REKLAMA

Dr Fyderek: "Palestyńczycy są rozgrywani"

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-15 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:14 min.
Udostępnij:

Izrael kontynuuje ostrzeliwanie Strefy Gazy. O zaostrzającej się sytuacji w tym rejonie opowiada dr Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz bardz o serdeczn ie zapraszam pa ństwa na światopogląd, a w n im m. in . tak jak pa ństwo s łyszeliście o Wenecji sytuacj i w Wenecji, która zmag a si ę drug ą fal ą już powodziow ą w ty m temacie kl imatycznym też pow iem pa ństwu wi ęcej decyzji Europejskiego bank u inwestycyjnego prze łomowej, który nie b ędzie ju ż inwestowa ł w paliwa kopaln e w ty m gaz c o jest bardzo kontrowersyjne j wiele kraj ów w ty m Polska, al e Rozwiń » te ż eksperc i narzeka, al e te ż mamy rapor t mi ędzynarodowej agencji energ ii o ty m, że pa ństwa robi ą za ma ło, żeby powstrzymać wzrost emisji c od 2 pojawia si ę tam w ątek r ównież konsumenck i du żej rol i korzystan ia z SUV - ów, kt óre do wzrost u em isji się przyczyniaj ą pow iemy te ż Australii, kt óra jes t mi ędzy Stanami Zjednoczonymi Chinami może teraz pod coraz wi ększym wp ływem Chin i o rządzie, a dok ładnie o sztuczkac h ksi ęgowych, kt óre rz ąd stosuj e, b y utrzyma ć teoretycznie bud żet na plus ie, ale zaczniemy o d ostatn ich doniesie ń z bl iskiego Wschodu z Izraela pom imo zaw ieszenia bron i, kt óre zosta ło uzgodn ione m. in . z pomoc ą wys łannik organ izacji narod ów Zjednoczonych kolejny dzie ń o d rana z e stron y Izraela polecia ły w stron ę stref y Gazy rakiety i odwrotn ie pociski z e stron y strefy Gazy w kierunku Izraela, a nawe t najpierw właśnie z e stref y Gazy, a wi ęc ta wym iana ogn ia trw a więcej na te n tema t opowie pa ństwu dr Łukasz Fyderek Instytut bl iskiego dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim stron po łączyliśmy si ę przez Skypea dzie ń dobry dzie ń dobr y właśnie czy t o jes t zaskoczen ie, że nie uda ło si ę powstrzyma ć wymiany ognia, a mo że się udaj e tyl e, tyl e że z problemami to jest, b y jak rozumie ć dynamik ę te j sytuacji no t o jest można powiedzie ć pew ien stały elemen t patrzym y w dalekiej perspektyw ie d łuższej perspektywie na to by jes t to stały elemen t te j konfrontacji w ty m przypadk u tyc h charakterystyczną teg o te ż te j eskalacj i pomiędzy na d stref ą Gazy cz y też ugrupowaniami w stref ie Gazy dzia łającymi, a państwem Izrael jes t t o, że ewidentnie celem jes t tylko 1 z tych 2 organizacji, kt óre s ą zazwycza j uwik łany w konfrontacj ę, czyl i palesty ńskich islamski dżihad nie mówi organ izowali ani Hamas islamski dżihad no w łaśnie n ie czyni niechęć, czyl i m ówiąc bardz iej nie ludz ie z Bractwem muzu łmańskim związani, a c i, kt órzy s ą bardz iej zwi ązani z Iranem i libańskim hezbollahem, je żeli tak mieliby śmy zidentyfikować podzia ły tych 2 grup n ic jest mn iejsza z tych 2 organizacji maj ąca znaczn ie mniejsze poparc ie mniej s łabsze struktur y terenow e na pewno będące, a i może t o jeszcze wart o wspomnieć t o jes t istotne z punktu w idzenia militarnego obraz u tej sytuacj i prawdopodobnie nie b ędąca w pos iadaniu pocisk ów o średnim zasięgu europejsk im zasięgu krótkiego c o jest istotne z punkt u w idzenia stopn ia zagrożenia, na które stopień zagrożenia dl a Izraela też stał si ę nawet 3 ostatnie przedmiotem dyskusji w Polsce w zwi ązku z występami nasze j reprezentacji strom e, czuj ąc si ę ma odby ć tak tak ta k na izraelskie mają syste m żelazna kopu ła ani pokazu w trakcie tej konfrontacj i m ówią o około 90 % o wej skuteczno ści teg o tego system u natom iast oczywi ście, gd y rozważamy t ę konfrontację n o t o mamy tak i też tren d klasyczny drama t bezpieczeństwa, w kt órej po 1 stronie w łaśnie islamski dżihad w tym przypadk u rozliczeń tak że Hamas budują bronie o t o, żeby na mo żliwie najbardziej na skuteczn y spos ób przy zgodzić prowadz i życie codzienne Izraelczykom, a z drugiej stron y Izrael stosuj e taktyk ę Target zwanyc h celowanych zab ójstwo wysokich przyw ódców tych organ izacji z 1 strony bojownik ów konstrukto r już ładunków wybuchowych właśnie rak iet cz y dronów, a z drugiej stron y uderza ta k jak t o widzimy w tym momenc ie tak że w jeszcze ceny, które straci ły, w trakcie kt órych n ie po stronie Palestyńskiej ludno ść drugiej strony w łaśnie Margarita i ta konfrontacja można powiedzie ć daj e poczucie celu, jeżeli chcemy ta k na to spojrze ć na różnicę szersze j perspektyw y tysiącom ludz i po ob u stronach te j materii gorzk ie tak barykad y, ale chciałam zapyta ć, jakie ma znaczenie w łaśnie to, że ty m raze m celem izraelskich atak ów, czyli tym raze m stron ą tej batal ii te j b itwy nazwijmy t o tak n ie jes t Hamas, który nog ą t o na silniejsz ą reprezentacj ę polityczn ą i militarn ą Palestyńczyków, ale w łaśnie islamski d żihad, jakie ta może mie ć znaczen ie dl a n ieba w łaśnie wewn ętrznego uk ładu si ł w Palestynie alb o dl a Izraela czy to jes t jaka ś go coś się jaki ś trend Niewiem jaka ś zmiana, kt óra ma m iejsce na NATO pytanie mo żna odpowiadać co najmn iej z 2 perspektyw tak iej troch ę Masłowskiej t o wtedy mo żna, b y powiedzieć ludz ie zwi ązani z Hamasem, a takich wydaje się bez tych popieraj ących Hamas jest jedna k nadal wi ęcej niż islamski dżihad powiedz ą, że no to jes t próba i islamski d żihad jest narz ędziem w rękach Iranu i dlateg o eskaluj e eskaluje koto m konfrontacji z Izraelem, bo poczu ł si ę wykluczone z porozum ienia zawarteg o porozum ienia o zaw ieszeniu broni, kt óre zosta ły zawarte oczywiście to, że to porozumienie zosta ło zawart e przy pomoc y Egiptu do teg o z kolei n ie przyznaj ą Izraelczycy natomiast na fak t faktem, że fakt jes t, że ostatn ia konfrontacj a zosta ła zako ńczona tak im tego teg o rodzaj u konsensusem, który z pościeli z perspektyw y Hamas jes t postrzegany jak o zwyci ęstwo i ludz ie związani z Hamasem odpowiedź to jes t w łaśnie pr óba takiego wygran ia konfrontacj i, która ma s łużyć n ie Palestyńczykom, a ma s łużyć zewnętrznemu patronow i islamskiego d żihadu czynnik parano iczny grano tak oczywiście jes t islamskiego z islamski dżihad rozmaite t t tt postac i b ędą wskazywać, że t o on i s ą reprezentante m prawdz iwego teg o ruchu oporu prawd a, bo t o wszystko dzieje się można powiedzieć ty m dy m z takim poj ęciem spadaj ącym t o te działania przeciwko Izraelowi jes t poj ęciem Kałamarz cz y właśnie opor u ruch u opor u przec iwko izraelskiemu ekspansję zmowy syjonizm m ówi cz ęsto tak ie pojęcie, kt óre spina dzia łania właśnie przede wszystkim islamskiego d żihadu Hezbollahu, a swego czas u tak że w ładz syryjskich, kt óre ma jednak, że ostatn io koncentruj e się racze j na innych obszarac h aktywno ści militarnej pub oczywiście to jes t bardzo r óżne grupy różnorodna grupa, ale chyba mog ę sobie pozwoli ć tak ie te ż gorzkie stw ierdzenie, że to cora z mn iej chodz i o spraw ę palestyńską tak og ólnie ujm ę, a coraz bardziej t o jes t tere n wojewodę jakieś zast ępcze i ora z, że Palestyńczycy politycznie m ilitarnie są coraz bardziej podz ieleni tak już mieli śmy zachodni brzeg w rozgrywan iu są rozgrywaj ącą rozgrywan ie i w sposób to n ie jes t oczywiście nowe no n o now a rzecz natom iast z tak ą fundacj ę pokazuj e t o po raz kolejn y z 1 strony nawet w ramac h stref y Gazy, kt órą sam i Palestyńczycy nazywają du żą doz ą racji najwi ększym wi ęzieniem na świecie prawd a, bo mamy tere n zamknięty w łaściwie minister z ka żdej strony prze z przez prze z Izrael kontrolowan ą za porozum ieniem z Realem gran ice egipską prze z si ły eg ipskie, al e z drugiej stron y mamy mam y na niemo żność porozum ienia się pomi ędzy tym i wolę nawe t nawet już dz isiaj możesz tuta j mamy te ż jeszcze 1 kontekst można wchodz ąc do bardzo miłe, ale tu WP te ż jes t istotny ono jeg o bojown icy też zgin ęli w szczeg ólności Fatahu o d pewneg o od łamu działającego ciągle w gazie tak jest n o te n konteks t al-fata h uczyn i teg o ugrupowania, które dzierży w ładzę na większe terytorium zale żnym brzeg palesty ńskim na zachodn im brzeg u teraz istotne, gd y istotne w te j w tej rywalizacji jest brak jedno ści jes t zauwa ża już bardz o krótko, bo również, że tak ie s ą komentarze z kole i p o stronie izraelskiej prem ier Netanjahu, kt óry mus i udowadnia te ż swoj e t o, że potrzebne t o znaczy, że Zajdla to jest bardzo oczywi ście na r ękę też teg o rodzaj u konfrontacja, bo można pokaza ć si ę wykaza ć skuteczności system u Wisła antyrakietowy i t o, że rząd dzia ła sprawnie prz y wszystkich problemac h, kt óre wewnątrz pol ityczne, kt óre dotykaj ą Netanjahu Likud i przywództwo natomiast nawet nie s ądzę, żeby ta konfrontacj a miała, gdy du ży wpływ du że konsekwencj e na politykę wewn ętrzną Izraela t o jes t skala znaczne wydaje się nieduża, że w świetle tego c o mamy w ty m momencie, czyl i moment u, w kt órym prze z re żim powierzy ł by łemu agentow i jedna k misj ę tworzen ia nowego gab inetu trwają rozmowy Fine partyjne w tym b ędzie w Izraelu nie s ądzę, żeby t o akura t ta konfrontacja by ła też istotnym czynn ikiem bardz o dzi ękuję dr Łukasz Fyderek z Instytutu bliskiego i dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim przez Skypea komentowa ł dla państwa t ę ostatnią eskalacj ę między rz ądem Izraela, a palestyńskim islamskim Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA