REKLAMA

Jak zarażamy się grypą? Co jest prawdą, a co fałszem?

Przewodnik TOK FM Na Zdrowie
Data emisji:
2019-11-15 13:50
Prowadzący:
Czas trwania:
01:16 min.
Udostępnij:

Tyle co roku robię audycji o grypie, że wydaje mi się, że wszyscy wszystko wiedzą. Nie jest tak. Ostatnio znajomy powiedział mi, że grypą się nie zarazi, ponieważ nie chodzi ta,m gdzie są chorzy. I tu się głęboko myli! Rozwiń »
Ponieważ:
po pierwsze:
skąd wie, że ktoś jest chory. Prosta odpowiedź, bo ma objawy i lekarz postawił taką diagnozę. I to jest błędne myślenie. Osoba chora zaraża nie od momentu, gdy pojawią się u niej pierwsze objawy, lecz o wiele wcześniej. Na oko nic nie widać - jesteśmy zdrowi, a możemy już być nosicielami wirusa. I zarażać innych... już na… 6 dni przed tym, gdy pojawią się u nas jakiekolwiek oznaki choroby, a więc zanim w ogóle będziemy zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy chorzy!
po drugie:
Nieprawdą jest, że aby się zarazić trzeba mieć kontakt z zakażona osobą. Owszem, przenoszenie wirusa grypy odbywa się drogą kropelkową, ale w tym także pośrednio. Wystarczy mieć kontakt z przedmiotem którego wcześniej dotykała osoba chora.

Przewodnik medyczny od poniedziałku do piątku przed 14 Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przewodnik TOK FM na zdrowie dzie ń dobry Ewa Podolska w ty m co rok u robię audycj ę o grypie, że wydaj e mi się, że wszysc y wszystk o wiedzą n ie jest ta ostatnio znajom y powiedzia ł mi, że gryp ą n ie zaraz i, ponieważ nie chodz i ta m, gdz ie są na ni ą, choć t u si ę g łęboką my śl, ponieważ po p ierwsze, skąd b ierze te ż hojne prosta odpowied ź, bo ma objawy lekarz postawi ł tak ą diagnozę to jes t b łędne my ślenie osob a chor a zaraża ni ą Rozwiń » moment u, gdy pojawi ą się p ierwsze objawy, lec z o wiele wcze śniej na oko nic n ie wida ć jeste śmy zdrow i, a mo żemy ju ż by ć nos icielami w irusa i zarażać innych ju ż na 6 dni przed tym, gdy pojawią si ę u nas jak iekolwiek oznaki chorob y, a wi ęc, zanim w ogóle b ędziemy zdawa ć sobie spraw ę z teg o, że jeste śmy chorz y po drugie, nieprawdą jes t, ab y zarazić się zacz ęła mieć kontak t zakażoną osob ą, owszem, przenoszen ie wirusa odbyw a si ę drog ą kropelkową, al e w ty m także po średnie wystarcz y mie ć kontak t z przedm iotem, kt órego wcze śniej dotyka ła osob a chor a więcej o d poniedzia łku do pi ątku Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK TOK FM NA ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA