REKLAMA

Piekarska: Wpływające do Sejmu projekty pokazują jasno - rządowi brakuje pieniędzy

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-11-14 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzie ń dobry pa ństwu karn a Lewicka pa ństwa i go ść Katarzyna Piekarska pos łanka koalicji Obywatelskiej dzie ń dobr y pan i poseł dzie ń dobry pani redakto r dzie ń dobr y pa ństwo rz ąd p ilnie poszukuje pieni ędzy, bo p ilnie pieni ędzy potrzebuje zaczn ijmy od zn iesienia limitu trzydziestokrotności, mimo że jeszcz e pod kon iec pa ździernika Jarosław Gowin m ówił, że dobry tydzie ń dla przedsi ębiorców, bo prawo spraw iedliwa deklaruj e, że nie b ędzie Rozwiń » umiera ć za 30 krotnej skor o porozumienie m ówi weto t o pewnie trzeb a b ędzie pieniędzy poszuka ć, gdz ie indziej od wczora j mam y ju ż projek t, kt óry zak łada wprawdzie porozum ienie w sejmowe j poselsk i projek t naszych akcjach szybk a ścieżka to znam y z ostatn iego czterolecia jako używanie b ędzie, bo mam y naboj e Senat na ca łe szcz ęście, ponieważ w łaśnie skończy si ę ju ż takie przepychanie kolanem, bo s ądzę że, gdyby wi ększość mia ło prawo i sprawiedliwo ści w Senacie w łaśnie t o pewnie już by ć gorzej wyglądało ju ż dała zarz ądowi ma być głosowanie pa ństwa domagają si ę okol ica Obywatelska nadzwyczajnego pos iedzenia komisji finansów uwa żam te ż bardz o n iebezpieczna sytuacja, która pokazuj e t o przesuni ęcie środków fundusz u Solidarności z osobam i niepe łnosprawnymi przypomn ijmy, że ten fundus z przecie ż powstał te n fundus z wsparc ia w łaśnie os ób niepe łnosprawnych powstał po tych osób po prostu jeszcz e po czterdz iestego drug a jeszcz e os ób niepełnosprawnych i w te j chw ili się t e środki w ogóle n ie wiadomo dlaczeg o bo też zupe łnie inny ce l funduszu ubezpiecze ń społecznych t o jes t kompletnie n o co ś innego i na 13 emerytury to znaczy tak że na rent y socjalne j na zasiłek, że moj a tak, al e myślę g łównie chodz i o to trzynastki na czym myślę, że po prostu pieni ędzy w bud żecie brakuje t o jes t bardz o n iebezpieczna sytuacja my ślę, że powinni śmy wreszcie pozna ć jak wygląda sta n finans ów publicznych dlateg o koalicja zwr óciła si ę o p ilne zwo łanie komisji finans ów przypomnę, że kom isje dzia łają, bo dz isiaj kom isje zostały wybrane prezyd ia także ju ż formaln ie mogą t e komisje dzia łać i rzeczywi ście, żebyśmy poznal i skutk i w perspektywie przysz łego roku, al e także k ilku la t, bo cz y nawet duże dlateg o, bo pami ętajmy, że ta t e wysokie sk ładki na ZUS oznaczaj ą, że kiedy ś będzie b ędą bardz o wysokie emerytur y, bo to n ie dlatego prawda n ie pob iera się od pewnyc h os ób które, kt óre zarabiają bardz o du żo dla jakiego w idzimy szybk o też, dlateg o że budżet organ izuje pote m emeryturz e kom ina emerytury niebyły Tomasovia gmina może b ędzie zupe łnie inne rozwi ązanie, bo cz ęść parlamentarzystów lewicy zastanawia się na d poparc iem teg o projekt u dzisiaj Unii Krzysztof Gawkowski szef klub u lewicy m ówił, że i s ą tak ie osob y w klub ie, kt óre raz zaraz y mutacje wyzna ł 1 z walorami Marcelina Zawisza też, że by łaby gotowa poprze ć takie rozwi ązanie pod warunkiem, że b ędzie ustalon a emerytur a maksymalna, czyli raz, że t e osob y, które b ędą obci ążone dodatkowym i sk ładkami zap łacą teraz t o jeszcze w przyszłości nie zam ierza m ówić zdaniami tej że ora z składek nie będą można wrażenie, że nas z system dzia ła w ten w ten sposób, że sk ładki kt óre, które dzisiaj p łacimy on e s ą tak naprawdę bie żąco konsumowane to nie jes t tak żona gdzieś tam odk ładają kiedy ś to co sobie tuta j odłożymy n o to zostan ie zmoczon y w związku z ty m, a poza tym t o s ą pieni ądze tych osób to jest kwest ia te ż Trybunału Konstytucyjnego, bo n ie w iadomo, jakby t o si ę pote m gdyby, gdyby PSL ktoś grupy w imieniu tych os ób wyni ósł do Trybunału także pewnie inaczej pow iem tak trzeb a b ędzie na ty m rozmawiać mam nadziej ę, że komisja finans ów publicznych bardz o dokładnie rzetelnie do tego podejdzie, bo chodz i tutaj o n o w ko ńcu na budżet państwa, kt óry miał być zrównoważone mia ł być tak i wspania ły miała w og óle wrażenie, że żyliśmy w 2 państwach przed wyborami i w pa ństwie po wyborach o zakazie dowiedzieć się zmian, al e moralną n ie tak chyb a żadną 180 stopni przed wyborami wojsko fantastyczn ie w og óle fajn ie natom iast ju ż po wyborach t o oznacza, że zarz ąd mus i głębiej si ęgnąć do naszych k ieszeni, żeby znaleźć po prostu pieni ądze na pokryc ie różnego rodzaju ryt m oraz Jarosław Kaczyński mus i tak że znale źć odpowiednią liczbę szabel, żeby ten projek t przeprowadzić, bo Jarosław Gowin deklaruje, gdyby śmy zag łosowali za zn iesieniem limitu musieliby śmy sam i s iebie wyrzuci ć z porozumienia jes t formaln a uchwała zakazuj ąca pos ła porozum ienia g łosowania za ty m projekte m bez porozum ienia PiS wi ększości nie ma, chyb a że uzb iera z lewicy no jeszcz e par ę g łosu, gdyż czy tob y by ło bardz o bardzo trudn e pote m d o do jakiegoś wyja śnienia tak że do dalszego dzia łania rz ądu, bo szukanie poparcia, że jes t rz ądu rząd koal icyjny i nagl e większość, kt óra jes t w ty m rz ądzie szuka poparc ia, gdzie indziej szuk a poparc ia opozycji t o co ja muszę powiedzie ć, że w ty m momencie pytanie w ogóle jak te n rząd b ędzie działał i umowy koal icyjnej na razie nie ma zjednoczone j praw icy tak, ale taka na obsza r miesza właśnie 13 listopad a, ale b ędzie musia ła by ć podpisana i no nie wyobra żam sob ie, że rząd i to ju ż na samym pocz ątku musi szuka ć poparc ia w opozycj i, żeby znalaz ły si ę pieni ądze w bud żecie na realizacj ę obietnic wyborczych to jes t po prostu niemożliwe tak t o dzia ła po prostu nie b ędzie mog ło rz ądowy projek t ustawy o podatku akcyzowym zosta ł wn iesiony do Sejmu akcyza 2020 będzie średnio 10 % wy ższa ni ż do te j pory to świat tylk o o tym, o czym wiedzia ła wcześniej, że 1,5 g może więcej w 1 , 5 miliarda wi ęcej tutaj 5 miliardów na dramatyczn ie rz ąd b ędzie poszukiwał pieniędzy, żeby te n jak s łyszeliśmy zb ilansowany bud żet n a po prost u mogą mu mógł w ogóle dzia łać także się, że t o jes t dop iero początek i że jeszcz e mus imy jednak spodziewać się teg o, że rząd b ędzie si ęgał głębiej głębiej g łębiej do naszych kieszeni spodziewać pani tak że nowelizacji bud żetu na 2020, a n ie wykluczam teg o na czym myślę myślę, że t o jest bardz o prawdopodobn e, że tak a nowel izacja b ędzie, b o po tyc h ju ż zapow iedziach na samy m pocz ątku jeszcz e przed expos é noweg o stareg o premiera n o to no t o znacz y, że dobrz e nie z i wydają si ę, że rząd czy b ędzie to robi ł szybko bo, żeby to, żeby t o sam też do ko ńca roku, ponieważ szyn a od 3 stycznia ruszy intensywna kampan ia wyborcz a, a wted y znow u wszystk o będzie pi ęknie, al e pa n prezydent Andrzej Duda wypow iada si ę przeciwko zn iesieniu limitu trzydziestokrotno ści, ale podobno zosta ł wczoraj przekonan y na tę trybunę wyrzucaniu na to si ę z Morawieckim zrozumieli w sens ie, że został przekonan y, bo na kampanię, bo trzeb a zrealizowa ć ob ietnice wyborcze to raz, a waży on o na kampanię te ż będą potrzebne pieni ądze tak, bo kampan ia, zw łaszcza prezydenck a wymag a olbrzym ich środków w zwi ązku z ty m na pewn o został przekonany n ie mam c o c o do teg o najmn iejszej w ątpliwości o dwudz iestej orędzie marsza łka Senatu Tomasza grodzkiego podobn o pan marszałek ma uspokaja ć widz ów telew izji publicznej, w kt órej telew izji przekonuje si ę od moment u jego wyboru, że te na tera z Senat b ędzie Izbą destrukcji obstrukcj i, że t o wcale n ie b ędzie tak wyglądało t o ja bardzo si ę ciesz ę, że pa n marszałek skorzyst a, że swojeg o prawa maj ą i uprawnienia i prawa i wyg łosi orędzie mam nadzieję, że będzie z teg o korzysta ł częściej w ogóle bardzo si ę cieszę, że zosta ł pa n prof. Grodzki zebrane pan ie rzeczywiście jest t o osoba dziwne by ło, gdyb y pan i posłanka koalicji Obywatelskiej si ę nie cieszyło, al e pani, bo pan i r óżne osoby mogły by ć wybrany, al e akurat znaczenie chodz i o to, że żadna, choć bardziej o sobie osobn y rozdzia ł partyjn ą, bo jest t o tak i cz łowiek który, kt óry lubi szybkie bezpieczne samochod y jak si ę dowiedzieli śmy Sługi Boże dan e ZUS w Albie koty na ka żdy co ś lub i natomiast to jes t tak i cz łowiek d ialogu komprom isu i imię i wydaje mi si ę, że Senat b ędzie dzia ło spokojniej rzeczywi ście ta k jak zapowiedział b ędzie t o izba d ialogu, że każdy b ędzie tam mia ł swoje swoj e m iejsce i be z względu na t o czy cz y jest z koalicji cz y jes t opozycj i, czyl i w te j senackiej opozycj i czyl i, czyli PiS - u znajdz ie swoj e miejsce b ędzie m ógł zabiera ć głos dyskutowa ć tak dale j także naprawdę to jes t taki człowiek, kt óry racze j będzie b ędzie tonował jakie ś tak ie nastroj e ni ż podsyc a, bo cz ęsto n iestety poprzedn i marsza łek jedna k troch ę powiedziałabym zamiast tonowa ć to on o sprawia, że ci śnienie się podnosiła był lekarz powinien wiedzieć, że ci śnienie gwa łtownie skacze to nie jes t nic osobiście urażony, że pa ństwo nie dostrzeg ł jak dobrze prowadził obra d Izby wy ższej trudno czasami pan i redakto r my ślimy o sobie lep iej niż naprawd ę jes t tak czase m byw a zapraszany bywa m też się zdarza skoro pojawi ł si ę ko t chciałabym zapytać ich o d rozmow y z Jarosławem Kaczyńskim od n iego kota, kt órego roczn e r ąk ca łowanie czy prezes Jarosław Kaczyński, który m ieni si ę mi łośnikiem zwierz ąt, al e nie pozwol i na t o, żeby ustawa zakazuj ąca handlu cz y hodowania zwierz ąt futerkowych zosta ła wdro żona wesz ła w życie teraz jako ś mi w łasne du żej aktywno ści pana pan a Czabańskiego, które rzeczywi ście dużo dl a te j ustawy zrobi ł już grali śmy z tą ustawą w ogr ódku witaliśmy si ę z gąską nagle okaza ło si ę, że dn ia pani redaktor t o tylko świadczy o ty m, że be z z ielonego światła z rzucone g o z ulicy Nowogrodzkiej n o po prostu tyc h zapisów, kt óre s ą najbardz iej kontrowersyjne po prostu chwal i się nie uda, więc ja musz ę powiedzie ć, że bardzo si ę ciesz ę, że pan Jarosław Kaczyński z w łasnej inicjatywy po t o, sytuacja wygl ądała tak mo że wyja śnijmy, że ja podesz łam do teg o sektor a przed rozpocz ęciem obra d, gdz ie zas iada PiS, pytając chcia łam się zapyta ć, kt o tera z z pos łanek posłów przejm ie po pan u Czabański t e kwestie związane z będziesz b ierze, że minister Błaszczak i marsza łek Terlecki nie zablokowal i pan i doj ście zwykle dziwię się patrzyli si ę powiedzie ć jak dochodziła, al e i zapytałam, a i tak n ie widzi chyba za bardzo co odpowiedzie ć, al e nadszed ł pa n prezes Kaczyński powiedział do mn ie tak zrobią si ę bardzo mi ło się powiedzie ć powiedzia ł tak pan i pewn ie w spraw ie zwierząt sp ędziłam tak wyja śniła cel, jakb y te j w izyty w tym w ty m w tym sektorz e i powiedział t o jeszcz e podpisze i jeśli naprawdę z teg o bardz o cieszy bo, że spraw y zwierząt mog ą by ć przetwarzan e zwierząt mogą znaczyć musz ą być ponadpartyjn y, bo ja te ż wiem, że w każdym klub ie w każdym mog ą by ć osob y, które pewnie znajd ą si ę osob y, które n p . uwa żają, że nie pow inno by ć zakaz u hodowli zwierz ąt na futr a, ponieważ to jest jaka ś gałąź przemysłu t o są pieni ądze do bud żetu i t d ., a ja uważam że, że to się ukaza ła się naprawdę, bo to, bo t o lobby z kolei zwierz ę lub jes t bardzo s ilna na ogół te ż lobby my śliwych jes t zawsz e ponad pol itycznymi podzia łami także mam nadziej ę tak i projekt ma m mam tak i projek t ma m gotowy, wi ęc go chcia ła w przysz łym tygodn iu po prost u wnieść t o jeszcz e chcia łabym o aborcj ę zapyta ć, bo Konfederacja zapowiada wn iosek do Trybunału Konstytucyjnego dotycz ący prawa aborcyjneg o prawo sprawiedliwość od lat jest sze f tak iej patowej sytuacji, bo obo k oczywiście n ie wypowiada si ę za tym, że chcia łoby znieść praw o tzw. aborcji eugenicznej tak t o prawo i sprawiedliwo ść okre śla jest nacisk z e strony ko ścioła znow u arcyb iskup Gądecki zabra ł głos wspomina PiS-owi, że c o innego obiecywał kampan ia co innego, k iedy ju ż rządzi jak t o si ę mo że rozstrzygnąć, bo pamiętamy, że tak i sam wniosek pos łowie PiS - u do Trybunału Konstytucyjnego służyli w poprzedn iej kadencj i tylko ze wzgl ędu na dysk u sytuację on trafi ł do kosz a zaczął my ślę że, gdyby rzeczywi ście takie zagro żenie istniało to s ądzę, że to się sko ńczy na ulicy ta k jak sko ńczyło si ę 4 czy 3 lata tem u, k iedy kobiety, k iedy tzw . by ł protest parasole k i pani otrzyma pozwolenie na ulic ę tak nie znaczenie poza orzeka ła pan i si ę z lewicą dawno trzeźwy, al e pani bardz o du żo zapowiadaj ą zwrac a b ędziemy dzia łać razem zresztą m y te ż mam y przygotowane grup a inicjatyw ę polskiej Barbary Nowackiej jes t t o przecie ż projektora nam si ę zg łaszała Barbara w parlamencie, al e też n o prz y liberalizuj ącym liberalizuj ące tak, al e prz y takim uk ładzie Sejmu, jakie dz isiaj pewn ie te n projekt ma niewielkie szans e, żeby przejść, al e my ślę też, że do naczyń tak że do kampan ii wyborcze j w te j prezydenckiej czy wybor y prezydenckie pewn ie nicienie w tej sprawie n ie wydarz y natomiast co b ędzie potem n o zobaczymy co b ędzie w dużej mierze zale żało o d nacisk ów kościoła, ale my ślę, że jako, że kob iety, że Polki po prost u sob ie swo ich praw odebrać n ie dadz ą Katarzyna Piekarska posłanka koalicji Obywatelskiej bardzo dzi ękuję pan i poseł za wyzwisk t e w wywiadzie pol itycznym dzi ękuję bardzo państwu dzi ękuję za uwag ę za chwil ę informacje pote m analizy, na kt óre zapraszam w imieniu Agaty Kowalskiej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA