REKLAMA

Rząd obchodzi regułę wydatkową

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-15 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
08:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąda Agnieszka Lichnerowicz telefon icznie po łączyliśmy się teraz z dr. Adamem czern iakiem dzie ń dobr y dzień dobry pan i dzie ń dobr y pa ństwu ekspertem polityki USA te ż związanym z e szko łą g łówną handlową no właśnie, o czy m b ędziemy rozmawia ć o sztuczkac h ksi ęgowych jak t o nazwa ć na sztuczkac h księgowych, ale sztuczka to mo im zdan iem troch ę łagodne s łowo w tym kontek ście, bo b ędziemy rozmawia ć o zmianie klasyf ikacji ksi Rozwiń » ęgowej wypłacenia z budżetu ślad te j emerytury ta, kt órą żeśmy nas i emeryc i już otrzyman ie ta i te j wiosną prz y okazj i wyborów, że do parlament u Europejskiego tylk o wprowadzę s łowem, że s łyszeliście ju ż może pa ństwo w ostatn ich dn iach, że wp łynął poselsk i projek t ustawy i s łyszymy z 1 strony, że zm iana nazwy ma mie ć miejsce o n się nazywa ł fundusz wsparc ia os ób niepe łnosprawnych zosta ł powołany, gd y niepe łno osob y z niepe łnosprawnościami opiekunowie protestowal i domagal i si ę wsparcia no a teraz już ma n ie być tylk o fundusze wsparc ia osób niepełnosprawnych, al e te ż Funduszem solidarnościowym ma mie ć wi ęcej zada ń, a w śród nich r ównież tzw. 13 emerytura i o c o chodzi c o jak i proble m problem zasadniczo t o jest po p ierwsze, fundus z celow y, a po drugie, nowy fundus z celowy w zwi ązku, z czy m te n fundusz celowy n ie podlega pod coś co si ę w Polsce nazyw a regu łą wydatkową stabilizuj ącą regu łą wydatkową, kt óra ma zadanie ogran iczanie wydatk ów bud żetowych innymi s łowy ląd za pomoc ą tego fundusz u może spokojnie zwi ększać wydatki to umow a w te j regul e wydatkowe j, kt óra z za łożenia mia ła na celu ogran iczanie wzrost u wydatk ów publicznych, czyli 1 sprawa t o jes t regu ła, kt óra została uchwalona i tera z możemy dyskutować cz y on a jes t pod korzystn a czy n iekorzystna, al e obecnie rz ądzący o ty m n ie dyskutuj ą tylk o powiedzmy kreatywn ie te reguły dzi ęki tak iemu celowi we celowe funduszow i omijają, ale też powiedzie ć, że tak a kreatywna księgowość jes t n iczym nadzwyczajny m w h istorii trzec iej RP cz y jes t kreatywn a księgowość jako taka po t o, żeby np. spełnić zap isane w ustawie poz iom def icytu bud żetowego alb o właśnie, żeby w ostatn ich miesi ącach rok u spełnić za łożenia regu ły budżetowej nie jest n iczym nowym t o c o now e w ty m zab iegu jes t to po p ierwsze, skal a, a poniewa ż mówimy o kwoc ie rz ędu k ilkuset tysi ęcy kilkuset milion ów złotych m ówimy o kwocie 29 miliardów z łotych, a więc nigdy n ie było ksi ęgowości tej skal i w odn iesieniu do zm ian w regule wydatkowe j, a po drug ie to c o jest szokujące pytan ie cz y w og óle zgodn e z prawem t o, że ta ustawa cz y te n projek t ustawy jeszcz e na te n moment jes t projek t ustawy, który ma dać, poniewa ż pieniądze zosta ły wydane zostały zaksi ęgowane jak o wydate k fundusz u ubezpiecze ń spo łecznych, a w te j chwili jak on e w projekc ie ustawy, a mimo teg o, że ta ustawa wejdz ie w życie 2020 roku t o art. 1, który odnosi się do te j nazwijmy t o tak kolokw ialnie kreatywnej ksi ęgowości ma wejść w życie dniem nast ępującym po dniu ogłoszenia mocą o d dn ia 1 maja 2015 roku z kim d e facto ma dotyczyć tego c o si ę wydarzyło można si ę zastanawiać nad ty m też pytan ie prawn ika, a to n ie jes t dzia łanie prawa wstecz, kt óry jes t w Polsce nielegalne t o jes t tak będziemy to pytanie zadawa ć, bo te ż oczywi ście przychodz i m i do g łowy pytan ie merytoryczne, al e zadam j e po c o po c o ta sztuczk a nowa regu ła wydatkowa podobnie jak g łosi, że to źle jes t to zap isane w ustawie l imit wysoko ści wydatk ów budżetu pa ństwa jednoste k samorządu terytor ialnego fundusz u ubezpieczeń społecznych, kt órego m inistrowi finans ów przekroczyć n ie woln o, je żeli nastąpi t o przekroczy jedn o t o gro żą konsekwencj e karn e po zamieszkach do k ina dl a rządu w zwi ązku z tym teg o typu sztuczk i księgowe n o, jeżeli w budżecie taka sytuacj a, że faktyczn ie groz i nam przekroczen ie tego poziomu n o są zabezp ieczeniem rz ądu prze d po prost u prokuraturą, dlaczego fundusz e celowe s ą wy łączone z te j budżetowej powiedzia łabym tak k ilka jednoste k bud żetowych regu ł kalkulacji, dlaczego jes t mo żliwe w łaśnie wydate k tak iego fundusz u celowego, który n ie ujawn ia syste m ksi ęgowości bud żetowej nie podleg a te j regule udaj e się pytanie to jest pytan ie do tw órców te j reguły, ponieważ s łuży celow i jes t be z liku co więcej sam a pani redaktor trojg a można j e dowolnie sk ładać si ę zamykać przekszta łca jedyn ie nazwy przec iwnicy np. działy bud żetowe, kt óre ju ż wynikają z ustawy rat y zostały w czas ie w zwi ązku z ty m zak ładam, al e chcia ł moje za łożenie, a że po prostu w śród n ich ćwiczenia enumeratywnie wymienia wszystk ich funduszy, gdzie i tak można, by by ło bardzo szybk o dodać nowy fundusz tryb y, którego b y ta regu ła wydatkow a n ie obejmowa ła faktyczn ie regu ła wydatkowa n ie jes t szczeln a zresztą ten obj ęcia funduszy celowych jes t tylko 1 z w ielu Furtek Novol tej regul e, bo drug a furtka t o jest furtk a zwi ązana z tzw . dzia łania dyskrecjonaln e, a bo, je żeli rz ąd n p . zwi ększa wp ływy z jakiego ś podatku t o w ówczas o skalę prognozowanyc h wp ływów mow ę odnie ś prognozowane wydatki monter a jak czytali śmy w projekcie ustawy bud żetowej na rok 21000 jest rząd udzieli szereg r óżnego rodzaj u drobnych, ale ważne z punkt u w idzenia d ługiego okresu zm ian w prawie podatkowy m, kt óre dały dodatkowe dochod y rzędu k ilkuset milion ów parę miliard ów złotych, które pozwoliły na podniesienie tego l imitu na rok 2020 myślałem, że na tyc h k ilka księgowych skończy, a t u się okazuj e, że problem może być nie tylk o z rokiem 2020, ale możliwe tak że do 2019 przez wszystkie obietnice zwi ązane z tym, kt óre były zawarte w ramac h pi ątki Kaczyńskiego, a w te j chwili okazuj e się, że te n bud żet jest troch ę za du żo nie ma pieniędzy na wydan ie wszystk ich tyc h środków po przypomnę, że w ustawie bud żetowej zapisano, że te n limit wydatk ów wyniesie 847 miliardów złotych c o oznacza, że można by ło podnie ść wydatk i publiczne zaledwie 44 miliardy złotych w por ównaniu do 2018 mamy progra m rozszerzen ie program u 500 plus mamy 13 emeryturę mam y wzrost wynagrodze ń w szereg u dzia łów sektor a finans ów publicznych w dac ie do tyc h środków tak dużo nie ma ich 9 miliardów złotych, kt óre d a m inistrowi finans ów bardz o dużą duże tak i bufor bezpieczeństwa, żeby te j teg o poz iomu wyn ika z wydatkowan iem przykro oczywiście mogliśmy rozmawia ć o tym, że by ć mo że t e wszystk ie wydatk i s ą potrzebne t e projekty są potrzebn e, al e wtedy by ć może musieliby śmy porozmawiać te ż o wy ższych podatkach dl a najbogatszyc h alb o jaki ś nowyc h podatkac h na raz ie rozej m rządzący n ie s ą na to gotow i, a wi ęc mamy do czynienia tutaj, b y pani s łowo, bo r ównocześnie druk iem nr 14, które w tej chwili rozmawiamy czase m brutaln e nr 14, który chce zn iesienia l imitu 36, a wi ęc zasadz ie podn iesienia obciążeń wynikających z kolejn ą, ale na razie jest to najprostsz e rozwi ązanie, czyl i najwyższa stawk a podatkowa PIT, ale te ż na inn ą rozmow ę bardz o dzi ękuję za za te n komentarz dr Adam Czerniak z pol ityki Said szko ły głównej handlowe j, bo państwa koszte m tera z ju ż informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA