REKLAMA

Trzódka szuka kandydata na prezydenta

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-15 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
34:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM i podobnie z krakowskich spotkań, kt óre tak 89 północy Polski za 4 godzina komentatorów Tomasz Lis Tomasz Wołek Wiesław Władyka cia łem specj a specjalnie powiedziałem chcia łem tak zrobi ło na środową harcersk i trochę skutecznie, ale d a si ę zrobiło te ż Senat chcia ł pa n marszałek waln ął takie or ędzie że, al e chor a po prost u lo s prawda, jakim jeszcz e w raz ie świetną polszczyzn ą bardz o wywa żone spokojn e n ie agresywn e, ale Rozwiń » objawiające się n ie, obiecuj ąc obiecują, że PiS i przyznał też bardz o sob ie słów należy j ą, u żywając prze z marszałka przyzna ła w tym p ierwszy momen t po prost u do ść up iorny dzień ze sobą inne w mia łyśmy zaraziłem, ale jak dodaj ą sk órze, zan im profesor, że telew izja tzw . publiczne, czyli pisa ć głównie zapowiedziała teg o or ędzia teg o wystąpienia zn ienacka tam się pojawi ło, a poprzedzon e zosta ło ohydn ą pr óbą oplucia profesora grodzkiego w 1 z materiału, że jeździ jaguarem, że co ś ta m wstr ętne tak i typowo p isowski ser ial ogl ąda Wiesław Władyka Jasło po du żym wra żeniem form y treści, a wi ęc do form y reżyser to są takie rzecz y, na kt óre się specjalnie zamierze ń s ą specjaliści od tego, żeby si ę bardzo podoba ło, że w łaśnie wyszed ł, jakby spokoj u ustan ą przed przed kamer ą, że to ta k jak si ę n iezwykle naturaln e swobodn e, a tre ść naświetla uwa żam, bo obron ę elegancka i zapowiadająca jedna k pewn ą jakąś polityczną tłumaczy z niej niemal n ie by ło ta m żadnych straszenie n ie było obiecywanych t e tandetn e, bo dorosła dojrzała opowie ść doros łego dojrza łego polityka, kt óry poważnie traktuj e swoje m iejsce jes t wpisana właśnie t o jes t bardzo c iekawe, że trochę jak jest troch ę jak w filmie Boba to znacz y, że rodz i się od razu wyros ły zupe łne rolada n iby by ł ca łą kadencję prasa obrazk i, a nawet miałem przyjemno ść go ścić jaki ś programach t o by ło satysfakcjonuj ące, ale n ie był gwiazdą jako ś nie wszed ł na f irmowym prawda nagl e wskoczy ł i okazj i k u mojemu zdz iwieniu n ie ukrywam okazuj e się, że daj e rado ść z tego wyn iknie bank ów zdan iem wynika z tego ma nadzieję t o c o zapowiada ł w profesor, m ówi że te prace nad ustawami przewa żnie be z brzmi t o tak doskonalenie efektown ie tylko mo żna sob ie wyobrazić, al e b ędzie dok ładnym zaprzeczeniem teg o co mieli śmy przez 4 lata, czyli zamiast fragment u jaki ś bezrefleksyjn e właśnie maszynki do izb lekcyjnyc h dostaniemy 30 dni jak rozum iemy prawie 30 dni kilka tygodn i zastanaw ia się na d każdą ustawą zgodn ie z ty m c o prezes zwi ązku m ówił w innych wyw iadach wyst ąpieniach przyjmujemy przyjmowany b ędzie to co t o co zas ługuje na przyjęcie poprawiono t o co mo że by ć poprawiony odrzucony t o co powinno być odrzucon e kon iec kropk ę w imię odpowiedzialno ści, a nie potem tego sprzec iwu, bo pisowski t o odrzucam y tylko proste normalne merytoryczn e prace, ab y w pol itycznym wyn ika z tego po raz p ierwszy w 4 lat samodz ielny odr ębny o środek my śli pol itycznej refleksji politycznej i dzia łania politycznego dzia łania pol itycznego choćby tak im poz iomie wczoraj to jes t co ś do w ielu dn i widzia łem, bo absolutn ie prawdziwym prze życiem, że w TVP byl i w stan ie n ie przew idywanego obejrze ć normalnego człowieka, który przez 10 dni mówi t o rzeczywiście cudzych doświadczeń realizacji oczywi ście, że si ę do 7 może 7 miejsc ka żdy c o oczywi ście, poniewa ż jest stacj a Kurska Kaczyńskiego t o, czeg o by ło z polską parti ę prof ilaktycznej oczywistymi zapowiedzie ć teg o wystąpienia za osob ie skandale, bo my ślę, że by ł to p ierwszy raz przedstawiciele naczelnyc h organów pa ństwa niezapowiedziane prze z spikerkę wiadomości zostaw tak cz y tak ludzie dostali tych 7 minut jak i 4 efekt wiadomo, że niewiele, al e jakiś znak, że mo żna m ówić innym j ęzykiem to bardzo źle znoszący t e Jateż zgadza się z ogromn ie znaczące p ierwszy raz te ż przedstaw iciel Platformy Obywatelskiej tak i wysok i przedstaw iciel Platformy Obywatelskiej m ówi j ęzykiem d e Paula rysuj ący, a nie polaryzują, kt órzy bardzo ma m wra żenie c iekawe na ile t o jest indywidualnej przymiot profesora grodzkiego, ale n ie zanos i się drożej jest zdania n ie dawa ło polaryzuj e nie powiedzia łbym za ka żdym razem innych n ie za każdym razem jednak, że pisa ł pisa ł t o i al e zewn ętrzne ile t o jes t indywidualny przymiot profesora greck iego ta de Paula rysuj ące ostentacyjnie relacja an a ile, al e ile jes t t o zm iana zmiana polityczna, bo rzeczywiście takie, że PiS bardzo zyskiwa ł na polaryzacj i i opozycj a w tym pomaga może to mamy tak i sprytn y wyb ieg czasem wym ierzone w eleganck iej tak pow inno by ć powiedziane prawd a jest powrót do jak ich formalności notarialne udawan a czy on a jes t na raz ie tylk o taka tymczasowa to si ę okaże za Pesy czy udawan a Kurskiego tak s ilnie wydaj e, al e czy Platforma straci rzeczy, które maj ą się tak że mam y pewną grę jest jedna k wierno ść teat r, któremu towarzyszą pewn e wyra źne gesty tak ie drobn e chocia żby wyw ieszenie flag europejskich zwrac a uwag ę pan a byłego marsza łka Karczewskiego doprowadzi ło do fur ii, że to jest małemu ostentacyjny dl a wa s rozwiązania ciekawe s łusznie przyzna ł, że n ie zawsze jest tak n ie zawsz e by ło także główek Nowak, ale by ło bardzo lekarza si ę w ściekł si ę, że wywiesili, bo zawsz e tam by ły w pracach, ale jeszcze tylk o na t o zwr ócić uwagę, że przecie ż Senat ma te ż inicjatyw ę ustawodawczą to jes t te ż bardzo s ilny instrument gry pol itycznej czy dzia łania politycznego t o jes t te ż mo żliwość uruchomienia ekspert ów wreszc ie biura leg islacyjnego Senatu, kt óre by ły absolutnie lekcewa żone potrzeb y kadencji żadne ta m ekspertyz y teg o biura z regu ły tak powiem n ie by ły brane pod uwag ę w ogóle, więc nagle mo że się okazać, że to c o się rodzi si ę w Senacie mus i wr ócić do Sejmu i mus i też zajmowa ć tamte j izbie prawn a co ś zmienia pewien uk ład si ł i oby obyt y w łaśnie byłabym bardzo w swej strony, żeby płynęła ta kasz ę jaglaną zdjęcia inicjatywa, że tu 2 rzeczy będą Tomasz Grodzki zapowiedzia ł, że Senat będzie Izbą blokuj ące Sejm do te ż, że nie może tak jakby była no i w jak im sensie mógłby uznał ją, kt óre mog ą być generujące, al e s ą inne war ianty, w których porozmawiamy samce przerwa ł zawarc ie informacji porane k Radia TOK FM ponad 4 Holandia Żakowski spotka ły projektach fantami ogłosi, kto był szczeg ół Tomasza workac h z 23 kraj 24 minut tuta j, że chodz i o ósmej ju ż specjalny pociąg został krótko, b y przedstawić go ści PSL Władyka Tomasz Lis Tomasz Wołek pociąg jeszcze w odn iesieniu do profesora grodzk iego za s łowa m ianowicie opr ócz tyc h zalet mo żliwości, jak ie objawi ł marsza łek Grodzki jes t jeszcze 1 właśnie t a, z kt órej akura t świeżo skorzysta ł, czyl i or ędzie ten or ędzia maj ą niebywa łą mogą mie ć niebywa łą siłę perswazyjn ą, bo one docieraj ą do ca łej polskiej profesora grodzkiego wczora j słuchał ilu ś ludzi n ie w iemy Lubo telewizja PiS-owsk a nie zapowiedzia ła tego wystąpienia, al e s łuchał ilu ś ludz i, którzy nie m ieli do te j pory tak że mo żliwość notach wi ęc, ale musimy te ż jes t telemetr ia sprawdz imy, kto posiada zawodowych ani Jacek Kurski wysyła tak ich, którzy dzi ękuję Super zn ów byliśmy najlepsi szpiku było t o tyl e wczora j Mieczysław to jes t o tyle wa żne, że ludzie n iekoniecznie fanatyczn i wielbiciele zwolennicy PiS - u, ale ludz ie wahaj ący si ę n iepewni n iezdecydowanie zobaczyli usłyszeli pew ien głos zobaczyli pewn ą twar z zobaczyl i pewien sty l i byśmy pomy śleli t o można w ten spos ób m ówić o pol ityce to bardzo ważne t o mo że by ć istotne również punkt ów za łożonego przez grecki, żebyśmy nie przeb ili jedna k Kuroń to n ie jest to znaczy to było bardz o dobrym od dn ia ich odr óżniające Nakle al e, żeby pa ństwo w si łę nieraz wychodzi ł, żeby czego ś n ie spodziewał zresztą, żeby n ie zaczął wygłaszać cotygodn iowych or ędzie, bo wtedy może by ć k ilka kont r produktywne jest syste m Kuroniem czy taki trochę poniżej pasa, bo to jes t takie by ły p t . n o i niezłe tekst y p isane Słonimski to nie jes t tak tak mo żna będzie nigdy z jakim pow inny chyba go też sob ie za chwilę wi ęcej us ług w odpow iedzi u łożyły teg o s łowa przed o d 11, które w realizacji regionalizacji typu rezerwist ów, którzy t o by ło otwarte d o ta k tak inauguracyjny wyst ąpienie prezesa greckiego i jedna k też proponowa łbym, żebyśmy n ielegalni w Ewie organ izacji naszej debat y, czyl i tego odzyskuje front jedno ści narodów to nie jes t, b y c o d e polaryzacja polaryzacj a to temat, ale bardzo ważne jes t jest tak że za repolonizacją, ale n ie za popularyzację, które spowoduj e, że przestaniemy dostrzega jest to c o jes t istot ą teg o c o robi PiS, by teg o c o r óżni nie pisowców odpis ów m ówi Teresa w politykach i nawe t płyt profesora grodzk iego, który jakoś ta m w dziewi ątej 1930 się pojawił, kt óre zdan ie zapow iada swoje expos é m ówił, że nag a prawda jes t lepsz y zakamuflowane kłamstwa ju ż n ie by ł tak i jak idee de Paula za rewaloryzację n ie tylk o by ł prosty m prawdziwy t o jest też pa ństwo trochę na s wszystk ich, bo nie tylk o o pan u profesorze, bo nie to jes t opowieść o ty m jak m y w łaśnie my cz y potrzebujem y postaci w te j chwili prawd a na f irmamencie politycznym, że c o co tydzień 2 tygodnie zakochuje si ę jakieś nadz ieje prawa oczekujemy jakieś m łodzieńcze tak, poniewa ż świeże oczekujemy agencyjnym ju ż n ie tak oczekujemy w łaśnie jakiego ś objaw ienia jaki ś iluminacji ta k jak gdyb y nie pasowa ło na m zestaw ienie dz isiaj obowiązujące przy te j dominują ci ągle na jakość, jakb y czego ś brakuj e prawne j, że dla nie d a sala profesor groszk i jes t właśnie do s ądu w ty m momenc ie, al e zgadzam się też wa m, że zrob i si ę n ie g łaskali koledz y tak gm iny z tego galer ii galeria kr ólów polsk ich mo że galer ia przywódców opozycji z pretendentów w raz ie ich pominie w ielkich nadziei narod u do takiej i to n ie tylk o wielkich takich bezwzględnych t o lubi ę by ć przecież ju ż żadnych nazw isk typu Haniego Jerzy Mazgaj powtarzan e przez 2 lata dz iewczyny nowoczesn e jak dz iewczyny z nowoczesne j wezmą si ę za opozycję to b ędzie zupełnie inn ą pozycję t o jak dziewczyny z szacunkiem, bo akura t w 2 przywódczyni tej partii s ą świetnymi pos łanka i i robią bardz o dużo bardzo dobr y głos, ale raczej obok Mateusz Kijowski, al e należy też o t o jak narody całego świętem podobno by ły m inister Bartek nowoczesnej nie w iem czy istnieje te ż niewiele n o, więc to by ło w tym inkubator t o tego projekt ów tak ich trochę mn iejszej skal i i Aleppo potem by ł w ówczas kiedy, kiedy 2 lata tem u pami ętamy tylk o pol itykami Borys Kamilę wszyscy pchal i szkoda, bo ten efekt raczej do Poznania teg o, ale myślę, że je żeli osob ie ostatn io we wrze śniu by ła na g órę natychm iastowe eksplozja t o by ł wrzesień tak eksplozj a mi łości do pan i marszałek Kidawy-Błońskiej znowu sta łą pracę dania, ale też to była tak a eksplozj a tak iej namiętności znów wszysc y inni zniknęli już t o wart o jeszcze an i prezydent Gdańska przecież była da ć żyjące całego ratus z jak go w okol icach między miesi ąc temu pojawi ła si ę Władysław Frasyniuk owi ugrupowan ia i tylk o Kosiniak Kamysz, że t o w łaśnie teraz taka tradycja ludow a to strony idziemy w 23 tygodnie znowu jedziemy dale j, więc nie wiem co b ędzie w przyszłym tygodn iu zaczęły, b o przed cesarzem koron, dlaczego stąd m ój autorsk i pomysł, żeby wnuczka prezydentur a by ła tak co miesiąc w te n spos ób ka żdy ewentualny zbirem by łby zadowolon y, a publika, kt óra dość szybko WZA kon ie starsze zb ieranych w czasie Harris poprowadził Legię, al e szyderstwa mo im zdaniem 6 celnych obserwacj i t o, że z tak imi zabezpieczeniami rozum ie wyst ęp profesora greck iego t o po trosze b ierze się też tego z te j atmosfer y po abdykacji Donalda Tuska z kandydowan ia poszarza ła nagl e Polska scen a pol ityczna jedna k Tusk r óżnią się niebywale na tle innych i dow iadujemy się rząd n ie kandyduj e i na tl e te j szaro ści wystąpienie prezesa Śląskiego mo że nawe t przesadn ie n ieco rozb łysło rozświetlił t ę scen ę, więc ja n ie s ądzę że, że to s ą w przeciwie ństwie do wa s, że to s ą takie tygodn iowe czy comiesi ęczne mi łości czy Czyżby czy wybuchy m in po takim nastolatkiem mus i ci ągle zakochuje i troch ę takim stan ie duch a jest czterdziesto społeczeństwo jest ten ruc h n ie nios ą z są ludzie, kt órzy budzą jakie ś nadzieje oczek iwania t o naturalne ze względu t o jes t jest tyc h, kt órzy powiedział, że t o jest ju ż konfl ikty z aut o szyderstwo nie krytyka tych ludzi, bo każdy z tych oni s ą ofiarami naszyc h oczekiwa ń jes t takich n o i pazerność czase m przeprasza m trochę infantylizmu, bo t o gwa łtowny wybuch nami ętności i pote m gaśnie 3 % jes t jest do końca n ie do końca powa żne, ale mówi o naszym problem ie za ś garaż, ale też wszystkim, którzy t u może powinien powiedzie ć tak rzeczywiście, żeby nie zosta ło w złożu lekko dotkni ęty, że z e wszystk ich t o osob y bardz o szanuję wszystk ie te osoby grywa ł ju ż trwaj ą światowe w dn o polskiej scen y politycznej cz y te czy te n czy ten cz y ten t o wielokrotno ści zakrywania się n ie świadczy o pewnym def icycie w na scen ie może tak a mo że też jes t cza s k iedy, k iedy rzeczy w ielkich potrzebach nie z powod u waha ń może może też mo że też duże złoża min ął bez zakochania i prywatnego podarta bezzasadnyc h tak a reguła, która obowiązuje o d kilkunastu la t w Polskiej pol ityce w ty m okresie modernistycznym kto ś czasam i nazyw a, k iedy właśnie person ifikacja polityki jes t tak s ilna niezwykle troch ę za przyczyn ą Jarosława Kaczyńskiego, kt óry na własny rachunek sobie z Persami Sikora w łasną partię i n ie da si ę robić pol ityki nie nie u żywającego twarzą i trzeb a, ab y jak i 680 lat istnienia w Polsce Tuska było t o, że potrafi ł przeciwstawi ć si ę ta m tamtem u b iegunowy sprawdzali naleją person ą tam si ę sam się sta ło przedm iotem kultu stał się troch ę się sta ł w łaśnie tak im wodzem, który nasza okładka, jaką musi tak to sta ło si ę tak i Tomasovią, jakiego tak jak Tomek mówi tuta j jak zabrakło troch ę wszystko wyrażało troch ę dlatego wykaza ło, że brakuj e tak s ilnej person y, kt óra mog łaby w łożyć tę ciężką ja my ślę, że poważnie si ę jeszcze spraw a do ść, że ta powa żniejsza spraw a polega na ty m, że mam y bardz o poważne zm iany w pol ityce, a n ie mamy zm iany wśród polityk ów nie mieli śmy takiej zm iany i ca ły czas w iele os ób instynktownie na t ę zmianę na kogo ś, kt o weźmie pa łeczkę czeka to n ie jest zarzut wobe c tyc h, którzy odchodzą si łą rzeczy wraz ze swoj ą epok ą tylko notes t o jest tęsknota mam wrażenie, że po tych 4 latach rz ądów PiS - u mam y na zbierane też te różne grzyby w barszcz u których, które wymienia ł Tomek Tomek Lis t o jes t fajnie, al e ci ągle nie ma teg o w ielkiego takiego tylko to jest pytan ie t o troch ę usprawiedliwieni naszyc h tzw . k ilka pol itycznych po p ierwsze, Tusk urodził si ę w do ść specyficznych okolicznościach 1 przykład n ie w iem czy prz y tym stopn iu plural izmu pochodzi p o stronie opozycyjnej to cz y jes t emocjonaln ie biorąc pod uwagę r óżne s ą t e emocj e p o stronie opozycji czy jes t mo żliwość pojaw ienia si ę f igury rzeczywiście szerok o akceptowany i g łęboko akceptowany przez ich lew icy i polskie środowisko koal icji Obywatelskiej PSL trudn o sobie wyobrazić jest po p ierwsze po drugie sp ójrzmy na ma zaczynają się o d la t po pierwsze, dobr y na chwileczk ę, bo ja by m powiedzia ł Kwaśniewski tak i przykład to c o by ło dl a lew icy wtedy się działo t o by ło pandemonium zupełnie przyszedł kto ś to mia ł te n talent, al e Tusku też przypomnie ć z czeg o powsta ła Platforma zgodził si ę w bólach powiedział Tusk rodzi się w bólach by ł był rozgrzany wyższa gram wyrzuty dane kont a spoza budżetówki ten dużego zadowolen ia kon t było prostsz e czy polityka była prostsza, ponieważ w sens ie, że n ie by ło Twittera zdaln ie to swoj ą drogą pojedz ie Aleksander Kwaśniewski podobn ie jak Donald Tusk byl i pol itykami transformacj i szczeg ólnie Kwaśniewski t o ci ągnął transformacji i tak naprawd ę w Aleksander Kwaśniewski, czyli ciągniemy NATO pote m Unia Europejska i t o w zasadzie opisuje jak o f igury polityczną ja nie w iem jak wyglądała f igura polityczna f igura Aleksandra Kwaśniewskiego, gdyb y na bieżąco był rozl iczany z real izacji lew icowych postulatów hotelarz y, al e tak, ale mogą to by ć pocz ątek, gdy n p . w ice wzi ęło Kwaśniewskiego rozliczy ła z podej ścia ds. ochrony środowiska praw kob iet aborcj ę prywatyzacj i wojna Iraku i t d. tak dale j trochę inaczej wygl ąda po jeg o tureckich, al e też spójrzmy, żeby nie w środku tygodn ia natychm iast strat y polityk ów i s łabych i nie tak i jak trzeba, zw łaszcza Niemcy pan i Merkel wskaza ła swoją nast ępczynie i w po roku wszyscy już to n ie t o we Francji wprawdz ie figur ę Macrona, kt óry wyrusz y ponad nazwę w ielka Brytania też Johnson tuta j jest nast ępcą pani Thatcher Hiszpania n ikt jak nazwa teraz cza s kiedy ś był taki prem ier wyszedł z e był jak g o ZES nabyłby prawd a, bo na stol e zna m kilka hiszpańskich realiach, ale wymieni ły po informacjach porane k Radia TOK FM wicepremier Żakowski piątkowy projekt tak przecie ż wieku nie tylko swoje wracam y do rozmow y komentator ów Wiesław Władyka sonda żowych i Tomasz i Tomasz Lis nie b ędzie już wymienia tyc h nazw isk i zrestrukturyzowan e w 86 wciąż przez 142, który uwielbia tak ie były kiedy ś figurek Kolbusz 16 lat ma m wrażenie, że wra z z wyj ściem Merkel kanclerz Merkel to tych to może by ć te ż kon iec tak ich d ługowiecznych nastoletn ich przyw ódców zobaczymy, ale w każdy w każdym raz ie to nasze poszukiwanie jest jest fakte m jego cz ęści jes t oczywi ście poszuk iwanie kandydat a na prezydenta tak iego, kt óry do nas n ie tylko zobowi ązał do głosowania, żeby nie Duda, żeby tylk o nie ud a tylko takiego, kt óry by te ż jako ś porwa ł za sob ą prawda pami ętam t e wybor y mi ędzy Tuskiem, a mi ędzy Tuskiem Kaczyńskim tak t o był bardz o ważny wyb ór, gdz ie po obu stronac h byl i s ilni zwolennicy walka uważa część l iczy ca ła ciężka wyobra żał ja się, a tera z c o mamy Dudy, który jest dzi ś waga rynkow ą średnią lekko się b ędzie ju ż wysok o wyceni ła jak pap ierowa papier o bardzo w łaśnie auto jes t tak pap ierowa tak m y i p o p o drugiej stronie też n ie możemy działać wypowiedzenia po drug ie, by n ie Duda rekordowych tak, ale wted y się pojaw ia Hołownia t o jest dla mn ie krzy k ju ż jaki ś tak iej rozpacz y kompletnie jak muzealny z wielu osób, kt óre m ówią, dlaczeg o n ie Hołownia nie t o bzdura w ogóle n ie ja myślę, że to si ę b ierze r ównież z teg o, że tak ie pojedynk i o mistrzostwo świata cz y w ty m przypadku Polski w wadze superci ężkiej nie zdarzaj ą si ę cz ęsto takim pojedynk iem te j rang i by ły zmagan ia Wałęsa Kwaśniewski wcześniej prawda, bo t o rzeczywiście obra z tak t o byl i przeciwnicy nie do ść afer ale, al e jeszcze 1 uwaga w zwi ązku z prezesem grodzk im utrzymujemy ubolewam, al e poczeka j ubolewam y, że nie ma m łodych, że za ma ło m łodych zgoda tyc h m łodych przydałoby si ę więcej, ale okazuj e się, że jak poszpera ć jak pogrzeba ć jak poszuka ć m ądrze się znajdują r ównież ludz ie dojrzel i obdarzeni talentam i przez związki jes t bardzo młody has ła jest 50 tego samego roczn ika, al e w ogóle strażnicze jes t zużyty komplet ty m roku czy po my śli o oblężeniu kompletny chao s ludzie zwykle, ale chciałbym chcia łbym wr ócić do tyc h poszukiwa ń tak t o właśnie kogo my szukam y tak, bo kandydatur a Rzecznika Praw Obywatelskich proponowa ł Jarosław Kurski pan a doktora, bo darami racjonalna propozycj a Super kandydatur a, al e mo żliwa tak pojawia si ę Szymon Hołownia no t o jest żart Marek Matczak spadał profesor m a w aktach n o cz y s ą jakie ś pomysły poz a tymi standardowym i nawet fajnym i politycznymi twarzam i jak pani Kidawa-Błońsk a n p . al e n ie odkryc ie Ameryki tak, bo nie mus i by ć odkryc ie Ameryki myślę, że powtórzy t o c o m ówiłem już wcze śniej, że pan i Kidawa-Błońsk a spe łnia ile kryteri ów, kt óre je j szans ę nakazuj ą traktowa ć bardz o poważnie jes t t o kandydatura komprom isowa do przyj ęcia dla bardz o w ielu r óżnych ludz i dlatego symbol icznego centrum politycznego cz y ideowego dl a ludzi um iarkowanych ona ma styl ma klas ę ktoś je j zarzuci ł n iedostatek dynamiki ferwo r, al e on a mo że w łaśnie kontrastuj ąc z jes t z ty m koguc ik ferwo r prezydenta Dudy on a mo że znakomicie t ę r óżnicę wykorzystać mo im zdaniem najlepsze w te j chw ili z możliwych kandydate k na terenie Gdyni chc ą nazw iska, gdy strony niczym niepoparte sa m chc e kandydowa ć naprawdę znów cz y n ie popadam y o w pewien, kt órym w Kanadzie lecz y n ie przez przypadek wcześniej użyłem tego s łowa FOT Eliza, poniewa ż mamy sytuację tak ą kar ę fataln y prezydent absolutn ie Tatarzy pa n dodatek kt óry, który nie zda ł egzam inu w zasadz ie żadnej kategor ii obla ł koncertowo uchodz i za świetnego kandydat a i n iemal stuprocentoweg o faworyt a wyborów to jes t dość specyficzna sytuacj a na dzień dobr y cz y kto ś zredukowa ł prezydentur ę do kategor ii my jes t faworyte m wybor ów prezydenckich, a w zwi ązku z tym, poniewa ż mamy bardz o plural istyczny obraze k po drug iej stronie mam y parti ę ludową, które sam a w sob ie uleg a transformacj i mamy lewic ę, kt óra uleg a transformacji zjednoczy ła si ę uleg a transformacji mam y koalicj ę Obywatelską, kt óra też jaki ś transformacji zapewne zapewn e ulegnie sam a próbuje odpowiedzie ć na pytan ie jaki, kt órą stron ę pójść t o naturaln ie idziemy w stronę wiele os ób idzie w stron ę my ślenia do tak prze z tylko wyborcz y nie kończą si ę na pierwszej turz e, wi ęc jes t ta drug a tur a, wi ęc założenie mus i być ewentualn ie dobrym kontrkandydatem Andrzeja Dudy ktoś, kt o po łączy różne środowiska, a tym momenc ie w naturaln y spos ób ulegamy FOT Iza, czyl i niech t o b ędzie maestr o front u jedno ści narodu, kt óry będzie łączył z niedzieli c o na s wiedzie do teg o, żeby t o by ła f igura jak najmn iej pol ityczne ja uważam, że t o jes t ślepy zaułek zau łek, poniewa ż id ąc w k ierunku kandydatur y jak najmn iej pol itycznej ja n ie jestem przec iwko partyjnej cz y ant y partyjnej, al e apol itycznej idziemy ślepy zaułek c o to znaczy to i tak dochodz imy dochodz imy do punkt u, w kt órym i uważał jest dla n ich sprawa jest klasycznym, al e Tomek poczekaj błagam niech wierzy pani kiedy ś znajdę przed rozwojem dochodzi ć do wy ższych ja w iem, a sukę idziemy w stron ę kaznodziei nie możemy na 1 oddechu narzeka ć, że n ie mam y pojedynk u prawdz iwego twardeg o pojedynku polityk ów, jaki mieli śmy w dziewięćdziesiątym piątym rok u cho ćby czy 2005 roku jednocześnie oczekiwa ć, że t o będzie g łównie taki kaznodzieja polityczny, kt óry b ędzie nam d e co jak to m ówi de Bojary s ą de polemizowa ł m ówił, że Kochajmy się, ale jest łączymy się t o jest bardz o wa żne przesłanie j e absolutnie jest ostatnią osob ą, kt óra b ędzie bagatelizowa ła sen s potrzeb y łączenia Polaków m ówienie o innym językiem t o jest wszystk o wa żne, al e mówienie o prezydenturz e, jakby by ły apol ityczne niepolityczna, k iedy mama mus i by ć doskonal e polityczne, kiedy tem u urzędowi trzeba przypomnieć, że prz y przywrócić wag ę i powagę zrobi ć to szybk o czy polemizuje Tomku anal izujemy agresor Władyka wyraził jakąś myślę, że będzie bojowników wyrażenia w łasnych w ramac h SLD d e c o troch ę zdemoralizowany powiązane z e sob ą by ło zwracan ie uwag i wyłącznie przede wszystkim na koncyl iacyjny charakter kandydat a na jeg o łagodność zamazuj e istot ę problemu bo jaka jes t treść teg o a jaka jest tre ść teg o wyboru, bo my mo żemy by ć oczarowani wdzi ękami tego cz y innego kandydat a pan prezydent Duda będzie bardzo chcia ł pokaza ć sw ój cza r, który zagra ł już pokazuje siedemnastym roku, a teraz b ędzie to powiela w niesko ńczoność prawa ma całą mars z trudn e obłożenia teg o czaru poprawn ie po w iary wszystkich pow iatach gm inach wsz ędzie pojedzie nowa, ale przecie ż ludzie zostaj ą do wybor ów, wybieraj ąc te n czar przecież wiedzą, że wybieraj ą tak naprawdę Jarosława Kaczyńskiego ochrona teg o się n ie powinno zamazywać i t o powinno mieć, zwłaszcza po drug iej stronie, bo s ą wyposażone j a w ty m sens ie odbieram t e Tomka Lisa żądanie czy coś si ę oczekiwanie, żeby t o by ło bardz o ostr o politycznie zarysowa ła, czyl i inaczej mówi kandyda t po te j strony, żeby nie rezygnować spor y zaw ężenie, gdz ie nie ma absolutnie nie może być mow y, bo rezygnacja z nowel izacji związała wzywanie rzeczywistość, ale n ie stać jes t jeszcze 1 rzecz um ówmy się że, gdyb y si ę tak zdarzy ło, że ktoś ktokolw iek teraz n ie n p . Małgorzata Kidawa-Błońsk a, żeby uzyskać trenowa ć Tomka ktokolw iek, kt o tej Obywatelskiej Demokratycznej stronie zdołałby n ie tylko wej ść do drugiej tury i n p . zdoby ć Fischer świetny wyn ik jeszcz e wygrać dokona łaby się b łyskawiczną transformacj ę całej opozycj i, lec z ca ła uk ładanka polityczne ma m się zm ieni od koal icji Obywatelskiej poczynając, ale n ie tylk o, wi ęc chcem y dokonujem y wybor u ultr a pol itycznego z konsekwencjam i absolutn ie pol itycznymi oczekujemy, bo wiele mo żliwości były polityk bardziej odzw ierciedla rzeczywiście jest dl a mn ie c iekawe polaryzacj a jest problem si ę l iderzy strateg icznie najważniejszym cele m polskiej polityki jes t polaryzacja, al e tylko, ale tylk o ich kampania wyborcz a zada ł SD co zdała test pokazuj e Polskę tylko ewentualn ie prezydentura inna władza mo że, ale akcja to i tak, że to jest troch ę za mało to też mus i być w izja te j Polski do przodu nie tylk o jak rozwiązać do ty łu te n problem, al e c o chcem y zbudowa ć i tera z te ż troszeczk ę wra żenie, że o d tego ca ły cza s uciekamy te n problem trzydziestokrotno ści n p . jes t rozpatrywan y w wielu sprawach prawda jes t wskazywan y jak o niekonstytucyjne cz y też n ie lu źne traktowan ie prawa jes t traktowan y jak rozwi ązywanie problemu napięcia bieżącego w bud żecie spraw a jes t, ale t o jest pro przede wszystk im jak si ę patrz y troszeczkę dłuższy ni ż w perspektyw ie te n proble m jak chcem y budowa ć poczucie sprawiedliwo ści spo łecznej Solidarności społecznej na czy m opierać jak to ma wygl ądać tak i tera z ja bardz o się wydaj e, że ten nasz kandyda t na prezydenta demokratycznyc h musi powiedzie ć, w czy m chce zakorzenić polską demokracj ę, jak iego rodzaju zrzucać teg o has ła gazet y wyborcze j nie ma wolno ści be z Solidarności, jak iego rodzaj u Solidarność i boj ę si ę, że an i pani Kidawa-Błońsk a ani pa n Gross nic na te n tema t do te j por y nie powiedzieć n ie tylk o te ustawy o winie n ie oczekuj ą o d prezesa greckiego, żeby mówił coś co jes t wyjściem poza jego r ól o n ja k jak do dla mnie si ę sta ł wczora j sezonie odnieśli jeszcz e jeśli prezes Grodzki powiedział tydzie ń, bo za 2 termin chyb a Platformy Obywatelskiej to jes t dosłownie par ę dn i powy żej kandydować wted y będzie naturaln ie o oczek iwanie żeby, żeby rzecz, żeby wiemy, że Lechowi nie na skute k prosisz o polemik ę, bo m ówił o ty m, wcze śniej przed nasz ą audycj ą naszy m udziałem Otóż ja uważam, że to c o do czeg o PiS zmierza t o jes t uderzen ie w polską elit ę gospodarcz ą, kt óra daj e zatrudn ienie setko m tysi ęcy trzymilionow ą ludzi, kt óra pch a naprz ód polską gospodark ę która, kt óra jes t ostoj ą polskiej ekonomii jest du ża część będą ucieka ć za granicę c i ludzie b ędą zwi ększać koszt y pracy widzę, że jego prezesa JSW, które 18  000 skarg w wysoko ść emerytur y i uc ieknie zagranicę rzeczywi ście uc ieknie, ale dop iero jak prokurato r będzie gościła, je żeli do teg o dojdz ie wcześniej przenosi swoje udziały wcześniej bardzo wątpię, żeby gdz iekolwiek mia ł tak ą dobr ą ofertę pracy t o też nie jest zobowi ązany pracown ik albo alb o pa n prezydent, który zmarł 6 sierpnia 2 Sparta ma zebra ć wieści mamy okre s, bo uwa żam, że z tym, o czy m m ówić trzeb a zmierzyć t o znacz y jak w istocie uwa żam, że zrewidowanie s łowa Solidarność teg o co ono oznacza i co powinno oznaczać wyro k za 509 zupełnie kluczowy jeśli wyborcy ta k w Polskiej debacie ze wzgl ędów willowa, al e też, ale te ż powiedzmy sob ie szczerz e, że nad dyskusj ą cho ćby nadt o trzydziestokrotno ści bardzo ciążą do świadczenia i t u powiem brutaln ie ich rządu PiS - u i rz ądów Platformy Obywatelskiej, kt óre w dość istotnej kwestii zerwa ł umow ę Polit byłyby swoj ą społeczną to znaczy kosmose m mo żemy rozmawiać sport o n na ty m, jakie powinny być emerytur y jak te n syste m ustawi ć, żeby dać ukłonić si ę tem u zap isowi konstytucyjnemu sprawiedliwości spo łecznej tylko n ie mo żemy zapomina ć, że c i ludzie, którzy m ieli wyp łacić wi ęcej maj ą święte prawo zapytać okre s w porz ądku Solidarność spo łeczne Święty zgadza m si ę nie ma problem u tylk o cz y ta Solidarność b ędzie si ę ograniczyła do p łacenia przez e mnie niebotycznie wyższej stawki ni ż dziś cz y tak że do pobierania za la t 502030 niebotycznie wy ższej emerytur y alb o nie albo boj ą, bo jak n ie t o mówię tera z łupienie obywateli właśnie Solidarność objęła jedno, czyli rozmawianie t o, że podatek często nie ma jes t sprawiedliwość wobe c wa s, al e z trochę się to si ę zaczynaj ą się zaczął si ę, że choć, kt órzy zasiadali mus imy ko ńczyć, al e nie to nie jest jeszcz e na zawsze ko ńczył natomiast tylk o w przerwie obrad tydzie ń t e rozmow y, b o ja myślę, że dochodz imy do tak iego moment u, kiedy PiS odd a władzy to jes t cora z bli żej mo że za p ół rok u za 4 lata i wtedy trzeba bowiem by ć na to pytan ie bić odpowied ź, w której b ędziemy o prawie pewn e Wiesław Władyka Tomasz Wołek i Tomasz Lis byli dzi ś komentator Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Z pakietem "Aplikacja i WWW" - niezbędna wiedza zawsze pod ręką!

KUP TERAZ do 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!