REKLAMA

Budownictwo też musi odrobić lekcję z ochrony klimatu

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-11-15 12:40
Czas trwania:
16:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Aleksandra Dziadykiewicz dzie ń dobry jeste śmy w Katowicach, gdz ie w łaśnie trwają targ i i konferencj a fo r Building, czyl i o ty m jak budownictwo musi si ę mierzyć z nowym i wyzwaniami nie tylko w tak i sferz e jak budować tak że ludz ie si ę podobało nie tylko w takiej sferz e jak budować tak, żeby by ło n p . tan iej zdrowiej, ale także jak bran ża budowlan a jak w og óle budownictwo nie pow inna zmierzy ć si ę z problemami kl imatycznymi tak dok ładnie z Rozwiń » problemam i klimatycznymi, dlaczego jes t tak ważny wątek o ty m, rozmaw ia w łaśnie z naszym go ściem, którym jes t pan Kamil Wyszkowski Global Compact Network Poland dzień dobry dzie ń dobry pan i inne pa ństwo Katowice to konferencja to właśnie tak ie dobre myślę, żeby o tym, porozmawia ć szczerz e to 1 z tych głównych temat ów, kt óre dz isiaj tutaj mo żna pos łuchać cz y budown ictwo wp ływa na klimat taki c o wi ęcej mag ia tego budynk u, którym jeste śmy ty m bardz o mocno świadczy, a jeste śmy w budynk u Międzynarodowego centrum kongresoweg o w Katowicach nowoczesny budyne k, który być może państwo si ę s łuchaczy doskonal e znają ich chocia żby duc h szczytu klimatycznego w 24 wciąż tuta j nad nami czuw a na nas informacji ostatnich chw ili IW włodarze budynk u będą wymieniali oświetlenie w ramac h teg o budynk u, poniewa ż ju ż s ą przygnieceni pozostaj ącymi kosztami energ ii, bo zwyczajnie nowoczesn e woln e przewróciła t o os iedle jest przestarza ły i tak szybk o idzie technologia, która zm ierza w kierunku ogran iczenia zu życia energii chociażby kontr y w temac ie o świetlenia, że zaczyn a si ę opłacać dl a budynk u bardzo noweg o nowoczesneg o szybk a wymiana całego siedzenia t o jest tak i klasyczny przykład teg o, że co pokazuje, że te n tren d jest wyra źny i idzie dobr ą stron ę natomiast oczywi ście wyzwan ie wielkim, które n ie są debatowan o t o co zrobi ć, żeby fenomenaln e rozwi ązania, które pojawi ą si ę na deskac h kreślarskich arch itektonicznych mia ły sw ój swoj e sposoby real izacyjne cz ęściej robią deweloper ów, gdzie niestety z drugiej stron y mam y twarde tabelk i w excelu i metr ceny za met r kwadratowy natom iast coraz znow u si ę bardz iej świadome społeczeństwo cora z s ilniej domag a si ę informacji na temat teg o czy budynek, w którym b ędą mieszka ć b ądź pracować woln o tzw. syndromu choreg o budynk u przypomnę def inicja z troską jes t to taka tak a gama zjaw isk, kt óra wpływa negatywn ie nale ży zdrow ie samopoczuc ie jak chociażby ple śń Grzyb brak wentylacj i tzw. zalśni światłem zm ęczeni ha łasem czy kumulowanie w ty m budynku formaldehydu cz y tyc h wszystk ich substancj i toksycznych szkodl iwych, kt óre si ę powol i uwalniaj ą wyk ładzin far b lakier ów sklejek mebl i i długa d ługa l ista rzeczy, które z USA nie u świadamiamy, że żona po prostu truj ą, jeżeli jeste śmy w stanie si ę i do ich pozbyć poprzez wasz ą wentylacji budynk u t o są tak ie trend y, które będą cora z bardz iej widoczne no t o jak kilkadziesiąt la t temu azbes t był wszechobecny teraz już wiemy, że ono, żeby się go pozbyć jak najszybc iej tak by ć może te rozwi ązania, które jeszcze k ilka lat temu 19 były popularne ju ż też ludzie z różnych powodów by ć mo że tak że zdrowotne b ędą zepchni ęte na te n dalszy już obecnie n ie obecn y pla n, ale cz ęsto trzeba zastąpić n o w łaśnie dok ładnie po pierwsze, jeśli m imo zmian klimatycznych w Polsce przypomn ę mamy kryzys, bo tak, bo już powoli u średnionego problemu niż jakości pow ietrza to nagle okaza ło, że przecie ż w Polsce można budowa ć budynk i, kt óre lepiej zarządzają wod ą szar ą, czyli bardz o upraszczając, je żeli myjem y ręce czy naczyn ia to ta wod a, która odp ływa zlew ów powinna p óźniej być magazynowan a w te j przestrzen i budynku, by rozliczona, że to woda jes t naszego m ieszkania to z teg o zlewu upraszczających cz y po pryszn icu i p óźniej wraca do sp łukiwania toalety, je żeli tego nie rob i u żywa się wod y do p icia po t o, żeby oszukiwać kalectwo osób jaki ś pan jakieś monstrualn e marnotrawstw o, zwłaszcza w Polsce kryzy s wodny id ą dale j budynki powinny by ć przystosowan e do teg o, żeby magazynować deszcz ówkę, czyl i znowu ż dachy, zwłaszcza ich ca ła powierzchnia teren y, kt óre później wprowadzaj ą wod ę do studz ienek burzowych powinny być ją przekierować kompletn ie inne m iejsce najpierw oczko wodn e, które tą wod ę magazynują zb iornik pod budynkiem takie miejsce oczko wodn e nie ma gdz ie ta woda znowu staje si ę now ą szarą znowuż służy do teg o, żeby podawać trawn iki mecz korytarze w ramac h części wspólnych rob i jeszcze kompletnie inne rzeczy jako wyszukiwanie, ale nie id ą dale j budynki b ędą musia ły te ż części piln ą modernizację tylko z powod u jakości pow ietrza też, dlatego że kl imat ociepla w Polsce b ędzie mie ć temperatury jak izba nie ma tablicy la t kilkanaście, bo t o do kilkudziesi ęciu i tera z, je żeli t e wyzwania sobie ra z prze łożymy na projektowanie budynk ów i ich realizacj ę, czyl i ich wykonanie później to oczywiście chodz i cała gama ma t budowlanych, kt óre będą się obecnie inne czy k iedy one musz ą by ć wymyślone albo odkryt y na now o 1 z ciekawszych rozwiązań nie jest tzw . by ło ich naturaln e, czyli przeprasza m technolog ie naszyc h praw i pradziadków ze średniowiecza, czyl i budynki z e słomy trzc iny drewna i gliny ju ż tak powstawa ły tak wygl ądały domy no w iekach m inionych taki Jon fenomenalnie izolują oferowan ie oddychają jes t w tak im budynku ciepło w z imie ch łodno wlecze prz y okazji nie ma tam formaldehyd u, bo nie ma, bo t o jes t naturalny produk t i c o wi ęcej wykorzystujemy coś c o jest odpade m przypomn ę, że Polska ci ągle sto i na słomie nasze prost u niema c o zrobi ć, gdyby śmy przywr ócili tak naprawd ę budowany Technology naszych przodk ów i kosztują te ż zdobycze techniki w tej chw ili mamy zrobi ć cegieł z e s łomy jes t jak najbardz iej możliwe co wi ęcej stosowan e bardzo szerok o zachodn i Europie od kardynała ko ńcząc na Niemcach, gdz ie w Niemczech cz y uc ieczka z nap isem budowan e ko ścioły hal e biura dom y wielorodzinne ze s łomy drewna i gliny, bo to też warto b y w iadomo, że t e technolog ie już są cz ęsto obecne s ą na pewn o unowocześniane udoskonalane n o bo taki jes t proce s rozwoj u, al e on e istnieją być może barierą jest t o, że do te j pory były drog ie, al e za chwilę, kiedy będą też t e normy, kt óre m ówią o tym, że w łaściwie wszystkie powstaj ące budynki musz ą by ć odpowiednio zbilansowane si ę to ile pobierają energii n ie mo że przekroczy ć pewnego l imitu za chwilę te normy przeszkodz ą życie tysiące dwudz iestym roku no t o mo że nikt nie będzie odwrotu o d tego trzeb a będzie si ę w łaśnie tak nowoczesny m technologiom stary, al e nowoczesny m technologiom zwrócić, ale j e sobie obrał tak ą sytuacj ę, że ktoś być może zostaw i suche j m ówi budowanie dom u drewn o słyszę argument y, które te ż może podnieść no dobr a jak teraz wszyscy chc ą budować drewna to zaraz wytn ie wszystk ie lasy i właśnie to jes t taki b łąd my śleniu, które cz y wycinanie las ów przemys łowych czy upraw ianych pod budown ictwo b ądź produkcj i mebli jest najlepszy m c o mo żemy zrobić dl a klimatu i to może być paradoksalnie, al e je żeli uświadomimy sob ie, że ka żda roślina kumuluj e co 2, gdzie w drewn ie jak każde drzew o w ramac h jego rozrost u wzrost u w tym drewn ie co 2 moje najgorsze, że mo żemy zrobić to jes t pali ć wtedy uwaln iamy co 2 skokowo atmosfe r, a najlepsze znow u możemy zrobi ć to drzew o trzeb a zakonserwowa ć i zrobi ć z niego szaf ę st ół b ądź budyne k wted y tak i taki jak drewno sobie ma Święty spok ój c ieszy oko jeszcze przy okazji walo r u żytkowy przypomn ę, że najstarsz y budyne k drewniany w Polsce dzisiaj użytkowane t o jest o n z 13001009 . roku jes t ko ściół w miejscowości stres y n ie przypomnę, gdz ie dok ładnie al e, al e jes t cove r Głogów głuchy chyba się Głuchów tak Ruchowi przypomnia ł mi się tera z te n budynek ko ścielny akurat funkcj ę sakralną istotny popy t pomiędzy zabytk iem świetnej kondycji przypomn ę mam y właśnie drewn o, które zostało wszcz ęte przeciw drwala z nich zosta ł zbudowany bardz o solidnie w łaściwie we w łaściwy sposób budyne k id ąc dale j technolog ie oparc ia konstrukcj i nośnej budynk u nawet bardz o wysokiego są stosowan e w budownictwie co wi ęcej zaczynaj ą prze żywać renesans znowu c ieszyli si ę przyjrzym y pol ityce klimatycznej ONZ i u świadomimy sob ie zresztą dlatego nie robili śmy tak ie wyl iczenia zrobione prze z w iceszefa panel u klimatycznego, że jeżeli mam y na świecie 2 miliardy nieu żytków rolnyc h i obsadzimy po łowę z teg o lasami to b ędzie mieć koszt tego te j reguły prac y jakie ś 300 miliardów dolarów na to warto ten kosz t ponieść, poniewa ż nie tylko te nasadzon e na tych nieużytkach las y bądź rośliny, bo czasam i s ą też krzewy on e będą kumulowa ły co 2 atmosfery, a później, jeżeli ten las zb ierze si ę po wytn ie z brutaln ie, że się nast ępnie z tego las u zrobi budynki nagle co ś innego na to rewelacja, gdz ie można na tym teren ie znow u obsadzi ć kolejny raz j ą zdobyć kumulowa ł kolejn ą porcj ę drewn a, którą wykorzystamy ju ż perspektywie już pokojowo dlateg o do czego ś użytecznego bro ń Boże nie wolno rozpalać t o jes t poz a dyskusją, że ktoś ma mniej wiadomo, że za 2 walne kominek Eco to n ie jest wypomnia ł też nie jes t t o potwierdzają naukowc y i specjali ści w zakres ie wentylacj i budynk ów nie ma Super szczelneg o kom inka każdy przepis te n dy m ten ten był z tego spalan ia drewna przyci ąga przyci ąga t o do pomieszczeń w ten spos ób zdrowe jes t pos iadanie kom inka budynku n ie jest neutraln e dla zdrow ia jes t racze j szkodl iwe jeszcz e warto sprawić sobie ta m instalację teg o kominka by ła zrobiona profesjonalnie czyn i profesj ę nale ży n ieprofesjonalnych serdeczn ie współczuje należy zrobić z by ła zrob iona zgodnie ze sztuką, toteż warto, b y u świadomić, że znajdzie się w tak im domu konf itura kominowego nie mamy tak, czyli osob ie idzie do osoby idzie do atmosfery no to tera z słyszę ju ż głosy naszyc h słuchaczy, którzy właśnie zaczyn a si ę por a jesienna maj ą kominek w domu i us łyszeli właśnie t o jes t n iezdrowe nieekologiczne myślę, że może by ć kilka os ób najmn iej troch ę zdziwionych zost aw to zdziwienie i wróćmy jeszcz e ra z do sameg o budown ictwa jak o całości, bo rozmaw iamy o tym jak budownictwo mo że by ć bardz iej ekolog iczne jak budownictwo pow inno si ę zmieniać, al e właściwie w tej chwili tak ie jak jest budown ictwo rzeczywi ście jes t probleme m dla kl imatu czy budown ictwo emisyjne do teg o w łaściwy zmierzam oczywi ście tak, bo ka żda każda ka żdy komponent cz ęść sk ładową budynk u kosztuj e energię cz y wytworzenie dach ówki wytworzen ie betonu wytworzenie Stali żebro van y i która jest nowym elementem nośnym budynk u, a t o kosztuj e energi ę już mam y kategorię te j chem ii budowlane j jeszcze, kt óra jes t Nisko obciążone tym śladem Węglowym taka jes t wysok o obciążone ślady będą to zwraca m tego drewn a pewne j m ierze nieobci ążony śladem Węglowym nawe t poziom plus i dlatego właśnie bardzo si ę skłonić zwr ócić w kierunku technologii teg o tzw. budown ictwa naturalnego pasywneg o natom iast idąc trope m ju ż teg o budownictwa betonow ą stalowego t o te ż można zadba ć o t o, żeby chocia żby odpad budowlan y by ł właściwie zagospodarowany, żeby zadbać o t o, żeby przewiduj ący rozbi órkę tego budynk u tak go projektować, żeby na etap ie rozbiórki rozbiórki lw ia cz ęść komponentów budynku by ła gotow a do ponownego użycia to be z dar u z Giro jes t w budownictwie wzrost jest wiadomo nigdy n ie osiągniemy al e, al e tak, ale przed, al e jesteśmy w stanie optymalizowa ć proce s jeste śmy w stan ie zadba ć o t o, żeby te n gru z budowlany cz y po rozbiórce, żeby o n by ł po prostu właśnie by ł ju ż tak, że można było z n iego zrobić po prost u rozs ądny użytek to się projektuje i robi si ę to te ż dobry spos ób jeszcze jedn o chcę powiedzie ć chcesz, żeby wybrzmiało przy okazj i teg o spotkania bardz o si ę w og óle w obliczu pojawi ły na naszych na rynku mo żna by ło tym o d od do tych techn ik budowlanyc h rozmawiać, bo w Polsce mamy wobec on o tzw . czyli cz y n iewielu w łodarzy m iast wie, że mam y tzw. wodą przypuszczaln ie b ędą beto n, który m a na tyle to też n ie zawsze technologiczna jest na tyl e dużo minera ł wyrzuconych do tego beton u, żeby by ło więcej porów prze z t e por y woda przesi ąka w efekc ie mo żemy uniknąć zalań czy podtopie ń w miastach przy okazj i ziele ń miejska oddycha ć od odetchnie, bo wreszcie ma dost ęp dowody grunt y s ą bardz iej nasycon e wilgocią prz y okazj i te n woda przypuszczaln y beton ma bardzo na tak ą cechę izolacyjną cz y n ie odparowuje woda z tej z tego gruntu be z przek ładki płaszczykiem tego typu tym betonowym przeszed ł przez praw o do środka nie oddaje nam do tego urzędu stanu na punk t w idzenia roślin czy wód gruntowyc h nawe t tak, jeżeli patrząc od stron i teraz teg o rodzaju technolog ie, które nie są żadną rewolucj ą technologiczną to już od dawna te lata t o nie high-tech n ie jest prost u coś od os ób ludzie n ie wiedzą i z teg o rodzaju spotkaniach tu nagle ludzie robią wielkie rany widziałem rzeczy jak będą przepuszczan e beton u jest zalecał, żeby w ramac h standardu m inimum dla miast, bo stosowan ie tego rodze ństwa i substancj i n ie betonu standardowego to właśnie o d przypuszczalnego zwiążemy sob ie lwią cz ęść problem ów, a przypomnę, że w m iastach ukraść bardzo o t o, aby zaprosić drog a do rozmow y, ale największe problem y wi ększe koszt y związane z terenami zielonymi centrum miasta polega na ty m na dz isiaj zasadzonyc h drzew 9 usycha g łównie z powod u braku wod y, bo nie ma ani n iedoboru wody plu s inne czynniki ja k na ha łas nas łonecznienie to, że jest 1 wpuszczamy drzew o jaki ś taki tak i Hardkor prawdą jest atakowan y wszystkich stron czy wszystk o wiadomo, że cz ęść tych drz ew tego n ie wytrzyma od solenia ul ic prze z przez rozje żdżony prze z samochod y korzen ie tak iego drzewa t o wszystko ma znaczen ie natomiast, czyli temu, żeby nie dostarczym y wodę alb o b ędzie za ma ło to wiadomo, że on o uschn ie tera z ten wod ę przypuszczalny beton stan ie przy ta k w przel iczeniu kosztów w ramac h tkank i m iejskiej da ć oszcz ędności w ramach n o zwyczajnie n ie wyschni ęty drzew, których n ie trzeba b ędzie prost u na s sadzać po sobie świetnie radzić najlepiej też a ż tak proste miejmy nadziej ę, że to prz y okazji teg o rodzaju konferencj i nowy brzm i c i samorz ądowcy przestaną si ę nie łapać za głowę zobacz ą leki wodę przepuszczan e beton kosztuje tylk o sobie przelicz ą, że rany w sum ie ta ńsze ni ż normaln y, czyl i zainwestujemy w we w łaściwym tryb ie Zielińską zrobili śmy tylk o kilka w ątków tak naprawd ę, które pojawiają się na tak im spotkan iu jak w leasing, kt óre właśnie trw a w Katowicach n ie podsumowuj ący budown ictwo też ma ca ła branża budowlan a też ma swoj ą lekcj ę do odrob ienia w popraw ie teg o jak ludzie wp ływają na kl imat, czyl i zmniejszenie teg o oddziaływania budown ictwo jak w łaściwie każda inna bran ża czy ka żdy inny, przez które by śmy dotkn ęli wszyscy mamy tyle c o do odrobienia to prawd a tylko co dl a mnie, bo najwi ększym wstrz ąsem w ramach takiego panel u inauguracyjnego, które te, które w tym te ż by łem Niemcy pa ństwu powiedzie ć, że nie m a w Polsce powa żnej dyskusj i wokół standard u budynk u czy standard u si ę z sal i lekcyjnej, w kt órej zostaw iamy nasz e dz ieci od przedszkol a prze z żłobek ko ńcząc na na s na szkol e podstawowej cz y średniej to jakiś dramat, bo nie ma teg o rodzaj u refleksj i, że wpuszczamy dz iecko w d ługi okre s czas u przecież średnio w Polsce dz iecko sp ędza w szkole 187 dni w skal i roku t o, jeżeli tyle tam s iedzi, a my nawet n ie w iemy czy ma ta m for m aldehydy cz y sale wentylowan a cz y właściwe o świetlenie czy niezra żona ręcznie ha łasem i wreszc ie cz y niema ta m przeprasza m takiego smogu jakże, b y takiej ple śni, że r ęce załamać t o chyba jest n ie tak z jako ścią debat y w Polsce na temat 1 z najwa żniejszych przestrzeni, kt órą nazywamy szerok o pojętym walore m edukacyjny m w idowni przyszłością nasz ą, bo dzieci będą w przyszłości te ż budować dobr o Polski natom iast id ąc jeszcz e inną prze z szp itale dokładnie t o sam o, jeżeli mamy jedn o z najgorszych kla s energetycznyc h budynków jedn o z najbardz iej szkodliwych dl a zdrowia substancji budynkowe j i bra k troski o d b iedy pacjentów te ż jeszcze 70 chorzy ludzie najczęściej, kt órzy maj ą osłabiony uk ład odpornościowy to szp itale racze j to zdrow ie na m psuje ni ż poprawia wydrąży powinno być jak dołożymy do tego d ieta, którą często w idzimy szpitalach to to jest ju ż na osobną rozmow ę tak naprawd ę tematy to ju ż tak kont rozwi ązała p łytę poprzedn i mój go ści, z kt órym rozmawia łam z bankam i Wiśniewski architekt powiedzia ł, że pos iadamy właściwie 1 ważną rzecz ludz ie 80 % czasu, w kt órym żyją sp ędzają w budynkac h i w łaśnie dlatego trzeba zadbać o to, żeby t e budynki, żeby standard budynku by ł jak najwy ższy nie szkodzi naszemu zdrow iu bardz o dzi ękuję Kamil Wyszkowski Global Compact Network Poland moim pa ństwowości bardzo dzi ękuję dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA