REKLAMA

Rodzice dzieci "podwójnego rocznika" chcą pozwać państwo

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-15 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM witam pana wniosek zakaz ten spotkał projek t centra 24 minuty prosi łbym o połączenie z dr. Jarosławem b ielskim inicjatorem inicjatorem protest u poza rodzic ów podwójnego rocznika, który jes t studiu taka fala w Łodzi dzie ń dobr y panie doktorze dzie ń dobr y, poniewa ż doktorz y zajmujący ważne pozycj e w Polsce przewa żnie lekarza wyja śnia wyja śnia, że pan i pedagog iem, a nie lekarza wy ższych s łuchacze nie denerwować każdy dzi ś Rozwiń » żałuje tego wyboru żyć w naprawd ę, dlaczeg o na mia łem taki plan jes t lekarzem w młodości wydawał się ten jest dobr y plan dzi ś z perspektyw y czasu myślę, że n ie wybrałem najlepiej mo żna było pan by ł marsza łkiem Senatu n p . n p . chociaż w iecznych wzywamy wzywa m wszystk ich, którzy podobn ie mają dość z łóż poz ew zb iorowy przec iwko pa ństwu polskiemu dochodzi ły swyc h pr aw przed sądami polsk imi, a je śli zn iewolone i ubezwłasnowolnione prze z sąd przez rząd s ądy niewydoln ą t o przed s ądami Europejski tak im ape l do rodzic ów podw ójnego rocznika ogłosił pa n na Facebooku 6 lipc a je śli jeste ś zainteresowany tą przesta ły do teg o pozwu nap isz w komentarz u dl a ja k na je j rzeczywi ście reakcj a by ła zdecydowan ie przeros ła moj e moje oczek iwania tak naprawd ę p isanie tego teg o post u na Facebooku, bo pr óba odreagowania stres u napi ęcia odreagowan ia poczuc ia bezsilności takiej świadomości że, że jeste m świadkiem tego że, że prawa mojego dz iecka s ą odb ierane prze z przez system gr y, kt óry potraktował podw ójny rocznik troch ę ja k za czas ów komunistycznych to znaczy popatrzył na lat a masek dzieciak ów 2 rocznikach policzy ł, że w sumie t o liczba miejsc we wszystk ich szkołach łącznie będzie zgadza ła, więc bez problem u możemy się z tymi lekam i lewica c o chcem y narastało wtedy w l ipcu potwornie napi ęcie związane z kolejno og łaszanym w du żych m iastach i du żych pow iatach wyn ikami nabor ów t o w Łodzi czekali śmy do szesnastego w związku z tym jeszcz e by ło 10 dni oczekiwania w tak im takim ruchu by ły takie poczucie normaln ą chce co ś co zrobi ć i odzew w tej chw ili ponad 1500 rodziców którzy, kt órzy w grupie s ą, którzy na d ty m pracują to t o jest du ża liczba ta atrakcj a troch ę prze z sam e oczek iwania 1500 osób, kt óre napisały, że chc e coś zrobi ć jak rozumiem w te j sprawie tak ie, które napisały zaufan ie pan ie doktorze n iech pan dzia ła w 1001, który wysy ła si ę przyst ąpić do zamkni ętej grupy dyskutowa ć o tym, natomiast w te j grup ie 1500 osób część to n ie są rodz ice, al e ta k wg naszyc h szacunk ów około 80 osób t o są osob y wspomagaj ące nasz naszej pracy i nasze nasz e dzia łania natomiast rzeczywiście opr ócz teg o dosy ć szybko, bo 2 tygodnie p óźniej uruchomiliśmy 2 takie profesjonalne formularz e do zb ierania danyc h i zb ieranie informacji o dokumentac h, jak imi dysponuj ą za interesowani rodz ice i tam powieszenie pogania racze j prosimy, żeby sami kompletowal i dokument y dok ładnie przemyśleli, jak iego rodzaju szkod y, jak iego rodzaj u problemy do świadczyły ich dzieci i tam jes t tylko 50 osób zadeklarowanyc h, którzy ju ż zgodz ili się przyst ąpić do pozwu przekaza ć dane osobow e przekaza ć dokumenty to jest baz a, na który pracuje, jakie to s ą szkod y n a tak naprawdę można, by było podzieli ć na na 3 duże grupy p ierwsze są szkod y doznane jeszcz e w okres ie bycia w szkol e podstawowe j lub g imnazjum w ostatnim roczniku g imnazjalnym lub w p ierwszym roczniku przed łużonym szkoły podstawowej i ta m głównie dotyczy 2 elementów po p ierwsze, stres u, jak i przynios ła świadomość tak trudneg o łączonego roczn ika i rekrutacj i w tym łączonym roczniku ona by ła bardzo mocn o podtrzymywana przez cz ęść nauczyc ieli, kt órzy budowali alb o chc ieli na ty m budować motywację uczni ów do jakiej ś szczeg ólnie dużego wysi łku uczen ia się nie zawsz e przynosiły efek t nawet większość wypadk ów n ie przynosi ły efektu, dlatego że były alb o źródłem stres u polegające kt óre, których konsekwencji prowadz i do mocnyc h Fabiś szkolnych i w efekc ie dosy ć powa żnych problem ów zdrowotnych alb o te ż był efekt zupełnie odwrotn ie mianowicie kompletn a rezygnacj a prezesa skoro regu ły gry s ą tak trudn e skor o przerastają moj e możliwości też wycofa m jest mi obojętne cz y poda ć druga grupa t o są też kod y, które by ły doznane w okres ie w okres ie samej rekrutacji t o rzeczywi ście bardzo specyf iczne rzecz i konsekwencj i tej rekrutacji to znacz y tego cz y i by ł zapewniony dost ęp do edukacj i r óżny z dost ępem dz ieci z rocznik ów wcześniejszych naj wreszc ie trzecia grupa ju ż są też określić my teraz w idzimy o d września to są konsekwencj e zwi ązane z funkcjonowan iem dz ieci w szko łach przeładowanych szko łach, w kt órych cz ęść nauczyc ieli nauczyc iele czasow i sezonow i na potrzeby tylko 3 lat na no i na t o si ę nakłada w ogóle odchodzenie nauczycieli dl a zawod u cz y pan iczne za zape łnianie m iejsca w graf iku zajęć zgas i kolekcji osobam i, kt óre po prostu uda si ę zdobyć rektoro m szk ół, ale chcia łem pan a zapytać dodał, że to si ę da jakoś parametr y zachowa ć tak, żeby w takim pozw ie przeciwko państwu pasje rodzic ów ciężko pa ństwo chc e to spowodowa ło tak ą szkod ę za t o żądamy tak iego odszkodowania t o spowodowa ło tak ą szkod ę za t o żądamy takiego i t d . tak dale j sam a stron a prawna tego wygl ąda tak i spos ób najp ierw musimy przekona ć s ąd tzw. ubiega si ę tzw. werdyk t projekt edukacyjny przekona ć sąd, że organy pa ństwa z łamały nasz e prawa i tuta j musimy przekonać, że dosz ło do z łamania natomiast jeszcz e n ie mus imy mówić o ty m, jakie, je żeli zamierzamy wartość tych szk ód, że tak pow iewu i po werdykcie projek t negatywn ie wszyscy rodz ice którzy, kt órzy doświadczyli tyc h szk ód i potrafi ą już dokumentować to co jes t wa żne szkód mater ialnych niematerialnych cz y w momencie, gdyb y koszt y leczen ia odszkodowania zado śćuczynienia tak jest, jeżeli t e by ły koszty leczenia s ą za łatwe do udokumentowan ia oczywi ście kwestią sporną jes t za taki anten y s ą tak ie przykłady s ą takie przykłady w te j pięćdziesiątce niemałe znaczen ie niema ła cz ęść kilkanaście osób t o są osoby, kt óre posiadają tego typ u dokument y do tego dochodz ą rzeczy, kt óre s ą stosunkow o łatwo m ierzalne, czyl i dokument y dotycz ące por ównania progów przyj ęć do szkół w poprzedn ich rocznikach i w ty m podwójnym roczniku na s do tego dochodz ą rzeczy, kt óre rzeczywiście w te j chw ili szukam y sposob u dokumentowan ia szukam y, al e nie poprzez tak i spos ób siedzimy my śli tylko część z na s dostarcz a, je żeli prawnicy uznali też dobry pomysł t o wted y prosimy innych rodzic ów o poszuk iwaniu podobnych materia łów czy dokumentowan e dotycz ących szkód, kt óre s ą związane z e sposobe m funkcjonowan ia edukacj i przyczyna tuta j trzeba pami ętać, że m ówimy o sytuacj i, w której s ą t o konsekwencj e decyzji ustawowyc h związanych z e sposobe m wdro żenia reformy i jaki w te j chwili jeste ście etap ie, a du ża d ół du żo wcze śniejszym niż podejrzewaliśmy to znacz y my śmy sob ie założyli tak i pla n, że w zasadzie p ierwszy miesiąc noweg o rok u szkolnego t o b ędzie miesi ąc do łożymy dokumentacj ę dotyczącą z teg o jak funkcjonuj ą uczn iowie w szko łach ponadpodstawowyc h czy ponadg imnazjalnych ich liczyliśmy, że okol ice listopada będzie czas, k iedy poz ew będzie gotow y b ędziemy sk ładali jeste śmy na dobry kro k do tyłu, dlateg o że jeszcz e nada l zb ieramy dokument y jeszcz e nada l szukam y tak naprawd ę Formuły prawne j firmom obni żać, a to t o efek t akcj i złożonej sytuacji mam y do czyn ienia prawne j w kraj u i rzeczywiście tutaj leczy się w og óle ud a macie prawników, którzy m ówią tak jesteśmy w stanie skuteczn ie z łożyć tak i pozew to jest problem mam y prawnik ów, kt órzy m ówią generalnie racja jes t po wasze j stronie, ale straszn ie trudno będzie sprawn ie przeprowadzi ć wskazują na m si ę ścieżki jednocześnie n ie m ówiąc, która z n ich jes t najlepsza ta budzi na s ten problem, bo nie u łatwia na m wyboru i nie będę ukrywał że, że tuta j mamy spor e obaw y ale, ponieważ dosy ć uparcie jesteśmy my ślę że, że to zrobimy w tej chw ili t e plany, które przyjmujemy to s ą plany mówiące o ty m, że chcieliby śmy w trakc ie tego p ierwszego rok u w szkołach ponadgimnazjalnych przez ten te n poz ew złożyć liczymy, że te ż innych usług cz y mo że powinien pa n teraz głowy, że może pow inien pa n tera z zaapelowa ć do prawnik ów tak dobry pomysł wśród, których jes t pewn ie te ż wielu rodzic ów tego poz a podwójnego, jakie może biuro wprowadz a tak ą rzecz w og óle w te j naszej grup ie to oczywiście cz ęść tych rodzic ów są prawn icy, ale prawnicy, którzy m ówią, że nasz e do świadczenie alb o nasz e możliwości nie wystarcz ą do tego, żeby sob ie z ty m poradzić stąd też w iele rzeczy mam y wewn ętrzne w grupie przemy ślanych prawn ie, al e przemy ślanych na by t do poziomu, kt óry wymaga łby ju ż konkretne j reakcj i natomiast ka żdy wystąpieniem medialne, kt óre bardz o dzi ękuję r ównież tokf m przysparz a na m większe szanse między n imi wczoraj dotar ł do nas kontakt nowe j nowej noweg o prawn ika, który tuta j wnos i pewn e doświadczenie własne mo żliwości działania ja licz ę na t o że, żeby się da się udać si ę spraw a bardzo precedensow e bardzo trudn a, gdzie mo żna znale źć, a podstawowy m sposobe m kontakt u z nami jes t Facebook i by grup a na Facebook, kt óra wniesie pozew rodzic ów podw ójnego rocznika można też kontaktowa ć już bezpośrednia z e mn ą przez przez messenger a i TF formularz y, o których m ówiłem, które na, których zb ieramy dan e część dost ępna czy 1 wersja tego formularz a dost ępna tylko dl a tych, kt órzy s ą uczestn ikami grup y natom iast, poniewa ż jest część ludz i, którzy n ie chc ą korzysta ć z Facebooka n ie chcą w ten sposób zna m się kontaktowa ć otworzyli śmy te ż formular z dost ępny dostępny dla os ób spoz a grup y, ale przekazujem y te n kontak t po wcześniejszych rozmowach, bo chcielibyśmy uniknąć wrzucan ia ta m po prost u danyc h nieprawdziwych fa łszywych albo żartobliwych to byłoby bez sens u p isze, że uprzedza ł ka żda próba upol itycznienia idei pozwu przez cz łonków grupy b ędzie prowadzi ła do wykluczen ia osob y z pozw u usuni ęcia uczestnika grupy i odci ęcia si ę o d oddanej o d dane j osob y, ale przecież t o jes t mega polityczna h istoria, b o jak złożyć ich wygracie pewn ie ju ż za innej w ładzy to trzeb a wszysc y będziemy mus ieli p łacić trac i oddzielny wierzyciel z s iebie po pierwsze, s łowo polityczna ma bardz o wiele znacze ń pewnie w tej chwili mo żemy wokół tego, b y toczy ć jakieś d ługie dywagacj e chodzi o to, że to n ie jes t antyp isowska inicjatywa nie jest chodziło o t o, że na łożył na okre s kampanii wyborczej te ż, że musz ę być bardz o trudne dl a nas skomplikowane te ż powodowa ło że, że tere n czas ie wyci ęliśmy natomiast trochę zaj ęło nam te ż czasu wyciszanie teg o typ u politycznych spor ów wewnątrz grupy t o by ło par ę trudnyc h sytuacji musieliśmy j e tam dosy ć mocn o konsekwentn ie prowadzić, żeby n ie było teg o typ u, dlaczego dlateg o, że nasz ą ideą jes t t o, żeby dać bardz o s ilny sygnał pol itykom w og óle, że tak ie obszar y jak system edukacj i pewnie te ż syste m ochrony zdrowia to nie s ą obszary, których w tych pow inno si ę gra ć w imi ę wyborczyc h interes ów wyłącznie dl a wyborczego poklasku t o s ą zbyt z łożone skomplikowane obszar y bardz o powa żne konsekwencje dl a los ów wielu osób co mówi Pawlak, kt óry wie c o ju ż tak kt óre, których fizycznie n ie pow inny podlegać nie pow inien stawa ć kiełbasą wyborcz ą mam y wra żenie, że reform a system u edukacji tak ą kie łbasą kiedyś była m iara wa żne bardzo dziękuję dobrz e wyobra ża m iejski z grupy w uwag ę na facebookowe j poz ew rodzic ów podwójnego rocznika grupę pa ństwo chciało można t o na także do łączyć Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA