REKLAMA

80 proc. życia spędzamy w budynkach, więc muszą być "zdrowe"

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-11-15 12:40
Czas trwania:
18:36 min.
Udostępnij:

Czym jest budownictwo pasywne? O jego zaletach, kosztach i najczęściej popełnianych błędach rozmawiamy w czasie konferencji i targów 4Buildings w Katowicach.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
t o jes t rapor t gospodarczy Radia TOK FM Aleksandra Dziadykiewicz zaprasza m dziś jesteśmy w Katowicach na konferencj i na targach fo r Building, czyl i takie spotkanie, gdz ie bran ża budowlan a mus i zastanowić nad ty m, jakie ma wyzwan ia przed sobą jak na nie odpowiedzie ć, b o tak nowoczesn e technologie t o w iadomo ogran iczenie emisji, b o w sumie być może wiele osób sob ie zdaj e sprawę z teg o, że budown ictwo jak o tak ie jest 1 z najbardziej em isyjnych jedna k dz Rozwiń » iedzin gospodark i ograniczenie odpad ów w budown ictwie i w ogóle w izja teg o jak budowa ć dom y jak budować mieszkania także, b y one by ły w łaśnie zdrow e mn iej pochłaniały energi ę i bezpieczne dl a tych, kt órzy b ędą w n ich mieszka ć dzisiaj ze mną jest pa n Kamil Wiśniewski architekt entuzjast a budown ictwa pasywneg o i za łożyciele Green serii Green, czyli dzień dobr y pan ie Kamilu dobry w itam serdeczn ie entuzjast a budown ictwa pasywnego, czyl i w łaściwie, jakiego cz y tak ie, kt óre zapewni ą szereg aspektów taki pozytywn y dla użytkownika dl a osób, kt óre w ty m budown ictwa inwestuj ą, czyl i mam y budynek, kt óry jest przygotowana Czterypory roku, kt óry z 1 strony gwarantuj e maksymaln y komfort temperaturow y jakości powietrza zosta ł u podst aw teg o budown ictwa, a w drugiej kolejności zapewn ia pe łną niezależność energetyczn ą t o niezależność energetyczna na chwilę obecn ą jes t tak im cele m r ównież samym w sob ie czy zwracamy uwag ę na t o ile budynk i energ ii zużywają z e wzgl ędu na tendencję wzrostow ą ce n no śników energii w zasadzie 30 lat istnienia wzrostowa si ę te ż mocn o i drugi tak i aspek t w łaśnie komfortu la t, czyl i sk ierowania budown ictwa w kierunku u żytkownika czy komfort u w łaśnie jakości powietrza w ty m ratuszowego tak ich aspektów zdrowotnych z ty m związane z klube m zdaj e sob ie spraw ę, że w zasadz ie pieszą 60 % jeg o życia sp ędzamy w domac h lu b m ieszkaniach 80 % życia w og óle, w jakich budynkac h o r óżnym przeznaczeniu i t o w jak im przebywamy środowisko ma bezpo średni wpływ na nasz e zdrowie samopoczuc ie po średnio wszystk ie pozosta łe aspekt y naszego życia za chwilę będziemy t e wątki rozwija ć, ale chciałaby wr ócić do tego c o pan powiedzia ł, czyl i do oszczędności energ ii oszcz ędności zu życia energ ii w pierwszej chwili kto ś myśli o o ty m ile energ ii zużywa budyne k czy dom u to łatwo się my śli światło albo pr ąd, które zu żywają nasze sprzęty, które mam y w dom u, ale Energa to nie jest tylk o t o podate k tak przygotowan e zasady dzi ęki tem u, że ma ograniczon ą ilo ść stra t energ ii, że w zasadz ie jeste śmy kompletnie niezależnie od tego c o si ę dzieje na zewnątrz jesteśmy w stanie realizowa ć budyne k, który będziesz bilansową na 0 albo będzie potrzeb a tak niewiele, że t o, jak ie źródła energ ii do niego dostarczym y będzie w zasadzie gwarantowało pełną niezależność energetyczn ą, bo mówimy tutaj warto ściach tak ich ogrzewania teg o typ u obiekt ów na poziomie 3 z ł za metr kwadratowy na ro k często jes t poni żej i t o daje taki pogląd, że w zasadz ie halę sportową ostatn io robili śmy taki wywiad po 10 latach eksploatacj i takiego pot ężnej hal i sportowe j pe łnowymiarowej, kt óra o 600 zł miesi ęcznie koszt y koszty ogrzewan ia c o daj e sum ę 8000 rocznie zam iast 5060  000 to kosztowało do te j pory bardz o podobny m obiekcie, który jest, który stoi dzi ś gm iny obok, wi ęc oszcz ędności s ą ogromne co wi ęcej c o c o trzeba kalkulować przy teg o typ u budynkach t o tak naprawdę trwałość ora z tych rozwiązań, je żeli mamy budyne k jak w przypadk u tyc h obiektów standardzie pasywny m zimą rozwi ązano wszystkie problem y zwi ązane z fizyk ą budowli t o t o n ie w tych budynkach w te n spos ób nie dochodz i t o zn iszczenia tyc h obiektów cz y w sposób przez grzyb y pleśnie potrzeb a modernizacji pośrednik to te ż pokazały pierwsze badan ia po 30 latach eksploatacji, bo t e budynki p ierwsze po 30 lat, że po tym okres ie tak naprawdę n ie potrzeb a żadne modernizacje okazało si ę jak rob iono badan ia wszystkich materia ł, który zosta ł do tego typ u budynk u u żyto pewnyc h właściwości fizyczne okazało się, że parametr y s ą dokładnie ta k jak w dniu budowania co oznacz a, że po 30 latach potrzeb a modernizacji 30 lat no t o ju ż tak a perspektywa czas u, kt óre rzeczywi ście porusz a wyobra źnię, a pan obserwuje te branże na c o dzień pewnie i to jes t jest zadłużony chciałem pan a zapyta ć czy to jest te n k ierunek budownictwo pasywne, kt óre rzeczywi ście si ę tera z rozw ija szybciej czy z n imi większe za interesowanie ni ż by ło wcze śniej ogromn e zainteresowanie t o widz ę potem ma przej ąć prowadzi ć szkolenia ekspert ów i dl a inwestor ów i w ostatnie 2 lata i jes t ogromn a tendencj a wzrostow a łącznie z tak imi u żytkownikami jak las y państwowe kt óre, których szkoli swyc h pracowników s ą oskarżone r ównież s ą zobl igowane do teg o, żeby realizowa ć budynki wy ższą efektywno ść energetycznej, tote ż zaczyna wymaga ć chwilę praw o tak naprawd ę w przysz łym roku mam y standar d niemoc energetyczne w ca łej Europie c o tak naprawdę, bo pozwala szacować mn iej wi ęcej 70 % budynk u pasywneg o i rozwi ązań i pewnyc h element ów musi po prost u w tyc h budynkach bezwzgl ędnie należy uczc iwie spełnić nadchodz ące norm y budowlane jest t o r óżnica pomiędzy tradycyjny m budynkiem, który za ro k będzie obowi ązywało standardem pasywny m za chwil ę b ędzie marginalna cz y to dotycz y wszystk ich, czyl i np. tych, kt órzy buduj ą swój dom dl a siebie alb o dewelopera, kt óry buduje ca łe osiedle czy teg o obiektu jak t o jes t oczywiście się b ędzie obowiązywał wszystkich, czyl i wszyscy b ędą musieli spełnić standar d niemal 0 energetyczne, więc t o jest tylko m y walczymy tak naprawdę par u la t o ty m, żeby ludzie rozumieli t o taki sposób to nie jes t sko k na ich fundusze, bo faktyczn ie t e budynki używam trochę innych materia łów wojn y grubo ściach inne rozwi ązania, które kosztuj ą trochę więcej t o miasto też n ie jes t rz ąd wielkości raz y 2 × 3 rozmawiamy tuta j 1015 % więcej zale żność o d wielkości ob iektu, czyli małe ob iekty kosztuj ą więcej, bo t o dodatkowe koszty rozkładają si ę po prostu mn iej metr ów kwadratowyc h i też troszeczkę trudniej osi ągnąć ten stan najwy ższy standard energetyczn y przedłuży, bo w budynkach t o chodzimy be z żadnego problem u 865 % więcej w stosunk u do teg o co wymagaj ą warunk i techniczne r óżnice s ą naprawd ę niewielkie walczym y o t o, żeby inwestorzy zrozumieli c o się n ie c o niesie z e sobą te n standard, czyl i co n iesie wiele korzy ści tak ich d ługoterminowych, czyli inwestorzy, kt órzy realizują teg o typ u obiekty przyk ładowo na wynaje m zaczynają dostrzega ć, że to tak a też f ilozofia wielu firm z a z Zachodu czy cz y obecn ie nawe t Chin, gdzie przychodz ą do nas inwestorzy mówią, że potrzebnymi tego typu standar d, który właśnie gwarantuj e najwyższą jako ść powietrza i pe łny rozw ój odpow iedni rozkład temperatu r wewnątrz pomieszczeń z teg o względu, jeżeli maj ą 50  000 pracowników im zapewnia najlepsz e możliwe warunki to n ie przez 234 godziny dz iennie b ędą bardziej efektywnie wycen ia tak i sposób przeliczaj ą tom to te zalet y, kt óre n iesie są budownictwa pasywneg o na na swoj ą dzia łalność i proste, jeżeli wliczy ć w to, że po tych 2030 latach budyne k na potrzeb y żony modernizacji to tak naprawd ę n ie d a si ę bardz iej racjonaln ie planować inwestycji niż właśnie tak i sposób, czyli spe łnia standar d pasywn y, a ja k n p . zm ienia się technolog ie nowoczesn e technologie pomag a w ty m, żeby tak i budynek by ł jeszcz e właśnie zdrowsz y jeszcz e bardz iej efektywne cz y może zaważyć w og óle na rynk u taką tendencję wchodzą do odb ioru m ieszkania ludz ie, którzy niektóre dla niekt órych istotny jest powr ót materia ł z tak ich zdrowych, czyli znowu wracam y na materia łach bioaktywnych pracuj e w materiałach Roszko z włókien drzewnyc h, gdzie mamy tynk i gliniane i ten t o uwagę na to nie tylk o jak ie parametry spełnia, ale te ż i z czeg o s ą wykonane poszczeg ólne elementy jest coraz większa świadomość te ż naprawd ę wzrasta ludz ie te ż wiedz ą, że jest też kwestia szacuj e oko ło 2 lat, kiedy doszed ł t o ludz i, że t o właśnie 80 % czasu przebywam y w budynkach czy t o tak naprawdę największy wp ływ na nasze samopoczucie w łaśnie zdrowie czy to wszystko pozosta ł aspekt y naszego życia i stąd te ż tak istotne jest zapewni ć mo żliwie najlepsz e warunki bardz o cz ęsto prze z ludz i budujących realizuj ących ob iekty małej, czyl i budynk i rodzinny jes t t o inwestycja życia też wart o byłoby, że prośby inwestycja życia miała zosta ła opanowan a tak i sposób, żeby nie opór nie by ło później obciążeniem dla lobb y realizuje budyne k pasywny energetyczn ie mo ich rodziców jak o zapewnienie pełnej pol isy na przyszły, żeby n ie byl i wi ęźniami swojego budynku za dwa -trz y lat a, k iedy wzrost energ ii będzie dw u trzykrotny tylk o zamykamy si ę tak naprawd ę w przypadk u tego ob iektu prawie, że nada l, je żeli chodz i o koszt y eksploatacji to w tak im raz ie poprosz ę o taką próbkę, bo wiadomo, że n ie n ie powiemy o wszystk im taką pr óbkę dla naszyc h słuchaczy tak iej w iedzy na co uważać, gdzie s ą najwi ększe pułapki n o bo można si ę pewnie spotkać te ż czy z takim z taką sytuacj ą, że kto ś coś oferuj e ale jakb y nie do końca si ę w tym orientujemy t o łatwo jest właśnie wpaść jaki ś do łek jak ąś pu łapkę szczególnie r ęce s ą najwi ększe zagrożenia to znacz y zagrożenia moim zdaniem wynika przed e wszystkim z tego, że t e budynk i b ędą projektowane nie są l iczone w odpow iednie narz ędzia czyl i, licz ąc budyne k s ą specjaln e program y do l iczenia budynk ów w łaśnie najwyższa efektywno ść energetycznej program y pozwalaj ące, projektuj ąc dobiera ć odpow iednie rozwi ązania w spos ób zasadny jes t w stan ie zobaczy ć czy, zwiększając 5 cm izolacji termicznej uzyskam po p ierwsze, wyn ik który, kt óry wymaga m kt órych, który potrzebuje, al e z drugiej stron y czy lep iej u żyć n p . o par ę procent bardz iej efektywnego central i wentylacyjnej i tylk o relacj a pomiędzy tymi wszystk imi elementam i, które tworz ą te n standard jes t mo żliwa tylko wtedy, kiedy jes t to przel iczone przeważające wi ększości budynki w Polsce s ą l iczone na podstaw ie świadectwa charakterystyk i energetyczne j l iczona w dzie ń 2 dni od czas ów godzinę, czyl i stosunkow o bardz o niedok ładnie i okazuje si ę, że my śmy tak i przypade k budynk u przedszkol a, który miast b ędzie standar d pasywn y tylko, że w przeliczeniu okaza ło się, że budynek z 15 kilowatogodzin energ ii potrzebne j na ogrzewanie ma ich i 70, więc generaln ie t o pokazuj e jak dużo potrafi ą być r óżnice, wi ęc stosowanie powinien rz ądzić takim pierwszym elemente m to pozwal a na dok ładną weryfikację drug im takim rozwi ązaniem, bo policzenie do teg o odpow iedni spos ób umo żliwia dopasowan ie odpow iednich rozwiązań, je żeli do tak iego budynk u, kt óry teoretycznie miał spe łniać tak wysokie standard y energetyczne t o projektuj e np. sposób grzan ia chłodzenia maj ąc na uwadz e wartość tak wyliczoną n ie tą, kt óra jes t rzeczywistości może się okazać, że te n budynek b ędzie poczu ł ogromną ilość energ ii albo te systemy po prostu n ie będą wydatn e do teg o, żeby ten standar d i ten pow inni komfort i temperaturow e jakości powietrza wewn ątrz utrzyma ć alb o będzie kosztowa ł wielokrotnie wi ęcej, więc stosowan ie tyc h narz ędzi pozwala dobra ć w świadomy odpow iedni spos ób rozwi ązania i to powoduj e, że ten budżet na teg o typu ob iekty jes t maksymalnie zb ilansowany faktycznie ka żda z łotówka ma sen s, czyl i tak naprawdę n ie wszystko c o wygląda dobrz e na pap ierze w poszczególnych elementach roz łożonych na w łaśnie poszczeg ólne klocki n ie wszystk o pote m musi z e sobą wsp ółgrać, je żeli mn ie si ę pod uwag ę całości tak, że musz ę patrzeć jeśli już wprowadzam y w projekcie jakąś zmian ę w 1 ważnym aspekcie no to będzie oddzia ływało na wszystk ie inne elementy konie tak i, że mamy pomp y ciep ła, która zosta ła zastosowana w budynk u, w którym kt órą ona nie jest t o nie zadziało się w stanie dostarczy ć tyl e ilość energii lu b trzeba bardz o du żą ilość energii dostarcz a, żeby faktycznie ten standar d jakiś komfor t u u uzyskać t o teoretyczn ie taka inwestycja oka że się, że w eksploatacj i jes t wielokrotnie dro ższa niż t o ni ż zakładano, więc jest to zesp ół naczy ń po łączonych i ta budownictwo charakteryzuje si ę spod standar d charakteryzuje si ę ty m tak naprawdę wszystk o przemyślane wszystko ma swe uzasadn ienie prz y wyl iczeniach i w zasadz ie to przygod a rozpoczyn a si ę ju ż od odpow iedni do bran ia dzia łki, bo ja k jak spojrzym y na b ilans energetyczn y tak iego budynku t o przyk ładowo Południowa ekspozycja zostan ie nam dostarczy ć odpowiednią bram ą okna w stan ie dostarczy ć 3050 % darmowe j energii ma m tak i przyk ład w łaśnie na podstaw ie budynku, który z rodzic ów nie ma jeszcze w środku an i centrali wentylacyjne j an i ani system grzewcz y wchodz ącego i wi ęc jest gotow a Skorupa tak naprawdę szczelną powierzchni ę odpowiedni sposób real izowana w odpow iedni sposób przy temperaturz e 0 - 3 stopniem rys 5 stopni w środku jes t około 20 to jes t energ ia, która przysz ła z końca darmo ze słońca przypomnę naszym gościem z bankam i Wiśniewski architekt entuzjast a budown ictwa pasywneg o za łożyciele Greene 4 rozmawialiśmy o tym jak t e budynk i pasywn e się produkuj e właściwego powstaj ą o d zera, ale ją do pana jeszcze jedn o pytanie, jeżeli budyne k stary, kt óry ju ż funkcjonuje on ze stratowanyc h i wymaga remont u, czyj a na ty m etapie jest w stan ie go poprawić tak że by ło się stało w łaśnie bardziej pasywny to znacz y, żeby st ąd pasującą pewn e norm y jak najbardz iej tak jest wiele takich przyk ładów cie star ą substancję uda ło się doprowadzi ć do tych najwy ższych standard ów energetycznyc h po to, najwy ższe standard y energetyczne w przypadku modern izowanych budynków zosta ły stworzon e te ż osobne standardy z e względu na t o, że bardzo cz ęsto ich lokalizacja budynk u i pewn e wysokości uniemo żliwiają zastosowan ie grubszyc h materiałów czy cz y np. właśnie ekspozycj ę południową, kt órej tak du żą ilo ść energ ii uzyskujem y za darmo t o jes t kluczowy relacja czy kluczowy elemen t w b ilansie ca łego budynk u i dlatego zosta ły zaproponowane tak ie o zupe łnie osobne standard y czy troszkę wyższe zapotrzebowan ie na Energę cz y nie 15 kilowatogodzina 25 wtedy jak o certyf ikowany budyne k zmodern izowany standard u pasywneg o i wyprzedza jeszcz e, uzupe łniając tak jak t o kwestie bardz o ważne jes t tak naprawd ę sa m pocz ątek, czyli ocenie co tem u ob iektowi kolega, czyli cz y mam y do czyn ienia uczciwe sprawdzen ie czegoś co na śluby są w Polsce n ie jes t żadnym standardem, czyl i tak naprawd ę, zanim zaczn iemy usi ądziemy do projektowan ia do zrob ienia takiej modern izacji budynk u powinni śmy dok ładnie oceni ć jego szczelno ści są mostki c ieplne, gdzie wyst ąpią problemy s ą grzyby ple śnie, jakie środki dobra ć do teg o żeby, żeby teg o typ u problemów w łaśnie związane z fizyką budowl i si ę pozby ć na stałe i pote m z adekwatn ie do teg o do wszystkich problemów, które te n budynek ma dobieramy odpowiedni projek t rozwiązania, gdy ż wted y jesteśmy w stan ie w również tak ie zasad y sposób dobra ć rozwi ązania, kt óre b ędą trwałe, kt óre spowodują, że ra z przeprowadzon a modern izacja będzie trwała by śmy Korzym mogli korzystać z teg o standardu na kolejne 30 lat ju ż trochę powiedział, ale na sa m kon iec chcia łabym, żeby to by ć mo że mocn iej wybrzmia ło, czyl i ile t o kosztuje czy to na pewno n ie jes t du żo dro ższe tak iego tradycyjnego budownictwa w tym się a ż tak o ty m n ie my śli zacz ęły jesteśmy stanie to najmn iejsze substancj i, czyli bud żety rodz inne powiedzmy takie średnie wielko ści co 2105 m ² ora z w standardz ie pasywnym myślę, że około 10 % może t o tak na chwil ę obecn ą oczywi ście bardzo często, bywa że jes t t o 15 % 20 to wszystko zale ży bardzo mocno teg o, jak ie system y grzewcze chłodzące cz y wentylacyjn e wybierzemy z tego względu, że jes t ogro m rozwiązań, kt óre są na pocz ątku du żo droższa natom iast w po eksploatacji 80 lat zwracaj ą si ę du żo szybciej mam t u namyśli przyk ładowe rozwi ązania z opart y na pompac h ciep ła wraz z odwiertami jes t 1 do najdro ższych system ów grzewczych chodz ących od stoj ących najlepsze efekt y po przy pomocy 1 urządzenia pomp y ciepła jeste m w stan ie grać ciep łą wod ę u żytkową grza ć budynek jeg o i jednocześnie chodzi ć, wi ęc tak naprawd ę uzyskuje najlepsze sprawności w tyc h budynkach jeste śmy w stan ie zej ść do kosztów ogrzewan ia, a ich oceny na poziomie około 23 z ł za met r kwadratowy także s ą takie aspekt y dodatkowe ora z po łączeniu z pr ądem w łasną produkcją instalacji z pochodzącą z instalacji ogniw fotowolta icznych zostan ie w zasadzie kompletnie niezale żnie tego c o się dz ieje na zewn ątrz również f inansowo tak wspomnia łem not y nadchodz ące podwyżki myślę, że jes t t o nieuchronne spowodują, że za chwilę sp łata tyc h budynk ów wzrośnie dw u trzykrotn ie warto wspomnie ć, że 80 % energii jes t potrzebn a w ob iektach idzie przed e wszystkim na ich ogrzewanie także t o to t e podwy żki będą naprawdę dotkliwe dl a tyc h, kt órzy budynk i maj ą n iestety niekorzystne parametr y s ą bardz o energochłonne, czyli raz zap łacimy więcej, al e w perspektywie wszystk ich la t u żytkowania takiego budynku t o na m si ę po prostu zwr óci i b ędziemy pewn iejsi zdrowszy przy okazji zwróci się przede wszystkim w łaśnie te aspekty, kt óre s ą kompletnie n iepoliczalne, czyl i coś o d czy m walczym y, czyli ten najwy ższy mo żliwy komfort, żeby budynek dl a na s był bezp ieczny pod k ątem w łaśnie f izyki budowli to się przejść nie będzie m ini n im tzw. syndrom u chorego budynku nie b ędzie grzybów nie b ędzie pleśni szacuj e si ę, że 89 % budynk ów w Polsce ma jakiś fragmen t centrum rogu budynku najgorsza forma t o są oczywiście grzyby ple śnie, al e s ą du żo dużo mn iej czy du żo łagodniejsze, czyli średnia jakość pow ietrza zbyt du ża wilgotno ść jakieś Emiter w postaci materia łów, które zosta ło w tych budynkac h u żyte i ma to bezpo średni wpływ no Name ich użytkowników st ąd też ta walka o uzmys łowienie tego że, że jes t tak istotne i ustalamy oczywi ście nie policzalne z 1 strony, czyl i zresztą mam Budny, który oszczędza ogromn ą ilo ść energii jes t u nas niezale żny finansowo jest aspek t zdrowotny aspekt komfortu i t o, że w zasadz ie co należałoby brać te ż analizach, że po 2030 latach nie b ędzie potrzebowa ł żadnej modern izacji to sum a marży rozliczymy dodatkow e koszt y tak naprawd ę nie ma bardziej op łacalnego standardu nasz e obecn e bardzo dzi ękuję za spotkanie z rozmow y za piękne opowie ści o ty m jak my śleć w og óle budowaniu, kiedy budujem y coś dla s iebie budujemy własny do m cz y ob iekt użyteczności publicznej ze mną budz i się pa n Kamil Wiśniewski architekt założyciel ogran icza bardzo dzi ękuję dziękuję serdeczn ie zobacz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA