REKLAMA

Gruzini znów wyszli na ulice, bo parlament nie przegłosował zmiany ordynacji

Połączenie
Data emisji:
2019-11-15 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynast a trzynasta 6 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie przeprasza m za k łopoty głosowe z nam i Wojciech Wojtasiewicz dziennikarz nowe j Europy wschodn iej dzie ń dobry dzie ń dobry pa ństwu dzień dobr y panu będziemy mówić o ty m co dzieje si ę w Gruzji w Gruzji, kt óra właściwie n ie może wyj ść z teg o cykl u protest ów, które zacz ęły si ę w czerwc u chyba teg o rok u trwaj ą po dziś dzie ń jest ostatn ie dni do ść dramatyczne, ponieważ si ę te n Rozwiń » główny ce l, kt óre stawiali sob ie stawia sob ie opozycj a, czyl i zm iana system u wyborczeg o zm iana ordynacji wyborczej wybory maj ą się odby ć w przysz łym roku wci ąż si ę odsuw a gruzińskie marzen ie cz y partia rz ądząca wbr ew swo im zapowiedział w łaśnie chyba tocz y jakąś przedziwn ą gr ę związaną ze zmian ą teg o system u wyborczeg o, czyli odej ście o d systemu wi ększościowego n a rzecz proporcjonalneg o tak to prawd a o d czerwca faktyczn ie gruzi ńska pol ityka permanentn ie tak im stan ie wrzenia ta k jak pa n mówił gruzińskie marzen ie zgodziło się na zmian ę teg o system u, a między czas ie jeszcze mieli śmy do czynienia z e zmian ą na stanowisku prem iera o dz iwo, premier nowy m premierem zosta ł dotychczasow y m inister spraw wewnętrznych, kt óre odpow iada za pacyfikację tymczasowe protestów c o by ło szok iem dla opozycj i dl a gruzi ńskiego spo łeczeństwa mieli śmy do czyn ienia z afer ą gruzi ńskiej cerkw i prawosławnej z oskar żeniami wobe c w ładzy chc ą obali ć dotychczasowego patriarch ę w zesz łym tygodn iu mieliśmy protest y zwi ązane z premier ą f ilmu o tematyce homoseksualne j gruzi ńską Osieckiej po produkcji, wi ęc tak naprawdę s ą chwile Gruzja jes t gruzińska pol ityka polityka jes t szans a na jakim ś kryzysami nam wczoraj parlament mia ł g łosować w łaśnie poprawk i do konstytucji, które mia ło zmienić syste m wyborczy z mieszanego t o personalna wi ększościowego na proporcjonaln e na d n iestety jedyn ie 57 ze 104 deputowanych gruzi ńskiego marzen ia popar ło zmian ę 37 wstrzymało odgłosu 3 było przeciw k ilku określenie pojawiło si ę w gruzińskim parlamenc ie w związku z ty m zabrakło 12 głosów, żeby uzyska ć wi ększość 34, żeby t e zm iany konstytucj i przed przegłosować n o oczywiście t o spotkało z oburzen iem opozycj i także dzia łaczy organ izacji pozarz ądowych z dzia łającej na rzecz demokracj i i wczoraj wieczorem mia ła m iejsce pierwsza demonstracj a przed budynk iem chińskiego parlament u BBC ona by ła dosyć l iczna, ale nie tak l iczna jak czerwcow e protest y politycy g łównych partii opozycyjnyc h zabrali ście w biurze 1 ze Spartą i ustal ili, że t e protest y b ędą kontynuowane tak i największy protest ma się odby ć w najbli ższą n iedziele, a tak że przedstawiono k ilka postulat ów to przed e wszystkim odej ście o d w ładzy dotychczasoweg o, a zarz ądcy nieformalnego rodzinnej ni ż Willego powo łanie rz ądu tymczasoweg o, a przeg łosowanie zm iany teg o systemu wyborczeg o na syste m proporcjonaln y i przedterm inowe wybory cz y nie przyszły ro k, a ju ż w najbli ższych w najbliższych miesiącach to pa n mówi tak że pewne j grz e politycznej i ja si ę zgodn ie z op iniom jak s ą 2 próby wyt łumaczenia tej sytuacj i z 1 strony t o jes t b łąd deputowanych wybieranych w jednomandatowyc h okr ęgach wyborczych oni po prostu mogl i bać, że jeżeli te n system zostan ie zmieniony b ędzie trudn o ponown ie uzyska ć mandat y, a mo żliwe, że po prost u sa m straszą sami nazywan i szk ic który, a SZ mógł sob ie zdawa ć sprawę, że poparc ie dl a gruzińskiego marzen ia oraz zmn iejszono on a regularnie z USA Ada, jeżeli si ę wprowadzić syste m w pełni proporcjonaln e wted y gruzi ńskie marzenie nie b ędzie w stan ie wygra ć przyszłoroczne wybor ów stąd mo że te n krok krok kro k wstecz, ale spr óbujmy się cofn ąć do czerwc a oznacz a w jaki sposób przypomnimy sobie w jak i spos ób w ogóle dosz ło do tak iego wykrystalizowa ła teg o postulat u zwi ązanego z ordynacją wyborczą i w jaki spos ób t e protest y wywar ły presj ę na rz ądzących tak, żeby w og óle te n temat podjąć to c o si ę tera z dzieje no to jes t w pewny m sensie zagadk a n ie do ko ńca wiadomo dlaczego gruzińskie marzen ie si ę tak zachowuje natom iast zgodni c o by ło w czerwcu czy te n postulat jes t bardzo star y jak gdyb y r óżne part ie pol ityczne i organizacje pozarządowe zg łaszają, bo praktycznie 2 dziesięcioleci na, twierdz ąc że ten dotychczasow y syste m jest degraduj ące dl a rozwoj u gruzi ńskiej demokracj i i partia Micheila Saakaszwilego by łego prezydenta Gruzji, k iedy by ła u władzy sprzeciwia ła się zm ianie tego systemu, k iedy przyszed ł opozycji sta ła si ę gorącym or ędownikiem trochę podobnie jest w wypadk u gruzińskiego marzen ia b ędzie w opozycj i popierali te n system proporcjonaln y obecnie maj ą z ty m jak widać problem on na pewno b ędzie od 2024 roku, czyl i o d jeszcze nast ępnych wyborów parlamentarnych Otóż jest przegłosowane zap isy konstytucji jest jakb y teraz gra idzie o to żeby, żeby te n term in przyspieszyć przyspieszy ć 4 lata ten postula t tak naprawdę pojaw i si ę trochę n ie bowiem do ko ńca, że przez przypade k ale gdyby protest y zacz ęły si ę o d w izyty rosyjskiego rosyjsk iej delegacj i rosyjsk iego deputowanego, kt óry prowadził gruzi ńskim parlamenc ie mia ł prowadzić zgromadzen ie deputowanyc h państw prawos ławnych i to wywo łało oburzen ie, że przedstaw iciel kraju prec z okupuje 20 % terytor ium Gruzji zasiad ł w fotel u sp ikera z rosyjsk iego parlamentu i zacz ęły si ę protest i antyrządowe anty rosyjskie na, al e tak jak m ówiłam wcze śniej one gdyby m, ab y ten przyjaz d tego rosyjski deputowan y do notowanego sta ł się tak im ostatni ą kropl ą goryczy, ponieważ Gruzini są rozczarowani o d w ielu lat sytuacj a gospodarcz a kraju niespe łnieniem obietnic wyborczyc h w charakterze gospodarczy m socjalnym prze z gruzi ńskie marzenie, jakby to by ł tak i, jakb y tak i punkt zapaln y, który powo łał wywo łało z łość cz ęści gruzińskiego ze społeczeństwa nie oczyści si ę pojawiły przy okazj i z różnego rodzaj u postulat y pol ityczne przyspieszone wybory i nic i właśnie z na s tego system u wyborczeg o m. in . tak że dym isja m inistra spr aw wewn ętrznych pacyfikacji demonstracj i, więc niekt óre z tych niekt óre z tyc h postulatów zostało t o ob óz w ładzy spełniona an i, a niekt óre nie ja wydaj e mi się wted y bardzo szybk a odpowied ź na ten postulat cz y zm iany systemu wyborczego prze z b iznes Iwaniszwili ego miał być taką ucieczk ą do przodu, jakb y zerwan iem z r ąk opozycj i spo łeczeństwa obywatelsk iego 1 z argumentów my ślę, że jednak jes t pew ien op ór gruzi ńskiemu marzeniu i nie do końca jest to, ab y tak i tajny plan Iwaniszwili ego o n rzeczywiście mo że mieć proble m z tymi deputowanymi, żeby zmusi ć do tak iego imiennego g łosowania dos łownie kilkanaście la t tem u, a przewodnicz ący parlamentu Gruzji 1 z prom inentnych polityków gruzi ńskiego marzen ia zwo łał konferencj ę prasow ą, na kt órej ogłosił, że przyszłoroczne wybory odbędą si ę wg niego w terminie terminowe n ie będzie żadnych przysp ieszonych wyborów odb ędą si ę wg te j starej ordynacji wi ęc, gdyby tutaj z e stron y partii w ładzy nie ma żadnej jak należy koncepcji n ie w iem ponowneg o głosowania na d ty m projektem rozwi ązania teg o z tego kryzys u tak naprawd ę za te n pol ityk zaatakował opozycję stwierdził, że opozycj a chc e po prost u wykorzystać t o g łosowanie, bo be z destabilizacji i destab ilizacji kraju powiedzia ł, żeby bra k zmiany system u wyborczego n ie jest ko ńcem końca świata w jakimś nie był tak dramatyczny m wydarzen iem wydarzen iem dl a dla Gruzji, a na pewno opozycja b ędzie chciał wykorzystać sytuacj ę jeszcz e wczoraj Michaił Saakaszwili by ły prezydent Gruzji stwierdzi ł, że Iwaniszwili jes t politycznym bankrute m oszuka ł gro źną ora z ora z kolejne n o tak jakb y zrobił tak ą aluzję, że zbli ża si ę 23 listopad a, czyli dzie ń Świętego Jerzego to jes t roczni t o jes t dzie ń, w którym zwyci ężyła rewolucj a Rus 16 lat temu, kt óra wniosła w łaśnie Saakaszwilego do władzy na moje j ocen ie racze j będzie trudn o wywo łać tak ą atmosfer ę bunt u jak i n iezgody ca łego społeczeństwa myślę, że najbli ższe dni poka żą jak gdyby te n, a si ła teg o protestu oburzenie nad cele m jes t na tyle duża, że d a nam opozycj i i w iatr żagle i nie b ędą prowadzi ć do jakiegoś jakimś prze łamaniem przysp ieszonych wybor ów na n p . ja, jakb y tak ostro żnie prognozuj e, że t e protest y będą k ilkudniowej racze j one on e wygasną, chyb a że n ie w iem znow u si ły porządkowe pol icja zachowa si ę w sposób mało przemyślane czy dojdz ie do jakiego ś Niewiem otwarcie demonstruj ący z budynku o parlament to mo że wywo łać większą z łość wted y jak gdyb y sytuacja wydarzen ia mogą potoczyć w innym k ierunku dzi ękuję bardz o si ę Wojtasiewicz dziennikarz nowe j Europy wschodn iej był z nam i trzynasta 16 za chwil ę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA