REKLAMA

Boliwii potrzebny jest mediator - Mateusz Mazzini

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-11-15 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a tera z na powa żnie Michał Lizak sk ładał się pa ństwo 5 minut temu min ęło południe, a w stud iu go ść Mateusz Mancini publ icysta badac z krajów latynoameryka ńskich z Polskiej Akademii Nauk dzień dobry, czyli nowe j nowe pa ństwo prosz ę pa ństwa Boliwii la Paz w l a t o w innych miastach trw a psychoz a strachu kra j sto i na kraw ędzi wojn y domowej nikt właściwie n ie w ie c o si ę dzieje trwaj ą rozruch y zrabowan e s ą sklep y tymczase m EVO Morales n Rozwiń » iedawny prezydent Boliwii, kt óry tydzie ń tem u zrezygnowa ł z teg o stanow iska miał szans ę wpisa ć si ę do takiego ekskluzywneg o gron a bohater ów masowe j wyobra źni Ameryki Łacińskiej n o jes t t o pol ityk wywodz ący si ę wi ększości india ńskiej sta ł kiedy ś na czel e ruch u lokale Ross, czyl i producent kok i tak cent ów kok i liści koki lokalnie jako n ie koka iny samych sob ie tak przeprowadzi ł niezwykle wa żne jak s ądzę reform y spo łeczne Boliwii to przede wszystk im t ępi ras izm, który w ty m we wszystk ich postkolon ialnych w krajac h Ameryki Łacińskiej jes t przekleństwem wprowadzi ł w iele tak ich elementów n iezwykle wa żnych równościowych n o c óż i na ko ńcu tej pi ęknej drog i sfałszował wybory i uciek ł do Meksyku, dlaczego myślę że, zan im dojdz iemy do teg o momentu, dlaczego stało się coś c o się sta ło o d 20 października 20 października rzeczywi ście by ła ta ju ż ju ż bardzo brzem ienna w skutkach no c wyborcz a, kt óra wygenerowa ła obecne protesty obecn ą zmianę w ładzy t o jednak my ślę, że o EVO Morales bez względu na to c o si ę teraz stanie z Boliwią już można powiedzieć, że t o jes t posta ć, kt óra zapisała w historii z iemi te j najnowsze j wsp ółczesnej całego kontynentu latynoameryka ńskiego, bo t o by ł pamiętajmy p ierwszy prezydent całego kontynentu, kt óry wyszed ł z mniejszości etnicznej t o by ł człowiek, który raze m Janina Maria mówi Anki prawdziwa mag ia m iejsc m ówi zarz ądził 13 lat prawd a on od ust ąpił na prog u czwarte j kadencj i jeszcze sobie t ą czwart ą kadencj ę de fact o wywalczy ł w tak im bardz o kontrowersyjnym i Europejskiego punkt u widzenia kuriozalnym wyrok u, bo oczywi ście w wojew ódzkiej konstytucj i by ły l imity kadencyjne tylko EVO Morales, kiedy m u tyc h limit ów kadencyjnych przypomn iano stwierdził, że one, że jeg o prawa cz łowieka, ponieważ najp ierw przeprowadził referendum koneserem zagra ł przegrał przybędzie referendu m, kt óre przegrał potem poszedł do sądu i stwierdzi ł, że to narusz a jeg o prawa cz łowieka, poniewa ż o n powinien nieskończoną niesko ńczoną ilość raz y m óc kandydowa ć na prezydenta i Trybunał Konstytucyjny mu t ę racj ę przyznał dlatego mog ę było to mo żliwe, bo stan ą do wyborów 20 października al e dlaczego t o jes t w og óle jak t o mówi młodzież taki Kozak w Ameryce Łacińskiej przed e wszystk im chyb a, dlateg o że postawił si ę stado s łoni dostrzegli Stanów zjednoczonych myślę, że w ty m tych, kt órzy postawili Amerykanów w ostatn ich latac h by ło wielu i n ie ka żdy przeszed ł do takiego status u kon iecznego jak pomag a bo, bo niekt órzy z tych polityków dryfowal i przez 1 kadencję i gdz ie popadnie potem w zapomn ienie natomiast mogę jest to też cz łowiek, który przed e wszystk im warstw y symbol icznej bardzo mocno dzia ła na masową wyobra źnię, bo o n zrobi ł k ilka rzecz y w bol iwijskiej rzeczywisto ści publicznej, na które n ikt nigdy wcześniej nie odwa żył, a kt óre już dzisiaj wydają si ę wr ęcz oczyw iste i o n n p . nada ł statu s j ęzyków oficjalnych 36 i językom pos ługi kt órymi pos ługują si ę mniejszości etn iczne malarz t o jes t też c iekawe wart o powiedzie ć jak skomplikowan ą konstrukcj ę ma sama Boliwia 265 % z tak są to Indianie, ale te ż w obr ębie samyc h India rzeczy niezwykle podz ielona właśnie, a Marat lud, z kt órego wywodzi si ę EVO Morales to by ł tak i lot t ępiony także prze z Inków jak najbardz iej, bo mamy spo łeczeństwo tak naprawd ę bol iwijskie w kraj u bardzo mocn o zr óżnicowanym pod każdym wzgl ędem tak, bo to s ą różnice nie tylk o etniczne nie tylko rel igijne, bo ta k jak m ówiliśmy wcze śniej w śród samyc h mieszka ńców tych mniejszo ści etnicznych mogą na r óżnorodność, bo maga n o i liczbowo to jes t rzeczywi ście ta grupa dominująca one tak stanow i tylk o 30 % mieszka ńców na drugi wy ścig co 25 to s ą ludzie posługujący si ę j ęzykiem Guarani potem jeszcze ludzie pos ługujący się cz łon mn iejsze oddzia ły odm iany pote m różnego rodzaj u jakiś krzyżówki fluktuacje tych tyc h tych mniejszych gru p etnicznych i tą sam ą sobie sprawę, że Boliwia jes t troszk ę tak ą tykającą bomb ą pote m mamy te ż duże nier ówności spo łeczne jak w większości kraj ów tego tego wiele przed e wszystkim przez w iele la t konserwowan a warstw a panuj ąca posiadająca rz ąd zaleca przede wszysc y byli na dn o, czyl i potomkow ie Hiszpanów m ówiąc najog ólniej potomkow ie konkwistadorów potomkow ie latyfundyst ów ta k n o, czyl i kreol e kreol e, kt órzy s ą zdecydowaną mniejszo ścią w Boliwii, a w łaściwie wszystko zawsz e nadawali zreszt ą tem u, a te j pol ityce i kszta łtowi ekonom icznemu tego kraj u na GPW Morales cz łowiek, kt óry nie ugina si ę przed j ęzykiem hiszpa ńskim sam o w sobie coś by ło dość du żym szokiem poznawczym dl a w ielu polityków wchodz i na danym mi ędzynarodowe w tradycyjnych strojac h trzyma ten stosowany prze z takich stać si ę za tak i tak im bardz o kolorowym kapeluszu utrzyma swoje naczyn ia do p icia jak mate k, które n o wtedy jeszcze ca ły czas by ło czymś kompletn ie niespotykanym teraz w idzimy przebitki wszystk ich latynosk ich piłkarzy pijących to przed meczam i cz y nawe t potem t e un iki prezentach Urugwaju, który spopularyzowa ł w 2006 roku, k iedy Morales z ustawą prezydentem to dl a wszystkich by ł by ła jak seks zatykaj ąc chodzi, m ówi że o d dzisiaj oczywiście na drodz e reformy referendum i t d. moj e pa ństwo będzie nazywa ć wielonarodową republik ą chi ńską, bo w iele tyc h narod ów mamy w swo im kraj u nowo ść o n stan ął na czel e partii mas, czyl i po mi ęta socjal izmu czyli jak a tak a lew icowa populistyczna war iacja tego c o mam y cz ęsto na kontrolę, żeby wyja śnić słuchaczom tak że, o c o chodz i z t ą produkcj ą kok i z upraw ą kok i Otóż Boliwia jest kraje m londy ńskim po łożonym bardzo wysok o w znacznej cz ęści na samą l a Paz zaczyna się zdaj e si ę od 3 , 51000 m, a tylko wyżej tra znacz ąco Bella to t o jes t pona d 4000 nadaje się dobrze pan wted y szans ę na tej wysoko ści nie spos ób w łaściwie funkcjonować be z li ści koki t o jes t zreszt ą tradycyjn a u żywka lud ów zamieszkuj ących Andy oczywi ście z liści kok i produkuj e si ę tak że narkoty k znan y ca łemu zachodniemu światu, czyl i kokaina n o al e stan y Zjednoczone wymusza ły na krajach g łównie na krajac h andyjskich tak że ja k na Columbii zaka z upraw y li ści kok i w Andach jes t w łaściwie niemożliwe jest to nas z godz i t o w ogóle n o tak ą elementarną tradycję przede wszystk im kultur ę w kulturę, ale tak że dl a ludzi no także spos ób życia, wi ęc EVO Morales w te j spraw ie powiedzia ł weto n ie zgodzi ł si ę na likwidacj ę upr aw koki tym samy m wpisa ł si ę jak nazwał George Bush na czarną list ę czarn ą listę do osi zła do osi z ła cz y do budow y niestosujących teg o komisja, że najlepszą tak ą metafor ą dobrze obrazującą to co b y si ę sta ło, gdyby rzeczywi ście wojowniczk ą zakaza ć upraw y kok i możliwość konsumpcji li ści kok i z tak jakby większości w wi ększości kraj ów europejsk ich zakazan o konsumpcj i kaw y, bo to n ie tylk o jest, jak iego rodzaju u żywka, kt óra mnie bardz iej przerzuca się też na nasz e zdrowie, al e też z po wszystk im element kulturowy tak to jakiś rytua ł tes t głęboko zakorzen ione w codzienno ści tyc h ludzi zniszczenie tyc h upraw mia łoby katastrofaln e skutk i kulturow e spo łeczne f inansowe ekonomiczne dlatego ja mog ę to przede wszystkim było wa żne, żeby obroni ć tę kok ę, kt óra była jeg o wersję boiska niepodległości tak czymś c o o n chcia ł zamanifestowa ć jak o spos ób budowan ia boisk tożsamości te j tak bardz o podwórkowej tak ważni dla por ównania z kawą jes t o tyle traf ione, że sam o żucie liści kok i właśnie w ty m jak o Mandela odrobin ę pobudza natomiast nie ma absolutn ie n ic wsp ólnego z działaniem narkotyk u, jak im jest duża możemy tak t o tak t o uj ąć koka ina po prostu przetworzon a koka ina jes t znaczn ie mocn iejsza natom iast rzeczywi ście je j podstawowy m tak im sk ładnikiem s ą li ście koki no al e w iadomo stany Zjednoczone prowadz ą wojn ę antynarkotykową pełną prohibicj ę dlateg o te ż w krajac h Ameryki Południowej wymuszaj ą zaka z uprawy li ści li ści koki, al e porozmaw iajmy jeszcze prze z momen t o reformac h spo łecznych przeprowadzonyc h prze z EVO Moralesa z Ewą cz ęsto by ł cz łowiek, który moment, w którym obj ął w ładzę jak o swój pr iorytet i taki absolutny pr iorytet postawił przed e wszystk im upodm iotowienie tych różnych gru p spo łecznych, które prze z lat a rządów po polskich czy te ż dyktatur y wojskowej by ły kompletn ie zmarg inalizowane, czyl i zar ówno mniejszo ści etn icznych jak i właśnie rolnik ów os ób żyjących tradycyjnie upraw y i m. in . li ści kok i te ż hodowl i zwierz ąt hodowlanyc h i przed e wszystkim dystrybuowa ł on by ł 2 rzeczonych dystrybuowa ł i mocno staw ia si ę koncernom zachodnim n o a ż o tyc h koncernach porozmawiamy tu ż po informacjach Radia TOK FM, a tera z na powa żnie Mateusz Mancini publ icysta badac z kraj ów Ameryki Łacińskiej jest pa ństwa, bo go ście rozmaw iamy o Boliwii, która sto i na kraw ędzi wojn y domowej prezydenta EVO Morales 5 dni temu poda ł si ę do dym isji i uciek ł do Meksyku w te j chwili trudn o powiedzie ć, kt o rz ądzi s ą r óżne teor ie na ulicach l a Paz teorii przed e wszystk ich o sfa łszowanych wyborach prezydenck ich ostatn ich wyborac h prezydenckich, al e też o ty m kto dokonuj e w Boliwii przewrot u lew ica oskarża prawicę praw ica lew ica jak to zwykl e byw a w krajac h Ameryki Łacińskiej tymczase m my śmy rozmaw iali o h istorii prezydenta EVO Moralesa zacz ęliśmy o d jeg o refor m społecznych bardz o cenionych tak że w unii Europejskiej, al e pow iedzmy tera z o n iego pol ityce wobe c zachodn ich cz y pow iedzmy patrz ąc na geografi ę p ółnocnych koncernów przemys łowych to przed e wszystk im chodz i o przemys ł wydobywczy rop y naftowe j gazu nie tylko ropy naftowej gazu, bo te ż pami ętajmy, że Boliwia z j ęzyka, w kt órym ma bardz o relatywnie du że złoża minera łów i materiałów u żywanych w produktac h wysok iej technologii n p . do produkcji baterii w telefonac h komórkowych czy do produkcj i baterii tabletac h, a w napadach i wszelkiego rodzaj u tak ich instrumentach, do kt órych wykorzystuj e si ę pod baterie p łaskie i ekrany dotykowe wi ęc, bo zawsz e by ła takim łakomym kąskiem podobnie zreszt ą jak te ż s ąsiadujące kraj e reg ionu dl a krajów, kt óre chciałyby koncernów, które chcemy w spos ób szeroki koncesję na t o, żeby du ża cz ęść tego państwa zamienia swoj e prywatne takimi Republiki nam wymagaj ą nigdy się przez pa ństwo do wielu innych liderów w reg ionie n igdy specjalnie na to n ie chciał nie chc e zgadza ć się 2006 rokiem w zasadz ie tak było t o znacz y koncern y naftowe inne koncern y przemys łowe ameryka ńskie wywozi ły właściwie pe łnię zysk ów Boliwii EVO Morales t o ukrócił t o znacz y on nazwa ł t ę reform ę nacjonalizacja, do kt órej boli jednak n igdy n ie doszło na łożył po prost u bardz o wysokie dan iny na koncern y zagran iczne, które po prost u musiały musia ły p łacić boli widz wydaje si ę zrozumiałe, lec z zrozumiała znowu myślę, że jak spojrzym y na ca ły te n proce s przez f irmy tyc h h istorii Ameryki Południowej t o nawet opodatkowan ie tak błaha z naszeg o punktu w idzenia spraw a jak opodatkowanie zachodn ich koncernów wydobywaj ących przecie ż bardz o wa żny elemen t środowiska naturalneg o z kraju, bo i bliskiego jes t do ść du żym prze łomem światopoglądowym ekonomicznym politycznym, bo EVO Morales nazywa ł t o rzeczywiście nacjonal izacji najbardziej to był taki chwyt retoryczny, kt óry miał ewentualn ie te ż troch ę postraszy ć innych zachodnich gracz y, bo wymaga przy ca łej swoje j przebiegłości polityczne te ż by ł trochę takim hochsztaplere m politycznymi potrafił jasno jaki ś cza s jes t celowo antagonizowa ć w dysk u z potrzeb y, żeby też zab łysnąć na aren ie mi ędzynarodowej zresztą atakowa ła g o skrajn a lewica, bo lińska, kt óra m ówiła że, że po prost u morale wymienia jeszcze, że relacje blokad y żąda, że taki t o na tym też trochę po jeg o GPS paradoks EVO Moralesa, że człowiek, kt óry tak naprawdę podm iotowi u 6070 %, bo bliskie spo łeczeństwa doda ł im możliwość komunikowania si ę w urz ędach ich w innych językach da ł im cz ęsto mo żliwość edukacji da ł im dotacj e bezpo średnie do plantacj i upr aw kok i na różne sposoby wyci ągał tyc h ludzi z e spo łecznego ekonom icznego pol itycznego wykluczenia wielu z tyc h ludz i już pod kon iec trzeciej kadencj i, k iedy na początku teg o roku mia łu oko ło 2023 % pozytywnyc h ocen z bo iska w społeczeństwie stwierdzi ło, że on nie rob i wystarczaj ąco dużo o n zapomnia ł o swoich swoim elektoracie ludz ie, którzy wynie śli do w ładzy o tym m iejscu tego się wywodz i, czyli te j tyc h Zrzeszenia ac h, hodowc ów kok i, bo zachorowa ł na w ładzę, bo nie jes t w stan ie oddać stołka, bo nie jes t w stan ie oddać prezydentur ę, bo walcz y wymyśla kolejne argumenty tylko o t o, żeby rz ądzić tak naprawd ę w niesko ńczoność, ale t o jest właśnie chyb a dobre pytan ie cz y EVO Morales cz y pow iedzmy szerze j czy w łaśnie partia ma s odpowiada za t o co ś się w te j chw ili dz ieje w miastach boliwijskich my ślę, że t o jes t pytan ie, na które prz y ogran iczonym spektrum w iedzy to trudn o odpowiedzie ć, bo zobaczmy jak w te j chw ili wygl ąda ca ła ta arytmetyka wyborcz a w Boliwii mam y tymczasową pani ą prezydent prezent n ie jest, kt óra by ła w poprzedniej kadencj i nasze wywodzi zasadn iczej była wiceprzewodnicz ącą Senatu i tera z z punkt u w idzenia sukcesji konstytucyjnej co si ę wydaje też to absurdaln e, że dop iero wiceprzewodnicząca Senatu w państwie, które ma dwuizbowy parlamen t i syste m prezydencki przejmuj e w ładzę jak dalek o musieliśmy zej ść w te j linii sukcesji zdaj e kogo ś, kt o ten gor ący kartofel weźmie t o wynik tego wyłącznie z tego, że wszysc y, kt órzy byl i po drodz e między okrese m pan iom albo ucieka wzmag a ase m, jak iego w iceprezydent do Meksyku alb o zrzekl i si ę swoich urzędów, wi ęc mogę z rzek i te ż teg o zadan ia przej ęcia w ładzy ona ona dop iero była pierwsz ą w łańcuchu, która dzia ła t o do r ęki natomiast partia ma ca ły czas m a w wydatn y wi ększość, bo on a kontruje 801835 miejsc w izbie deputowanych i jeżeli dobrz e b ędą 2635 miejsc w Senacie ta k w związku z ty m nawet bior ąc pod uwagę, że mam y teg o tymczasoweg o prezydenta czy tymczasową pan i prezydent, której tak mo że rządzić tylko 90 dni zgodn ie z konstytucj ą, bo w ci ągu 90 dni mus i wyprowadzić kra j na nową ścieżkę wyborczą, al e tak musi to zrobi ć w porozumieniu, jakim śmiech bardziej stab ilnym partia ma, bo tak, bo parlament mus i te n term in za akceptowa ć, a pow iem ci socjali ści, kt órzy jeszcze są groźni uciekł, kt órzy jeszcze s ą w parlamencie mówią, że on i nie n ie będą podejmowa ć troch ę z wmy śl tego znanego w motorze n ie będą negocjować z terrorystami, bo n ie będą podejmować dialogu z pani ą prezydent, kt óra ich zdaniem nie ma prawa by ć tym tymczasowy m prezydentem, bo on a Moralesa pi łkarz dotąd prezydentur y ani odwrotna zasad a na ul icach miast rzeczywi ście panuj e przemo c prawy m z tego co ta m już 3 osoby zginęły w te j chwili zgodn ie z informacjami gdzie ś około godziny do na s dzisiejszego poranka to ta liczba ofiar wzros ła do 7 przejmie of icjalnie natomiast bardz o du ży problem, iż chodzi o zapewn ienie bezpiecze ństwa, bo w te j chw ili poleg a na odzyskan iu cywilnej kontrol i nad wszelk iego rodzaju s łużbami mundurowym i, bo o tyl e, o ile i coś ca ły czas dobre informacje, że wojsk o zosta ło w koszarac h wbr ew temu c o gdzie ś w niedziele czy w nocy z n iedzieli na poniedziałek można było usłyszeć te ż wojskowy zamac h stanu w wojsk u n ie wyszło na ulice wojsk o te ż nie przełożyło mog ę sob ie p istoletu do g łowy co w reg ionie si ę zdarzało w ielokrotnie w minionym chocia żby stuleciu i jedyne c o tak naprawdę wojskow i zrobili t o oni zaapelowal i do Boga jes t, żeby ust ąpił, bo tylk o jeg o ust ąpienie mog ło ta m przywrócić jakoś tak komentowal i porządek publiczny miasta tymczasow a pan i prezes pieszy co zrobi ła to zmieni ła szefa sztabu w związku z tym te ż szuk a jakiej ś legitymizacji Demokratycznej, żeby n ie by ć związana ewentualn ie posądzana o udzia ł w ty m w ty m ewentualnym zamach u na największe problemy pol icja, dlateg o że pol icja, b o w jej wypowiedzia ła pos łuszeństwo rz ądowi Moralesa tym nie opowiedzia ła się jeszcze p o stronie tego tymczasoweg o te j tymczasowej adm inistracji i zw łaszcza z prowincji boliwijskiej dochodzą w te j chw ili tak ie bardz o niepokojące raporty, że przemoc przed e wszystk im ska ły przec iwko przedstaw icielom tyc h mniejszości etnicznych, bo to on i byli ty m bast ionem Moralesa oni za Moralesa będą najbardziej czesk i, bo t o był 1 z n ich miała ich nadzore m współczesnym symbole m l a Paz symbole m epok i Moralesa jes t tele fer ii, czyli tak a kolejk a l inowa łącząca Dolne Miasto tzw. bardzo popularn e, czyl i tak imi dz ielnicami b iedy zaznaczania Panoramie przednich fotel i tak nas zn a n a na wzgórzach wok ół dolnego m iasta ta kolejka w tej chw ili n ie dzia ła puste wagon y stoj ą i straszą n o, a z kole i właśnie dolne la Paz bo i si ę zejścia teg o tłumu ludzi id ą w dół bardzo popularn y że, że po prostu dojdz ie d o do jak iej tak iej tragicznej ul icznej konfrontacji w te j chwili ob a bloki polityczne ścierają się rzeczywiście s ą na ul icach, bo jedn i uwa żają, że zamache m stan u było zmuszenie wymag a si ę do rezygnacj i w niedzielę inni zgodnie z ty m co też po ul icach Margo, czyl i cz y sekretar z organizacji państw amerykańskich takiego chyb a najbardziej presti żowego wciąż działamy z Narodowego w tamte j cz ęści świata, ale jednak co ś, bo Waszyngton jednak w Waszyngtonie te ż taką n iekoniecznie chlubn ą historią zaanga żowania w różnego rodzaj u nowa cz y powiedzia ł jeśli si ę n iemal wczora j, bo alb o już dzisiaj na d ranem jedyny zamac h stanu, jak i miał miejsce w Boliwii to by ł zamach stanu wykonan y przez wymagany sektor y uk ład wybor y i chocia żby dlateg o dość duży pod du żym znak iem zapytan ia sto i ewentualn a jak dyplomatyczne med iacja tak, bo coraz cz ęściej pojawiaj ą głosy, że boi si ę sam i tego n ie rozwiążą, że te 2 strony są po prost u tak zacietrzewionych, że je żeli do czegokolw iek doprowadz ą do impasu tak iego styl u wenezuelsk im będą przez p ół roku pozosta ć po 2 różnych stronac h barykady i że będzie trzeb a jakiego ś mediatora z zewnątrz już wida ć, że ta organizacja pa ństw amerykańskich n ie bardzo mamy do tego nadaje, bo już do ść jednoznaczn ie powiedzia ł p o stronie dawniej dawne j opozycj i czyta m dzisiejszej dz isiejszej w ładzy tymczasowej pasów w historii kraj u w Ameryki Łacińskiej na łatwo doj ść do wniosku w łaśnie z tamte j perspektyw y jak fataln ą cz ęsto rolę w h istorii odgrywa ły stany Zjednoczone jak bardzo ingerowa ły w wewnętrzne spraw y tyc h państw łącznie odleg łych kraj ów jak bardz o sposób na zupe łnie imperialny traktowa ły ca ły reg ion pa n s ądzi nagle t o możliwe, że w ty m konflikcie w ty m upadku EVO Moralesa tak że maczały palc e stany Zjednoczone myślą o ty m, tych ostatn ich wyborac h prezydenckich myślę, że o tyle, o ile oczywiście jak najbardz iej zasadne jest przypom inanie wszystk ich h istorii i analog ii z m inionych dekad i tak iego rzeczyw istego dobrze udokumentowaneg o zaanga żowania Stanów zjednoczonych chociażby przewr ót w Chile cz y cz y w jeg o wiele r óżnych innych Garage analizuje Nikaragui Gwatemali reg ionalna mamy tyc h tych przyk ładów bez l iku m y w tym wypadku kładzie si ę chodz i o 2019 roki i zmian ę zmianę w ładzy wpo ili ja jeste m o tyle sceptyczn y, żeby gdzie ś szuka ć w ty m ameryka ńskiego zaangażowania im amerykańskiego interesu, dlateg o że patrz ąc na to jak wygląda w te j chwili pol ityka zagraniczna Stanów zjednoczonyc h z takiego r ównież technokratyczneg o punkt u widzenia czyl i kto jes t w departamencie stan u rzeczy kog o nie ma, bo ta m motywacj e s ą du że wakat y jak wygląda polityka Waszyngtonu wobe c Ameryki Południowej wygląda w ostatnich latach dość do ść jasn y sposób wida ć, że Ameryka Południowa n ie jest priorytetem dl a Crumpa Waszyngton biały dom w te j chw ili nie ma pomys łu na to, jaką sp ójną czy jak ąkolwiek politykę prowadzi ć w Ameryce Południowej je śli rzeczywiście by łoby ta m jakiś zewn ętrzny zaangażowanie to racze j ja by m si ę spodziewa ł trop ów pokazujących gdzie ś w k ierunku Rosji w k ierunku ju ż dzisiaj rano też mogę pojawi ły tak ie, że ty m raze m wyj ątkowo wyjątkowo nie ja jej Agacie może inny, czyl i teg o jak o nim się pojawił w te j grze bardz o dzi ękuję za t ę rozmow ę Mateusz Matyni publicysta badac z kraj ów Ameryki Łacińskiej państwa mo i Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA