REKLAMA

Masz kontrolę nad piciem alkoholu? Sprawdź

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-14 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
34:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM jest 7 minut po godzinie dwudz iestej pierwszej s łucha Radia TOK FM wiecz ór Radia TOK FM dziś 14 listopad a w czwartek jeszcz e zdoby ć 3 mówi Paweł Sulik wraz z Małgorzatą Wólczyńską wiemy dobrze wie czy mogę ratowa ł Czyńska dz isiejszy program wydaje, a po godz inie dwudz iestej trzec iej b ędziemy zapraszal i pa ństwa do wys łuchania rozmowy Renata Lis p isarka tłumaczka zresztą by ła w ielokrotnie w radiu TOK FM Wiktoria b ili się z gazet y Rozwiń » wyborcze j będziemy rozmaw iali prz y państwa przez zaczn iemy od f ilmu filmu, kt óry w n iesamowitym poziomem artystyczny m t o jest co ś na co wytrawn i kinomani chyb a czekal i lata naprawd ę f ilm wysokiego poziomu do teg o stopnia, że jes t t o rosyjsk a propozycj a do Oscara film Kanty Mizia ba ła g łowa p t. przej ęć w Polsce pod ty m tytu łem wysok a dziewczyna o d teg o zaczn iemy, chocia ż skor o takie rozmówczyni studia t o pewnie nie tylk o k ina, ale l iteratura również b ędzie tematem, al e po godzinie dwudziestej trzeciej powodzi w kwest ii drugiej skor o czwarte k dziś na to cza s na cykliczne audycj e do ść przemocy b ędzie z nam i Karolina Marchlewska była pracown ica żandarmerii wojskowej cz ęść pa ństwa mo że kojarzyć nasi go ście jako kap. Anne po ty m sezonie wyst ępowała w mediach, k iedy jak o p ierwsza osob a poinformowa ła o przypadkac h molestowania mobb ingu w Polskiej armii zapytam y o tyc h prawie 3 lata mijaj ą co przez te n cza s wydarzyło alb o jeśli śledzą pa ństwo sprawę co n iestety si ę nie wydarzyło będzie znan y r ównież pani Bożena Szubińska by ła pe łnomocniczka Ministerstwa Obrony Narodowej d s . wojskowe j służby kob iet, ale zaprosili śmy te ż rozmow y p óźniej prof. Małgorzaty Fuszary z Instytutu stosowanyc h na ekspertach wobe c Warszawskiego pe łnomocniczkę d s . r ównego statusu kob iet w rządach Donalda Tuska Ewy Kopacz to dziś w program ie dość przemocy po godzinie dwudz iestej drugiej gor ąco zaprasza m, a za kilkanaście m inut w naszy m studio będziemy rozmawiać o akcj i, która rusza w Warszawie, ale mo że by ć wzore m dl a wielu teg o typ u dzia łań, które nie tylk o du żych m iastach i n ie tylk o w Polsce s ą przeprowadzan e Otóż chodzi o świadomość tego czy m jest alkoho l w naszy m życiu pr óbę znalez ienia prosteg o sposob u na t o, żeby osob y, kt óre spo żywają alkohol u u świadomiłem sobie sprawdzi ły czy u żywają g o w spos ób ryzykowny czy też n ie w ogóle cz y t o rozr óżnienie ma znaczenie o tym, zr ównali z Krystyną Kwiatkowską inicjatorką kampan ii mam kontrol ę do takiej taką nazw ę nos i ta kampan ia jest dr Adam Korecki specjalist ą i superw izora psychoterap ii uzale żnień t o za kilkanaście m inut, a to, dlatego że tera z jak zwykle wieczór rozpoczn ę od ksi ążki na g łos i kar legenda Mietka kosza Maciej Pieprzyca czyt a Dawid ogrodn ik wieczór Radia TOK FM 28 i odpowiednie dwudz iestej pierwszej s łuchamy Radia TOK FM wiecz ór Radia TOK FM dzi ś czwartek 14 listopada jeszcze jest dobry wiecz ór m ówi Paweł Sulik w naszy m studiu zapow iadani go ście pani Krystyna Bratkowska prezeska fundacji zwalczy nud y inicjatorka kampanii ma m kontrol ę dobry wieczór dobr y wieczór dr Adam Korecki specjal ista superwizora psychoterap ii uzależnień dobr y wieczór kampan ia mam kontrol ę poleg a na czym t o jes t tak ie wydają si ę troch ę n iestandardowe podej ście do problem u p icia alkoholu chcem y t ą kampani ą troszeczk ę t o bardziej unaocznić c ie w te j koncepcj i tzw . p icia, kt óre dotyczy t o wi ększości z na s wydaj wydaj e si ę nieszkodliwego wydaj e się tylk o w towarzystwie wydaj e się tylko od czasu do czasu a jakby si ę tem u wszystk iemu przyjrzeć to gdzie ś tam jes t ty m wszystkim drug ie dno jednak się okazuj e, że codziennie w ieczorem po pracy musi być ten, rozważając dręczy cz y cz y lampka w ina na każdej imprezie mus i być teg o troch ę więcej i też nasz a kampan ia troch ę pokazuj e przer óżne sytuacj e codz ienne, kt óre dotycz ą wszystkich tak ie jak space r z pse m k łótnia z szefem i t o wszystk o jes t pretekste m d o do nap icia si ę alkohol u na pytan ie cz y ta k na pewno powinno być ustaw ione jest pretekst cz y w ogóle nale ży szukać preteks t, ale kampanie w jak iej dotycz y Warszawy tak wczora j skierowa ła do jak ich konkretnych ludz i grup ludzi kampania dotycz y Warszawy, ponieważ wsp ółfinansowane prze z miasto sto łeczne Warszawę natom iast proble m jes t absolutn ie globalne i na czym poleg a fenome n b illboardy reklamy telew izyjne strony internetowej Warszawy wida ć b illboardy b ędziemy te ż rob i ca łe cykl e spotkan ie z dl a kob iet z udzia łem psycholog ów dziennikarze cz y znanyc h osób, które przyzna ły że, że mia ły proble m z alkohole m mam y te ż zaplanowan e tak ie dzia łania letn ie na teren ie bulwar ów wiślanych, gdz ie Warszawa si ę baw i t o b ędą s ądy uliczne b ędziemy tworzy ć raporty na temat świadomości mieszkańców Warszawy na tema t p icia alkoholu natrafi ć alkoholu t o znaczy tego cz y będziemy pytać jak on i postrzegaj ą te n proble m b ędziemy tworzy ć, jakby w izerunek tego p icia poprze z warszawiaka troch ę na tak iej zasadzie, ale o d promować chińską anal iza badań, które są może nie ma badań, które są dotychcza s nie będziemy się spierać się badaniami i b ędziemy też poprze z zadawanie pyta ń troch ę mo że naprowadza ć w form ie zabawy form ie Kisz warsztat ów zaj ęć ta formu ła jes t dowoln a w projekcie, poniewa ż dop iero w wakacj e za parę miesi ęcy będziemy j ą tworzyć, ale kryzys czas u mam kontrole też nazw a tej kampanii ma m kontrol ę t o sugeruj e, że państwo n ie chcą przekona ć ludzi, żeby mn iej spożywaj alkohol u albo nie wiem Nisko procentow y alb o, żeby tylko po prost u, żeby mieli jaki ś rodzaj kontroli świadomości tego co robi ą 5 alkohol tak dok ładnie na d nadal to proszę powiedzieć co znaczy co robić my s ą świadomi, że t e szkodliwe no t o już zależy od teg o jak dan y cz łowiek u żywa alkohol u, a czy wioz ę ludz i, którzy trafi ą na pa ństwa kampanie maj ą si ę zastanowi ć najpierw ile g o tak, ab y spo żywają tak t łumaczy też liczyć, al e łączy nas czy żelem czy na pewno w łaśnie mają na d tym kontrol ę czy czy t o jest tak i dodatek czy to zaczyna by ć ju ż te n klub np. spotkań czy t o jest trochę także mam ochot ę si ę napi ć, wi ęc szukam y wyjścia z e znajomymi czy t o jest także, gdy z e znajomymi przy okazj i si ę napije no bo t o jes t bardzo du ża różnica no tak tylko diagnozuj ą, czyli automatyczn ie odbieraj ą odbiera pan i prac ę dr. Adamowi Głowackiemu zam iast do psychoterapeutów zależni n o t o kto ś sobie k ilka z kampan ii odpow iada pytana myślę, że tak łatwo nie odbierzemy pan u bakter ie tak naprawdę s łucham teg o i oczywi ście s łucham tego zupe łnie innej perspektywy t a ja przygl ądam si ę ju ż takim efekto m źle dzia łającej zaćmy kampan ie alb o nie da si ę na n ie, docieraj ąc do do ludz i formacj i informacja o ty m jak dzia ła alkohol dl a mnie wszystkim trafiaj ą ci, którzy też kontrole si ę na d zakochanymi co ś, o czy m tuta j pani powiedzia ła jest na pewn o już przekazywane o d w ielu lat, al e bardz iej w programach profilaktycznych real izowanych w bardz o różnych miejscach nadesłanych przed e wszystk im dla dz ieci młodzieży teg o typ u właśnie informacje przekazywan e są tam, a n ie w czasie kampanii tak n ie na bulwarac h wi ślanych, bo si ę sobie, że jak tam przy sobie p iwo i przyszła pan i za mn iej będzie uważaj ch łopie, bo to p iwo tak też wskaże to to my ślę sobie, że c o dowolnym i z tej perspektyw y teg o bulwar u z kuflem p iwa przyjąć tak ą informacj ę jak o co ś na czy m f irma zatrzym a dlatego, dlateg o że alkoho l tak dzia ła, że ten należy myśleć racjonaln ie alkohol dzia ła w tak i sposób, kt óry na przemyskim no wpływ na nasz e emocje tak prze z p ijemy najczęściej mo żna się zastanowi ć na d z iemie działaniem alkohol u dolnej części t o działanie potrzeb a było przyjemn ie tak jedna k Kol dodaj e aut o humoru poprawia na m kontak t z innymi osobami uatrakcyjnia mam ie o atrakcyjne na m jaki ś spotkanie w jeszcz e rzadziej, al e też zaczął się, że pijemy, bo na mnie smutno, żeby sobie ten mus i jeszcz e pogłębić odpow iemy tak dzi ś uciekamy taki n ie, be z kt órej łatwo uzyskuj e się, si ęgając po alkoho l na bulwarach myśli takich osób nie ma tam żyć przychodz ą, żeby poby ć sob ą si ę pocieszy ć tak Soboru alkoho l i mogę powiedzieć n iestety jes t tak im właśnie łącznikiem c o, że łącznikiem tyc h emocj i ludzi n iestety z te j perspektyw y, że należy, że pewnie n ie zdają sobie wtedy spraw ę, że alkohol jes t bardz o sprytny m oszuste m al e zanim do teg o przejdziemy na pewno będzie można mus i przerwa ć czytam na stronie ch a tak ma m kontrole, a t e stron y ma m kontrol ę kropk ę wkrótce PL czym jes t picie ryzykowne szkodliwe no i czytam, że wg światowej organizacji zdrow ia za nios ące ma łe ryzyko zdrowotn e uwa ża się spożywanie w przypadk u m ężczyzn do 4 jednostek alkoholu dz iennie najwy żej 5 dni w tygodn iu jak o żywo przypom ina mi si ę tak artyku ł w Guardianie były sze f partii Krzysztof Brzózka, którzy Brzóska, kt óry tuta j walił pi ęścią w 100 krzyczał ka żda ilość alkohol u bełkotliwa ka żda, a tu prosz ę można pi ć 5 dni w tygodniu 4 jednostki i c o co z ty m zrobi ć na n ic, jeżeli zależy o d teg o na co si ę nastaw imy jak przyjmiemy tak ą informacj ę poda ły informacj ę może by ć informacją, kt óra mówi na m o a kto jeszcz e daleko jeszcze n ie miał codz iennie, a jezdn ia, a wol ą mo że zdobyć n o zostawi ł kto ś zastanowi nad tym czy przypadk iem moj e p isze nie ma już cec h zwi ązany w łaśnie z ty m co światowa organ izacja badań proponuj e al e gdyby to by ł inny nap is każda ilo ść alkoholu jes t szkodliwa to była nieprawda wyp łynie prawd a po drug ie jedna k dużo os ób jej każdy, by na t o machn ął ręką dziś tam wydają si ę, że to, b y nie spotkało si ę z takim gdzieś ta m zainteresowa ł z morz a inwestowaniem prawda goście nie rozumiem jednak czy to jes t troszeczk ę tak znaczy ape l do ludzi spróbujcie zarz ądzać czymś co i tak jest cz ęścią naszeg o życia tak trochę tak ta k jak ju ż mamy poważny problem, jak i strac imy pracę stracił rodzinę to si ę troch ę za p óźno ta nasz a kampania nie jest sk ierowana do tyc h osób, kt óre już musz ą trafi ć na powa żne l iczy leczenie on e sk ierowane do tyc h os ób, które zara z mog ą mieć z ty m proble m, ale się z komnat y z tego nie zna spraw ę, a może nawet nie do tyc h osób mo że do żony m ęża mam y koleżanki przyjaci ółki tak t o jest t o jest to t o kluc z, które mam nadzieję gdzie ś tam t o byw a dlateg o też nasze billboardy s ą tak ie prowokujące na, a c o jes t jest s ą butelk i r óżnych alkohol i z nalepkam i, kt óre pokazują przeciwne preteks t do tego, żeby się napić, kt óre mog ą się wydawać śmieszne mog ą si ę wydawa ć oczywista 1 z n ich n p . jes t tam pokłóciłem się z szefe m ci ężki dzień w prac y t o c o to drink w ieczorem ta k na rozróżnieniu mog ę się, która zakłada wokalista, o czy m pani m ówi już mo że mie ć niekt órych os ób wym iar utrat y kontroli na d p iciem i wprowadzenie tak iego mechanizmu, kt órym nazwan e mechan izmem iluzji zaprzecze ń, czyl i ja absolutnie jestem przekonan y, że tuta j na Sejm jes t wkurzył i w zwi ązku z ty m po mus i ta k tak, że napisze, bo chce n ic innego tutaj n ie pomoże mi n ie pomoże mi ca łej roz ładować napi ęcie i to zaś, jeżeli teg o typu myślę, że pojaw ia ona mo że by ć prowokowane tym i b illboardami, je żeli coś powi ązać t o z tym swo im tak im modelem podej ścia do p icia alkohol u może tam znale źć coś tak iego c o ju ż należy potraktowa ć jako sygna ł ostrzegawcz y, a skor o tak myślisz o ty m, p iciu co znacz y, że coś jest n iemal tak, bo 3 przeciętnie pij ący na złotym po prost u nie myśli wart o zaopatrzy ć, bo czy to nie jes t także dotychczas wydawa ło mi si ę, że proste jasne komun ikaty on e zawsze maj ą stuprocentową no może nie mając poprawy skuteczno ści, al e są niekwestionowane je śli chodz i o swoją o ich interpretacj ę przyk ład k iosk ruchu staj e przed kioskiem ruch u i widz ę przera żające zdj ęcia ludz i tam operacja jaki ś wyci ętych tam t łuc tak dalej t o s ą pap ierosy my śmy tego w Polsce nie mieli ze sobą przez wi ększą cz ęść naszeg o życia papierosy wygl ąda jak pap ierosy ładne opakowan ia i nagl e po zacz ęły się pojaw i t o przerażające widoki kto ś mo że powiedzieć t o są zby t powa żne rzeczy, żeby si ę zastanawia ć, kto co ś czy m powiąże pokażmy na b illboardach n ie przemoc domow a przed wejściem na te n rozmawia ć o wypadkac h samochodowyc h policja ma świetne statystyk i ile ciężkich przez te n spos ób si ę wydarz a pod wpływem alkoholu cz y mam y przedwczesn e zgony chorob y powi ązane cukrzyc a jes t ta ca ła najlep iej wiedziała właśnie o to chodzi, że sam powiedzie ć, ale mam y statystyki, które mówią, że w związku z ty m, że ta m jest jaka ś kontrował, że nie ma środkowy płuca w ty m, że mam tak, że mniej os ób pali pomyśl też właśnie ludz ie machamy ręką, bo to jes t dalszy eta p, który mnie pewn ie nie uzna, że krakowsk ie noce są badane, a być mo że, al e zbyt pośpiesznie powiedziałem o ty m, ale n ie le ży tutaj mo że si ę uruchomi ć tak i mechan izm, który mam y w g łowie, że no t o jes t straszne, ale mn ie nie dotycz y właśnie moja nie jeste m jeszcz e na ty m etapie to jes t dziś tak a obrona spostrze żenia jak ju ż czasam i nazywa psychologii poci ąg czy, al e Australia, które jak o pierwsza na masową skal ę wprowadza ła t e zdj ęcia na obrazk i na paczkac h papierosów oni chwal ili ty m rzeczywiście m ieli spadek palaczy byl i może pierwszy t o było wted y szokująca teraz co na s szokuj e przepraszam dzisiaj t o naprawd ę trzeba wyj ść z siebie, żeby nas szokowa ć jak co my si ę na tym skupiam, al e jes t te ż ch ętnie jedna k spojrzeć na t o szerze j i i po tak iej potrzebie wprowadzen ia czego ś są jak przyjemna zna m tak taką dba łością o higien ę psychiczną cz łowieka tak cz y ja mam swoje emocj e na relacj e w sens ie silniejszy mam 2 różne fajne zainteresowa ń i wted y z tej pozycj i m ógł zupełnie inaczej odbiera ć tak ie komunikaty no c o dzi ś w ZUS nie ma teg o w mojej świadomości, b o ja ma m życie, kt óre by n ie w iem nazwał dan ia dzi ś Bet n p . bada ć szczęścia szczęśliwym życiem tak bo, bo mam t o wszystk o pouk ładane o d państwa dz iecka począwszy o d rodz iny to t o na c o tuta j w ty m kontek ście alkoholu statystyk i pokazują t o dzisiaj dz ieci musz ą pi ć alkoho l dom u rodzinnym ta m jes t, wi ęc inicjacji alkoholowej jes t tutaj oczywiście wchodz i w gr ę znowu kolejny proble m jak edukowa ć rodzic ów tak, je żeli rodz ic pił alkoho l to co im powiedzie ć do syna, kt óry wróci tak iego trzynastolatk a wr óci na osób ni ż te o pan u się może przyby ć na raty c o pijesz codziennie ta k jak te ż przykład, z czym to jest ca ły szereg r óżnych tak ich układane, kt óre mogą sprzyja ć tem u, o czy m rozmawiamy alb o takiej gotowo ści do teg o, żeby pos ługiwać się alkohole m jako regulator a naszych emocji, aby sięgać po co ś co te ż regule emocj e reguluj e na m prze z Niewiem spo d czytanie książek miast kampania szerzenia kampanii sugest ia, że mog ą regulowa ć w łaśnie emocj e alkohole m n ie absolutnie to jest t o jest tak że Damian mia ł kontrol ę ma m kontrolę c o ta k tak poważnie te pozwolą zupe łnie jak pow inna działać inaczej, dlatego że pan zobaczy inny b illboard inny kawa łek inne hasło t o zaczyn a być cora z bardziej widoczne dla osob y, która ma kontrolę, al e nie pokazuj e zdj ęcia dzieci z fazy np. albo nie pokazujec ie rozb itego samochodu nie ofiarnie na ty m w og óle polega kampan ia ta kampania ma trafi ć do osoby, które się wydaj e, że wszystk o w porz ądku, a nagl e okazuj e, że tak no faktyczn ie co ma m kiepski dzień w pracy t o si ęgam po alkohol 1 z pse m na dłuższy space r to 1 też z naszyc h ten n o pewnie sobie piwko, al e on e tak pytanie t o jes t coś nienormalnego je śli widzę przed s ąsiedzi robią tak samo alb o właśnie takie tam tylk o dzia łać tak robili kiedyś napisze Norman wted y, k iedy już bije żonę wtedy, k iedy stracę pracę na d jedyn ie wstaje dlateg o moja, ale on adwokatem diabła dlatego m ój ape l pokażmy pobit ą żonę n ie znacz y ja tuta j oczywi ście te ż rozwa żał pokazanie takiej BP to b itej żony cz y ju ż dzi ś makabr ę, ale z tym, że odpow iednim podk ładem informacyjnym zbyt o wyn ika z teg o c o pokazujem y jako tak i obraze k straszny co ś co ma nas n ie tylk o przestraszyć, al e dopiero się tego, że my głębi spr óbujemy zrozumieć c o si ę wydarzy ło i przen iesiona na swoj e własne myślenie w stosunk u do w łasnej osob y cz y przypadk iem tutaj no n ie wsiadł kiedy ś sk ład po p iwie d o do samochod u wted y mo że gdzieś tuta j to przes łanie Wyka wynikaj ące z tak iego straszenia to chodz i o wywołanie takiej s ile emocj i strach u może przynie ść efek t ja k tak bardziej to po decyzj i dodaje, że nas z, jakb y cele m tej kampan ii ona jes t sk ierowana do os ób, kt óre ju ż mają to pi ć dalej ni ż szkodl iwe cz y cz y ryzykown e tak, kt óre s ą uzależnione o d tej osob y, do kt órej k ierujemy ta m kampan ie, je żeli poka żemy dalsze skutki właśnie tak i jak strata prac y tak to c o pos iane przecież moj e picie to w ogóle nie m a z ty m n ic wsp ólnego ja pij ę taki sposób, że ja czuj ę, że mam na d ty m kontrolę ale k iedy nagl e zobacz y na billboardach te n spacer z pse m myśli kurd e, ja też chodz ę z psem i biorę sobie j e sobie p iwo tak pomyślę sob ie, że sta łem w korku jest zdenerwowane i w zwi ązku z ty m si ę napiłem i co to jes t co ś normalnego może sam by m na t o nie wpad ł na to jak ropa, kt óra bardz o dobre pytanie innym w jakiś czas temu taką pi ękną rozwoju tutaj część t o zapewn e s łuchaczki pami ętają, a z psychoterapeutką, kt óra mówiła trzeb a odkłamać my ślenie o tym, że alb o abstynencj a, a nie ma nie ma n ic innego zero-jedynkowy tak że powol i trzeba zacz ąć si ę myśleć o ty m, że ludzie w Europie używają alkoholu też on e pod społecznym po prostu u żywali u żywają, a trzecie jes t do kraj ów, gdz ie obowi ązuje islam nas kulturow o jednak daleko, by w związku, z czym t łumaczyć ludziom bardz o szkodl iwe, ale n ie zamykajm y ocz u na to, że kto ś p ójdzie na spacer, bo ja teraz przedniej jeste śmy w środku rozmowy nie w iem jak traktować t o, że pani powiedzia ła, że kto ś poszed ł na space r z psem i w pi łce czy t o jes t źle tak, bo jak widz ę coś straszneg o na torze z pse m chodz imy np. 45 × dz iennie prawd a no n o dobrze je żeli, je żeli t o ton a t o ta cz ęstotliwość ilość zaczyn a si ę zwi ększać to trzeba si ę na d sob ą troszeczkę zastanowić, bo n ie wiem policzyć to, żeby zrobi ć sobie też ta m jest 10 pytań czy jednak tam dziej ą si ę szkodliwe czy ju ż jes t ryzykown e zobaczyć cz y ma m 23 pozytywne odpowiedzi i t o jest już te n dzwonek alarmow y po drodze zahaczy też jes t na stronie mam kontrolę kropk ę w kropk ę po t o ta m proszę zrobi ć tak i tes t można pewn ą za t o t e tes t robić sob ie, bo n o, ale trzeba chcieć to znacz y mieć motywację do teg o, żeby wej ść na stron ę internetow ą i przejrzeć testo m i j e zrobić czyli, kt óry zaczyn a mie ć problem y z alkoholem już teg o n ie zrob i będzie obawiał, że m u wypadnie, że jes t alkohol ikiem albo pije szkodliwie po co ma t o robić ta k jak byl i sob ie taki mechan izm absolutn ie tak absolutn ie tak przypomnia ły się historia, która spad ła w ty m studiu spo łeczeństwa tych z tych ob aw, bo Islandia, która powiedzia ła w momenc ie ile si ę, o ile problem ów zwi ązanych z nadu żywaniem alkoholu z e szkodliwym korzystaj ą z alkohol u n ie nie uratujemy ca łego świata i n ie wiem, kiedy on i zrob ili, al e stw ierdzili t o trudno z dorosłymi sob ie nie poradzimy, ponieważ on i ju ż nawyk i maj ą wyrob ione z tym i, kt órzy są bardz o trudny m stanie fachowcy wiedzą, że mogą tylk o poradzi ć to na czy m nam zależy t o s ą dz ieci i wi ększą cz ęść pieniędzy prze k ierowali z r óżnych fundusz y na szko ły biblioteki i rozbudowali niesamowicie te n syste m, który m ówi, że jak dz iecko zapragn ie n p . nagl e co ś na wideo n o to m a do dyspozycji studzi nawe t małe miejscowo ści chce co ś nagra ć piosenkę m a do dyspozycji posiada instrumenty dzięki tym nasz a Fundacja zajmuje nad nam i na co dzie ń tak naprawd ę t o jeste śmy 3 kroki wcześniej, b o tak, bo t o jest sytuacj a nawe t tak, bo t e sytuacj e tak jak na pocz ątku te rozmowy pan doktor powiedzia ł, że wzorce przyjmujemy rodz inie w dom u tak jest wyobraża, że nawet mając t e negatywne wzorc e je śli ma m niesamowitą bogat ą ofert ę plac ówki kulturalnej edukacyjnej t o ona mo że w moje j głowie wygrać z ty m wzorce m, kt óry widz ą rodzica, zwłaszcza je żeli mo i koledzy koleżanki te ż tam p ójdą tak t o jeszcz e bardziej staje się t o atrakcyjne, ale tuta j było oczywi ście, o czym pan jes t bardzo ważna, ale tuta j troszk ę jednak też n ie rezygnował z przygl ądają si ę doros łym i szansy dan ie szans y, że mo żna im pom óc tak i nawykac h i chorobie robi się, lec z tak uzależnienie traktowan e jes t jako chorowa ć t o ciężka, tak wi ęc to to ju ż mówię Sejm moje j perspektyw y zawodowe j bow iem ja k ta choroba dewastuje życie, al e wiem coś jak mo żna się z n iej pięknie podnie ść tak sobie fantazjują my ślę sobie, że jakb y na takim billboardzie ogromnym by ł alb o jaki ś Niewiem znaczące aktor a alb o jakiś sportow iec autorytet, który b y ICM, al e na by łoby te ż napisane n o w została prze z alkohole m alkohol ni ższe tera z jest o co ś tak iego też trzeba pami ętać, że że, że ogromn ą siłę czase m znacznie wi ększa ni ż rodz ice maj ą osob y znacz ące osobam i znaczącymi jes t wr ęcz p iosenkarz dla m łodych ludziach ta dl a dl a doros łych to n o te ż ka żdy chciał mi się autorytetam i w co n ie jest tak ie łatwe te ż chciałem zapytać o 1 rzecz znajdz iemy myślimy, że dzia łania strukturaln e tak ie i du żej skali strukturaln e on e rzeczywi ście mog łyby przynieść efekt teks t wyobra żam, że ktoś na s tera z słucha ma m nadzieję wchodz i na stron ę internetową właśnie rob i sob ie te ż, żeby pierwsze znaczące w miar ę sol idnie przyjrze ć własnemu korzystają z alkohole m ciekawo ść choćby z ciekawo ści tak, al e z drugiej strony jak wyobraża sobie Polskę jak o kra j, gdzie jes t bardzo wiele miejsc, gdzie mo żna kupić alkoho l o kiedyś nawet nie mo żna kupić chleb a sens prawd a niestety stacje benzynow e, gdzie po prost u po alkoholu i te n dz iwny rodzaj nie wiem jak to określił, ale n ie mo że n ie tyle przyzwolen ia c o tak iego pobłażania dl a os ób, które z r óżnych powodów muszą z teg o alkoholu korzystać, bo są smutni, bo im się n ie po n ie powodz i w życiu w rodzinie miłości prac y tak dale j pa ństwo trochę t o w kampanii eksploruj ą, że właśnie, żeby zobaczy ć jak ten alkoho l wr ósł tak taką rzeczywistość wyra ża si ę, żeby be z żadnych działań drugie też mogą być n ie do ko ńca skuteczne dalej będzie m ieli tan i alkoho l wsz ędzie, gdzie się rozejrzym y to nawet n ie będziemy w stanie za ro k si ę spotka ć w stud iu ja nie b ędę pan i zapytać i co s ą jakieś efekt y te j kampan ii z to dotyk a bardzo czego ś bardzo ważny dlateg o wg mnie n ie wg mn ie w tym naszy m środowisku terapeutów pewnie wszyscy by pow iedzieli, że pa ństwo za ma ło tutaj jedna k wp ływa na regulacj ę teg o c o dotyczy polityki USA alkoholu t o czym warto ść zajmuje im troch ę poleg ła tak, al e pa n w ie, b o w mo im odczuciu prz y pracy mo że prze z wszysc y polegliśmy koszy prze z nale żą akcj e Narodowy progra m trzeźwości, kt óry spo życie alkohol u wzrosło to praca z jes t te ż 12 l czystego spi ęty w przel iczeniu na głowę właśnie mo że wobec mieszkańca czerwonyc h szokuj ą, ale t e ilo ści są szokujące jes t jeszcze do ko ńca powiedzieć o ty m, że absolutn ie tuta j powinniśmy zredukowa ć liczb ę tyc h m iejsc dost ępnych do do do kupowania alkohol u tzw. punkt ów sprzeda ży alkoholu absolutnie, gdyby od e mnie zależało toby m o d jutr a zakazał produkcj i sprzeda ży małpek one co w iem już też gab inet tak bardzo wpisuj ą się te ż te n wzrost spo życia alkoholu i w konsekwencji do prezes teg o, że ludz ie si ę uzale żniają cena te ż jes t regulatore m zreszt ą tera z wszyscy w iemy, że 1 styczni a 10 % wzrosn ą cen y alkohol i i papierosów jes t tutaj mi się wydaj e że, że za mało jest tych działań już poza profilaktyką t o takie dzia łanie mentaln e, zmierzaj ąc do lepszej regulacj i ograniczaj ących dost ępność alkoholu absolutnie le żą na łopatkach w Polsce tak naprawdę o d ka żdej stron y próbować dotkn ąć teg o tematu o d strony dzieciaków prze z szko ły prze z rodziny i do rodzic ów i prze z tak ie plac ówki jak klub, który m y prowadzimy, ale te ż oczami świadoma, że to jest tak i by śmy rozmaw iali kampania w ieloletnia tak plan dwudziestopięcioletni to n ie jest 1 akcja cz y druga akcj a, która mo że nawet dzia łać w skal i k ilku miesięcy czy powodować jakąś now ą modę trzeba też powiedzie ć, że nasza grup a docelowa nasze j kampanii no t o s ą osob y, na kt óre te ż mocno, że pa n Marek na wszystkich działają n iem seriale jaka ś postać Nova, kt óra si ę pojawi w modny m f ilmie, je żeli tą postaci ą wprowadzimy mod y np. na n ie p icie to my ślę, że jest te ż duże prawdopodobnie tak tera z mod a na uprawianie sport ów w siłowni ta k w każdym ser ialu jest jes t jest fajn a osoba, kt óra tam więcej chce by ć tajne to chodz ę na siłownię trochę na tak iej zasadz ie Super, że ta, że ta mod a trochę chodz i może z alkohole m te ż tak si ę z v ia w łaśnie s łyszałam o takiej modzie n ie wiem cz y t o jes t potw ierdzone danym i statystycznym i mo że n a na bezalkoholowe p iwo bezalkoholowe wino be z rekordow ą w ódkę ora z bez alkoholow a n iski podobn o jes t, więc dzi ś, je żeli w ty m jes t co ś narzeczy ta jasn e, że t o te ż mo że mo żna potraktowa ć jako coś tak iego c o nas o d teg o alkohol u troszkę uchron i w tak im wym iarze ju ż negatywny zdrowotnyc h konsekwencj i ja te ż tam chodzić przy okazj i tego cz y rozmaw iamy jak du żą rolę tuta j bardz iej jako jednostkow ą w tak im wymiarze kampan ijnym m u mog ą pe łnić telefon y zaufan ia sa m dyżurował w iele ponad 20 lat telefon zaufan ia i wiem z własnego do świadczenia oraz innych os ób, kt óre dy żurują jak bezp iecznie można przeprowadzi ć kogo ś, kto chc e być anon imowy ktoś wstydz i akt a ju ż zaczyn a rozpoznawa ć s iebie problem y z kontrolą swojego p icia i mo że bezp iecznie opowiada z kimś co ś na tym zn a tak, gdy si ę wted y dyżurnych jes t w ielu trze źwych alkoholików mówi postaram si ę te ż mo że uzale żnionych o d alkoholu jes t te ż coś tak a drog a, kt órą wart o pokazywa ć tym wszystk im osobom, które czuj ą się niepewnie w ty m swo im my śleniu o alkohol u n iekoniecznie muszą umawiać si ę dzi ś poradni leczenia uzale żnień na konsultacj i koniecznie muszą umawia ć si ę na wizyt ę u psych iatry, bo dl a nich może być bar iera absolutn ie tak i to wiemy o tym o d tych os ób z tymi setk i takich rozm ów mo że, wi ęc mam rozliczenia to c iekawe, bo t o toczą pa n teraz mówi t o jes t teoretyczn ie proste zadanie dla dla w ładz publicznych cz y samorz ądach cz y w ładz kraj u t o tak jak mam y w przypadku n ie wiem telefon u zaufania dl a dz ieci tak oto pow inna powstać w Polsce w ciągu 24 na dobę czynna 7 dni w tygodniu tak a w łaśnie infolinia, gdz ie kto ś anon imowo może zadzwonić kto ś pow ie mam straszn y problem, dokąd mamy Puszcza mam zrobi ć coś c o jes t telefone m ratunkowy m dla mogą być dla sete k tysięcy ludz i tak naprawdę, kt órzy maj ą te n opór przecież nie p ójdę do lekarza n ie pow ie mam proble m tylk o Holak czasam i tak si ę zdarza tak przyzna m też przychodz ą do gab inetu ludz ie, kt órzy chcia ł twarz ą twarz też w miar ę mo żliwości anonimowo porozmawia ć o ty m, swoim p iciu, bo ju ż rodz ina jest zan iepokojona sa m te ż i i przychodzi chc e si ę upewni ć starc ie jestem czy nie jeste m uzale żniony telefo n zaufan ia s ą tak ie bardz o bardz o spe łniają tutaj po żyteczne zadanie, bo on e te ż, a trzeb a chyba s łowo powiedzieć adresuj e swoj ą pomo c rodz inom osób cierpi ą tak żyli szacuj e się w Polsce oko ło 9000 ludzi uzale żnionych o d alkoholu, je żeli szacuj e, że nadużywa alkohol u o d 2 do 41 000 000 jako przesada o d, a ponad 1 000 000 osób około 2 różne s ą szacunki to trzeb a też wiedzie ć te ż chorowa ć celebrytka rodzinę tak, że s ą tzw. osoby wsp ół uzale żniona są m iliony tak ich os ób szacuje si ę wg danyc h Party, że jest 3 osób około 4 milionów s ą matki to s ą ojcowie są bl iscy tych uzale żnionych, kt órzy sobie n ie razem z z tym proble m w rodzinie natom iast lecz y si ę 30  000 osób tzw . wsp ółuzależnionych jes t ogromn y def icyt terapii takich osób t o deficyt def icyt w sens ie specjalistów n ie ma 1 ośrodka leczen ia stacjonarneg o ta k jak dl a uzależnionych jes t spor o bardzo wysok im na wysok im poz iomie jes t postaw ione leczenie uzależnienia o d alkohol u w Polsce to dl a osób wsp ółuzależnionych s ą oczywiście program y w poradn iach różnych, ale jes t za mało, al e tak że tak jak Defro temat na kolejn e rozmow y, ale dz isiejsze kończymy apelem je śli pa ństwo chcą zapozna ć się akcj ą, której m ówimy t o na stronie ma m kontrolę kropk ę, a wkrótce PL prosz ę ta m zajrzeć, szczeg ólnie że mo żna ta m wykonać do ść prosty tes t, dzi ęki którym państwo zobacz ą, w którym miejscu pa ństwo cz ęść chodz i o pa ństwa stosune k do alkohol u tak dobrze n ie w iem jak to nazwa ć, bo każdemu z państwa c o innego mo że wyj ść z tego testu, ty m bardz iej warto zajrzeć naszy m go ściem by ła pani Krystyna Bratkowska prezeska fundacji zwalczy ć nud ę inicjatorka kampan ii ma m kontrol ę i dr Kotecki specjal ista superw izora psychoterapii uzależnień bardzo dzi ękuję za dzisiejszą dziękuję dzi ękuję za minutę dwudziesty druga i informacji Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA