REKLAMA

Pierwszy Polak w internecie: Paul Baran. Opowiadają Orliński i Demiańczuk

Popkultura wyrwana z kontekstu
Data emisji:
2019-11-15 16:50
Czas trwania:
36:18 min.
Udostępnij:

Życie Paula Barana to dowód, że szef firmy technologicznej nie musi być szują, on właściwie nie miał wrogów - przekonuje Wojciech Orliński, który jest w tej rozmowie narratorem, bo napisał biografię Paula Barana, nazywając go w niej człowiekiem, który stworzył internet. Autor podkreśla w rozmowie z Jakubem Demiańczukiem, że życiorys Barana (z pochodzenia - Polaka) nie nadawałby się na hollywoodzki scenariusz, bo jest zbyt prosty: jest bowiem marszem wyłącznie w górę. Cała ta rozmowa jest pełna dygresji, odniesień do np. Marka Zuckerberga ale też filmów katastroficznych, kończących się wojną atomową. Dlatego, zapewne, każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, choć nigdy nie zdobył sławę na miar ę Stevea Jobsa, bo Billa Gatesa, b y jego prac y internet nowoczesn e technolog ie prawdopodobnie wygl ądały by ć inaczej porozmawiamy o polu baran ie z Wojciechem Rowińskim autorem jeg o biografii cz łowiek, kt óry wynalazł internet w opublikowanej n iedawno przez wydawn ictwa Agora dzie ń dobry nazywa m si ę Jakub Demiańczuk to jes t podcast popkultur a wyrwan a z kontekstu i kultura to nie tylko czyst a rozrywk a f ilmy seriale kom iksy Rozwiń » literatura gatunkow a cz ęsto m ówią o świecie wi ęcej niż może si ę na p ierwszy rzu t ok a wydawać reaguj ą na spo łeczne zm iany pol ityczne zawirowania technolog iczna rewolucja w jak i spos ób kultur a popularn a op isuje świat na sa m o ty m, właśnie jes t te n podcas t popkultur a wyrwane z kontekstu podcast jes t uk ładem w kulturze popularne j w wojsku przez w swoje j książce, że biografia Paula Barana n ie nadawa łaby si ę na oscarowy film, bo ta m nie ma skandali alkohol u koks u rozczarowaneg o dolarów, w których zdarzaj ą si ę półnagie modelk i, ale tak my ślę, że mo że być jedna k sprzedał prawa organ izacji nie musiał w Solinie do tej akura t co ś c o w poprzednim chyb a zaraz w cel u dygresj i, ale wszyscy wi ęcej wiemy nad Obem nic mi więcej w iem jak wygl ąda ten klasyczn y schemat aktow i schemat hollywoodzk iego filmu jes t jednak musi być te n momen t bohater nie jes t na dn ie, więc by łoby doda ć właśnie ze, że jest jaki ś Niewiem rozbity alb o zbankrutowanego co ś takiego jednak jednak te n jedna k amerykański amerykańskim nie może wygl ądać tak tak prost y tak krążek pokrył w razie po kroczku cały cza s do góry tak tak t o życie wygl ądało tam mus i by ć ten dramat musi być te n wyraźnie tego m iejsca, którego w tym życie n ie mam t o jest to jes t zwi ązku z tym to opowie ść jest ameryka ńskim sne m tak im w łaśnie one tak ie jak najbardz iej z kole i właśnie kocham y w popkulturze, że w łaśnie przyjeżdża imigrantka rodzina tam 5 lat p óźniej sukcesy medal e o d prezydenta i ta m jakieś ta m na nagrody t e rzeczy, al e w łaśnie związku z tym w związku z tym paradoksalnie n ie nadaj e się ameryka ńskich, kt óre potrzebuje n iewiele z łego brat a bliźniaka, kt óry b ędzie mia ł gorsze przygody niż ten dobry n ie będzie gotowa ł dl a bogaczy nie dostać te tylne natom iast tutaj tak tuta j w łaściwie nie ma nie ma czarn e dni n ic nie m a drugiej stronie do tych syryjskie z łoża optym istyczna także co jes t zadan e tak n ietypowe, że tak t o zareklamuj e pa ństwo ma książkę akcj i takiej mo żna też, które patrzyły na duchu właśnie w ty m optymistyczna to jest człowiek, kt óremu zasadniczo si ę uda ło w życiu Marty w łaśnie kw intesencja hollywoodzk iego filmu ma podnosić cen na końcu się udaj e i chyb a że m ówimy oczywiście o wilkach z ło Street, gdzie musi być wym ierzona kar a, jaka to realn e i najbardz iej można, ale to halą je śli Netflix na sucho t o ja ma m taki pomys ł, bo bomb a jest doskona łym te ż świadkiem historii, które tam siedzieli ta m jeg o życiu jes t, które tak ich, kt órzy moment ów od wyjazd u rodz iny z międzywojennej Polski n o tak dobrz e znal i Silent jakiś ślad, jaki mog ę elementy w łaśnie tam tak ich wspomnie ń w łaśnie z Europy wschodniej właśnie, czyli jak ten pogrom Białymstoku jes t takie ewentualnie kocha ć, ale pamięć z imna wojna jes t szans ą s ą konfl ikty polityczne zwi ązane jes t wreszc ie co na rodz iny tyc h nowoczesnych technolog ii do teg o w izualnie zachwycająca wyższych obra żam scen y, w kt órych po prostu pokazuje si ę komputery zajmuj ący po kilka pi ęter w kam ienicach Paul Baran mogły by ć takim człowiekiem drug iego planu, kt óry wszystk im uczestniczy ł te ż tak ju ż do tego sądzę, że Podlasie modelkę spotyk a r óżne barwn e postaci, tak więc więc dałoby rzeczy si ę da łoby się też tera z zaczyn a właśnie jaka ś myśl ten koncert zaczął się obo k w każdym odcinku to inny by ł głównym bohaterem t o by łoby w tym wszystkim jes t prawdopodobnie na 1 z p ierwszych odcink ów głównym bohatere m byłby n p . by Werner vo n Braun inny wyb itny ameryka ński inżynier wytworn a tw órca amerykańskiego projektu rak ietowego, który p ierwsze kroki stawiał dl a innej f irmy w innym kraj u po innej stronie drugiej wojn y światowej, czyli 3 pierwsze czy ameryka ński tak samo jak s ą radzieckie rakiety to by ła udoskonalone aut, a wi ęc te gdzieś te n nas z bohater jak o 1 z jako 1 z jeg o p ierwszych p ierwszych zawodów to on pracuje ta m na system y właśnie naw igacji telemetr ii do pierwszej rakiety MJN łan matado r si ę nazywa ła i naczy ń pani zastosowane bojowa, al e była zastosowan a w takim sensie ta m sobie siedzia ł w bater iach i celowa łem w wrog ie kraje w ka żdym, poniewa ż jako pierwsza rakieta miała to mia ła to z e zdaln ą nawigację mo żna by ło sterowa ć Bonner rozlew a się sprawą poza Izbą odbyła si ę narada, gdz ie jest teg o w 2 nie mia ła czy m Niemcy odpowie parali żu na z ielonym w 2 i potem czytal i w gazetac h trafili tak to wygląda wi ęc, wi ęc anegdota, kt órą opowiada ł anegdot ę z pol igonu rak ietowego w łaśnie Baran po latac h była taka, że do stoj ąca obok niego Werner von Braun po sukcesie tej tej rak iety matado r ważne podekscytowany g o klepnął w plec y wasz e zawał, gdybyśmy mieli wygraliby śmy wojn ę jeszcze cz y dopełnione do te j wojny był t o powiedzieć szata ńskim n iemieckim akcentem poda ła giełda Wernera Herzoga czy taka która, al e też zaprezentuje o n w 1 odcinku w drug im odc inku bohaterem troch ę n iespodziewany, ale by łby b ing Crosby w w pewnym momencie był uwa żany za najprzystojn iejszego na najwi ększy idol Ameryki czasów wojennyc h tuż powojennych wraca nowe jak sta ć zdaje się jednak jego przeboj ów czyli gdzie Mikołaj Christ mas y za chwileczkę chwileczk ę b ędzie dręczyć ten by ły z różnych źródeł t o zreszt ą na największe czy jednak jakiś tam kapłan jakie ś ta m jakiś tam jest, wi ęc rzeczywiście te n ten rozbij ę to bardz o ważną postacią cros s jes t po wojn ie po wojn ie jes t pionierem jest też tuta j w drug a wojna światowa nagle pojawia ły i Niemcy podczas Iwojny światowej opracowali technologi ę, kt órą nazwal i szumn ie greck iego magnetofon i ta technolog ia zosta ła przyj ęta w ramac h w ramach zdobycz y wojennych i ameryka ńska f irma Impex zaczęła się produkcja p ierwszy eksperymentaln y magnetofon y podekscytowan y tym z kolei b ing Crosby w łaśnie w rozkopany m w swoim g łosie trochę się wygłupia n iedawno pokaza ła w ty m możliwość biznesow ą, której inni nie n ie w idzieli, że b ędą inni muzyc y dot ąd, jakb y bojkotowali wyw ierali naciski prze z swoj e związki stowarzyszenia, żeby Radia nie puszczał ich spółek tylk o tylko, żeby p łaciły za występy oraz zauwa żył, że jednak jest lepsz y biznes t o jest nagrać ileś tam godn i teg o jak i pobiera ć od ka żdego stworzenia mn iejsze elementy finansowe w sumie większe mo żliwości ZAiKS n ie właśnie właśnie jest n ie zaznaczy wymy ślę kolejn y sposób zarabiania przemoc ze s łuchem w razie tu wszystk o tak dzi ś w tej historii si ę mój bohater pojaw ia w Kleczy gdzie ś ta m rzeczy i rzeczy to mnie to wręcz jako scena po prostu nie ma f ilmowe strasznie lubi ę t e stare muzyka, al e w, którym w tryb ie oraz fran k Sinatra sobie tam jes t sen s przebijaj ą do siebie właśnie tak jak jak muzyka High Society n p . ZUS w te j bardzo moje to jest mój ulubiony rysune k mus icalowych liliowe jest muzyka House Said właśnie, wi ęc wie kr ótko, jeżeli razem śpiewają gdzieś w tle jes t jaki ś taki fachow iec o d el iminacji szum ów nagran ia wysokiej jako ści wszystk ie t e rozg łośnie na pot ęgę kupują te instalacje, bo by łby sukces z ty m mieniem rozumieć każdy chc e mieć taki każdy chc e mie ć bibliotekę nagra ń magnetofonowych r óżnych wykonawc ów Nowym Jorku najbardz iej rozchwytywane zawode m jes t zawód specjal ista o d eliminacji zak łóceń taśmy magnetofonowej n o akura t przypadkowo jes t n im jes t ci ągle przed trzydziestką już rozchwytywan e już zamo żny Paul Baran przez panel Kongresu, ale t o, jakby tak imi odcinkami, które s ą o kim ś, o czym innym natomiast drugoplanowa postać faktycznie da łoby się te ż daje do ść daleko dojecha ć przypom inam tuta j szef Netfliksa Kotliński, ale ja też mam tutaj swój mały udział w ty m pomy śle, wi ęc jak wyjaśnia wra z z pań nie masz pomysł, aby klient ma właściwie docent jak jak, więc mimo nazwan ia rzeczy prosz ę zwrócić bo, bo sam Baran rzeczywi ście jes t przecz y stereotypow i takiego komputerowego nerd a geniusza Guya, jakb y t o nazwa ć, który mamy w k inie p isze o tym, że w ksi ążce ja tutaj si ę tre ścią sugestywnie kartkam i zacytuj ę mówi się p isze, że tyc h stereotypac h zgodn ie z tym stereotype m dolin ą Krzemową rz ądzą ludz ie, kt órzy łączą gen iusz z chamstwe m tru izmem manię wielko ści, że techn ika biologiczn ą chciwo ścią te wady często są uspraw iedliwiane w książkach filmach, bo t o podobno niezbędne, żeby si ę tam przebi ć i przetrwać nie mo żna dorobi ć milion ów be z robienia kilku wrog ów, o czym wspom ina oczywiście, że forma dorobi ł się parę milion ów, chociaż nie s ą t o m iliony na miar ę Cuper Berga Creator osoba ładne parę milion ów, bo pozwal a podkre ślić, że z e właśnie w świecie startupowy m jest takie łagodne określenie jednorożec, czyli właśnie spółka, kt óra na gie łdzie przekracza miliard dolarów to taki jednoro żce powtarzalność jak liczyć, ale stworzy ł cel 4 wprowadziła wprowadzi ł na gie łdę oczywiście to jest tak że całkiem jak sta ły dost ęp do kosz a, ale dostał na wi ęcej niż 1 000 000 tak dyplomatyczn ie tak dyplomatyczn ie powiedzia ł natom iast prawdopodobnie, kiedy pisa łem to dobrze już dawn o temu c o znacz y wtedy wtedy w ko ńcu, by pi ąty sezon ser ialu Krzemowa Dolina i te n senator jest kamieniem, kto si ę sko ńczy, bo jestem należy dopiero 3 odcinkach ostatn iego sezon u także n iewiedza nie czwartego przypadkiem myśmy prac e przy czy m jest na drug ie tak ie, jakie niebawem mo że do Grammy doby o głowie mo że na specjalny podcas t o ty m, gdy o ty m, o ty m ser ialu, tak wi ęc ten ce l bogato, jakb y t o traktuj e tak ą Zet prawdą jak na prawdę oczywist ą, że nie trzeb a uzasadnia ć w idzimy przemian ę Richard Hendrix głównego bohater a tak iego właśnie sympatyczneg o nie śmiałego zachowaneg o nerd a właśnie w bluz ie z kapturem ni ż po prostu t o jest nas z dobry cz łowiek Goodbye właśnie ta m w starc iu tymi potworam i Krzemowej Doliny, a tak sezo n na samym widzimy się po prostu zamienia si ę jeszcze w tym te potwory tera z już piątym sezonie ju ż jest po prostu czwart y wrednym człowiekiem by ł bardzo lubi ł na dzień pierwszym kibicowałem w piątek n ie lubię wszystkich be z wzgl ędu na szóstym już po napisaniu tych s łów także z ulgą stwierdza, że p ierwsze wyn iki potwierdzają to moj e jak d ługo traktujemy tak oczyw iste po prostu, że szef f irmy technologiczne to jaka ś jak o d og ólnie ten serial, jakby traktuj e, jak o że rzecz oczywist ą, że n ie można pozosta ć uczciwym cz łowiekiem jak i jak ie odnos i sukces oczywi ście t e wszystkie nowe firmy medyczne s ą stworzon e tu Arkę Finchera o Marku cuk ier Bergu właśnie tera z wszystko jest coraz w iec si ę, kiedy zrobiono z n iego w łaśnie te ż po prost u geniusza dobroczy ńcy filantropa n iemal za tera z w zasadzie tak i standardowy tekst stwierdza się będzie o tym jak traktora c órkę jak traktowa ł kob iety jak trakto r wspólników note s był tu by ła bardzo jedna k porażeniem barak taki był prze z babcię tak w sferach jeg o życia, k iedy on uważa, że jeg o p łatni śmierć, bo jes t wyjątkowym n o właśnie co na to są t o są t o są to są tacy ludz ie jednak, że bez zasa d oczywiście to jes t za ile masz Orany tak mo żemy mo żemy, więc poniesie interesuje si ę technologiami czytam o tyc h ludz iach jak w og óle sa m nadzore m nasiąknąć testy na tyl e, by tak i straszn y zdumiony, że wobec teg o n ie widać w moim w moim bohaterz e, który co jes t naprawd ę charakterystyczne n ie mog ę naprawd ę charakterystyczne j nietypowe po prost u w zasadz ie nie ma wrogów to znaczy t o znacz y w łaśnie w łaśnie, gdyby ba n ban na niebo ma Super sławny, al e był na, tyle że pow iedzmy tak bardz o wa żne w ty m świecie czasop isma Wired mia ło nim ok ładką historię i właśnie ta m je ździli z szukaj współpracowników koszty pan i coś powiedział wsp ółczesnej uprzejmie, lecz ani sam e mi łe rzeczy wi ęcej, wi ęc wi ęcej, więc okazać, że to nieprawda, że n ie można też do tych milion ów do tego sukces u właśnie bez rob ienia wrog u be z zapadania swym idea łom i t d . jes t to kwestia w łaśnie tam mo że charakter u może priorytetów życiowych ale, al e na pewno moim bohaterem się to się tak że t o udało co g o straszn ie, jakby odróżnia te o d te j od tej ekranowe j rodziny no w łaśnie jak si ę patrz y na okładkę spogl ąda z ok ładki face t ja teraz patrzym y na w ielkich w łaściwe troch ę Głodek ul i Thaler serialu Alfie jes t takim sympatyczny m troszk ę nie n ieporadnym wyglądu gościa, ale s ą też kreowan e skojarzen ia Piotr Paziński bardz o sympatyczne zamieszka, że nie rockandrollowy piosenkarzem Bardem holi n p . te ż nasza grupa brała er y tak tania jes t też takiego w ich zdan iem jeg o spojrzeniu i on jes t jeszcz e pod 1 względem zaprzeczen iem tak iego Merda mo że ju ż racze j z komedii f ilmowych n ie z tych biografii t o znaczy t o jest tak i niepozorny typ, który wychodz i na ul ice i zdobyw a pi ękną kobiet ę po prost u nie ma przypadk iem na rozdrożu, ale z filmu łódek, ale nie w iem czy teraz jes t wszystko się ładne powrócić, al e np. bardzo głęboko w te n, kto t o wtedy zaczął si ę jako jako 1 wyznawca to jest Stanisława Lema, ale no n o tak i rzadk i przypadek, czyl i w łaśnie tata ta h istoria mi łosna która, która no n o te ż nam te ż za zauroczy ła bo jakby nawożenie to nie widzę kompletnie n ic, b o we wszystkich tak ich materia łach b iograficznych ona zawsz e stała trag izm naprawdę bardzo zboku cz y jak tak encyklopedyczn e informację, że jaka ś była zakażona i to i to i to i t o wszystk o co c o wiadomo z tekstu przedtem tak sa m niewiele więcej się dowiedzie ć ja k ja k przed krzy żem arch iwum w Uniwersytecie Stanforda, do którego o d jego syn natomiast w trakc ie te j pracy nowie, nawiązując tym samy m jakoś ta m wy łączność w końcu też na nie zrobi tego od razu ko ńczyć otworzy ł im udostępnił tak ą prywatną korespondencją chronioną do tego Stanforda dużo dużo wiedział swoj e mamy du żo opowiedzia ł o właśnie o nich jak i jakim byl i, by byli ma łżeństwem tu nagle si ę na m si ę otworzy ły zupełnie inny świat też zafascynowa ł świat mormon ów i właśnie jak będą on e były niewierzącym n ie żyjącym Żydem tak określa on a była właśnie niewierz ącą tak też okres ie formułką wygl ąda na to w ogóle z e wszystkich nawe t tyc h najbardz iej radykalnych ameryka ńskich rel igii w każdy z nich ma swoj e wc ielenia tej styczność jes t w ogóle nie ma ktoś o tym jest ksi ążka o tym, o ty m w łaśnie jak wygląda t o jest, bo wojna to zabawna t o się, że nie jest tak jeste m ateist ą katol ikiem więc, więc okazuje się że, gdybym się tak i do ść, że ateistyczne katol ik ate istyczne formalnej ate istyczne rzeczy chodz ą do baru na razie pozostaje ci ągle jedna k r óżnice są oczywiście mieszkania t e światy światy Normanów zafascynowała to by ło zderzenie 2 różnych Ameryk ob ie stron y fascynuj ą, czyli właśnie Baran to jes t Ameryka tyc h imigrant ów z żydowską słowiańskich, kt órzy kt órzy, kt órzy przyjeżdżają w łaśnie na te j Silent przed drug ą wojn ą światową on a z kole i potomkinią no potępienia narod u, kt óry ma udokumentowan ą obecno ści na na z iemi amerykańskiej jeszcze czasów kolonialnych, czyl i tam jej drzewo genealog iczne cofam si ę jakiego ś tam zajm ą na marsz jeg o, kt óry o, którym niewiele wiadomo poz a tym zaistniała Alicja z rok u 1600 osiemdziesiątym b ędzie się te ż nie pamięta na pewno jak n ie będzie bo gdzie m u wted y nic wi ęcej, więc te ż t o spotkanie 2 zupełnie r óżnych Ameryk i oczy, jakie wchodzi ta m Ameryka t o nagle w ogóle wchodz ą te wszystk ie wozy jad ące prze z pustyn ie opisuje toczy si ę te ż bo gdy zostaje w klawiaturę n o bo to n ie jest b iografia żony tylk o gdy decyzj a dotyczy tylko baran y, ale jakże wlez ie na w łaśnie te n kolejny m końcu jakie ś tak ie westernowe westernow e kl imaty akura t kiedy pisa łem o tej tej od te j ten rozm iar rozwiązanie t o by łoby mi wi ęcej t e filmy brac i Coen ballad Lester stres Krupski praktyk ę nazwisko tak n iedobre, ale n o w iecie tego, ale oczywiście jest to dla mn ie t o zapad ło w sprawie gen ialny teks t właśnie pierwszy raz ca ch ętnych b ędzie rechot w łaśnie w tym zakresie bada ń, al e znaj ą państwo też nie można nie zaniechał tak jak t o jes t przypomina mi tam jest teraz w łaśnie o tym, zaka z dz iewczyna jedzie prze z prze z dok ładnie tak imi wozami zasadniczymi t o jest taka h istoria teg o oczyszczen ie najechała ty m raze m to praktyk a prawa pracy ile raz y prawn ie przodkow ie al e, ale one w łaśnie takich takiego rod u właśnie przypadk u spotyka ł si ę na nowojorskiej ul icy w rok u 1550 i to jest właśnie mi łość od p ierwszego widzenia właściwe 2 pierwszych wej ść, bo wygl ąda na t o, że najpierw on si ę zakochała pote m nas z kraj jeszcze nosiły ksi ążki tak, bo trzeba się jakoś przez to, że właśnie z n iedosyt, że piękna em isji zdjęcie w łaśnie ta m epoki oczywiście t o jest kolejny i oczywiście kon ie w łaśnie ameryka ńskie wzornictwo przemysłowe te j złotej er y kapitalizmu, k iedy kob iety nosi ły kob iety m ężczyźni jak mężczyźni dlatego gdy zaczynam swoją książkę nawi ązania do serialu ad man, kt óry jest po prost u w og óle kostiumolog nic na stron ę graficzn ą organ tego typ u jest zdj ęcie w łaśnie tak nastroju bojowym nowojorsk iego wi ęzienia w nosi łam się idzie idzie tak a piękna kobieta i tak kobieta bezradna sto i z tym i wal izkami pełnymi ksi ążek i tym podbili serc a, że rzecz, że przeprowadziła si ę z walizkami pełnymi ksi ążek i nie ma jedna k ZUS no to jest t o jes t rzeczywi ście anty holi łódzkie to, że oni si ę pozwala w łaściwie o d tamteg o momentu do n o ta k do ko ńca życia byli raze m zgodn ą rodzin ą mieli 1 Senat tak w iele tak ich jak znana jest godne r ęce oczywi ście jakie ś r óżne kwoty 7 część opisuje mn iej więcej ale, ale nas z syn w łaśnie por ównywał to ma łżeństwo do innego kultowego amerykańskiego sera mniej popularneg o u na s ewolucji, czyl i jeg o na czele Ewelina tworzoneg o w łaśnie zaciągała r óżne różne m iejsca nasze na j mniej lu b bardziej, gd y l inie dawał zaciągnąć się dużo prz y tym, narzekając ta m troch ę próbek tego tego t t tt tego teg o tego demonstruj e w ksi ążce i oczywiście n o tak, al e tak, ale robił to wszystko kolejn a dygresj a, które nie nie czuje si ę kompetentny, bo bom no n ie wiem czy Amsterdamie w Amerykanie widz ą w tym rejs u całkowicie n ie zrozum ie próbowałem ogl ądać jak o jak archeolo g popkultur y t o jednak jest jaki ś ich jes t, więc wzrost n ie jest już wykopalisk trenować specjaln a fascynacj a natomiast oczywi ście tyc h wszystkich zaci ągniętych onego zaci ągała w ogóle te ż wziął si ę już internet to 701 zaciągnęła, żeby przeprowadził z nowego Jorku, gdzie się zaczęła ich mi łość do Los Angeles, a później w łaśnie do Krzemowej Doliny, gdzie ju ż dalej właśnie kwit ła i wyda łaby ow o owoc w postaci syn a Davida ora z posta ć internetu n o właśnie internetu n ie by łoby też to też bardz o f ilmowe be z potencjalnej wojny atomowej Bogdanki narodzi ł się życie jak o jak o sie ć łączności, która trwa ła taka Tomasz Adamek bohater t o były rzeczy się główny g łówne powody, które się tym zajmował oczywiście pote m, kiedy dochodz ili kolejn i właśnie tam ludzie, którzy s ą wymieniani jakieś ta m hali sław ojc ów internetu intencje już ju ż w inny no to jest rzecz si ę w jego przypadk u nie to było najważniejsze czy tat a łączność tura kt óra, która przetrw a prze z wojn ę, bo jak najbli żej ko ńca świata antyatomowe końca świata świat by ły na miejscu 10 pierwsze drug im roku, kiedy jedynym m iastem s łynny kryzys kubański te ż są filmów, że te n w łaśnie rzeczy się wtedy n ie można m u się pojawi ć nas z nasz bohater c jedno mamy taki właśnie z Kevinem Costner roli rel igii tak dzi ś t o 1010 dni już niestety te tytuły na kursie niewiele wiedzą, że taki, że będziemy rozmawia ć toby m dodatki dzieli ła, ale n ie w film ów pokazuj ących brac i Kennedych w obl iczu teg o kryzys u na pewn o, więc 1 powie, bo zosta łem przebadan y te n zostanie tak że rzeczy mo żemy zakręcić znowu baran y baran y cele m, bo nawe t na najważniejszą technologicznych kt óre, kt óre wted y nastąpi prawdę, zanim zaczął pisać książki tym się nie dl a mn ie takie oczywiste, że te w łaśnie te p ierwsze rak iety będące b ędące dzie ćmi rakiety rakiety w 2 były by ły rak ietami na na pal iwo ciek łe i zalet ą z punkt u widzenia ko ńca świata takich rakiet jes t to, że t e rak iety trzeba zatankować reg ionalne na paliwo ciekłe zan im, zan im nastąpi koniec świata c o daje politykom parę godzin nam dan e na ochłonięcie np. na wszystko t o c o widzimy w filmie doktor stref dla OFE albo przestan ie martwi ć pokochałem bombę czy w ogóle jakie ś par ę godzin wykonan ia teg o telefon u Dimitri mógł przecie ż muzyka trwanie życia straszn ie niezręczną z e spraw ą mówi to l ider SLD jak w tym w ty m tej genialnej jako prezen t amerykański natom iast w rak ietach na paliwo stałe już nawe t nie ma tyc h par u godzin one paliło czase m maj ą 6 sesji 8 można odpalić właśnie w ciągu paru sekund w łaśnie spo d zwarc ia w obwodac h i i jakby t o jest punkt wyjścia innych klasycznyc h motyw ów kultury tak ich jak t e jak franczyza Terminatora n p . t o właśnie ta zakłada, że poboczach i wszystkim nawe t nie ma czas u na jakieś ta m negocjacj e przestać wi ęcej więc, wi ęc 1 bohatera w łaśnie fascynowało t o jak stworzyć system łączności z ryby odporn e NATO NATO atomową zag ładę i tak stopn iowo dochodzi, eliminuj ąc kolejn e kolejne punkty kolejn e publikacje na ten temat jeszcz e ponad 61 na początku te j publikacji nawet nie mówi, że t o jest sie ć komputerow a tylko z noweg o w izja właśnie s ieci, w której które zbudowane z jak ich, bo z węzłów, al e teoretycznie mog ą w ęzły z go łębiami pocztowym i, jakby pozytywem jes t przekazuj ą dalej dalej da l pak iety danych co jest ogromna różnica byłaby taka tak iej sieci nie ma nie ma central i telefonicznej ta k jak w dzisiejszym internecie, czyl i dzień do czynienia nie m a centralnego budynku utrzymana, gdyż w głowie strat a t o sprawujemy wszystko na s t o na 100 % ich du żo zwr ócimy tylko trzeba by ka żdy, więc w zasadz ie zasadn a pozwala ć co c o jak robi łaś tak ie eksperymenty, w których robi rysował si ę jako ś tak bardzo proszę si ę teg o czas u dzisiejszej perspektywy h ipoteza jednak wystarczającym takie obliczenia robi ł sob ie takie za łożą w Ameryce 10 miast takich sieci łączymy kablam i odpalam y salw a atomow ą właśnie tam z prawdopodobieństwem ileś ta m ni ż ten alb o nie i t d. wychodzi mu, że to jest sie ć, kt óra w zasadzie ka żdy realistyczny tak i nalot to przecież z regresem, a tak że przeprasza m mienie, bo to jes t fascynujące tylko nadziej ę, że n ie przyjdzie nam czeka ć sprawdzen ia cz y rzeczywi ście dzia ła dziś taka zesp ół, bo jak i k iedy m ówimy, kiedy fantastyce apokaliptyczny, jakby te n temat wyszedł m łody na ty m troch ę ubolewam marze ń rzecz porz ądny film mam nie zna ła zasad atomowym i grzybami w łaśnie, b o tak naprawdę celnicy jakoś znacząco dale j niż ni ż 34 latem, kiedy t o by ł taki standardow y scenariusz końca świata, owszem, dosz ły nowe fajne scenariusz Roland Emery zrobi ł taki, jaki tak dale j, ale nada l procentem nadal rak iety na paliwo stałe sob ie jeszcze c o jest to pal iwo stałe są te g łowice nadal zwarc ie mo że odpalić kurcz e noc y z uwa żam, że uważa, że rady mieli powinni ście walnąć jak ich ju ż 200 jest prezydent, który ma szybki, a przy przeje ździe pasa żerami trene r Nowak może się rozp ędzić tak w łaśnie kolej t o dobrz e jes t jak wrócę na chwil ę sceny, które wspomnia łem, czyli do te j, kt órą op isuje stylistyce ser ialu mamy, bo t o jest ro k sześćdziesiąty si ódmy konferencj a po święcona Marii market ingowi Paul Baran wyst ępuje ta m odczytem o d jak będzie wygl ądać marketingu market y w roku 2000 i opisuje Amazona, bo w łaściwie ka żdy z n ich skle p internetowy Jan mecz e, jakb y porzuc a w og óle jeśli im nie m ieli tyc h faktów rząd porzuc a jego prac e na d rozwojem internetu, al e chodzi oto wizję rz ąd przewidział tak naprawd ę tak będzie wyglądał by ła sprzeda ż onl ine w roku 2000 później tak się to cham y, a m y lub imy tak ich profesor ów i dlateg o na fejs ie lekarz wrzuc a pewn ie, dlatego że jes t źle m a o tym, że Lem op isuje e-booki na jaw ja k ja pewnie dlateg o nie dlatego ja nigdy nie zrobi prawdziwej kariery ora z zby t niszowe zainteresowania i w łaśnie do, jakby nie aż tak bardz o n ie szanuj e prorok ów tego wizjonerów n o właśnie st ąd tak t o jest ta m m ój bohate r proszony proszony pewne mott o gdzie, k iedy tam znow u jego gdzieś tematycznego po p ierwsze, mia ły stanąć prosili jakie ś cytaty właśnie odp isami w tak im jestem bardzo w swoim styl u w łaśnie, że 2, że przez swoją mo c taką, jak ą jako b iznesmena innowatorami odpowied ź tak naprawdę moj a matka b iznesmena t o tan io kupuj e sprzedawa ć drogo, tak więc tak ku p tan io sprzeda ć dro żej, ale rozwi ązanie to na m chodzi, wi ęc nast ępne moj e motto jako innowatora jes t tak, że pomysły s ą tanie sztuk a to znaleźć kogoś, kto jes t za c iebie wc ieli w życie t o, więc to modne to tema t ostatecznie towarzyszyło tem u temu tem u, b o po pierwsze, n o, wi ęc idea idee są tanie pomys ły są tanie znać p isarza science-fictio n właśnie opisywano opisuje lataj ące samochody, czeg o n ie opisywali to jest też t t tt to jest to jes t tak ie prost e pytanie właśnie jak jak z jak ten pomys ł przekszta łcić na funkcjonaln y model, kt óry da łoby się wdrożyć da łoby się chcieli, ab y wyprodukować t o jest właśnie cała ta g igantyczna sztuka, więc to prawda mój bohate r by ł w izjonerem różne pomys ły różnych rzeczy i tak często bez zdumiewaj ące po prostu trafn e ale jakb y nie dlatego kochamy z e nawiązał do go ści po Czajkowskim t o znaczy t o znacz y dl a mnie t o si ę zafascynował że, żeby w og óle, jakb y ruch, żeby zobaczyli, że w og óle zacz ąć budować t o nie to sieć to w łaśnie trzeba wykonać mnóstwo symulacj i mnóstwo rozwiązać w ątpliwości właśnie typ u jak jak po łączymy te 2 indeksy takim Michael Ström t o mogę przez jaki ś sygnał czy te ż w sprzęt n ie nikt teg o n ie wiedzia ł dopóty dop óki tego inspirowane albo, żeby sprawa to trzeba zjecha ć na wizj ę etapow a dos łownie jak 1 z jakimi rejestram i tak dale j, jakie kabl e, jakie sygnały o tym, kablami, jak ie komputer y stoją, jakim oprogramowan iem obu stronach to jes t kawał roboty kt órą, kt órą on, kt óry wykonał, jakby to jest t o dlaczeg o tak bardz o ceni ła oczywi ście samym tak imi pomysłami komputer y sob ie przesyłają w łaśnie za ich za ile mam y bułki notował można szacować w LM mo żesz zostać przedyskutowan e rabusia wymaga się 400 piątego rok u, wi ęc więc, więc t u jestem, więc jak m y ludz ie lubi ą, al e ja ju ż te j jes t właśnie ma mnóstwo odpowie pewnie, dlateg o że nie rezygnuj e z dziennikarzem dla mn ie sa m tak ie wysłuchanie tekstu o tym jak będzie nadal technolog ie zapi ęć lat co ś takiego prostego wszyscy mi bardzo potrafi, al e inżynier za kimś takim fakcie jej się b ierze to lu d dżdżownice śrubokręt w ten sa m spos ób in żynierowie coś wyczarowuje dotycz y tak, b y ja k tak mówią n o jeszcz e tak pow iem t e podziw dobrano się zwi ększa, bo on popełnia te ż jakiś tak ie mo że, bo nie ma do teg o błędami, al e źle wybiera, bo tam jest tak i wspaniały momen t, który ma w 1 ze swo ich f irm po prost u postanaw ia rozwijać nie w iemy, kto pisa ć żeby, żeby to było czyteln e w rad iu rodzaj wal izki z klawiatur ą, kt órą można pod łączyć do czeg o arb iter z komputere m i bezgłośnie drukarką swoistym magnese m jak zauważa a ż do dzisiaj nie zbo żowego w zasadzie 0101 . b iznes, kt óry zacz ął ob a nasze prze z całe przez du żą cz ęść życia pracowa ł w różnych instytucjach na etacie praca Rand Corporation gdz ie, gdz ie formuła techn iczne za łożenia internetu potem w tak im jednak traficie, kt óry w think-tank u takim, kt óry w łaśnie zajmował si ę prognozowaniem przez przyszłych technolog ii i w końcu wasze postanowi ł postanowi ł spr óbować swoich si ł jak o w łaśnie tw órca start -up u twórca prototyp ów tej strefy nie b ędą dok ładne daty 900 siedemdziesiąty 0308 . finansowanie na na s na te n swój 0101. produkt, jak i tam prototyp y teg o wszystk iego na j jego rozmach jes t tak ie bardzo log iczne tylk o bardzo logicznej jest s iedzimy w wysoko ści technolog ii roku 1500 sześćdziesiątego trzec iego, gdz ie nada l mini komputere m i funkcją b ędzie m inikomputer obejmuje oznaczone komputer wielko ści n ie wi ęcej pralki lilie zmieni, dlateg o że wszystko mie ści w 1 w 1 w 1 urządzeniu to wymiana be z kości wielkości pralki pow iedzmy cz y lodówki w najlepsze klub y turystyczn e jak ten mode l PPP już tak i, że teoretycznie mo żna go było wr ócić do baga żnika amerykańskiego baga żnik amerykańskie samochod u i uruchom i akumulator a co c o było, czyl i dale to nadanie była to t o była nowa lodówka si ę zmie ści Station wago n i właśnie w Gniewinie n iby, jak im samochodzie, wi ęc wi ęcej, wi ęc idea sama taka, żeby ludz ie mieli komputer y o d dzisiaj w bardzo nas w kieszeni c o najmniej 1 to za ś ju ż więcej, wi ęc idea komputer y w kieszeniach w og óle wted y jes t jes t brzmi bezsensownie wydruk komputerowy dom u brzm i brzm i bezsensownie komputer przenośny brzm i sensown ie natomiast s ieci z s ieci korzysta cora z więcej ludz i jeszcze ciągle jest dost ępna tylk o dla dl a naukowc ów in żynierów w tym 70 trzecim rok u więcej, al e ale, ale to się spełni k ilka tysi ęcy ludzi i czase m t a liczba szybk o ro śnie wi ęc, więc Baran za łożył właśnie ze b ędzie sprzedawał urządzenie przenośne term inale łączenie się siedziba jes t bardz o ważne rozróżnienie to n ie był kompute r przenośny to był tzw. tam term inal l iczy, czyli bezmyślne term inal urządzeń wy łącznie pozycję połączyć jakiś komputerem, gdzie indziej ten komputer już już b ędzie albo alb o alb o b ędziesz mia ł bezpośredni alb o b ędziesz również rozmawia ł z siecią oczywi ście wakacyjne j podróży służbowej c o by ło wtedy zupełnie nieosiągalne żadną n ie żadną żadnej istniał wówczas t ę technologię standard y epok i bezmyślnie term inali byłyby by ły terminal znakowy aut o stoi t o po prost u telew izor z klawiaturą, ale n ie można by ło z nim jeździć pod s łużbowe był jedna k tam ci ężki k ineskop maszyn a dopisania FOT służba różnie dzia ła, poniewa ż po prostu a ż do pisania jeszcze pami ęta czasy prac y dosy ć g łośna, więc wi ęc, więc nowy kolejny nawi ążemy do kolejnych minut wart o, wi ęc jego i k łopoty głównego bohater a jeg o sąsiadem ten sam przegrywal i tam następne klawiatury n ie daj e m u spa ć tem u tematem bohater, wi ęc masowe pisanie w pokoj u hotelowym to n igdy n ie były pomys ły konfliktowy, więc jeg o pomysły takie będzie wyposa żony w ca łkowicie bezg łośnie pracuj ącą drukark ę i opracował rzeczywiście ktoś w og óle ca łkowicie ca łkowicie autorską drukark ę jego sens ie, że bardzo długo używa tej drukark i as y do czas u kiedy, k iedy standardow e łącza USB sprawi ła, że ju ż n ie dało si ę podj ąć żadnej komputera przed tym w łaśnie prz y pomocy ratown icy to mo żliwe Otóż można, b y zrobić interfejs specjalnie dl a niej zły, bo też, że nie chciała w ka żdej rzeczywiście żona by ła on a była ona, że trzeba na m po tras ie bezgłośnie bezg łośnie drukowa ć na dowolny m pap ierze p óźno oczywiście wiele la t później zdarza ły drukarki laserowe, ale drukarkę drukark ą laserow ą właśnie z ka żdej stronie te ż podr óżować n p . za bardz o s ą jakie ś i wie jak najszybciej wpisa ć do brata tam znajdzie jakie ś model e drukare k przenośnych, a nawe t trąby atrament ów kam i, ale t o ja og ólnie w zlote będzie mnóstwo problem wi ęc, jakby to jes t alternatywna technologia chce, gdyb y świat się poszedł inną ścieżką t o ta to w ódz w ogóle technologia pos łowie na kierunku prawdopodobn ie mieliby śmy w łaśnie standardowe bezgłośne do drukarki nie były podróżowali teraz też wydrukach w hotel u, gdz ie w recepcji mu albo za darm o alb o alb o albo odpłatnie co ś ta m co ś na drukarce, a także, by każdy z nas miałby taką można go karetka b ędzie m ógł wydrukować w tamtych czasac h tak że programi ści m ieli tak i zwyczaj też jeszcze tereny t e czasy, b o jak, k iedy studiowa łem to 2 epoki technolog iczne cz y właśnie jedno 1 się skończyła jeszcz e działa drug a dop iero zaczyna ła, więc wi ęcej, wi ęc prac a na ekran ie komputera program komputerowy uwa żana wtedy męczące nużąca, bo jeszcz e nie łotewskich fajnych potwierdzenia Teresą, jak ie s ą tera z w edytorac h tak i język jak pani t o jedyn y współczesny j ęzyk, jakim jest on a cokolwiek wspólnego, czego ucz y wi ęc, wi ęc interesy prac y druk nie ma sens u, ale wtedy, al e wtedy istniej ące tor y były m ęczące procese m wszystkim więc, więc typow e podejście program istyczne szuka błędu tak i zespół Tusk na papier i podn iesie ten pap ier wygadywa ł w r óżnych m iejscach zazwyczaj bardzo konkretne miejsce w dres ie tak tak ie się domem nie słyszę o ty m, żeby mo żliwe, więc wi ęcej, wi ęc w tamtych czasach właśnie rzecz si ę marzenie drukark a szybko mo żna wyprodukować du żo, ale to jes t tysiące trzecie rok 2 lata p óźniej właśnie ma miejsce ten i to pokazywany w wielu f ilmach scena piraci z Krzemowej Doliny n p . czyl i właśnie ze Paul Allen b iegnie do Billa Gatesa za łożyciela Microsoftu wymachuje ok ładkę czasop isma pap ierem elektron ik z wa żnych rzeczy Bill Bill rewolucja zaczęła si ę be z na s, b o na okładce tego czasop isma jest urz ądzenie, które oba j fantazjowa ć, ale kto ś ubiegł niekiedy Roberts z f irmy alter i w taki doszukał się w Pradze na ryne k ta m makieta więc, więc jest cel nie by ł produktem oni, o czym n ie wiedzieli z daleka dygresje przeprasza w ka żdym temac ie nagl e w ogóle zainteresowani przestaw ienie kierunku, że n ie urz ądzenie, kt órym stosunkow o zamo żni ludz ie łączą się z komputera w stosunkach, a mo że instytucji tylk o kompute r, kt óry na, które sta ć ka żdego cz łowieka i m a u siebie w domu, tak więc rewolucja, więc 700 piąte roku na rewolucj ę kompletn ie tamte n projek t przed przekreśla, zanim zani żaniu tak naprawd ę opracowali prototypy, jak ie mieli ju ż jes t przestarza ły jes t na fal i tej rewolucji wchodz ą dobry Gates dzia ło wcześniej ludzie już n ie można sympatyczn y a, a co si ę dz ieje sporem Baranem to mo że zostawmy czyteln ikom, żeby sobie doczytal i, bo to jes t wciąż fascynuj ące postaci, chociaż drog a Paula Barana i drog a nowoczesnych technolog ii, gdyż rozje żdżają to jednak zrobić rozwiązane gdzieś na Boże czytajcie to pa ństwo ja mam tylk o tak ą propozycję, że na kon iec, że skoro pierwszy Polak w kosmosie by ł tak naprawd ę sukcese m radz ieckiej kosmonautyki pierwszy Polak be z w izy jes t sukcese m TVP t o sprzedawane Paula Barana jako p ierwszego Polaka w internecie jak o część montaż mia ł polskie obywatelstwo do ko ńca życia czy z n iego w ka żdym razie jak Polacy wzięli sob ie w stanach Zjednoczonych polskim paszportem i wszysc y ją uzysk a ameryka ńskiej i polskiego premiera formaln ie nigdy nigdy nie były zaliczył bardzo to Jezus Maria w og óle nie poruszanego tematu dotyczy chyba bardzo teoretyczn ie David Warren lu b by śmy ubiegać test jest to ciekawe pytan ie właściwie prze z kogoś zapyta ć, ale 8 wyjechali na polskim paszporte m, al e naturalizacja wczesne Piotr w stanach, ale to chyba n ie znac ie z automat u utraty polskiego niezależni, al e po prost u mam y wieka pierwszy Polak w internecie Paul Baran bohate r b iografii człowiek, który wynalaz ł internet, a naszy m gościem był autor te j biografii Wojciech Olejniczak dzi ękuję ja dzi ękuje zwa ł Jakub Demiańczuk t o by ł podcas t pod kultura rywal a z kontekst u do us łyszenia popkultur a wyrwane z kontekst u podcas t Jakub Demiańczuk zawsze w pi ątek na tokf m PL Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPKULTURA WYRWANA Z KONTEKSTU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA