REKLAMA

Kobiety w służbach mundurowych. Co się dzieje, gdy spotykają się z przemocą? (cz. 1)

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2019-11-14 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
27:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM słuchamy Radia TOK FM wiecz ór Radia TOK FM jeszcze zdobyć wiedz ę m ówi Paweł Sulik przyszedł czas jak zwykl e w czwartk i o godzinie dwudz iestej drug iej na progra m do ść przemoc y nie inaczej będzie dzi ś łączymy si ę prze z Skypea z pani ą kmdr Bożeną Szubińską byłą pe łnomocniczką Ministerstwa Obrony Narodowej d s . wojskowe j służby kob iet dobr y wieczór dobr y wiecz ór w naszym stud iu pani Karolina Marchlewska, która jak o p ierwsza Rozwiń » sweg o czasu poinformowa ł o przypadkac h molestowania mobbingu w Polskiej arm ii dobr y wieczór dobre, więc pa ństwo cz ęść pewnie słuchaczy s łuchaczy kojarzy pani ą, poniewa ż pan i, k iedy pan i informowała o o tej spraw ie to pani wystosował tak i pseudon im kpr. Anna pewn ie cz ęść s łuchaczy powinna w łaśnie słyszę, że t o w łaśnie pan ie kapelan, ale też musz ę zapytać pani ą właśnie, jak i jes t efek t sprawy t o znacz y w jak im kierunku t o wszystko posz ło w na chwilę obecn ą oczywi ście jak post ępowanie prokuratorskie tocz y się ta trwa t o ju ż ponad 2 lata w sam o post ępowanie prokuratorsk ie ponad 2 lata, a czekam, jakb y na werdyk t tak c o postanow i prokuratura cz y postanowi ł postawi ć zarzu t okre ślonej osobie czy czy te ż n ie związku z powyższym myślę, że też opinia publiczna czek a te ż na NATO informacja z uwagi na t o, że ta k jak pan redakto r wspomniał n o i by łam 1 tak z tyc h kobiet które, jakb y odwa żyło si ę publicznie nagłośnić t o sprawa, czyl i jak, al e jak rozum iem osob a, której pan i wspomniała nada l s łuży tak oczywi ście ma się bardz o dobrze t o też bardz o ważny kontekst tej sytuacji pom imo teg o, że post ępowanie prokuratorsk ie trwa na raz ie czekam y na jego werdykt t o ju ż trwa tyle trw a tak Otóż to pani Bożena Szubińska z nam i zapyta m pani perspektywy jak o osoby, kt óra była pe łnomocniczką ds. wojskowej służby kob iet to sytuacj a jak rozumiem co najmniej za t o na długość teg o post ępowania jes t problematyczne czy te ż pani uwa ża, że osoba, wobe c kt órej zarzut y prokuratorskie s ą postawione t o n ie pow inna służyć też tak uwa ża osoba pow inna by ć odsuni ęta służby powinna tak samo ta spraw a jes t zby t d ługo prowadzon a w wojsku zosta ła w łaściwie z zamknięta, gdyb y pani Karolina te j spraw y sama w cywilu n ie podj ęła t o przypuszcza m że, że po prostu on a by łaby ju ż skończona w te j chw ili Karolina jest bardz o odważną osobą ich zreszt ą jej druga kole żanka też bardz o dobrz e, że m imo nieprzychylności bo isku m imo braku wsparcia, bo zabrakło teg o wsparcia z e stron y rady ds. kob iet pełnomocniczki d s . wojskowej służby kob iet i sameg o ministra co ma ju ż czasu jednak by ło troszk ę wi ęcej poprawno ści pol itycznej i teg o wsparcia w łonie sameg o Ministerstwa Obrony Narodowej dzisiaj niestety na t o kobiety n ie mog ą liczyć t o jest przera żające zostają zostaj ą zostaw ione sam e sob ie musz ą sam e cyw ilnym świecie prawników szuka ć tego wsparcia, al e pani komandor to przeprasza m zapytam 1 rzecz podejrze ć wiosną teg o roku by ły nominacje dl a pe łnomocniczki ds. kobiet czeka, że to n ie jest pierwsza spo t, który powinno się uda ć tak a osob a, która to jest w łaśnie takie problematycznej sytuacj i i cz y ta funkcj a dzia ła na czy m m ówi pe łnomocnictwa d s . wojskowej służby kobiet wojsk o t o stanowisko zostało w ubieg łym rok u zl ikwidowane prze z ministra Błaszczaka, bo była taka pe łnomocniczka po jak odeszłam pomn i była jednak zosta ła zwo łana kolejn a tak właśnie pan i zosta ła p óźniej rzecznikiem prasowy m Ministerstwa Obrony Narodowej trudn o by ło pogodzić 2 ważne funkcj e i nas i nie wywiązywała si ę swo ich zada ń szczeg ólnie wobe c kobiet i to t o dosta ł w łaśnie nasz e bohaterki reportażu, kt óry dz isiaj mówicie, dlatego że no no n ie było żadnego wsparc ia żadnej żadnej pomoc y zosta ł p óźniej m inister odwo łał pe łnomocniczki zlikwidował stanowisko zostawi ł tylk o przewodniczącą rady ds. kob iet, a ona ju ż niestety nie ma tak ich takich mo żliwości jak ma jednak pe łnomocnik m inistra obrony narodowej c o prawd a przewodnicz ąca rady zosta ła podporz ądkowana pod sameg o ministra, al e nale żałoby zapyta ć w łaśnie ta m przewodniczącą c o si ę dzieje, bo nie widać n ic n ie słychać an i w mediach an i samy m resorc ie obrony narodowe j, żeby dzia ło si ę co ś z pożytkiem dl a służby kob iet, żeby nie by ło an i molestowania an i mobb ingu, bo procedury, kt óre mia ły by ć utworzone te, kt óre by by ły przeciw dzia łały molestowaniu mobbingowi nie tylko zreszt ą wobec kob iet, al e wobec też mężczyzn mobb ing jest tych procedur nie m a z teg o co, wi ęc nie ma, m imo że zapewn iano nas rządy emery t wojskowy, że tak ie procedur y już s ą jeszcz e w styczn iu była na konferencj i Rzecznika Praw Obywatelskich n iestety tyc h procedu r nie ma czego mo że się n o tak, ale kto ś tera z na słuchaj może być w tak iej sytuacji, że potrzebuje pomoc y t o pan i kom órką radziła, by i jak się zachowa ć kim rozmawia ć do kogo si ę zwrócić n o na pewno trzeb a najp ierw do swojego prze łożonego, bo t o ta k jak wszędzie obowi ązuje najp ierw tak a zasad a, żeby pr óbować spraw ę rozwi ązać jak najni żej, jeżeli tylko mo żna, czyl i swojeg o prze łożonego bezpo średniego, jeżeli to przez te n przepis ten prze łożony jes t dręczyć cele m pow iem to trzeb a o stopie ń wyżej wted y do jego prze łożonego je śli można wted y ominąć drogę s łużbową, bo wojsk o obowiązują regulam iny wojskow e, kt óre m ówią o zasadac h, kt óre obowi ązują szczególnie t o jes t struktur a hierarchiczna w iadomo, że n ie możemy bezpo średnio do Najwyższego prze łożonego się udać i że n ie wyczerp ie mo żliwości zabezp iecza spraw y na niższym poz iomie można pominąć tylk o wted y, jeżeli prze łożony jest w łaśnie sprawc ą czyn u, o kt órym chcemy meldowa ć w jak że mo żna wyżej wtedy posad y w wojsku jes t biuro skarg wniosków do n iego te ż mo żna zg łosić trzeb a rada ds. kob iet przewodnicz ąca powinna wysłuchać i udzieli jakiś pora d i podjąć w łaściwe sprawę, żeby j ą kontynuowa ć, żeby objąć trosk ą opiek ą osob ę poszkodowaną, k iedy był pełnomocnik dzisiaj nie ma spraw a powinna dotrze ć do ministra tylk o za po średnictwem tych os ób i to jes t ta drog a, która pow inna w resorcie, je żeli się, je żeli tego n ie w resorc ie n ie n ie rozwi ąże mo żna sprawę kierowa ć poza resor t medi ów wted y mo żemy sprawę kierowa ć do sejmowe j komisji obrony narodowej, bo ona m a z kolei mo żliwości wn ikania w sprawy, kt óre s ą w wojsk u, które n ie zawsz e s ą ja, ale skor o z nami pan i Karolina Marchlewska chc ę zapyta ć pan i przypadk u ten pierwszy wyci ągnięcie r ęki Powązki bo gdz ie do kopan ina posz ła pomin ęła drog ę służbową oczywiście zwrócimy si ę do m inistra obrony narodowej, dlaczego pamięta pan i drug a wystarczyło zrobi ć sob ie pewne rozeznan ie czy mog ę uda ć się o pomo c d o po kole i prze łożonych tak zgodnie z drog ą s łużbową n iestety z uwag i na t o, że wszędzie, jakb y ten tema t, czyli tema t molestowania czy mobbingu jes t chyb a wszystkim bardz o obcy alb o po prostu pewn e osoby boj ą si ę poruszać teg o typ u temat y stwierdzi łam, że najlepsz ą drogą będzie wyj ście oczywi ście nap isanie l istu do ministra obron y narodowe j przedstawi ć tak swoj ą sytuację przedstawi ć, jak ie nieprawid łowości akurat zaistnia ły w żandarmerii wojskowej, bo tutaj n ie boję si ę stwierdzi ć, że wszyscy zaw iedli po drodz e za zaw iedli wy żsi prze łożeni zawi ódł m inister obron y narodowe j, który mimo teg o, że powołał zesp ół ds. równego traktowan ia żandarmerii wojskowej te n zespół po prost u po 1 wielką fikcj ą a dlaczego przes łuchiwano mnie 2 × podcza s prac teg o zespo łu i za ka żdym razem osob y kt óre, jakb y przeprowadzały teg o typu przesłuchanie nie by ły w og óle przygotowan e, jakby n ie miał n igdy styczności z probleme m molestowania cz y mobb ingu n ie rozumiały co jes t drog a służbowa mimo teg o, że t o były pani pułkownik pani podpułkownik, więc n o ja się pyta m w jaki spos ób t e panie mo żna powiedzieć dosz ły t ą drog ą do do tak ich stopn i tak ja k mi zarzucan o, że ja upominam drog ę s łużbową i niezgodnie z regulaminem my ślę, że powinny zaczerpn ąć w iedzy i posiać ta m wiedza jak, jaka jest zawart e w regulaminie og ólnych si ł zbrojnych, al e jeśli pan i podczas tak n ie w iem jak była pan i podcza s przes łuchania powiedzia ła, jak iego powodu pani jako radn i nie pos iada bezpośredniego przełożonego aktorką, żeby informowa ła Rambo była taka, że n o, al e wie pan i powinna pani pow inna pan i zachowa ć drogę s łużbową mia ł, wi ęc mog łam j ą pominąć dlatego zwróciłam się o pomo c do pan a m inistra obron y narodowej myślałam, że ten zesp ół, kt óry zosta ł, jakb y powołany n o w b ędzie mia ło sens istnienia tak, że jedna k chc ą wyjaśnić rzetelnie t ą spraw ę zwr ócić zobaczyć, jaki tkwi problem w og óle, bo to, jakby n ie jes t tylko jakb y w wojsk u tak żandarmerii pensji w pol icji w służbie więziennej w momenc ie, k iedy jak ujawni ła twarz dostała bardz o du żo wiadomo ści poprze z portal e społecznościowe, gdzie kobiety zacz ęły się zwracać do mn ie o pomo c dlatego wspomn iano innych s łużbach taka by ła służba więzienna t o by ła służba w pol icji, więc no i si łą rzeczy t e kobiety n ie mają, dok ąd si ę zwrócić o pomo c zresztą wystarcz y prze śledzić t e przypadk i ujawn ione, czyli m ój przypade k cz y por . Jan tak wielu innych kob iet wszystk o zam iatane pod dywan najlep iej uciszy ć wyciszyć sprawę, żeby jak med ia się ty m n ie zainteresowa ły nie ma 1 konkretnej osob y albo 1 takiego ciała sk ładającego się nie wiem czy 23 osób kt óre, jakby pracowałby na d ty m probleme m tak pomaga ło ty m osobom pytan ie mówię tylk o o kob ietach, bo r ównie dobrze ma czyst e dotyczy teg o typ u proble m bodajże tuta j można zwrócić uwag ę na mobb ing tak jes t w iele tak ich sytuacji można opowiedzie ć policji bardz o du żo tak, że licz ą si ę tylko statystyk i nieważne cz y te n pol icjant jes t dzisiaj wydaje leczen ia, ale licz ą si ę statystyk i zwi ązku z powyższym uwa żam, że pow inien by ć stworzony jakikolwiek apartament trzeba da ć jakakolw iek komórka, kt óra pomaga ła tym osobo m i t e osob y nie zosta łyby pozostaw ione sam e sobie kmdr Bożena Szubińska z perspektywy teg o co przecież pani Karolina Matecka powiedziała czy to jes t tak że nową każdemu przecież niejedno pytan ie do g łowy czy 1 rzecz s ą instytucje alb o powo ływanie rzecznik ów alb o rady albo pe łnomocników, al e z drugiej stron y jak rozumiem też osob y pow inny być przeszkolon a zwiększa pan i już ma pan zupe łną racj ę jak zosta łam pełnomocnikiem ministra obron y narodowej 2009 roku mając świadomość by łam przewodnicz ącą rady ds. kobiet maj ą świadomość, że ma m pewn e niedostatki prawn e, że n ie wiem nawet na tema t molestowania mobbingu zby t wiele zapisał si ę na studia genderow e, żeby się tam po prostu nauczy ć w ielu rzeczy prywatn ie żona zap isana t e stud ia i ucz ęszczałam chodzi łam w łaśnie ma na zaj ęcia tak ie sobotn ie n iedzielne później mo żna by ło ju ż przeszkoli ć w biurze rzeczn ika w biurze pe łnomocnikami w biurze pełnomocnika rz ądu d s . r ównego traktowan ia osob y, kt óre by ły wyznaczon e n a tzw. koordynator a d s . r ównego traktowan ia i Błonie tak a osob a została przeszkolon a jeszcze za ma ło czas u, bo tysi ęczny chyba czternasty m roku t o było widz ą z kole i że, że wojsko nie zna si ę na sprawac h mobbingu molestowania w iadomo, że kobiet przybywało, ale nie było ich tak dużo, żeby każdy jednostc e by ły n ie ka żdy przełożony wiedział, że mi sprawami si ę mierzy, wi ęc trudn o jes t decydować o ty m kto jes t winien aktor nie, je żeli się po prost u nie zna def inicji nie zna zjaw iska nie zna ca łej tej otoczki t o c o z tym związane w iadomo, że na ty m najlepiej zna m organizacje pozarządowe, kt óre si ę zajmowa ły przemocą przemoc ą wobec kob iet t o przemoc ą i dochodzen iem tyc h spraw i dlateg o nale żało organizowa ć r óżne szkolenia konferencje c o si ę dzia ło ja robiłam na miar ę swoich mo żliwości to c o by ło mo żna i by ły c o roku konferencj a by ła wsp ółpraca z w łaśnie z kobietami z e służby wi ęziennej z policją my śmy się spotyka ły od 2 tysięcznego dziewiątego rok u ja k na kongres ie kob iet wszystk ie kob iety prezentowały w łaśnie w swoje j z okazj i jub ileuszu jak jak o powstał Kongres kob iet t o ta m wszystk ie kobiety te z służb mundurowyc h mogły si ę spotykać raz w rok u i myślę mog ą si ę wymienia ć informacjami dzięki tem u zawiązał się tak i zesp ół, kt óry zosta ł powo łany p óźniej prze z pełnomocniczkę rządu d s . r ównego traktowan ia pani ą jeszcz e Kozłowską Rajewicz, a p óźniej pani Małgorzata Fuszara przejęła jej funkcj e i pod skrzydłami my śmy się prze z ro k czas u spotyka ły te n zesp ół tworz y właśnie analizowa ł prawo analizowa ł procedury, kt óre s ą w ka żdym z resort u właśnie po t o, żeby mo żna by ło por ównać i najlepsze do świadczenia z ka żdego resort u ewentualnie wykorzysta ć innym, bo wiedziałyśmy, że mierzymy się z ty m samy m problemem brak u zrozumienia kob iet w środowisku ma szkoli ć z m iast real izowanego z probleme m przemoc y z probleme m seksizmu, kt óry cz ęsto bagatel izowany i ten zesp ół mia ł właśnie doprowadzi ć do teg o, żeby t e procedur y powsta ły, żeby mo żna by ło w łaśnie wykorzysta ć ludzi szkoli ć i p óźniej właściwie oceniać t e zjaw iska, kt óre występują przed e wszystkim zapobiega ć, czyli najwi ększy najlepsza jes t profilaktyka, żeby n ie dochodziło do teg o s ą potrzebne szkolenia pan i komendant zespół tych procedu r zosta ł do ko ńca opracowan y t o miało jaki ś ostateczn ą wersję tak i pa n co ja by łam prze z rok czas u później odeszła i 2 tysiące piętnastym rok u odeszłam n iestety na zmiany polityczne nastąpiły w związku z tym to si ę wszystk o rozsypało rozwiązany w iadomo, że zl ikwidowano b iuro rzecznika rzecznika pe łnomocnika rządu sprawnego taktowan ia zebran o pieniądze to wszystk o padło alb o na dobre j drodz e, bo ich pewn e sprawy podchwyci ł Rzecznik Praw Obywatelskich jeszcz e pan i Sylwia Spurek, kt óra by ła zast ępcą rzecznika i on a organizowa ła dalej spotkania i te procedur y naciągnęła on a do ministr ów wszystk ich tyc h resortów skierowała zapyta ń jak sobie radz ą resorty właśnie z e zjawiskiem molestowan ia mobb ingu, bo mobbing jes t nagminne tylk o on jes t ukrywan e w tyc h resortac h mówią nawe t panow ie, że trudn o odróżnić mobbing o d poleceń służbowych jest prawd ą, bo polecen ie z poleceniem mobb ing jes t po prostu mobb ingiem i trzeba chcie ć odr óżnić i teg o tego do dzisiaj w łaściwie nie ma z tym się borykamy dlateg o wysz ły te ż ostatn io artykuły je śli chodzi o Onet na tema t mobb ingu mężczyzn mobb ingu ludz i którzy, kt órzy zg łaszają nieprawidłowości patologie jakie, kt óre są pol ityk budzi się utrącić, al e może zapyta ć sam kończył się, że muszę zapyta ć cz y panie są przekonan e, że t o, że zarówno sprawa o d wyznaczyli śmy pani Karoliny Marchlewski czy spraw a, kt órej głośno by ło w med iach oskarżonego prokurator a wojskowego, kt óry w Afganistanie w baz ie gazu napastowa ł kob iety czy gdyb y t e spraw y zosta ły zakończone op inia publ iczna us łyszała wyrok, czyl i n p . prze łożeni podw ładni te ż usłyszeliby, że oto zapach, jak i wyro k mniej bardziej szkodl iwe, ale cz y to czy jakby t o zmieniło nasz e postrzeganie teg o typu spr aw związanych z molestowan iem mobb ingiem te n wyro k społeczeństwo usłyszało tylk o, że te n wyro k by ł po prost u bardzo przeprasza m, al e bardzo n iskiej, bo okre ślono nisk ą szkodliwość społeczną, ale trzeba c o był komun ikat do os ób, kt órym mog ą widzie ć właśnie u s iebie w jednostce tego typ u sytuacj e c o ten komun ikat był bardzo z ły dl a jednostek dla znaczy dl a kobiet przed e wszystk im z łe dl a mężczyzn dobry, bo m ężczyzna dla mężczyzn by ł przekaz faceci mo żecie dale j robić nic nam si ę nie stanie, bo skor o dostały tylk o w zawieszeniu pew ien wyro k, a nie by ło degradacji n ie by ło du żej kar y pieniężnej n ie było przed przeproszenie było, al e by ło tylk o przeproszen ie i wyrok w zawieszeniu t o jes t bardzo małą kar ą, dlatego że ten pa n do stopn ia pułkownika od wysok iego of icera na czasie bardz o dużo poza ty m rz ądu w rol i prokuratora tam widzą, że cora z cz ęściej wymag a przestrzegania prawa an i łamania teg o prawa, wi ęc wymogi na pewno s ą tutaj wyższe, je żeli chodz i o funkcj ę of icera, a kob iety zostały nie do ść, że pokrzywdzon e t o właściwie ośmieszane i poszed ł sygna ł do kobiet, że je żeli będą dale j tak imi sprawami zajmowa ły to nie on mnie nie doczekaj ą się sprawiedliwo ści do mężczyzn poszed ł z kole i przeka z, że nic złego si ę stan ie, czyl i generalnie cz y wym iar sprawiedliwości przyczyn i si ę tego, że zlekceważono to spraw y zam iast ją wykorzystać po t o, żeby teg o zjawiska nie by ło, że można było walki, żeby kob iety czuły si ę lep iej bardz iej r ówne minister, ab y w wojsku i tak samo w innych s łużbach ta m, gdz ie hierarchia to on e dale j czuj ą niepewnie dalej si ę czuj ą po prostu gn ębiony krzywdzone i szykanowan e, je żeli po prost u zg łoszą sprawę, a przecie ż walczą o prawd ę walcz ą o swoją godność w przypadk u rodziny ona walcz y o t o, żeby prawd a ujrza ła światło dzienne, żeby t e osob y, kt óre krzywdził ją zostały wreszcie ukaran e, a on a, żeby mog ła po prost u spokojn ie dale j ju ż pełnić służbę cz y pracowa ć, gdz ie indziej, al e z satysfakcj ą, że doszła prawdy, bo tak pow inno być przecie ż tak, al e skoro jes t z nami pan i Anna Marchlewska to proszę powiedzieć jak t o jes t czy spotyka si ę pan i te ż z negatywnym i komentarzam i tak imi op iniami, że nie powinno w og óle pani lekarz tych spr aw n a na światło dz ienne, bo z perspektyw y kogo ś kto, kt o widzi, że spraw a si ę nada l n ie zakończyła nie ma nie ma wyroku nie n o t o w jak jak wszysc y normaln ie pracować następnego dnia do prac y jak t o jak ona nie d a si ę ja powiem tak n o umie t o trw a już ponad 2 lata i szczerz e m ówiąc normaln ie funkcjonowa ć, bo jes t ciężko tak czas ie pogodzi ć z pewnymi kwestiami jeszcz e ma m t o duże obciążenie, że sama uczestn iczy w czynno ściach, jakb y procesowyc h tak przes łuchiwania świadków no, jakb y najwi ększą wiedzę pos iadam ja wiem, o co pyta ć ta k w zwi ązku z powyższym dl a mnie t o te ż utrudnienie, żeby normaln ie, jakb y pracowa ć normalnie funkcjonowa ć jak o nawet rodzi ć tak, czyl i matka nastoletn iej c órki i dlatego cały czas powtarza m, że jest w iele os ób bardzo przychylnyc h ta kt óra, jakb y kibicuj ą czekają na te n werdykt, al e by ło te ż tak ich dużo n iepochlebnych ta k a dlaczego poszła z ty m do mediów mogą t o jakoś inaczej załatwić na pytan ie jak skor o jak wyczerpa ła to ścieżka t o drog ę, jakb y s łużbową tak ka żdy każdą drog ę, bo tuta j wszyscy jakb y na zostaw ili mnie pozostaw ili samą sob ie tak no t o stwierdziłam, że jedyn ie med ia mogą pom óc innym kob ietom, bo ta k ja k ja zawsz e podkreślam ja nie robi ę tego tylko wyłącznie dla s iebie ja robię t o te ż dl a innych kob iet, żeby pokazać, żeby n ie zgodzić si ę na pewn e zachowan ia, bo ja uwa żam, że człowiek ma sam w sob ie pewn ą wartość i ja uwagi na to, że n ie zgodziłam si ę na pewne czynno ści n a na pewn e zachowania tera z śmiało mogę rano wstać spojrze ć w lustr o i zobaczy ć cz łowieka tak też o tyl e wa żne, że być może s łuchają na s teraz osob y kobieta, ale te ż m ężczyźni, kt órzy np. służą formacjac h mundurowych myślą o sob ie jeste m w tak iej sytuacj i albo by łam ju ż tak iej sytuacji pani tym co pani tera z mówi pan i dostarcz a argument ów na to, żeby zacz ąć dzia łać albo argument ów na t o, żeby lep iej n ie wychyla ć znacz y tak powiem szczerz e, że ja ju ż, jakby wybiegaj ąc w przyszłość ca ły cza s w ra z grup ą znajomyc h tak myślimy o stworzen iu fundacji, żeby pom óc takim osobo m w s łużbach mundurowych i z racj i teg o, że akura t t e zespół mo żna powiedzieć to jakb y będzie tworzył tę fundację b ędzie sk ładał si ę z os ób pokrzywdzonyc h tak prze z system tuta j b ędzie by ły funkcjonar iusz tak CBŚP b ędzie tuta j pani por. Joanna b ędę j a tak i chcem y jak by pokazać te n problem jes t chcemy pom óc ty m osobo m, żeby n ie by ły pozostaw ione sam e sob ie, żeby miały punkt wyjścia, że s ą tak ie osoby, kt órej nie zostawi ą z ty m problemem b ędą na pewn o im pomaga ć, bo t o jest bardz o ważne no z uwagi na t o, że takiego panie mówią, że na raz ie t o syste m sa m w sobie nie ma tak ich kanałów dotarc ia, żeby ktoś komfortowo bezp iecznie m ógł przyjść powiedzie ć ot o jeste m ofiarą molestowan ia jestem ofiarą mobbingu, że na raz ie t o jak rozum iem sytuacj ę tak a skor o pani, mówi że trzeb a powoływać fundacje t o znaczy, że jest naprawd ę źle jes t naprawdę źle i my ślę, że tuta j zarówno jedn o m inisterstwo jak i drugie, bo tuta j mówię o m inister obron y narodowej cz y MSW j a tak powinno zastanowi ć si ę na t ą tematyk ą powinno stworzy ć jak ąkolwiek kom órka b ądź Departament kt óry, jakby b ędzie pomagał tak im osobom, kt óre b ędą mog ły tak wykona ć nazywan e telefo n zaufan ia i powiedzieć, że ot o ma m proble m tak pomóżcie mi boję si ę tak, i ż do bezpośredniego prze łożonego z t ą informacją, poniewa ż mog ą spotkać si ę z odmow ą tak bądźcie z kana łami tuta j trzeba t o wzi ąć pod uwag ę 5 ja uwa żam, że tuta j zarówno 1 minister, jaki drug i powinien pochylić na d t ą tematyk ą i oczywiście powinna być t o osoba z krw i ko ści, która nie b ędzie ba ła się, kt óra b ędzie walczyła o te osoby cz y t o mężczyzn czy to auto kob iety tak i kt óra jakb y będzie uczestniczy ła w przeszkolen ia b ędzie uczestniczy ła w rozmowach no i mówię t o jes t bardz o kluczowe kmdr Bożena Szubińska na samy m ko ńcu proszę powiedzieć jak t o jes t skor o Warmii funkcjonuje coś co ma by ć taką wewn ętrzną i 1 z policją drug ą stron ą w instytucjom n o troch ę kontrolną jak żandarmeria wojskowa t o jak to jes t, że t o nie działa cz y to oznacz a, że naprawd ę mus imy stworzy ć zupe łnie nowe instytucje czy też 1 kwestia tego, o czy m pani komandor m ówiła już jakiś cza s tem u, czyl i nauk a edukacj a u świadomienie uwra żliwienie tak nauk a edukacja uświadomienie uwra żliwienie są bardz o wa żne on e pow inny rozpoczyna ć si ę o d szko ły dlateg o potrzebna jes t edukacja seksualn a, żeby ludzie wiedzieli, że be z, żeby znal i podstawowe term iny podstawow e zagrożenia ca ła problemy wynikaj ą z teg o, że braki z wol i politycznej zar ówno w resorc ie obron y narodowej jak i policji we wszystk ich służbach mundurowyc h tak sam o brakuj e woli pol itycznej, ab y w śród dz iennikarzy, bo pow iedzmy sob ie, że spraw a z Kamilem, kt óra była i z tym molestowaniem t o też dotyczy ła środowiska dziennikarskiego to sam o brak jes t woli pol itycznej w kościele dl a odkryc ia spr aw pedofilii wsz ędzie widzimy właściwie s ą środowiska zh ierarchizowanej i zamykane jeśli chodzi o w Myszkowie i ja uwa żam, że pow inien powstać trudno tworzy ć we wszystk ich tych strukturac h MON n ie w pol icji ABW jakie ś struktur y, kt óre dochodzi ły może po pow inna powstać jedn o biuro, kt óre mog ło obsługiwać w łaśnie wszystk ie te instytucje, żeby tam pracowa ły osob y przygotowan e do teg o, żeby fachowcy prawn icy i ludz ie znaj ący si ę na molestowan iu mobb ingu tak a lotna ek ipa t o rozbudowana, która i te n zesp ół m ógłby właśnie te sprawy, al e musi musz ą być oczywi ście poświadczenie bezpieczeństwa, żeby pewne, żeby mie ć dost ęp do informacji tych n iejawny bardz o cz ęsto jak cyw ilna instytucja chcia łaby pom óc n p . Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego t o bardz o często mo że si ę spotkać z odmową, jak o że nie ma uprawnień do teg o, żeby wszystk ie spraw y prześwietlać badacz, dlateg o że s ą w tym zakres ie mieszczą si ę spraw y jakieś niejawne, wi ęc należałoby przygotowa ć tak i zesp ół oczywiście powinno by ć zrob ione w porozumieniu z sejmow ą czy senack ą komisją obron y narodowej i to tak samo je śli chodz i o MSW, żeby mieć dost ęp i tak sam o ewentualnie z ko ściołem i uważam, że to by łaby dobra spraw y, bo można byłoby wszystk ie te n iewygodne spraw y tak ie dl a dl a resort u dla dl a tyc h struktu r badac z i ocenia ć komisja pow inna by ć właśnie z e specjalist ów fachowc ów przygotowan a zbudowana bardzo dobrz e, jakb y powsta ło wyda ła Fundacja powstała on a mog ła po prost u swo im do świadczeniem s łużyć wspiera ć pomaga ć wskazywa ć pewn e s łabe strony, bo wiadomo, że komisja s ą te ż ludz ie wszystkich mo żna też przekupi ć, a tutaj, jakb y byl i ludz ie z fundacji, kt órzy przeszli pewn ą ścieżkę na pewno mo żna było wykorzysta ć te osob y n a rzecz bardz o pan i dzi ękuję Bożena Szubińska komandor by ła pe łnomocniczka Ministerstwa Obrony Narodowej ds. wojskowyc h służby kobiet łączyliśmy się prze z Skypea dzi ękuję bardzo widzenia dzi ękuję docen ia, a studio w Warszawie Karolina Marchlewska znan a pewnie niekt órym s łuchaczom środka jako kapelan a jako pierwsza poinformowa ła o przypadkac h molestowan ia mobbingu w Polskiej arm ii bardz o dziękuję za dzisiejszą rozm ów bardz o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA