REKLAMA

Historyczna decyzja Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Polska przeciw [klimat]

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-15 15:40
Audycja:
Światopodgląd
Prowadzący:
Czas trwania:
14:10 min.
Udostępnij:

Gościem Agnieszki Lichnerowicz była Joanna Wis-Bielewicz z Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz pa ństwa gościem jes t Joanna wiz Bielewicz dzień dobr y nagra łem ekspertk a Instytutu innowacji odpowiedzialnego rozwoj u Innova b ędziemy rozmawia ły o 2 decyzjach nawe t nie decyzj a o decyzj i o raporcie 2 ważnych instytucji z 1 strony mamy Europejski ban k inwestycyjny t o jes t najwi ększy taki kredytow y publ iczny ban k na świecie mo że n ie najbardz iej znany czy najbardz iej kluczow e, ale jedna k maj ący wp ływ na t ą t o co dz Rozwiń » ieje się w świecie t o jest 3 bank pa ństw Unii Europejskiej, który rozmawia ć o tym, k ilka tygodni temu, gdy on i mieli podj ąć decyzj ę, ale wtedy jeszcz e się to im nie udawało z e wzgl ędu na wewn ętrzne spory, al e tera z decyzj a zapad ła Europejski ban k inwestycyjny od 2022 roku n ie będzie ju ż finansowa ł inwestycji, które s ą zwi ązane z paliwami kopalnym i, chyb a że zara z o ty m, porozmaw iamy, ale przede wszystk im też t o było kluczowe jest te j decyzji n ie b ędzie finansowa ł inwestycji zwi ązanych z gaze m pow iem szczerze ostateczn ie za tym zadecyduj e zag łosowało 19 państw cz łonkowskich w ty m m. in . Niemcy, bo on e by ły obornikiem wcze śniej opiera ły si ę 3 kraje by ły na nie zag łosował nie w ty m jest Polska Rumunia i Węgry 6 kraj si ę wstrzyma ło w tym 2 Luksemburg i Austra, dlatego że Niechciał, żeby energetyk a jądrowa by ła okazj a dl a Europejskiego bank u inwestycyjnego, jakie ma znaczenie mogą t e konteksty przedstawi ć te j decyzji cieszy się, że się spotykamy si ę, wi ęc podczas naszeg o ostatn iego spotkan ia nie wierzyłam, że znajdzie dl a n ich decyzj i, wi ęc naprawd ę bardz o się cieszę rozum iem, że ta dat a wejścia w życie te j pol ityki klimatyczn ą kredytowej banku czy te n bud żet 2 dwudziesty 2021 rok t o Bóg kluczow y ro k, na kt órym mogl i przestać Niemcy, bo rozum iem, że chodzi ło o finansowanie tych projekt ów, które ju ż w portfel u tak jak wcześniej wspomina łam dl a Niemców ten ga z jes t paliwem przej ściowym, kt óre ich strateg ii do 2030 umożliwia im odchodzen ia od węgla jak o mniejsze z łotym Ciacha do strategii 2050 roku uzyskan ie neutralności Węglowej ja my ślę, że t o jest dl a mn ie najwa żniejszy w ątek znaczy c o my uwa żamy za paliwo przej ściowe bez w ątpienia ga z jes t pal iwem kopalny m i prowadz i do em isji dwutlenk u w ęgla tylko n ie tylk o gazów c ieplarnianych meta n ta m bada problematyczn ą jest no b o u uznawan y za mniejsze z ło niż w ęgiel, ale rozumiej ąc wyzwan ia teg o porozumienia paryskiego c o, do kt órego wszysc y się zgodzili śmy w sens ie prawie 2200 krajów czy cz y też stro n, że mus imy powstrzyma ć temperatura z iemi poniżej 2 stopni najlep iej 1,5 stopnia to my n ie jeste śmy n igdzie blisko to znacz y w tej jeste śmy na ścieżce doj ścia do 34 stopni zara z też porozmawiałem przekaz dl a Atu, a co z agencją, a jes t bardz o n iebezpieczne dl a nasze j rzeczywistości t o znaczy o tom t o znaczy, że szereg obszar ów na ziemi mo że nie być zdatnyc h do życia, wi ęc musimy naprawd ę się postarać, żeby tak n ie było zate m przyj ęcie neutralno ści Węglowej 2050 moim zdan iem Europie t o jes t naprawd ę kluczow e, żebyśmy mogl i tak uczc iwie spojrzeć w lustro i powiedzieć m y jeste śmy liderem tej Nisko em isyjnej transformacj i, a zate m je śli traktujemy te n ga z jako pal iwo przejściowe, al e naszy m celem jes t neutralno ść Węglowa 2000 trzeci pięćdziesiątym, a 200030 możemy pokazać realn ą ścieżkę dojścia t o ja myślę, że tuta j inwestycje te technolog ie przejściowe rozwiązania przej ściowe jak najbardz iej zasadne bo, bo nie chodzi o t o, żeby wy łączyć prąd proces się zdecydowa łam, że gaz miał być w łaśnie formą elemente m tej transformacj i, wi ęc be z gaz u b ędzie trudn iej transformację t o jest prawda przy tyc h założeniach, kt óre do te j por y były przyjmowane not a polityka nie ma tuta j jest akura t do ść dobry m przyk ładem, że on i maj ą swoj ą ścieżkę dojścia w ten sposób budow y do dojd ą neutralno ści sposób zbudowan o na zupe łnie inaczej t o wygląda sytuacj a, k iedy kraj e wsp ólnoty niektóre w og óle n ie próbuj się pa ństwo neutraln e n p . Polska w ogóle n ie próbują doj ść do neutralno ści Węglowej 2000 pięćdziesiątym, ale tak mn ie to ocen ia, że w ogóle nie próbujemy znaczy jeśli widz ę t ą nową polityk ę polską politykę energetyczn ą on a jest na raz ie jest projekt ma on a do konsultacji jes t tylk o projek t tysiące 40 takich ta m jes t m iks energetyczny, kt óry zak łada, że wchodz imy ta m 77 % w ęgla do 56 jak n ie widz ę neutralno ści Węglowej inny, a jednocze śnie i wted y ja rozum iem obawę organizacji pozarz ądowych i tak ą chęć zamkni ęcia absolutn ie wszystk ich ścieżek f inansowania publicznymi pieniędzmi jak ichkolwiek projektów w ęglowych te ż po prost u niepoważne je śli m y mam y uspokoi ć polityki i wydatkowan ie środków publicznych Unii Europejskiej konteks t oczywi ście tak i właśnie Europejski ban k inwestycyjny t o taki kredytob iorca, kt óry wsp iera różne projekty rol a kredytodawc a tak kredytodawca, kt óry wspiera r óżne projekt y Unii Europejskiej, a nawet w niekt órych don iesieniach ta m przec iwnicy grozili, że cz y straszyli to b ędzie b ędą co kredyt y z ch ęcią b ędzie brać oczywiście zawsz e tak się pojawiaj ą tak ie głosy i ja my ślę, że t o jes t p ierwsza podstawow a tak taki wniosek t o jest jedna k pokazan ie kierunku wyznacz y Unia Europejska zadeklarowa ła w swoje j pol ityce kl imatycznej energetyczne j, że 2000 trzydziestego rok u ograniczymy emisj ę gaz ów 40 % zmniejszymy udział zwiększymy udzia ł źródeł odnaw ialnych o 32 % i efektywność energetyczn a podniesiemy 32 % w ca łej Unii t o jes t transformacja, kt óra kosztuje i tera z mam y narz ędzie inwestycyjne Unii Europejskiej, jeżeli my ślimy bazar ma jasn e m ówi nowa szefowa komisji, że je śli my ślimy poważnie o realizacji tych cel ów to na to si ę muszą znale źć pieniądze i n ie mo że te ż tak by ć, że z 1 kieszeni te ż o tym, rozmawiałyśmy prawda, że z 1 kieszeni finansujemy n iskoemisyjne cz y transformację cz y Dekor dekarbonizacji, a z drug iej w zasadz ie p łacimy tym i pieni ędzmi Europejskiego podatn ika n a rzecz projektów, kt óre s ą, na które blokują transformacj ę tak, które zupe łnie n ie idą sp ójności z t ą przyjętą pol icja usypan a argumen t Polski jes t taki, że struktur a naszej gospodarki jest taka, że zobaczym y wi ęcej czasu pieni ędzy mo że to dla obci ąża du żo bardz iej o ja rozum iem te n argument natom iast ja naprawd ę cz y wok ół pol ityki opublikowanej pojawi ło si ę szereg u pol ityki polskiej polityki energetycznej maj ą także pojawiło si ę bardz o powa żne kontrowersje czy te ż zasadz ie może uwagi t o znaczy o zar ówno kr ótkich okres konsultacj a przed wszystk im bra k dost ępu do modeli, które zosta ły wykorzystane t o jest bardz o wa żne elemen t tak iego procesu pote m u konsultacji prawd a czy analizy tego co zosta ło przyj ęte na taki wyci ągnięto smaczk i n p . że przyj ęto, że ceny uprawnie ń do em isji dwutlenk u węgla tak że w system ie ETS osi ągnął ten poziom, kt óry w sum ie w l ipcu ju ż przekroczyły tego rok u żona osi ągną 2 za 8 lat, wi ęc ja kwestia wiarygodno ści bandam i wyrządzono odnosi ć si ę do Dona do te j pol ityki przedstawione to znaczy i w moje j ocenie przedstaw iona pol ityka zupełnie cz y te ż naprawdę bardzo niewielki, al e chyba powiem zupe łnie n ie uwzgl ędnia kryzys u klimatycznego jest tylk o dla porządku kr ótko powiem, żebyśmy mogły przej ść do raport u, że w te j decyzji bank u Europejskiego banku inwestycyjnego mówi o o tym, że t e inwestycje mogłyby by ć mo żliwe pod warunk iem wysok iej efektywno ści energetycznej i te ż wsparcie tam jes t dl a nowyc h technologii t e s łynne wy łapywanie co 2 Agnieszka Monika cz y analiza c o jednoznaczn ie sceptyczna, bo słyszę o ty m o d końca pami ętam tak rzeczywiście jest zatem słyszę od w ielu lat jedn o marzym y r óżnych technologiach t o jes t oczywiście t o już jest do ść znan y w internecie film na te n temat najlepszy m narzędziem skarbonka przy stole cz y drzewo trw a proces teg o wyłapywania jest dość d ługi prawd a, a natom iast ja myślę, że rzeczywi ście warto wspomnie ć o ty m, że abi przyj ął Europejski ban k inwestycyjny przyj ął te n cza s pewnej ten te n proces przygotowania projekt u znacz y b ędą f inansowali projekty, kt óre ju ż już zdecydowali, kt óre są w ty m tzw . plan ie przyjęto dofinansowa ł, wi ęc b ędą f inansowali projekty, które s ą przedm iotem wspólnego zainteresowania Tatarzy s ą na te j li ście komisji w radzie, kto kom u interes i one jeśli si ę ta m znajdują, a nawet si ę będą zg łaszane do 20002002 . roku mogą by ć zg łaszane je śli komisja uzna, że t o s ą te kluczow e dla strategicznych ram cykl iczne dl a funkcjonowan ia system u Europejskiego energetycznego projekt y i tam są polskie projekt y tam jest naprawd ę si ę polsk ich projekt ów r ównież te w łaśnie gazow e jak tylko pyta przeryw a, bo chciałbym, żebyśmy przesz ły do raport u mi ędzynarodowej agencji energ ii łącznie Enel Energy Outlook 2019 z teg o wyn ika że, owszem, świat przestaw ia si ę na odnawialne źródła energ ii, al e woln iej niż zwi ększa emisję c 2 zwiększa emisj ę, bo ludz ie cora z więcej i t e potrzeby te ż są cora z wi ększe, a więc n ie zatrzym a prz y takich pol itykach jak s ą dz isiaj n ie zatrzymam y wzrostu em isji c 22040 roku, czyl i będzie cały cza s emisja c o 2 rosła to jest główna wzros t rzeczywiście, oceniaj ąc stan jest taki bardz o c iekawy na Gazecie Guardian kalkulato r em isji jak mo żna tworzyć stronę i zobaczyć jak t e em isje po prostu ca ły czas rosną, mimo że myśmy si ę tam 4 lata, mówi że si ę zatrzymujemy nic si ę nie wydarz y rzeczywiście jako ść życia ro śnie cel e konsumpcyjn e na świecie n ie wida ć radykalnyc h rzeczywiście zm iany w tyc h procesac h wytwór sw ą energię, a nawe t jak rozmaw iamy o pewnych decyzjac h, kt óre dla organ izacji pozarz ądowych międzynarodowych decyzj a wcal e n ie radykalna ani le żeć powinno zawsz e działa skompl ikowana, bo jednak dopuszcz a jeszcze prze z pew ien cza s f inansowanie projektów gazowych to mo że oznacza ć zablokowan ie kapitału Europejskiego w tyc h wysok o emisyjnych rozwiązania, więc um ówmy si ę, że z 1 strony patrzymy i t o n iestety te ż jes t fakt znacz y d o w y do zreal izowania porozum ienia parysk iego tyc h za łożeń t o Europa pow inna w 2000 trzydziestym roku ograniczy ć emisj ę 55 % także naprawa em isje rosną, a listonoszy rozda ł, więc rzeczywi ście na tt ja my ślę, że to i to bardz o ciekawie wida ć z 1 strony w idzimy prze z agencję pokazuj e nam że, żeby krym inalnych qu o funkcjonuje bardz o dobrz e, a z drugiej strony pojawiają si ę takie działania, kt óre s ą kluczow e, czyl i właśnie mocn a pol ityka i idące za ty m bardzo konkretne uszczeln ienie system u finansów za mało jes t, o ile one s ą one s ą z 1 strony bardz o bombardowan e prawda słyszymy w Polsce, że to jes t bardzo dl a nas niedobre także t o jes t dla polskiej racji stan u jak ju ż zagro żeniem, a w iemy, że t o jes t naprawd ę kon ieczne je śli chcemy zatrzyma ć to co teraz w idzimy w kontekście katastrofy kl imatycznej w 2040 roku, je żeli tak będziemy także tak żyć jak żyjemy tak realizować no t o jest tak i świat miliony ludz i z 1 strony n ie mają dost ępu do elektryczności z drugiej stron y ludz ie umieraj ą przedwcze śnie z powod u tyc h wszystk ich szkodl iwych zm ian wok ół moje j niekt óre miejsca przestają być mo żliwe do do zam ieszkania jest słowo chcę by ć, bo pojawia się byłem tam t e SUV-y jak o 1 z bardz o czarnych bohater ów czyta m co daj e się ważne, dlatego że z drugiej stron y w łaśnie ro śnie sprzedaż SUV - ów w stanach Zjednoczonych w Europie i w Chinach to jes t rzeczywi ście też czyta łam wczoraj artyku ł o ty m jak 1 z du żych producent ów i sprzedawców zasadz ie dużej s ieci sprzeda żowej m ówił na końcu si ę już ra z sprzedaży rower ów w Chinach teraz rzeczywi ście Chińczycy n ie marzą o rowerz e, ale o lod ówce kl imatyzacji jak rozumiem r ównież w Ossowie, więc liczy ć jeśli popatrzym y na 7 miliardów ludz i to rozum iemy, jakim w wezwaniu m ówimy prawda i teraz, je żeli te ż przyjm iemy poważnie t e naukow e dowod y dotycz ące konsekwencj i katastrof y klimatycznej to pan i sobie naprawd ę zadać pytan ie w nasze j polityce energetyczne j kraj u Europejskiej jak osiągnąć neutralność klimatyczną, a nie czy i jej kto kt o tak Joanna w iz Bielewicz z Instytutu innowacji odpowiedzialnego rozwoj u inna w obu państwach z bardzo dzi ękuję moj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

POPULARNE

DOSTĘP PREMIUM

40% rabatu w zimowej promocji TOK FM. Nie czekaj - zdobądź swój pakiet "Aplikacja i WWW" z solidną zniżką, aby słuchać wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!