REKLAMA

Impeachment Trumpa. Dziś przesłuchanie byłej ambasador USA na Ukrainie Marie Yovanovitch

Połączenie
Data emisji:
2019-11-15 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
po łączenie trzynasta 23 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jes t prof . Radosław Rybkowski dyrekto r Instytutu amerykanistyki i studi ów polon ijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego dzie ń dobry dzie ń dobr y dz isiaj w sprawie w tyc h przesłuchaniach dotyczących in p ismem to b ędzie odpowiada ła na pytania kongresmen ów by ła pan i ambasado r odwołana prze z Donalda tramp a do ść niejasnych okolicznościach znaczenie by ło jasne c o on a w łaściwie zrobi ła ma bardz o c Rozwiń » iekawa historia teg o w jaki sposób pr óbowali się z ni ą komunikowa ć rozma ici przedstawiciele adm inistracji i inni ambasadorow ie prz y innych instytucjach m. in. ambasado r prz y Unii Europejskiej kt óre, kiedy sta łem się zacz ął po dniu niebezpiecznie trz ąść tak m ówiąc metaforyczn ie poleci ł je j, żeby coś za tw ój t o wa ły tak iego programu polskiego, b o tak mocno uderzyła pokazała, jak a jest w ierna lojalna n o najwyra źniej n ie podzia łało w alb o też teg o n ie zrobi ła po prostu, al e rzeczywiście t o co zaczyna się wy łaniać z tych przesłuchań już tera z wida ć jak bardzo spersonalizowane jes t to polityka po prost u jak jak totaln ie wreszcie wszystko c o si ę dz ieje w otoczen iu Donalda tramp a i te ż w służbach dyplomatycznyc h jes t podporz ądkowany takim personalny m osobistym sympatią mi ęty pracę nie wiem cz y tak zawsze by ło jak pa n myśli cz y tak zawsz e zaczynamy czy inaczej cz y zawsz e tak było z Donaldem Trumpem cz y zawsz e tak by ło ameryka ńskiej dyplomacji real izm odbyła, bo t o o to drugie pytam n o mo że z Donaldem Trumpem nie niania n iania nie to jest by ć wyższe zżyty dzi ęki temu, że w Cracovii konsula t generalny, a mam ce l mamy miała na akcj ę moro n ie wchodz i też całą ustaw ę uważamy n ie spor o znajomyc h, kt órzy pracuj ą w te j dyplomacji amerykańskiej wiele la t i byli nie tylk o w Polsce, ale oczywi ście w innych krajac h czasam i bardz iej gor ących czasam i bardziej przyjemnyc h do przebywania i t d . i t d. i z tego jak si ę z nimi rozmaw iam t o wyn ika, że ta dyplomacja t o zawsz e by ła jedna k bardz o profesjonalna działka, gdy Adam amerykańskiej adm inistracji, że oczywi ście sekretar z stanu wa żną postacią oczywi ście wp ływa na wiele spr aw prezydenta oczywi ście te ż Super wa żne portrety jego są tak dale j tak dalej al e, że to by ła instytucja kt órą, której w iedziano żona musi być opart a na profesjonal izm żona nie mo że by ć podporz ądkowana indywidualnym tylk o w łącznie planom ch ęcią zam iarom, bo liczy ł si ę ci ągłość teg o o relacji mi ędzynarodowych dzia łania Stanów zjednoczonyc h na foru m międzynarodowym ręce, al e j a ja pami ętam właśnie przej ścia między różnymi rodzaj u od ministra ja m cz y p o po przej ściu z tak Georgea Busha do Baracka Obamy też być wydawan e wszystko si ę wymieni natychmiast mnie, że t o w ogóle nie mia ła najmniejszego problem u, że nast ępuje te ż z nast ępowała radykaln a zm iana wizji sposob u funkcjonowan ia państwa t o w dyplomacji n ie miało tak iego natychm iastowego prze łożenia i trzeba by ło odwo ływać wszystkich ambasador ów, bo tamci poprzedni mecz jeśli nie on i byli dobrze, bo t o byl i profesjonali ści natomiast i t o też nawe t na przyk ładzie Polski ani ja nie b ędę narzeka ł na t o, że Polska została w łączona do ruchu bezw izowego na pewno niemała zas ługa pan i ambasado r, al e zdecydowanie więcej ni ż w poprzednich kadencjach pojaw ia si ę obsad y ambasador ów, kt órzy są, a stają si ę ambasadorami przede wszystkim z e wzgl ędu na zas ługi danej osob y w dzia łaniu politycznym n a rzecz albo kandydat a alb o obecn ie ju ż urz ędującego prezydenta, że t o bardz iej jest, ab y by ć ambasadorem ze wzgl ędu jest znany ze wzgl ędu na przynale żności barwy polityczne ni ż na rzeteln e przygotowan ie dope łnienie te j te j funkcj i, a oczywiście t o znowu by śmy o tym, rozmaw iali n iejeden ra z m ówiliśmy, że obawialiśmy się to teg o te ż jeszcz e w czas ie kampanii wyborcze j, że dojdz ie m y w stanach Zjednoczonych do tak iego sytuacj i, w kt órym jednak w idzimy szerze j najwa żniejszego najważniejsze osob y w pa ństwie b ędzie decydowa ło o naprawd ę w ielkiej l iczbie spr aw w tym spr aw na aren ie międzynarodowej no w łaśnie tak się stało t o jes t naprawd ę kawa łek, bo ca ła historia z e zwoln ieniem by łej pan i ambasador jest no oczywiście c iekawa tuta j można sobie zada ć pytan ie, dlaczeg o Maria Ivanović musia ła odejść co co ś, czeg o on a n ie robi ła, gdz ie stawia ła jak o granice n ie t o się pokazuje Rudy Giuliani jak o tak a osob a, kt óra bardz o poziom drugiego fotel a próbuje jako ś ca łą tą spraw ą kierować natom iast te n kawa łek dotycz ące tych teg o l istu, kt óra przekaza ła przekaza ła kongresmeno m tak ie swoje, jakb y tak też swojego zeznan ia te n fragmen t dotyczący ambasador a przy Unii Europejskiej Gordona sąd land a, kt óry w łaśnie zaleca ł jej, bo one u żywa Twittera jak o tyc h teg o narz ędzia nacisku i powiedział je j tutaj jes t cyta t dos łowny Jona jes t tu Gabi Olga Haus co w łaściwie należy t łumaczyć doro śli alb o spada j Lotto t o dokładnie tak nale ży, ale właśnie o t o chodz i dorośnie jak o, że t o dz iecinnie n ie pol ityczne jest w tym momenc ie tak im przejawe m doros łości, że musi zatem bzdur y pisa ć na Twitterze po t o, żeby dowie ść swojej przydatno ści do spożycia nocy coś n iesamowitego nie n o to ty t o on a naprawdę staj e si ę zdecydowan ie do forsownyc h wr ęcz zagraniem, choć to taka s łaba farsa ma ło śmieszna w sum ie, a że o uznaniu zas ług, jak ie osob y na stanow isku eksponowan e jednak ambasado r, zwłaszcza Stanów zjednoczonyc h t o jes t eksponowane stanowisko na wielk ą, zw łaszcza w kraj u, do którego przekazuj e si ę milionow ą pomoc militarn ą prawda n o, a Ukraina jes t takim krajem jest t o jes t wa żne bardzo stanowisko mo że sam, ale t o wszystko przechodz i, więc siłą rzeczy, je żeli coś takiego ma m iejsce t o troch ę t o trochę k łopot cie troch ę gór no ale ale też to znowu co ś c o my śmy z PiS rozmaw iali wiele raz y t o ca łkiem spor o już lat tem u, że mo żna się obawia ć niestety teg o że do dzia łań pol ityki amerykańskiej w ty m na forum mi ędzynarodowym po prost u zaw ita kabare t i że n iestety zaw ita do pewnego stopn ia kabare t, kt óry właśnie alb o ktoś palnie jakiegoś ta m, gdz ie z tak pan fajny kawał rzuc i na Twitterze jest HOKEJ albo n ie wrzuci n o i dziękuję bardz o wraca ć do dom u, że w og óle ta dyplomacja tr ój cierniowa, a noc staj e si ę powiedzia łbym powa żnym zagro żeniem rzeczyw istym zagro żeniem dl a tak ich sol idnych stosunków międzynarodowych, gdz ie jedna k nie rozwi ązuje się problem ów na zasadz ie prawd a dzisiaj się jednak n ie udało no t o do w idzenia tylko trzeb a planować wieloletnia, a t e aspekty działania, bo t o s ą oczywi ście nie r ównoważne na aren ie mi ędzynarodowej jedna k w miar ę duże podm ioty, które nie mog ą zmienia ć priorytet ów z dn ia na dzień n o tuta j oczywi ście pytan ie co c o jeszcze się oka że prz y przy tych przes łuchaniach, b o na razie widzimy w łaśnie coś takiego c o znaczy to w jak i sposób adm inistracja traktuj e swo ich przedstaw icieli w jak i spos ób urz ędnicy wysok iej rang i s ą traktowan i prze z biały dom n o widać, że t o nawet n ie s ą pewni cz y są marionetki to c o jest ma tak troch ę mało to znaczon y to nowo ści ludzie, kt órzy maj ą być pacjentkam i Donalda tramp a w sytuacji, k iedy teg o zapragnie to jes t nocnego Samowi Terry cz y tak, al e z nową najważniejsza osob a czy sa m Donald Tramp zachowuj e się tak a n ie inaczej przecie ż te ż o ty m, rozmawiali śmy, k iedy pan i prem ier Danii powiedziała, że Grenlandia n ie jest na sprzedaż t o się obrazi ł nie przyjechał n o, a przy okazji dz isiaj mogę teg o obrażenia, bo się n ie chciałby spotka ć Giuseppe prezydentem Ukrainy Warszawę te ż do Warszawy n ie przyjecha łem t o w podejmowaniu decyzji tylko, dlateg o że kto ś mu naucza, że coś mi łego nap isze po walnego alb o, że pow ie tak gen ialny pomysł z e sprzedażą Grenlandii tylk o mus imy troch ę poczeka ć t o no n o to t o wystawia jak teg o si ę świadectwo ta k do funkcjonowan ia adm inistracji i administracji że, a ta schodzenie Stanów zjednoczonych z rol i takiego jedna k zwornika pewneg o porz ądku Międzynarodowego jes t nast ępuje cora z szybciej cora z bardziej żałosny sposób, al e też pojawia się pytan ie na ile t o robi wrażenie to znacz y na ile teg o rodzaj u wie ści docieraj ące do zar ówno do odbiorców tutaj w iadomo, że stan y s ą tak podz ielone, że jedni w t o uwierzą na innych to n ie zrob i żadnego wrażenia, że ci, kt órzy wierzą si ę burz ą, a c i, którzy stawiają na Donalda trampa prz y tym n ie przejmą przypuszczaln ie tak zwykle byw a natomiast ciekawi mn ie, jakie to może mie ć przełożenie na to co si ę wydarz y w samy m kongres ie odno śnie tyc h przes łuchań ja n o to jednak powiedzia łem, że to ciało w ieloosobowe, jak im jes t Kongres n o jednak mo że zachować cz y wreszcie wykaza ć zdecydowan ie wi ększe pok łady jakiego ś rozs ądku m. in. dlatego od rzeczy t o t u akurat okres w łaśnie coraz lepiej t o pokazuj e całkiem sensown e po t, bo posuni ęcie Demokratów, żeby te przes łuchania t e, a prawda debatę w kongres ie odbywały si ę w spos ób publiczny czy tam n ie trzeb a pote m, żeby ludz ie s ą w stan ie mie ć na bie żąco informacje o ty m co c o kto powiedzia ł, a od kolei te ż pewneg o rodzaju dwutorow ą, a polityką Kongresu, żeby na bieżąco mo żna by ło wszystko informowa ć podbijać pewn e informacje, ale że ja ma m jednak przekonan ie, że to d a, a przedstaw icielom partii Republikańskiej jaśniejszy obraz teg o cz y tak i absolutnie niepodważalna obra z teg o, że t o jes t spos ób prowadzen ia polityki nie tylko w spos ób chaotyczn y, ale kompletn ie bez w izji spos ób po prost u n iebezpieczne, ale ja zastanawiam na d tym cz y t o rzeczywiście nową trochę t o jes t tak że tak imi z tak imi imprezami, kt óre s ą nadawan e w telewizji t o r óżnie bywa prawd a myśmy prze śledzili w przypadk u afery Rywina, która by ła zwrote m my ślę pol itycznym głębokim w Polsce i wiadomo co się za ty m stało t o był te n moment, k iedy jeszcz e rozpad ła się lew ica, kt óra tera z próbuje pozbierać na w idzisz jak t o wychodz i, więc to też n ie jest tak ie do ko ńca jasne komu si ę t o mo że przys łużyć prawda czy t o jest rzeczywi ście dobre dl a dla Stanów zjednoczonyc h z drugiej strony jak spojrzym y n a na śledztwa Millera na tonę za w iele n ie przyniosły być mo że nie przynios ły owoc ów właśnie, dlateg o że pewn e rzeczy, która mo żna by ło tam zabrać n igdy n ie ujrzał światła dz iennego dokładnie tak i, że to to jes t chyb a kluczow e, że momentami bardz iej te ż chodzi poz a ty m w śledztwie, które by ło prowadzone przez teg o specjalnego prokuratora no c, jakby mn iej zwracan o uwag ę na tak ie, al e troch ę jednak anegdotyczne smaczk i, ale momentami on e pokazuj ą najlep iej w sposób najbardz iej dob itne jak bardzo to jes t wszystko n ieskoordynowane, jak ie t o bardz iej tak ie, a podporz ądkowane aktualnem u widzimisi ę prezydenta ni ż jes t wynikiem jakiś czego ś co by śmy okre ślił jak o pol ityka zagraniczna Stanów zjednoczonych do te j polityki po prostu nie ma, że t o w łaśnie za polityka zagraniczna Stanów zjednoczonyc h zaczyna zależeć o d tego c o ambasador Stanów zjednoczonych w dany m momencie napisy na Twitterze alb o nie i że t o jes t przerażające, ale n ie wiem czy t o już inna dyskusj a, al e cz y rzeczywiście nie ma nie ma je j w ty m obszarz e t o z has łem we wschodniej Europie po prost u nie ma te j polityki ma m wra żenie, że jeśli chodzi o Azję to jakaś jest o d czeg o byśmy powiedzieli NATO je śli chodz i o nasz reg ion t o faktycznie ich nie ma w no al e zobaczmy co się dzieje nawe t koledzy z relacj i z Koreą powi ązanie wiedział, że ta za ś co prawd a także to n ie nie nie jes t jestem przekonany właśnie t o, że po prostu ta m do nas sygna ły troch ę woln iej bardziej przefiltrowany docieraj ą, al e tam podejrzewa m dokładnie to sam o c o nas dzi ękuję bardzo prof . Radosław Rybkowski dyrekto r Instytutu amerykan istyki studi ów polon ijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego by ł z nam i trzynasta 37 za informacj ę o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA