REKLAMA

"Polska stała się hamulcowym Europy. Ministerstwo Klimatu będzie miało wiele pożarów do zgaszenia"

Analizy
Data emisji:
2019-11-14 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska prz y mikrofonie dzisiaj w anal izach zajm iemy się średnie bardzo wa żnych trudnyc h tematów więc, ty m bardziej zach ęcam, żeby z nam i zostać i łatwiej sobie tego w ieczoru po 1840, czyli na koniec program u wr ócimy do tematu, którym by ła mow a w zeszłym tygodn iu w analizach chodz i o opowie ść pewneg o lekarza, kt óry wyjawi ł, że ot o cz ęść lekarz y w Polsce zatrudn iana jes t lu b przynajmniej zostaj ą tak ą ofert ę Rozwiń » zatrudnienia z e strony przychodn i i różnego rodzaj u o środków leczenia, że t o ich pensja b ędzie na 2 części traf i, a w 1 połowa traf i część traf i do portfela, a czy cz ęści f inansuje si ę badania pacjent ów, wi ęc im wi ęcej bada ń lekarz zlec a tym mn iej zarab ia o sprawie b ędziemy ponown ie dz isiaj rozmawia ć z dr Małgorzatą zwi ązku z Sobótką, kt óra jest dyrektork ą Instytutu zarz ądzania w ochron ie zdrow ia uczeln i Łazarskiego, dlatego że i NFZ i naczeln a rada lekarsk a i i rzecznik praw pacjenta snuj e si ę ty m zająć, al e wra żenie s łyszymy o efektac h, więc spróbujemy porozmawia ć o tym czy to może by ć zgodne z prawem i w łaściwie należałoby z ty m zrobi ć t o 1840 jeśli kto ś z państwa mia ł takie do świadczenia część państwa dopisała, gd y mówiliśmy o ty m, po raz p ierwszy, że przecie ż w podstawowe j opiece zdrowotnej dla jes t taka sytuacja cz y aby na pewno jes t porównywalna to wszystk o w analizach 1840, a adres anal izy małpa to Krupka FM jes t do pa ństwa dyspozycji po osiemnastej zajm iemy si ę sprawą, o kt órym prawie w ogóle si ę nie mówi do mn ie zdumiewa i o tej c iszy te ż b ędziemy rozmawiać chodz i o 2 akty terroru, kt óre mia ły m iejsce w Polsce słyszeli państwo n o właśnie 1 to już h istoria sprze d k ilku tygodni mas z r ówności w Lublinie i para ma łżeństwo zatrzyman e prze z policj ę z materiałami wybuchowymi z e sob ą przyszl i na marsz prawdopodobnie po t o, żeby po prost u zdetonowa ć t e ten t e bomb y domowe j robot y zostal i zatrzyman i, a dos łownie 2 dni temu dowiadujemy si ę, że zatrzymano 2 mężczyzn, kt órzy rozkr ęcili prawie cały ca łą tak ą wielk ą akcj ę zastraszan ia i pr óby zaatakowan ia spo łeczności muzu łmańskiej w Polsce o praw icowym terroryzm ie o milczeniu na tema t terroryzmu b ędziemy rozumie ć Piotrem Niemczykiem po godz inie osiemnastej wyobra żacie sob ie państwo coby było, gdyb y te n t e pr óby ataku odby ły si ę w ko ściele katolickim alb o na marsz u n a rzecz życia albo n ie da j Boże marsz niepodleg łości pojawiłby si ę jaki ś przec iwnik materiałami wybuchowym i ile było wym ówienia ile by łoby h isterii by łoby też by ć mo że reakcji służb r óżnego rodzaju m ówi o Sejmie Senacie o prem ierze o m inistrach, a o pos łach, a tymczase m c isza za wrog ów Rzecznik Praw Obywatelskich, dlaczeg o tak t o wygląda, z czy m się r óżnią akt y terror u radyka łów prawicowych o wszystk ich innych t o po os iemnastej w analizach Radia TOK FM, a zaczynam y o d rozmow y o tym co już dawn o za nam i o expos é prem iera Morawieckiego sprzed 2 lat, b o we wtore k kolejne, dobrz e wi ęc by ć na bieżąco z tym c o pa n premier m ówi i na ile dotrzymuj e obietnic stud io Marek Józefa Józefiak z Greenpeace Polska dzień dobry cz y nowe n o właśnie porozumie ń myślę o ty m co 2017 roku, k iedy obejmowa ł urząd m ówił Mateusz Morawiecki w temac ie uwaga uwag a smog u i czystego powietrza pan sa m pa n premier uznał, że jest t o tema t ochron y środowiska na to już ta m jest ile lapsusów w tyc h jego wypow iedziach na nich nie b ędziemy skupia ć zaczniemy od raz u od p ierwszego fragmentu, gdy pa n prem ier rozpoczyn a prawie jak Greta van Bergh t o przemówienie, ale c o będzie dale j ju ż państwo sam i wysłuchaj kolejny m obszare m naszyc h szeroko zakrojonyc h dzia łań b ędzie środowisko w w ielu rejonac h Polski szczeg ólnie w Małopolsce na Śląsku r ównież na Mazowszu widziałem krajobra z spow ity gęstą śpiącą mg łą i dzieci wracaj ące z z e szko ły do domu z m iasteczkami na twarz y czyst e pow ietrze t o wyzwan ie cyw ilizacyjne miara teg o cz y Polska jes t naprawd ę dojrzałym kraje m w pow ietrze woda ziemia przecież n ie nale żą tylk o do na s należą te ż do przysz łych pokoleń i to w jak i w, jak im stan ie zostaw imy naszy m wnuko m wystaw i na m świadectwa z powod u smogu um iera przedwcześnie 48  000 Polaków roczn ie, a dym z palen ia w p iecu śmieciami nie ulatuj e do nieba te n wpływ te n pył traf ia do płuc naszych i naszyc h dz ieci, ale zdajem y również sob ie r ównież spraw ę z teg o, że nie wszystk ich sta ć na czystsz e paliwo dlatego program walki z e smog iem to progra m wsparc ia najubo ższych, których n ie sta ć dzi ś na oc ieplenie dom u na wymianę ok ien drzwi n ie sta ć na dobre n ie truj ące pal iwo chcemy zlikwidowa ć ubóstwo energetyczn e i poprawi ć jakość życia wszystk ich Polaków tak m ówił prem ier Morawiecki 2 lata tem u pytan ie na ile czyst o pow ietrze i smog pojawił si ę we wtorek na raz ie skomentujem y to c o padło 2 lata tem u cz y wciąż kra j w krajobra z w Polsce spow ity gęstą śpiącą mog ą dz ieci wracają z e szkoły n ie noszą maseczk i na twarzach za k ilka tygodn i znow u zobaczymy tak ie są 2 takie takie obrazk i, ale oto n ie mo żemy pretensj i do prem iera polskiego czasu zgodzić to jes t wyzwanie cywilizacyjne i oczywiście to nie jest rzecz, którą mo żna rozwi ązać 1 podpisem w roku 2 miasto oczywiście ważne jest t o co ś się w te j sprawie dzieje i t o, jaką rangę tem u nadaję t o by ło dobr a wyst ąpienia w ówczas tak oceniam prem iera Morawieckiego w tym wzgl ędzie cho ćby t o żaden temat smogu pojawi ł się drugi ma drugi zaraz b y t o temat długu drug i pr iorytet p o o ochronie zdrowia to też nadawa ło tem u tematow i rangę natomiast wydaje si ę, że na tych w ci ągu tyc h ostatnich 2 lat mog ło się wydarzy ć du żo więcej oczywiście trzeba chwali ć za to c o si ę wydarzy ło znaczy w no i w rz ądzie byl i pol itycy, którzy byl i żeby, kt óre Kreml na tej na te j spraw ie rzeczywi ście p ierwsza ważna zm iana była taka, że mo żna było realn ie wskaza ć, kt o jest odpow iedzialny np. za program czyst e powietrze alb o kt o w ty m w ty m temacie się wypow iada, kt o podejmuje decyzje to ju ż by ła ogromna zmiana w stosunk u do tego co my śmy do te j pory, ale pa n prem ier m. in . m ówi że chodz i o walkę z ub óstwem energetyczny m tak, żeby najubo ższych też było sta ć na czystsze pal iwo czy i tuta j mówi o tym, wsp ieraniu oc ieplenia dom u wym ianie ok ien drzwi i t d . tak dale j na ile możemy ocenić te n progra m przez 2 lata, a si ę udał n o te n sztandarow y program antysmogow y premiera Morawieckiego, czyli w łaśnie czyst e pow ietrze w za łożeniach bardz o dobre oznaczan o rzeczywi ście jest zgodn e z tym co mówi prem ier w exposé to znacz y, że m a na celu likwidację ub óstwa energetyczneg o w Polsce prowadzen ie z probleme m nieocieplonych domów w Polsce ponad 5  000 000 domów jednorodz innych z czego większość zaś pana s łaba alb o wcale i w założeniu oczywiście wi ększość z nich ma też n ieefektywne ogrzewanie węglowe diagnoza by ła słuszna t o strasznie ucieszyło nas by ło stać natom iast gorzej jes t n iestety z wykonania t o znacz y po prost u te n progra m n ie dzia ła liczba wniosk ów liczba przyznanyc h zreal izowanych wniosk ów po prost u bardz o bardzo ma ła, a może od razu powie, dlaczego drama t miał pan pow ie pan u prem ierowi przed wtork iem na co pow inien zwr ócić uwag ę c o n ie zadziałało zadzia ła n ie zadzia łał bardz o zbiurokratyzowany syste m, a kt óre które, prze z które obywate l musi przejść, ab y tak i wniosek zosta ł zreal izowany zreszt ą chyba pan i Nowickiej zgadz a się krytykuj ącym te n progra m ekspertam i, kt órzy po prost u zmieniła się w ostatnim czas ie k ierownictwo Narodowego funduszu ochrony środowiska, kt óre si ę przed tym i zm ianami wzbrania ł ma zostać t o wszystko zm ienione i odb iurokratyzowanie Woźny, który wci ąż odpowiada właśnie program czyst e pow ietrze zosta ł szefem, a n a rzecz y Narodowego funduszu ochrony środowiska, więc mo żna liczyć, że te n ten te n program b ędzie lepiej realizowane już zresztą nie tych 2 właśnie mówią, że zamiast już nie stan ie nawet realizowa ć tego programu, że pow inien przeniesiony zosta ł na poz iom samorządów n o tuta j na pewn o zwi ększenie pul i w łaśnie instytucji, kt óre będą zaangażowane NT nie muszą by ć tylk o orga n administracji mog ą te ż bank i cho ćby tak sugerował, b y światowe no po prost u jest konieczno ścią tak Narodowy fundusz oczywiście nie jes t w stan ie tak zb iurokratyzowane g o model u utrzyma ć i jednocze śnie być w ty m spos ób jak ikolwiek skuteczne chciałbym dodać n iestety widać wyraźnie przez t o, że przez 2 lata opr ócz ludzi w rządzie, kt órym zale żało na zm iany statu s quo el it ludz ie, którym wyraźnie zale żało na tym, żeby te n status węgla wyobraża t o zaraze m będziemy m ówić na raz ie skupmy si ę na pochwa łach, bo ten czy n ten cza s zrozumienie będzie bardz o kr ótki posłuchajmy zatem samorządy chc ą mówił premier Morawiecki 2 lata temu chcia łbym chcia łbym te ż podzi ękować pionierom walk i o czyst e pow ietrze wszystk im organ izacjom pozarz ądowym rucho m miejskim, które o d k ilku lat wykonuj ą bardzo dobr ą robot ę bardzo wa żna w ty m w ty m kontekście jes t r ównież rola samorządów t o one s ą na pierwszej linii front u i dobr a wsp ółpraca rządu samorz ądów będzie mia ła kluczowe znaczenie chcemy wsp ólnie zwami skutecznie rozwi ązać ten proble m tak mówił prem ier Morawiecki 2 lata temu n o właśnie na początku maj a chcia ł skuteczn ie samorządami rozwi ązywać teg o problem u ludzie odpow iedzialni za walkę ze smogiem mus ieli wykonywa ć tak ie naprawdę p iruety France 2 spada szpagat y, bo widać wyra źnie, że administracja rządowa prost o w Polsce nie jes t przystosowan a do prowadzen ia jest program taki interes zmiany, jak ie walka z e smogiem i w ty m cel u powo ływano w ogóle obchodzono wr ęcz istniej ąca w organ y i ministerstwa pochowane jakie ś w łaśnie radę sam by łem na tak ich spotkan iach chc ę, gdz ie na samorz ądy były zapraszan e ja mog ę wyrazi ć swoje zdan ia, a propo s istniej ącego stan u rzeczy wiem też, że u na s premier je ździ po Polsce spotyk a się z samorządowcami wsłuchiwał się, żeby teg o tego n ie brakowało no kluczowe jes t to, że na raz ie w al e ws łuchiwał si ę pami ętam dobrze ws łuchiwał, al e problem polega na ty m, że przych ód do czeg o t o dotacj e do docieplenia domu można by ło uzyska ć właśnie poprzez ten skomplikowany syste m składania wniosk ów, a nie wpros t spos ób ta k jak przy 500 + 6 do gminy swojej najbli ższej i ta m za łatwia spraw ę 12 papierami dok ładnie tego n ie chcia ł rząd zrobi z e wzgl ędów czyst o pol itycznych wyborczych nie ze znan ą merytoryczny, więc na 1, więc nawe t ra d powołanych n ic nic n ie zm ienia si ę nie nie zrobi teg o sensownie, ale c o si ę zmieniło po tych 2 latach była mowa o tym, że samorz ądy dostan ą lepsz y spos ób w łączone w Aninie samorz ądowcem oczywiście były jakie ś takie próby jakie ś tak ie właśnie Niemcy c o on a si ę sko ńczyły osobowości trudno trzeb a b y pyta ć samorz ądowców wiem, że to w łaśnie ten proble m b iurokratyzacji cho ćby teg o proces u widziano właśnie będziemy samochodow e tak, gdz ie często 1 osoba, kt óra małej miejscowości odpow iada za wszystk ie sprawy ekologiczne, a nawet miejscowo ściach, gdzie 1 w Małopolsce dzi ęki dotacjo m unijnym s ą tam specjalni urz ędnicy z Super urzędnicy jako doradc y, którzy pomagają ludziom wychodz ą drażni 70 zbiórki na czwarty m piętrze prawd a w godzinach 1316 tylko dochodz ą do ludzi są na spotkaniach rad rodzic ów i t d . i t d . spotykaj ą się z nimi ta m, gdz ie oni s ą nie grz e jes t urz ędnik NATO nawe t w takich miejscach oni maj ą ogromn e trudności z obci ążeniem tych wniosków jest naprawdę t o te rzeczy musz ą by ć odbiurokratyzowania natom iast w procesji t o dalej jes t chyba faktem nie jes t t o co natomiast znany ju ż w dalszy m cykl u wyborczym to mo że jeszcz e rz ąd troszeczk ę odpuści nie będzie ba ł tego, że to obywate l ow e pieni ądze otrzymuj e na poziomie gminy, a n ie gdzieś ta m z g óry Warszawy i nie b ędzie ju ż tak bolało polityk ów zara z wrócimy z rozmow ą rozmawiamy o w ęglu, bo zara z potem, gd y pan m inister pan w czas ie prem ier Morawiecki m ówił o ty m, że Polska spow ita smogiem t o przyszed ł do w ęgla co powiedzia ł przypomn imy po informacjach, a Study jako komentato r Marek Józefiak z Greenpeace Polska analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mn ą stud iu Marek Józefiak z Greenpeace Polska wsp ólnie wspom inamy poprzedn ie exposé prem iera Morawieckiego przygotowującej, odrabiając lekcj e przed wtorkiem, kiedy prem ier Morawiecki ponownie wyg łosi exposé ze względu na t o, że buduj e właśnie nowy rz ąd po wyborac h, a t o dobrz e sobie sprawdzi ć co m ówił polityk, kiedy obejmowa ł urząd c o obiecywa ł, bo pewnie znów będzie obiecywał pan premier m y będziemy wted y na bie żąco, a nawet mo że 2 kroki naprzód dz isiaj zajmujemy się kwesti ą czystego powietrza, bo ni ą też zajmowa ł si ę prem ier Morawiecki i p ierwsza część przypomnieliśmy o ty m jak pan premier m ówił o ty m, że w Polsce przedwcze śnie na z powod u smog u umierają umieraj ą 4 i um iera 48  000 Polaków, że dz ieci wracaj ą do z e szkoły do dom u w maseczkach może jes t generaln ie źle i to, że t o jest wyzwanie cyw ilizacyjne, a zara z potem tym, że expos é powiedzia ł tak kilka s łów energii bezpiecze ństwo energetyczn e dzisiaj węgiel jes t podstaw ą nasze j energetyki nie możemy i n ie chcem y z niego rezygnować t o wa żne dla Śląska Zagłębia, ale również wa żny dla ca łej Polski d ługofalowy sposób planujem y reform ę wojew ództwo śląskie staj e si ę jednocze śnie obok w ęgla z Zagłębiem nowyc h technolog ii dlateg o dlatego bardzo ucieszyło mn ie, gd y l iderzy spo łeczni l iderzy związkowi z e Śląska Zagłębia podkre ślili, że przygotowane przez na s program dl a wojew ództwa t o dobr a i przysz łościowa strateg ia rozwoj u, al e dl a naszyc h przysz łych pokoleń chcia łbym zadba ć r ównież alternatywn e źródła energii mogły się w Polsce swobodn ie rozwijać n ie imię ideologii, ale tam, gdz ie jes t t o uzasadnione ekonomicznie tak że przyn iesie t o Polakom korzy ść, a n ie koszt y mo żemy wykorzysta ć zasoby natur y, jakie daj e położenie naszeg o kraj u prawo i sprawiedliwość parti ę, kt óra zawsze zdecydowanie d ążyła do zagwarantowan ia bezpieczeństwa energetycznego t o jest warune k nasze j suwerenno ści Mateusz Morawiecki 2017 roku tak m ówił o w ęglu, a p óźniej o orzech, chocia ż s łowo Ozzy ani odnaw ialne źródła energii n ie pad ło to, aby w ty m w ęglu dotrzyma ob ietnicy n ie mogliśmy n ie b ędziemy z n iego rezygnować mo żna tak powiedzieć t o znacz y rzeczywi ście spraw a zu życie w ęgla spadło n a rzecz gazu co powiedzie ć jasno, ale to, gdz ie w przemy śle w PE w Polsce, wi ęc n ie w Krakowie bowiem n ierezydentem dok ładnie, bo nie są do danych statysty k najpewniej cz ęściowo w energetyc e na pewn o powstan ą blok gazow y, al e w przed e wszystkim postaw a zmian jest tak a, że n o ta druga cz ęść rzeczy cora z większym stopniu tak po prost u pochodzi dz isiaj z importu niż w momencie, k iedy prem ier Morawiecki mówił te s łowa dzisiaj co czwart a ton a węgla spalan a w naszy m kraj u pochodz i z importu g łównie Stavanger rosyjsk iej blisko 70 % no i dlatego nie p łacą z a Polski węgiel już jest tylko mow a, że węgiel sposobność energetyki nie było mowy o ty m, że musi by ć Polski Węgier n o tak mo żna oczywi ście w te j troszkę realizować, ale no to jes t kłopot to jest z e stron y proble m, b o ta narracj a i rzeczywistość w zakres ie bezpiecze ństwa energetyczneg o energetyk i ogółem cz y po prostu prawo i prawdziwości bardz o bardzo rozje żdża te ż, że na w g órnictwie te 4 lata rz ądów prawa i prawdziwości to by ł cza s bardz o dobre stać mieliśmy hoss ę na światowych rynkac h bardz o wysokie cen y węgla nawiasem m ówiąc na dzisiaj du żo bardz iej si ę opłaca w ęgiel do Polski nada l po prostu sprowadza ć niska wydobywa ć coraz cora z t o g łębiej wzros ły koszty w g órnictwie nie dokonan o jakiej ś zasadniczej reform y nie dokonan o żadnych trudnyc h refor m dobrych czasach jes t n iestety tera z z kole i w górnictwie idą lata chud e i pytanie c o b ędzie dale j t e pieniądze po prost u zosta ły przejedzon e n ie zbudowano alternat yw dl a węgla ostatnie 4 lata w zasadz ie w energetyce no zostały prze z pana premier mówił o ty m, że b ędzie budowa ł te atrakcyjn e kosztow o alternatywę dl a węgla, czyl i w domyśle wiatr na l ądzie te ż najtańsza tak powinni śmy rozumieć te najta ńsze alternatywa dla w ęgla cz y energia ze w iatru w Polsce około połowę ta ńsza od te j tak n ie powiedział o w iatrakach nie pomyślał nawe t właśnie o podzia ł alternatywn e źródła energii tutaj t o ładny fragment, ale n ie w imię ideologii tylko z e względów ekonomicznych n ie wiem, jaka t o jest ideologi ę wiatrakowa t o jes t jaki ś nowy dom na rzecz mogę się domyśleć t o co premier mia ł namyśli znaczy, że by ć może chodzi ło mu cel e ochrony środowiska i tuta j oczywi ście to ten nie ma racj i premier się t o mia ł namyśli, bo ten jest na ideologi ę tylko prost y fakt na konta w istocie m isja, al e w łaśnie prawo r ównież w ostatnich 4 latach bardzo, że to moment, a może nawe t część kampan ii wyborczych niekt órych polityków prawa i prawdziwości była opartyc h na walce z w iatrakami, więc jak t o się zmieni ło najp ierw przypomn ijmy na samy m początku za Beatę Szydło zdławiony n o ustaw ę, która pozwala ła na rozw ój energii wiatrak ów w iatru, a jak t o tera z wygl ąda pod koniec te j te j ju ż pod koniec 2 mieszkańcy rz ądu teg o w tej kadencji n o mamy zmian ę narracji t o znaczy w przep isach w przepisach nie ma nie ma zmian t o znacz y dale j ta bardz o restrykcyjn a restrykcyjn e przep isy obowiązują tam chodzi ło o odleg łość o d budynków dok ładnie o godzinie 8 zabudowań i tuta j tutaj w tej kwest ii nie zmieni n ie należy spodziewa ć si ę realnyc h zmian w kwest ii tego cz y b ędziemy dalej stawia ć na to NATO tanie, ale nie s łychać tak w ty m w te j przestrzen i słychać zapow iedzi si ę co co chwila jako ś tam pojawiają areną trzeba patrze ć na efekt y efektywne nie m a z tego rozl iczamy polityk ów po prost u druga sprawa jest tak a, że o d wielu wielu lat w ielo o d kilkudziesięciu miesięcy temu o ty m, że Polska będzie stawia ć n a na morskie farm y w iatrowe inwestorzy staj ą w blokach s ą bardzo mocn o zniecierpliwieni t o jes t trzec ia, która może się naprawd ę bardzo mocn o w Polsce rozwijać potencja ł polskiego Bałtyku wysok o 30 G W dl a por ównania elektrown ia w Bełchatowie ma 5 GW tak cz y t e naprawd ę pot ężne ta m pot ężne potencjał no i nada l n iewykorzystane nie ma specjalne j ustawy dl a tzw. obszar u, czyl i w łaśnie wiatrak ów na morz u i czekam y natomiast świat oczywi ście n ie czek a przykładowa no zna si ę wczora j premier Wielkiej Brytanii wiat boj e na darm o marnujemy pieni ądze z ka żdym podmuche m marnujemy i to bardz o czasem przykładowo stwierdził, że w 2030 roku o n zamierza zwi ększyć te n planowana mo c w energetyc e z 30 GW jak planował wcze śniej do 40 GW i co t o oznacz a, że w w ielkiej Brytanii za 10 lat ponad po łowa energii b ędzie pochodzi ła właśnie z w iatru na morz u t o pokazuje duży t o jes t jak duży t o jest potencja ł w ielka Brytania ma pona d 60  000 000 ludności oczywiście racj ę w ęglowe jest jes t wysp ą, ale u na s r ównież moglibyśmy w ten sposób progra m energ ia n iestety ten term in oddan ia p ierwszej polskiej farmy w iatrowej na morzu ca ły cza s się oddala ani przybli ża ale, ale propo s ce n energ ii, ale tera z n ie n ie tej nap ędzające nam domostwa n ie tylko domostwa, al e te j energ ii pol itycznej dosz ło do zm ian w rz ądzie strukturalnyc h zm ian pol ikwidowano niekt óre resort y po powo łano nowe i oto pojawią si ę nowe ministerstwo, kt óre p óki co wym ienione jako m inisterstwo d s . kl imatu jakąś ostatecznie nazwa ć to chyb a n ie w iadomo obejmie Michał Hornik starszym gaszenia pożarów, a to ładna nazw a bardz o si ę podob a, więc m inister ds. gaszenia po żaru b ędzie Michał Kurtyka pełnomocnik d s . c o pami ętają pa ństwo jem u podlega ć Narodowy fundusz ochrony środowiska ta m, że ma być real izowany progra m czyst e pow ietrze natom iast program brudn e pow ietrze będzie real izowany prze z Jacka Sasina mojem u maj ą podlegać kopaln ie spółki energetyczne ministerstw, kt óre ma si ę nazywać nadzoru właścicielskiego, ale uwa żam, że dużo lepsz ą nazw ą było ministerstwo zasobów narodowych, wi ęc licz ę na to 6 w ostatniej chwili kto ś p ójdzie po rozu m do g łowy tak cz y świadczy ta sytuacja Kurtyka z 1 strony Sasin drugie kopaln ie z 1 klimat czy jakkolw iek to rz ąd rozumie z drugiej cz y t o jest jakaś zm iana w w łaśnie w przepływach decyzyjnyc h w przep ływach energ ii w rządzie cz y też tak naprawd ę powt órzenie starej sytuacji tylk o troszeczk ę nowyc h personalia te n rozdział kompetencyjny n ie wróży dobrz e zna ć to po prost u jest proszen ie się k łopoty na niekorzy ść Kurtyki w ieczne oczywi ście tak to znaczy je śli ktoś ma nadz ór na d spółkami energetycznym i które, kt óra w Polsce w zasadz ie dyktują polityk ę energetyczn ą one nie musz ą lobbować w Polsce imienia Polski pokonali on i muszą lobbowa ć za w ęglem nikt w Polsce się lobbowa ć bo, bo rz ąd i węgla to jest n ie mo że jedna k zdan iem, więc na to po prostu n ie wróży dobrze be z zmiany strateg ii tych sp ółek zm iany pol ityki energetycznej państwa to są t e rzeczy są ze sob ą niepowiązane po prost u w ęgla n ie wyjdz iemy i i tuta j ministerstwo klimat brzm i ładnie, al e raczej to jes t m inisterstwo na tę chwil ę wygl ąda tak że po prost u, który ma zega r gasić po żary, kt óre mam y, ale PR-owe po żary cz y raczej prawdz iwy pożar cz y realn e oczywiście PR-owe t o realne t o znacz y z 1 strony no w Polsce mam y bardz o wyraźnie wzros ła ma ści społecznych kwest iach klimatycznych prace widać t o w badaniach op inii publicznej wobec os ób tak pokazują, że na przestrzeni la t naprawd ę cora z wi ęcej Polaków zan iepokojonych zmianą klimatu to po prost u widzimy trudn o jest natom iast przymknięta panow ie dl a zmian klimatycznych n ie tylko smog u, bo mówimy spor o błędów kontekście mogłabym tera z jeszcze przenosimy si ę na drug ą p łaszczyzna, czyl i globalneg o oc ieplenia wp ływu gaz ów c ieplarnianych pragn ą też 2 sprawy ma wsp ólny mianownik, czyl i węgiel je śli chodz i o tym, w ęglem w kontek ście zm ian kl imatycznych to w ogóle si ę rząd przez te ostatnie 2 lata zajmowa ł w og óle em isjami gaz ów cieplarnianych czy się zajmowa ł tylko wtedy, kiedy trzeba by ło się przed broni ć przed Unią przed wymaganiami no nie nasze zachodn ie rz ąd nie zajm ą odchodzen ie od w ęgla leżące bardz o mocna zajmował PR-em zajmowa ł si ę le śnymi gospodarstwami w ęglowymi pytaj ą państwo to jes t jak Jean by ła ta taka pap ierowa wydmuszk a wymy ślona w pod rządami no m inistra Szyszko drzewa, kt óre zjadaj ą dwutlene k w ęgla i ratuj ą planet ę ten projek t mia ł w ci ągu 30 lat trwan ia zredukować emisję o tyl e w elektrown iach bohaterem to osiągnę 60 dni tak jakby całe kluc z i o ty m, realn ie pol itycy m ówili dale j w iceminister środowiska kilka tygodn i temu jeszcz e si ę tym chwal i tak jakb y Tatary nara z resortu wyj ęta jakieś bajki albo jakieś złego sn u naprawdę jes t dalej w takim raz ie skor o spółki energetyczn e zostaj ą pod pod rządami zupełnie osobnymi ni ż m iejsc ni ż ministra kl imat ds. klimatu prawdopodobnie pa n prem ier zn ów powt órzy tę t e z miłe pe łne mi łości s łowa o węglu n o to w łaściwie, czeg o mo żemy spodziewa ć p o ministerstwie kl imatu małych zm ian w ma łych takich cho ćby tych rzeczy, o których m ówiłem wcze śniej, czyl i jakiś u łatwień w uzysk iwaniu dotacj i małych program ów dl a obywatel i m inister Kurtyka pewn ie będzie rzucon y na front un ijna, gdzie b ędzie się toczy ć walk a o pieni ądze na transformację energetyki m iejmy nadziej ę, że ta walka si ę ud a, bo dłużej taki pacjen t w tak im rozkroku nie może by ć tak prem ier Morawiecki w czerwc u zablokował unijne cel e na rok 2050 dlatego za k ilka tygodni na kolejn y szczy t kl imatyczny Polska, kt óra by ła gospodarze m poprzedniego szczytu pojedz ie w roli hamulcoweg o Polska pojedz ie w rol i kraju, kt óry zablokował t o, że trzeci największymi te n świat na świecie, czyl i Unia Europejska przyjedz ie po prost u z pustym i r ękami na ten szczyt kl imatyczny, bo nie będziemy wspólnego cel u na ro k 2050, więc trzeba si ę trzeb a zakasa ć rękawy i si ę i stawia sob ie cel e wysok o ja oczekiwałbym ministra Kurtyki, że on b ędzie t ą b ędzie te n człowiek, kt óry rzeczywi ście będzie wskazywa ł n a ja k na ambicje kl imatyczne, że doprowadzi do czegoś tak iego, że dz isiaj, że ta polityka kl imatyczna b ędzie po prost u rozlewa si ę na sam gospodarkę n ie można te ż cel e, ale marzen ia studiów trzeb a co żyje Jerzy tak samo zasa d o d rz ądu, bo dzisiaj t o wygl ąda także skupiamy si ę na 1 rzeczy wylewa się drugiej tak t o znacz y my wciąż nie mo żemy zawalczyć przecie ż tak prost ą rzec z jak jakość dost ępnych w legalnyc h pal iw w Polsce co dop iero m ówić o zadan iach kl imatycznych właśnie cho ćby w transporc ie cz y energetyce cz y w przemy śle gdziekolwiek to nie jes t dn ia oczekujemy wiele znacz y rz ąd mus i zacz ąć zachowywa ć się wpu ścić zasadzie tutaj własność prywatn ą, bo dzisiaj ten ol igopol, jakie mam y w energetyc e troszeczkę poluzowan e dzięki dopuszczen iu większemu prosument ów tak, czyl i tyc h ma łych producentów pr ądu te ż wszystk o dopiero jask ółka, kt óry niestety n ie zapow iada rany zmiany my potrzebujemy du żych zm ian potrzebujemy wiatrak ów może potrzebujemy wiatrak ów na l ądzie je śli tylko zrob i si ę dobr e prawo, które pozwol i na te n ol igopol jako ś poluzowa ć t o naprawdę zm iany będą szybk ie, bo an i technolog ia an i pieniądze nie s ą tuta j prze z sąd te j rzeczy n ie do przeskoczen ia dzisiaj Polacy zasadzie mamy now ą strategi ę nowy projek t strateg ii energetyczne j państwa, która tak naprawd ę zakłada, że chyba b ędziemy zakazywa ć Polakom inwestować czyst e źródła energii, b o np. rząd panuj e w 2040 roku b ędziemy tylk o 16 G W elektrownie s łoneczne z, a uzależniać inwestujemy na d takim temp ie, że stać b ędziemy dodawa ć 1  GW na rok widzę co będziemy t łuste panele s łoneczne, żeby po prostu rząd, żeby n ie dzia ła stworzy ć stab ilne ram y, a reszta si ę będzie dzia łała sam a natom iast oczywiście m y naprawd ę potrzebuje amb icji Time 2030 roku mam y okno czasow e, w którym pani ma zdecydowanie zmniejszyć emisj ę gaz ów o ty m projekcie strateg ii energetyczne j nowego rok u w nowy m dokumencie rządu ju ż niestety nie zd ążyłem porozmawia ć, ale zobaczymy co wtore k pow ie pa n premier b ędzie zn ów okienko med ialne do rozmowy o mo że mn iej smogu, bo z teg o jeste śmy wszyscy wyedukowani, a bardziej otrzymac ie Marek Józefiak z Greenpeace Polska bardzo dzi ękuję za spotkanie z GTS czarna Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA