REKLAMA

Serial "The crown". W niedzielę premiera trzeciego sezonu

Połączenie
Data emisji:
2019-11-15 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
po łączenie Jakub Janiszewski prz y mikrofonie, a z e mn ą studia prof . Agnieszka Cianciara Instytut nau k pol itycznych Polskiej Akademii Nauk dzie ń dobry cięta tr a, a będziemy rozwija ć w ser ialu DEKRA serialu, o kt órym wypowiada ła się na media społecznościowe bow iem widzia łem entuzjastycznie, a nawe t w tym momenc ie po 13 do tak iego stw ierdzenia, że Polacy nawe t gdyby bardzo chc ieli jeszcz e d ługo długo nie b ędą w stanie nakręcić tak iego ser ialu, Rozwiń » jak i zrob ili Brytyjczycy i podejrzewam, że chodzi ło si ę jakie ś kwest ie tożsamościowe to może zacznijmy o d pytan ia jak ie, gdzie t o jest w ielkie osi ągnięcie myśli brytyjsk ie jednak n ie jes t stać nie my ślę, że musimy te ż z kontekstu liza ć moją wypowied ź w med iach spo łecznościowych, bo to by ł ten momen t, k iedy oglądałam ser ial wykluczon y, a p ierwszych, by drug i sezo n raze m, a wted y nasz e rodzime nasza rodz ima kinematografia czy raczej nasza rodzima telew izja podj ęła pr óbę zrobienia ser ialu Korona królów Jach dzi ś skontaktowa łam tak że, a także jak ja chcę pokaza ć prawie pew ien konteks t tak w naszym nazw ę na samych hurtem za n iego zate m g łębszy zamys ł te ż te ż te ż sta ło oczywiście, że za ka żdą p łytką myślą mo żna znale źć jak ąś g łębszą dobrze zapasac h teg o szerszeg o kontekst u dotycz ącego Korony królów to, że w kraj u na pewn o w sens ie warsztatowy m i każdy jest du żo lepszy natomiast c o si ę wydaj e kluczowa i c o mam si ę wydawało też wted y kiedy, k iedy te n wp is popełniała t o to, że jakb y w ty m serialu ja widz ę, a mnóstwo i z 1 strony pewnego dystans u do brytyjsk iej Korony do brytyjsk iej rodz iny kr ólewskiej do brytyjsk iej historii i t o dystans u, który producenc i tego serialu byl i w stan ie z s iebie wydobyć wczasach powiedziałabym wyb itnie trudnych, bo ten serial by ł produkowan y w czasac h brexitowi to znaczy, że decyzja p ierwszy sezo n by ły kręcone jeszcze jeszcz e przed no al e w c ieniu w c ieniu w c ieniu tej decyzj i ta k w c ieniu w cieniu można powiedzieć by ć mo że ostatn iego akordu upadku brytyjsk iego imperium, a z drugiej strony zwr óć uwag ę wszystko t o niejednokrotnie rozmawiali śmy na antenie w łaśnie w czasac h, k iedy t e sentymenty dotyczące imperium wróciły t o znacz y niejednokrotnie, k iedy próbujemy odpowiedzie ć na pytanie, dlaczeg o wydarzyło si ę Brexit wracam y do pytań, jak i kulturowyc h prawd a to żsamościowych, że Brytyjczycy chc ieli powrot u czegoś c o mia ło być właśnie by ć może mia łoby t o imperium niezależne mocarn e istotne wa żne, w którym wszyscy musz ą si ę liczy ć, a które niekoniecznie mus i si ę liczyć ze wszystk im Nisko oczywiście znaczy jedne s ą te sentyment y w kontek ście brexitu oczywiście oczywi ście by ły i pamiętajmy, że ten 1 z tyc h podstawowyc h argumentów abstrahuje o d kwestii migracji rzecz cz y i rzecz, że te n wolny przep ływ si ły roboczej robotn icy z Polski po i Bułgarii, że t o jest proble m, ale 1 z podstawowyc h argument ów w kampanii brexitowe był tak i, że wielka Brytania wreszc ie b ędzie mogła handlowa ć z całym światem i te n kluczowy handlow y, czyl i h istorycznie najwa żniejsze elemen t brytyjsk iej potęgi brytyjsk a pora d pot ęga panująca handlowo m ilitarnie na morzac h oceanach gdzieś te n te n ten resentyment wrac a tak, bo w ielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej, więc nie b ędzie musia ła negocjowa ć najpierw 2007 . innymi państwami porozumie ń handlowyc h z globalnymi pot ęgami będzie mog ła robić sama t o wr óci oczywi ście do tyc h do tych z dawnyc h wspaniałych czas ów, al e właśnie seria reklam jes t przewrotne, bo on n ie jes t serialem, kt óry w tak i prosty sposób to jest t o c o Polacy doskonal e robi ą w moim przekonaniu prze z jak dot ąd jeśli patrzym y na polskie seriale cz y w iele polsk ich filmów o tak im charakterz e h istorycznym także dotycz ących najnowsze j historii dwudziestego wieku z Łodzi tam przewrotności w łaśnie nie ma te ż tak straszn ie powa żnie podchodz imy do naszego bohaterstw a do naszego m ęczeństwa do naszyc h zasług natom iast, jakby sam i samych siebie, czyli przykreg o ta k, a teg o dystansu w łaśnie zupe łnie nie ma moim zdaniem rekla m te n dystan s jest to znaczy tam jes t taka fajn a r ównowaga między rzeczam i powa żnymi, ale w łaśnie opow iadanymi z pewny m przymru żeniem ok a może tera z powiedzmy czy m jes t otwarc ie tego serialu bon y na bardz o w iele uświadamia, że ktoś jeszcze nie widzia ł tego p ierwszego sezonu to jes t bardz o ciekawa sytuacj a, którą jesteśmy wrzucen i oto kr ólowa, która jeszcze n ie jes t kr ólową tylko c órką kr óla zostaj e nagle wpad a w bardz o młodym w ieku wpad a w tak i try b sukcesji monarchii, na który n ie jes t ani gotow a ani, do którego n ie jest ch ętna ma ło tego nikt te j rodz inie tego n ie chc e nikt w rodzinie nie chcę by ć królem, bo wszysc y wiedz ą, że t o jes t mnóstwo obowi ązków jest w łaściwie wyzby ć si ę s iebie swoje j to żsamości przybrani jakie ś tak iej maski, kt óra ma si ę z tobą wzrosn ąć tak bardz o istotna rozmowa, kt óra w 1 z p ierwszych odcinków zachodzi, czyl i tak a, gdy c iotka t łumaczy pamiętaj w sytuacj i konfl iktu między tob ą Koroną Korona musi wygrać, ale co to znacz y, że tak a musi wygrać prawda czym w zasadzie jes t Korona kiedyś nie ma realne j władzy czy poleg a na tym, że należy w łaśnie w takim bardz o sztywnym w ty m sztywn y sposób się poruszać ca ły czas zachowywa ć pew ien godnością dystan s do ca łej reszty co t o w zasadzie jes t prawda czy m w zasadz ie dzisiaj kr ólowa, k iedy tak powiedziałaś właśnie, odnosząc si ę do tych fantazj i imperialnych imperium jes t na jej oczac h i w trakc ie panowan ia rolowan e nasze zwija, a n ie rozwija prawda on e by ć jeszcz e królową, czego t o troch ę tak ie pytan ia właśnie pierwsze p ierwsze odcinki p ierwszego sezonu dl a mn ie by ły absolutn ie fascynuj ąca, dlateg o że m y towarzyszym y Elżbiecie w UE, a ty m, gdy f ilmowanie tego co on a właściwie ma robi ć, bo ona on a pojęcia nie ma to znaczy oczywi ście wie ona o d dłuższego czasu wie o ty m, także, że będzie nas ty m, że jedno jes t następczynią tronu i że konkursow ą b ędzie, ale chorob a ojc a, jakb y jedna k zaskakuj e fina ł i on a rzeczywiście znajduje si ę w sytuacj i, w kt órej a, w kt órej kompletnie nie w ie c o robić c o wi ęcej ma świadomość, bo to pojawia si ę w je j ustach, że on a kompletnie do te j rol i jes t nieprzygotowana i ona ma świadomość tego, że jes t w sumie os ób com, kt óra jes t s łabo wykształcona w sumie n ie jest specjaln ie Bystra i ona o ty m, doskonal e on e o tym, doskonal e wie niemal ma być mn óstwo kompleks ów związanych też wygl ąda można oburz a, że że, że gdzie ś tam nadwoz ie ktoś mówi się je j tempo tak t o jest to jest t o dotyczy oburz a się, ale z drugiej stron y jak zdaj e sobie sprawę z tego, że coś w tym jest t o jes t taka ma ła troszk ę tak a przysadzista dziewczyn ę oczk a, które nagl e mus i sob ie, a radzić z czym ś czuwa ć czy w łaściwie nawe t do początku w ogóle nie wie czym zaczyn a sobie spraw ę z ogrom u tego dla mn ie najbardz iej fascynuj ące by ły spotkania właśnie m łodziutkiej Elżbiety już kr ólowej z Winstonem Churchillem to jest t o jest wygrane t e życiorysy aktor ów ogromna zas ługa reżysera, ale t o wygran a jest niesamowicie t o znacz y jes t m łodziutka dziewczyna n iepewna siebie, przed kt órą jes t ca łe życie, przed kt órą jest w ielka m isja wielka albo n ie al e, ale on a czuje na 1 sobie te n ci ężar odpowiedzialno ści jes t stary cz łowiek legend a za życia bohate r drugiej wojn y światowej, al e też p łynąc s łabnąc s łabnący f izycznie o n sto i przed kr ólową, bo mus i sta ć przed kr ólową, ale ci ężko jes t sta ć słabnący te ż politycznie, b o w sensie oczywi ście jego zasług podcza s drugiej wojn y światowej n ikt n ie kwestionuje, al e w latach pięćdziesiątych, kt órzy zupe łnie inna sytuacja musi si ę też mierzyć z e powrót z problemami n ie tylk o tym i, kt órych opozycja m u na starcie, al e r ównież z w łasnym zapleczem politycznym, które uwa ża, że ju ż pow inien powinien odej ść, wi ęc ty m s ą 22 naprawdę wspan iale wygran e postac i, które maj ą w sob ie pewn ą wielko ść, ale te ż są świadome tyc h swoich ogranicze ń i usi łują usiłują si ę jakoś jako ś w te j sytuacj i odnaleźć dogadać, bo Churchill oczywiście ma nadziej ę, że Elżbietą b ędzie m ógł w łatwy spos ób manipulować pocz ątkowo si ę to udaje, ale ona się ucz ą si ę ucz y bardz o szybko do te j swojej rol i dorasta to ju ż dużo kosztuj e tyl e kosztuje konfl ikt z mężem t o kosztuje konfl ikt z siostrą, ponieważ okazuj e się że, poniewa ż n iewielu rzeczy, wi ęc składa obietnice, których nie jes t w stan ie dotrzyma ć daje się wmanewrowa ć oczywiście polityką w ty m Churchill ow i, ale powoli z tak imi ma łymi kroczkami, a te j takiej nie ma ły korpulentn y dziewczynki on a są on e sobie radz i on a do te j rol i do te j odpowiedzialno ści do te j Korony dorasta to jest t o wi ększym stopniu widać w drug im sezonie, kiedy on a musi w łaśnie sobie radzi ć Inter z rozpade m imperium kolonialnego ma niewiele ma n iewielki n iewielkie pol e manewru tak t o widz ę podczas w izyty w Afryce i teg o teg o s łynnego ta ńca tak 1 z afrykańskich prezydent ów to dosyć dobrze wida ć, że ona on a tak naprawdę w n iej bli żej pol e manewru jes t niewielkie, al e może jedna k coś zrobi ć dorast a do te j roli t o wydaj e mi si ę te ż z n iesamowita t o ona czy t o w jak i spos ób autorz y pokazuj ą właśnie ci ężar Korony, ale jednocze śnie tak ą tak i ludzk ie bardz o na tak im indywidualnym poz iomie dorastan ie do tego ciężaru t o jes t coś fascynuj ącego z punkt u w idzenia wsp ółczesnych współczesnych polityków nosiła na n ich patrz y ot o za chwil ę wr ócimy do rozmow y łączenie z e mną studia jes t Agnieszka ci ęcia ora z Instytutu studi ów pol itycznych Polskiej Akademii Nauk, a rozmaw iamy z ser ialu ekra n, którego trzeci sezon w najbli ższą niedziele czy to nie jes t tak, gd y ser ial troch ę o pozorach władzy znaczy o ty m, że n igdy n iema tyl e władzy ile by si ę wydawa ło, że powiniene ś mieć n igdy n ie jeste ś szefem tak jak się wydawa ło, że m ógłby n im być zawsz e jest kto ś ski musisz si ę liczy ć zawsze ta władza jes t negocjowan a i zawsz e bardz o ograniczona bardziej, niż b y si ę chcia ło w jej wypadku dosz ło do ekstremu m dziś posuniętego no w łaśnie taką mo żna powiedzie ć pusty m m iejscem władzy to znacz y takim tylk o wy łącznie jakąś wydmuszką skorup ą prawda trochę nie wiadomo do ko ńca czy m ten odcinek, o którym jak sa m też m ówił o tych spotkań z cele m było parę, al e tak i najbardziej dramatyczny t o jest oczywi ście s łynna mg ła londyńska, kiedy się okaza ło, że smog t o też tema t bl iski w Londynie jes t tak g igantyczny, że w zasadzie nie ma czy m oddycha ć ludzie umieraj ą szpitale s ą przepełnione mo żna wejść pod autobu s nawet n ie zauwa żywszy teg o autobusu co się zreszt ą tam prz y trasie 1 bohaterce i w zasadzie wida ć, że Churchill nie bardzo wie c o z ty m l iczeniem bardzo to potraktowa ć serio królowa o d niego młodsza, więc bardz iej tema t czuj e i dochodz i do takiego spotkan ia między n imi bardzo c iekawego, gdz ie można będzie on a na końcu j ęzyka to, że właśnie co ś na nim wymusi, ale na t o spotkan ie przychodz i przygotowan y z konkretnym i rozwiązaniami właśnie jedyne co mo że zrobić, bo on a go przecie ż wezwa ła to powiedzieć n ie chcia łam porozmawia ć o ty m jak usadzić my prz y stole, bo szykuje si ę jak właśnie wystawn a kolacj a tak ich takich ambasador ów akcji pote m z teg o wy śmiewa w prywatne j rozmowy ze swoją żoną, że takie zabawne t o na wy brn ęła się wydawało, że w rz ądzie przecie ż nie rządzi tam si ę, że t o jes t bardzo c iekawe w tym serialu c o t o znaczy rządzić n ie rz ądzić praw a jak te tematy przenikaj ą tak my ślę, że dla politologa ta musi by ć krótka ogl ądaliśmy starszego oczywi ście, a cz y i jasne jasne jes t to, że mam y tuta j do czynienia z r ąk z Koroną brytyjską dwudziestym w ieku, tak wi ęc t e ograniczenia władzy s ą s ą jak dl a wszystkich dl a wszystk ich jasne natom iast ciekawe ciekawe jes t też t o jak i w jak i spos ób jedna k ta niedoświadczona dz iewczyna ona on a pr óbuje tak dla mnie dla mnie t o jest to by ło dziś, gdy ż n iesamowita, bo w łaśnie on e jak o kob ieta jak o m łodziutka kobieta tak m ierzy si ę mierzy ć się z w du żej mierze te ż z troszeczkę sam ą osob ą tak z w łasnymi w łasnymi ograniczeniami natom iast to co t o c o jest jednak fascynujące, bo ja myślę, że tak naprawdę m imo wszystko t o jes t taki pew ien też jak sam i tak to widz ę taki jedna k wysiłek umorzen ia ją troch ę strony z e strony z e stron y autor ów teg o ser ialu, bo o n jedna k on jedna k pokazuj e, że w sytuacj i nawe t k iedy mo żemy zrobić n iewiele tak to jedna k nawe t do teg o n iewiele powinni śmy umieć dorosn ąć żyć sztuk ą jes t umie ć wykorzysta ć t e nieliczne moment y i ten n ieliczne sytuacj e wykorzystać alb o wykreowa ć pote m wykorzysta ć, kiedy realn ie mam y na co ś wpływ i to tych to n ie jes t oczywi ście kwest ia Królestwa Zjednoczonego Królestwa t o jest kwest ia tak naprawdę zarz ądzania w dowolnym dowolną organizacj ę cz y dowolną instytucj ą świadomość tyc h ogranicze ń jednocze śnie umiej ętność dzia łania dzia łania ich ramac h i zro śnięcie do tego, żeby w tyc h ramac h dzia łać jest jednak te ż c iekawe t o właśnie tam kazać m ówiła w kontek ście w kontekście teg o smog u to, że właśnie ta m łodziutka osob a on a w ielu w ielu sytuacjach ma intuicję trudn o nawet m ówić o wiedzy ma intuicj ę lepsz ą ni ż c i otaczaj ący j ą starzy wyjadacz e tak, bo ona oczywi ście te ż tam walcz y o t o jak ma wygl ądać Dwór jak ma wyglądać sekretarz, kto kim, kto ma n im by ć tak działa mieszka n o, więc t o s ą takie tak ie male ńkie rzeczy, ale t o jes t właśnie jakb y, a s ą czas zm ian tak na m się oczywi ście teraz wydaje się w tym ci ągu w ci ągu ostatnich 20 lat wszystko zm ienia w spos ób zupe łnie niesamowite natomiast s ą gdzieś, gdz ie ten serial pokazuj e te ż czas y gigantycznej zmiany właśnie w tyc h latac h pi ęćdziesiątych sześćdziesiątych no gdz ie z 1 strony się wydawa ło, że media t o zupe łnie c o innego, bo przecież, jakby to te ż zupe łnie inaczej funkcjonowały tak cho ćby ta kwest ia gdz ie, gdzie ksi ążę Filip jedzie na t ę eskapadę na ty m statku pe łnym marynarzy bawi ć si ę na drugą p ółkulę on o obecn ie z tego z tego mo żna, b y zrobić gigantyczne materiały dl a wszelk iego rodzaj u magazyn ów portal i plotkarsk ich tak dale j wtedy tego właściwie n ie by ło, wi ęc t a ta część med ialna w ogóle w og óle w n iewielkim stopniu funkcjonowała mo żna si ę było kontrolowa ć, bo du żo dużo wi ększą trosk ę zaczyna bezczelnie w drugim sezonie to mamy tak byw a tak tak t o jak tajemnicze zdj ęcie w pras ie, gdz ie ew identnie kwestia jak ich usług seksualnych jakiejś pan i, kt óra tak ie us ługi świadczyła tam te ż zarzuto m szp iegostwo i zdj ęcie z imprezy, gdzie kto ś sto i tyłem zgaduje, kto t o jest prawd a media spekuluj ą k im jest tajemniczy m ężczyzna stoj ący ty łem na tym konkretny m zdjęciu i z dużym prawdopodobie ństwem w trakcie rozwoju i obyło się dow iadujemy, że t o jes t najprawdopodobniej w łaśnie m ąż królowej to jest życiowy partne r on a się o ty m, dowiaduje, jakb y pytan ie w jaki spos ób oraz wytrwać t ą sytuację kryzysow ą prawda medialn ą, a 2 w jaki spos ób w og óle co zrobić z tym kryzyse m tego małżeństwa, kt óre w zasadz ie ledwie powsta ło ju ż zacz ęły rozwa żyć, ale w łaśnie, ale ta presja tak mimo wszystk o jes t dużo mniejsza jestem ciekawa jes t kolejny początek t o jest początek to w łaśnie to jakb y te ż w wspaniałe jest to, że te n ser ial pokazuje mam nadziej ę b ędzie pokazywał kolejn e w kolejnyc h sezonach pokazuj e właśnie t ą gigantyczn ą gigantyczną zmian ę, która te n Dwór, kt óry teoretyczn ie trw a wg regu ł i zasad wydaj e si ę n iezmiennych tak, al e jednocze śnie też te ż tym ogromny m zm ianom podlega i w jak i spos ób w łaśnie kr ólowa jest w stan ie to zmian ą na u żytek prywatn y, ale jednocze śnie na u żytek państwa i mam y jeszcz e kwestię kwestią, która ju ż w łaściwie w systemac h republika ńskich, do kt órych jeste śmy przyzwyczajeni no w dużej m ierze nie ma nie ma wi ększego znaczenia t o znaczy to znacz y te n to monarch y l icznej zespolen ie teg o c o prywatne i tego i teg o c o państwowe tak, czyl i teg o, że jak byk koronę, która jes t zespolon a z osobą w ładcy władcy, który jes t zespolon e z Koroną to jest t o jes t jakb y elemen t, kt óry który, jakby tytu łuje w og óle sprawowan ie władzy zupe łnie zupe łnie innym porz ądku, bo oczywiście pojaw ia się też element teg o, że kr ólowa z głową głową ko ścioła, a zw łaszcza, że nie jest, ale ten elemen t, b y bardz o ciekawie pokazan y w p ierwszym sezon ie, kiedy w idzimy jak Korona się z e świecia t o znaczy jako nasze Sekula ryzykuje prawda widzimy, że ojciec kr ólowych w 1 z p ierwszych odcinków jes t operowan y w Pałacu Buckingham w 1 z sal prawd a pod tym i zasłużonymi kandelabr y am i w jakiej tak iej w takim nam iocie, kt óry ma dawa ć jak ąś rozumiem sceptyczne bariera, kt óra chyb a niekoniecznie funkcjonuj e dobrze widzie ć turystyczn ie do pomyślenia dz isiaj prawda w ówczas do pomyślenia było, żeby go przetransportowa ć do szpitala t o też pokazuje jak ich, jakby jak si ę zm ienia paradygmat, kt órym funkcjonujemy prawd a, że dz isiaj nawe t koronowan a g łowa, kiedy przychodz i do czeg o tylk o pacjentem wtedy n ie wtedy ten pacjen t jedna k bardz o szczególny statu s t o cały, jakby osprz ęt medyczn y musiał podr óżować, zan im dzisiaj t o był chyb a tak nie zadziałało n ie sądzę, żeby zwo żono do Pałacu Buckingham tomogra f, k iedy trzeb a zbadać królową ludz ie psy za ś w absolutn ie absolutn ie absolutnie nie na trasy w og óle te ż pytan ie jak, bo mam y ogl ądamy od sezonu gdzie, gdzie królowej m łodziutka taka jednocześnie ca ły cza s mamy gdzie ś z ty łu g łowy postać kr ólowej Jerzy Miller lat 90 kilka już szczerze m ówiąc n ie pami ętam ile, kt óra rok, gdzie t o jest t o jes t zupełnie to jes t zupe łnie n iesamowitego zresztą w og óle sa m fak t kr ęcenia kręcenia teg o typ u ser ialu za życia g łównej bohaterki, bo oczywiście jedna k to Elżbieta jes t główną bohaterką niezależnie od teg o, że punktem odn iesienia jest Korona nie królowa to jes t charakterystyczn e oczywi ście, że ser ial nie nazyw a się wykw intne Eko krainy tak, bo to, bo t o jedna k teraz pytanie t o elemen t rol e dokładnie tak to jes t pytanie o tę rolę i ot o jak w tym n iezwykle zmieniaj ącym si ę świecie n iezwykle zmieniającej si ę Wielkiej Brytanii jakich rozwi ązań zm ienia si ę te ż zmienia się te ż sam a sama kr ólowa ta k jak jak te role b ędzie b ędzie usiłowała b ędzie usi łowała godzić te ż c iekawe jes t jak ja trzec im sezonie powinniśmy doj ść do czas ów Margaret Thatcher i tak ie członkostwa członka wielkiej rzeczy wcze śniej jeszcz e członka z Wielkiej Brytanii w unii Europejskiej t o te ż jes t, toteż rewolucja niezwyk ła tak, bo t o w Commonwealth przestaj e by ć punkte m odn iesienia kluczowym dl a dl a Zjednoczonego Królestwa staje się zdaje si ę nim kontynen t pytanie te ż w jak i spos ób w jaki spos ób rola Korony i cz łonków rodz iny kr ólewskiej zostanie zostan ie tuta j przedstaw iona za chwil ę wr ócimy do rozmow y po łączenie rozmawiamy o serialu krajom, kt óre są istotne t o co m ówi prawd a czy dorastan ie do roli, bo prac a tuta j się rzeczywiście, zaznaczaj ąc sameg o początku jeste m t u powiedziane, że na dobrą sprawę, jakby si ę uparła to będą kr ólową n ie musia ła być po taki przypade k w rodz inie kr ólewskiej był tak by ło z je j ojcem, kt óry został n iejako wrob iony w rolę kr óla przez swojego starszego brat a, kt óry po prost u odmówił sukces odmówił przyj ęcia Korony t o zresztą potem by ło mu wypominane m ówiono, że temu swojem u brat u, kt óry zawsze s łabszy s łabszy fizycznie sprzeda ły tak i proble m proponować teraz umiera na rak a t o twoj a w ina i on a, ab y w tym kontekście funkcjonuje jak o faktury, kt óra dzi ś mus i prawd a musi stanąć na wysoko ści zadania mus i zacisn ąć z ęby przetrwać wiadomo, że to koszt y będą gigantyczne one są o d sameg o pocz ątku zaznaczają prawda ju ż ten ta nierówność ma łżeństw prawda, że t o n ie m ężczyzna b ędzie decydowa ł tylk o kob ieta mało tego te n mężczyzna ma za sob ą histori ę swojeg o rod u Królewskiego zreszt ą nieciekawą odpowiedzialnym za spotkanie z drug iego sezonu, gdz ie nagl e widzimy c o się działo w czas ie drugiej wojn y światowej, a przecież to n ie jes t jego nazwisko ma by ć batem jes t ta k na dobr ą spraw ę przykryc iem nazwiska się z kosztam i prawda cz y nazw iska ktoś absolutn ie kojarz y z ze wsparc iem el it udz ielonych w łaśnie tak iej ideologii nazistowskiej ideologii hitlerowskiej w idzimy jego rodziny w otoczeniu tyc h flag z e swastykam i i te ż ca łą dramatyczną historią te j rodziny, ale w idzimy, że tu jest bardz o du żo takich m ielizny o d sameg o początku, na kt órym w, których mo żna wywr ócić i w zasadz ie ta troch ę mo żna być b iedna Elżbieta druga ju ż tak manewrowa ć, żeby w og óle trzynast ą swoj ą właśnie kr ólewską postaw ę to ta h istoria rzeczywiście rzeczywi ście nad Elżbietą w isi, bo t o jes t oczywiście historia męża, al e właśnie przed e wszystk im h istoria h istoria stryj a tak i jakb y jeg o n iechlubnych pr ób negocjacyjnyc h podejmowanyc h podejmowanyc h z naz istowskimi Niemcami natomiast dla mn ie, a w łaśnie to poczuc ie t o poczucie obowi ązku to poczuc ie obowi ązku za wszelk ą za wszelką cenę c o jes t świetnie te ż zestawione z postaci ą s iostry tak, która kt óra, jakb y kompletn ie Małgorzata, jakby jes t jes t osobą, kt óra myśli wy łącznie w kategor iach swojeg o indywidualnego szcz ęścia i kompletnie, ale t o w najmniejszym stopniu i to wida ć bardz o w ielu scenac h n ie poczuw a si ę do jak iejkolwiek rol i spo łecznej i pol itycznej n ie w idzi najmn iejszych powod ów, żeby przedkładać swoj ą rol ę spo łeczną pona d swoj e szczęście indywidualne c o jest zreszt ą osi ą je j konfliktu z e starszą siostr ą właściwie permanentn ą tak natom iast poczuc ie obowiązku z e stron y Elżbiety i idące z ty m jedna k też pewne poczucie m isji pewn e poczuc ie sensu to jest co ś c o mi si ę wydaje kluczowe z k ilku powod ów poczucie obowi ązku, k iedy tak naprawd ę te n ser ial powstaje ono w czasac h k iedy, k iedy w ielka Brytania ma ogromn y proble m oczywiście mogliby śmy patrzeć na te n serial jak o wy łącznie jak o na przypomn ienie wspania łej wspania łej przysz łości tak, bo ta m oczywiście można być, bo cza s Korona można, by t o było także i i uważam, nawi ązując swego p ierwotnego pytan ia, że w Polsce pewnie tak ten ser ial zosta ł zrob iony natom iast t e natom iast to zosta ło zrob ione kompletnie inaczej w spos ób du żo c iekawsze i du żo du żo bardziej z nim lansowane, al e wydaj e mi się te ż w łaśnie jak o pew ien rodzaj dl a mn ie przynajmn iej w łaśnie moralnej lekcj i, że to jes t postaw a kt óra, kt óra Brytyjczykom towarzyszy ła, kt óra pewnym brytyjsk im politykom, bo s ą oczywi ście w tym sensie Elżbieta druga by ła jes t jes t pol itykiem towarzyszyła już, a ju ż n ie towarzysz y albo towarzysz y winne w inny sposób jes t jeste m elemen t właśnie teg o opr ócz teg o obowi ązku jest jedna k wydaje mi się to poczuc ie m isji t o poczuc ie sens u, bo po r ówno jeśli por ównamy Elżbietę z ma łżonkiem, który no og ólnie tam cierpi pa łęta się troch ę bez sensu, b o tak t o tak to mn iej więcej wygl ąda to znaczna normaln ie wyjeżdża nie ma rywala w osob ie ewidentnie n ie jest w stan ie znaleźć m iejsca s ą straszn ie próbuje pr óbuje należyte przekonać, żeby nie on a pewne m iejsce stworzy ła w kontrz e do oczekiwa ń dwor u i tradycj i natom iast właściwie nic w ko ńcu n ie satysfakcjonuje Małgorzata teg o m iejsca też sob ie kompletnie n ie jes t w stan ie znale źć je j wybory osob iste, kt óre staw ia na p ierwszym miejscu te ż tej satysfakcj i n ie przynosz ą i paradoksaln ie Elżbieta, która jes t tak a troszeczkę zasadn icza i odrobinka wkurzaj ące i nawet m iejscami swoje zasadn iczo o ści nawe t śmieszna, a t o oprócz teg o poczucia obowi ązku czy raczej przez lekarza rok u obowi ązku jednak pos iada taki pew ien cz y poczuc ie m isji poczucie sens u i pew ien drogowska z tak to Korona jest dl a n ich drogowskaze m jak pokazuj e jej kierunek to nic n ie wyja śnia wszystk ich wszystk ich oczywi ście dylematów pewn e dylemat y tworz y, al e jedna k daje je j, a pewn ą pewn ą stabilno ść w i jakb y wiedzą również wskazać, iż w łaśnie i w łaśnie osadzenie t o jest t o jeste ś bardz o ciekawe bo, bo ewidentnie jest ona jes t zrob ione na kontra ście w łaśnie z pozosta łymi członkami rodziny kr ólewskiej, kt órym tego, kt órym tego brakuj e pyta ń jest oczywi ście brakuje, dlateg o że że Korona wyznacza im tak ą unijn ą rolę cz y mo że jednak brakuj e im pewnyc h pewnyc h te ż cec h osobowo ściowych i pewneg o pewneg o poczucia teg o w jak i sposób pow inni, a pow inni funkcjonowa ć też zobaczymy c o si ę b ędzie działo, k iedy do dotrzem y do 31 bardziej dramatycznych punkt ów w h istorii, a rz ądów Elżbiety drugiej cz y do całego romans u Jane ma łżeństwa jamy z Filipem prawda t o dop iero będą histori ę i potem te ż teg o dramat u zwi ązanego ze ze śmiercią ksi ężnej Walii pami ętamy był film wyku ł in dotycz ące dok ładnie tych wydarze ń i trudno ści odnalez ienia si ę Elżbieta drug i w te j sytuacj i i teg o w jaki spos ób ona musia ła zmieni ć swoje post ępowanie rol i też ta m wted y premiera Kremla prem iera Blaira dosy ć istotnej ta m Elżbieta kreował si ę do pani Helen Mirren c o jest c o jes t oczywi ście, a wspaniałym wspania łym wzorce m, więc c iekawe w jak i spos ób w jaki pale c jesteś tak a klasyc y żyjąca aktorka to tam te ż c iekawe c o tuta j zrob i i następczej nie w iem czy cz y akura t ten ep izod będzie grała wchodząca w ty m rolę tera z sol i, jak ą właśnie czy czekolada cz y jeszcz e kolejne kolejna i to jeszcz e następne aktorka Alicja ekono m strasznie c iekawi, bo uw ielbiam na nią patrze ć w łaśnie tak zupełnie inni, że też inne szkoły aktorskiej to już n ie jes t tak ie aktorstwo widzia łbym tak ie na du żym ge ście teatralny m t o jak Teresa Budzisz Krzyżanowska tylk o tak ie bardziej intymne tak ie już widać, że bardz iej też telewizyjną f ilmowe czy ta kamera jes t bl isko t e wszystkie ges t i grymasy s ą oszcz ędniejsze bardz iej ludzkie jes t bardzo ciekawe c o zrobi ć z tą rolą na kręgle swoj e rzeczywi ście n iesamowita czyta jes t jako patrze ć na stron ę aktorską t o on a faktycznie zasysa kamer ę sąd nie można dziesi ątki ocz u oderwać m imo tego, że to co powiedzia ł, że t e strof y księgowa on a gr a tak ą koronowan e ksi ęgową pogłębiono n ieco, która bardz o się pokazać na ty m urzędzie sob ie świetnie pora panuj e na panuje naturaln a w f inansach właściwie czymkolwiek tak to jest to jes t walk a o w łaściwie cokolw iek na tyc h na tyc h pierwszych p ierwszych etapac h miasto c o oczywi ście jest si łą teg o teg o serialu t o jes t właśnie t o bardz o, a bardzo fajne i bardz o zgrabn e, jakb y po łączenie po łączenie w ielkiej h istorii w ielkich przemian, kt óre gdzie ś s ą ta k w Grandzie tak teg o n ie wida ć, al e ale, al e same tak ie subteln ie wprowadzan e element y w łaśnie dotycz ące dotycz ące wojn y Churchill stry j nazi ści rodz ina m ęża i t d. to dekolon izacji, a t o wszystk o Afryka to wszystko się dz ieje, więc to gdzie ś jest, a z drugiej strony właśnie te n te n ser ial wspan iale wygryw a te element y tak ie ludzk ie intymne zwyczajn e łączy t ę koron ę s ą zwyczajno ść i my ślę że, że to jest to jest też co ś c o ja w og óle strasznie chcia ła te ż takie elementy widzie ć widzie ć w polskim kinie, gdzie tera z, zwłaszcza ostatn ia jes t taki większy nac isk na t o, żebyśmy produkowa ła robili superprodukcj e historyczne tylk o, że dzi ś, gdz ie w łaśnie mam wra żenie, że n ie do ko ńca przemieni ł wszystk ich funkcjonuj e t o zrozum ienie, dlateg o że świetnych chwil ę h istoryczne mus i bardz o, a zgrabn e i i pogłębiony spos ób łączyć, a historia z dramate m psychologicznym jes t wielkim marszem wynikają z hol i Łódź i teg o typ u rzeczy natom iast w łaśnie dramate m dramatem psycholog icznym tak i my ślę, że ci ężko b ędzie zrobi ć w Polsce dobre seriale h istoryczne i cz y dobre kino h istoryczne teg o nawet w ielkiego parafowali łódzkiego format u je śli tych 2 elementów n ie połączymy ta, bo my ślę, że tutaj z innych sektor ów t o pr óbujemy program y temat atakowa ć prawda on i tak bardz iej z g óry na d schodz ą m y próbujemy odbić do g óry wysokie, wi ęc bardzo to jes t bardzo dobra uwag a, al e tego się w tak i spos ób tego si ę dopiero 1 ramowego jest to nierealne chcę powiedzie ć m y naprawd ę jeste śmy nic nieznaczącym mieli śmy piękną historia n ie mówią nasz a pi ękna historia jest w znaczne j m ierze wydmuszk ą jak zejdzie głębiej to się okazać, że tam n iewiele jest alb o s ą takie dramaty tam jes t tyl e bólu, że aż strac h ta m w ogóle zajrze ć w bardz o dzi ękuję za rozmow Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA