REKLAMA

Nowy Peugeot 208 oraz sprzedaż aut we Francji

Codzienny Mag. Motoryzacyjny
Data emisji:
2019-11-15 19:40
Czas trwania:
11:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
codzienny magazy n motoryzacyjn y dobry wieczór codzienny magazyn motoryzacyjny Jacek Balkan Sławek Paruszewski pi ątek koniec tygodn ia zbliża się weekend t o c o m ówiłem na początku tygodnia prz y okazj i jak wspomina łem o ty m, że praw ie na pewn o tak koncert pa ństwa po łączyć z koncerne m co ja powiedziałem, że Francuzi robi ą dobrą robotę n o bo tuta j tak tak mówiąc zło s łone i opl a, a na swo im rynku rz ądzą, bo je śli chodzi o model e w łaśnie mamy Rozwiń » statystyki Samaru za pierwsze 9 miesięcy we Francji sam e francusk ie samochod y słuchaj no nie b ędę si ę przepytywał, bo ja my ślałem nawe t są podejrzewa m, że clio mo że być liderem, bo kl ienci świetnie sprzedaje w Europie całej we Francji minimalnie wyprzedza on o 3000 sztuk 7073 przez peugeota 208, którym za chwilę tylko tym nowym par ę s łów, bo ju ż jeździłem po emisji tr ąci dok ładnie sob ie podz ielili samochodam i m iejskimi podium Citroën C 3 jest na trzec im miejscu je śli chodz i o SUV - y crossovery t o jest pewn a n iespodzianka, bo ich TOK w pierwszej trójce nie ma jes t 3008 potem s łucha jest kaptu r na sz óstym miejscu jest po 2008 tej na dziesi ątym jes t Citroën C3 Aircross jest 1 maluszek w dziesiątce not i jeg o zapomn iany trochę w Polsce, ale przejd źmy do rzecz y do tej 200 sanki 200 ósemka pod t ą nazw ą istnieje 7 lat wcze śniej było 200 siódemka też samoch ód miejski 200 ósemka premiera jeździliśmy no ja na pewno je ździłem dość szybk o na wiosn ę 2012 roku natomiast pote m na dłużej w testach je ździ na tak ich ozna k premierowych t o był p ierwszy rząd, w kt órym zegar y były nad kierownic ą taka nowa koncepcja do te j pory uwa żam, że najlepiej t o sprawdza właśnie w małych samochodac h, czyli w łaśnie, czyli 200 ósemce t o oczywi ście pozostało, ale to nie jest najważniejsza cecha te j nowej generacj i po 7 latach doczekaliśmy się nowej generacj i ta sam a Platforma c o opel corsa samoch ód si ę zmienił bardz iej w stosunk u do poprzednika c o znacz y nowy 208 bardziej r óżni od poprzedn iego niż nowa corsa poprzedni, al e te ż nowa po 208 bardziej si ę r óżni o d ni ższy starsze 207208 i wcześniejszych 206200 wszak tak uważnie nowy m prawem tak a t o zupełnie nowy samoch ód, a 200 siódemka sprze d pow iedzmy 1012 lat by ła wersj ą rozwojow ą 200 szósty nowo ść, a 200 ósemka by ła wersją rozwojow ą 200 siódemki prawda jest taka, że popatrz y t o mn óstwo cz ęści łożyska f iltry, a pasuj ą do 200 szósty 200 ósemki i czu ć w ty m samochodzie było my śmy to n ieraz te ż podkre ślali, że jaki ś tam nie by ł silnik, jakie tam n ie było zam ieszania, jakie tam n ie by ło a jaka tam n ie było przebieg ł ten samoch ód jes t po prost u ciasne m ówi Stary Sącz 8 i przegryw a konkurencj ę na w łaściwości jezdne z n iestety z wi ększością konkurencj i tak było parę lat tem u dziś nowy starosta kredyt te n samoch ód bardz o zmienił rzeczywi ście Korsze Corso pojedz iemy t o pow iem wi ęcej, bo już opisywałem ją z te j prezentacji statycznej wrażenia by ły parę tygodni 3 miesięcy temu teraz 200 ósemka ju ż ju ż miał okazję jeździć nied ługo, więc też nie b ędzie ca ła audycja natomiast, zan im pow iem o tych wrażeniach krótki kr ótkich jazd t o tak samochód przed wszystk im jes t tak jak m ówię bardzo różni od Odry o d pierwszej generacji natom iast si ę różnią rozmiarami s łów jes t 89 c m dłuższy 3 cm szerszy jes t na pewn o przestronniejszy baga żnik ma 25 l wi ększy, czyli t o rzeczywi ście jes t kawał samochodu t o za dużo pow iedziane na 4 m 6 cm to już sz ósty już konkret je śli chodzi o o t ą klasę o segmen t de no w środku się zmienił trochę n ie jest a ż tak bardz o podobn ie 500 do 500 ósemki w środku jak jakieś zapowiadano pół roku temu, chocia ż w Genewie już mo żna by ło zobaczyć, że to nie będzie identycznie, że nie b ędzie klon 500 ósemki natom iast co pozostało to jes t te n kokpit natom iast swoje trójwymiarowe wie, że to co dzi ś przed sob ą Tomasz tak jakby 2 poziomy bliżej ma pewn e wy świetlane rzeczy i g łębiej masz inne, ale uczy ć tego nie wolą się to podoba t o jes t dobre rozwiązanie nie mam z ty m żadnego problem u jest większy ekra n na konsol i środkowej 1 rzecz mi ta m właśnie uwa żam, że zrobione gorze j ni ż 500 usuną po 508 cala wie ś i sedana komb i tak s ą takie klaw isza jedyn ie w cudzysłowie fortep ianowe konsol i środkowej naw igacja radio telefon i t d. tak dalej on e są łatwo dostępnej szybk o można nauczy ć tu te ż klaw isze są, ale te sam e funkcj e, czyl i nawigacja rad io ta m telefo n ustawienia są n ie na klawiszach tylk o nad klaw iszami na takich panel dotykow y trochę an i akcj i na klawiszach s ą mniej ważne rzecz y jak zobacz y takie jak ta m jakie ś światła awaryjne jak inne rzeczy uważam, że powinno być na odwr ót, że t o jednak najważniejsze po imieniu no dobra ora z światła awaryjne w og óle mógł by ć w innym miejscu, ale ja nie mog ą być muszą po środku ja wiem, al e akurat n ie na klawiaturze m ówi, bo to w wielu samochodach są cięcia, al e mówię, że te wa żniejsze rzeczy powinny by ć na klaw iszach, a nie schowan e w głębiny o d tak a jes t moj a opinia na ten temat dziś t o jest dl a komisji nie podoba ł ekran ie duże miły łatwy w obsłudze, al e graf ika jest znajoma oznacz a dziś Zobacz te ż zrobione, że tam mas z t o radio kl imatyzacja nawigacja to wszystk o z g łębi i wcal e tak łatwo dotykow e uwa żnie, al e ja spróbuję zacząć tak sam o podr óżowania tak samo organizują lekcji też ta m musia ła troch ę wcisnąć te n do tych Wola mi ęta przyciski t o jest moj e największe zastrze żenia do obsługi teg o samochod u bo, bo ju ż stresu pytan ia często będzie stanowisko no cz ęściej ni ż t o np. wydaje si ę na ogrzewanie przy no my ślę, że cz ęść wywoływał funkcj e albo tą funkcj ę c o za funkcja jest z nami zamkn ął się z nawiewu lojaln ą na pewno, je żdżąc na krótko sto i 6100 km częściej u żywają tyc h wszystk ich funkcj i niż tych lekarz y, ale dobra t o ka żdy może sob ie ocenić sa m jest działka t o do w łasności nie ma klimatyzacji na zewn ątrz jak t o je ździ nie ma czego nie ma tych okr ętów do kl imatu walczyli n ie możemy ustawione natur a ani nawiewu tak o d razu pomocy pokryt ą mus imy si ę dosta ć odpow iedniego Młyni, które wywo łały właśnie no ale z drugiej Peresa na s skuteczn ie do tego przyzwyczajona parę la t ja się trochę do sa m, al e jak widać w niekt órych u nas zwyczaju an i zamykana, gdyż tak i samochód na stałe, gdyb y go po prost u kupił kt óregoś dnia no t o wtedy musiał okaza ło, że to po prost u kwest ia przyzwyczajenia jednak dz ieci ta r ęka idzie i tyle no pewnie tak, gdy ż tylko ca ły cza s przypomnę mieliśmy problem z e stosownym d ługodystansowe kaktusa, gdyby nie t o pewn ie by śmy krytykowal i t o rozwi ązania, a tak naprawd ę wnosz ą okazało ca łkiem dobra, zan im ruszymy jeszcze pow iem, że jak t y patrzysz na zewn ętrzne to widzi, że t o z oplem corsą stylizacj ę zupe łnie nic wspólnego bardz o dobrz e s ą tak ie trochę 508 co z ty m światła z przod u tylne lamp y widziałaś po łączone tak tak a nowa moda od paru la t się z takim tle taką poprzeczk ą plastikową po łączone z Saratowa tak do ść fajne t o wszystk o wygl ąda jes t bardziej masywn y ni ż corsa jes t mniej spokojny m g łosem spokojniejsza z zewn ątrz i na zewnątrz w środku t o jes t taka moja op inia po pierwszych oględzinach Atu jeszcz e jeszcz e miał okazj ę je ździć 1130 mówić coś no 8 z t ą świadomością m ówić coś się w tak im małym samochodz ie też b ędzie w cors ie to s łucha się zb ieranie źle ma 87 do setki wydaje si ę, że mo że tak być m ierzone oczywi ście bardzo fajn ie ten samochód jeśli zna, al e ta k jak mówi za kr ótko, żeby t u jeszcze je ździe autostrad ą oczywiście miasto jaki ś ta m trasy szybk iego ruch u staram się wsz ędzie w ty m samochodem pojechać oprócz teren u, żeby mie ć jakie ś poj ęcie uk ład k ierowniczy jest normaln y dobr y albo dobr y nawe t wygodne fotele, ale co można po 2 godzinach jes t wi ęcej powiedzieć ni ż to na pewno n ic nie bolało to znacz y generalnie tak że, że to n ie jes t samoch ód, którym wie, że coś co ś tam nie może si ę u łożyć ustawić to jest dobr a wiadomość o 8 stopniowy automat dzia ła sprawnie m iejsca st ół jest więcej niż w poprzedn iku tak patrzy czy od tyc h cenac h m ówiliśmy n ie mieliśmy n ie tak jak m ówiliśmy, że najta ńsze 54  001275 bez turb o, a turb o t o mam y 12101130 są wszystko 3 cylindrów i jes t d iesel 15100 zakładany Peugeot m ówili, że 5 % może, ale chcą mieć d iesla w ofercie jest o n elektryk, który b ędzie dostępny ju ż na wiosn ę elektry k kosztuj e 1249 elektryka też oglądałem sta ło, bo spalinowego bardz o niewiele różni ma troszkę inny gr ill jakąś literk ę etapami i stoją gdzieś w środku bardzo ma ło różni to jes t celowe, żeby te samochody si ę nie w łaśnie prawie n ie r óżni odr óżniały, jakby zerknął jeszcze jak Acta 200 ósemki można gdzie ś kupić tan iej ni ż 54 są pan i pani uprawnienia to b ędzie mo że, al e pr óbuje próbuje pr óbuje namierzyć jak jes t z dost ępnością tyc h samochod ów w Polsce cz y jest jakakolw iek ustawa znacz y zamawia ć na pewno mo żna, ale on e przyjadą pewnie za kilka tygodni prawd a n ie ju ż są na nie dosta ł ju ż został ju ż ruszyły z teg o c o widz ę to samochody si ę powoli zaczynaj ą pojawia ć u dilerów, al e jeszcz e na wyprzedaży s ą w, a dziś tuta j zdjęcia nowej jeszcz e za tak ą trzeba jeszcze 2 to jes t zarejestrowana o to czy Tomasza w Zielonej Górze Sławek to n ie jest an i ton ie to nowość może w ka żdym razie je ździłem taką granatową do ść ładny jest kolo r pasuj e do tego samochod u jes t tak i żywy do samochodu Miejskiego poselstw o konkurencja ogromn a jak wiesz co tu jes t konkurencj ą i w Europie w Polsce aren ą cl io opel cors a Skoda fab ia to szczeg ólnie w Polsce Toyota Yaris t o również szczególnie w Polsce, wi ęc tuta j łatwo na pewno nie b ędzie n ikt nie odd a sk óry tak łatwo i corsa ma corsa jes t chyba niestety opel nie w iem cz y musi, ale na pewn o będzie później nową corsą w Polsce pojedz iemy w grudniu prawd a s łyszeliśmy w październiku pokazan y była cors a we Frankfurcie w Genewie przy pan nie n o tak musi być po prost u Francuzi tutaj rozdaj ą kart y natomiast będzie sz ła sprzedaż n ie mam pojęcia, bo t o są jednak wg mnie bardz o różne samochody, mimo że mają t e same s ilniki tą sam ą Platformę, ale zastrzegł, że tak to sobie robi ć jak było 1 to oznacza, że bardzo l iczy ju ż żony nie s ą identyczne na raz ie żadnej stopy nie było n ie zauważyłam oprócz tyc h drobiazg ów co m ówiła głównie chodz i o obsługę wnętrze, że ten, kto jest to je j do 5 nowy samochód, który naprawdę czekam, żeby się tak n im porządnie, żeby był, żeby żadni porządnie pow inien ja też mam wra żenie, że t o jes t auto dużo lepsz y od poprzedn ika ojc a, kt o na pewno zdecydowan ie czek a występ skoro jes t tak sam o cors a też, ale znacznie zestarza ł i rozwi ązania jes t, że taki wyskok cors a m imo wszystk o by ło jednak lepszy m samo tak ocenia nas z układ k ierowniczy dla zaw ieszenie wi ększa bardziej jakaś taka jest przestronn a jasn a, wi ęc ja rozum iem, że corsa wchodz ąca do przeszłości on a by ła wersją rozwojow ą te j wcześniejszej, a to mimo wszystk o by ł samoch ód wi ększy wygodn iejszy bardziej un iwersalna bardziej rodzinny t o aż trudn o miejski m ówić o du żej rodz iny, ale 200 ósemka może być urzek ła w cudzysłowie 7 lat tem u tym rozwi ązaniem stylizacyjnych to się o d razu spodoba ło i ma ła kierownica zegary na d ty m to pozosta ło to znak szczeg ólny peugeot ów wielu to jes t fajn a sprawa Sławek Paruszewski Jacek Balkan bardzo dzi ękujemy miłego weekend u do us łyszenia w poniedzia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CODZIENNY MAGAZYN MOTORYZACYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA