiąc kolokw ialnie usiad ł podczas pracy na d tym i tekstami odkryli śmy, że np. przysłowia jakieś tak ie stare tak ie polskie, jakby t o powiedzie ć, jak i tak ie sformu łowania, że t o n p . bardz o dobrze leży w macie tak ie poczuc ie, że w łaśnie polskim lep iej się wyrazi ł jeszcz e lep iej potrafił wyrazi ć t o c o chcia ł powiedzie ć słuchaczom takie, że to jes t bardziej szczere i bardz iej tak ie osobiste, że jes t po polsku tak my ślę, że na pewno wymaga ło du żo wi ęcej prac y ni ż tekst y po angielsku ale, al e też bardz o zależało na m na takiej precyzji teg o c o chcemy powiedzie ć jak t o chcem y powiedzieć i t o si ę udało dobrze warstw a muzyczna dwunasteg o domu t o jest elektron iczne sen s po niektórzy nazywaj ą te n gatunek Sofi styk a jes t pop dla wa s t o w og óle nazewnictwo ma znaczenie dla mn ie zupe łnie nie ma żadnego znaczen ia i my śli k ierujemy zasad ą przyjemności jak po prostu na m się podoba pod ążamy ty m tropem w ówczas tworzenia real izujemy swoj e r óżne pomysły, czyl i n p . jak stwierdzimy, robi ąc burz e załóż, że przydałby się jak jes t tak ie rozwini ęcie bardziej techn o po prostu je kleje m, mimo że mimo, że początek brzm i bardziej folkową a ż nas kontrastuje no dobrze, sk ąd zami łowanie do pop u do la t osiemdziesiątych jedna k na ty m bazuj e c ie g łównie j a np. bardzo sobie ceni ę taką piosenką wojs k z tamtego okres u było du żo melodii form y piosenek były tak ie bardzo zwart e też mówić o polskiej muzyce tak m ówią polskiej muzyc e, ale n ie tylko, al e tera z tera z ta forma piosenki popowe si ę mocn a pozmieniała bardz o dużo politykami r óżnych łuków każda zwrotk a jest inna najcz ęściej w tyc h nowych utworac h tam tam jako ś tak ładnie t o form a rozw ija w czas ie jest te n spos ób p isania taki AP sowy jakoś bardz o do na s przemawia właśnie przez to, że t o s ą tak ie krótkie zwart e form y, al e bardz o precyzyjnie skonstruowane, gdyż jes t to dl a na s miła inspiracja jak sob ie wyobrażacie odb iorca tej muzyki cz y też kobieta cz y też m ężczyzna do kog o też chcec ie trafić przed e wszystkim t o jes t ciekawe pytan ie w iem, że tak marketingowo dobrz e si ę zastanowi ć do kog o kierujemy przekaz i w sum ie dobrz e mie ć tego świadomość, al e szczerze m ówiąc n ie my ślałyśmy o tym za du żo, pisząc t ę muzykę, bo w łaśnie ta k jak Magda wspomnia ła kierujemy si ę po prostu ty m co na m się bardzo podob a mam y tak i bardz o tak i zmysłowy spos ób przeżywania te j muzyk i, je żeli jaki ś akord jaka ś Mel ma wymy ślamy jakiś fajny accor d i na n im nagle pojawia si ę jaki ś d źwięk w l inii wokalnej, kt óry świetnie na tym jakość leży to mamy aż takie Czarnecki i sobie t o jest to jest dl a na s najwa żniejsze drogowyc h motywacj a wyznaczniki drogowskaz u jes t o potencjalne j publ ice na ty m etapie pisania to nie my ślimy za bardz o tak w idzimy interesuj ący przekr ój naszyc h fanów wydaje si ę n p . że jes t du żo chłopaków, kt órzy interesuj ą si ę starym i syntezatoram i gdzie ś tuta j znajduj ą z nami pokrewie ństwo i cz ęsto do nas piszą potem, al e podchodz ą po koncertac h na czym tam gracze są t o macie i to jes t n p . bardz o bardz o interesuj ący, bo nie spodziewa łyśmy się teg o przyk ład i a teraz, a i tak było prz y plan ie działania to był t o widzi zauwa żyłam taki trend, że jest w łaśnie du żo ch łopaków, kt órzy lubią analizować piosenki i interesuj ą si ę starym i syntezatoram i np. przy wydan iu ca łej płyty dwunasty do m, k iedy już ona znalaz ła si ę w sieci t o widz ę, że dużo dz iewczyn zainteresowa ło w ty m dobrze rozmaw iajmy o warstw ie tekstowe j, ale ko ńcząc już ok ładka p łyty, na kt órej przypom inacie ładne, al e jednak walki c o oznacza chcia łyśmy chciałyśmy to nas z pomys ł od zawsz e, żeby na tej k ładce pojawi ło si ę nasze twarz e, al e nie chciałyśmy, żeby t o by ły tak ie nasze zwyk łe miłe buz ie chciałbym, żeby t o by ło trochę dz iwne i troszeczk ę n ienaturalne przerysowan e nieco zgłosiliśmy się z ty m do Tomka Dubiela, kt óry wcześniej zrobi ł na na s wra żenie okładką, że czeka tak kr ótko okładką p łyty dużych dzia łek i ta m jes t taki wyro k jest troch ę fetys z styczn e okładka to jes t tak a stop a w takim str iptiz Żarski bucie s ą pi ękne kolory na te j okładce no jes t coś tak iego, że ta ok ładka po prostu od razu rzuca si ę w oczy i zrobi ło na nas du że wra żenie, więc teraz mac ie kolorowe w łos, a wi ęc, więc troch ę to estetyk ę Tomek poszedł ty m raze m też mamy t e kolorow e włosy mam y te ż kolorow e strasznie d ługie pazury tak ą saty r nową tylk o ciemno z ielono statyn y z tyłu no n ie w iem jeste m po prost u obrazie co ś c o przyci ąga uwagę m y mam y te ż troch ę dziwne dla mn ie przynajmn iej tak ie wyrazy twarzy na tej płycie, że to n ie tak ie tak ie ładne s łodkie dz iewczyny tylk o mam wrażenie wygl ądamy troch ę na s zaniepokojone na te j okładce, że jes t co ś takiego troch ę jes t jak patrzę na dokładkę toczy ły si ę troch ę nieswojo i wydaj e si ę, że to jes t do ść dobre, gdyż dobr a zapowied ź te j płyty, bo my ślę, że on a jest melodyjn a jes t popowa, ale jes t w niej tak ie niepokoj ące jednak mocno jest i to dobrz e koresponduje z ty m w teście powietrza w swoim plan ie dzia łania na najbli ższe tygodnie nie wiem czy miesi ące, k iedy będziemy mogl i us łyszeć na koncerc ie, gdz ie koncer t prem ierowy w Warszawie będzie 11 grudni a po głosie, wi ęc wszystkich zapraszam y mo żna kupowa ć b ilety dodatkow o gramy 30 listopada, gd y w Gdańsku nale ży skupiamy si ę na na promocj i płyty, al e p óźniej na pewno pojedz iemy w tras ę tak my ślę, że pozostałe koncerty w nowy m roku wart o prosz ę pa ństwa wart o przenie ść się d o do tego świata stworzonego przez entent ę handel z bardz o dzi ękuję za to spotkanie Małgorzata Pękala i Magdalena Galica były gośćmi kultura osob ista dziękuję teraz cza s na informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA