REKLAMA

Wenecjanie od prawie 30 lat czekają na Mojżesza

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-15 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:59 min.
Udostępnij:

70% historycznego centrum Wenecji znalazło się dziś pod wodą. To już kolejna fala powodzi w ostatnich dniach. O problemie z budową systemu zapobiegawczego i możliwej przyszłości Wenecji opowiadał były wicekonsul w Rzymie Marcin Górski.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąda Agnieszka Lichnerowicz w stud iu Marcin Górski dzień dobry dzie ń dobr y pol itolog były w icekonsul w Rzymie rozmawia ć b ędziemy o tym, że ponownie w ostatn ich dn iach ponown ie zalan y zosta ł m. in . plac Świętego Marka w Wenecji w og óle Wenecja druga fal a zgodn ie z zapow iedziami przyszła osi ągnęła poz iom oko ło 160157 cm i plac zosta ł zamkni ęty zamknięte s ą szkoły właśnie sytuacj a w miejsce c o to oznacz a w idzimy zdj ęcia zreszt ą Rozwiń » poruszaj ące te j p ływającej z wod y ludzi zmagających si ę z ty m, b y ktoś okre ślił po w łosku niez ły bałagan, poniewa ż z 1 strony, owszem, organizacji adm inistracji lokalne j zadziała w ten spos ób, że zamkni ęto szkoły zamknięto czy się sklepy n o bo n ie, bo możliwość prowadzen ia normalne j działalności premier Włoch Conte by ł wczora j Wenecji zaznaczy ł, że wszysc y prywatni mieszka ńcy maj ą na dzień dobr y z tego powodu te j ca łej sytuacji i 5000 EUR odszkodowa ń na osob ę na m ieszkanie, a ludz ie prowadz ący działalność gospodarczą już mieli maj ą ob iecane 20   000 EUR o d odszkodowania generaln ie władze lokalne robią wszystk o, żeby jak najszybciej się zako ńczy ten kryzy s n iestety jak dochodz ą kolejn e fal e prawda powodz iowe t o ciężka to si ę zatrzyma ć najwi ęcej pracy czeka, al e tempo przede wszystk im po zej ściu wod y w szczególności specjalistów o d zabytków, kt órzy będą prowadzili jeg o prac e oceniające strat y, a niestety póki c o strat y są wycen ia na 100 więcej ni ż 100  000  000 EU R setk i milion ów euro szybko dodam, że prem ier kont o ogłosił sta n wyjątkowy ta k w Wenecji ta najwi ększa fal a we wtorek bodaj osi ągnęła najwy ższy poziom 187 cm mówi si ę, że to no najwi ększa od poziom najwy ższy od 50 lat pod wod ą wtedy znalaz ło si ę 80 % miasta be z burm istrz Wenecji brud szaro brudn o szar o, który podkreśla znaczy to pomoże to dla nich ma znaczenie pop ierany przez prawicow ą koalicję m ówi, że to powodem s ą zm iany klimatyczne mu pa n opisać to ten proce s c o w iemy t o w iatr tak i, że niekorzystnie zadzia łało i t d . cz y zaczniemy tego może Wenecja cz y taka troch ę hybryda troch ę wod y troch ę z iemi rejon jes t też bagniste, by n ie patrzeć troch ę jak i które inne m iasta z tamtyc h rejon ów wiadomo by ło troch ę tak a fatamorgana, wymieniaj ąc się z lagun y prawdę zatrzym a teg o, że już od setek la t się zmagal i z ty m problem u Wenecjanie nazwijmy ten w Wenecji ani za czas ów Republiki weneck iej powstał tzw. racj i cz y tak ie tam y blokuj ące na nag ły przyp ływ wod y każdemu racji uległy poważnym zn iszczeniom bon y wytrwał 200 lat od czas ów Republiki weneck iej sześćdziesiątym szóstym roku zm ian jes t ostatn ie uderzenie powodziowe ok iem pani si ę spełnia przed chwil ą został co, gdz ie zniszczone, chociaż troch ę szkoda, bo to by ło z kamienia i syryjskiego pi ękny elemen t, ale niestety tak i generaln ie od tamtej por y w iele było zm ian w samy m mieście, które mia łyby zablokowa ć kolejne uderzen ia te j powodz i zapob iec n p . poz iom samej Wenecji pol is od 3 m w Poznaniu do Republiki weneck iej, bo to jes t taki w łaśnie spos ób bardzo realny prawda zapob iega, czyl i podwyższać poz iom miasta generaln ie przez Tella, by powode m te j powodz i jes t zawsze się wiele czynnik ów naraz między n imi tak 60 szóstym rok u był powód taki, że bardz o mocy Silvia Quandt Scirocco bardzo s ilny wiatr ci ągłości okres u w iosenno jesiennego podn iesienie si ę poz iomu woda, bo woda w ód morza przez t e wszystkie t e ostatnie lat a c o wskazuj ą te ż wska źniki, że po 2000 roku ten poz iom się wzros t drastyczn ie wysoko k ilka ładnych centymetr ów, a jednocze śnie te ż przepe łnienie się na osi ągnięcie si ę te ż rze k, które dop ływają 1 ze smętną sposobów, kt óre władze włoskie si ę temu zapobiec t o by ł też progra m może, al e o ty m, chyb a za chwilę tak po bezradn ą Mojżesza wrócimy, ale też trzeb a powiedzie ć, że zwracaj ą uwagę eksperc i NATO, że bardz iej słona jest to woda c o jes t oczywiście tak ie zachowan ie tak oczywi ście poniewa ż, owsze m, co chwil ę Wenecji są lekk ie prawd a powodzie t o jest n ic nowego jednakże, gd y jes t tak i zwi ększa ilość wody morz a to wod a połączona z wod ą z lagun y spowoduj e większe st ężenie sol i i Maciek tak a w łaśnie wod a bardzo w iele bardziej przez szalon e ni ż zwykl e ląduje fundamentac h bazyliki Świętego Marka to ka żde z 15 powie to sam o, że t o spowoduj e dramatyczn e konsekwencje p łyniesz prze z samą s ól t e element y fundamenty podparc ia wszystk o po starzej e si ę o kilkadziesiąt procen t szybciej i tylko do tamtej d łuższej perspektyw ie cytuj e m. in . za korespondencj ę Bartosz Hlebowicz w Gazecie wyborczej, że te ż zwracać uwag ę na t o, że inna dzia łalność ludz i jak i sprzyj a tym powodz iom tutaj akurat zwrac a uwag ę na ekstrakcj ę wolny wodną w latac h pi ęćdziesiątych sześćdziesiątych Włosi zdobyl i zby t w iele wody z wars tw wodono śnych Adriatyku na cele przemysłowe chodzi o t o, że tam m ęża, że Sławek cz łowiek tam miesza, gdy ktoś powiedzia ł natur a zawsze wygrywa koniec końców możemy robi ć c o chcemy my śleć, że mamy przewag ę, al e nieprawda niestety zobaczyłem przemys ł w łoski te ż na pewno ma troch ę ma swoj e za uszami w zwi ązku z tą sytuacj ą, bo te ż ekstrakcja wody n ie tylk o wszelk ie zm iany wydobycia mo że w rodzaju prac e prawda te, kt óre są też podwodne bardz o często też mog ą mie ć wpływ na t o sytuacj a Polic mają Mojżesza Mojżesz n a jak dobrz e znam y historię cz y, o czy m mówimy prawdę o eksperymentalny m module elektromechan icznym po włosku modul e sfer y mentalnej elektromechan ik Homo ze jeszcze dodam y t e nawet, choć właśnie może taka gr a słów, czyli nawi ązań do Mojżesza jak dobrz e pami ętamy otwarc ie morz a czerwonego prz y uc ieczce z Egiptu i generaln ie to by łby system, kt óry miał ruszyć ju ż nie m ówił po 1001 . rok u pracę dopiero spocz ął w 2003 roku w zwi ązku z przetargam i przetargam i umowam i umowami wiadomego we w łoszech dobra 5, a ja wykona m umowy umow y polegaj ą na ty m, że w 2017 roku zosta ło skazanych 31 osób do własnej systemowyc h proces y o korupcję traktac h, bo t o by ły procesy korupcyjne, które rozpocz ęły między 2013 czternastym rok u, ponieważ konsorcja już zajmowa ł Wenecja mia ła wyprowadza ć pieniądze po prostu na duże s ieci ros ły koszta wyprowadza pieni ądze były te ż pran e pieniądze na by ły też akcje ta m r óżne korupcyjn e zarzuty i t o też powoli o prac ę, bo się zmniejszy ła się przez takich sytuacjac h cz ęsto byw a decyzyjno ść bo kto podejm ie decyzj ę prawda generalnie t o był syste m miał się rozpoczęła si ę pracy 2003 roku teoretycznie zak ładano zako ńczenie 2016 na zwi ązku z kryzyse m gospodarczy m zarzutami korupcyjnym i innymi różnymi wydarzeniami n o toż t o obniżyłoby op óźniły prawdopodobn y term in zako ńczenia 2021 roku, a obecn ie s ą na 94 % zresztą też MON prem ier Conte jasno zaznaczy ł, że pierwsza rzecz t o zako ńczyć te n projek t inwestycje to najwa żniejsza rzecz Mojżesz polegałby na ty m tak tylk o rzuca szybko, że do laguny weneckiej s ą takie 3 ujścia mi ędzy 3 wyspami ma samo oko -li do KIO, gdzie i w tych właśnie punktac h by łyby budowane 78 ruchomych zap ór, które by się ty m momenc ie uruchamia ły podnosi ły przy ju ż poz iomie 110 c m wod y takie ja k za ju ż za zapor ę Zaura taka ta ma dok ładnie tak ruchoma i teraz powiedzmy, że ten projekt, a propo s meczu, kt óry jest teoretyczne uko ńczył o n budz i różne kontrowersj e op inii i polityczne eksperckie w iadomo, że zawsze tak jest, że każdy ekspert ma swoją inn ą opinię, ale także zacytuj ę taki dobr y c iekawy fragmen t znalazłem na ten temat generalnie by ł też proble m z przetarg iem na przeprowadzen ie prac remontowych okazuj e się, że wewnętrzne części tych już ta m częściej zamów już jes t prawd a ju ż po przydarzy ło dok ładnie miały mie ć gwarancj ę 100 lat, a ju ż po 10 jest problem 5 miliardów euro już na 5 , 5 nawet m iliarda euro całość szacuj e si ę, że napraw a zajmie 10 lat b ędzie kosztowa ć 34  000 000 kolejne euro jes t na ka żdym krok u jes t co ś by m to da na m jeszcz e zatrzymała, bo to jest jaka ś wielka rozum iem, że awantur a polityczna argument y rozumiem s ą ta k w skrócie te ż tak ie, że nawet, gdyby ten mo że ju ż dzia ła tera z nikt n ie zatrzyma łby te j powodzi t o znacz y to przekonanie, że d a si ę zaporą po obroni ć m iasto przed tym i zm ianami kl imatycznymi też jest główny zna k na części to jes t tylk o jakby zabezpiecze ń na wydarzenie kl imatyczne, ale generalnie ten 1 wielki proces rusza ju ż czas u trwa wystarczy spojrze ń, które j e jak w ostatnich latach si ę podnie ść poziom morza w niekt órych punktac h planety i odpowied ź sama nasuw a si ę mo żemy tworzenie przez zapor y, ale je żeli jednak n ie b ędą pewn e zm iany w innych, jakb y punktach no t o będzie dosy ć ci ężko tera z rozum iem, że plan tak i, że t e jak tylk o wod a b ędzie ustępowała tak t o wol i tak po ludz ie b ędą przyst ępowali d o do dzia łań rozumiem też projek t zwykle byw a mo że we włoszech szczeg ólnie, a mo że nie ludzie szukaj ą też w innych, że n ie zostal i ostrzeżeni tak jak to oznacz a p o tak ludz ie są w ściekli i m ówią jasn o o d dziewięćdziesiątego pierwszego rok u czekam y na syste m za zapobiega przecież w łaśnie Mojżesza czekaj ą prawda t o jest 1 z tych ci ęższych argumentów du żej frustracji, że to nie jest coś c o się zdarza raz na 10 lat i olaboga co się sta ło tylko t o jest co ś co rok u si ę zdarz a korzeniem razem po prostu wi ększej skal i i wszystk ie w ładze NATO prowadz i coś zareagować pani ą do tej pory wypowied ź byłego burm istrza Wenecji ka t cza r jego to, ab y poprzedn ich bronionego, kt órego zapytano si ę, a co z powodziami c o z napływami wody odpowiedzia ł Kupczyka os ie po prostu te ż bagatelizują te n problem w iadomo każda du ża inwestycja ka żdy w ielki pla n realizowany wiąże si ę z ryzyk iem, że ktoś wej ścia prz y dodatkow o co ś ugrać no niestety tuta j jes t regularn a wymiana obrzucan ie się właśnie argumentami z innych stro n politycznej drugi lewic ę do praw icy w kółko, al e t o nie rozwi ązuje problem w og óle to miasto na kon iec Wenecja jeste ś takim symbole m cz y centrum w ielu wyzwa ń, bo z 1 strony z drugiej stron y miasto, kt óre będą musi si ę chroni ć s iebie i przed masow ą turystyk ą 28  000 000 rocznie na 200 ćwierć 1 000 000 na szcz ęście 50  000 mieszkańców plu s te budz ące tak duże kontrowersj e w ielkie statki wyc ieczkowe gadas z się przyczyniaj ą d o d o do emisji c o 2 trochę wi ęcej o tym, państwo bow iem ju ż za k ilka minut Joanna wiz Bielewicz b ędzie tuta j go ściem i opow iemy o decyzję 2 instytucji Europejskiego banku inwestycyjnego i zdrowe j agencji energii, które z 1 strony mają i ść w kierunku realnyc h dzia łań na rzecz redukcj i co 2 tak, żeby powstrzyma ć rosn ące em isje co 2 z drugiej stron y przyznaj ą, że na razie to si ę n ie udaje t o za k ilka m inut tera z państwa gościem by ł za c o bardz o dzi ękujemy Marcin Górski pol itolog były w icekonsul żywi dziękujemy jeg o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA