REKLAMA

Śledztwo Pisma: W pajęczej sieci (sezon 1, odcinek 5)

Gościnnie w TOK FM: Śledztwo Pisma. Sezon 1
Data emisji:
2019-11-15 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:39 min.
Udostępnij:

W piątym odcinku Śledztwa Mirek odnajduje kolejne ofiary Agaty i Jana. Wraca też do sprawy tajemniczego samobójstwa wspólnej znajomej Agaty i Joanny. Czy ktoś mógł maczać w tym palce? Rozwiń »

Do Joanny Contessy, której opowieść poznaliśmy w poprzednich odcinkach Śledztwa, dołączają dwie inne kobiety - Jadwiga i Janina. Mirek nazywa je trzema paniami "J"; wszystkie w podobnym wieku co Agata, inteligentne, z klasy średniej. Wydawałoby się, że nie dają sobie w kaszę dmuchać. Jak to się stało, że wraz ze swoimi bliskimi dały się omotać i uwierzyły w serię kłamstw?

W poprzednim odcinku wyszło na jaw, że doktor Grzegorz Religa nigdy nie korespondował z Joanną ani nie zalecał jej zdalnie żadnych kuracji. Co więcej, Agaty ani Jana nie znał. Teraz okazuje się, że kardiolog nie był jedyną znaną osobistością, na którą powoływało się małżeństwo.

Ostatni, szósty odcinek reporterskiego serialu podcastowego już 22 listopada! Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
śledztwo pisma p ierwszy Polski reporterski ser ial pod kasowy powsta ło dzięki wsparc iu Sebastiana Kulczyka w poprzedn im odcinku ja n ie wiem co się dzieje n igdzie n ie pojedziesz kobieta n ie wiemy do ko ńca k im jest uważa, że kob iety lep iej o d mężczyzn znosz ą ból, ab y t o udowodni ć torturuj e wi ęzi rozkocha ła n ie pomagały już uderzen ia w twar z otwarte j r ęki lekarz zalecił metod ę usta usta, przez kt óre powodowa ć sta ły wzrost wszystkie światowe, Rozwiń » ale my byliśmy jak i p ieczonej w fakcie normaln ie normalnie m ózg, kt óry wybrał wszystk o t o co przeczytał o życiu Agaty jes t nieprawdą jes t t o obrzydl iwe nigdy w życiu nikogo n ie liczy łem prze z jak ikolwiek komun ikatory prze z telefo n Elżbieta miała propozycj a taka, b y leczy ła się dr prze żył tego sameg o rzekomo kard iologa, kt óry przepisywa ł śmiertelnie niebezpieczne lekk o si ę agencja Jana oskarżono o zn ęcanie si ę czw órką dzieci ze szczeg ólnym okrucie ństwem minęło 5 lat nie zostal i skazani Czyżby byl i niewinni, a mo że s ą inne powody okazuje si ę, że przemoc wobe c dz ieci to czube k g óry lodowej man ipulacji oszustwo, a w tle znane na m wszystk im nazw iska nazywam si ę ich t o jes t śledztwo PiS reporterska historia opowiadana tydzie ń cz y jeśli n ie słuchasz o d początku t o pami ętaj, że śledztwo p isma jest ser ialem pełnym zwrot ów akcji praw d zmieniaj ących si ę kłamstwa bohater ów ods łaniających nowe oblicza, aby w pe łni zrozumie ć, o c o chodz i zacznie s łuchać od p ierwszego ep izodu w poprzednim odc inku opowiedziałem o ty m, że Joanna Cortes i bliscy padl i ofiarą wyraf inowanego oszustwa prze z wiele miesi ęcy Agata Jan oplat a sieci ą kłamstw t o chowali dokument y podszywal i si ę pod kard iologa Grzegorz Religa man ipulowali wykorzystywali emocjonalnie faulowal i Joanny lekam i psychotropowym i mo żliwe, że powa żnie narazili zdrow ie na szwan k ja sa m uwierzy łem, że traumatyczn e przeżycia Agaty w pewny m stopniu tłumaczyły to c o robiła dz ieciom zdrow ie wszystko okaza ło się k łamstwem, k iedy p óźniej zweryfikowałem matactwa Agaty Jana n ie mog łem uwierzy ć, że Joanna dała si ę wkr ęcić tak nieprawdopodobn ą histori ę cz y one i bl iscy okazali si ę wyj ątkowo łatwowierni przecież trafi ć na n iezwykle skutecznyc h oszustów cz y pamiętasz pary, które 5 lat temu spotka łem Agata Jara w ówczas wydawal i si ę przej ęci kupcami chyb a nie w ierzyli w ich w ina, gd y w nocy wychodziłem z ich domu gospodar z wyższy od e mnie p ół g łowy pogroził palce m n iech pa n pami ęta jeśli zrob i pan krzywd ę Jasiowi to ze mną b ędzie pa n miał do czyn ienia c o dzisiaj myślą racze j n ie zadzwoni łem do n ich on nie chcia ł si ę spotka ć on a długo si ę zastanawia ła i w ko ńcu si ę zdecydowa ła na potrzeby śledztwa nazwałem j ą jak widzia ł, bo prosi ła o anonimowość Jadwiga znała Jana jeszcze jako ksi ędza, al e ich kontakt y zacieśniły si ę, kiedy wybuch ła afer a z rodzin ą zast ępczą Jadwidze podobn ie jak k ilka lat później n ie Contest si ę Agata opowiada ła r óżne h istorie czyni ła t o na tyle wiarygodnie, że Jadwiga ich n ie odrzuca ła, cho ć dz isiaj tw ierdzi, że mia ła w ątpliwości ja k n p . o ślich, je żeli diamentów Otóż Agata dostała si ę do zamkni ętego środowiska żydowskich l ichwiarzy jak o jedyna Polka nabyła nadzwyczajn e umiej ętności opowiadała o sekretny m k iermaszu drogocennyc h kamieni odbywał si ę bladym świtem w Poznaniu wst ęp m ieli tylk o życie Jadwiga chcia ła zobaczy ć, al e Agata odparła, że n ie wpuszczaj ą ta m obcych obieca ła za to jak widz ę, że przygotuj e cudeńko brylan t w bia łym złocie miała wyszl i chować g o na sprz ęcie zaprzyja źnionego Żyda arcym istrza w szl ifowaniu diamentów obieca ła, że kiedyś przedstawi j e wice ale gd y dochodzi ło do konkretów, k iedy Jadwiga była w Poznaniu zawsz e co ś się komplikowa ło to Agata na kontrol i lekarza, a t o stymulator serca w napraw ie, a c o nagle zmar ł sy n Żyda pote m jeg o matk a zdaje si ę, że na zawał, a t o, że musia ł wyjecha ć do Wiednia podobnie by ło z rzekomy m dr. Religę jeszcze o ty m n ie wspomnia łem wymyślony prze z Agatę lekarz w ielokrotnie umawia ł się na spotkan ie z Joanną kont a s ą ta k jak Władysław uw ielbia w ędkować raze m m ieli spędzić weeken d zamoczyć kija i pogadać k ilka razy Jana z Agatą ju ż szykowa ły kolacj ę łóżko czekało po ścielą one jechal i po rel igii na lotn isko i zawsz e co ś wypada ło, a t o kłopoty rodzinne t o pilna operacja, a to wyjazd s łużbowy do Stanów wróćmy jedna k do Jadwigi Agata opowiadała je j, że ma bliską osob ę w prokuraturz e w Łodzi kuzynk ę ówczesnego prokurator a generalnego Andrzeja Seremeta, kt óry by ł bardz o przej ęty procese m Agaty Jana chcia ł pom óc uparł si ę, że ich obrońcą pow inien by ć adwoka t z Kalisza zaproponowa ł prawn ikowi, że w zam ian nap isze pochwaln ą rekomendacj ę, którą adwokat sprawdź w ramc e i powiesi ł w gab inecie Jadwiga zapamiętała, że k iedy adwoka t odmówił Jan wpad ł w sza ł te n schemat te ż znamy znajomo ść z prokuratore m generalnym syne m s łynnego kard iologa Agata Jan wykorzystywal i do swyc h cel ów osob y publiczne kog o jeszcze no może n ie pan a Boga, al e ju ż z ksi ędzem Kaczkowski Jan podobn o przyja źnił się o d dawn a przynajmn iej tak Agata opowiada ła jak widz ę Jadwiga zapewnia ła mnie, że nigdy do ko ńca nie wierzy ła w opowie ści Agaty Jana, ale 1 z nich naprawdę si ę przyjęła Agata pokazała zdj ęcie było na n im ch łopiec be z w łosów miał smutn e oczy le żał przytulon y do poduszki i do m isia mia ł najmniej Conrad, al e Agata m ówiła na n iego ko ńcu wg Agaty by ł synem paraf ian w ielkiego Buczka miejscowości, w której proboszcze m był kiedy ś j a, a potem Agata na bieżąco relacjonowa ła jak widz ę jak ko ń umiera, jakb y tego by ło ma ło dodawa ła kolejne przera żające w ątki o ty m, jakiego matc e usunęli macice, więc n ie mog ła mie ć dz ieci pote m zmar ł dz iadek ko ńca jeg o babcia n ie mog ła chodzi ć na dodate k spali ły si ę do rodziny n ie mia ła, gdzie mieszka ć, wi ęc Jane Agata przyj ęli do s iebie Agata n ie mogła trafi ć rusz y punkt w końcu by ł jedynakiem, a Jadwiga te ż ma jedn o dz iecko na dodate k jes t emocjonalna uczuciowa wsp ółczujące, a jak zaczyna pomagać ludziom to rob i t o be z opami ętania t o dlateg o chcia ła pom óc Agacie Janowi i kiedy us łyszała o ko ńcu bardzo się ty m przej ęła nie mog ła spa ć non sto p zastanawiała si ę czy ch łopiec jeszcze żyje Agata doskonal e podtrzymywa ła swoj ą histori ę nie zostawia ła m iejsca na w ątpliwości, gd y Jadwiga pyta ła, gdz ie pracuje ojc iec sędzia o d raz u wyjaśniła, że jes t zawodowy m stra żakiem na wszystkie pytan ia Agata miała odpowiedzi i mnóstwo szczeg ółów, kt óre ca łą histori ę uwiarygodniaj ą np. jakie zabawki w ko ńcu chciał zabra ć do grobu, a potem si ę okaza ło, że zdj ęcie pochodziło z internetu, a n ie w ielkiego Buczka chłopiec n ie by ł ko ńcem i dawno już n ie żył Agata przywi ązywała do s iebie of iary również ty m, że ods łaniała przed n imi swoj e najbardziej intymne przeżycie n p . że gwałcił j ą ojczy m, kiedy pierwszy ra z opowiedzia ła o ty m jak widz ę ta zamarło mo żliwe t o niemożliwe n ie wiedziała c o my śleć, al e Agata podawa ła szczeg óły m iejsca daty trudno by ło n ie uwierzyć podobn ie jak h istorie o podst ępnym bracie, kt óry chcia ł j ą obedrze ć z maj ątku miała z n im spraw ę w sądzie, a je j matk a by ła potworem ukrywa ła Agatę przed ojcem, kiedy te n chciał si ę z ni ą zobaczy ć Agata wyra źnie lubowa ł się drastycznych powie ściach tak że dzieci, bo gnie ździe najstarsze j czworga pow ierzonych dzieci opowiedzia ły Jadwidze, że zasz ła w ciąży, kt órą usunięto pote m w dom u dz iecka na koniec spotkan ia Jadwiga powiedziała prosz ę n ie my śleć, że my im wted y uwierzy ć myśmy się nigdy n ie zaufal i, ale stwierdziliśmy, że ludz iom trzeb a pom óc, a jednak myślę, że je żeli tera z po prostu niezręcznie jest im si ę do tego przyzna ć jak i innym osobom, kt óre Agacie i Janowi zaufal i ja k np. kolejne j mieszka ńca Ostrowa, która zaprzyja źniła si ę Zagato Czyżby t o je j nast ępna of iara, a wi ęc histori ę Joanny i Jadwigi n ie by ły jedynymi jes t jeszcze trzec ia pan i o d Janina, jak i zbieg okoliczno ści, że wszystk ie maj ą imiona na tę sam ą literę n ie tylko tuta j w śledztwie, gdzie na ich pro śbę zmieni łem personal ia rzeczywisto ści r ównież, k iedy odnalaz łem Janiny i zapyta łem Agaty zrobiła prosz ą gminę zreszt ą jak wszyscy, z kt órymi Agacie rozmawiałem wówczas Janinę spotkaliśmy si ę tylk o na chwilę nie miała ochot y na wspomn ienia sprawia ła na mnie wra żenie s ilnej kob iety Przedsiębiorczej pewne j siebie w pewny m sens ie przypominała mi Joanny i Jadwigi wszystkie 3 były w podobny m w ieku aktywne dobrze wiedz ący, czeg o chc ą w życiu z Janiną przeprowadzi łem p óźniej d ługą rozmow ę telefoniczn ą jak w przypadku poprzedn ich rozmów, czyli zmieniam k ilka szczeg ółów i opowie ści, aby trudn iej by ło j ą zidentyfikować Janina i Agata znały si ę ju ż w czasach szkolnyc h, choć n ie by ły kole żankami Janina miała praktyk i w zakładzie, kt óry s ąsiadował z zegarm istrzem, którego uczy ła si ę Agata w czas ie, kiedy Agata Jan prowadz ili rodzinę zast ępczą spotyka ły si ę rzadk o pewnego razu Agata zacz ęła zachwalać bieg łości Jana w sprawach prawniczych Janina wpad ła, więc kilka raz y do ich dom u w Ostrowie Jan napisał dl a n iej podan ie do urzędu kawę przy okazj i wypi ła i tyl e tak widzia ła dz ieci pouk ładane grzeczne Janina cz ęstszy kontak t z Agatą nawi ązała, kiedy wysz ła na j aw przemoc wobe c dz ieci Agata Jan szukali świadków w swoje j obron ie Janina opowiedzia ła mi, że by ła w szoku, kiedy dowiedziała si ę, o c o chodziło n ie mogła uwierzyć, że oboj e znęcali si ę na d dziećmi w sądzie zezna ła, że nigdy n ic złego ni ż w dom u n ie zauwa żyła, al e pewnego dn ia Agata wyznała je j, że dzi ęki wszczepieniu stymulatora n ie p ójdzie do wi ęzienia, bo z e stymulatorem nie wsadzaj ą za kratki tak Janinę pisa ła mi to co dzia ło si ę p óźniej on a mi krzywdy f izycznej n ie zrobiła bawiła si ę tylko mo imi uczuciami i mo im życiem t o by ło m istrzostwo świata podszywa ła si ę jednocze śnie pod 5 osób by ło ta k pod koniec 2015 roku po p ierwszym wyrok u Agata Jan m ieszka w Poznaniu Janina cz ęsto ta m bywała ora z Agata Jan odebrali j ą z dworca innym raze m on a ich odwiedziła k ilka razy zdarzyło si ę, że on i musieli odebrać co ś z rodzinnej ws i Jan, a Agata była cora z bardz iej schorowana serc e i siada ło ledw o oddychała, wi ęc Janina zwalnia ła się z pracy wioz ły ich na wieś z powrote m na dworzec Agata chcia ła się odwdzięczyć an i n ie ta akurat mia ła k łopoty rodzinne szuka ła pomoc y prawnej wted y Agata przedstawi ła jej swojeg o dobreg o koleg ę świetnego s ędziego, kt óry niestety mia ł w stanac h poważny wypadek z tego powod u od 2 lat nie m ógł wr ócić do Polski Janina zacz ęła z n im korespondowa ć mailowo relacje sta ły si ę przyjacielskich Janina czuła, że korespondowała z osob ą na poz iomie do tego opieku ńczą i pomocn ą ma ilowo pozna ła jeszcz e siostr ę sędziego jeg o rodziców wszysc y wyprowadzili si ę do Stanów, b y by ć s ędzią podcza s d ługiej rehab ilitacji Małgorzata s iostra s ędziego często dopytywa ła Janinę Agata n p . zachwyca ła si ę oczam i co ty gadas z Gosia dziwiła si ę an i wreszcie okazało się, że Małgorzata by ła Agacie Zakopane pisa ła Agata powinna zostawi ć Jana i wyjecha ć do n iej przyjaźni z s ędzią jeg o rodzin ą trwa ła 2 lata cz ęsto miało kilka sekund do wym iany mailowej s ędzia Agata już dzwoni ła pytała co u n iego s łychać s ędzia zamierzał odwiedzi ć jedni kilka razy mia ł ju ż b ilet Janina wyje żdżała na lotn isko i zawsze coś wypada ło w ostatniej chw ili na święta Bożego Narodzenia 2016 roku przylatywa ł z ca łą rodzin ą rodzina s ędziego mia ła spa ć an i ta szuka ła wi ększego auta, bo 1 osoba mia ła z łamaną nog ę w Małem by łoby niewygodnie, al e w ko ńcu n ie dojechal i po ra z ostatni m ieli przylecie ć 2017 roku na wesel e krewne j i wtedy Janina zaczęła mie ć w ątpliwość, bo ile lotów można odwo łać w ostatn iej chw ili zacz ęła też dostrzegać inne zdarzen ia, które wyda ły si ę podejrzane z początku ka żda z 5 osób z rodziny s ędziego którymi zajmowa ła i charakterystyczn y sty l p isania, al e po 2 latach wszystko zacz ęło si ę rozje żdżać robi ły błędy, kt órych wcze śniej n ie pope łniał Agata pewnego dnia powiedzia ła, że w łaśnie rozmawiała na tema t sędziego ze Stanów zagadk ą Janina akura t jechała do tyc h prawn iczki on a zaprzeczyła rozmawia ła Agata wreszc ie Janina zatrudni ła informatyka chciała si ę dowiedzieć, sk ąd wysy łane były maile z e Stanów okazało si ę, że wszystkie sz ły z Polski Janina opowiedziała o ty m, Agacie ta nie zaprzeczyła n ie t łumaczyła się stwierdziła, że oni wszysc y w tajemn icy przylec ieli do Polski i ukrywali się t o byli zam ieszani w afer ę Amber Gold 1 z największych afe r ostatn ich lat, w której w tamty m czasie rzeczywiście pojawia ło się cora z wi ęcej podejrzanyc h dop iero w ówczas Janina sprawdzi ła w internecie okaza ło się, że s ędzia, z kt órym korespondowa ła istnia ł uświadomiła sob ie, że przez 2 lata rozmawia ła z duche m, k iedy powiedziała wymaga cz y ta oburzy ła si ę z wdzięcznością przecie ż uratowa ła życia nic nie powoła i m ówi Agata chcia ła przecie ż apogeu m problemów rodz innych pope łnić samobójstwo zarzuciła, że Janina jest z ły cz łowiek Janina powiedzia ła, kiedy wszystk o zrozumiałam ogarn ęła na dobr e wszystkie pan ie od 3 Joanna Jadwiga i Janina s ą w podobny m w ieku r ówieśniczki Agaty inteligentne klas a średnia wydawałoby si ę, że nie dają sob ie w kasz ę dmuchać jak t o si ę dzieje, że wraz z e swoimi bl iskimi dawa ły się wkr ęcić w tak ie h istorie zapyta łem o t o psychiatry Sebastiana Rybickiego, z kt órym wcze śniej rozmawia łem o lekac h przep isywanych prze z rzekomego dr. Religi sam o duży, że poz iom przychodzi tutaj w tym wypadk u jes t chor y ta osoba, która daj e się tutaj kręcą w te j h istorii też samochody są te same choroby podobn o bardz o chorą kto ś, kt o ci ężko choruje i choruj e te ż przybliżamy kontekst tuta j tego c o si ę zaczęło to też cz ęsto przewartościowuje trochę swoj e swoje życie patrz y troch ę inaczej uf a ludziom chce tym ludz iom pomaga ć nagle znajduj e kto ś, kto choruj e tak samo tak t o jest staj e si ę szczeg ólnie bl iskiej tak być może t o zosta ło wykorzystan e w ty m przypadk u cz ęsto też mam mam y te ż pomagać już w ogóle komu ś kto, sk ąd si ę tuta j łączy nas jak na końcu okazuje się, że z zgodnie z krw i t o do te j historii t o wszystko się wiąże to co tuta j ju ż też pa n powiedzia ł wcze śniej, że może też nie dzia ło z dnia na dzie ń tak że to, że to trwa ło przez przez pew ien cza s ta te wersy r óżne zosta ły zosta ły potw ierdzane uprawdopodobn ione tak była była gdzie ś ta m druga osob a byłby partner cz y mąż t e osob y, która skr ęcała, w który te ż potwierdza to wszystko gdzieś ta m się pojawi ł i t d . no i ca ły szereg tyc h podrob ionych dokument ów, kt óre n ikt też od raz u nie n ie nie pos ądzano, gdyby śmy też nie chcem y żyć tak że posądzany wszystkich otocz y nas okłamują poszukuj ą raczej stara m się wierzy ć ludz iom b o to już pote m ociera si ę wszystk ich wszystko podejrzewam y oc iera się też zostan ą robot y zreszt ą, wi ęc więcej my ślę, że wiele czynników, które t u też z łożył na t o, że te ż mog ą zacz ąć tak słuchamy tego z n iedowierzaniem ale, al e ja k tak zacznie tak jak sob ie l iczy te ż tak stały post ęp zrobili śmy t o to myślę, że to nie n ie tylko ta pani sprzedawców kres życia tak pow iem tak że tutaj w iemy, że tak ie są czynniki w łaśnie czy pote m jeszcz e na te n autoryte t kt óry, który potwierdza t o wszystko, czyl i wymyślone tuta j dr Religa tak, który lektur y t o piszę ma ile oczywiście podrobione jak si ę p óźniej okazuj e, ale dalej t o jest ktoś, kt o jest znan y akto r znany w Polsce, kt óre każdemu to nazw isko zostan ie jak wpad a w uch o t o tak znamy cz y gdzieś ta m słyszeliśmy jak zresztą si ę te ż z łożyło otaczan e zatrzymajm y się na chwil ę Podsumujmy c o wiemy o Agacie Janie i ich ofiarach Agata Jan zostali rodz icami zast ępczymi 2005 roku najp ierw op iekowali si ę Agnieszką i starszym brate m Pawłem teg o si ę pozbyl i, a w 2008 roku przyj ęli tr ójkę rodze ństwa Damiana Adriana i Weronika informacje o przemoc y wobec dz ieci wysz ły na j aw w pa ździerniku 2013 roku w tym czas ie Agata znała 2 panie o d Jadwigę i Janiny z pierwsz ą zna ła si ę bli żej jej opowiadała o of ierze diamentów znajomo ści z prokuratore m generalnym Andrzejem Seremet t ą i umieraj ącym ko ńczył z Buczka w ielkiego jeszcz e w po łowie 2014 roku, k iedy w domu jak dz iki spotka łem si ę z Agatą Janem on a jej m ąż nie w ierzyli w ich winy, k iedy Jadwiga odkryła k łamstwa Agata zerwa ła z ni ą kontak t w je j miejsce pojawiła si ę Janinę pod koniec 2015 roku po zakończeniu p ierwszego procesu rozwin ęła si ę przyjaźni Janiny z rzekomy m s ędziów z Ameryki t o trwało 2 lata i rozpadło si ę w 2017 roku, k iedy Janina nabra ła podejrzeń zweryfikowa ła adres y mailowe os ób i odkryła, że rzekomy s ędzia n ie istniał w mi ędzyczasie Agata Jan skuteczn ie odwołali się o d wyrok u Sądu Rejonowego w Ostrowie, a we wznow ionym proces ie s ędzia Urbaniak rozpoczął poszuk iwania bieg łych, którzy wydaliby opini ę w powtarzany m procesie w ty m czas ie Agnieszka najstarsz e z ostrowsk ich dzieci zbliżała si ę do pe łnoletniości, a tr ójkę m łodszych Damian Adrian i Weronika przebywała w domu dz iecka w Kaliszu, zanim przyja źni między Agatą Janiną si ę rozpad ła Agata opowiedzia ła je j swo ich najnowszyc h relacjac h rodzinnych o tym, że, k iedy była dzieckiem ojciec porwał j ą do Stanów, a przed e wszystk im, że w Poznaniu odnalaz ła swoj ą nieznan ą wcze śniej siostry i tak jesieni ą 2017 roku Agata pojawi ła si ę w życiu Joanny koncesj i wygląda na to, że Agata Jan systematyczn ie oszukiwali ludz i i instytucje przez c o najmniej 5 lat od 2013 do 2018 roku, a w łaściwie prze z niemal 15 od 2004, kiedy staral i si ę opiek ę zastępczą ju ż wted y podawal i fa łszywe informacje stanow ili w ty m udan y tande m łączyli niezwyk łe umiej ętności Agaty ora z wiarygodno ści administracyjn ą skuteczno ści Jana on a specjal istka o d wymy ślania poruszaj ących h istorii uzasadn ienie szczeg ółami i emocjonalneg o latan ia swo ich of iar c iekawy podsumowała Jadwiga zawsze by ła ty m kog o oczekiwał o d n iej otoczenia zmienia ła si ę na potrzeb y sytuacji zupe łnie jak kameleo n jak w piosence i g łos, w której bohate r tej piosenki dl a dz iewczyny, kt órą kocha staje si ę po kole i ka żdym tak sam o było Zagato c o Jadwiga potrzebowa ła Agata zaraz potrafi ła zrobi ć projek t wn ętrza prosz ę bardz o z łoto oczywi ście nie ma lepsze j specjal istki posłuchać co o tym, mówiła no i je j m ąż Władysław dl a mn ie ta kobieta t o jes t po prost u moje g łowicy t o n ie mie ści źle pow iedzmy jeszcze mog ą obj ąć kto ś dał radę do budow y udawa ć chorobę tak że przewrac a si ę tocz y przytomno ść maj ą ratujem y latamy znaczn ikami ją trzymam y, żeby ZUS n ie wypadła skręca się z bólu my śmy się popukal i w Pieniężnie 2 × ta bowiem z muzeu m nie b ędziesz mógł co mam co mam y po prostu robić w te j sytuacj i tak że wygralibyśmy informacja o rel igii, że tak będzie przebiegało żonie i ta m podkr ęcają ten stymulato r spożywczy cz y rower i że jak możemy pomóc w te n sposób, że ci na t o r ęcznik na klatkę piersiową i że musimy utrzyma ć, żeby n ie wypad ło z łóżka i stylow a i jak to o zdrowych zmysłach cz y nawet nie wiem jak t o nazwać dla mn ie zosta łaby, b o jak osob a mo że gra ć tak ie zachowan ia jak w wagonie n ie chc e powiedzie ć perfekcyjn ie generalnyc h rzeczywi ście perfekcyjnie nie ra z w tygodniu nie raz na 2 dni co 2 dni tak n ieraz nadzieję, ale t o by ło po prostu, że w ciągu noc y wciągu noc y wci ągu dn ia o d 242072 nigdy n ie zapomnę, bo miasto, kt óre budziły moj e zastrzeżenia przez 4 miesiące nie, b o w ty m sensie tu ładną Scotta Michała tego perfekcyjn ie, ale gra ła ci ągle przecie ż on a ja miałam pow iedziane tak wyra źnie, że je żeli o n straci przytomno ść to ma m j ą natychm iast być po twarz y tak dalej obejrzy nasze i tak pewn ie ocknie maksymaln ie w ci ągu 2 minut t o si ę mocno no t o jes t waliła Max s ądzono taka prawd a i pan ie Mirku n o kiedyś nawe t powiem szczerze tak źle o sob ie pomy ślała, bo jak policzy ła ile raz y wol ą woln o skorzysta ć z 14 × on nie skrzywi ła si ę nawet 2 w og óle dlatego myślimy w iadomo z perspektyw y czasu, że na jaki ś te ż sadystyczn e po prostu Masny ma statystyczn e, a sadystycznym ponad powiedziała zadawać c ierpienie innych diabeł cz y pamięta, że so łtyska z w ielkiego Buczka nazwa ła kobiety, która wyrwa ła księdza Jana z łona ko ścioła tak sam o właśnie, k iedy spyta łem Janiny k im jest Agata odpowiedzia ła tak naprawdę jes t t o m istrzyni świata t o jes t co ś niemo żliwego, jakby pan z n im rozmawia ł w życiu pa n powiedzia ł, że ta osob a jes t chor a mistrzyni świata w komb inowaniu ona pow inna powieści pisa ć, a Jan Janiny odpow iada wszystk im wiedzia ł zawsz e przytakiwa ł, al e zapytany zazwycza j zmienia ł temat powiedzia łabym, że robi ł to c o on a ukaza ł zatrzymajmy się na chwilę przy Janie by ł zawsze przygotowan y zaanga żowane sprawnie pisa ł dokumentu urz ędowej prawn icze zawsz e skuteczn ie walczy ł o swoj e kolejn e apelacje pamięta, że t o dzięki jeg o odwo łaniem oboje uzyskal i certyf ikat rodzic ów zast ępczych, a potem decyzję o przyznan iu im p ierwszych dzieci potem jeszcz e inny przyk ład, kt óry pokazuje sprawn y w tyc h kwest iach wizja, k iedy kobieta opowiada ła, że Jan mia ł obj ąć wysok ą posadę w NBP lu b zosta ć pracown ikiem służb specjalnyc h o n tak naprawd ę starał się o posad ę stra żnika Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim spotka łem się z Grzegorzem szyszkę komendantem tamtejsze j straży m iejskiej opowiedział mi w jaki spos ób Jan zdoby ł t ę posad ę podcza s rozmowy o pracę spodoba ł si ę, al e przed podpisaniem umowy mia ł przejść rutynow e test y psycholog iczne i wówczas pan i i psycholo g, która wykonuj e badan ia tutaj dla nas dla wszystk ich now o przyj ętych osób niestety stwierdziła, że coś jest tutaj te ż n a rzeczy, że ten pa n, jakby ma trudno mi to powiedzie ć n ie potrafię teg o określić fachowo tuta j rozdwojen ie ja źni t a z Marzeną opinia pan i psycholo g by ła tuta j negatywn a, tyle że Jan zn ów si ę odwoła przeszed ł nowe badan ia w Poznaniu tym raze m pozytywn ie i komendan t musiał przyjąć g o na okre s próbny widziano p óźniej Jane jak gorl iwie wypisywał manda t na ul icach Ostrowa swoje obowi ązki wręcz, że wykonywa ł bardz o sumiennie w op inii niekt órych osób może zbyt gorl iwie, więc tuta j c o niektórzy byli mo żna powiedzie ć tak troszeczkę może n ie zaskoczen ie on e zbyt bardz o anga żował si ę niektóre sprawy, kt óre po prost u usiad ł na etap ie okre ślonych czynności zako ńczyć si ę jeszcz e pr óbował dodatkow o anga żować komendant zauwa żył, że Jan mia ł da r nawi ązywania kontakt ów z lud źmi przekonywan ia sprawców wykroczen ia, że rzeczywi ście pope łni i że konsekwencją jes t kar a grzywn y pod tym względem Jan si ę wyr óżnia, n ic więc dziwnego, że w Ostrowie Wielkopolskim wszysc y w ierzyli Janowi posłuchajmy c o o ty m, m ówi Małgorzata si ę Polskę przed k ierowniczka centrum pomocy rodz inie, bo n ic wcze śniej nie wskazywa ło na to że, że mogą si ę tam tak ie rzeczy dzia ć n p . wszystk ie dz ieci mia ły bardzo krótko obci ęte w łosy i pytając dlaczego na ps ie dz iewczynki mają krótką ścięte włosy n o bo panowa ła wszawica w szkołach szkol e na ka żde tak ie pytanie, które na s jakiś spos ób nurtowało wzbudza ło nas niepok ój, bo mia łyśmy naprawd ę wiarygodn ą odpowied ź, więc no no wszystko by ło podan e na m na prac y dokumentacj a medyczn a i w iarygodne odpow iedzi, kt óre jakiś sposób pokrywa ło się z dzia łaniami szkolnym i, wi ęc zostali śmy wszyscy skręcanie wszystk ie instytucje kt óre, kt óre pracowały dz ieci jeszcze 1 ciekawa obserwacja tyc h Joanna Contest i bl iscy w czerwcu 2018 roku odes łali Agaty z dom u Joanna wynaj ęła par ę detektyw ów o wyn ikach ich pracy jeszcz e us łyszeć teraz przytocz y jedynie wypowied ź Marii Lewandowskiej, która prze z pew ien czas śledziła Jana elektryczneg o cz łowieka trochę ludz ie troch ę pan wyszedł z bram y na okolicę przed dziewi ątą wychodzi ł i tak by ło tylko 30 sekundach zaniosłam t o są takie bezp iecznej odległości t o się zablokowa ć między drzewami niepokoj ące poz a wspomnia łem wcze śniej, że oszustwa Agaty Jana sięgają c o najmniej 2004 roku, al e tak naprawd ę w przypadku Agaty zacz ęły się jeszcz e w m łodości jest co ś z życia, o czym jeszcze n ie wiesz Jan jes t by łym księdzem, al e n ie m ówiłem jeszcz e, że Agata próbowała zosta ć siostr ą zakonn ą choć, gd y z n im rozmawia łem zdecydowan ie tem u zaprzeczała 5 lat tem u, o czy m wtedy pisa łem moim reporta żu w du żym formac ie powiedzia łem tak to skanda l, że prasa wypisuje, że jeste m niedosz łą zakonnic ą rze źbiła drog i krzy żowe po zakonac h na KUL - u malowa ła obra z, ale nie mia ła n ic wsp ólnego z żadnym z zakone m w 1 na Dolnym Śląsku sp ędziłam 3 dni zwr óciłam tabernakulu m malowa łam obrazy, a jedna k zdobyłem dowody, że to znow u k łamała mam opini ę zgromadzen ia si óstr świętej Elżbiety w Poznaniu dow iaduje si ę z n iej, że Agata przebywa ła ta m na prze łomie 19911002 . rok u mia ła wted y zależnie o d teg o, kt órą datę urodzen ia przyjm iemy za prawdziw ą oko ło 20 lat prze łożona zgromadzen ia s iostra Felicja Emergency Pawłowska napisa ła w te j op inii ta k w je j zachowan iu zauwa żyłyśmy bra k dojrza łości przewra żliwieni na punkc ie w łasnej osoby ci ągły użalanie si ę, że by ło jes t niedowarto ściowana szukanie nadzwyczajne j atrakcj i poprosi ła najbliższą rodzinę przyjechal i po ni ą i uprowadzili w czas ie, k iedy razem z innymi będzie przechodzi ła w dom u formacyjneg o do domu prow incjonalnego na m si ę święto c o rzeczywiście nast ąpiło w dniu 2 stycznia o godz inie szóstej 10 matka Agaty przyznała pote m s iostrom zakonny m, że uprowadzen ie miało by ć f ilmowane tak chcia ła Agata w ideo jednak nie udało si ę nagra ć Agata nazajutrz wr óciła do klasztoru s iostry wyt łumaczyła je j, że tak im usposobieniem nie mo że w n im pozosta ć po k ilku dniach odes łał j ą do domu i tak zakończył się poby t Agaty w ty m zakonie, al e to n ie kon iec mam drug ie p ismo Agata podjęła drug ą próbę życia zakonneg o w Instytucie Niepokalanej matki ko ścioła w Krościenku, kt órego członkowie zobowiązują si ę do życia konsekrowaneg o w czysto ści ubóstwie pos łuszeństwie i celibat tu z kole i czytam y w tym okres ie przez ca ły cza s chorowała z je j informacji, jak ie stosowaneg o obecnie leczen ia wynika ło, że pos iada chorob ę nowotworow ą jedna k zarówno informacje zwi ązane z chorobą, a tak że z je j wykszta łceniem stosunkami w rodzinie by ły n iestety niesp ójne trudn o było j e sprawdzi ć wszystk ie n iejasne okoliczno ści wykluczyły mo żliwość pozostan ia Agaty w naszy m Instytucie zadzwoni łem ta m usłyszałem, że Agata da ła się pozna ć jak o osoba fantazj ę czujących wydawa ło się, że m ówi prawdę, a pote m się okazywa ło, że zmy śla ci ągle co ś chorowała, al e cz y naprawd ę opowiadała o licznych chorobac h, kt óre tak naprawd ę trudn o by ło zweryfikować, k iedy zapytałem o t o Agaty przyznała, że w Krościenku rze źbiła figur ę Niepokalanej drog ę krzyżową el żbietanki z kolei chcia ł j ą do s iebie przyjąć, al e t o on n ie chciał odnawiała ni ż przedszkol e, a uprowadzen ie Agaty zdziwi ła si ę opowiedzia ła mi, że chyba chodziło im o to c o zrob ili mam a liczymy n ie podobało im się, że Agata bezinteresownie pracowa ła dl a sióstr przyjechal i po ni ą i zebral i siły, ale to jeszcz e n ie wszystk o Agata manipulowała n ie tylk o s iostrami zakonnymi, al e te ż ksi ędza rozmawia łem z ksi ędzem Stanisławem Zarzycki z Lubina w lutym 2004 roku, k iedy Agata i staral i się certyf ikat rodz iny zast ępczej wystawi ł im bardz o dobr ą opini ę 3 miesiące p óźniej pracown icy pomocy społecznej dowiedzia ły si ę, że jedn o tysi ęcy wys łały do ksi ędza Zarzyckiego ponown e zapytanie o te n odp isy n ie wiedział, że Jan by ł duchownym nigdy g o n ie spotkał opini ę wyda ł tylko na podstaw ie informacji, które przekaza ła m u Agata on a mieszkała prze z kilka la t w Lublinie przechodzi ła bardz o ci ężką chorob ę sa m cel nie jes t jak przedstawia ła pomocy spo łecznej Agata profesorem i prorektore m uczeln i ksi ądz Zarzycki dzia łania Agaty uzna ł za zakłamane prawd y i nadu życie n ie podtrzyma ł wcze śniej wystawionej pozytywnej op inii, a więc okazuje si ę, że Agata oszukuje co najmniej o d pocz ątku lat 90 siostry zakonn e ksiądz pracown icy pomoc y spo łecznej nauczyciele lekarze czy pan i o d zastanawia się do PiS jeszcz e n ie, a to nie wszystk o pamięta, że pod kon iec poprzedn iego odcinka wspomnia łem c i Elżbiecie to wsp ólna kole żanka Agaty i Joanny t o on a połączyły z e sob ą Elżbieta r ównież cierpia ła na wad ę serc a opowiada Joanna kont a SA tekstu zaciągnąć tak te n postęp czarną napisała już wiadomo, że on a te ż choruje zna ła Eleny rzeczywiście uznała ona pote m przypomniał, że ja byłam w szp italu w styczn iu 2017 i Elle pozna łam t o ta przeszkod a t o przyszła do niej t o by ł jedyny go ść walk i czy on e wyższe skutek owiane tajemnic ą t o jedyn a osoba którą, al e nie przedstawi ła zmar ła jakoś 1011. lipca szykuj e szkoła mow a w 26 dla, kiedy n iedawno spotka łem si ę związano je j bl iskimi kwesti ę śmierci Elżbiety powróciły okaza ło si ę bowiem, że po zgon ie w je j c iele stw ierdzono podejrzanie du że stężenie lek ów psychotropowyc h z teg o powod u prokuratura wszcz ęła dochodzen ie rzeczn ik prokuratury przekaza ł przyczyną nag łej i chorobowe j śmierci denatki była ostr a niewydolno ść krążeniowo-oddechow a, ale r ównocześnie zaznaczył bieg ły wskazał, że zdarzen ie za tych leków w postac i sta żu lam p oraz dróg sezon y w stężeniach zdecydowan ie większych ni ż zakre s st ężeń terapeutycznyc h mogły mie ć wpływ na sta n zdrow ia pacjentk i w zeszłym rok u Joan i agen t rozmawia ł ju ż 5 Agata sugerowa ła, że śmierć to Sprawka szpitala alb o m ęża Elżbiety nawi ązywała do Jeż t o w og óle za i w iesz co abonentów by ło, że wysz ło dokumentach, że Ela zmar ła w wyn iku przedawkowan ia źle nawe t wysłać dokument y do wyci ągnęła, ponieważ m ówił coś tak iego, że ona ma ta m znajomo ści prokuraturze ona m u pomoże do ść te j prawd y, bo to jes t skanda l, że w szpitalu przep isali leki, kt óre f inalnie ta m po prostu grobów b ędzie tak ona w ogóle nie pow innam szczeg óle przep isanego jako osob a tak ciężko chor a na serc e nic tam n ie wysz ło trochę zdziwiło na s tym zajmują w numerz e bliskich komityw ę nowocześnie tam co ś pomóc potem za jaki ś czas powiedzia ła coś tak iego m ówi jeszcze si ę n ie potwierdziło rzeczywiście w og óle w karcie ze szpitala n ie jes t nap isane żeby, żeby pani doktor nabożeństwo pisa ła jej te le i 3 to on, że cały cza s, ale nie, mówi że że rzeczywi ście ja do szp itali z ni ą t o to i tak się poznałyśmy si ę ta m coś by ło na piętnastym rz ąd tak że co ś rzeczywiście mo że zgadzać narzeczony nie pomógł w te n sposób, że oni sałatki t e lek i autorz y lekarz kardiolog przepisa ł już bow iem do suchej czy toby si ę ty m tuta j zająć n o bo czy t o jeszcze, ale n ie m ówić sąd ma ło ma sw ój problem n o elitą życia wr ócił pusty ma w n ich zm ian do końca po prostu on a tak gryp s tak półsłówkami prze z telefo n te kwestie sprawdzali również detektywi, których Joanna zatrudni ł, aby wyja śnić k im naprawd ę by ła Agata dotarl i do m ęża Elżbiety opow iada Maciej Zygmunt detekt yw dawniej naczeln ik wydzia łu Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu rozmawiaj ąc o byłym m ężem kobiety osobi ście byliśmy raze m dw ójkę zreszt ą rozmawialiśmy no i ta m s ą sprawy, kt óre te ż wymaga łyby wyjaśnienia także pokazuj e, że żona zmar ła z wzgl ędu na przedawkowan ie lek ów psychotropowyc h, kt óre r ównież rel igia tzw. przypisywa ł takie sam e oczekiwania poci ągnie liczbą, mówi że z teg o co wted y c o pamiętam t o by ło tak że, że lek i trudn o t o lekarka, która tam na miejscu zapisała je j n ie, ale potem okaza ło się że, że ona wybra ła jeszcz e przedawkowa ła on e to prawdopodobn ie z teg o c o tak s łyszeliśmy by ło przyczynam i śmierci wg Joanny Elżbieta blisko znała się Zagato to dow ód pokaza łem zdj ęcie Elżbiety Elżbieta trzym a kartk ę na n iej nap is życie zdr ówka Agatka i unosi ła w g órę kciuk były t o życzenia dl a Agaty przed kolejnym pytan ie cz y prawdz iwym zabiegi wg Joanny Elżbieta miała propozycj ę leczen ia się rzekomeg o dr. Religi m ówiła o n im znajomej cz y uleczy ł Jan n ie w ie, a wiemy przecie ż, że n ieprawdziwy kard iolog prze z niemal pół roku zaleca ł ja n ie lek i psychotropowe m. in . Nitras pa n Karol specyf iki, których składniki znalez iono w c iele Elżbiety zapytałem dr Sebastiana Lewickiego lek i, kt óre przyjmowa ł Elżbieta okazało si ę, że by ły bardz o podobne do tyc h, które fa łszywy dr Religa przepisy związane, al e są t o lek i które, kt óre stosujem y kr ótko stosujem y dora źnie stosujem y czy zalecamy j e jak najmn iejsza dawka lektur y je śli będzie stosowan e przewlekl e b ędzie powodował przyzwyczajen ie by ła bardzo cz ęsto zwiększa dawk ę ab y, aby te sam e efekt y s ą tak to tuta j prowadzi do teg o, że pacjenc i p óźniej przyjmują czasami jedn o pude łko takiego leku, którym jes t r óżnie 2030 tabletek z częścią teg o projektu preparat cz y te ż te ż mówimy jest planowane n a n p . przez 2 dni akcj i powoduj e, że rzecz, że są cz ęsto te ż nadmiernie uspokojen i senn i spowolni -li, a docelowo to jest ju ż ogromne pote m przyzwyczajen ie te ż wszystk o na sprowadza ć do tego, żeby zdoby ć te ż daleko od ilu lekarz y, bo pojedyncza pojedyncz a lekarz czasami n ie chc e wypisywać, bo te ż pol iczy sobie w izyty rew izyty ile ile tych leków, gdy ż mo że mo że spo żyć w związku z tym wiele innych jeszcz e zachowa ń takich mo że t o generowa ć skontaktowa łem się w te j spraw ie z m ężem Elżbiety o Agacie, że komend aktorz y Relidze dowiedział si ę dop iero po śmierci żony ju ż po umorzen iu prokuratorskiego post ępowania, al e nie znalazł dowod ów na t o, że śmierć żony zaanga żowane by ły osoby trzec ie też specjaln ie ich n ie szuka ł n iestety n ie zachowa ł maili an i esemes ów żadnych prokuraturze potwierdzi ł, że Elżbieta by ła leczona farmakolog icznie i codz iennie zażywała duże dawk i lek ów i że choroba powodowa ła u n iej stan y przygn ębienia ich wyniku dwukrotn ie podejmowa ła pr óby samob ójcze bezpo średnio przed śmiercią powiedzia ła mężowi, że za żyła du żą ilo ść leków po chw ili wymiotowa ła wezwał karetk ę pogotow ia ratunkowego nast ępnego dn ia zmarła w szpitalu cz y by ło to samob ójstwo, na które wp ływ mog ła mie ć znajomo ść z fa łszywym dr religią czy depresję, w kt órej pogr ążała si ę chor a pot ęgowały lek i zalecone prze z pseud o lekarza, czyl i najprawdopodobniej prze z Agatę Jana psychiatra Sebastian gl iwicki opowiedzia ł mi o potencjalny m zwi ązku między takimi lekam i, a pr óbami samobójczymi je śli chodz i o jak tutaj bardz o szkodliwe działanie oprócz tego, że powoduj ą właśnie t o przyzwyczajen ie często wymagaj ące wi ększych dawek t o s ą to szczególnie w przypadku może być w przypadk u dr óg sezonu, a jeszcze czasami r ównież, ale n ie traf ia ta m stanąłem s ą leki, które dość cz ęsto s ą s ą wykorzystywan e do pope łnienia pr ób samob ójczych prze z osob y przyjmowanej wi ększych ilo ściach często zap isane t o z alkoholem podkre ślane by ło, żeby tylk o og ólnie stosować przy tych lekac h to to t o jes t tak a forma, która dosy ć cz ęsto zdarz a pacjenc i z często pacjenci w łaśnie, kt órzy później jeśli si ę ud a jeszcze w porę zareagować to dosyć p óźno ju ż na d psychologiczn ą psychiatryczn ą jak w idzisz sprawa ta to n ie tylk o przypadek systematyczneg o oszukiwania ludz i i instytucji ani znęcanie si ę na dzi ś w grę może wchodzi ć przyczynienie si ę do śmierci, choć na raz ie jedyn ie domn iemane przez uznałem, że najwyższy czas, b y t e wszystkie fakt y skonfrontowa ć z Agatą od detektywa dowiedziałem się, że m ieszkali w Poznaniu zadzwoniłem do Joanny Contest, żeby upewnić si ę trzyma m właściwy adres uprzedzić, że ja też z n im spotka ć wtedy Joanna powiedziała mi, że wi ęcej ni ż zmar ła przed rokiem na pocz ątku sierpnia 2018 roku Jan wys łała SMS - a zmarła wczora j o dwudz iestej trzeciej 20 jak wróciłem z pracy le żała na podłodze pogotow ie przyjecha ł o ty m za tydzień w ostatn im odcinku śledztwo p isma w pi ątek 22 listopad a śledztwo p isma t o reporterska h istoria opowiadana tydzie ń po tygodniu s łuchajmy śledztwo pisma PL TOK FM ora z na gry podcza s i Tunes Spotify YouTube wi ęcej materia łów związanych z e śledztwem znajdz iesz na śledztwo p isma PL śledztwo pisma p ierwszy Polski reporterski ser ial pod testowe powsta ło dzi ęki wsparciu Sebastiana Kulczyka wyprodukowała j e Fundacja p ismo wydawc a miesi ęcznika p ismo magazy n op inii partnerem dystrybucyjny m jest rad io TOK FM w łaściciel aplikacja spotk a latam i śledztwo pisma prowadzi Mirek Wlekły producente m jes t Piotr Nesterowicz kierowniczk ą produkcj i Barbara Sowa graf ika Tomasz Majewski głos lektork i Agata turkot muzyk a Wojtek Wierzba monta ż d źwięk Maciej Zych nagrań dokonan o stud io śledztwo p isma w iele zawdzi ęcza Monice dzi ękujemy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE W TOK FM: ŚLEDZTWO PISMA. SEZON 1

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA