REKLAMA

Jak wycofać się z wyborczych obietnic?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-15 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonom ia kapita ł gospodarka to jest druga część magazyn u EKG Maciej Głogowski dzień obrad dzi ś w naszym studio moje j lewej pa n redaktor Marek Tejchman dziennik Gazeta prawn a dzień dobr y dzie ń dobry pan i redakto r Aleksandra Sobczak Gazeta wyborcz a dzień dobr y dzie ń dobry pan redakto r Łukasz Kijak portal Next Gazeta PL dzień dobr y w itam s ą 2 sprawy 1 nazywa się fundus z solidarnościowe, a drug a nazyw a si ę trzydziestokrotno ść obie łączą posłowie prawa Rozwiń » sprawiedliwo ści t o, że ustawa zosta ła ju ż z łożona w sejmie będą procedowan e w przysz łym tygodn iu to jes t p ierwsza spraw a obie są n iezwykle wa żne i obie pokazuj ą jak kto ś będzie t a za na s pokazuj ą jak jak t o PiS nie ma pomysłu, sk ąd bra ć pieni ądze jak nieprawd ą było jak m ówił, że pieniądze na wszystko ma, bo ich nie m a po kolei fundus z solidarnościowy dostan ie nowe zadania będzie wyp łacał t o dodatkowe świadczenie emerytaln e, czyli trzynastą emerytur ę jak już przyjął si ę cho ć, dlaczego t o jes t z ły pomysł to miał by ć fundusz przecież na niepe łnosprawnych, al e n ie traci tych zadań dalej b ędzie umowę z dnia prac y wynagrodzenie pieniądze n ie, bo będziemy mogl i tem u funduszow i w spos ób n ieograniczony pożyczać t o jest klucz w te j h istorii, a że te prawn e księgowość to jest wg n ich kluczow e w tej h istorii z kreatywn ą ksi ęgowość f inansach publicznych, która martwi mnie n ie zwi ększa bieżącego def icytu, al e zwiększa potrzeb y po życzkowe pa ństwa Otóż działa w Polsce tzw. stabilizuj ąca regu ła wydatkow a, a je żeli chcesz coś wyda ć to mus isz pokazać, sk ąd bierzesz pieni ądze, je żeli ju ż wydałeś t o w przysz łym rok u musi uwzgl ędnić t o, że wydała do budowan ia kolejneg o plan u finansowego bud żetu i t d . al e jest sprytnie, bo fundus z solidarno ściowy jest wyj ęty spo d te j reguły wydatkowe j, czyli polsk ich w polsk ich przep isach jest u nas wyjęte spod te j reguły t o oznacz a, że b ędzie m ógł dostawa ć bezzwrotn e n p . z bud żetu po życzki wyp łacać na pożyczkę takich zbrodni to chciałem powiedzie ć, b o tak bez wypłacać tym, że można rozmawia ć, bo to prze z dobrze by łoby dobre informacje tak naprawdę wyp łacać trzynastą emeryturę świadczenia dodatkow e regu ła wydatkowa n ie zobacz y tego wydatku, wi ęc będziemy mogli robi ć tak ca ły czas t o jes t obej ścia obowi ązującego prawa dzia łanie na niekorzy ść finans ów publicznych i pokazywan ie, że PiS nie ma pieni ędzy na 13 emerytura i c o z tego no t o z tego, że s łyszeliśmy w kampan ii nawe t niedawno t o t o zdanie tak ie s łynne, że zostaw iamy Skarbiec pełny i w tym skarbc a tyle pieni ędzy mo żna z niego po prost u czerpa ć czerpać fakt y pokazuj ą, że t o jest ca ły czas szukanie i komb inowanie jak zrealizowa ć ob ietnice, które się z łożyło tyc h ob ietnic by ło spor o i jeśli pytas z, dlaczego te n pomys ł jes t fatalny to t o przecie ż w ty m fundusz u, skąd b ędzie ta pożyczka może być z bud żetu, sk ąd jeszcze mo że by ć z innego fundusz u rezerwy demograficznej, a mo że być nawet z fundusz u drogowego mo im zdan iem fundus z rezerwy demograficznej po zosta ł stworzon y po c o po t o, żeby mie ć tak ą poduszkę finansow ą na czas y, k iedy będzie demograf icznej źle, kiedy trzeb a b ędzie wymyślić telegraficznych lat a jeszcz e gorze j i jakby w tej całej dyskusji mówi si ę tak, skracając oczywi ście PiS zab iera niepe łnosprawnym, żeby dać trzynaste emerytur y nie to jes t dużo bardz iej skomplikowane to jest zab ieranie na m wszystkim, a w łaściwie naszym dz ieciom przysz łym pokolen iom pieniędzy PiS, ale życzę, żeby dać trzeba nakarmić ich życie nie było dla nas nie tylko, ale jes t jeszcze jest realizowa ć kolejn e pokolenia n o bo mamy przyk ład miasto Warszawa, która tak iego miasta budżet, które mus i zmieni ć budżet inwestycyjny rezygnuje z m. in . z budow y obwodnicy kolejneg o odc inka obwodnicy śródmiejskiej dookoła Pragi, bo n ie jes t wyłącznie przyk ład Warszawy radzenia sobie nie podaj e przyk ład Warszawy jes t ostatnia t o zosta ł marszałek z rzeczy które, która wydarzyła, al e tak wszystk ie samorz ądy, lecz z samorządami c o w 2 sprawy pierwsza sprawa jes t tak a, że rz ąd, konstruując bud żet, konstruuj ąc system finans ów publicznych kolejn y ro k przerzucił du żą cz ęść swo ich zobowiązań spo łecznych na budżety samorz ądów tyc h dotycz ących m. in. pewnych podwy żek pensji dl a 613 emerytury przez dzieci n ie mo że t o postanowił ją obej ść i troszeczk ę kreatywn ie dro żeć sztywn a konstrukcja bud żetów samorządowych generalnie, kt óry bardzo du ża część pieniędzy jest kto ś mówi znaczone, czyli przeznaczon e na konkretn e działania powoduj e, że samorządy jes t bardzo trudno prowadzi ć polityk ę inwestycyjn ą muszą pieni ądze w swo ich budżetach przeznaczy ć na pensj e dl a nauczyc ieli n a, a na walk ę z bezrobociem c o jest w tym będzie dosy ć absurdalnym zadaniem bior ąc pod uwagę sytuacj ę na rynku pracy n iczego należeć zm ierza zmierzam do teg o, że w ładze centralne przerzuci ły koszty swoje j pol ityki spo łecznej na samorządy i ata k w samorz ądach ustawa może takie nie wiedz ą jak do n iego jak g o jak podjąć samorz ądy w soczewc e widać, że m y jak o pa ństwo obywatel e też g łosując, iż podj ęliśmy strategiczną decyzję w ci ągu ostatnich 2 lat zrezygnowali śmy z d ługoterminowej wydatk ów inwestycyjnych n a rzeczy transfer ów socjalnyc h, którzy w Polsce znajduj ą się pieni ądze dzi ęki m. in. kreatywne j ksi ęgowości trzynast ą emeryturę znajdują si ę na 500 plus pierwsze dz iecko, al e nie znajduj ą si ę na zmian ę kontrakt ów budowlanyc h na to, żebyśmy sko ńczyli szybk o autostrad y, żebyśmy realizowali projekt y drogow e, żebyśmy kończyli projekty infrastrukturalne no i teraz to m ówi Marek Tejchman i jest taka tak ie pytanie t o do siebie to pytanie kieruję, al e rz ąd prawa i sprawiedliwo ścią trzynast ą emerytur ę oświadczenie dla tak powiedzie ć tak b ędzie prawdz iwie t o dodatkow e świadczenie obiecał mo im zdaniem naprawdę trzeba si ę z ty m zmierzy ć i wypłacić, dlaczeg o akura t uwa żamy, że w tej sytuacj i widzimy wyraźnie w tej dyskusji wyn ika też innych atrakcji s ą także PiS w kampanii wyborcze j kłamał to, a tera z mamy tak obieca ł tuta j t o t o mus i dowie ść dyskusja o 30 krotności te ż by ła przecież mnie, jakie za mydlenie ocz u za 200 myśleliśmy kłamstwo dotycz ące tego pięknego finansowanego budżetu t o też by ło kłamstwo tak t o mo że, jakb y trzeba inaczej wybrać t e rzeczy, kt órych teraz zamierza si ę za cenę 1 co tera z z tym zrobi ć n ie wypłacić te j trzynastej emeryturze ora z Czternastek, dlaczego mówi tylk o 136 padały pomys ły też czternastej w zwi ązku z tym z 14 nie pozwoli teraz, ale te ż bardz iej, że tak że wczoraj prezydent nie w iem czy teraz pami ętajmy, że tera z błyskawiczne sprz ątanie po tych pa ństwa przed poprzedn imi wyborami ale gdz ie kampan ia prezydencka i by ć mo że b ędziemy m ieli następną nast ępny festiwal takich kobiet będziemy m ieli na pewn o podwy żki podatk ów para podatk ów ju ż mam y już mamy akcyz a ju ż na trzydziestokrotno ści bro ń i zagr a także jak to się tylk o taki mały sklep media i uwa żam, że nale ży podnieść absolutnie akcyz a na alkohol po prost u w ódkę w Polsce zadan ia piwa w Polsce zatem, że uważam to jest jedno ryzyk o, że b ędą tego ślepo ci ąć, bo niestety mamy taki proble m, że jak rośnie akcyz a tak mam y n ieszczelny system mi rośnie szara stref a, więc nas z były te ż z tego tego spodziewa ć, mówi że i zgadzam się te ż z t ą akcyzą, ale Marek mówi o ty m, że trzeba, że b ędziemy m ieli pod podnoszen ie podatków m y już mam y to akcyz a jest 1 przypadek tak, al e powalczym y na sprytny manew r z otwartym i funduszam i emerytalnymi czymże jest op łata przekszta łceniowa jak n ie podatki Morawieckiego branym tu i tera z 15 % miliardy już łączy Bartek może by ć pewny tego, kt óry po kole i wprowadza ć jeszcz e zmian ę przekształcenie OFE Wika i op łaty, którą trzeb a będzie op łacić, czyl i pomniejszy ć swój kapita ł, który ma na s z rajem to celowo, żeby pokazać, że t o szukanie wiem jest zbliżone cenowo będzie wsz ędzie ja wiem tylko to jest kolejny elemen t, a jes t ich niezwykle wiele, wi ęc chciałbym, b y ta dyskusj a przebiega ła w jakikolwiek porz ądku jak jaki ś uporz ądkowany spos ób tak planuj e si ę zabrać 15 % Zofia i przekaza ć Dave do łka, czyli m ówiąc wpros t zam iast zapłacić w przysz łości podatek, który wykorzysta łby następne pokolenia t o my na korzy ść, na jaką akont o tych przyszłych pokoleń Rosjan po pieniądze wierzę w to wszystko wp isuje nasz ą strategi ę dobrz e mamy tak pow iem przynajmn iej wst ępnie om ówiony fundusz solidarno ściowy i trzynastą emeryturę i teraz jes t t o trzydziestokrotno ść przypomina t o jes t prawo, które stosujem y wobec os ób n ie powiem bardzo dobrz e zarabiaj ących, al e lep iej zarabiaj ących grup a sam i ustawodawcy m ówią dotyczy t o jes t grup a 300  000300  000 osób t e osoby w ci ągu roku przestają sp łacać swoj ą sk ładkę ZUS po t o, b y n ie gromadzi ć tych zapis ów w ZUS -i e, b y w przysz łości n ie pobierać na d naturaln ie wysokich emerytur, by n ie by ło du żego rozr óżnienia du żego zróżnicowania tyc h emerytu r i przed wyboram i by ła dyskusj a o likwidacji trzydziestokrotności, kt óra da łaby bud żetowi pieniądze al e, poniewa ż by ło n ieporozumienie zjednoczonej prawicy ostateczn ie z te j propozycj i wycofan o się premier Gowin m ówił to moj a zasługa PiS powiedział n ie będziemy za t o umiera ć wybor y sko ńczyły mam y nowy Sejm jes t projek t ustawy, b y trzydziestokrotność ju ż za 1 , 5 miesiąca w Polsce znieść c o t o znaczy czy te ż bardzo z e bardzo skomplikowana sprawa i drz ew czy teraz najbardziej trzymam kciuki za t o, żeby lew ica n ie dała wpu ścić w te n poparc ie te j ustawy dlateg o, że t o jest straszn y bubel prawn y i generaln ie dyskusja o systemie emerytalnym i o ty m, żeby on by ł bardz iej solidarno ściowy jest moim zdaniem niezb ędna i mus imy o tym, pomyśle do teg o, że ju ż nawet, zostawiając go w tak iej formie, jak ie jest tera z, kiedy n ie jes t solidarno ściowy tak jak powinien mo im zdan iem by ć na zm ierzamy w katastrof ie, prz y której pa ństwo i tak b ędzie musia ło ostro interweniować w przypadk u najniższych emerytu r, więc b ędziemy si ę z czegoś dosypywan ia d o do emerytu r które, kt óre dl a części spo łeczeństwa będą zwyczajn ie g łodowe natomiast to w jak iej formie w te j chwili t o jes t forsowan e jest prowokowan ie kolejne j katastrofy w bardz o szybk im tempie projekt poselski, dlaczego powiedzia łaś t o lewica n o s łucham Magdalena Bieniak przed, kt óra tutaj by ła w stud iu przed nam i i po prostu chodz i o t o, że n ie nie powinni śmy dawać zmyli ć tem u, że w te j chwili m ówimy o tej trzydziestokrotności, żeby t o, żeby to było by ło coś c o jes t takim naprawd ę gen ci ężarem na czym ś co sprawi, że te n syste m raptem stan ie si ę solidarno ściowej będzie wszystk o na pewno nie b ędzie Super nie bez Super prawn y, który n a w dodatk u wej ść b łyskawicznie życzenie nie mamy sami ustawodawcy m ówią, że maj ą w ątpliwość czy b ędzie z n iego zysk, ponieważ rada może teg o tak n ie robi ą t o zbyt poważna spraw a decydują o ty m jak to b ędzie wyglądało za wiele la t również nie tylko o ty m cz y teraz dostępem do budżetu czy n ie, bo wyłącznie o t o t u chodz i uważam, że lewica pow inna szybciej cz y stać się, że m imo n ie wyobrażam sob ie, żeby klu b lewicy m ógł w te j wersj i ustawy poprzeć oczywiście do już postawi ł warunek przecież bo, bo zasad a dobrej legislacji, kt órą lewica sz ła do wybor ów, mówiąc że nie będzie ju ż zm ian w ci ągu chwili ustaw, a przecie ż my m ówimy o ustawie, kt óra ma zmieni ć budżety n ie tylk o os ób, które dotyczą, ale tak że pracodawc ów, kt órzy zatrudniają takie osob y ju ż pucharami wcale się co dalej, b y m ówić posługuje się logik ą pos ługują si ę zdrowym rozsądkiem, a tutaj fak t h istorii chodzi o charakterze o rozgrywk ę polityczną tak ja w iem, że to jes t straszne ale w jak iej rzeczywisto ści żyjemy projekt poselsk i, jaki projek t poselski przy wzg órzu za rz ądów kosztami, umożliwiając lepszą gwarancję kraju, cho ć na mgn ienie nie podr óż w rzeczywistości rz ądowa wrzutk a łamanie zasad teg o jak pow inno wyglądać prace legislacyjne w latach mówi rz ąd liczy, że lewica s iada niezbędną ale, tote ż jest zagran ie na rozbicie lewicy czy postaw ieni pod ścianą i dan ie pretekstu, je żeli nie zgodz ą t o wtedy jazd a po prost u w med iach publicznych mówią, że s ą lewic ą wspieraj ą bogaci no sprawd ź ile maj ą w portfelu i Bach Bach Bach czy pani rodz ina też ma jednak, że pan wart ą jest, ale wygl ąda taka machina propagandy jeśli nie spraw ę, gd y jedziemy w ten sposób jak si ę zgodzą to b ędziemy m ieli pieni ądze i dojechali śmy porozum ienia tuta j med ia państwo s łuchają również mo że to zepsuje, żeby się od realnych dochod ów może słuchać marzenia czasem bardz o źle zredagowane te pask i, więc pewnie zmierza ju ż można podm ioty te no muzyczno roztaczaj ą znacznie Mariusz Rosiak obra żać, bo mo że wykorzystaj ą jeszcz e praw autorskich strony można, by to, o czym mówi Marek jes t bardzo wa żna rozgrywk a pol ityczna jes t tutaj kluczowe w tej sprawie, bo one znane każdemu jedna k jest 1 poziom lewicy drug i też poz iom porozum ienia, jeżeli koal icja PiS-u, ale te ż jes t przeciwny temu zainteresował si ę NATO arytmetyk a porozum ienie ma 18 posłów partia razem ma pos łów 6 i dobrze pomagam to nie tylko raze m tam z lewicy generaln ie jest dyskusja oni musz ą t o jako nadzie ń stali śmy 2 przedstawicielki lew icy w radiu TOK sa m ran o pani ą marsza łek stanow isko panią po sobie jak i ob ie mia ły w ątpliwość czy na pewno lew ica poprz e te n projekt tak miało obowi ązywać od 2012 roku matematyczn ie potrzeba 14 posłów, ale arytmetyk a królowa Sejmu i mi się wydaje to jes t po prostu n ierealne, bo t o jes t twardo postawiony warune k, że mus i być ta emerytura ekstra władze m iasta z listą osob istych rzeczy n o właśnie ta k jak mówi Marek żeby, żeby trochę lewicę postawi ć chcia łem pokazać, że nie s ą tak naprawdę tania wyczyny Konfederacja np. także us ługom wyraźnie zbyt du że n ie s ądzę bardziej bym się zastanawiać cz y ktoś PSL si ę nie znajdzie, al e to było na s pytamy t o b y oznaczało tera z słuchamy informacji Radia TOK FM ban k AG ekonom ia kapitał gospodarka t o jes t trzecia część magazyn u EKG Maciej Głogowski dzień dobr y jes t dziewi ąta 44 w naszym studiu, a tera z będzie m ój prawie pa n Łukasz Kijak dzień dobry pan i Aleksandra Sobczak dzień dobr y pan Marek Tejchman dzień dobre wino r e prosz ę bardzo mo żna si ę dziwi ć jeśli sa m Dziewit danym i Eurostatu, kt óry wyn ika, że w Polsce prawie 60 % pracowników boi si ę wzi ąć zwolnienie lekarsk ie na dziecko, a nawet bo i si ę wziąć k ilka godzin wolnego na dziecko jedynaczk a zwalnia z przedszkol a, że trzeb a odebra ć chor e dz iecko i tuta j przodujemy w Europie cz y gorze j niż nasi wykonawc y przez generalną r óżnice między krajam i zachodn iej Europy są t o bardz o duże no i zosta łem po prostu na ty m jak t o świadczy po prost u stosunkach pracown iczych w naszych f irmach, że mam y takie lęki by ło, jakb y stos y trochę rozwiązywana w sytuacj i, k iedy do pracown ika an i przedszkol e szko ła nie ma tu jeste m prosty m radzą z ty m lękiem n o w łaśnie, al e właściwie, o czy m świadczy o ty m, że magister w prac y chyba albo z e zorganizowaną robot ę po prostu t o jest sytuacja życiowa, kt óra z portu czeka ły wierzby widzia łem tyc h badań, ale one leżą tak intuicyjny ma m wrażenie, że on e są prawdz iwe ją to oznaczało, że t o co ś si ę dz ieje w Polskim na polskim rynku pracy, czyli teoretyczn ie t o, że pracownikom jest łatwo znaleźć pracy nie prze łożyło si ę na organizacj ę pracy i l ip Polska organizacja euro nie s ą przygotowan e na gr illa na zm iany tak czy teraz pracują na ciągnie temat brzm i dyski, bo akurat m ój ce l niedawno poszed ł do żłobka, a także obserwuj ę jak wygl ąda sytuacj a i sa m sobie akura t widzę, że n o nie m a z tym jakiego ś problem u tak, bo od tych tez organizacj ę ca łej rodz iny i żony i to musi by ć wszystko ta m jako ś poukładane natom iast czasami widz ę dz ieci, które siedz ą naprawd ę bardzo d ługo w żłobku o d ran a do bardzo późnych godz in i też są to ju ż historia opow iedziana prze z kogo ś, że dz ieci potrafią się od godziny siódmej ta m do godz iny pow iedzmy s iedemnastej w żłobku oka je śli rodzice nie maj ą innego wyboru to co mają zrobić raz drugi se t t o w łaśnie pokazuj e, że cza s dojazd u do pracy pote m czas sp ędzony w prac y cza s dojazd u z pracy t o jes t naprawd ę kawa ł dnia i Libii i to jes t jakoś poukłada brak zale żności na rynku prac y takiego to nie jes t tak weteran to nie tylk o proble m tych m iejsc pracy, ale l iczy te ż firm, al e proble m te ż dost ępności do tyc h instytucji czy ludz ie mają problem, żeby w og óle znale źć m iejsce, do którego je śli n iema się pieni ędzy t o bardz o trudn o zapisać dziecko i jeszcze, żeby było poradzę niech pokaże chyb a po drodze Wodnej t o, a jednocześnie mając jedno jedno dane k u dorzuc a, bo teoretyczn ie zaprzeczałoby tem u bardzo ciekawe, jakie dane, kt óre przygotowa ł ostatn io Konfederacja Lewiatan, kt óre pokazywa ły, że polskie f irmy mimo teg o, że teoretyczn ie nak łady inwestycyjne l iczone na miejsce pracy w Polskiej gospodarc e s ą niższe od 23, czyli Wyszehradu be z Polski i że od tego w stosunk u do Czech Słowacji Węgier mamy ni ższe nakłady inwestycyjne w przemy śle przetw órczym ni ż tamt e kraje t o m imo wszystko efektywność w Polsce ro śnie szybciej i t e dane tak ie rozmawiam z słusznie pyta w ty m ekonomia dobr a po bardzo bardz o bare k w wykazie one b y on e ju ż n iestety on e b y wskazywa ły na t o, że w Polsce nast ępuje proce s reorgan izacji wewn ętrznej firm, które zwiększa ich efektywno ści produktywno ść co oznaczało, że nie potrzebuje pieni ędzy, żeby zwiększyć produktywność mus i kon iecznie kupi ć maszy n urz ądzeń musisz lepiej zarz ądzać tym ca ła polskiej f irmy zostały zmuszone do teg o, żeby lep iej zarządzać tymi osobami, które maj ą dlateg o poprawić konkurencyjność warto by zaprzecza ł temu, ale cz y to może być etap wrze śnia, ale mo że by ć też przejściowe, b y czasami jest tak że w dobrz e zorganizowanej pracy jakaż t o jaki ś rodza j elastyczno ści, kt órą udost ępnia si ę pracownikom powoduj e, że n p . pracown icy rzadziej bior ą L 4, jeżeli pracodawc a potraf imy pracowa ć z domu albo pracować z domu, że sami być mo że wcześniej tego dn ia troch ę odebrać to zależy o d bran ży, al e po prostu trzeb a si ę w ty m k ierunku zwyczajnie postara może to co m ówi Marek z jakimś światełkiem mam nadziej ę, że to interesuj ące zdziwienia jedn o kr ótkie jak h istoria życiowa, czyli w iadukt na jedynce p ęknięty, bo ty m jak przecie ż n iedawno ta nasza wspaniała autostrad a zosta ła oddana do użytku możemy o d kilku lat n ie je ździć na autostradz ie na jedync e i to p ęknięcie na na w iadukcie, kt óre po spowodowało, że no ta m są teraz inna organ izacja ruchu i t d. ale ciekawsze znam y histori ę, że po p ierwsze, min ęły okres y gwarancyjne no i tera z c o trzeb a naprawi ć, więc zap łacimy wszyscy podatnicy za napraw ę tego zastanowią si ę jak t o jes t innymi wiaduktami na piechot ę Jedynka staną Wybrzeże tak tak ten tak i zastanaw iam si ę właśnie je śli chodz i o jakość wykonanych tyc h rob ót na innych odc inkach pamiętam, że dobowych budowan e dość znany prze z państwo może n ierzetelnym tak akura t troch ę ta k jak czasami z e sprz ętem elektronicznym minął cza s gwarancj i jak natom iast zagraża zepsu ć dobrz e Marek cz y masz jakiś 9 firm co umożliwieniu, jak iego teraz Marek Take m y mieliśmy tera z w ci ągu par u ostatn ich dn i dużo tekst ów mnie n ie komet generalnie t o jest jakby temat, kt óry zaczyn a by ć coraz istotniejszym będzie najistotniejszym tematem najbli ższych lat czy dost ęp do op ieki lekarsk iej o czas oczekiwania s ą za czas oczek iwania na wizytę specjalną nie tylk o w ostatnim czasie, al e w og óle mamy bardz o du żo audycji na ten tema t jak wida ć za interesowanie Czytelników widać jak t e tematy klikaj ą czytają ile tam jes t historii i to c o mn ie dz iwi w sumie, bo też spojrze ć na dan e ile Polacy wydaj ą na lek i i r óżne suplementy d iety, zwłaszcza jak elemen t suplement y d iety jak dużo wydajem y na dodatkow ą opiekę zdrowotn ą to g igantyczny rynek i jakoś tak si ę dz ieje, że w Polsce, w kt órej ci ągle m ówimy o budow ie nowoczesne j gospodark i na poz iomie rz ądowej strategii, ale wręcz wpadk i opozycyjnych nie ma świadomości teg o, że budowa nowoczesnego sektor a us ług medycznych te ż budow a nowoczesne j gospodarki Francja jes t przyk ładem kraju, kt óry ma teoretycznie bardz o drog ą służby zdrow ia publiczn ą, ale c o przyczynia si ę do budow y bardz o nowoczesnego sektor a Life science cz y francusk ich f irm produkuj ących lek i i wsp ółpracujących z un iwersytetami rozwijającymi edukacji, rozwijając nowoczesn e laboratoria czy wydaje si ę, że n ie dostrzegamy teg o jak olbrzymi ą szans ą jes t m. in. starzen ie się społeczeństwo to po prost u b ędziemy wydawali coraz więcej pieniędzy na leki to jes t olbrzymi popyt w bankach cz y te n w ątek bardzo Aleksandra zawsz e bardz o c iekawie rozwin ęli amerykańscy m ilionerzy, którzy nap isali tak i l ist do zabytk u ora z popieraj ący podwy ższenie podatk ów dl a najbogatszych to jes t wąska grup a jak mia łaby by ć prezydentem Targ wprowadzić taką też tak ą wizję przedstawi ł wczora j nominacj ę partii demokratycznych wyborach i jes t tak a grup a milionerów ameryka ńskich, kt órzy napisali w łaśnie list real izowanym w latach 2 miliarder może ich dotycz y naprawd ę tak ie Najwyższego po prost u czubka piramidy z ofertą jes t jeg o sekretarka p łaci wyższe podatki realnyc h taki on i tam powołują si ę między w łaśnie na te n w ątek służby zdrowia, b o po służby zdrowia generaln ie dba łości o zdrowie spo łeczeństwa, bo to jes t trochę wi ęcej ni ż sam o samo p łacenie za leczenie i tłumaczą, że ich rodz iny się dorobi ły m. in . na ty m, że gospodarka z wspiera ła w łaśnie z długość życia jako ść życia obywateli, że po to, właśnie t e podatki ma by ć p łacone w innym optymistycznym akcente m kończymy t ę część, ale jeszcz e n ie audycj a K2, a redaktorki patrzył dan e, które wczora j GUS pokaza ł nasze j gospodarc e tak 1 okiem oczywi ście wzrost gospodarcz y w trzecim kwartal e w trzecim kwartal e poni żej 4 % wynik by ł najs łabszy od czwarteg o kwartału szesnasteg o roku, al e poczekam y jeszcze na pe łne dan e tzw. strukturz e tego wzrostu zobaczyć co si ę dz ieje, że to jes t też coś uk łada mi troch ę w całości wracają do p ierwszego w ątku nasze j rozmow y poszuk iwania pieni ędzy, bo w drogę tak obrazow o ma m wra żenie, że PiS zauważył cz y te ż Ministerstwo Finansów zauwa żyło na horyzonc ie czarne chmur y prezes Kaczyński sam powiedział tak odpowiedział, że nadciąga spowolnienie t o było jak jest to zm iana te j retoryk i, ale to być może nawet n ie chodz i o 02020 tylko właśnie 2021 rok, bo przecież t o jes t tak że strefa eur o si ę rozw ija w temp ie 11 % t o jest okres je j tak natom iast m y, żeby ich gonić mus imy się rozwija ć w temp ie powyżej grub o powy żej 3 % no jeszcze gd y zbli żamy si ę z granicy 3 % to jes t u nas już zaczyna si ę, że tak pow iem robić pojawiają się dreszcz e na plecac h m inistra finans ów i właśnie my ślę, że ta czw órka tr ójka z przodu może mie ć ogromn e znaczen ie w najbli ższych miesiącach tr ójka czwórka, czyli t o ile będzie wzros t gospodarcz y wynosił ja oprócz tyc h danyc h, kt óra wczoraj by ło c iekawe spojrzałem tak że comiesi ęczne jak jak ka żdy miesi ąc dan e inflacji bardzo c iekawe jak zawsz e na inflacja ta m wzrost w skal i roczne j 2 ,5 % żywność bardz o ciekawa, a c o z tą żywnością ona ca ły cza s wyb ija się pona d średnią w trakc ie cz y mam y tuta j sytuację pokazuj ącą, że cen y żywności ca ły czas no t o jes t jaki ś taki proble m, kt órym Polacy mówią, ale decyzj a także nie przeb ije się jako ś do te ż do nasze j dyskusj i takiej publ icznej dobrze, że stosuje tak i Marek chcem y zrobić to dobrz e, że Łukasz, jakie wspomniała te j żywności, al e ja chciałem by ć mo że nas i s łuchacze i tak że to sa m już odczuwa ć, al e wart o mie ć świadomość te dan e, które wczoraj GUS pokaza ł kategorii wyw óz śmieci okaza ły wzros t o 31 % SLD niż 31 %, a t o dop iero pocz ątek naszyc h przygód z e zm ianami regulacji i op łat za uznan iem przypomnę tak ie zdanie, kt óre wypowiedział premier Mateusz Morawiecki ro k temu konieczne t o by ło tak ie zdanie, że c i, którzy segreguj ą b ędą p łacić mn iej ta m dzi ękuję chc ę się par ę kar wiąże się też tak w og óle taka struktur a zmiana, bo prze z w iele lat w te n spos ób rzecznikiem d ługotrwale, obni żając inflację by ł spade k ce n odzie ży ubra ń i on by ć może już wyczerpał swój efek t my teraz kroczymy d ługoterminowy trend wzrost u ce n żywności, al e to przepraszam tak że po pominę te n wątek tylk o odnios ę się do tego, o czy m powiedzia ł Łukasz, bo t o pasuj e nam w og óle całe dzisiejsze opowie ści w magazyn ie EKG i cóż z tego, że prem ier Morawiecki t o wiedział skor o obowi ązek wywoz u śmieci spadn ie na samorz ądy i rady m iast m iejskie b ędą podnosiły na opłaty i rz ąd na ko ńcu powie n o to czy Trzaskowskiego to w końcu ma m tuta j, b y pieniądze na LGBT, a b iedni warszawiacy muszą zmagać z drogi parkowanie i wyw óz śmieci ławki TOK FM to si ę w ty m Polski w Marek Tejchman wymyślał nagrywas z kogoś, kto mówi, że niema, żeby z dz ieckiem do przedszkola, bo s ą podn iesione ceny jeszcz e długo wpłacił wi ęcej, a prezyden t miasta daje wiarę na akcje zaczn ą się mama b ędzie na r ęce jest bowiem z teg o w iele pracował w telew izji jak w publ icznej w bardz o dziękuję myślę, że tak to jes t dobry moment zako ńczy dz isiejsze wydanie magazyn u EKG dziś zobaczymy, k iedy jeszcze go ściem by ł Marek Tejchman, chociaż tak naprawdę pa n sam raz przez gazet ę wyborcz ą dziękuję bardzo i Łukasz Kijak kwartalnych Gazeta b ędzie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA