REKLAMA

Fotony uwięzione we wnęce

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-15 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczora j pa ństwa i mo im go ściem jest dr hab . Jacek Szczytko wydzia ł f izyki Uniwersytetu Warszawskiego dzie ń dobry w itam serdecznie dzi ękuję panie Czarku eur o państwo 8 listopad a w czasopiśmie sc ience ukaza ł si ę artyku ł, kt órego właściwie wi ększość prawie wszysc y mogą wszysc y autorz y s ą Polakami, więc oczywi ście strzelaj ą kork i szampan a artykuł zatytu łowany foton y inżynierem wspiera Orbis syntetyki miotania się na wykład kwestor kaw y PiS t Rozwiń » o, że mogę przet łumaczyć test in żynieria mechaniczna ta m dalej, bo nowo n ie ten może rzeczywi ście t o rodza j artyku łów naukowyc h takie muszą by ć one o d raz u eksperto m m ówią mówią o d, o co chodzi chyb a tak naczelny nawet t łumaczone na polskim b ędą brzmiały r ównie dobrze mógłbym przet łumaczyć na w ęgierskiej, a prosz ę chodz i o chodz i o o i inżynierię oddziaływania spin orbity tylko, że na fotosach, al e może to mam y tylk o pow iem co w takim raz ie odkryli śmy zamkn ęliśmy foton y dwuwym iarowej przestrzeni ta k tak w ielkiej wn ęce, kt óra była wypełniona ciek łe kryształy t o była r ęka zbudowana z idea bardz o dobrych luster na to jak pa n państwo we źmiecie bardz o dobre lustr a zbli żyć do s iebie bardzo bardz o niedu żą odległość oka że się że, że tam wted y może pojawi ć si ę tak i sta n światła, kt órych nazw a mode m foton icznych dają si ę zachowuj e, jakb y by ła książką cz ąstką masywną dobrz e tera z pewn ie dużo rzeczy nara z powie, dlaczeg o dwuwym iarowe świat wymiarowe cz y świat obniżony wymiar nowo ścią w ielu la t jes t w zainteresowaniu fizyką f izycy bardz o lubi ą zmienia ć wym iary świata chociażby po t o, żeby znale źć jaki ś ekstremalny, al e ale, al e egzotyczn e stany stan y mater ii wted y narzeczoną zachowują, jakb y by ły troszkę w innym wszech świecie czym dwuwymiarowy to jest takich 3 lat płaskim mogą pa ństwo wyobrazi ć że, że m y zrobiliśmy no pu łapkę Photon, kt óra była no pewnie te j tej tego rz ędu grubo ści co c o Bolka bańki mydlane j to bardzo dobrze osiągniętej po uwa ża, że wym iar, al e tak, jakby światło poruszaj ące si ę tylko na te j łące, jakb y nie widzi zagro żone jest zaokr ąglana ani ani jeg o żona Mate czy wymiany na bon y zamkni ęte po prost u w tych 2 wymiarach totolotk a tak, jakbyśmy na zasadz ie z naszeg o punktu widzenia to m y wiemy, że na świat jest jes t tr ójwymiarowy al e, al e może moim marzen iem jest mama i większych wymiarów i tylko my udajem y, że jeste śmy w gminach na raz ie s ą są obiekty, kt óre s ą dwuwymiarowe, kt óre są cięcia p łac kartka papieru anas interesują takie, kt óre s ą jeszcz e ci ężej są obiekty t e s ą jednowym iarowe, kt óre przypominają takie tramwaj e je żdżące po szynach tylk o do przodu do teg o są obiekty 0 wymiarowych to z punkt u w idzenia f izycznego obiektem zrozumiałym jes t Atom alb o albo kropki kwantow e na IT tego obiekt tego typ u ob iekty ludz ie badają właśnie z e względu na t o, że w ten spos ób do Sejmu, jakb y dodatkową kontrol ę nad materi ą danie n ie tylk o korzysta m z uk ładu okresoweg o pierwiastk ów, al e potraf imy zbudowa ć obiekty, kt óre maj ą zaprojektowan e prze z cz łowieka właściwości energetyczne mog ą s łużyć jak o katal izatory lek i alb o alb o alb o wy świetlacze np. prawa no jedn o takich tak ich kanon icznych już w te j chw ili 1 z tak ich kanonicznych obiektów, które jes t w przyrodzie t e grafe n wynalezione mn ie John Kerry wol imy taktach Nacho n o tak odkryt y na żadne to t o tak natomiast to pan już rzeczywiście by ł wczora j wcześniej m y w tym grafe n nie to jest taka struktur a plastr a m iodu pojedyncze j warstw y grafitu elektron y zachowuj ą się, jakb y mia ły masy to czym upodabniaj ą si ę do foton ów taki elektrony ma wted y dziesi ęciokrotnie mniejszą prędkość od pr ędkości światła, al e Alego zale żność energii od od o d pędu jes t l iniowa ta k jak dla foton ów i w zwi ązku z tym pojawi ło si ę mnóstwo c iekawych odkry ć naukowych właśnie związanych z ty m, że t e elektron y zachowują si ę dwuwymiarowym świecie zupe łnie inaczej, więc to świat się zmieni b ędą ob ietnice naukowc ów i os ób, kt óre uderzają w to już dzi ś jeszcze kilka da ć nam kilka la t po prost u wszystko czeka pewn ie tak jakb y ta technologia była była troch ę łatwiejsza tobyśmy w tej chw ili używali ju ż błonę, ale zdradza nam, bo pa ństwo wystarczył o łówek i ta śma klej ąca do tak ich zastosowa ń laboratoryjnych rzeczywiście t o wystarcz a jeszcz e oczam i doktoranta daje się stał te ż ołówek ta śma i doktoranci coś ka żdy przedsiębiorca może to n ie znaleźć, al e je żeli byśmy chc ieli produkować masow o na dużej powierzchni to trzeb a straszn ie dużo doktorantów, wi ęc to rosyjskie, ale i tak naprawdę sto i pod dostatkiem dr mo że al e, al e nie ma odpowiedzi raczej b iednie doktoranc i mus ieli tylko pracować i te g łówki drug a karmazy n technologicznie chyba t o jest materiały dl a trudnej i to t o nasze odkrycie, jakb y się idzie w drugą stron ę t o na ty m z kole i dwuwymiarowej przestrzen i zamknęliśmy światłocień zbudowaliśmy tak ą kanapk ę z 2 bardzo dobryc h luster t o są strat y w osadz ie elektryczne, jeżeli jak jeste m okularnik pann ie ale, al e jak jedz iemy d o do optyk a o losac h proponuje szk ła z pow łoką anty refleksyjn ą, czyl i taką, kt óra jak najwi ęcej światła ma przepuszczać transmitować na j t o wtedy jes t robione w ten sposób, że si ę na tak ie szk ło kapel a warstw y d ielektryka odpowiedniej grubości pamięć czo łówka długości fal i na zmianę wted y robić utworzy warstwa, kt óra jes t bardz o transparentn a przezroczysta dla światła tak sam o mo żna zrobi ć idealne lustro tylko cza s zmieni ć grubo ść wars tw na 14 w te j czwarte j fal i wtedy tworzy si ę lustra t o jes t naprawd ę lepiej odbijające ni ż dowolne lustr o metaliczne można zasta ć w dom u też można wykorzystać now o to rzeczywi ście są bardz o drogie lustr a, czyli to s ą takie lustra, kt óre s łużą do zb ijania laserów wysokiej moc y w Gwiezdnych wojnac h, a nie jes t tak będzie pi ękniejszy jak się przygl ądam tak ju ż takie lustr o jest taki obra z więcej wypraw ważnych od b ite w ty m lustrze jes t bli ższy powiedzmy tem u, kt óry na, kt óre patrzym y, bo naprawdę bardz o dobre odb icie ma 1 wadę t o znaczy oprócz tego, że jest drogę to on a jest w pewnym zakres ie d ługości fal i tak ie doskona łe lustra metaliczne no to nam odbija ł wszystk ie kolor y natomiast lustr a elektryczne, ponieważ t o jes t nastaw ione na to czwarte długości fal i t o najlepiej odbieram te n świat t o d ługość fal i jeszcz e troch ę po bokac h, a pote m już ju ż, więc tak jak ten luz elektryczne, b y pan, że do ręki one si ę troszkę zmieniona maj ą jakieś jaki ś kolor wyjście dla tak iego w 2 takie lustr a zbli żyliśmy bardz o d o do siebie natywn a na odległość społecznymi strona może mo że troch ę wi ęcej i tą to prze z wype łniliśmy ciekłe kryszta ły teraz pa ństwo wiecie życie kryszta ły są tak ie obiekty, kt óre już u żywamy w telew izorach one w łaśnie są u żywane, dlateg o że mo że polem elektryczny m sterowa ć tzw . p łaszczyzna polaryzacji światła, czyl i na światło zwykl e nasze oczy zwykl e nasze, że nasze nasz e ludzk ie oczy n ie s ą na polaryzacj ę czu ła, bo t o jest stały chyb a widz ą w świetle spolaryzowany m, al e ludz ie czasam i u żywanym szkie ł przeciwsłonecznych tak ich, które odbijaj ą tylko 1 z tyc h realizacji wted y w samochodzie widać na potrzeb y przed sobą poważnie zam iast tak iego odb icia byłego NATO tam zrobi ć transparentne, bo ta m wszystk o jes t odpow iednio dopasowane Polak, oceniaj ąc my kontrolowaliśmy t o polaryzacja ten Foton zaczął si ę zachowa ć po p ierwsze, jakbym by ł czas masywną, a co mogli śmy zatrzymać te n Foton w te j wnęce oraz pow inna si ę zatrzymuje foton y, al e drug a rzecz, że jako si ę zaczął poruszać okazało się że, że poprze z kontrolę te j polaryzacj i się zachowywa ł tak, jakby śmy po mieście w dużym pol u magnetyczny m, czyl i z ja k jak grafe n n ie Elektron fizycy zam ieni na fot o tak te j naszej pracy pokazali śmy, że Foton dwuwymiarowym świecie można zamieni ć na coś c o wygl ąda Quazi Elektron do naszej rozmow y wr ócimy po informacjach Radia TOK FM informacji ju ż za kilka m inut o godz inie jedenastej 20 państwa mają go ści jes t dr hab . Jacek Szczytko wydzia ł f izyki Uniwersytetu Warszawskiego rozmaw iamy o odkryciu polsk ich naukowc ów i zakończonym cz y zwie ńczonym się prac ą opublikowano w czasopi śmie science 8 listopada teg o rok u informacj ę o godzinie 1120 po informacjach wracam y wczora j pa ństwa i moim go ściem jes t dr hab. Jacek Szczytko z wydzia łu f izyki Uniwersytetu Warszawskiego rozmaw ia o odkryc iu polskich naukowców czy s ą te ż co ś nie polscy byli zamieszani w t o metal, ale też zach ęci rozmawiamy z tego co pa n m ówił przed informacjami wyn ika, że 1 grupie naukowc ów zwi ązanych z odkryc iem grafenu uda ło si ę sprawi ć, że elektrony zachowuj ą si ę kwotą on e, a wasz e grupie udało si ę sprawić, że fotony zachowuje si ę n a jak elektron y dokładnie ta k w wyczuw a pa n absurd te j sytuacji na nud ę tak wygląda świat fizyki n iskich wym iarach, al e w ogóle na ty m na czy m chyba, bo myślę sobie, że czynie lepiej pos łać aha n o t o mamy elektron y i mamy foton y oczywi ście można zamienić no i wted y zn ów będziemy m ieli elektron y foton y tylk o na t o jest także w łaśnie do czeg o by śmy chc ieli wykorzysta ć grafe n jest jest znany z e swoich w łaściwości i w łaśnie elek elektronowyc h elektron icznych i ciekawych Stanów mater ii, które by ć mo że b ędą wykorzystan e n p . o do przetwarzania przesy łania informacji budow y jakiś tranzystor ów grafa nowych alb o tak ich rzeczy, kt óre sprawi ą, że nasz e komputer y będą zamiast 3 gigaherców mia ły 300 gigaherców n p . cz ęstotliwość procesor a to doświadczone, które m y wykop no tak zamkn ęliśmy w te j wnętrze na raz ie ciekawostkę naukow ą, ale pokazuje tak ą drog ę, bo tera z w fizyce jest bardzo modn a tzw. topolog ia, czyl i zajmowanie si ę ob iektami, kt órych w łaściwości są zdef iniowane przez metr o naszego wszechświata t o w topologii jes t bardzo tak ą obszern ą g łęboką dziedzin ą matematyk i topologia n o pewne obiekty oraz maj ą swoje właściwości ze względu na t o że, że maj ą odpowiednią podziałem symetri ę albo alb o nie ulegaj ą tak im przekszta łceniom na jej w zasadz ie t o oddzia ływanie Quazi oddziaływanie magnetyczn e tyc h naszych kwas cząstek naszy m Quazi dwuwym iarowym wszech świecie może pos łużyć w łaśnie do teg o, żeby stworzyć jakie ś obiekty t o po log iczne dla światła n o i tutaj być mo że komputerac h kwantowych symulatorach funtowych jaki ś cza s na euro graf icznych tak ich ładnych s łowach tera z w łaśnie nosowych w usz y u żyłem ale, al e w łaśnie w tym kierunku pewn ie pewnie b ędą zbiera ć nasz e badan ia t o t o w ogóle te n świat świat fizyk ów i f izyki jes t pe łen Quazi cząstek t o znaczy my upraszcz a sob ie sob ie op is świata, wprowadzając n ie, badaj ąc samych elektron ów w c iele stałym al e, badając jakie ś ob iekty, które n o zachowują się elektrodę na wk ład maj ą dodatni ładunek n p . m iejsce w taki na inne prosz ę powiedzieć, że mam y elektrony dziurę, czyl i złącze pozytywn e negatywne PN w diodach t o są w łaśnie Quazi elektrony Quazi dziur ę i tam część jednak z pocz ątkiem końca budow a liczmy rodza j perswazj i ob iektu tak iego światła, które na utwor y, kt óre w zamkniętej w l itej dzięki wnętrza tworz y fal ę stojącą, czyl i jak święcimy pa ństwo pewn ie znaj ą tak ie pi łeczki tak ie naukowe jak się ogromn ie mocn o pod łogę to zaczyna skaka ć między sufitem podłogą prawd a jak się t o dobrz e zrobi miejsce to jes t troszk ę tak że jeszcze jak się będziemy się, czyl i naszym naszą r ękę prostopadl e ta m w powstan ie fala stoj ąca światła, bo to jest taka ma tak a cienka dawn e każe w łaśnie mo żliwe jest stworzen ie fal i stojącej n o i ta fal a stojąca n ie będzie si ę n igdzie poruszała n o po prost u będzie będzie tam, gdzie sta ła, je żeli teraz my np. garaże dyskotek i, gdz ie te ż, że tych b ędzie zastosowana właśnie wychodz ą jakieś 2 jakich oblicze ń kwantowych ma m nadzieję i tras czy to t o jes t spos ób, jakim zatrzymaliśmy ten t o światła ora z, jeżeli po świecie po pewny m kątem to t o tak, jakbyśmy to pi łeczka puścili też po pewnym kątem dane zaczn ie zaczn ie odbijać od ściany i pobiegnie, w którą stron ę, kt óry nabył mamy lustram i między tymi lustram i po prost u świat b ędzie b ędzie na Rosję go ści i m ikro on a ce l w iadomo kąt padan ia nasz e konto odb icia tak, jeżeli popatrzym y, je żeli t o po zaprosimy g o odbić to znacz y, że ta m jes t, że to n ie jes t dwuwymiarowe czy to, że t o jest tak że w światło myślę, że dwuwymiarowa oczywi ście musimy si ę tam dosta ć do tego światłem, żebyśmy idealne lustra t o ono by ć w niesko ńczoność odbija ła niestety musimy cały czas świecić, bo tego świata świata idealnego nie ma n o tak, ale cz y w tak im raz ie ten t o doświadczenie ma sen s now o m ówić o przestrzen i dwuwym iarowej, więc rozum iem, że przestrzeń trójwymiarowa t o jes t taka, że tam si ę nic nie może odbija ć od niczego, bo n ie ma trzeciego wym iaru tak, al e ten obiekt który, który ta m mamy to jest t o ta fal a stoj ąca z punktu widzenia fali stoj ącej jak ma pan po pa n popatrz y na na ty m Maxima minima te j fali stojącej w jak pan zamkn ie oczy otworzyć ca ły czas ma państwa ale, stoj ąc na nasz e n ie zmienia to jes t taki set zwane stad stacjonarn e na oczywiście cały czas trzeba t o ta m tam ta m oscyluje fal a elektromagnetyczna al e jakby poza rywalu, al e tak tak, ale posta ć te j fali się n ie zm ienia ewentualn ie p o po świecie po pewnym kątem to ta fal a zaczn ie się porusza ć się takim zygzakiem zaczn ie wyraźnie odbija ć, ale będziemy nad, je żeli nada l b ędziemy opisywali j ą w tamtą palen ie w j ęzyku właśnie teg o dlateg o wzbudzen ia elektromagnetyczneg o tam propaguj e tylko właśnie tak i kwa s Śląski teg o światła takiego czwarte j fal i stojącej od lekarzy on a bardz o pięknie op isuje tak jak ta k jak masywn e Elektron i no tak i t o ile fot o np. nie trudn e fot o kontrolować pola elektryczne albo magnetycznym t o nasz a foton y udaj e się w te n spos ób kontrolować no dobrze tera z mówił pan o zastosowan iu odrzuci ł pan zar ówno dyskoteki jak i garaże i m ówi pan zastosowan ie do pomiarów to jes t tak że w tak cz y zasadz ie osadz ie nad tak no i f izyka wypada zapyta ć zastosowania chociaż, jakbym był astronome m bada ł gw iazdy neutronow e albo archeologiem t o pewn ie tuta j tak ie pytanie nie padło do teg o stosujemy technologię, bo ja n o tak, ale mo żemy się zatrzymać prz y ty m, bo archeolog mo żna powiedzie ć, że co ś wynika z czego ś alb o obroty 1 ciała wynikaj ą z obrotów strony rząd innego cia ła, a f izyk mówi stroną, al e na stronach krac h, a są f izyk m ówi zaobserwowali śmy 3 pary kwarków no dobra ale dlaczeg o nic w ie albo 7, więc chcemy, by rzeczywi ście badam y takie kwa s wszec h światy to znacz y mo żemy opr ócz teg o naszeg o wszech świata na s otacz a i b y zamiast bada ć go poznawać g o na natur ę mo żemy stwarza ć samemu pewne pewn e układy przestrzenne właśnie t o takie tak ie jak dzisiaj o charakterz e topologii bada ć co by by ło, gdyby na tych samych bo gdyby elektrony si ę porusza ły wym iarach, bo n ie wszystk ie elektrony muszą zachowa ć jak w Graphene przypomina światło większości tak ich obiekt ów elektron y poruszają zgodn ie z prawami mechaniki i klasycznej maj ą mas ę tak sam o tutaj też 2 obiektach wym iarowych dla światła gospodars tw budowaliśmy przestrzeń dlateg o świat fakty ta przestrze ń si ę potraf i poruszać no właśnie na ty m, że przeniesienie mo żna się prze z n ie pożarcie château mo że się porusza ć przestrzen i dwuwym iarowej na badanie c o by by ło, gdyby coś by ło, gdyby nasz świat dzia ła tak, że rzezie foton y by ły dwuwym iarowe były masywne reagowa ły na pole magnetyczn e jeszcz e do końca nie w iemy, bo to jest świeża o d odkrycia mam y już pewne tak ie c iekawe stany, które się ta m b ędą propagowa ły one by ć może u łatwi on a np. badan ie pewnyc h ekstatyczn e Stanów mater ii, bo n o, bo właśnie wytworzen ie wytworzen ia innymi metodam i tak ich tak ich tak ich ton ów byłoby trudn e czy odraczającą powie, że t e masywne foton y w tyc h w r ękach optycznych on e s ą badan e od o d wielu lat aż nadt o nasza nasz a prac a, jakby pokaza ła, że w sterowaniu foton y za pomocą ciek łego kryszta łu i dodaniem m u tego moment u magnetyczneg o spinu wra żliwości na kwa s na tak ie sztuczn e syntetyczn e pol e magnetyczn e jes t mo żliwe natomiast no, jakbyśmy chcieli t o zrobi ć innymi metodami t o pewnie by śmy musieli p ójść do jak ich kraj ów granicznych temperatur y bardzo silnych p ól magnetycznych, żeby to zrobi ć na prawdz iwych akcjac h czyl i dlaczego czekał w łączanie właśnie interesu nie na tyle, czeg o jest tak jak z n iego coby by ło, gdyb y było inaczej nie dac ie m y jeste śmy ciekawi, dlaczego toż to dzia ła tak, dlaczeg o matematyka trzeba cząsteczki takie mase k, jak ie maj ą, dlaczego matematyk a, która op isuje elektrony wyda wygląda tak sam o dl a światła co to znaczy t o znaczy no prawda, bo je żeli mam y, jak ie przewidywania dl a lektor ów od oddzia ływania, które mam y w tytule, który nazwał sp in Orbita, je żeli przetłumaczył j e na oddzia ływania k ierunku polaryzacj i światła t o się okaza ć się oka że, że to w zasadz ie wygl ąda bardz o podobnie zachowuj e się podobne w związku z tym mamy podobne przew idywania natom iast dużo łatwiej jest bada ć tak możemy to zrobi ć w temperaturze pokojowe j w laborator ium optycznym an i władze 2 ustaw cz y pomocy odpowiednio 2 lusterko to właśnie, bo to n ie jes t tak, że to jes t t o zwyk łe Walus tak o d dawn a na to od tylu są trzyman e u na s w Polsce na wojskowej Akademii technicznej ta m zesp ół po p ierwsze, prof . Wiktora Pieczka, kt óry potraf i robić tak ie bardz o precyzyjn e wn ęki z ciekłymi kryszta łami, a po drug ie, zesp ół po prost u Przemysława kuli, kt óry robi t o, czego kryształy mają państwo wiecie, że zrobienie takiego ciekły kryształ synteza tych molekuł, kt óre tam stosam i zajmuje 2 lata ja n ie wiem n ie Niejestem chemikiem jest marszałek śmieciarza mia ł poj ęcia ważne t o oni gotuj ą przez 2 lata od USA, ale te ż w stud ium oczyszczanie i kolejn e procesy s ą s ą bardzo pracoch łonne, wi ęc 2 próbki na doktorat wi ęcej t o wychodz i, więc rzeczywiście to dotyczy t o ta wsp ółpraca naukow a jes t tutaj tuta j tuta j kluczowa mam y jeszcz e wsparc ia się ro żnych skocz y, a wreszc ie plan y tak i eksperymen t przychodz i pa n do partner a naukoweg o m ówi potrzebuje t o t o doskonale to wpisuje pan a na 2021 pan m ówi o i dobra między tak wygl ąda na to, bo tak tak że nasz e laboratorium t o nazwa syfon ów polary polar t o efekt tonowych tak si ę nas nas nazwać nasze laboratorium metalow e ratę za łożyłem swoj ą dr hab. Barbarą piętką pozdrawiam serdeczn ie, je żeli s łucha t o n ie polecenia s łużbowego, żeby słuchać no i raze m żeśmy te z obywatel zrobili już chyba n ie odpowiedziałem pasze u żywane w radio, ale mam nadziej ę, że s łucha TOK FM i i czego czekaj ąc na ciek łe kryszta ły i mie ć jaki ś pomys ł na na w łaśnie zajm ą zaj ęcia się fizyk ą tych tyc h wnęki pote m wypróbowaliśmy pewne i stworzy ć różnych z r óżnych rzeczy r óżnych obiekt ów i ta te wn ęki ciek łych kryształów te ż by ły nasz ą kręgu zainteresowa ń po prostu udało na m si ę znale źć grupa w Polsce która, kt óra t o potrafiła robi ć zreszt ą na ten wojsko Akademia techniczna pod tym względem jest naprawd ę bardzo s ilnym o środkiem naukowym tak im renom ie w scenami europejskimi wrzenie świata n o bo te IT ciek łe kryszta ły ta technologia w łaśnie takich tak ich in żynierskich technicznych rzeczy jes t są bardz o dobrz e tam reprezentowan e dopracowane i rzeczywiście powode m s ą tak ie negocjacj e, a czy od przydałoby si ę zrobić to jes t trudne, bo się bardz o uc ieszyli, że że, że kto ś wreszc ie im dał takie wyzwan ie, którego jeszcze często si ę nie rob i, bo tak ich techn ik przed nami na świecie n ie robi ł i nie o d razu oczywi ście nie ten jes t także pierwsza o d raz u wysz ła pewn ie n ie nasza współpraca trw a właśnie 2 lata, wi ęc ta k jak pa n m ówi się um ówić na kiedy zrob imy sob ie tą publikacją n o to pewnie ten te n tat a perspektyw a dwóch-trzech la t tak ich bada ń naukowych jest jes t wa żna cz y kolejna ręka za 2 lata mam nadzieję, że wcześniej wr ócił do naszej rozmow y po informacjach Radia TOK FM informacj ę o godz inie 1140 państwa mają go ściem jes t dr hab . Jacek Szczytko wydzia ł f izyki Uniwersytetu Warszawskiego informacje o 1140 po informacjach wracam y do program u of f czare k wczora j stud io dr hab. Jacek Szczytko z wydzia łu f izyki Uniwersytetu Warszawskiego śledzenie dobre rozmaw iamy o odkryc iu polsk ich naukowców odkryc ie, kt óre zosta ło opubl ikowane w czasopi śmie sc ience co te ż my śli jes t bardz o ważnym przebili śmy się tak ja takowych w ogóle n ie jes t łatwo rozumie publ ikowanie w powa żnych czasopismach tuta j mam y do czyn ienia z publikacją, która dość jes t prawie ca łkowicie Polska tak na t o oczywiście z bardz o się c ieszymy z teg o, bo ta m też wsp ółpraca US Uniwersytetu Warszawskiego wydzia ł wydzia ł fizyki mieli śmy wsparc ie teoretyczn e z Instytutu f izyki pa n Michał Matuszewski z Witoldem Bartoszewskim tą t ą prac ę wykonal i najmn iejsze wsparc ie uniwersytet ów Southampton od Pawła SA Legal taki akto r te ż pracuje skokow o pod Moskwą i o n na m jak doradza ł co z NATO co najmn iej w potrzebną na duch u, że t e wyniki, kt óre otrzymali śmy naprawd ę interesującej o mo że mieć zastosowan ie w łaśnie tyc h uk ładach tak ich patolog icznych, wi ęc t a ta nasz a współpraca rzeczywi ście si ę uda ła oczywi ście trwa ła niemal o trwa o d k ilku lat ma m nadziej ę, że w przysz łości te ż b ędziemy mogl i co ś ciekawego publikować takie okrągłe zdan ia powiedziałem, bo ca ły czas zastanawiam na d tym pane m pana pytan ie, które pa n zada ł poprzedniej części do czego t o może s łużyć i także miksował są odpowiedzi, że n ie na czyst o nauka nas interesuje to trochę tak n ie jes t tak, że to jest tylko czyst a nauka, dlatego że wydaj e si ę, że jedna k, kto mo że mieć zastosowan ia po p ierwsze, my śmy bardzo chc ieli w tej w te j wn ęce jeszcz e włożyć w t o w r ękę Emiter światła i tera z je żeli, jeżeli te l itery światła będą odpow iednio do strony tej długości fal i, która ta m jest zamknięta mo że si ę pojawi ć bardz o egzotyczny stan materii, al e wtedy Koneser to rozwi ązanie Wajda wciąż n ie będzie t o dwuwymiarowe właśnie t o jes t także t o jes t tak t o jestem to jes t także o tym, że t o jes t dwumetrowe cz y n ie oczywiście decyzj a auto r prac y decyduj e matematyk a dlateg o, że je żeli my jeste śmy w stan ie opisa ć na s nas z na nasz wszech świat to co to c o się dz ieje w dane j pr óbce, jakb y osobn o, opisując trzec i wym iar kt óryś, a osobn o pozosta łe 2 to wted y z punktu w idzenia matematyk i kt óra, kt óra w odpow iadano napytan ia, które zadali śmy w przyrodzie t o to to to z punkt u widzenia matematyki ten obiekt zachowuj e si ę ja k ja jak wymiarowe i wtedy i wted y takie tak ie stany, kt óre s ą zmieszanym stan ą światła mater ii, dlateg o że ten tere n l itery będą poch łaniały foton y jednocześnie, emituj ąc t o po prostu stworzy na m zatem kwota si ę odbić od luste r znowu pobudz i na Emitel, kt óry emituje Foton arbiter będzie, al e emitował w górę cz y w bo k we wszystk ie stron y mo że emitować pewn ie w najbardz iej wzmocn iona akcj a będzie będzie górę t o znaczy tak, żeby si ę przebić przez nią prze z Bogdankę i t o prowadz i do sterowania na grunc ie rzeczy też budowaliśmy tak i ma ły Lasek, bo zwykle zaszczytam i rozkładu i teraz ludzie Rubina cz y tak mo że może zaczną teg o, że jestem taka materia, jaką jak o deser, bo zadaj ą tajna, który nie nagrod a Nobla obok ju ż w latac h dziewięćdziesiątych t o było kondensa t otworzyć otrzyman e w ultra zimnych, a to ma t o na pewno Kelvina t o potem f izycy cia ła stałego zbudowali układy w łaśnie tak ich wnęk półprzewodnikowych to by ły tak ie warstw y półprzewodnika, kt óry był odpowiednio kapelan a 1 na drug iej w środku tego tej, gd y wn ęki wted y by ła tzw. studn ia kwantowa no i ab y nastąpiła nast ępowała anihilacji elektronów dziur to bardzo ładnie świeciło n o i ta m powstawa ł w łaśnie kondensat Bożego jest tajn a miliard raz y większej temperaturz e ni ż dla Stanów atomowyc h, czyli 4 Calvina nie znan o Kalina tylko 4 no i pote m był, by wej ść, żeby ten kondensatu trzyma ć w temperaturz e pokojowej i w niekt órych materia łach na materia ł organicznych Proteina cz y bia łka cz y tyc h był układ da si ę dzi ś barwników organicznych uda ło si ę nawe t uzyskać t o w temperaturze pokojowej i tera z te n ten ten te n Koneser brzegami ten te ż my to jes t tak a czysta mechanika kwantow a kt óra, kt óra sprawia, że układ makr o z topowych taki naje m du ży zachowuj e się wsp ólnie jak 1 jak 1 organizm, a my zap isywane tylko 1 funkcję falow ą i tam funkcję falow ą pote m możemy wykorzysta ć w ielu w w iele w w ielu sytuacjac h n p . do budow y właśnie komputer ów kwantowyc h alb o symulator ów kwantowych czy państwo w iecie, bo wszyscy wszysc y us łyszeli pewn ie k ilka tygodn ie temu Google mówił, że ju ż ma właśnie kompute r kwantowy, który na razie jeszcze n ie lecz no właśnie te, a już o d paru la t s ą symulator y kwantowe t o s ą uk łady, które n ie s ą jeszcz e komputerami no bo t o n ie s ą un iwersalne progra m pro progra m owaln e maszyny, ale są to s ą maszyny dedykowan e do pewnych do pewnych zada ń te maszyn y np. doskonale potrafi ą muszą zrobi ć obliczenia numeryczne s ą jes t kilka prac, które pokazuj e na raz ie na tak i przykładowych rozwi ązań, gdzie jakimi ś prostymi funkcjami t o s ą bardzo skompl ikowane n p . u, jak ie si ły potencja ły 2 cząstek w zasadz ie są obl iczane w łaśnie tymi algorytmami kwantowymi, ale może n ie na komputerach tylk o na symulatorac h tak ie rzeczy pewnie s ą w nasze j w naszej zaś w naszym zasi ęgu tylk o mus imy tylko zrobi to s ilne sprz ężenie światła mater ii, więc w ty m kierunku pewn ie teraz będziemy z balete m, b y zmierzać n o dwutorowo 1 to s ą rekompensaty drug ie są stan y to log iczne światła ma m nadziej ę, że ktoś będzie miał z e zmys łów na tyle praktyczn e, że pote m t o wykorzyst a do dociekliwość tak zaczęła we wsp ółpracy przez wojsko techniczną też pomag a fizyk ą, bo f izycy dodatkiem piękno duch a c o ta m badają sobie prowizję trzeba tonowa ć wychowan ie fizyczne w łaśnie wej ście klej e co pami ętam tego nie w iem w każdym raz ie on i bardzo pilnuj ą np. ochrony jak t o powiedzieć własności intelektualnej dodano, więc o d razu d a zrobić opatentowal i ta t o rozwiązanie nie wiem c o będzie dzi ś student ów polsk ich uczeln iach w iele tylk o, że n iewiele jes t wdrażanych to prawd a oburza si ę na p ółkach NATO t o tak b y, jakby n ie wystarcz a opatentować bez potrzeb y ca łego systemu ta k na czyta, dlatego że zostania uczeln iom naukowcom to prawd a, al e dlatego no podj ęliśmy wsp ółpracę z jakimi ś firmami te ż z zagranicznymi, których n ie b ędzie teraz ma m się chwalić czy nie, al e t o po prost u w rzeczywi ście chcieliby śmy zainteresować ty m rozwi ązaniem techn icznym jakie ś inne i filmy raze m w Polsce w Polsce jakb y jakby nie n ic n ie nie ma t e o takiego jest ścieżka pogl ądy tak że podatnicy sponsoruj ą nauk ę naukowc y dokonuj ą odkryć tylko, że opatentowany albo le żą na uczeln iach alb o s ą sprzedawan e prywatny m podmiotom, kt óre t o na ty m zarabiaj ą kasę wydaj e, że jakoś na s do antropolog ii panie profesorze n o jako ś tak to wygląda inaczej, al e to chyba wygl ąda tak w og óle na ca łym świecie, że że, że ja k do podatnik ów to wraca w te n spos ób, że maj ą zysk po p ierwsze, b ędą n ie pob ierze moralne ze wzgl ędu na t o, że może rozpali ć c iekawe badania oczywiście orga n, lecz to jes t tak a, że że, że te ż rozwi ązania techniczne jednak jedna k jako ś potem wracają, je żeli są zrob ione w danym kraju t o 3 z opłat l icencyjnych czy, je żeli jes t mo żliwość wyprodukowan ia tak ich rzeczy w kraj u t o wtedy te ż to też odpow iada nie ma możliwości produkowan ia takie rzeczy w kraju nie wiem czy t o zrobił VAT w związku z tym marnie 2 lata potraf i czekanie 2 lata tak, by nie jes t temp o, które satysfakcjonuje, ale t o chyba w og óle na dlaczego, bo to jes t pytan ie cz y ty m cz y za granicą jest troch ę inaczej t o znaczy naukowc y rzeczywi ście odgrywaj ą bardzo duże rzeczy nie wszystk ie są wszysc y maj ą potencjał, że tak powiem komercyjny ta k na niekt óre rzeczy trzeba postępować niezależnie o d teg o czy wydaje na m się, że b ędą mia ły zastosowanie czyn ie, bo grun t na razie nie wiemy czy praw o n a prawo patentowe jest takie, że że, jeżeli teg o nie odpowiednio wcześnie si ę n ie zg łosi t o n iestety, ale pomys ł przepada tak na m wted y po prostu co ś opubl ikujemy, a n iem Japończyk czy innych to przeczyta j wdroży prawda jest tuta j pod tym wzgl ędem n iestety, ale n ie zawsze, al e talent patent ów, al e zm ienia to trochę patentoweg o na tym, że ktoś, kt o kupił pote m komuś zabra ł na m zabroni ł np. opatentować pokazał kilka zrobić opłaty, ale wydaj e si ę, że z punktu w idzenia akurat ochron y podatn ika, który kt óry, który wyda ł pieniądze na te badan ia t o akura t opatentowanie czegokolw iek cz y próba ochron y tego w łaśnie, żeby n ie tylk o zrobić publikacje, al e żeby, żeby pojawi ło się, jak ie zastosowan ie jes t chyba w Polsce racjonalnym ra z drugiej druga rzecz jes t taka, że no c o c o jego podatnik z tego ma, ale to jes t pytanie w ogóle c o podatnik ma zupe łnie nauki to znaczy mo że mo że tym specjalist ą o d czarnyc h dziur alb o na Jasną stronę na Herbach archeologom c o trudno jes t co ś opatentowa ć, n iemniej no t a jak w iedza naukow a cz y to, że przy okazji udaj e nam si ę wykształcić ludzi, kt órzy są pe łni ciekawi świata t o jedna k pew ien sposób wrac a dl a do spo łeczeństwa, bo jednak m ądre społeczeństwo cz y wykształceni wykszta łceni ludz ie na buduj ą ta m te n trend te n kraj, jakim schorzen iu spo łeczeństwa dzisiaj mądrzejsze niż n ie wiem 5 lat temu 10 lat tę czy wszystk o si ę zmienia bo, al e tak że jak ja jeste m w swo im w swo im wieku w swoim w ieku to to auto uzyskuj e oczywi ście, że tam młodzież m łodzi ludzie więcej czasu sp ędzają telefonam i komórkowymi na YouTubie tam książek wydają si ę, że ja k ja by łem n p . w mo im w ieku to m to tamt o pokolen ie też uzyskiwała ona jakoś na m na naszą m łodzież wydają się oni s ą po prostu inni cz y oni maj ą na w łaściwym inne mo żliwości w łaściwości inne inne i inny spos ób si ę rozwijaj ą i to, że nasze społeczeństwo eg o, jakby mus i się mus i okrzepnąć musi si ę dostosować do tyc h nowyc h technolog ii które, które s ą do nowyc h mo żliwości dyskusj i, a za pomoc ą medi ów społecznościowych i mieć jak ąś szczepionk ę na na s, ale kłamstwa, które się ta m pojawia i pseudonauki też chyb a b ędzie powoli ewoluowa ł, wi ęc to chyb a to społeczeństwo znalaz ła się w 1 z tyc h przyczyn, dl a których wart o uprawia ć naukę t e dotycz ą badan ia naukowe jest t o, żeby właśnie by ć rodzaje m teg o układu odporno ściowego na na s na pseud o naukowe zagro żenia alb o n a w przypadku pieni ędzy i uprawia histori ę na populistyczne zagrożenia ta k na tyc h ka żda ka żda ka żda dziedzina niesie z e sob ą jednak jaki ś jak ąś wiedzę, kt órą dzięki n iej ci ężkiej prac y m. in. redaktor ów naukowyc h kt órzy, którzy starają si ę zmusić naukowc y do teg o, żeby jednak jaka ś ta dyfuzj a w iedzy w prawd a przez poprzednie tak ie audycj e teraz n o t o jedna k kszta łcą ot o spo łeczeństwo pokazuj ą pokazuj ą inne mo żliwości myślenia otwarcia si ę na na wszech świat może morz e by ło różnych wym iarach np. 2 np. naszeg o, a w mi ędzyczasie o d pa ństwa do czasop isma sc ience wydan ie z 8 listopada teg o rok u, czyli świeżutkie zaraz wraca m ta m znajd ą pa ństwo bardzo interesuj ący artyku ł oczywiście dla c o najmniej dr hab mam y mam y te ż opis popularnonaukowa, że państwo znajdz iecie gdzie ś na stronac h na nauk ę w Polsce to jes t serwis Polska agencji prasowe j starali śmy si ę opisać t o spos ób, al e popularnonaukow e tak jak tylk o potrafi ła bardz o pan u dzi ękuję dr hab . Jacek Szczytko wydzia ł f izyki Uniwersytetu Warszawskiego był pa ństwa i mo im gościem informacje Radia TOK FM ju ż za kilka minut o godz inie dwunaste j po informacjach Mikołaj Lizut i jego progra m, a dz isiejszy przygotowa ł Paweł Ziętara, a na d jako ścią czuwa ł Krzysztof właśnie dzi ękuję do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA