REKLAMA

Antybiotykowym skrytożercom mówimy NIE!

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-15 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czare k dzień dobry dl a państwa bardzo serdecznie zaprasza m na dz isiejsze spotkan ie proszę przygotować parasole t o ma ło w poniedzia łek nadci ąga Ady Szanowni pa ństwo ea t w poniedzia łek prosz ę przygotować 18 listopad a i Europie antybiotyk EUS z idei w łaśnie i Eddie, a wszystk o o tym, dn iu i antyb iotykach w ie pan i prof. Waleria Hryniewicz Narodowego Instytutu leków tw órczyni Narodowego program u ochron y antybiotyków by ła w Rozwiń » ieloletnia konsultant krajow a w dz iedzinie mikrobiologii lekarskiej dzie ń dobry pani wzorami dzie ń dobr y powiem więcej już n ie cieszy dziewi ętnastego, bo te ż b ędzie ca ły tydzie ń, czyl i światowy dzie ń w iedzy o antybiotykach od os iemnastego do 24 listopad a t o pod ausp icjami światowej organ izacji zdrow ia ta k tak, że wreszcie dowiemy si ę, o co chodz i z tym i antyb iotykami w ielokrotnie w program ie Owczarek o antyb iotykach pani ą rozmawia łem, ale myślę, że by 1 także z punktów wa żnych w tegoroczny m jes t zastanowienie si ę c o osoby pracuj ące w służbie zdrowia wyp łat zwykle było, gdyb y takie skierowanie światła n a na nas konsumenc i pa ństwo tak, a tymczase m c o w ogóle z ty m lekarzem i w ogóle, czego jeszcz e nie w iemy, czego co powinni śmy wiedzieć to znacz y w iemy ju ż bardz o w iele tylk o jakby s łabość te j w iedzy korzysta m, a i tuta j jes t najwi ększy proble m, czyl i ci ągle stosujem y za du żo za cz ęsto niew łaściwie antybiotyki t o powoduje, że bakter ie, kt óre naby ły odporność wcielił się uda ło uc iec przed antyb iotykiem czuj ą si ę świetnie namna żają si ę i rozprzestrzeniaj ą czy mo żna powiedzie ć ewolucj a dzia ła fantastycznie imponuj ąca si ę martwić roln e, kt óre jes t durn y wkrótce przestan ie istnie ć i n o tak t o NATO wygl ąda patrz ąc na prognoz y wynikające z p isarza dl a armi ą antybiotyk oporno ści, czyl i skutki dramatyczn e, czyl i śmiertelność coraz jes t wy ższa i cora z wi ęcej tak ich danyc h mam y w Europie w Polsce one s ą zwykl e n iedoszacowane, al e liczba osób pacjent ów, których nie mam y czym leczy ć z powod u zaka żeń bakteriami opornym i na antyb iotyki ci ągle systematyczn ie wzrast a, a nowyc h antybiotyk ów przybyw a niewiele bardz o powol i, a poz a tym najczęściej jak już pojaw ia się nowy antyb iotyk bakter ie wiedz ą ja k z n im walczy ć ostatn io pani profesor obaw iam si ę mi ęsożernych bakter ii, które zbli żają si ę do nas m iast w les ie tynk to t o znaczy od dawn a z n imi z nimi mamy na l iniach zjawiają n o tak to jes t proble m, bo bakterie przecinkowca VIP Rio woln i Fikus t o prawda, ale tocz ą n iejedyne bakterie, kt óre powoduj ą takie dramatyczn e zm iany w sk órze i tkanc e podsk órnej również pac iorkowce rop a twórczy, czyli deptak u pij ą Gene tak ie zm iany potrafi wykona ć to zwi ązane jes t trochę z e zm ianami kl imatycznymi oc iepleniem dajem y szansę gatunko m bakterii, które do te j por y nie istnia ły w nasze j stref ie geograficznej i te ż zaczynaj ą znakom icie się czu ć wprowadzaj ą do środowiska nowe cech y m. in . w łaśnie toksyn y, kt óre powoduj ą dramatyczn e zm iany u pacjent a zakażony zaka żonego ty m bakteria cz y te n ci ężar odpowiedzialności n ie pow inien jedna k by ć bardz iej p o stronie pracownik ów służby zdrow ia, bo można rozmawia ć, choć w ielokrotnie, że przychodzi pacjen t do lekarza m ówi pan i doktor pan ie doktorze, co śmy głowa boli s łabość czuje może by ć ta m przepisa ł pan i przepisa ć antybiotyk nona jest są tac y, którzy dobrz e proszę mi n ie zawracać g łowy do w idzenia, al e ja by m powiedzia ł, że o d Arki dzia łali Żydzi dotykowym kryto, że c o powinniśmy powiedzie ć stanowcz e n ie sto p absolutnie to znacz y t u mus imy uzyska ć jak b y wsparcie tyc h c o przepisuj ą tyc h c o promuj ą, a tak że dać narz ędzia d iagnostyczne cz y lekarz szybko wiedzia ł, jak ie drobnoustroje m a do czynienia, al e ja bym powiedział, że jeszcze 1 grupa w Polsce Absolut jest u śpiona w letarg u, a mianowicie decydenc i w ochron ie zdrow ia, do kt órych nie dotarło jeszcz e, że problem istnieje cały świat huczy, że Europejski dzie ń więcej o antybiotykach, że światowy tydzie ń wiedzy o antyb iotykach c i decydenc i, którzy mogą muszą tworzy ć tak ie prawo, kt óre pozwol i na m unikać nadu żywania antybiotyków przed e wszystk im doprowadzić do teg o, że wszystkie procedur y w szpitalach, a więc zespo ły d s . kontrol i zaka żeń, że dezynfekcj a zu życie środka do dezynfekcji życie środki raj wysok ie do mycia r ąk Polsce jes t bardzo niskie jes t bardzo niskie w organac h Europejski to w ogóle jes t tak i już trzykrotn ie mniejsze c o najmn iej trzykrotn ie mniejszy ni ż średnia Europejska, że n ie mam y wystarczaj ącej liczby izolatek w szp italu, żeby m óc pacjent a, który ma proble m na jaki ś czas odizolować a ż problem zn iknie alb o alb o damy sob ie z n im rady także t o jes t ca ła mas a dzia łań po stronie decydent ów w ochron ie zdrow ia p o stronie polityk ów p o stronie dyrektorów szpitale, które musz ą by ć wykonan e natychm iast mus i powsta ć narodow a strateg ia do walk i antyb iotyk oporno ści, poniewa ż taka strateg ia powsta ła zar ówno prze z światową zdrowia ju ż organizacj ę zdrowia opracowano, jak i prze z Unię Europejską c o wi ęcej Polska j ą podpisa ła natomiast ci ągle tej strateg ii w pe łnym wym iarze n ie realizuje z tego c o pani m ówi pani profesor wyn ika, że zbli ża si ę wielka katastrofa n o bo n ie widz ę, żeby tak a strateg ia powsta ła na powstała to pozostaj e na papierze, bo służba zdrow ia boryk a si ę w og óle z problemami f ika finansowymi n o, je żeli będą podwy żki t o pewn ie po pierwsze, p łyta na podwyższeniu pensj i piel ęgniarek co też jest nies łychanie ważne, a w kt órymś momenc ie na środki żółtych, bo to n ie jest także środków nie ma tylk o, że persone l po prostu nie zu żywa tyle ile powinien używać t o znacz y ci ągle jeste m optymistką, dlateg o że mam y już wzorce znakom ite wzorce w ielu kraj ów europejskich stan y Zjednoczone również bardz o duże dzia łają, ale przed e wszystk im Skandynawia Holandia tak że metody dzia łania s ą dobrze rozpoznan e i wdrożone powoduj ą sukces y, jakie wszystk im w iemy, ale mus i by ć Wola polityczna, żeby taką strategię wprowadzi ć, bo to n ie jes t kon ieczne kon iecznie mus imy nagl e rzuci ć m ilionami złotych, żeby t o robi ć wystarcz y, żeby powsta ły procedury, kt óre są wypełniane prze z lekarzy przez pielęgniarki s ą pani profesor, al e kto ś musi nadzorowa ć że, ale już nie chorować nocą musiał mieć pan i przekaz y pielęgniarce nadzorca do niej trzeb a uczyć uczyć, al e realia s ą te pielęgniarki s ą tego uczono panie po śle, al e n ie wykonuj ą wykonuj ą w p ierwszych 234 latach prac y tak, ale t o cza s robić wykonywali w dalszyc h latach prac y r ównież pielęgniarki wykonuj ą to najlepiej t o n ie uleg a wątpliwości, al e trzeb a wym óc r ównież jakie ś metody sprawdzan ia wiemy, że s ą metody kontroli czy s ą dobre r ęce umyte cz y s ą w og óle dezynfekowane mam y pomiary ilo ść u żytego środka dezynfekcyjne n o tak dalej i t d . profesorze wiedzie 13 tego co w ca łej Europie, czyli od trzec iego, ale je śli kto ś jednak głośniej no to co ś bardziej nie ma przy ty m jedzono nie s ądzę, że wszysc y wiedzą, że tarcz a robi ć na terenie szpitala i w kółko w kółko o ty m, mówić przede wszystkim zacz ąć uczyć ma łe dz ieci, żeby mył ręce ktoś nie musz ą by ć duże pieni ądze i nak łady na myd ło w szkol e przedszkol u, bo tego się zaczyna kto ś ma nawy k myc ia r ąk to b ędzie te n nawyk pielęgnowała wzrusza BV umie tak dochodowa, więc w łaśnie to pa n wyrab ia na wysok ą przeciętną Talara środkową nie wcinał antyb iotyku, wi ęc tutaj też uwzgl ędnić także ex wojnę ka żdy z na s zabudowan ia oczywiście wrócić, al e wr ócimy niez ły model wr óciły do naszej rozmow y po informacjach Radia TOK FM informacje o dziesiątej 20 już za k ilka m inut pan i prof. Waleria Hryniewicz z Narodowego Instytutu lek ów tw órczyni Narodowego program u ochrony antybiotyk ów by ła w ieloletnia konsultan t krajow a w dz iedzinie m ikrobiologii lekarskiej państwa mo im go ściem po informacjach wracam y do program u Owczarek wczora j państwa mają gości jest pan i prof. Waleria Hryniewicz z Narodowego Instytutu leków tw órczyni Narodowego program u ochron y antybiotyków by ła w ieloletnia konsultant krajow a w dz iedzinie mikrobiologii lekarsk iej w najbliższy poniedzia łek obchodz imy Europejski dzie ń w iedzy o antyb iotykach, a ca ły tydzień o d osiemnastego 2004 . światowy dzie ń wiedzy o świecie nowy tydzie ń w iedzy o antybiotykach, żeby uświadomić pa ństwu w łaściwie, o czym m ówimy t o prosz ę sob ie wyobrazi ć, że c o rok u z powod u infekcji bakteriami antyb iotyki oporn e mi um iera 3033  000 osób na całym świecie proszę sob ie obrazić n p . w zeszłym rok u zniknęły mark i, a ro k wcze śniej Ostróda, a jeszcz e ro k wcze śniej Nowy Targ Pach nie ma, al e proszę sob ie wyobrazi ć, że np. w przysz łym rok u rozb ije si ę 100 samolotów z wype łniony pasa żerami podzielili śmy tragedia 33  000 ludzi z t ą samolo t rozbił jak to si ę sta ło, a tymczase m 33  000 osób c o roku um iera z powodu zaka żeń bakteriami, kt óre s ą oporne antyb iotyki i m ówimy tak t o znacz y takimi zaka żeniami wobe c patogenów, kt óry jes t wywołały nie mo żemy znale źć ani 1 skutecznego antybiotyku t o jes t w ielka traged ia i zaczynam y trochę si ę ba ć zam iast jak najszybc iej dzia łać natomiast dzia łania ciągle są op óźnione t o w w ielu krajac h, poniewa ż muszą t o by ć działania w ielo sektorowe i zar ówno Unia Europejska komisja Europejska światowa organ izacja zdrow ia sugeruj e w łaściwie zaleca, żeby w ka żdym kraj u powsta ł tak i mechan izm progra m w ielo sektorow e, żeby obejmowa ł medycyn y medycyn ę weterynaryjną roln ictwo środowisko, poniewa ż te bakter ie oporn e s ą już wszcz ęcie, a więc mus imy, jakb y te n proble m rozpozna ć wszędzie wszędzie w tyc h wszystk ich obszarac h podejmować m ądre i wted y skuteczne dzia łania akta mia ły podejmowa ć dzia łania lekarze pielęgniarki weterynarz e weterynarze pa n roln icy roln icy, ale mus i być olbrzym ia edukacj a i kontrol a kontrol a przep isywania np. byłem n iedawno w ramac h projektu Europejskiego w Rzymie i zabrano na s na farm y kr ów mlecznych i byli weterynarze z nam i w łoscy, kt órzy demonstrowal i na m syste m uzysk iwania antybiotyków je śli chodzi o roln ictwo i produkcję zwierz ęcą te ż tylko wy łącznie recep t już elektron iczne, a wi ęc t o pozwal a na skuteczniejsz ą lepsz ą kontrol ę przep isywania, czyli ocen y jak duże i c o jeszcze do teg o wszystkiego, więc t o jes t 1 z dr óg, kt óra mo że ograniczy ć przepisywanie t o samo wprowadzon o w wielu obszarac h w medycyn ie Polska jeszcze szykuje ju ż s ą recept y elektroniczne, bo t o pozwala na m ocenić, czeg o dusz a i kt órych antybiotyków szczeg ólnie du żo u żywamy czy nadużywamy dobrze b y by ło wiedzieć czy, w jak ich wskazaniach, bo powszechnie w iadomo, że wi ększość antybiotyków mn iej wi ęcej 6070 % przep isywanych jes t bez potrzeby, bo n ie w iemy jeszcz e ile antybiotyk ów przep isujemy w iemy znaczy tylk o badan ie typu naukoweg o lu b bada ń typ u ciepło tak iego badan ia Populacyjnego natom iast wiemy ile sprzeda sob ie kolegów w iemy, ale n ie wiemy na czym on e s ą zap isywane cz y wskazania, kt óre powoduj ą, że lekarz si ęga po recept ę przep isuje recept ę s ą uzasadn ione bardz o często konsulat ani świadczy o braku zaufan ia do lekarz y kontrol a no ś żona n o mo że troch ę, ale proble m si ę pod stworzy ł bardzo powa żny to cz y, je żeli państwo n ie ufa lekarzo m to czy pacjenci pow inni ufa ć lekarzom jak się, że pacjenc i ufaj ą lekarzom od powi ązań skoro pa ństwo n ie uf a naczep się, że paczk i Żelek lekarze ich jakb y obronie można powiedzie ć, że maj ą bardz o mało czas u na pacjenta, więc n ie maj ą czas u na jako ści tak ą rozmow ę wyjaśniającą przekonywującą pacjenc i są dosy ć agresywnie je śli chodzi o żądania c o do przep isanych leków to jest następna rzecz t o c o ci ągle powtarzam lekarzom trzeb a da ć narz ędzia diagnostyczne, żeby on i mogl i w trakc ie w izyty pacjenta wykona ć ju ż pewn e szybk ie badan ia, kt óre chociażby powiedział mam zakażenie bakteryjn e, a więc antyb iotyku uzasadniony mam akt zaka żenie w irusowe antyb iotyk jes t nieuzasadnione no dobrze to n ie jes t tak, że pote m kosz t badań pote m jes t potr ącane z zarobk ów lekarza to nie jes t ju ż, jakb y t o ktoś to mo żna w tak zrobi ć, żeby by ł, bo tak, bo zdaj e, że tak a jes t rzeczywistość no, więc znacz y nie do ko ńca do lekarza narzędzie, ale to jes t taki rozum iem ba t, który regularn ie żywią si ę na jutrzejsz e badanie wted y będzie kosztowa ł końca badan ia są bardz o tanie i mieszcz ą się w te j stawc e kapitacyjnej można, b y te badan ia robić poza ty m musia łaby by ć ja proponowa łam ju ż w ielokrotnie prezesow i Narodowego funduszu, żeby zakupi ć dla całych prze z wszystk ich lekarz y rodzinnych jakieś test y wtedy t o by łoby bardz o bardzo tan ie i mo żna, b y by ło uzyska ć cen ę dziesięciokrotnie dwudz iestokrotnie mniejsze ni ż, jakb y pojedyncza praktyk a lekarsk a zakup y za takie testy do nigdy się t o nie ziściło t o moj e marzenie jedn o z w ielu zreszt ą tak robi ą Francuzi w zwi ązku z ty m t e szybk ie test y w praktyc e lekarza rodz innego we Francji są powszechn e i t o jest 1 z dr óg, kt óre można, kt órą można p ójść, żeby ograniczy ć przep isywanie antybiotyk ów czy, żeby diagnozować na m iejscu czym pacjent do nas przychodz i trzeba zaka żenie w irusowe bakteryjn e chocia żby s ą takie mo żliwości jak szybk o nie dostał informację n o nawe t kilkana ście m inut, czyl i dzi ękuję posiadaniem polis splun ąć wr óci za kilka lat dla w iary w masa i ma m pielęgniarkę cz y czy pracown ik to zale ży o d organizacji i t o w ciągu 21510 minut mo żna uzyska ć wyn ik bardzo 4 wtedy je śli t o zapalenie lepsza anginę paciorkowcow ą lekarz przepisuje antyb iotyk najw ęższym spektru m działania, czyli pensj i l ine je śli to n ie jes t zaka żenie i bakteryjnej i objawy r ównież wskaza ć, iż Rosę le ży w łóżku i herbatk a z mal inami jak te ż lubi n o dobrze to mo żna, by tak zrobić auto r pokazuje, że dawk a pielęgniarka mogą być pobierane są l iderem na dzień dobr y absolutnie l ękach spr ężarka nie ma proble m zacz ęły zwiększać syste m nale ży du żo praktyk i lekarzy rodz innych s ą tak ie możliwości tym częściej ni ż ja bym powiedzia ł inaczej mus i by ć Wola je śli co ś chcemy absolutn ie d ążymy do czego ś dow iemy, że mo żemy p ójść na wyrzeczen ia i na koszt y na zm iany je śli w idzimy cel i jeśli wydaje, że ci ągle n ie doc iera do świadomości n ie tylko spo łeczeństwa, ale profesjonalist ów lekarz y piel ęgniarek, że mam y powa żny proble m i t e liczby dl a wszystkich tyc h zgon ów z powodu antyb iotyki opornych drobnoustroj ów ci ągle są abstrakcyjn e i w Polsce ze wzgl ędu na ostatn io t e dan e z 2015 roku, kt óre opublikowane są w cytowany m przez pan a redaktor a artykule t o jes t 2200 osób roczn ie, ale my ślę, że si ę zwiększyła liczba t o są niedoszacowane dane, bo w iemy, że przyczyną zgonu rzadk o p isze się, że jes t wielu oporn e bakterie jes t t o racze j niewydolno ść oddechow a krążeniowa, do kt órej dosz ło w wyniku zaka żenia w no w łaśnie na najwa żniejszy sk ład u świadomienie sob ie, że t o jes t odpowiedzialno ść wszystk ich podmiot ów bior ących udzia ł w strzelaniu wyłożymy kapse l lekarz e jak i pielęgniarki, jak i i aptekarz e pacjenc i roln icy posłowie cz y też ustawodawca minister ministerstwo w łaśnie trochę wszysc y jedziemy na ty m w ózku wszystk ich cza s możemy się co znajdz iemy stron ę globalnych za w łasne zak łady można j e tak że pan i profesor na m mimo wszystko t o chyba nie jes t dobrz e to świadczy o jakich ś naszyc h ograniczeniach umys łowych mimo wszystk o brak odpowiedzialno ści, ale mo że dzi ęki nam rozwin ą si ę bardz iej jakieś inne zator y, a jeszcze n im jezdn i ni ż dni zgin ę te, które s ą rozumie tak jes t du żo tak ich, że n ie na świat pa ństwa, gdzie o śmiornica ac h, o ochron ie w łaśnie inteligentne stworzenia przy zysku tylk o m ózg macki n a tak, ale bakter ia jeszcz e bardziej na m się, że omal nie wida ć te ż o śmiornice pokaza łyby bakterie n o obawiam się, że n ie zale ży, którą mo żemy walczyć można, b y stworzy ć tak i absolutn ie genialnych 1 można, b y stworzyć 1 komórkę w iec, al e ja k na trochę trochę jeste m za ty m żeby, żeby świat zacz ęły rz ądzić ośmiornice z e wzgl ędu na mack i, że ma dl a mnie sens u strasznie mądry taki si ę wydaj e na tymczase m rządzą bakter ie i proszę zobaczyć wydaje się, że t e problem y, które ma gatunek Homo sap iens n p . n ie z czyteln ictwem, kt óre spada oślica wygania ł tyc h problemów kurczy stały po 3 książki nara z albo 4 każda z matk ą norm ą nie znalazł otrzyma ła drugą matk ą wrac a strażniczki gor ączki doko ła g łowy dobrz e wr ócimy do naszej rozmow y po informacjach, ty m bardz iej że nie Delii nie odejdzie to n ie jes t tylk o stolic ą w alb o miastem, ale tak że z bakteri ą, kt óra działa jes t bardz o aktywna pr ężne prężna i oni dal i rozmaw iamy po informacjach Radia TOK FM pan i prof . Waleria Hryniewicz Narodowego Instytutu lek ów tw órczyni Narodowego program u ochron y antybiotyków były wieloletni konsultan t krajow a w dz iedzinie mikrobiologii lekarskiej z pa ństwa mo im gościem informacj ę o godzinie dziesiąty 40 po informacjach wracam y do program u Owczarek wczora j państwowe gościem jest pan i prof. Waleria Hryniewicz z Narodowego Instytutu lek ów rozmaw iamy o antyb iotykach w poniedziałek 18 listopad a Europejski dzie ń w iedzy o antyb iotykach i cały przyszły tydzie ń to międzynarodowy dzi ś światowy dzie ń tydzie ń wiedzy o antyb iotykach modeli tak jes t model i t o has ło, które t o t o s łowo, kt óre trochę przeraża sz a, bo n ie dotycz y on o stol icy Indii, al e bardz o gro źnego mechan izmu w łaśnie oporno ści na antyb iotyki, kt óry dotycz y pałeczek jelitowych, czyli tych, kt óre s ą w naszy m przewodzie pokarmowy m, a w Polsce szczeg ólnie klebs iella pneumon ie New Dehli t o jes t taki kar p Pen Marsa cz y tak i enzy m, kt óre bakter ie wytwarzaj ą, kt óry n iszczy praktycznie wszystk ie antybiotyki beta-laktamow e, wi ęc pen icyliny cefalosporyn y karbapenem y, a tak że te bakterie, kt óre j ą wytwarzają s ą zazwycza j oporn e na znacz ącą wi ększość antyb iotyku pozostaje 1 może 2 antybiotyki jest t o te ż bakter ie, które m ówiłam, że bakter ie przewod u pokarmoweg o, więc ka żdy z nas ma rezerw ę tych bakter ii jes t olbrzym i prz y bardz o szerok iej antybiotyk oporności ich rozprzestrzenianie jes t bardz o bardz o niebezpieczne nie mam y czy m leczyć trudn e w d iagnozowaniu wymagaj ą bardz o poważnych szybk ich działań z e strony m ikrobiologii zwyczaj dobrz e zdiagnozować z e stron y służb san itarnych, żeby obserwować dz isiaj n ie rozprzestrzenianiu nie rozprzestrzeniaj ą ep idemii łącznie również ze stron y lekarzy wymag a to bardz o staranne j analizy przypadk ów, żeby m óc znale źć jakie ś właściwe leczenie co nie jes t łatwe i gdz ie możemy napotka ć modeli t o znacz y mo żemy wsz ędzie, bo opisujemy na ca łym świecie również by ły szery f, jakkolwiek innych gatunków w te n te n tak dba ten m a za istnieje w Polsce mam y niektóre wojew ództwa bardz o mocn o dotkni ęte ty m problemem mamy w te j chwili ju ż w iele w iele tysi ęcy za notowanyc h przypadków my ślę, że to jes t ona n ie chc e powiedzie ć, że czubek g óry lodowej, al e często n o l iczba na pewn o powy żej 80 też p isanych np. bakter ii col i t o z wzros ła czterokrotn ie między 20072015 rokiem tak źle przyjęli t ę manii procent część m ienia n ie po w łaśnie sze ściokrotnie i procen t niepowodze ń terapeutycznyc h w przypadk u klebs iella pneumonie New Delhi jes t bardzo bardz o wysok i w przypadk u zakażeń łożyska krwi t o nawe t pona d 50 % pacjentów n ie daj e si ę uratować, że ogro m tyc h infekcji zwi ązanych z b a oporno ścią bakterii antybiotyki por ównuje si ę z tak im po łączonym z infekcjami zwi ązanymi z gryp ą gruźlicą HIV AIDS tak, czyl i wida ć, że wag a problem u proble m problem u n ieprawdopodobnie szerok i wysok i i nic c o si ę w Polsce, gdzie oprócz t o znaczy naszy m pogadane k mon itorujemy te ż tylko cz ęściowo krajow y o środek referencyjny to spr aw lekk o wrażliwości drobnoustroju w Narodowym Instytucie leków, al e oczywiście potrzeb a na t o wi ęcej środków, żeby m óc zatrudni ć wi ęcej ludz i i jeszcz e bardz iej intensywnie identyfikować t e bakter ie, al e zaczęliśmy taką w ramac h te ż Narodowego program u tak ą inicjatyw ę dzia łań regionalnych musz ę powiedzie ć, że odnotowujemy pew ien sukce s uda ło na m si ę sk łonić urz ędy wojew ódzkie wojewod ów, a nawe t marsza łków żeby, jakb y bardziej skupili si ę na problem ie na poz iomie wojew ództwa, żeby podleg łe im jednostk i służby zdrow ia mog ły lepiej działać i musz ę powiedzie ć, że par ę tak ich dosyć nawe t poec ie spektakularnyc h działań odnotowali śmy, czyl i wygaszenie ogniska epidemii tego, bo teg o si ę najbardziej bo imy w szpitalu, że będzie t o dotyczy ć w ielu pacjent ów n iejednego pacjent a mia ło naprawdę w ielki wielki sukce s po ujawn ieniu zresztą prze z prac e c o spowodowa ło tak i, jakby bodz iec do do teg o dzia łania r ównież urzędy waszym i szpitale warszawsk ie skup ione w r ękach prezydenta, czyl i prezydenckie r ównież podj ęły taką inicjatyw ę opracowali śmy bardz o szerok ie rekomendacj e minister zdrow ia r ównież podpisa ł s ą na stronie Narodowego program u, a wi ęc pokazuj ą to działania je śli mam y do czynienia z tak im pacjente m jak zapob iec, żeby si ę n ie rozprzestrzeniło najwa żniejsza spraw a, żeby je śli mam y taki drobn o ustrój wielu antyb iotyki opornych t o, żeby t o dotyczyło teg o wyłącznie pacjenta, gd y si ę nie rozprzestrzeni ła, wi ęc h igiena r ąk szybk a d iagnostyka izolacja c o jest oczywiście w Polskiej służbie zdrow ia bardzo trudno mam y ma ło izolatek stosowanie tak jes t dzi ś już m ówili na pocz ątku bardz o intensywnie środków ochron y i ochron y osobistej higieny rąk i t d . tak dal i pani profesor w niekt órych pa ństwach poz a polską zauwa żyłem, że bardzo popularn e s ą tak ie r óżnego rodzaj u środki do odkażania r ąk w urz ędach taki, że czas dl a by łam tera z w urzędzie wojewódzkim lu b łódzkim i tak ie zainstalowane s ą pojemn iki każdy mo że z przychodz ących Terence zdezynfekować t o jes t bardz o dobr y k ierunek i cora z wi ęcej tak ich m iejsc publicznych takie pojemn iki się zaopatruj e dzia ła tak je śli t o się dobrz e zrob i we ź się dobrz e właściwą ilo ść tego p łynu jeśli si ę go dobrz e być to zwykl e s ą za instalowane takie rysunk i jak t o nale ży zrobi ć na pewn o pokazuj e ludz iom że, że t o jest wart o, że można t o zrobić oczywi ście w szpitalach jes t bardzo mocny nacisk na higien ę rąk to nie jes t skuteczne ta k jak mówiliśmy, ponieważ uwa ża si ę, że rozprzestrzen ianiu bakter ii zapob iegamy dop iero wted y, kiedy 80 ponad 80 % personel u szp italnego przestrzeg a procedury h igieny r ąk, czyli bardz o dusza cz y, czyli takie n o tak tylko t o oznacza właśnie t o jes t tak że dl a osoby odpow iedzialnej za zakupy cz y w og óle za b ilans budżetowanie t o jest dodatkow a pozycj a, którą na, kt órą pieniądze trzeba wyda ć tu i teraz tak czy nie jest dodatkow a, bo to powinno zawsz e być to n ie jest spowodowanej del irium jak widać t o rozwi ązania czy tak i sprzęt n o w urz ędach o książętach cz y w og óle miejscach prac y tak, że na dzie ń dobry t o jes t po prostu dodatkow a pozycja bud żetowa są pieniądze trzeb a znaleźć nie wiedząc o ty m, że to w łaśnie może prowadzi ć do mn iejszej l iczby zwolnień lekarskich ich tak dalej tak dale j tak mn iejszego rozprzestrzeniania jeszcze mo że wr ócę do n ich dyn i, dlaczego nie udz ieli, bo p ierwszy przypade k pacjent a pacjent, kt óry u, kt órego po raz p ierwszy wykryto klebs iella pneumonie New Delhi by ł hosp italizowany w Schwedt obywatel świecki może nie Schwedt, ale obywate l szwedzk i hospitalizowany w łaśnie w dniu 5 stąd powsta ła nazwa i w iemy, że zar ówno Indie, jak i Pakistan jes t takim m iejscem, gdz ie bardz o powszechn ie wyst ępuje te n enzym ta karma prymasa New Delhi to n ie tylko mówiliśmy, że przyjęli, al e również i Escherichia coli i innych pa łeczek jelitowych, ale s ą jeszcz e inne karma pe łne nazw y, więc n ie tylko model i jest gro źne, bo mamy KPC w gest ii Oksa zimy i t o wszystko bardz o staran o się rozprzestrzenia, ratuj ąc j ą świecie czatuj e tak, al e pańska rodz ina pacjent 0 patrzę 0 no te n, który p ierwszy, u którego p ierwszego stwierdzono alb o by ł przyczyn ą rozprzestrzen iania si ę dalszego indeks Case tzw . kto jest n iezwykle ciekawa h istoria, bo p ierwszym pacjentem 0 nie był pacjen t zeroweg o pacjen t o chodzi ło o pacjent a aut car ów Kalifornia, czyl i pacjent o chodzi o PIT nie Waits takie by ły poszuk iwania teg o pacjenta o, czyl i spoz a stan u Kalifornia, al e p óźniej, o które podobno dla rozstał si ę zerem weszło domow y galę odpoczn ą po pos iedzeniu o indeks Gates strzeże indeks za ponad 50 o, a kt óry potem straszyła PiS biuro b ędzie wypłacić 0 taką dzisiaj dl a pan i pani profesor naszyc h oczach mam y niespodziank ę dobrz e zawsze się uczym y mam g łowę na takiej niepotrzebnych i nie poszed ł, wi ęc nikomu n o ep idemiologiczne bardz o potrzebn a, ale przeraża row ów grodzić no dobrz e, czyli dzisiaj Szanowni pa ństwo dla pa ństwa zadanie prosz ę zobaczyć c o si ę wydarzy, je żeli m y państwo dz isiaj d łonie 10 × za du żo, żeby to zależy co rob imy w ci ągu dn ia jeśli jeste śmy Niewiem 10 × publikacji to mo żecie nawet 12 oraz dobrać zm ienia zadan ie 15 × proszę umy ć dłonie piętna, n iemniej ni ż 15 latek t o ka żdym wyjściu z toalet y po każdym przyj ściu do dom u przed ka żdym posiłkiem n o też zbierze się umy ć dłonie nie mn iej ni ż 15 × i albo si ę dzisiaj nie tylko izolować się, al e n ie proponuj e, żeby robić to przez ca ły tydzień wiedzy ant y bio, czyli o d poniedziałku do pi ątku, a więc zadan ie na przysz ły tydzień o d poniedzia łku do pi ątku myjem y ręce c o najmn iej patrzym y tomik z c o najmniej 15 × mo żna więcej, jeżeli t o jes t minimum, al e 15 z m inimum i prosz ę si ę podzieli ć rezultatam i n p . pisz ąc do mn ie tak artykuł alb o rzuca artykuł, ale c o t o publikuje Gazeta Gazeta wyborcza ujawn ia myłam r ęce 15 × Zobacz co przydarzy ło si ę naszej dziennikarce dobrz e za dalek o si ę pose ł w każdym raz ie prosz ę miesiące bardz o dzi ękuję pan i profesor pani prof. Waleria Hryniewicz z Narodowego Instytutu lek ów tw órczyni Narodowego program u ochron y antybiotyków by ła w ieloletnia konsultan t krajow a w dz iedzinie m ikrobiologii lekarsk iej była pa ństwa i mo im go ściem przypom inam w poniedziałek 18 listopad a Europejski dzie ń w iedzy o antyb iotykach, a ca ły tydzie ń od os iemnastego do 24 listopad a światowy tydzie ń wiedzy o antyb iotykach o i w ty m tygodn iu myjemy ręce jako tak ie moje zadan ie w prywatn e szczeg ólnie cz ęsto cz ęsto mimo 15 lat dla ludz i t o nowych tak, a mo że w ogóle zawod y zrobimy t o w pa ństwach wytrzyma miesi ąc nie no albo wi ęcej najwi ększy najwi ęcej raz y umy ł ręce tylk o robić zdj ęcia za każdym raze m, żeby mie ć świadków bardzo dziękuję pani profesor bardz o r ównież dziękuję informacje Radia TOK FM ju ż za kilka m inut o godzinie jedenastej po informacjach wracam y do program u Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA