REKLAMA

Pensje lekarzy pomniejszone o koszt badań. Rozwiązanie? "Trzeba wydzielić budżet diagnostyczny"

Analizy
Data emisji:
2019-11-14 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:24 min.
Udostępnij:

Wracamy do tematu lekarzy, którym dosłownie nie opłaca się diagnozować pacjentów. O sprawie mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja anal izy Agata Kowalska prz y mikrofonie i zgodn ie z obietnic ą wracam y do temat u, który interesu zainteresowa ł nas pa ństwa w zesz łym tygodniu pote m, gd y pew ien lekarz pa n Bartosz Fiałek r ównież członek zarz ądu og ólnopolskiego zwi ązku zawodoweg o lekarz y opisa ł w internecie taką ot o praktyka, że lekarzom oferuj e si ę prac e w placówkach, kt óre maj ą kontrakt y z NFZ-ete m, gdz ie pensja zbudowan a z 2 części n p . wynos i on a 89000 brutto, Rozwiń » ale jest pomniejszana na kon iec ka żdego miesi ąca o kosz t bada ń, jakie ten lekarz zleci ł pacjento m pan Bartosz Białek dr opisa ł te n t e ofert y oburzony przekonan y, że tak nie woln o się okazuje, że nie wiadomo cz y tak n ie wolno wracam y, więc teg o temat u między nim te ż odczują państwa maili z e mną studia ekspertk a pan i dr Małgorzata Gałązka-Sobotk a dyrekto r Instytutu zarz ądzania w ochron ie zdrow ia uczelni Łazarskiego dzie ń dobr y dzień dobr y w itam pani ą Kempę słyszała pan i o te j praktyc e wcze śniej nie nie ukrywam, że nie s łyszałam o d pracy co dowiedziałem si ę tera z, gdy pojawił się te n w ątek w don iesieniach med ialnych i powiem szczerz e, że jeste m przekonan a, że to nie jest powszechn a praktyk a m imo wszystko w iem, że tera z zb ierane s ą informacje na tema t teg o, w których placówkach niekt órzy lekarze si ę Okręgowe Izby lekarskie gromadz ą tak ie dan e, kt órzy członkowie Izby zderzyli się z takim, gro żąc lekarzy to o d razu te ż wespr ę samorz ąd lekarsk i proszeni są lekarz e o to, żeby zg łaszać do izb lekarsk ich właśnie informacj ę o tym, że zn ów spotkal i si ę z taką praktyk ą mo że wręcz podlegaj ą jej, bo po prost u maj ą tak ie umow y wydaj e mi się, że jes t t o racze j zjaw isko, kt óre zakładam nie jes t dominują dzisiaj w systemie ochron y zdrow ia i jes t wyraze m pewne j praktyk i zarz ądczej stosowanej prze z w łaściciela plac ówki medyczne j w łaściciela placówki medyczne j kt óre, widz ąc pewn ie rosn ące zapotrzebowan ie na świadczenia na opiekę zdrowotną zg łaszaną przez pacjent ów, a jedna k dotkni ęty ogran iczeniami finansowymi wynikającymi n ie tylko prosteg o, że być mo że nie rosną nawe t t e daj ące wysok ą kontrakty, ale również z teg o, że za t e pieni ądze, które dostaje z Narodowego Funduszu Zdrowia może kupi ć po prostu mn iej, bo musi p łacić wi ęcej za wynagrodzenia n ie tylk o lekarzom nie tylko pielęgniarkom, al e szerok o rozum ianemu personelowi zatrudn ionymi w plac ówce poszukuj ą meto d jak b y zoptymalizowa ć rachune k ekonomiczny plac ówki t u w sposób naturaln y zderza się jedn o, który bardzo trudne rozwi ązano, a wyceny z prawam i ekonomii nie jest t o relacj a n iestety cel u, jakim pow inien być bezpiecze ństwo pacjent a i wyn ik leczenia n o tutaj zderz a si ę pewnym i praktykami myślę boję, ale w mojej posesji przerwa ć, bo 1 rzecz o ty m, też mówił o nas na antenie 8 tygodni pan dr Fiałek, kiedy opisywa ł całą t ę praktyk ę 1 rzecz t o jes t próba oszcz ędzania albo próba zmieszczenia si ę w ty m nie do ci ągu n iedoborze środków, a drug a rzecz t o po łączenie lekarza jeg o prac y na rzecz zdrow ia pacjenta z pieni ędzmi innymi s łowy zmuszen ie lekarza, żeby si ę zastanawia ł czy jeszcze zostać w ty m miesi ącu NATO, żeby sobie z pensj i uszczknąć czy te ż n ie s ą inne sposob y oszcz ędzania absolutnie my ślę, że wszysc y jak tuta j siedzimy i s łuchacze i eksperc i i lekarze g o zdecydowan ie jesteśmy zate m, że t e święta relacja pacjen t i lekarz powinna by ć podporz ądkowana głównemu celowi, jaki chodz i w medycyn ie sektorze ochron y zdrowia, czyl i o wyn ik leczenia i absolutne t e praktyki, które by ć mo że właśnie tutaj obserwujem y ich rozw ój w Polskim systemie ochron y zdrow ia s ą zapewne konsekwencją tego, że o d bardzo w ielu lat dyskutujem y o ty m jak zbudować model e f inansowania ochron y zdrowia, żeby on e da ły komfor t lekarzowi do tego, żeby prowadzi ł jak najefektywniejszych proces u p isemnie faksem zagro żone rozmaw iamy, a po prostu pozostaw iali system nie wiedzieli, bo tak jest, że nie dzieli ł tzw. pakiet ów diagnostycznych najwa żniejsza w procesie leczenia to jes t postaw ienie w łaściwej skuteczne j prawid łowej d iagnozy, je żeli dzisiaj w iemy, że syste m finansowania podstawowe j opieki zdrowotnej oparty jes t n a tzw. stawce kap itacyjnej, czyl i tak iej regularnej opieki o op łacie, kt órą przekazuj e NFZ lekarzowi rodz innemu z tytułu ka żdego każdej osoby razem jest m ądra ta ta ta sam a natura jest na diagnostyk ę i nale ży leczenie na wszystkie inne dokładnie na narracj ę ta k na budowan ie świadomości prozdrowotne j na wszystko, je żeli w iemy, że w ramac h te j puli nie ma wydz ielonego pak ietu d iagnostycznego, kt órego wykorzystan ie skutkowałoby tym, że t e pieni ądze trafiają z powrote m n p . do pul i NFZ na kolejny ro k, czyli cz y np. dla zwiększają pul ę f inansowania innych działań no t o istnieje pokusa organizator ów opieki zdrowotnej do teg o, aby być mo że w pewny m momencie ograniczy ć pul ę środków przeznaczanyc h na diagnostyk ę, bo je żeli wydam y na t o z tej puli zostan ie mniej prosz ę zwr ócić uwag ę, że wiedzieli śmy jak krytycznym zdarzen iem w proces ie leczen ia chor ób onkologicznych jes t diagnoza w iele lat tem u wprowadzon o pakiet onkolog iczny tzw. zieloną kart ę i szybk ą ścieżkę, kt órej za łożenia koncentrowa ły się przede wszystkim na ty m, ab y lekarzo m da ć komfort bezpiecze ństwo f inansowe dl a procesu diagnostyki zmyl i to daje z doświadczenia ja czyta m ma m zrobić rzadko udziela si ę w kr ótkim czas ie i precyzyjn ie z ew przeprowadzić proce s d iagnostyki t e do świadczenia pak ietu onkologicznego pow inny być dl a nas by ć mo że drogowskaze m do rozszerzania teg o typu rozwi ązań w innych obszarach system u ochron y zdrowia podstawowe j op ieki zdrowotne j cz y leczenia ambulatoryjneg o tak, aby lekarzom op łacało się przeprowadzić diagnostyk ę w tryb ie szybkim ambulatoria Lunę za 1 problem, bo popiera oczywiście to s ą pieni ądze zaznacz a zawsz e ich brakuj e w służbie zdrowia i ochron ie zdrowia tak a jest prawd a natomiast drug a rzecz t o jest t o, że d iagnostyka si ę rozwija ona si ę zm ienia cora z wi ęcej badań mo żemy przeprowadzi ć dosy ć szybki spos ób tych urządzeń cora z wi ęcej dostępnych on e wcale nie jest tak że on e s ą coraz mn iej dost ępne wr ęcz przeciwnie w efekc ie diagnozowanie pacjenta może by ć bardziej precyzyjn e lekarz ma coraz wi ęcej tych mo żliwych mo żliwości dost ępu koszty rosn ą, a n ie malej ą i je żeli będziemy patrzyli na koszt jednostkow y teg o badania diagnostycznego to powiemy n o tak, ale diagnostyka jes t droga to nie inwestujmy w nią al e gdy popatrzym y na koszt y niepodjęcia dzia łań d iagnostycznych nowoczesne j za pomocą nowoczesneg o sprz ętu skutecznych nie w iem bada ń laboratoryjnyc h na najnowocze śniejszy na ko ńcu wykrywam y chorobę p óźną na ko ńcu mus imy leczyć pacjent a w długi poprze z długi hospitalizacje i ponos imy jeszcz e wi ększe koszty napraw prawda, ale wie pani dobrze i na pewno pani z e mną zgodz i zreszt ą pani ekspertk ą AJA n ie, że n ikt nie tylk o w pol ityce zdrowotnej nie patrzę ta k na koszt y n ie patrzy si ę tak najd łuższy cza s na sumę patrz y si ę pojedyncz ą najwy ższy czas by ć mo że tak ie praktyki jak t e, kt óre dzisiaj z powod u, kt órych dz isiaj spotykam y są b ędą inspiracją do teg o, abyśmy w końcu oderwali si ę tak iego punktoweg o w idzenia koszt ów w system ie ochron y zdrow ia zaczęli patrze ć na n ie w tzw. rachunku długoterminowym widzieć n ie tylk o koszty ponoszone prze z Narodowy Fundusz Zdrowia, al e również koszty ponoszon e prze z Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bo pacjen t niezdiagnozowane, bo lekarzem otrzymuje, bo boi się, że z jego pensj i b ędzie właśnie uszczerbe k z tytu łu te j n ie potrzebnej kon iecznej diagnostyki on e potem są ponoszon e prze z Zakład Ubezpieczeń Społecznych i potem s ą ponoszon e przez pa ństwo, bo chory nie pracuj ący nie p łaci podatk ów n ie wytwarza produkt ów us ług musimy oderwa ć od tak iego w ąskiego my ślenia o ekonom ii sektora ochron y zdrowia widzie ć, że te wczesnej interwencji w system ie ochron y zdrow ia, czyl i nak łady inwestycje zdrowie publiczne edukacj ę badan ia prof ilaktyczne i diagnostykę o ochron ę bezdomneg o na czele ze, al e i o mały pacjen t jest koszte m, a nawet jeszcz e nic n ie doleg a ma m dopiero bronimy si ę przed chorobą to ju ż jes t absolutn y luksus absolutnie te n luksu s mus imy zainwestowa ć, żebyśmy potem nie m ieli takich dylemat ów, których prze z w iele w iele dekad rozmaw iamy w kontek ście efektywności system u nasz e ostro ocen ia nie na s, bo tylk o mn ie i nas słuchać pa n Andrzej, którym si ę w zeszłym tygodn iu, że zaskoczen iem n iedowierzaniem wys łuchał rozmow y z lekarzem panem doktorem f iaskiem by ć zaskoczony m poz iomem niewiedzy państwa rozum ie na s medi ów na tema t procederu obci ążania lekarza koszte m zleconyc h bada ń, kt óry wg naszego słuchacza ma m iejsce w Polsce od 10 lat i balansuje na c ienkiej l inii, jak ą jes t etyka lekarsk a te n proceder jes t powszechne je śli dotyczy tzw. podstawowe j op ieki zdrowotne j i cz ęściowo ambulatoryjne j op ieki specjal istycznej jest ściśle cyn iczny zab ieg maj ący na cel u skonfliktowanie pacjentów personel medyczny tutaj pewn ie by śmy si ę pozb ierali i i dalej jest jeszcz e mow a o ty m, że pa n Andrzej n ie dowierza, że my n ie mamy z ielonego poj ęcia, jaki syste m opieki medyczne j zgotowal i na m politycy i żebyśmy byl i precyzyjn i pocz ąwszy od 2005 roku, dlaczeg o klasa 2005 roku nie wiem n ie mog ę, jakby skojarzyć j e do jak iego typ u zm ianie systemowe j m ówi auto r te j wypowiedzi, ale my ślę, że to potw ierdza tylk o mechanizmy, które jeszcz e przed chwilą rozmawia łyśmy, a m ianowicie po p ierwsze mus imy absolutnie odciąć się teg o, że mechan izmy przekierowania środków do plac ówek medycznyc h zak ładają sugest ii sugerują teg o typ u zachowan ia względem rozl iczania Real pracodawc ę, czyl i właściciela organ izatora op ieki w placówce medyczne j między, al e każdy t o jest pytanie cz y wreszc ie sugeruj ą Narodowym Funduszem zna łam nie ma an i jakiegokolwiek mechan izmu, który b y t o sugerowa ł wydaj e mi się, że chodzi o t o, że właśnie bra k wydzielenia jej znaczony m ówimy tzw. znaczon e środkach na diagnostyk ę może zach ęcać menad żerów nierozumiejących ceny, jak a b ędzie wi ązała niestety zan iechanie d iagnostyki i by ć może świadomością tego, że n igdy n ie b ędzie konsekwencj i wyci ągniętych, ponieważ n ie mamy w Polsce rejestr ów medycznych n ie obserwujem y precyzyjnie wyników n ie są sztywn o jak deklarowali z n im chory człowiek nie trafi ł do podstaw y op ieki zdrowotnej tylko grzywn a, al e wi ęcej drobnych, ale n ie finansowo, bo z nich jest oczywiście, że nadzór chciałby jeszcze raz zaznaczy ć, że podobn ą praktyk ę możemy je śli chodz i o niedob ór bada ń diagnostycznych zapisywać w prywatne j opiece zdrowotne j, gdz ie też te organ izator te j op ieki jes t pr óbuje oszczędzać i na koniec informacja z Narodowego Funduszu Zdrowia, który ma m nadzieję, że we źmie udział te ż w audycji, kt óre w przyszłym tygodniu, poniewa ż trwają tam anal izy prawn e te j sytuacji i rozum iem, że NFZ przygotowuj e si ę do tak ich wypow iedzi publicznej w te j spraw ie ja mogę powiedzie ć, tyle że o d w ielu w ielu la t rad a Narodowego Funduszu Zdrowia, w kt órej zas iadam rekomendowa ła zar ówno szefo m NFZ jak o kolejnym m inistrom zdrow ia, ab y jednoznaczn ie wydzieli ć budżet d iagnostyczne w podstawowe j op iece zdrowotnej jes t również postula t, kt órym zakończyła si ę całoroczne debat a wsp ólnie dl a zdrowia, czyl i mam y dosy ć jednoznaczn e stanowisko z sprawdziły się tygodn iu c o na to dr Małgorzata Gałązka-Sobotka państwo s łyszeli cz łonkini rady NFZ, al e te ż dyrekto r Instytutu zarz ądzania w ochronie zdrow ia na uczeln i Łazarskiego dzi ękuję dziękuję bardz o informacj ę kończymy anal izy za chwilę kultur a Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA