REKLAMA

Ważne czynniki przy wyborze instytucji finansowej, zarządzającej PPK [podcast sponsorowany]

Podcast sponsorowany
Data emisji:
2019-11-17 08:00
Czas trwania:
13:13 min.
Udostępnij:

Czym należy kierować się przy wyborze instytucji finansowej, która będzie zarządzać Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Podpowiadamy, jak porównywać oferty poszczególnych instytucji oraz jak będą działać Fundusze Zdefiniowanej Daty. Znajomość odpowiedzi na te pytania, pomoże pracodawcom przy wyborze solidnego partnera PPK. Rozwiń »
Rozmowa z Katarzyną Czupą, analitykiem ds. programów emerytalnych w Nationale-Nederlanden.
Partnerem podcastu jest Nationale-Nederlanden. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry dziś w stud iu go ścimy Katarzyny zup ę anal ityka ds. program ów emerytalnyc h Nationale-Nederlande n PTE i porozmaw iamy z pani ą Katarzyną o ty m, czym należy kierować si ę prz y wyborz e instytucji f inansowej, kt óra b ędzie zarz ądzać pracown iczymi planami kapita łowymi postaram się podpowiedzie ć jak porównywać ofert y poszczególnych instytucji ora z jak b ędą działać fundusz e zdefiniowanej dat y odpow iedzi na te pytan ia z pewnością pomogą Rozwiń » pracodawco m prz y wyborz e solidnego partnera PPK drug a fal a pracodawców małych średnich przedsiębiorstw musi wybra ć instytucj ę finansow ą, kt óra będzie zarz ądzała PK term in podp isania umow y o zarządzanie m ija w kwietniu 2020 roku ustawa o PPK m ówi o efektywno ści zarz ądzania aktywam i jak należy rozumieć co kryj e się pod ty m terminem ten enigmatyczny termin t o n ic innego ja k po prost u pomna żanie kapitału, czyl i innymi słowy chodzi o t o jak i zys k wypracowa ły fundusze przez dan ą instytucję chodzi, wi ęc o t o, żeby wybrać tak i podm iot, kt óry zagwarantuje w łaśnie t o jak najwi ększe pomna żanie za inwestowanego kapita łu czy mamy wybrać tak i podmiot, kt óry będzie generowa ł jak największy zys k dl a naszych pracownik ów tema t m ierzenia efektywności wydaje si ę by ć do ść skompl ikowany c o nale ży wziąć pod uwagę cz y istnieje prost y spos ób na porównywanie instytucje f inansowe temat efektywno ści w ogóle na rynku finansowym, je żeli chodzi o fundusz e inne produkt y faktyczn ie jes t skomplikowany mamy bardzo w iele meto d którymi mo żemy pomierzyć, ale oczywiście mamy świadomość teg o, że n ie wszyscy specjalizuj ą si ę w szerok o rozum ianej analizie teg o typ u zagadnień dlateg o sugerujem y, żeby po prostu przyjrzeć si ę ty m stop ą zwrotu m iejmy tylko z tytułu umow y chodz i o tak ie oszcz ędności długoterminowe, wi ęc przygl ądajmy się jak t e instytucje f inansowe robi ły t o długim term inie w przyszłości czy nie licz ą się po prost u ostatni ro k cz y nawet ostatnie 5 lat we źmy pod uwag ę d łuższy horyzont 10 lat 20 lat wted y b ędziemy mogli zobaczy ć czy dziś n ie by ło jakich ś wpadek czy tak ie wysokie stopy zwrotu to nie jes t tylk o tak i jednorazow y strzał czy też wyn ik dobre j koniunktury po prost u sprawd ź my jak tak i dłuższy okre s by śmy m ieli pewność, że t o jes t tak a trwała tendencj a, że t o jest wynik zarz ądzania prze z dobr y zespół t o jest tak bardz o długoterminowa strategia no w łaśnie w PPK inwestujemy długoterminową środki, poniewa ż wyci ągać po sześćdziesiątym rok u życia w ielu pracodawców b ędzie zate m chcia ł sprawdzić do świadczenia w oferowan iu produkt ów emerytalnyc h, kt óre rozwiązanie warto w og óle wziąć pod uwag ę logicznym wyborem wydaj e si ę być do świadczeniem w oferowan iu po to, tak i mo że wydawa ć, dlatego że tak na p ierwszy rzu t oka PPE jes t podobn e do PPK tylko, dlateg o że jeste m tak i aktywn y udział pracodawcy jest to jedna k tak ie myln e podej ście, ponieważ PPE PPK bardzo si ę od s iebie różnią mam y du żo więcej wymog ów tak ich formalnyc h operacyjn e, więc chociażby z tej strony n ie jest t o dobr y punkt odniesienia lepszy m punkte m odniesienia s ą otwart e fundusz e emerytaln e, poniewa ż w ramach PPK środki b ędą inwestowane w funduszach, kt óre s ą bardzo mocn o regulowan e prze z ustawy także jes t t o bardz o podobna specyfika do tego c o mamy w przypadk u OFE dlatego sp ójrzmy racze j na ofert ę produktów instytucji f inansowych, kt óre zarządzają OFE o t e instytucje f inansowe już musiał si ę właśnie poruszać w tak im re żimie prawnym muszą sob ie radzi ć z tym i wszystk imi l imitami ograniczeniami tak że wbr ew pozoro m właśnie OFE jes t najlepszy m punkte m odn iesienia niż PPE PPE mam y du żo wi ększą elastyczno ść dla pracodawców dla instytucji f inansowej nie dałam c o tak iego pe łnego obraz u jak instytucja finansowa w przypadku PPK dlatego lep iej zwrócić uwagę na OFE i sprawi ć jak ofensywy po prostu radzi ł, jak i mia ły wyniki inwestycyjne mam y zbliżony portfel zbli żoną struktur ę aktyw ów także op łaty s ą podobn e PPK i OFE on e oscylują granicach p ół procent a także to też jes t bardzo wa żny czynnik, żeby zobaczy ć jak instytucja f inansowa radzi sobie prz y takiej niższej mar ży, czyl i ni ższej Zachęcie do efektywneg o zarz ądzania na jak ie czynn iki opr ócz zarz ądzania funduszami wart o zwr ócić uwag ę jak wida ć sol idnego partnera do PK wspomniany wcześniej, że PPK t o jes t d ługoterminowe oszcz ędzanie w samym sobie pytanie mówi si ę, że s ą środki emerytalne, ale d ługoterminowo daje na m tak ie przybli żenie i por ównywanie do produkt ów emerytalnych tak że lepiej jest zwrócić uwag ę na instytucje finansowe, które mają do świadczenie oferowan ie produktów emerytalnych mamy na rynku du żą gamę teg o typu produkt ów s ą IKE czy Indiana kont a emerytalne i chce przej ść indywidualne kont a zabezp ieczenia emerytalneg o wspomniane wcześniej OFE i r ównież wspomniane wcze śniej PPE, a tak że lepiej jes t zwrócić uwag ę czy instytucje finansowe p ierwszy w og óle oferuj e produkty emerytalne s ą t o zwykl e produkty w łaśnie z ni ższą marżą produkt y właśnie pewne j specyf ice, gdzie nie tylk o wysoki zys k liczy, ale te ż chodzi o to, żeby t e środki były pomna żane tak sukcesywn ie z roku na ro k, żeby ta warto ść dodana ros ła z rok u na rok tak że lepiej tuta j zwr ócić uwagę na to cz y instytucja f inansowa już teg o typu produk t miał swoją ofertę, bo to znaczy, że po prostu b ędzie sob ie dobrze radzi ć r ównież środkami gromadzonymi w ramac h PPK wart o zwrócić uwagę ile la t działa na rynku, gdzie to jes t podj ął w łaśnie d ługo terminowej h istorii na polskim rynk u działa w ramach du żej grup y kapitałowej także t o s ą takie czynn iki, na kt óre powinniśmy zwr ócić uwagę poza tym i wysok imi stopami zwrotu, więc tak a solidność same j instytucji finansowej to czy po prost u już na takie świadczenie w swoim portfel u, bo t o będzie dl a nas dosyć istotny czynnik oka i tu mam y jasność przej ść do funduszy zdefiniowanie tat y jako dzia łają w og óle, skąd pomys ł na tak ie rozwi ązanie pomysł nie jes t polskim pomys ł zaczerpnięty generaln ie z pa ństw zachodnich przed e wszystkim ze Stanów zjednoczonych Wielkiej Brytanii sam a reform a sama ustawa o PPK jes t wzorowan a na doświadczeniach holendersk ich duńskich brytyjsk ich mam y te ż podobne produkty chocia żby w Turcji tak że poza t e, których gospodark a rozwiniętymi także n ie jes t t o Novum t o jest coś co już działa o d wielu lat t o jes t sprawdzon e rozwi ązanie, a sam fundusz zdefiniowanej daty to jes t tak a dosy ć odstraszająca nazw a ładniejsza nazwa to jest fundusz cykl u życia, bo t o już bardz iej pozwala zrozumieć, o co w ty m produkcj ę chodzi z grubsza chodz i o to, że m y mam y jak cz łowiek mamy swój jakiś cyk l życia, czyli rodz imy si ę na przychodz imy do szko ły p óźniej pracujem y, a p óźniej przechodz imy na emerytur ę i podobnie ma też działać funduszy, czyl i o d moment u, k iedy rozpoczynam y swoj ą prac ę jesteśmy m łodzi emerytury jeszcz e mam y przynajmniej 40 lat i później do te j emerytur y mamy coraz bliżej, wi ęc tak te ż pow inien ewoluować z fundusz y na początku przez t o, że w łaśnie mamy w iele lat emerytur y mo żemy podejmować ryzyk o gra ć bardziej agresywn ie po to, żeby wywalczyć wy ższe stop y zwrot u w raz ie jakieś wpadki rynkowej, bo to zwykle jest tak że mam y jakiś kryzy s po drodze, więc mam jeszcze bardzo du żo czasu, żeby t e straty nie tylko odrobi ć al e, żeby jeszcze wygenerowa ć tą du żą stopę zwrotu także chodzi o t o, żeby tak iego wysok iego poziomu ryzyk a powoli powol i schodzić k u tym bezp ieczniejszym aktywom, żeby już pod sa m kon iec naszego inwestowania i te n koniec inwestowania t o w łaśnie ta zdefiniowana data cz y stąd ta enigmatyczną nazw ą fundus z zdefiniowanej daty, żeby tuta j ju ż mieć środki zainwestowane w jak najmn iej ryzykowne aktywa potrzeb a po prost u m óc wypłacić czwarte środków, kt óre mamy w skrócie wygl ąda t o w łaśnie także tak i fundusz odwzorowuje cyk l życia inwestora jednak jes t do ść skomplikowane mo że zate m warto po prost u wybrać instytucję, która oferowa ła dotychcza s podobne produkt y tak naprawd ę podobnyc h produkt ów nie m a na rynk u, bo wszystk ie fundusz e, które do tej por y działamy na rynku tak ie fundusz e cyklu życia on e n ie dzia łały w sposób bardz o uregulowany tutaj by ła bardz o duża no może powiedzieć, że samowolka, bo instytucje finansowe mog ły sob ie dowolnie kształtować te n produkt nie było żadnych limitów inwestycyjnych także nie jes t t o żadne doświadczenie m iarodajne w por ównaniu do PPK jeszcz e ra z podkreślę lepiej jes t wybra ć instytucj ę, która oferowa ła OFE, bo jedna k konieczno ść dzia łania w zgodz ie z ustawą bardz o restrykcyjny m środowisku t o jes t spore utrudn ienie w zarz ądzaniu dlatego t e dotychczasowe fundusze cykl u życia n ie są najlepszy m punktem odniesienia skor o już o ustawie pan i wspomnia ła t o ustawa o PPK wyznacz a konkretn e ramy inwestowania dl a funduszy zdefiniowanej daty, jak ie s ą główne za łożenia chodzi o t o tak jak wcze śniej określała, żeby na samym pocz ątku naszeg o inwestowania inwestowa ć bardz iej agresywn ie, czyl i skup ia się przede wszystk im na akcj ę o akcji to jest aktyw o, kt óre na m generuj e wyższy potencjał stop y zwrot u, wi ęc ustawa o PPK narzuc a nam l imity instytucje finansowe wszystk ich, kt óre działają na rynk u mają pewn e wide łki czy mam y poziom m inimalny poziom maksymaln y i akcj i dla obligacji cz y na samy m pocz ątku nasze j inwestycji tak jak wcześniej wspominała mamy skupi ć się przede wszystk im na akcjac h na sam kon iec akcj i są albo redukowan e do zer a albo może otrzymywać 15 % o w y poz iom akcj i także mamy tuta j teg o drabinkę schodzenia t o jest p ierwszy element drug i element ustawodawca na m tuta j konkretyzuje c o możemy inwestowa ć w przypadk u portfel a akcyjnego mam y sam i 40 % portfela inwestowa ć w największe polsk ie spółki, czyl i WIG 20 to wyn ika w dużej m ierze z d ążenia do zapewn ienia jak najwi ększej płynności środków, bo PPK możemy środki wyp łacać w ka żdym momencie tak że musimy inwestowa ć w takie pap iery, które łatwo sprzeda ć tak że tuta j jes t taki pierwszy element, je żeli chodz i o t e aktywa, które są wskazan e jes t tak powiem z nazw y mam y też obowi ązek przynajmn iej 15 tego portfel a akcyjnego inwestować za granic ą my Nationale-Nederlande n wychodzimy poza ten m inimalny l imit u nas 13 portfela akcyjneg o b ędzie inwestowana za granicą wynika to zwi ązane po p ierwsze, bezpiecze ństwo dywersyf ikacja między rynk iem polskim rynk iem zagranicznym nigdy n ie trzymamy wszystk ich jaje k w 1 koszyku jak si ę co ś wydarz y w Polsce jeste śmy w jak im stopn iu uniezależnienie od tego co się dz ieje na rynk u krajowy m i czerpiemy korzyści z tego c o si ę dz ieje za granicą drugi aspekt t o jes t po prost u podwyższanie potencjału st óp zwrot u na polskim rynk u pokazuj ą ostatn ie lata możemy zarobi ć nieco mn iej ni ż za granic ą chcem y naszym uczestn ikom da ć szansę na wpros t na wyższy zarobek dlateg o wychodz imy zagran ica, jeżeli chodzi częścią d łużną, czyl i tak ą bezpieczniejsz ą, która ma stabilizować portfe l tuta j ustawodawc a nakazuje na m skupiać si ę g łównie na polsk ich obl igacjach skarbowyc h tak te ż będziemy pod ążać w Nationale-Nederlanden potrafimy robi ć mam y kompetencj e uwa żamy, że t o jes t jakby dobry ruch t o jest korzy ścią dl a uczestnik ów PPK pan i ju ż o tym, wspomnia ła ja chcia łbym pogr ążyć jeszcze czy m strateg ia fundusz y Nationale-Nederlanden PTE wyr óżnia si ę na rynku tak wspomina w łaśnie jes t to przede wszystk im te n komponen t zagraniczny drug i element też zakreślam te n scenariusz, czyl i musimy si ę porusza ć pewnyc h widełkach ustawowyc h, czyl i chodzi o udzia ł akcj i i obligacji m y chcem y jak najwi ększym stopniu i na samy m początku cykl u życia inwestora i na samy m ko ńcu kiedyś mo że wyp łacać środki utrzyma ć jak najwi ęcej akcji na początku, dlatego że w łaśnie mam y t e przynajmniej 40 lat emerytur y w przypadku os ób, kt óre 20 lat zaczynaj ą inwestować o ty m, horyzonc ie mówimy, że to utrzymujem y na najwyższy udzia ł akcj i po t o, żeby po prost u osob y miały szans ę jak najwyższe zyski p óźniej jak największe środki w momenc ie wyp łaty i pod koniec, że na kon iec cyklu życia inwestora kon iec te ż teg o okresu utrzymujem y 1100 ,5 % o w y udzia ł akcj i po to, właśnie, żeby znow u z 1 strony dywersyfikować środki między akcje obl igacje, żeby były bezpieczniejsze, chociaż mo że si ę wydawać tak intuicyjne, al e sama dywersyf ikacja dusz y zabezpieczenie, a po drugie, chcem y, żeby t e osob y mog ły swoj e środki pomnażać nawe t po osi ągnięciu tego dziesiątego rok u życia, bo osiągnięcie dziesiątego rok u życia nie zgadz a si ę z konieczno ścią wyp łaty możemy utrzymywa ć te środki, kt óre dłużej, wi ęc w Nationale-Nederlande n chcemy, żeby t e środki pracowa ły jeszcz e jest jedn o mag iczne s łowo opłaty c o z opłatami, jak ie op łaty s ą pob ierane PPK, jak a jes t oferta Nationale-Nederlande n PTE ustawodawca l imituje nam opłaty w PPK generaln ie w funduszach inwestycyjnych pobierana jes t opłata sta ła za zarządzanie to jes t por ównywalne do op łaty bankowej przy prowadzeniu rachunku cz y mam y tak ą sta łą opłatę za t o, że po prostu instytucja f inansowa obraca naszym i środkami pomnaża dok łada wysi łków, żeby wypracowa ć zysk m y mamy op łatę sta łą za zarządzanie to jes t jak wspomina to jes t stałego c o ka żdy uczestnik p łacze i ustawodawca limituje t ę op łatę do p ół procenta roczn ie podkreślam to jest naprawd ę do ść n iski poz iom na tl e innych produktów inwestycyjnych w Nationale-Nederlande n postanowiliśmy jeszcze zej ść poni żej tego poz iomu w przypadk u 7 na 8 naszych funduszy t o jes t 0 , 42 % mamy 1 fundusz ten fundus z obniżonego ryzyk a i tam op łata wynos i 0 , 20 % tam jes t po prost u niższy potencjał stóp zwrot u, a więc opłata mus i by ć jeszcz e niższa my nie chcem y obci ążać osób, które mają wysok ą awersj ę do ryzyka jes t opłatami dlatego t e opłaty po prost u obni żyliśmy chcemy, żeby Polacy te ż uczyl i się inwestowania dzi ęki naszym produkto m, a nauka inwestowania jest op łacalna tak naprawd ę wted y, k iedy te n kos z jest niższy dla st ąd jest nasz ruch t ę list ę podyktowany dodatkow o w funduszac h zdefiniowanej daty o d ran a jeszcz e b ędzie tzw . op łata zm ienna, czyl i w przypadk u wypracowan ia dodatn iego wyn iku będzie pob ierana 0 , 1 % op łaty zm iennej, ale ta opłata póki co jeszcz e nie jes t pobierana nie będzie czynna do ko ńca 2021 roku pan z łą wiadomo ść c iasno się sko ńczył, gdzie mo żemy odesłać pracodawców większą dawk ę wiedzy zaprasz a na nasz ą stron ę w ww onet pl tam znajd ą państwo notowan ia naszych fundusz y one dzia łają o d września tego roku tak że ju ż maj ą swoją historię mo żna obserwowa ć stop y zwrotu ta m znajdziemy te ż r óżnego rodzaj u materia ły dotycz ące samyc h fundusz y jak i taką po prostu pigułkę w iedzy dla pracodawc y w zakres ie PPK dzi ękuję bardz o Zwiń «
PARTNER SERWISU ppk

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA