REKLAMA

Lewica nie poprze zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-15 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM w itam ponownie Żakowski piątkowy poranek TOK FM prawie 44 minuty pros imy jest z nam i zab iera ora z stanow iska wiosna wicemarsza łek Senatu gratulujem y dziękuję bardz o dzień dobr y pan dzie ń dobry państwa pan i trem ę cz y coś tak iego na n ie nie no w końcu adwokat trem a mo że w łaśnie tak dobrze Gazeta wyborcz a w pyta dzi ś na pierwszej stronie czy lew ica poprze PiS zawsz e lewica po prz y ka żdym prawo, kt óre b ędzie dobr y, al e t o Rozwiń » pytanie jest zadan e mo że troch ę źle dlatego racze j brzmie ć pytan ie na generaln ie na raz ie wp łynęły projekt y będziemy si ę zastanawia ć b ędziemy rozmawia ć dyskutowa ć zn iesienie trzydziestokrotności dobre czy n ie dobra dl a lewicy dl a lew icy generalnie nale ży popatrzeć na to inny spos ób, bo t o zn iesienie trzydziestokrotności to nie jes t reform a systemu ubezpiecze ń społecznych to n ie jes t reform a systemowa reforma t o jes t ta ustawa t o tylk o s łuży tem u, żeby ratowa ć bud żet, poniewa ż PiS w kampan ii wyborczej t o by ł festiwal PiS - u fest iwal ob ietnic wyborczyc h teraz okazuje ca ła z iemia, że wracaj ą na z iemie powol i i zaczyn a si ę zn iesienie trzydziestokrotno ści akcyz a na alkohol i wyrob y tyton iowe minister Kwieciński na kon iec powiedzia ł, że b ędą podwy żki ce n energ ii elektrycznej i to nie tylk o w 2020, ale te ż 2021, czyli fundus z, z którego chce si ę finansować, kt óry mia ł być dedykowan e osobo m z niepe łnosprawnościami, a dz isiaj słyszymy, że b ędzie si ę z n iego finansowa ło trzynast ą emeryturę, czyl i kolejn y kolejn ą obietnic ę PiS - u, czyli PiS chodz i na ziemi, bo generaln ie na s wszystkich wyborc ów oszukano wtedy okazuje się, że t o wcale nie jest tak, że by ła najwspan ialsza sytuacja bud żetowa od 30 lat wcale n ie było tak że pieni ędzy jest, tyle że w zasadz ie nie ma co z n imi zrobić tylk o ten budżet si ę po prostu n ie b ędzie spina tobym m u powiedzie ć każdy senator t o wszystk o z koal icji Obywatelskiej, a s iedzi przed e mn ą wicemarsza łek Senatu z lew icy cz y si ę c o wicemarsza łek z lewicy m ógłby do teg o wszystk iego generaln ie my naprawd ę b ędziemy dyskutować na d ty m, bo chcem y uniknąć 1, żeby tak i sposób tak imi wrzutkam i tak imi ustawam i za łatwiać spraw y bieżące, jeżeli m ówimy o reform ie system u ubezpiecze ń spo łecznych reforma pow inna by ć systemowa dlatego my doda ł, że zgon chcem y wiedzieć się na chwil ę do jak w tak iej sytuacj i b ędzie wygl ądała t a ustaw a po ewentualnych poprawkach, że t e zmiany trzeb a wprowadzić 2001 . ani dwudz iestego rok u, je żeli w og óle wprowadzać te ziemie w og óle jest zerowa, bo jes t za p óźno za szybko nie wolno ta k tak taki, że wyrok za nimi zgody n a rzecz, której PiS n ie robi i m y lewica bardzo t o podkre ślamy trzeb a rozmawiać z e stroną społeczną m ówi, a tuta j znowu jes t t o projek t poselsk i w zwi ązku, z czym znow u wchodzimy w te n try b ustala uchwalan ia ustaw, jaki by ł w ubieg łej kadencj i c o krytykowaliśmy, z czym szli śmy do wybor u, że w takim term inie należy wprowadza ć żadnych przepis ów, czyl i trzeb a op inii ekspert ów trzeb a negocjacj e konsultacj e społeczne i w ty m momencie mo żna wypracować jakiś mode l, ale tak ie rzucan ie m y jeste śmy przec iwko tak iemu procedowaniu generaln ie López przec iwko takiemu ba łaganu leg islacyjnego zreszt ą Pala ustawa to my te ż nie uc iekniemy w procedurach emery t nie uc iekniemy od Meritum, ale t o Meritum będziemy żyć tak 1 warunek rozum ie pan i punktu w idzenia leżenia dwudz iestego roku 2001. roku generał był czas, żeby by ł czas życia postulowali naszyc h wszystk ich w kampanii wyborczej w naszy m programie, że ka żda tak a ustawa, która zm ienia życie przedsiębiorców podatnik ów mus i mieć bardz o d ługie vacat io leg is po t o, w łaśnie, żeby wszyscy mogl i do teg o przyzwyczaić mogli t o przemy śleć przygotować to to i to jedn o wa żne, a tera z do m oczywiście ideale żwirowa i idea lewicy jes t tak a, że musi by ć jakiś spos ób wyrównany wyrównane szans e, czyli ludz ie najlep iej zarabiający generaln ie to, że jes t t o trzydziestokrotno ść na ty m poziomie 140 kilku tysi ęcy złotych powoduj e, że on i w jakimś sens ie maj ą ulgę proporcjonaln y proporcjonalnie mn iej p łacą w zwi ązku, z czym lew ica uważa, że idea sprawiedliwo ści spo łecznej wymag a, żeby wszyscy płacili w jak im zrównoważony spos ób, żeby n ie by ły najlep iej zarabiaj ące osoby uprzywilejowane Maciej konieczny m ówi n p . że w porz ądku trzeb a znieść 30 krotność, al e jednocze śnie trzeb a wprowadzi ć maksymaln ą emerytur ę generaln ie ja Rosław j a ja uwa żam panie redaktorz e m y mieliśmy projek t emerytury m inimalnej, czyl i tak iej emerytur y mi kt órymi w m inimalnym w wysokości 1006 z ł tak uważaliśmy, że mn iej żaden emeryt nie pow inien otrzyma ć i oczywiście odno śnie maksymalnej znowu jes t t o kwestia reformy system u, bo ca ły czas t o są mrzonki to c o si ę nam opowiadało si ę opowiadało si ę wyborco m odno śnie w ielkich emerytu r przecie ż dzisiaj b ędziecie p łacić, al e b ędziecie dostawa ć duże emerytury to te ż bzdura, dlatego że m y mam y syste m solidarnościowy emerytaln e w zwi ązku, z czy m z tych sk ładek, kt óre są dz isiaj pob ierane p łacić emerytur y obecny m emeryto m i mo żna zada ć parę status zapisy księgowe to kt o nam za zap łaci nam emerytury albo naszy m dz ieciom w jak i sposób b ędą finansowane to jes t mrzonka n igdy się tak n ie stan ie, że b ędą emerytury 20  000 czy 32 państwa dzwonek, al e b ędzie zdarza Supersam dzi ś dziś policzy ł, że n p . prezes Jastrzębskiej sp ółki Węglowej dzi ęki te j tem u wariantowi wprowadzan e prze z prawo i sprawiedliwo ść mia łby emeryturę o 18  000 z ł wy ższą, a czy pani zależy cz y pa n w to wierzy jak Emperia uważa ulice wypłynęły, jakb y tak takie al ibi dl a kasy nie b ędzie w system ie ubezpiecze ń spo łecznych n igdy tak ich pieniędzy na opłacenie takiego, zw łaszcza że tyc h pokazujących proporcjami, bo tak dzieje, że więcej, o czym już razy, czyl i co 2001 . rok 1 pani warune k, a na pewno, ale jak Zamana emeryt la t debat a lat a debat a, ale ma ma racj ę Maciej kon ieczny t t raze m chcą, b y konkurencja mówi pani wo źnej na drewn o jes t jes t coś c o pow inna czym powinni śmy się zastanowić, bo n ie mo że też by ć tak, że t e emerytury b ędą nie do ść, że osob y, kt óre najlep iej zarabiały przez całe życie i t o wcale nie tak, bo t o przeważnie nie dotycz y osób, które prowadz ą działalność gospodarcz ą jak pan redaktor w ie tylk o dotyczy osob y osób, które są zatrudn ione na etat, czyl i od, kt órych t e składki były tak iej dużej wysoko ści odprowadzane p óźniej jeszcz e s ą uprzyw ilejowane bardz o by łyby by łyby uprzyw ilejowane bardz o wysok imi emeryturam i t o zupe łnie sprzeczne z naszym i d a dobrze cz y m y na pytan ie czy Masada zawsz e, więc debatę skostn ienie odpowiedź jes t nie nie przepis w ty m c o PiS chce zrobi ć nie jak si ę pani podob a pan i sze f bardz o si ę podoba to jest jak region jako kob ieta w tym momenc ie dla kogo biorę też chyba jak o kob ieta r ównież, al e m ówi o ty m, jak o jak o wsp ółpracownik, czyli wicemarsza łek podoba mi si ę bardz o pan marszałek w tym, że jes t n iezwykle stanowcz ą osob ą jest osob ą, kt óra w ie dok ładnie ma pla n na wykonywan ie te j funkcji i na zdecydowan y bardz o decyzyjny c o zreszt ą bior ąc pod uwag ę wykonywany prze z n iego zaw ód takie, kt óre Hamlet zawał na mon itorach Artur raczej n ie miałby racj i byt u także świetny naprawd ę jeste m bardzo zadowolon a, że mogę pracowa ć z pane m marszałkiem g z du żym wczorajsze or ędzie pokaza ła, że było jest t o m ąż stanu pokazała się okazało, że jest m ężem stanu kandyda t na prezydenta, b o tak już pisz ą złośliwcy mo że mo że złośliwcy, a mo że pro ora z zdalne pani jak my śli z łośliwcy cz y prac y trudn o jest powiedzie ć czy z łośliwcy cz y proroc y, al e generalnie na pewn o jes t mężem stan u, który b y sprosta ł nawe t tak im wymagan iom jak kurcz y z takiego koalicjanta t o po prost u królestwo k ilka zm ian jak pani chwal e ojca potencjalneg o kandydata tak, al e staw ia pa n pan zapyta ł w kwest ii kandydat a oczywi ście z koalicji Obywatelskiej to ja tuta j się wypow iadam jes t m ężem sta, ale pan i była zadowolona, gdyb y startowa ł w wyborac h prezydenckich, bo tak ie głosy si ę pojawiają, ale t o chyb a ja tutaj nie b ędę sz ła dalej, dlatego że, a pote m wszystk o fakty med ialne atu t trzeba byłoby zapytać pana marszałka pa n marsza łek ma bardz o duże plan y, je żeli chodzi o Senat w łaśnie jak ten rok b ędzie wyglądał na pewno daje światu tak rozmawialiśmy o tym, zreszt ą pan marsza łek t o co powiedzia ł w orędziu te ż powiedzia ł w w swoim przemówieniu, ale poza tym na raz ie w orędziu co mn iej wi ęcej wiemy to jak i jakie mac ie plan y na ten przede wszystk im chcem y by ć bardzo aktywni to mo żemy by ć bardz o aktywn i mieć inicjatyw ę ustawodawczą n o i kwestia, której pa n marsza łek r ównież powiedzia ł o panu o komisji i wyzwan iu pan a Banasia prze z Senat oczywiście ca ły czas rozmaw iamy w jaki sposób mia łoby t o nast ąpić ja b ędę rekomendowa ła prezyd ium Senatu, ab y Senat powo łał komisję kontroli Państwowej tak ą komisj ę jak funkcjonuj e w sejmie, dlateg o że nadszed ł czas, żeby Senat r ównież przyj ął odpowiedzialno ść za państwo tak ie kom isje tak a komisja rząd pan marsza łek o ty m, m ówił funkcjonuje w stanac h Zjednoczonych komisja senacka dlaczeg o, bo policja ustrojowe Senatu na d n im oczywiście, że jes t inna, ale jeżeli w sejmie funkcjonuj e komisja kontrol i Państwowej, dlaczeg o w Senacie nie mia łaby tak a komisja funkcjonowa ła prosić pana zamrozić wted y pana Banasia, że będzie to co o d nie on ma obowiązek, poniewa ż wyn ika z przepisów regulaminu Senatu, że przed komisją musi si ę stawić m u odpowied ź na pytanie my ślę, że regulamin Senatu n ie jes t prawem lokalny m, kt óre n ie obowiązywałby Katowice, al e wynika t o te ż z ustaw wyższy wyższego, że pan ie adwokat a dlatego wysoka, ale j a ja m ówi o tym, szczegółowym prawie, kt óre dotycz y Senatu w zwi ązku z tym jest to, że mo że mi życie wezwa ć ka żdego urzędnika pa ństwowego na urz ędnika państwowego możemy wygłasza prze z musi przyj ść banalny obraz tego c o mówi pan marszałek Karczewski mówi je żeli, by powsta łaby tak a komisja Jerzy c o b ędę bardzo mocno rekomendowa ła, jeżeli ta komisja wezwała, by pana Banasia t o musiałby przyszl i odpowiedzie ć na bardz o trudn e pytan ia, ponieważ t o jes t bardz o istotne dl a pa ństwa dzisiaj jakie ś źródło pochodzenia maj ątku pana prezesa, b y nasz e ja t u n ie przesądzam, że on o pochodz i z z e źródeł n ielegalnych, al e chcielibyśmy wiedzie ć czy po czy potraf i pa n Banaś wyja śnić b łędy swo ich oświadczeniu maj ątkowym cz y potraf i wyjaśnić zwi ązki z ty m światem przestępczym t o, o czy m żeśmy wszyscy widzieli śmy to bi żuterię podziwialiśmy podziwiali śmy bi żuterię i ten j ęzyk tak i bardzo dyplomatyczn y, kt órym pan Paolo bodajże dzwoni ł do pan a prezesa my t o o tym wszystk im chcieliby śmy si ę dowiedzieć i myślę, że pa n prezes Banaś b ędzie mia ł okazję wreszc ie to wytłumaczyć, bo na raz ie bardz o konsekwentn ie un ika wyt łumaczeń bardzo będzie mniej ciekawie troszkę sprawozdan ie krajowej rady Radiofonii telewizji b ędziemy mieć nie tylko krajowej radzie czeka tylko te j rad nie tylko te j rady będzie piekło czy my śli pan i, że nastroj e w partii rz ądzącej, czyl i zjednoczone j praw icy w Senacie są takie, że n ie odpuszcz ą czy myślę, że oni w og óle nie odpuszczą n ie odpuszczą an i w sejmie an i w Senacie, ale ma m nadzieję, że będzie inaczej, je żeli chodz i o j ęzyk debat y o sposób debatowan ia, bo mo żemy się różni zresztą t o na ty m poleg a pol ityka, że partie z r óżnych odprawa dolew a tworz ą Sejm tworz ą Senat, ale chodzi o t o, żeby ta debat a by ła kulturalna, żeby szanowano mniejsze na tym rola w ty m raze m akurat opozycj a jes t prawo sprawiedliwość i na pewn o b ędziemy szanowali opozycji, bo n ie będziemy wyłączać m ikrofon, je żeli b ędzie opozycj a mówić na temat, al e rzeczy, kt óre na mnie pasują, a tak by ło poprzedniej kadencj i, bo opozycj i konsekwentnie wy łączano mikrofon wted y, kiedy t o zdan ie, kt óre opozycj a chcia ła wygłosić nie by ło my śli partię, ale teraz ja pojad ę p isemnie wyłączanie mikrofonu dzi ękuję bardzo jasn o jako, a za kurtuazj a naprawdę nowa epok a bardz o dzi ękuję Gabriela Morawska stan sk a wiosna wicemarsza łkini Senatu bardz o gratuluj ę dz ielimy na trzeba trzyma ć kc Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA