REKLAMA

Przegląd prasy Jacka Żakowskiego

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-15 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
08:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM Jacek Żakowski pi ątkowy poranek TOK FM teraz 8 minut poszedłby do pa ństwa praw ie do dziesi ątej i b ędą też z nam i gości oczywi ście po si ódmy 220 dr Dobrosław bl iski pedago g spo łeczny inicjator pozw u rodz ice dz ieci z podw ójnego roczn ika chc ą pozwa ć pa ństwo polsk ie o w łaśnie o utrudn ienie życia strat y ponoszon e prze z dzieci i tak że prze z rodziców z e stud ia w taka w łaśnie połączyły si ę z pane m doktorem bl isko poziomu Rozwiń » 40 Gabriela Gabriela Morawska Stanecka wicemarsza łek Senatu partia wiosna troch ę pewn ie b ędzie o wczorajszy m orędziu pan a marszałka, ale też innych c iekawych rzeczac h, które przed nami, których też za chwil ę będę m ówił w przeglądzie po ósmej sz óstka w pe łnym sk ładzie Tomasz Lis Tomasz Wołek Wiesław Władyka zapraszam państwa gor ąco prosz ę na s n ie opuszcza ć jest o czy m pogadać dzi ś akura t w Rzeczpospolitej wyw iad z pane m marsza łkiem grodzk im jeste m spokojn y o wi ększość spok ój pan ie marsza łku bił wczora j w US z or ędzia gratuluje nam trudn o w trudno si ę dziwi ć w końcu chirurg n ie mo że mu si ę trząść r ęce także, k iedy operacja ma charakte r polityczny no i tak masywny i tak masywn y jak najbardz iej masywne przeszczepy cz y przeszczep przeszczep u widać, że dobr y człowiek jes t dobrym m iejscu i kondycj a w emocjonalna pan a marszałka n ie opuszcz a dobr y początek zobaczym y jak dale j, bo lekk o oczywiście nie b ędzie w PiS wrzuc a trudn e tematy tak iego zb ójeckie prawo sk ładki emerytaln e n p . zn iesienie s łynnej trzydziestokrotno ści, dzięki kt órej osob y zarabiaj ące bardzo du ża proporcjonaln ie mniej p łacą na ubezp ieczenia spo łeczne ni ż pozostal i Gazeta wyborcz a na pierwszej stronie pyta m cz y lew ica poprz e PiS, dlaczego cz y przep is t o przecież chodz i o PiS tylk o chodz i o r ównowagę system u emerytalneg o może pytan ie, ab y sformu łować czy lew ica poprz e spraw iedliwy syste m emerytaln y tak, b y było ciekawe pytan ie, a cz y libera łowie poprą spraw iedliwy syste m emerytaln y Gazeta wyborcza przypomniała ostatn io swoje w ielkie hasło mo im zdan iem gen gen ialne bezcenn e nie ma wolno ści be z Solidarności c iekawe w cz y to dotycz y te ż systemu emerytalneg o cz y syste m emerytalnych przez ludzi wyznaj ących to has ło ma polegać na tym, że ka żdy sobie odk łada w i ma ile sob ie odłoży cz y też pow inien by ć sol idarny, czyli wszysc y sk ładamy proporcjonaln ie tyl e samo no i b ierzemy z teg o w miar ę jakiego ś rozsądku sol idarnego, kieruj ąc si ę Solidarnością tak, żeby ci, kt órzy od łożyli najmniej jedna k byl i w stanie prze żyć, a ci, kt órzy odłożyli więcej, żeby radz ili sob ie dobrze, al e nie koszte m n ie kosztem pozostałych t o s ą w ielkie dylemat y, bo naprawd ę g łęboko w to wierzę, że nie ma wolno ści be z Solidarności nie ma demokracj i be z Solidarności i my ślę że, gdybyśmy w ten spos ób zacz ęli rozmawia ć o propozycj i PiS -u, kt óry jest, jaki jest już nie mówmy o ty m, jaki ten PiS jes t, bo wszyscy wszyscy dobrz e w dobrz e w iemy al e, gdyby śmy racze j poważnie rozmawia ć o te j propozycj i i reakcj i lewicy, kt órej b ędzie za chwilk ę jak przyjdz ie do na s pani Gabriela Morawska Stanecka no t o może łatwiej, b y na m było n o i zbudowa ć w Polsce demokracj ę po p isze du że wyzwan ie Gowin zapow iada g łosowanie przeciw, ale zawsz e był Balcerowicza w centrum nie ma specjaln ie specjaln ie dziwnego Gazeta wyborcz a p isze, że PiS chc e z łamać z łamać ludz i Gowina w dl a na pewno mus i ja mam wra żenie, że dawno z łamał, bo n ikt n ie z łamanych 2 już w zjednoczonej praw icy w n ie przetrwa ł w głosuje si ę ciesz ą i t d . i t d . te ż specyf ika tej formacji, al e czy ty m raze m pęknąć czy już widzę, że mogą przeskoczy ć do innej łódki i pop łynąć n ie, pytaj ąc prezes a o zdan ie Rzeczpospolita na p ierwszej stronie ZUS przetestuje polityk ę znaczn a podwyżka sk ładek dl a najlepiej zarabiaj ących n ie przejdz ie, al e mo żliwe jest wersj a łagodniejsza na je j o tej łagodniejszej wersj i troszk ę Michał Kolanko i Mateusz Rzemek Rzeczpospolitej znowu to jes t bardz o c iekawe, bo rozmaw iamy tak na te n temat, jakby to by ł przetarg ta k jak ich n ie m ówimy o fundamentalnych spo łecznych warto ściach ora z o sposobach ich realizowania, jeżeli nie b ędziemy się o tym, przypomina, jeżeli n ie b ędziemy si ę pytal i czem u właśnie ten syste m s łuży, jakie ma znaczenie dl a funkcjonowan ia demokratyczneg o spo łeczeństwa jak nie ma dowolno ści n ie do swobody gospodarcze j tylk o do wolno ści cz łowieka t o myślę, że n igdy w życiu się n ie otrząśniemy z tego z te j fal i populizmu i populist ów fak t SuperExpress dzisiaj okazuj e, że ta reform a ta zmiana, którą chc e wprowadzić PiS w spraw ie trzydziestokrotno ści b ędzie bardzo korzystn a dl a polityk ów PiS emerytura premiera wzro śnie o 5000 prezydenta o 7 do prezesa Jastrzębskiej sp ółki Węglowej o 18 no kurcz e gratuluje, ale mo że warto wprowadzi ć postula t lew icowy znieść trzydziestokrotno ści i wprowadzi ć emerytur ę maksymaln ą czek a ryzykown e pol itycznie, al e cz y n ie właśnie s łużące real izacji tej Demokratycznej idei nie ma wolno ści bez Solidarności w Gazecie wyborcze j też reakcj ę na bardzo c iekawy teks t rasow a Kurskiego o ty m, że kandydat a prezydenta opozycyjn y kandyda t na prezydenta nie pow inien być wy łaniany w dymie cyga r i prz y piwku mnie, że to obywatel e pow inni wyłaniać n o tak t o oczywiste Czytelnicy t o potwierdzaj ą ciekaw jeste m c o z teg o wynika czy na piąty na słynnym pi ątym pi ętrze jakaś refleksj a zaczn ie si ę pojawiać cz y też pi ąte pi ętro zobaczył wczora j w fantastyczn ą prezydenck ą form ę senatora greckiego im si ę o ma łej czaszki nie b ędziemy Nika pytali wystawimy greck iego greck i byłby bardz o fajny mo im zdaniem tera z, al e by łoby jeszcz e lep iej pytanie pi ąte pi ętro tylk o jak w Budapeszcie na m się, gdz ie w powszechnyc h prawyborach opozycj i 70  000 mieszkańców Budapesztu g łosował i wybra ło kandydata tak iego, na kt órego potem zag łosowała w pierwszej turz e wi ększość mieszka ńców Budapesztu t o jest spos ób po latac h porażek kandydat ów wyłanianych właśnie w dym ie cyga r czyta m, czego innego ani tam pal ą t o n iema w ielkiego znaczenia n o i jes t nadzieja, że w tak im publicznym głosowaniu n ie wy łoni się ma m nadziej ę jak Szymon Hołownia alb o inny Paweł Kukiz jednak ludz ie maj ą rozu m Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA