REKLAMA

Kobiety w służbach mundurowych. Co się dzieje, gdy spotykają się z przemocą? (cz. 2)

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2019-11-14 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
22:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM słucha Radia TOK FM wiecz ór Radia TOK FM jeszcze ra z dobry wieczór m ówi Paweł Sulik jak zawsze w czwarte k o te j porze cykl iczny program do ść przemocy dziś p ierwsza cz ęść naszeg o program u przybyły na m rozmawialiśmy z karania kr ólewską z znan o części s łuchaczy i cho ć jak o kapelana on a pierwsza poinformowała przypadk u molestowania mobbingu w Polskiej armii także opinia publiczna si ę o ty m, dowiedziała rozum ie się te ż kmdr Rozwiń » Bożeną Szubińską byłą pe łnomocniczką Mister obrony narodowe j d s . wojskowe j służby kob iet, a w studiu teraz witam prof. Małgorzaty Fuszary z un iwersytetu Warszawskiego by łą pe łnomocniczkę rz ądu d s . r ównego traktowan ia pan i profesor dobry wieczór dobry wieczór pani proszę nie tylk o o ty m jak i naukowe j cz y sprawne j patrz y na miejsca kob iety w spo łeczeństwie, ale r ównież jego aktyw istka pan i pracę mo że na kongresac h kob iet zobaczyć, al e t o pan i perspektywy pani, że podpisze pod ty m co przed chwil ą powiedzia ł kmdr Bożena Szubińska t o znacz y, że ot o w ci ągu 24 ostatnich la t w Polskiej arm ii dan o nadzieję na t o, że problemy kob iet b ędą dostrzegan e widziane będzie si ę na n iej szybko reagowa ło je śli jakie ś przypadki molestowan ia cz y mob ilny nast ąpią, a później nast ąpił regres, bo jak zacytuj ę kmdr Bożeną Szubińską razem z z e zmian ą ekipy polityczne okaza ło si ę, że część mechanizm ów już wydawać, b y się mogło funkcjonuj ących przesta ło funkcjonowa ć tak ie się zupe łnie zgadzam niestety musz ę się zgodzi ć t ę opini ę i sam a ma m jak o by ła pe łnomocniczka do świadczenie w łaśnie z ty m z pr óbami budowan ia mechanizm ów dotyczących kob iet w s łużbach mundurowyc h ja, kiedy ob ie te stanow iska już by ła tak a rada, a wi ęc służb mundurowych t o by ła 1 z bardz o dobrzy dzia łających w takich pomys łów dobrze dzia łających ra d dobrz e dzia łającego mechan izmu n a rzecz wyr ównywania szans kob iet w tak ich zawodach, w kt órych kob iety są w spos ób oczywisty nie d a reprezentowana i ta zresztą dl a mnie bardz o c iekawe, dlateg o że widać, że w śród tyc h problemów, kt óre maj ą kob iety w służbach mundurowych s ą takie, kt óre s ą wspólne dla wszystk ich kob iet, wi ęc np. potrzeba wypracowan ia tak ich mechanizmów, które by umo żliwiało łączenie r ól zawodowyc h z rolami rodz innymi, czyli c o robi ć, je żeli kobiety są w s łużbach mundurowych s ą wciąż maj ą ma łe dz ieci mężczyźni też maj ą małe dzieci, wi ęc troch ę zwrac a uwag ę na to, żebyście wszysc y mam y takie problem y w jakim okres ie życia społeczeństwa nie są tego, żeby ludzi nagina ć do teg o, żeby problemy zamiata ć pod dywan albo, żeby ich nie wiedzia ł, bo dzieci gdzie ś upycha ć tylk o, żeby sobie radzi ć z taką sytuacj ą i oczywi ście tak organizowa ć życie społeczne, żeby godzen ie tyc h rozma itych alb o możliwe naj to by ło pow iedzmy też przyk ład tak ich problem ów wsp ólnych molestowan ie seksualne także z pewny m tak im wsp ólnym probleme m s ą w og óle un iwersalne problem y kob iet zwykle, k iedy pytanie prawd a czy s ą jakieś tak ie un iwersalne problemy dotycz ące w ielu kobiet cz ęsto kob iet rzadziej mężczyzn dużo niż kobiety t o s ą w łaśnie takie przykłady teg o rodzaj u problem ów i on e s ą może trudniejsze w łaśnie w s łużbach mundurowyc h m. in . dlateg o t o zresztą w iadomo wynika z bada ń na całym świecie rob ionych ju ż, że po pierwsze t o jes t nies łychanie Musk organizowane, wi ęc kobiety s ą tak malutki mniejszo ści, że bardz o trudno jest im się przebić własnym g łosem w łasną narrację w łaśnie w 100 interpretacji jest znaczn ie cz ęściej maj ą sze f mają szczególne, że już od kob iety, a jeszcze w dodatku to b ędą tak ie wyn iki bada ń u 1 z policją n p . w stanac h Zjednoczonych, gdz ie bardzo cz ęsto wracał tak i mot yw, że kob iety bardz o łatwo nawe t żonę n iekoniecznie kobiety pracujące w s łużbach mundurowyc h np. żony mężczyzn pracuj ących w tak ich s łużbach bardz o często jes t niew łaściwie psychicznie łatwo zmusi ć do milczenia to n ie jest wyt łumaczenie pow iedzenie takiej kobiecie, że kto ś tutaj posłuchać tuta j w tym garn izonie w tym dla te j pol icji w ty m małym mieście przy prac y Sejmu kumple no t o gdzie t y p ójdziesz skargę c o powie, że c i b ije np. forda, a tańce t o by ł argumen t za ty m, żeby ciało, do którego mog ą się odwo łać albo zwr ócić po pomoc, żeby t o by ło jak najbardz iej geograficznie n ie wiem oddalone dokonan ie o d kręgów towarzysk ich, żeby było no wracaj ąc do rozmow y z wszelk imi żandarmerią wojskow ą w żandarmerii wojskowej i najlepiej w łaśnie szczeln e z innego miasta tak a z drugiej strony Wenda kasowe, kt óre n p . jes t ofiar ą przemoc y Jerzy jesteśmy na tak i prz y przewadze fizycznej nie jedz ie w łaśnie wtedy funkcjonar iuszka, al e np. osoba bl iska rodzin ę funkcjonariusza mus i mie ć gdzieś bl isko to mo żliwość ma co prawd a na n ie pob iegnie do drug iego miasta, jeżeli w Rosji dz ieje w tym momencie na d morz e ewentualnie zgłosić, że tak pow iem po jakimś czas ie na z imno, bo przemy śleniu tak iej sytuacj i natom iast w iadomo z tak ich rozmaitych anal iz, kt óre dotyczą w łaśnie tak i psycholog iczny sytuacji kobiet, które s ą of iarami przemoc y bardz o stosunkow o łatwo takie sob ie narzuci ć właśnie tak ą narrację, że nikt n ie pomo że, bo nikt n ie uwierzy, że jeżeli kto ś jest tak im dok ładnie przedstaw iciele w ładzy, kt óry ma pistolet pa łkę i inne rodzaj e broni t o oczywi ście tak ą tym łatwiej z teg o rodzaj u obra z innym narzucić t o jest w tak ich z kolei politologicznych anal izach m ówi się o tym, że ten 1 z wa żnych wymiar ów w ładze rzesz e osob ie podlegaj ącej w ładzy drukuj e tak i obra z sprzeda tak i obra z, że inny świat inaczej pomy ślany jes t mo żliwe żyjemy w świecie, jak imi jeste śmy prawda to jest funkcjonar iusz tego żona alb o funkcjonar iusz sze f funkcjonariuszka, która jes t podleg ła tak wygl ąda świat i tego kob ieta nie zmienisz prawd ę i tuta j musz ę się wpisa ć t e mechan izmy na interes trzeba n ie tylko wierzy ć, że świat inaczej pomy ślane możliwe, ale znajd ą się si ł w sob ie siłę prawd a, żeby te n świat zacząć realizowa ć dzięki czy t o oznacz a, że do tych t o jes t przyczyn a tego, że cz ęść dzia łające d o do dobre praktyk i, kt óre zawsze wart o mówić t o są po prost u sp isane procedury, dlatego że się odrywam w ty m o d konkretnych os ób pod konkretnyc h stanowisk jeśli co ś wydarz y t o otw ieramy książkę ta m jest nap isane po p ierwsze, chron i ofiary drug ie prawd a zapewn ia anonimowość je śli przesłuchujemy tylk o raz jako złom to właśnie w tym jes t si ła procedurz e one są troch ę w segmencie mamy w n iej siła procedu r jes t m. in . tak a, że mo żemy pokaza ć pewn e wejście prawda takie of ierze winni jesteś w tak iej sytuacj i Zróbto t o zresztą w takich podręcznika dotycz ące przed molestowan iem seksualnego są te ż tak ie rady dl a np. molestuj ących, którzy n ie s ą pewni cz y też molestowan ie cz y np. Firth s ą typowe prawd a takie sytuacj e, kt órych np. kulturow e znaczen ie si ę zmienia, bo tak jes t, że co ś by ło dawniej akceptowane przestaje by ć jakieś mecz e akceptowane s ą t e prost e rady też trudne wierzytelno ści s ą procedur y, ale nap isane tak ie rady, je żeli n ie wiesz cz y t o mo że kogoś dotkn ąć zranić być akceptowan e to pomy śl cz y chciałbyś, żeby kto ś się wobe c bl iskiej to w iek kob iet cz y wobec bliskiej w iek kob iet tak zachowa ł wobec żony twoje j córki swe j przyjaci ółki, je żeli nie chces z w inny mężczyzna np. także obecn ie zachował t o nigdy tego nier ób wr ócił do służb mundurowyc h to c o nie uderzy ła w rozmowie z kolejną kl ęską, bo wynosz ą kmdr Bożeną Szubińską to była zgoda na t o, że jak ikolwiek syste m, kt óry skuteczn ie, kt óry powsta ł te n syste m pow inien zawiera ć co ś na kszta łt n ie l inii telefon zaufania czego ś do czego można się odnie ść ju ż natychm iast, czego zapewniaj ącego w łaśnie anonimowo ść, czyl i pewnego mechan izmu, kt óry właśnie jak rozum p ieszym krok u wyrywa z teg o świata zh ierarchizowanej g o otaczam y sam i mężczyźni s ą s ilne zwi ązki personaln e, wi ęc ja k jak rozumiem wstyd dzi ś z tej rozmowy wynika ło coś tak iego że, gdyby to był jaki ś numer telefon u, pod kt órym mog ę zadzwoni ć i tam si ę udz ieli pomocy to by ło najlepsze rozwiązania czy obra żamy się coś takiego zatrudn ienia służby mundurow e mają tak i numer telefonu, al e myślę, że t o jest bardz o dobry wały s ą troch ę innowacyjne rzeczywiście, który mógłby by ć tak im rodzajem ratunk u w tym momencie musia ła być trzeb a bardzo, że tam się, gdyby prowadzi ł te n numer kto by tam by ł po drug iej stronie tej s łuchawki, jak a by ła jego mo żliwość oddzia ływania t o w łaśnie, czyli skończyliśmy te j rozmow y dotycz ącej tego tyc h służb mundurowych, b y przed okrese m objęcie w ładzy prze z PiS, k iedy powolutk u by ły budowan e tak ie procedur y zręby procedu r dl a ka żdej z tych służb n p . to c o mn ie wtedy zaskoczyło t o, że oprócz tyc h w łaśnie wspomnienia wspólnych problemów dla wszystkich s łużb s ą pewn e problemy specyf iczne dl a ka żdej służby mundurowej n p . zupe łnie inna sytuacj a kobiet ce l n iczego prawda te ż inny t e służby mundurowej one też najczęściej mężczyzną podlegał ta m jes t du żo wi ęcej maj ą innego typ u prace zupełnie inne n p . po żarnictwa, gdz ie w ogóle przed wst ęp do zawodu be z przerw y si ę ogran icza kob ietom, u żywając rozma itych tam argument ów i rozma itych bar ier tak naprawd ę staw ianych przed kob ietami ja zawsz e jak słyszę o d polsk ich dowódców arm ii, że kobiety różnych rzeczy tam nie mogą robi ć tak dalej dlateg o są s łabsze fizycznie t o pyta m, dlaczeg o tak jest, że prze z liczniki mog ą Polki n ie mogą ponie ść mam y jedn o z wyb itniejszych udziału kob iet w wojsk u w arm iach NATO no i ci ągle słyszę t o samo wyjaśnienie Note, dlateg o że kob iety została bow iem słaba p łeć c o mn iej mo że tylko, że w innych krajac h przecie ż kob iety po tej i innej stronie granicy si ę nie r óżniła wydolnością fizyczn ą i możliwościami rozma itego rodzaj u są bardz o różne zadania w dz isiejszych armiach t o naprawd ę nie polega już tylk o na kopaniu row ów i d źwiganiu jaki ś ci ężkich cz ęści broni cz y rodza j bron i naprawy mn óstwo tak ich zagadnie ń log istycznych zagadnień, kt óre są związane z tak naprawd ę z nowym i technikami, kt óre wchodz ą, gdz ie kobiety świetnie wyziew ów sprawdzić, al e jest bar iera po prostu się, wi ęc wyraźnie dopuszcza po mie ście 1 może c iekawe rzeczy, kt óre n ie bardz o wted y tak jakoś ucieszy ła bo, tote ż pokazywa ło pewn o otwarc ie na perspektyw y kobiet, dlateg o że zauwa żmy, że te j problemem jes t przyj ęcie perspektyw y mniejszości w jak im zdom inowanym prze z większość zawodz ie i by ła akura t w czasie, kiedy by ła pełnomocniczką p ierwsza kob ieta by ła m ianowana generałem tak m ianowania dokona ł pa n prezydent Komorowski by ł u proble m munduru, dlateg o że jak ma wygl ądać mundu r kob iety generała chodziło na m pas y cz y na spódnicy mogą być celem pas y ta k jak maj ą generałowie m ężczyźni i t o dl a laików wydaj e si ę oczywi ście spraw ą drugorzędną czym ś z zakres u ubioru na miasto nie jest prz y tym co ś z zakresu ub ioru testy z zakres u rang i, zanim odpowiedzia ła, bo dzwoni ł do mn ie by ła w ielka w ielki op ór przed tym, żeby tele pas y na sp ódnicy by ły zadzwoni ł do mnie wtedy ju ż n iewiele m inister wiceminister odpowiednich s łużb i pyta ł mnie c o z tymi 4 Pasom muszą by ć jak wierzyli kobiety z tyc h s łużb tak m ówią to zapewn e tak jest, ale jest jeszcze si ę wreszc ie dowiem cz y się dowiedzia łam test t o jest zna k pewnej szar ży to zna k pewneg o pewnej pozycj i w zawodz ie, więc t o la ik mo że sob ie chichotać, że spraw a teg o co ta m na policję cz y niema n o ale jakiegoś powodu t o na spodn iach m ęskich jes t tak i dlaczego by ł tak i op ór przec iwko temu no, toteż jest tylko 1 odpowiedź prawdę, żeby teg o znak u nie da ć kob ietom alb o si ę uwa żało, że to nie obniży rang ę teg o pasa t o się mo że wydawa ć zabawne, ale nie zabawn e, bo to jes t tak naprawd ę pewn e zmaganie się z tak ą sytuacj ą, żeby przyznać kob ietom tak ie same łącznie z ich ubiorem, który jes t przez dokładnie op isane w wojsk u prawdę, ale ma wyglądać tak i mundu r galowy wszystk ie te jak atrybut y, kt óre tak że m ężczyźni na je j ty m znakiem otwarcie by ło t o, że karp minister powiedzia ł dobrem t o wydam y takie zarz ądzenie SD lampas y będą skoro t o jest sprawa tej rang i ich bardzo jest mocny co pan i profesor, dlatego że akurat jeste śmy w środku kolejne j debaty te n dotyczy teraz chyb a niedoborów policji okazuj e si ę, że w bardz o wielu krajac h z tego c o w pa ństwach na Litwie również na pewn o w Szwecji testy sprawnościowe dl a kob iet dla m ężczyzn chcących pracowa ć w pol icji s ą on e odpow iednio przystosowan y, a w Polsce n ie tak natomiast by ł taki moment, że chcem y obniżyć wreszcie dl a wszystk ich obniżano t e test y wstępne dotyczące pow iedzmy na sprawno ść intelektualn ą, ponieważ kob iety bi ły na głowę, by jeszcze w tym pierwszym etapie, ale po świecie ana Rosa ocz y były prze z naszą chodziło i w zwi ązku z ty m obniżono wymagan ia w tym p ierwszym tak, al e wracając do t e g o pytanie czy rzeczywiście mam y do czyn ienia w ci ągu ostatn ich la t po doj ściu po zmianie władzy, że tak wyra żę do pewneg o regresu je śli chodzi o prawa kob iet w służbach mundurowyc h to z czeg o wynika czy to są kwest ie naprawdę personaln e k ilku os ób, które przestaną robić t o co robią t o jes t wg pan i profesor cz ęści na jakiego ś światopoglądowego Imaginarium, kt óre przysz ło raze m z nową w ładzą tak dokładnie zgadzam si ę z t ą drugą interpretację t ę część teg o spojrzen ia na świat jako tak i świat, w którym patriarcha Trytek po ich pow inien wr ócić do swo ich dawnyc h przywilej ów i s łużbach mundurowych jest mo im zdan iem bardzo w idoczne wierz ę to by ły takie strasznie dl a mn ie smutn e, poniewa ż wszystk ie w łaściwie pan ie, kt óre by ły w tyc h radach, kt óre by ły odpowiedzialne zar ówno straci ły pracę, al e stracił prac ę w r óżny sposób to znacz y większość z n ich po prost u po przysz łe emerytur y wcześniejsze i t o jest dl a mn ie dramatyczne dlatego, że jeżeli kto ś wci ąż specjal izuje si ę co ś potraf i m y powinni śmy jak o spo łeczeństwo uważa, że to jes t nas z zasób, żeby t e osoby mo żemy wykorzysta ć, a m y nie wykluczam y ta p ierwsza pani generał tak że zosta ła odesłana na emerytur ę jest po prostu dl a mnie jaki ś drama t tak iej w ładzy kt óre, które n ie tylko przeszkadz a to, że kto ś by ł m inistrem teg o teraz władze n ie akceptuje t e normalne zm iana ek ipy zmienia się tyc h ludzi natom iast tak a ch ęć wyrzucenia wszysc y całego dorobk u na śmietnik zestaw ienia spalone j ziemi to jest po prostu dla mn ie i t o jest 1 przykład zn iszczenie teg o mechan izmu n a rzecz r ówności jest 1 z takich przykładów to si ę bardzo powol i ta k jak m ówiliśmy co wyklucza ło w w ielu dz iedzinach tak jest Janeczka dawn o n ie s łyszałem pe łnomocnika d s . praw cz łowieka w te ż w policji t o by ły tak ie osob y, które jes t nimi też jego pe łnomocniczka współpracowałam z nimi świetna te ż projekt kiedy ś byłem na tak i duży du żej konferencj i po święconej pracy m ieli bardz o innowacyjne rozmaite metod y opracowan ia te ż mniejszo ściami zwalczanie hejt u w przestrzen i publicznej tak że m ieli właśnie tak ie specjaln e interaktywne pomysły zawiadamiania n p . gdz ie w danym mieście pojawiaj ą si ę jakie ś litewskie napisy nota rob imy akcj ę sam i zamalowuj ą Emmy n p . t e są moim zdan iem tak ie świetne małe krok i, które pokazuj ą, że idziemy w kierunku większego szacunk u dla drug iego człowieka my te ż dawno n ie słyszałem być może n ie działają być może coś robi ł, al e kiedyś o ty m, było słychać w tej chwili teg o n ie słychać, więc dwoj ą się tak w 2 zlotym natom iast by ć podobn ie rozrywkow e służbą pytan ie o to czy to jes t cz ęść tego Imaginarium światopoglądowego obecnej w ładzy o tyl e wa żne, że uczeń s łuchacz może pa n się tak na 2 resorty pierwsz ą premier ę noweg o rządu 4 lata tem u by ła kobieta n o, więc to także mement o też ju ż w iadomo jak w tyc h stud iach na d kobieco ścią, że nie wystarczy urodzi ć się kobiet ę, żeby n ie transmitować patriarchatu i żeby mie ć tak naprawd ę tak ą agend ę pro emancypacyjn e oc iepla r ównościowe wobec kobiet przecie ż pan i prem ier Szydło była osobą, kt óra zrobi ła rzecz ma zdan iem straszną oznaczon a w Zakopanem powiedziała wspania ły góralach, kt órzy si ę tak świetnie opieraj ą n ie powołali prawd a te j ds. przemocy komisji i t o jest straszny pot jak o jedyn a gminna spółka tak i to by ło n iestety ju ż problem i te ż nie mogłem jakoś prze z walczy ć natom iast proble m pod 2 już tak be z punktu w idzenia po p ierwsze, jak prem ier może chwali ć kos z za łamanie prawa ja rozum iem, że poprzednia władza, do kt órej ja jako ś należałem n ie przebaczyła teg o w Zakopanem t o było te ż grzec h natomiast powiedzenie, że to on i s ą tacy wspan iali i ich n ie przestrzegają prawa to jes t po prostu coś c o mnie jak o osob ie z wykszta łceniem prawniczym na n ie mie ści się w ogóle w głowie, że kto ś, kto władzy reprezentuj e mo że też du ża część społeczeństwa pani profesor pomógł przyklasn ął powiedzia ła o stop a pan i premier świetnie pochwali ła właśnie tę gmin ę, kt óra jak o jedyna nie ma tuta j kom isji jak jak zrozumieć t ę część spo łeczeństwa t o, czyli coś musi wydać, a może t o jest może do na s do mediów pytan ie n ie pokazali śmy ju ż dramatycznego w przypadk u na mniejsze Zakopanego i powiedzieliśmy w te j gminie n ie mają się te ż tak wydaje, dlatego że w ie pan t o jak wielkie, m ówi że gm ina, chocia ż ma m takie do świadczenie, je żeli jak przewa żała w Senacie ratyfikacj ę konwencj i stambulsk iej, czyli konwencj a zwalczan iu przemocy wobec kob iet i przemoc y w rodz inie to zwykl e w takich dyskusjach tak jest, że zosta ły na sal i sami oponenci, bo ci, kt órzy i tak wiedzieli, że głosowali zanadt o nie przychodzą, wi ęc ja ma m vis-a-vi s u ca łej grup y os ób z PiS - u, który nie chcia ł chcia ł zablokowa ć ratyf ikowanie te j konwencj i na j m. in . pa n senato r Kogut mówił, że u na s na Podhalu to nigdy n ie zdarza, bo żonę szanuj ę, żeby umorzon e bił to jes t po prost u kłamstwo t o jes t próba budowan ia jakiego ś mitu, kt óry nie ma żadnego oparc ia w rzeczywisto ści i to mnie si ę wydaj e, że ca ły szereg os ób tak lub i w tak im mi łym kłamstwie przebywać tu w iele osób ma już rzek łem czerp ie z teg o korzyści, bo n ikt nie don iesie na takiego mężczyznę, kt óry bije żonę w atmosferz e, w której pani prem ier mówi świetnie, że nie macie tak iej komisji t o znacz y, że t e sytuacj e, w których ta przemo c jes t majątek pozosta ły 23 miesiące temu Zbigniew Ziobro powiedzia ł na konferencj i musimy jak najszybc iej zmieni ć prawo of iar przemoc y domowej trzeb a sprawc ę trzeba separować od of iary to także c i by ło tak zaskakujące rozbija ł w ogóle nawet toczym y tera z mówimy na razie jednak mo że pan minister nie wie, że jes t taka możliwość w Polskim kodeksie karny m t o jak informuje uprzejm ie, że mo żemy operować sprawcę do ofiary może by ć taki nakaz s ądowy of iary si ę w zestawie sprawca si ę separuj e natomiast to jes t wymaga oczywi ście dzia łań w ładzy wykonawcze j dlatego, że to mus i być jasn a taki przeka z do w łaśnie do służb mundurowyc h do pol icji, że maj ą robi ć dostał tak że na pewn ie tak ie rodzaj e te ż narad s ędziowskich cz y konferencj i, które po święcone by ły tem u pa n, k iedy Iza Jaruga-Nowack a w 2010 roku przewa żała wprowadzen ie ustawy antyprzemocowe j w Polsce t o usłyszała argumen t na sal i sejmowej cz y chc e tak i argument pytan ie to c o chce zape łnić ca ły dworze c centralny m ężczyznami, czyl i do pomyślmy nad ty m stanie t o znaczy kt o wie, że t o jes t tak, że przypadków, że zapełnimy ca ły dworze c centralny i uważa, że lepiej zostawi ć ofiarę ze sprawców przemoc y n iesie ta ten te n sprawca zn ęca na d ni ą dale j na potrzeb y zrobimy z tym i biednymi sprawcam i po prostu s ą jakie ś horrendaln e sposoby my ślenia, wi ęc na, dopóki si ę teg o n ie odwróci wsz ędzie także w el itach osobach, kt óre są odpow iedzialne za ustawodawstw a na t o po prost u postęp b ędzie bardz o ma ły albo będzie nada l regres prof. Małgorzata Fuszara Uniwersytet warszawsk i była pe łnomocniczka rz ądu d s . r ównego traktowania bardzo dzi ękuję za dzisiejsz ą rozmowę j e dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA