REKLAMA

Prawicowy terroryzm w Polsce? ABW zatrzymała ludzi planujących zamach na muzułmanów

Analizy
Data emisji:
2019-11-14 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
19:24 min.
Udostępnij:

O działalności służb w sprawie prawicowych ekstremistów mówi Piotr Niemczyk, były zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, specjalista ds bezpieczeństwa.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja anal izy Agata Kowalska prz y mikrofonie ta k jak m ówiłam dzisiaj b ędziemy w anal izach m ówić m. in . o c iszy i m ilczeniu wok ół 2 aktów terror u alb o przygotowaniu 2 aktów terror u pewn ie część państwa rozmawia, o czy m mow a przecie ż, gdyby w Polsce miało doj ść do jakiego ś zamach u t o na pewno ujawn ienie teg o faktu stałoby si ę numer wiadomo ścią nr 1 we wszystk ich mediach Otóż tak się n ie wydarzy ło w żadnym z 2 znanych na m przypadkach Rozwiń » samo stud io Piotr Niemczyk specjal ista ds. bezpieczeństwa dzisiaj też troch ę w rol i specjal isty od spr aw przem ilczania dzie ń dobry dzie ń dobry państwu dzień dobry pan ie i 2 sprawy to 1 to mars z r ówności w Lublinie w czas ie, którego jak dowiedzieli śmy się 1 październik a służby zatrzyma ły małżeństwo ci ludz ie mieli ze sob ą materia ły wybuchow e skonstruowan ą specjalnie ta k w domowym sposobem, jak i ładunek wybuchow y i przynie śli g o na mars z zostal i zatrzyman i, k iedy mars z dop iero rusza ł i zastosowan o wobec n ich areszt druga h istoria t o świeża sprawa właśnie widzieliśmy, że ABW zatrzyma ło 2 mężczyzn, kt órzy jak informowa ły służby m ieli planowa ć zamach y na spo łeczność muzu łmańską w Polsce z przygotowywal i seri ę prze śladowań chodzi ło wyznawców islamu tak tak taka informacja do na s trafiła, a zatrzyman o ich pote m, gd y w mieszkaniu 1 z nich odkryt o broń paln ą f iolki z trucizn ą gotowe materia ły wybuchowe 170 książek ksi ążek o przygotowywan iu materia łów wybuchowyc h i jeszcz e sprzęt do szyfrowanych łączności między członkami grupy, a w og óle ca ły tych 2 mężczyzn mia ło być cz łonkami w łaśnie tak iej grup y d s . prze śladowanie muzu łmanów, wzorując si ę na Breivika ku taran si ę, czyl i tym z Australii kraj cze ść czy Filipie ma n fałsze t o z kole i Norwegów no i tutaj si ę chciał dz isiaj pozna ć 2 sprawach o tych wydarzeniach z punkt u w idzenia bezpiecze ństwa wewn ętrznego państwa, al e również o d stron y c iszy, gdyby dosz ło do tak ich aktów cz y tak ich odkryć s łużb m ówią o ty m, wcześniej s łuchaczom na marsz u niepodleg łości na marsz u n a rzecz życia na plebanii my ślę, że med ia, zw łaszcza prawicowe n ie przystawały, b y o tym, m ówić t o byłoby wyci ągane prz y ka żdej okazj i tuta j mamy 2 konkretne sytuacje i jes t c isza dlaczego, b o tak rzeczywi ście rzeczywiście tak nam żadne polskie władze publiczne może opr ócz pewnyc h samorządowych niechętnie przyznaj ą do teg o, że w Polsce rośnie ekstrem izm praw icowy, a szczeg ólnie te n, który może ksenofobi ę rasizm, dlaczeg o si ę niechętnie przyznaj ą, dlatego że są troch ę tego sprawc ę na czy m w łaściwie ja n ie jeste m w stanie uwierzyć, że on i nie zdają spraw y, że w momenc ie, kiedy wpuszczają mowy nienawi ści do głównych medi ów do dyskusji pol itycznej w parlamencie t o, że n ie zdają sprawę, że to przenos i si ę dla chocia żby w śród sympatyków wyborc ów na niech ęć do teg o kogo deklarują zapewn e szybk o po łączył ak t terror u plan y przemoc y to tak iej powa żnej przemoc y z mow ą nienawiści by ły żołnierz nie t o są 2 zupełnie osobn e spraw y t o tak i zamachowiec planuj ące akt terroru to co innego ni ż kto ś, kto nienawidzi muzeu m to i tak t o jest n ieprawda znaczy tego rodzaj u argumenty przenosz ą si ę do świadomości os ób, które cz ęsto, że n ie mają normalnych jak s łyszę, że imigranci roznosz ą choroby albo jak paso żyty albo s ą gwa łcicielami alb o różne tak ie rzeczy, kt óre słyszymy na tema t różnych grup społecznych doszło n ie tylk o w Polsce, bo doszed łem do przykładu Stanów zjednoczonyc h gdz ie, gdzie Meksykanów nazywano powinni godzi ć na Miedź i t o byl i ludzie absolutn ie głównego nurt u politycznego gwa łciciela na organach m ówiło osobi ście tam, wi ęc jeżeli ludz ie s łyszą że, że jest pewn a grup a ludz i stygmatyzowanie nagle to wymys ł tylko ludzi coś ich zwierząt tak naprawd ę to p óźniejsze mo że przenosić każdy się, że on i widz ą ta grupa stygmatyzować nosz ę jakiś spos ób represjonowan a gorsz a co t o się wydaje, że n ie mogą pozwolić wobec nich w zwi ązku z tym jeszcze tak że troch ę boją to dla n ich obc y to dla n ich nowe t o jest t o jes t właśnie przez przemysł prz y ty m r óżnymi argumentam i za o zagro żeniu prze z nich przerysowan y grub ą bardzo g łęboko n ieuzasadnionymi bardzo często jeste śmy już władza razem powodują, że je śli w ładza w Polsce stosuj e takie poj ęcia jak te n owa zaraz a m ówią władzy katolickie to akura t w Polsce jes t równoważne z w ładzą świecką cz y w łaśnie o tyc h pasożyta cz y czy cz y prowadz i politykę Homo publiczn ą cz y ksenofobiczną t o w ty m momenc ie daj e sygnał, że w łaściwie te grupy mog ą by ć co ich dzia łania jest przyzwolenie daj e przyzwolen ie mówi się, że t o przez jak i w ładze katol ickiego posłowie partii rządzącej prawd a, kt órzy jako żywo nie chodz ą w sutannach tylk o s ą tak ty m cyw ilnymi wybrańcami wybranymi przez wyborc ów prawda, wi ęc c i ludzie s ą jakieś tam reprezentantami, je żeli im wolno, dlaczeg o jaki ś młody chłopak w dresie, który się ludz i pod blokiem właśnie, dlaczego ma nie uznał, że n ie mo że wygl ądać uderzyć czy w inny sposób Zagato zaatakować kogoś, kt o si ę wydaje obc y n iebezpieczny gorszy jakieś dziwne prawd a, więc jeste ś dzisiaj absolutn ie rządzić ma przest ępcy nienawiści, bo teg o rodzaju akty, kt óre s ą oczywiście przest ępczymi pan i z nienawi ści ro śnie ro śnie w Polsce dramatycznie do tego stopn ia, że w łaśnie Ministerstwo Sprawiedliwości, który chyb a jedna k ustawowo zobowi ązane do teg o, żeby publikować raport t o przest ępstwa nienawiści nie publikuje g o do te j pory albo znają jeszcze w zeszłym tygodniu go n ie było ostatnia rozpraw a normalnie by ły drukowan e po publikowanych w kwietniu tak w iemy, że t e drastycznie rośnie ros ła w Polsce liczba przest ępstw nienawi ści oficjalnie 2017 roku by ło 1704, ale z e wszystk ich bada ń społecznych wyn ika, że t o jes t najwyżej 5 % to co elektro med ia SA właśnie w łaśnie, a najważniejsze procen t dl a innych badań porównawczych wynika, że to i to prawdopodobnie 5 proc to za mało, bo podgrupach tak ich jak LGBT mogą si ę zgłaszać si ę średnio co 50 zdarzenie teg o o ty m, charakterze prawd a w 2 % wi ęc, wi ęc będą ro śnie te n problem i u w ładzy udają, że go nie widz ą bo jakby zacz ęły, by przyznały si ę tego, że widzą widz ą to musiały si ę z ty m zrobić, a to t o by osłabiło znaczn ą cz ęść przeprasza m argumentacji pol itycznej do utrzymywania w ładzy, bo ich w ładza trochę poleg a na tym stracić wszyscy s ą winne różni nas z styl życia jak głosować na sty l życia maj ą zniszczyć LG lu b osob y LGBT i w łaśnie i imigranci uchod źcy ani n ikogo, a n iekoniecznie radykalna praw ica tradycyjn y mode l rodziny w ty m nie ma miejsca dla osób w innym kolorz e skóry o innym wyznan iu o an i renta z cora z wrócimy z rozmow ą i przyjrzym y si ę temu c o z jak im jest zwi ązek między mow ą nienawi ści tak imi aktam i terroru co realnie w ładze mogłyby zrobi ć, gdyby chciały, gdyb y zacz ęły rozpoznawa ć fak t istnienia w Polsce radykalne j n iebezpiecznej prawicy o ty m w drugiej cz ęści z Piotrem Niemczykiem specjalist ą ds. bezpiecze ństwa audycja anal izy Agata Kowalska prz y mikrofonie ze mną stud io Piotr Niemczyk specjal ista ds. bezpiecze ństwa i rozmaw iamy na temat 2 poważnych wydawa łoby się wydarze ń Otóż najp ierw dowiedzieliśmy się, że zatrzyman o na marszu r ówności w Lublinie jeszcz e we wrze śniu pary ludz i, którzy mieli z e sob ą materiały wybuchow e i postanow ili w łaśnie wysadzić nas w czas ie marsz u na szczęście nic się n ie stało zostal i zatrzymani s ą w areszc ie postaw iono im zarzu t n ielegalnego wytwarzan ia pos iadania urz ądzeń wybuchowych, a teraz dopiero c o dowiedzieliśmy si ę, że z kolei ABW zatrzymała 2 mężczyzn, kt órzy mieli by ć cz ęścią ekstrem istycznej grupy, która mia ła pla n prze śladowania atakowan ia szykanowan ia muzu łmanów w Polsce z wykorzystan iem broni palnej i materia łów wybuchowyc h w łaśnie im z kole i postaw iono zarzu t przygotowan ia do sprowadzen ia katastrofy zagra żającej życiu lu b zdrow iu w ielu osób troch ę dziwi ta różnica muszę powiedzieć, że t o kogo ś łapiemy na m iejscu marsz u już gotoweg o z plecak iem pe łnym tyc h tyc h pojemników z gazem i t d . a im zarzuty mo żna by ć mniej z roli ni ż te n wobe c ludz i kt órzy, którzy dop iero się przygotowywal i ju ż właściwie znacz y choroba nie jest drogi mają c i, kt órzy właśnie jes t na gor ącym uczynk u zostali z łapani prawda w trakc ie man ifestacji t o oczywi ście problem le ży w mater iale dowodowym przed e wszystkim, ale tak że uczc iwego interpretacji, że by ć może prowadz ącemu śledztwo wygodn iej jest taką kwalifikacj ę s ą 1 z siatk ą w drug im n ie n o ta s łabsza kwalifikacja ludz i, kt órzy zostali z łapani prawie na gor ącym uczynku może si ę brać tego, że albo te n materia ł wybuchowy n ie była tak gro źne jak jak przy okazji twierdzono może t o by ł jakiś ładunek domowe j roboty, kt óre w, który no po tej eksplozji wcal e nie o d n iezbyt, ale sam e służby, twierdząc że postaw ie stawiają w łaśnie tak i zarzu t m ówiły o ty m, że ewentualn y wybuch m ógłby spowodować zagro żenie życia zdrow ia w ielu osób, wi ęc sam komunikat dalej, ale t o samo moglibyśmy być ka żdym marszu niepodleg łości w ostatnim czasie w Warszawie cz y na jazdę meczu, gdz ie przesz ła materia ły p irotechniczne petardy lataj ą w taki sposób, że mogłoby spowodować zagro żenie dl a życia zdrow ia stałem na skwerz e Wisłockiego, obserwuj ąc uwa żnie podległości teraz tylko dla tamtej strony i poprzedn i rok też tą stron ę te j grupy ludz i padła n ie wyrzucon o kilkadziesiąt petar d tak kilkadziesi ąt petard rac, al e metalowe są gro źne same t o znacz y same w sobie nie tylko pa ństwo w obraz ie bardzo stłoczone w b łąd, kt óry pada petarda dzień jest o c o chodz i zaczynaj ą uciekać się ratują tak no opow iada, że tak nagle prawda to t o rzeczywi ście mamy teg o typ u zachowania w łaśnie na ka żdym marszu uważnie odg órnie prawda, wi ęc cz y mo żemy absolutną dowolno ść stosowania tego rodzaju kryteriów także c i mieli podejrzewam jedna k nie bardzo groźny materiał wybuchowy, jeżeli jedna k strony zagrożenia o charakterz e terrorystyczny m natom iast przypadku tych tyc h tych młodych ludz i zdaje się spo d Warszawy to ta sprawa w og óle się wydaj e dosy ć podejrzan a, ponieważ z tego plote k, które wokół n iej krążą także niekt óre grupy Resovia wynik zn ów są ludz ie znan i ju ż służbom o d czasu sprawy Brunona kwietnia 2012 roku, jeżeli on i do te j pory n ie zostal i zatrzyman i aresztowani, a chyb a byli monitorowani, bo nie chcemy si ę wierzy ć, że służby znających rodzi ło się mog ą ich przy łączyć do spraw y jednak mus i być, poniewa ż Domański wyborcza na raz ie nieoficjalnie, że prokuratura ma mocn e dowod y w postaci podsłuchów rozmów telefon icznych proz y dl a cz y element dużej akcji i źle wydaje mi si ę, że t o, że oni s ą szanowan i i rasistami akurat jest n ie na r ękę s łużbom policyjnym, ale t o, że służby mogły się tera z pochwali ć sukcese m umiarkowanym alb o powie o odrzucić pewneg o rodzaju zarzuty c o to moim zdan iem s łuży bardziej przekroczy ł sprawy nieudolno ści służb w spraw ie Mariana Banasia, a my si ę wydaj e, że w te j chw ili różne spektakularn e sukcesy tera z służby takte m b ędą pokazywały cz y do tak jak w ójt 2 i zatrzymywanie kolejnyc h osób maf ie VAT-owski e, które rzekomo VAT były chronione okazuj e si ę, że wjecha ło do Polski 2000 cystern z oleje m nap ędowym nielegalnego pochodzenia co w iem, że zobaczą tematu, ale te n w 2 maja 2014 proc dzi ęki Marianowi Janasowi służby zacz ęły dzia łać sprawniej mo że nie, ale staraj ą si ę pokaz y spektakularn e sukcesy dl a w sytuacj i, kiedy raczej w w ostatn ich latach mo że być racze j odnosi porażki, al e do końca nie, dlatego że ja k tak jak mówię obydw ie t e sprawy i te n marsz w Lublinie, a próba atak u na marsz w Lublinie i ta h istoria zatrzymaniami 2 tych 2 mężczyzn, kt órzy rasist ów i fanatyk ów w og óle nie powieszenia innych mediów, czyl i d o jak służby chcą to zrobi ą także, że b ędzie się zainteresują po prost u np. dopuszczają więcej informacji alb o jakie ś spektakularne zdjęcia natom iast ja też przez rz ąd teraz uwa żam, że czasem można wiele si ę dowiedzie ć na tema t teg o co w ładza próbuje przekazać, czeg o nam n ie chc e przekaza ć właśnie, śledząc tweet y osób najwyższe ważniejsza jes t w pa ństwie i oto zajrzał n a między n imi Twittera Macieja Wąsika pan a m inistra i te ż pana rzecznika Żary na odpow iedzialnego za komunikacj ę z 1 z prasą je śli chodz i o służby specjalne i prosz ę sob ie wyobrazi ć że, o ile obydwa j panow ie r óżnego rodzaj u sprawach o łapówki, gdz ie podaj ą sumę łapówki, kt o został zatrzyman y i jak ą przysługę da m świadczył i t d . mn óstwo szczegółów jeśli chodzi o r óżnego rodzaj u inne akcje s łużb te ż dostajem y masę szczeg ółów o tyl e ta h istoria z prze śladowaniem muzu łmanów w Polsce doczekała si ę tylk o opisu tak iego zatrzymano 2 mężczyzn i że m ieli przy sobie broń materia ły wybuchow e niema an i śladu kontekst u an i śladu o motywacji c o ciekawe je śli chodzi o sytuację w Lublinie to w ogóle żaden pan u się n ie zaj ąknął tak, czyli s ą sprawy to s ą te są z tym, że stan służby ochrony, al e ja my ślę, że tu nie chodzi o t o, że się panu przed opini ą publiczną mo że stan ąć przed komisją sejmow ą tak albo, ty m bardz iej komisją senack ą, która n iekoniecznie będzie teraz bardz o przyjazn a, je żeli będą wi ększość mieli senatorzy ape l opozycji jes t to mo że być różna, ale dalej, al e jak on i t o potrafią rozgrywać musia ł przypomnie ć maj 2016 roku miesi ąc właśnie by ła uchwalan a ustawa antyterrorystyczn a je j nies łychana przydatność komentował na pa ństwowych wspomnia ł zaczęły tr ąbić od 2 przypadkach n o bo 1 już dziś bardz o nieprzyjemne, bo t o by ła kwest ia podłożenia ładunku wybuchoweg o w autobusie tylko o d pocz ątku było w iadomo, że prawdziwym cele m teg o cz łowieka jes t zdobyc ie 20 kg z łota, bo za żądał tak iego szantażował w ładze publiczne, bo też samorządowe prz y okazji budowy od razu, ale jednak mimo wszystk o ten konteks t terrorystyczny oczywiście wymy ślano zreszt ą opowiadano o muzułmanach przy okazj i n iestworzone rzeczy alb o też ta grupa anarchistów czy rzekoma anarchist ów, kt órzy chc ieli podpalić rad iowozy dla uwag ę t o były prost e ładunki zapalające ta k w oparc iu o plastikow ą butelkę i bez historii mo żna Rosji i żadnych żadnego wybuchu z teg o nie można było zale ży od pal isady osuwisk opow iadano n iestworzone rzeczy, kiedy by ły różne band y, że bomb y dopiero później okazało, że t o właśnie by ły tak ie cho ćby mało wyraf inowane metody wted y trąbiono w spos ób nies łychany, ale trzeba zwr ócić uwagę, że po, ale dlatego, że t o ruina, al e wted y próbowano uzasadnić mogła si ę sen o w łaśnie przepis ów ustawy antyterrorystycznej tera z ta ustawa już mówiłam prawd ę mówiąc bardz o w iadomo po co no c, al e znaczen ia trzeba rozważyć wracaj ą do wzrost u dobr a rzekom o ka żdy ka żdy ciemnoskóry pow inien m ógłby być terroryst ą na co policja ma zupełnie sprzeczne z jak imkolwiek prawem rozsądne mi ędzynarodowym sprawam i czek a w praw o do bezp łodności bezpodstawnego leg itymowania pob ieranie odcisk ów palc ów pob ierania danych biometrycznych pob ierania nawet jedno substancj i do 1 zgoda na tylko, dlatego że pol icjantowi może wydawać tak czy n ielegalnie przekroczył granicę tak, al e to jest jeśli chodzi o cudzoziemc ów i natomiast ochron a rodz imych tuta j przestępców chciałam teg o wr óci pan najp ierw powiedział o ty m, że t o jest praw icowy terroryzm, a zaraz pote m jednak próbował wyja śnić, że te grupy by ć może n ie s ą tak ie groźne mo że należałoby nie mo że być nim jeszcz e przyjmować, wi ęc ja n ie do końca czy jes t także mam y w ty m momenc ie w Polsce realn ie za zagro żenie rozwijaj ącym si ę radykalny m środowiskiem takim przemo c owy m cz y terrorystyczny m wręcz cz y też jedna k nie jak powiedzia ł, że du żo gro źniejsze z punktu w idzenia porządku publ icznego bezpieczeństwa obywateli nada l s ą grup y kibic ów, którzy po mecz u p ijani szukają wrog a na i j a ja sob ie sprawdzałem kiedy ś n p . kiedy dochodz i najwi ększej l iczby uszkodze ń przystank ów komunikacji miejskiej syste m dane, ale zwalniały przestał, gdz ie dobrze mo że się to, że marnuje żywność GMO znowu sz ła w marszu równo, ale źle się boję si ę takiemu facetow i uwag ę, żeby niszczą przystanki n o to te n ton t o sąd potraktuje pan tak sam o jak właśnie wrog a marsz u r ówności cz y, je żeli pozwalam y na pewne zachowań, je żeli tolerujem y pewn e zachowan ia to naprawd ę, je żeli ta m łoda grupa m łodych ludz i po mecz u spotka przepraszam za okre ślenie czap a tego, kto uzn a, że oni s ą gotow i m u wymierzyć sprawiedliwość było zrozumie ć, że woln o zezwolen ie na przemo c po prowadz i do eskalacj i tak tak prowadzi ć do eskalacj i i najbardz iej oczywi ście drastyczną formą tej eskalacj i s ą zamachy terrorystyczn e, ale zupełnie wystarcz y, że t o są nasilaj ące się ekscesy charakterz e chuliga ńskim Niemcy, kt óre są krajem geograf icznie i strukturze ludno ści umorzenie religii nie są bardz iej różni zróżnicowania regionalne s ą podobni maj ą oko ło 40  000 członków zorganizowanych gru p o charakterze neofaszystowskim, kt óre ta m oko ło 10  000 deklaruje ch ęć stosowania przemoc y tak i n ie najwi ększa liczba przestępstw brutalnych powodow a tzw. mniemaniu politykami od mo żliwej do kraju to s ą przypadk i pobicia przeprasza m skin ów i r óżnego rodzaj u naz istowskich członków organu w istocie organizacji n o w łaśnie imigrantów lub lewicowc ów tak alb o w łaśnie osób LGBT i to jest najwi ększa liczba teg o rodzaj u przestępstw, więc to jes t problem t o jest n ie tylko kwestia tego, że ta m jaki ś przepraszam 2 przegubów no kombinuje co ś tak powiem z saletr ą i tam druc ik kami, ale problemem jes t to, że jes t duży du ża grupa społeczna, która uwa ża, o czy m wolno żartują, że w związku z panem zgadzam, a z drugiej stron y zawsze się nominat tak a tak a robocza def inicja terroryzm u, który tym si ę r óżni o d wszelk ich innych aktów przemocy, że jeg o cele m zastraszenia i kiedy ja w iem, że mec z po n im wychodzą k ibice, a nie no t o wtedy też boję czy jednak można rolnik t o jest obleśne może by ć tylko, je żeli m łody Arab spadn ie z nożem do w m iejscu publ icznym we Francji i Ugoszcz no żem dźwignie t o nikt nie ma w ątpliwości to zamac h oraz aniżeli grup a niemieckich skinów pobi ła bejsbol a i z e skutkiem śmiertelnym k ilku Niewiem przybysze z Maroka to się m ówi, że t o jest polityka ma swój kra j tak, czyl i zbrodnia, al e jedna k nie zamac h turystyczny t o inicjator naprawdę bardzo płynna, a więc n ie nie te n dym my ślę, że bardziej pytanie co si ę jak się czujemy znaczn e jak wiemy, że jest Mes alb o mars z niepodleg łości w Warszawie t o czy wyje żdżamy z teg o miasta wszystkim nie wiedzą, że rozumiemy te ż jes t c iemno skoro tylk o chc ą zastraszyć ko ńczymy i mam nadziej ę, że więcej m iejsca b ędziemy po święcać prawdz iwym aktom przemocy w Polsce, a nie ty m wymyślonym prze z w ładze Piotr Niemczyk specjal ista ds. bezpiecze ństwa państwa mo im go ściem dziękuję bardzo wczesn a Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA