REKLAMA

Michał Mioduszewski: Gdański festiwal Narracje pozwoli na zgubienie myślenia o metropolii

Kultura Osobista
Data emisji:
2019-11-15 19:00
Audycja:
Czas trwania:
22:08 min.
Udostępnij:

Gośćmi Marty Perchuć- Burzyńskiej są artyści Mateusz Kowalczyk i Michał Mioduszewski Rozwiń »

Mateusz Kowalczyk: "Dzielnica Gdańska Siedlce, to długa historia rodzin niemieckich, potem rodzin robotniczych, mamy wiele warstw kulturowych. Może można porównać Siedlce do Tarchomina czy Bródna."

Michał Mioduszewski: "Festiwal Narracje to dobry moment, żeby tożsamość Siedlec ujawnić i zachować." Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wiecz ór przed m ikrofonem Marta Perchuć-Burzyńsk a dziś jutr o w Gdańsku sztuk a wsp ółczesna b ędzie na ulice i spotka się z mieszka ńcami z tymi wszystk imi, kt órzy tak iego spotkan ia chcą potrzebuj ą tak a jest idea organ izowanego c o rok u fest iwalu narracj e c o rok u przestrzeni ą dzia łań artystycznych staj e si ę 1 z gda ńskich dzielnic w ty m rok u pad ło na Siedlce arty ści biorący udzia ł w tegorocznym festiwalu s ą gośćmi kultur y osob istej Rozwiń » Mateusz Kowalczyk artysta sztu k wizualnych performe r i aktyw ista ruch u serdeczn ie i Michał Mioduszewski artyst a psycholo g spo łeczny animator przestrzeni, gdz ie nowych arty ści racze j zwi ązani z Warszawą nasz e g łównie tak brudn e nawet 8 z s ąsiadami mieszkamy do ść blisko s iebie na Bródnie w Warszawie, al e te ż 3 pracujemy w r óżnych przestrzeniach n ie tylk o w Polsce realizuj ą prac e, a no ju ż r óżnych fest iwalach jak Mateusz mam y doświadczenia za sob ą al e, ale tak ą osi ą nasze j nasze j wsp ółpracy jest do tej por y g łównie Warszawa Bródno teraz te ż c i Gdańsk do tego c o rob icie na warszawsk im Bródnie jeszcze wrócimy też my ślę, że wi ększość s łuchaczy w ie rozpoznaj e i podziwia, ale tera z wr óćmy na chwil ę do Gdańska dla tyc h, którzy w Gdańsku nie mieszkaj ą lu b Gdańska nie znają piszmy może c o t o za dzielnicę Siedlec czy m si ę charakteryzuj e mogłoby się wydawa ć, że ta dz ielnica niczym specjalnym si ę nie wyr óżnia przynajmniej takie informacje miała moc mo ich znajomych mieszka ńcy Gdańską natom iast artyści cz y te ż obserwatorz y podeszliśmy do tej dz ielnicy jes t wynagradz a szacunk iem czytaj ąc różne przyk łady historyczne dotyczące te j dz ielnicy i damy t o jes t dz ielnica 1 z bogatszyc h dz ielnic zręcznie, jak ie pozna łem bogactw o h istoryczne poleg a na wielowarstwowo ść i osób z grup spo łecznych, które mieszka ły zasiada ły tnt miejscowo ść w świat robi si ę ręce, że to nazw a częściowo też pochodz i od os ób, które zasiada ły na nowyc h mieszka ńców mam y w te j historii d ługą histori ę rodz in niemieckich p óźniej historia p ierwszych polsk ich rodz in robotniczych, która wraz z l ist do dz isiaj obecn a jest mamy w iele wars tw w łaśnie strasznie spo łeczne kulturowyc h oczywiście w Gdańsku, kt o dzisiaj zam ieszkuje Siedlice przed e wszystk im m łodsi stars i du żo os ób starszych z teg o co z czy m się spotka łem rozmawiając z, ratuj ąc osob y starsze głównie te n si ę 47 zatem o to c o tam dla s iebie maj ą co co na siebie znalazły się w tej dz ielnicy za katoliczkę, ale z drugiej strony s ą osob y młode mo że troch ę można por ównać Sielce ko ło 900 do wsp ółcześnie do Białołęki Tarchomina mo że brudn a dz ieci te ż spotykałem m łode osob y, które zamykaj ą się t o w tak ich osiedlach za bardz o n ie wiedzą co si ę dzieje wok ół nich dok ładnie tak Siedlce, tote ż jestem bardz o c iekawy obszary, je żeli chodz i o przyrod ę ta o ś to os iedle urzekł mn ie w zasadz ie od pierwszego momentu, kiedy trzeb a nie wchodzi ć bo gd y wychodzi si ę z dworc a g łównego w Gdańsku to p ierwsza w kilkanaście m inut mo żna doj ście d o do początków pierwszych domów ulic Siedleckiej dali si ę n ie cz łowiek Zagłębia, tym bardziej wchodz i w różne zakamark i ścieżki zejścia przej ścia ukszta łtowanie terenu n ie jest nie jes t łaski n ie jes t jednol ite, ale jest te ż przy dzięki tem u perspektyw a spojrzen ia na to NATO os iedle na d na t ę okolice z e z r óżnych m iejsc z różnych k ątów i to dodaj e temu miejscu i uroku, al e też ciesz ę si ę że, że narracje w ty m roku b ędą w Siedlcach bo, bo będzie mo żna zajrze ć te ż różne n ieoczywiste m iejsca troch ę zgubić się w ty m mie ście i straci ć tak ie poczucie byc ia w du żym dużym mie ście Gdańsk jes t w zasadz ie metropolią metropol ia Gdańsk Sopot Gdynia t o jest też dobrze, al e olbrzym i teren olbrzym ie miasto bardz o nowoczesna Sielce w ty m wszystk im zachowały bardzo du żo tak ich naturalno ści tak ich r óżnych c iekawych for m przestrzennych, kt óre ludz ie sam i adaptuj ą wykorzystuj ą na my te ż tak ie miejsca znale źli znaleźliśmy również dzi ś z teg o c o mówicie to si ę ul ice są jedna k na wymarzone m iejsce do takich dzia łań jak narrację no można znale źć ta m bardz o wiele odniesie ń bardz o w iele w ątków cz y wynikaj ących z h istorii cz y wynikających ze wsp ółczesności cz y czy przyrod y czy z e ukszta łtowania terenu r ęce jedna k te ż s ą takim obszarem, który ma olbrzymią przysz łość przed sob ą i ta przysz łość b ędzie pewn ie wkracza ła te n obsza r, ponieważ n ie są świetnie zorgan izowane zabudowan e nowym i inwestycjami jest ta m jeszcz e pewnie bardz o w iele teren ów, kt óre w przysz łości b ędą adaptowan e pod niebem osiedla cz y jakie ś funkcj e turystyczn e cz y biurowe no i teraz też myślę, że bardzo dobry momen t, żeby tę to żsamość i ten charakte r Siedlec i ujawni ć zachowa ć i i w jak i spos ób te ż stworzy ć stworzyć ni ą tak pójść też przysz łość z ty m kapita łem spo łecznym kulturowym kt óre, kt óre tam drzem ie dobrze t o znacz y że, buduj ąc wasz ą narrację w Siedlcach musieliście znaleźć jakie ś miejsce konkretn e m iejsce, w kt órym życie działacz co t o za miejsce t o s ą prze z przestrzenie przyznać należy on e za sob ą przestrzen ie na poz ór wydaj ą si ę przypadkowym i miejscami, które racze j nie sk łaniają do odwiedzin mieszka ńców natom iast z biegiem czasu okazało się, że t o są m iejsca dobrz e znan e mieszka ńcom starszym mieszka ńcom Siedlec wiadukt w iadukt tak alei arm ii krajowej arm ii krajowej jes t m iejsce wyj ątkowe, że ostre, do kt órego trzeb a doj ść poprzez poprze z zaro śla krzak i dzi ś jaki ś pozosta łości stałych przez stareg o parkingu obo k klasztor u zakonneg o o d ulicy Malczewskiego wchodz imy z ulicy wchodz imy w zasadz ie krzaki, przedzieraj ąc si ę prze z jaki ś dz iwne dz iwne chaszcze doc ieramy do bardz o wyjątkowego m iejsca tak właśnie dotarł jeszcze przez t e chaszcze cz y ktoś ma t o m iejsce pokazał dotarli śmy sami świeżego nagl e Michał dotarł, a ja jeg o śladem tera z do tego m iejsca jej t łem, poniewa ż myślę, że obydwaj mam y oko ło, a potrzeba eksplorowan ie a ż takich nietypowych miejsc t o na m bardzo przypad ło to to miejsce jako ś nas zainteresowało PiS da ło na m si ę wyj ątkowe zreszt ą później okazało z e wzgl ędu na osob y czasow o zamieszkująca to m iejsce te ż inne kontekst y, kt óre odkryliśmy podcza s naszyc h pi ęciodniowych spotkania w Gdańsku niedobrze stan ęliśmy pod w iaduktem co na -li ta sytuacja wyj ściowa wyj ściowa i jakb y zacz ęliśmy do świadczać obserwować t o jest m iejsce, kt órego wart o posłuchać, ale też inne, które wart o popatrze ć, a dz isiaj wygląda n ie za dobrze, al e jeste ś naturaln ą przestrzenią sk ierowano w przyszłości powsta ł te ż jako rezerw a c o torów tramwajowyc h l inii tramwajowej, kt óra na Siedlce ma si ę skierować o tym, dowiedzieli śmy się dop iero dość p óźna chęci prze z w iele w zasadz ie tygodni szukaj ą strzelca 2 miesięcy, szukaj ąc miejsca informacja, pytaj ąc ludzi z dojechali śmy na t e pięciodniowe dzia łania we wrześniu t o mieliśmy za sob ą 5 wizyt w Gdańsku podcza s, kt órych też rozmawialiśmy z rodz in szukali śmy r óżnych w ątków spacerowaliśmy szukali śmy r óżnych odniesień i w zasadzie nikt n ie by ł w stanie nam jasn y sposób powiedzieć po co t o m iejsce powsta ło, dlaczeg o tam znajduj e si ę tak i tunel tak ie w iadukty, a jest o tyl e n iesamowite, że ka żda ściana jes t innego wym iaru każdy nie ma 2 takich samych n ie ma 2 takich samych bok ów jes t tak i kopni ęty sześcian wchodz ący wro n, ale nie wiadomo w zasadzie co t o za figura tworze jes t bardzo wysok i n a prawie 10 m wysokości do ść d ługi na kilkanaście metr ów i tworzące tak ą piękną ramę do obserwacj i te ż tego c o jes t p o drugiej stronie czyl i, czyl i drugiej dzielnicy okaza ło si ę, że to miejsce jes t na gran icy na granicy 2 dzielnic adm inistracyjnie dokładnie patrzyliśmy na apel t o jes t punkt wyjścia z w iaduktu jes t punkte m rzecz prze z granicę chciałbym tylko powiedzieć o tyc h w łaśnie warto ść aut realne j te j przestrzen i i został zastali śmy ta m śmietniki i jeste śmy ta m jednocze śnie gotow ą instalację sk ładającą si ę z surowc ów pozostaw ionych rozbitych butelek, kt óre te ż później sta ł si ę wyznaczn ikiem częściowo naszej naszej prac y, kt óre zrobiliśmy podczas tyc h tych 5 dni, więc jes t w iele do odkryc ia w tym m iejscu chcem y te ż ujawni ć ujawn imy też mam nadzieję szczeg óły teg o co zrobiliście we wrze śniu i c o będziecie robi ć tera z w l istopadzie podcza s narracj i w czasie kolejne j części naszej rozmowy tera z cza s na informacje w radiu TOK FM dobry wieczór raz jeszcz e przed m ikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska arty ści biorący udzia ł w tegorocznym fest iwalu w gdańskich na relacjach s ą go śćmi kultury osob istej są z e mn ą Mateusz Kowalczyk w itam ra z jeszcz e bardz o serdecznie i Michał Mioduszewski rozmawiamy o m iejscu, kt óre w gda ńskich Siedlcach cz y na gdańskich Siedlcach w łaściwie wszyscy Warszawy t o Niewiem właśnie raczej zaczyn a właściwie co 1011 lipca tak ja k ta k jak nas z osob a, kt órą poznali śmy Marcin czy współpracuje z listem o d m iejskiej tak Marcin Marcin Mazur, kt óry jes t też no właśnie to jes t c iekawy c iekawy w ątek my ślę nasze j pracy obecno ść Gdańsk Kuba cz y prz y prac y w iaduktu łącznie tuta j podj ęliśmy współpracę z pani ą Olgę Leszko kost iumograf k ąt mieszkank ą ulicy Malczewskiego, czyli w zasadz ie w linii proste j Olga m ieszka jakieś 100 m o d w iaduktu, a jes t n iesamowicie barwną postaci ą i świetną świetną artystką no właśnie z tym c iekawe cz y Mirona polega ła b ędzie polega ła podczas narad to jes t to c o b ędzie robiła pod w iaduktem pod potrzeby wg t o już pewn ie n ie n iezbyt wiele być mo że włączy się jakie ś dzia łania, al e rola Olgi poleć poleg a na wsparc iu na s w wykonan iu stroj ów i i cz ęści pow iedzmy naszeg o ub ioru, poniewa ż jest specjalistką w te j dz iedzinie to naturalne wyda ło się to, żeby podj ąć z ni ą wsp ółpracę w ty m obszarz e, a osiąga bardz o na m pomog ła w czas ie tych 5 dni obecności w Gdańsku i prac y z tym miejscem no i też bardz o zaanga żowała się nasz e działanie te ż poprze z w iele bardzo interesuj ących i inspiruj ących rozm ów kt óre, które przeprowadzili śmy ju ż w zasadz ie be z wsparc ia be z tak iego codziennego zaangażowania to nasz a prac a pewn ie potoczy łaby się w tym k ierunku, w kt órym się potoczy t o w jakim k ierunku się potoczy ła w tak im razie i czeg o mo żemy się spodziewa ć o d was podczas narracj i tak techn icznie m ówiąc językiem sztuki to mo żna si ę spodziewa ć reform ę ps u se t specyfik w przestrzen i w iaduktu oraz instalacji niż seks be z w izji tytu łem karuzel a, ale przed e wszystk im skupili śmy si ę na motywie przej ścia od 2 uzdrawiania, kt óry nam od pocz ątku kos z towarzyszyło dawnyc h poz iomach byśmy również Michał dobieg ł szaman ów polsk iemu tak to uzdrawiania n ie jest obcy n ie jes t obce myślę, że Michałowi krzycza ła spo łecznie r ównież w ty m kontekście nie jes t t o obc a a ty m bardz iej nasz a wsp ółpraca z skup ia si ę na zaufan iu zaufaniu do s iebie w sytuacjac h granicznych kt óre, kt órą by ło do świadczenie pi ęciodniowej prac y 60 ° C pod wiaduktem jedna k szli śmy ciężki sprzęt, żeby zostawia ć postęp przestrze ń do działania, al e też zaufan ia do os ób, kt óre poznali śmy Georgi ci ężko i ze wzajemno ścią jej do innych os ób, które nam Earth pomagają w tym, żeby te n projekt powstał czy m si ę Maciej Mazur, więc czy m m y zapraszam y na działanie performatywne, kt óre jes t do świadczeniem do świadczeniem przejścia z doświadczeniem przejścia z czeg o do, czeg o t o po p ierwsze po drug ie moje pytanie jest tak i jak bardz o angażuje si ę z okol icznych mieszkańców bardz o anga żuje się t o swoje dzia łanie gdańszczan t o zaanga żowanie gdańszczan jes t do ść ogran iczone w przypadk u teg o dzia łania nasz e wcześniejsze do świadczenia zeszły troch ę innym kierunku te przestrzen ie t e ob iekty, kt óre znale źliśmy t u w Gdańsku on a też nada ły pewneg o t o działania t o znaczy dziś ponosi ła też przenosi ć naszyc h do świadczeń innych miejsc do tego nie to by łoby też w jak i spos ób sztuczny m dzia łaniem tutaj dzia łamy szczeg ólnie pod w iaduktem działamy na do ść dużym ubocznyc h bardz o trudnyc h warunkach, których nie jes t tak łatwo podj ąć współpracę z mieszka ńcami zaangażować ich w tak i sposób to zrobić te ż, żeby nie Stali si ę tylk o narzędziami nasze j prac y i żeby potraktowa ć ludz i przedm iotowo dlatego wszystk ie nasz e dzia łania podejmowali śmy i podejmujem y taki spos ób, aby naturaln ie w łączać osoby chętnej tak ie osob y si ę pojawiały c o nas bardz o zdziwi ło przychodzi ły do na s t o odludn e m iejsce ludz ie nawe t przysz ła rodzina przywita ć si ę zobaczy ć porozmawia ć czego ś do świadczyć się wsp ólnie z nami, al e te ż pod w iaduktem spotkaliśmy mieszka ńców tego miejsca osob y, kt óre tam nocuj ą przoduj ą osoby bezdomne bez dach u na d g łową, kt óre też naturaln y spos ób starali śmy si ę n ie, namawiaj ąc nagabuj ą n ikogo b y tak stworzyć sytuacj i ab y, ab y chcia ły się w łączyć we współpracy działanie t o po cz ęści te ż 3 nam uda ło rozmow y, kt óre przeprowadziliśmy do świadczenia, które zdobyli śmy miały na cel u g łównie zrozum ienie teg o miejsca przestrzen i i nabranie do świadczenia, które mam nadzieję ud a na m si ę w klarown y spos ób przedstawi ć podczas 2 dni nasze j obecno ści naszej prac y z t ą przestrzeni ą i osobami, kt óre na s odwiedz ą pod wiaduktem drug a prac a latarnia t o jes t prac a, kt óra powstaje prz y udz iale w łaśnie Marcina Mazura osob y, która pracuj e w Instytucie kultur y miejskiej, al e też, gd y po zej ściu Marcina okazało si ę bardzo szybk o, że przez w iele lat mieszka ł na Siedlcach i i był w stan ie opowiedzie ć nam i wskaza ć bardz o w iele c iekawych w ątków, a sta ł si ę te ż współproducentem karuzel i to osob a, kt óra bardzo zaanga żowała si ę t o działanie no te ż zaskoczyło na s bardzo al e, ale takie staram y się pracowa ć na co dzie ń na zaufan iu i i tym zaufan iem otacza ludz i tak te ż pod ążyć w tym przypadku troch ę za wątkiem troch ę za sytuację, kt óra na s spotyka no i i tak troch ę na odleg łość tera z tras wsp ółpracujemy te n efekt będzie mo żna zobaczy ć pos t podcza s spacer ów racj ę w chwilę, odwo łując się jeszcz e do tych waszyc h wcze śniejszych doświadczeń m ianowicie do teg o c o rob icie w Warszawie wsp ółtworzyć park rze źby na warszawsk im Bródnie to te ż jest projekt polegaj ący n a na szukan iu wsp ólnej przestrzeni tak im styk u lokalnyc h mieszka ńców lokalnej plemienn ą ości z e sztuk ą wsp ółczesną ta prac a jako ś r óżniła si ę d iametralnie różniła brzmiał zam iast w dziale bardzo dziwne, że n ie jest już uformowan e od 11 lat mam a pe łnią funkcj ę sformowan o przestrzeni ą Kate kontekst u walnie te ż c o rok u zm ienia si ę i transformuje i podcza s k iedy inna z kuratore k akurat inny kurator zajmuje si ę tą przestrzeni ą też te decyzj e r ównież zmieniaj ą, więc mo żna powiedzie ć, że modelować ta k jak w przypadk u narracj i na m pracę prz y narracj a by ła wej ściem zupe łnie nowe pol e inne, którego kompletn ie n ie zna łem w przypadku brudne te n konteks t ju ż sameg o m ieszkania w Warszawie co ś mówi artyście kt óry, kt óry b ierze udzia ł w tych kolejnych edycjac h trudn o nawet o na drodz e dystan s w przypadk u gmin dl a mn ie przypadku on omaw ianie parku rze źby dnia jes t t o n iska może nie dając nam się sam a inicjatywa, ale te ż to c o si ę wydarzy ło, z czy m związane jest tworz e jak już silną relacj ę, która też sobie poczuc iem czas pracy z Michałem nasze r ęce cz y b ędziesz Mateusz używał swojeg o human izmu podczas narracji nie ma państwo wiedzą co mo że tak Mateusz jest autore m projekt u Polski szama n, jakbyś m ógł powiedzie ć kilka s łów o tym co stan ie się w Polsce zrobi ł te ż, że rz ąd Polski ma dosyć du żo du żo prac e faktyczn ie ostatn io na zaproszen ie otwierałem zamykają r óżne wystaw y cz ęsto galerie ostatn ia tworz ę pierwsz ą galeri ę wirtualnej rzeczywisto ści w teatrz e powszechny m performanc e natomiast m ówimy tutaj o kontek ście performatywn e kontekście sztuk i współczesnej mn ie interesuje natom iast konteks t tak bardz o naturaln y kontekst sameg o ścianie rytualneg o skup ionego na faktycznym problemem tylk o na proble m sztuki wsp ółczesnej czy wykonanie pe łnego wykonania pewnego dzie ła nie zdarzy ło, że m. in. oczyszczać warszawsk ie rond o Dmowskiego po marszu 11 listopada tak t o są do świadczenia, kt óre należy dozować z e wzgl ędu n a wagę wag a tych działań znaczn a te ż na w łasne samopoczuc ie w przypadk u narracj i w przypadk u Gdańska t o m iejsca jes t nieprzypadkowe nieprzypadkowo wybran e, kt óre by ło jes t nada l zauwa żyliśmy wspólnie z Michałem jes t obciążone pewnego rodzaju bagażem doświadczeń tyc h os ób, kt óre odwiedzają pomieszkuj ą w tym m iejscu miejsc miejscu c o te ż odczuli śmy m. in . mo że nie nie tylk o to energia, al e c o prz y, po czym gor ączką, chocia ż t o z pracy i uczuciem, że t o miejsce ma jaki ś ciężki wym iar, ale potem się, że jeste śmy po to, jeste śmy w 2 wyraża obecność jaka ś uwaga wa żność w tym m iejscu niż ja troch ę te ż odczarować my ślę, że zac iera zaczarować się, że t o jes t kwest ia bardz iej pracy prze z nasz e otwarte działanie prac y stosunek, która jes t m iejscowej wykonywan ie tego co co chcem y dobr ą intencją wykonywanie teg o na 100 %, czyli można powiedzie ć do zobaczen ia na relacjac h do zobaczenia czekac ie na wszystk ich pod wiaduktem wiaduktem dla czynnych ba jak o jako p ierwsi z teg o co wiemy nasz e zaczyn a ca ła tras a będziemy wykonywa ć nasz e dzia łanie w odstępach czasowych, które powinny by ć podan e na na stronie no właśnie t e wszystkie praktyczn e informacje proszę państwa na tema t fest iwalu narracj e w Gdańsku znajd ą pa ństwo na stronie internetowej będzie się dzia ło opr ócz działań artystycznyc h właśnie wycieczki z przewodn ikami po trasie fest iwalu wart o zajrzeć tak że do klubu festiwalowego w Forcie góry Gradowej no i wart o po prost u być w Gdańsku w tyc h dn iach mo że te ż stworzy ć jak ąś w łasną narracj ę zainspirowan ą stykiem m iejsca i sztuki bardzo wa m dzi ękuję za to spotkan ie do zobaczen ia w Gdańsku mo imi gośćmi byl i arty ści Mateusz Kowalczyk i Michał Mioduszewski teraz w rad iu TOK FM c iasnej formacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA