REKLAMA

Australia w czasach rywalizacji amerykańsko-chińskiej

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-15 16:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąda Agnieszka Lichnerowicz czy pa ństwa go ściem jest Patryk Kugiel eksper t Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z inn ą profesor dobr y wieczór dzie ń dobr y cza s, al e tak inspiracją do te j rozmow y jest anal iza, kt órą znajdz iecie pa ństwo na stronie p isma Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych autorstw a w łaśnie pa ństwa go ścia polityka zagraniczna ustroj u w czasac h rywal izacji ameryka ńsko chi ńskie mo że to brzm i tak n ieco z daleka Rozwiń » kiedy ś powiedzia łoby się egzotyczn ie, ale jednak to jest bardzo wydaj e si ę ważna c iekawa opowie ść o same j Australii ja, kt óra jes t w łaśnie z 1 strony ca łkiem du żym kraje m bardz o bl isko rosnącej pot ęgi, wi ęc odczuw a pewn e działania proces może nawe t bardziej i szybc iej ni ż pa ństwa europejskie, a z drugiej stron y właśnie w zwi ązku z ty m, że rywal izacja amerykańską chi ńska jes t cora z gorętsza to jes t pod cora z wi ększą presją na pocz ątek w łaśnie jak bardzo te ż do świadczenie Australii b ędącej między m łotem, a kowadłem jes t doświadczeniem samej ostr e jak bardz o t o proble m reg ionu w ogóle jest cora z bardz iej proble m ca łego regionu takie, b y t e napięcia, kt óre się pojawi ły w relacjac h amerykańsko chi ńskich, o których m y d ługo głównie s łyszymy w kontek ście wojn y handlowe j prawda, ale to t o jest tylko 1 z element ów te j rywal izacji tak, b y mam y coraz bardziej wyraźną woln ą technologii wojn ę technologiczn ą tak t o c o dotyczy udziału chwa łę j a w budow ie s ieci pi ątej generacji mam y cora z wi ększą rywalizacj ę militarn ą rozbudow ę wojsk a marynark i wojenne j, zw łaszcza chi ńskiej c o n iepokoi Amerykanów mamy wojn ę wpływy polityczne gospodarcz e w ca łym ty m regionie kt órą, kt órą stany Zjednoczone mają im do Pacyfiku tak, b y te n ca ły ogromn y mega reg ion od Afryki rozciągający si ę a ż do a ż do Stanów do wybrze ży Ameryki Południowej północnej, gdz ie centralnie po łożony jest właśnie stroje ta k w związku z tym ta ostra jes t w łaśnie między ta k jak pan i powiedziała redaktor między m łotem, a kowadłem tak z innej strony stan y Zjednoczone s ą gwarantem PSL bezpiecze ństwa dla Australii a, al e n ie znaczącym do ko ńca partnerem handlowy m podcza s gd y Chiny są najwa żniejszym partnerem handlowy m, gdz ie trafia 13 eksportu austral ijskich dóbr w zwi ązku z ty m Australijczycy n ie chc ą, by być postaw ieni w sytuacj i, gdz ie musieliby wybiera ć między tymi 2 zwaśnionymi pot ęgami, a t o to to t u presja amerykańską, b y poczuł odczuwają te ż inne państwa reg ionu pa ństwa ASEAN stowarzyszenia pa ństw Azji południowo-wschodnie j, czyli im noty 10 państw jak Indonezja Wietnam i t d . te n ata k świata, al e te ż sojuszn icy tradycyjn ie Ameryki, czyl i w ty m regionie czy Japonia czy w przypadk u Południowa Korea, ale te ż now i sojuszn icy jak Indie i r óżne inne państwa w ty m reg ionie, jakim Sri Lanka i t d. także kon ieczne są duże i bardz o chyb a podm iotowe w ca łym tym sporz e ni ż takt y, aczkolw iek te ż wszystk ie kraj e, kt óra raze m z USA obawiają si ę z nadm iernego wzrostu pot ęgi chińskiej takiej im się do ko ńca n ie podob a w łaściwościami w przypadk u Australii oczyw isty zwro t, że jesteśmy z e Stanami Zjednoczonymi staram y si ę oczywi ście mie ć poprawn e relacje z Chinami, bo t o si ę na m finansowo opłaca w du żej m ierze wzrost gospodarczy ostali przeżywa w ostatn ich latach dzi ęki Chinom, ale pow iedzmy szczerze, kt o jes t sojusznikiem akto r nie cz y n ie w pewnym momencie, bo prze z ostatnie 2030 lat żyliśmy do ść bezp iecznym otoczen iu międzynarodowym ta k jak b y po jakim ś porządku l iberalnym lub obowiązywał pa r pewn e zasad y standardy prawa mi ędzynarodowej tak dalej, gdzie n ie by ło jednak mocnych napi ęć między mocarstwami w zwi ązku z tym nie by ło też teg o typ u dylematów dla dl a w ielu pa ństw regionu po prostu ka żdy mógł robić interesy mn iej wi ęcej z k im chcia ł n ikomu to n ie przeszkadzało prawda zwi ązku z ty m to na to się nie skorzystała prze z ostatnie 30 lat be z ani 1 roku recesji n ieprzerwanie rozw ija si ę bardzo szybko jeszcz e w, strzelaj ąc m. in. Węgry w łaśnie Chiny, bo t o są tak dla sali t o było t o było no bardz o korzystn e t o szybki rozwój gospodarcz y Chin tak silne potrzebowa ły surowców ustal a tyc h surowców mia ła w nadm iarze w zwi ązku z ty m uzysk a podstawowy bardz o chłonny rynek na wszystk ie swoj e produkt y eksportowe surowc e mineralne i t d . i 3 czy żywności i t d. związku z ty m Australia ros ła gospodarcz o dzięki wzrostow i Chin i w związku z tym n ie widzia ła w ty m niczego złego tak aż nagl e zm ienia si ę sytuacj a mi ędzynarodowa przychodz i w Waszyngtonie w ładzy dochodzi do nas tra, który ogłasza do ść jednak fundamentalny zwro t w Ameryce w polityce ameryka ńskiej, że teraz naszy m głównym rywalem s ą Chiny tak w związku z ty m zaczn iemy ograniczać te w t e wpływy chi ńskie przespali śmy ostatnie 20 lat pod nose m wyros ła pot ężne mocarstw o, kt óre nie podz iela z nam i wielu warto ści prawd a, które zagra ża nam cora z bardz iej w zakres ie do mnie gospodarcze, al e te ż pol itycznej strateg icznej m ilitarnej teraz mus imy się z ty m ty m probleme m zmierzyć tak w zwi ązku z ty m Amerykanie patrz ą na swo ich partnerów przez pryzma t Chin tak jakby pomo żecie na m w ogran iczeniu wp ływów chińskich cz y n ie, al e z drugiej strony czy nie jes t tre ść trochę tak że w Australii ro śnie świadomość teg o jak bardz o kra j jest zale żne o d Chin nie tylk o w rozum ieniu gospodarczy m, al e również n o jak bardz o użyje głosować z infiltrowane prze z Chiny już żartowała, że znam troch ę popkultur y, czyli z australijskich ser iali, gdzie pojaw ia si ę te n wątek n ie tylk o szpiegostwa chi ńskiego, al e r óżnego rodzaj u wp ływów w b iznesie i jak si ę poczyta troch ę medianę t o są opowieści o ty m, że niekt órzy biznesmeni cz y dziennikarze cz y politycy s ą alb o czują presj ę na ws iach akadem icy że, że kwota ma Tajwanu robi si ę nawet ju ż w Australii, a powiedzia łabym taki toksyczn y cz y trudne, a z drugiej stron y nawe t mówi si ę o ty m, że n ie f inansowanie partii szczeg ólnie jej burzy ć chyba byl i zaskarżanie jest w du żej mierze gdzie ś ta m prowadz ą mack i do Doha to też jes t także w soli też ro śnie świadomość tego co t o znacz y mie ć relacj ę z Chinami tak przez lat a to n ie przeszkadza ło tak jakb y Australijczycy cieszyli si ę z teg o, że mieli k ilkaset tysi ęcy chi ńskich studentów prawda, którzy p łacili za studia w Australii tak że m ieli k ilka milion ów 1,51 000 000 rocznie z turyst ów za Australią tak wiele Chinki te ż Szymczyk wielu tych Chińczyków po stud iach osiedlało się w związku z ty m dzisiaj ma m tak ą sytuacj ę 5 % spo łeczeństwa rosyjsk iego jest pochodzen ia chińskiego tak w zwi ązku z tym to ju ż jesteś w stanie si ę cz ęścią teg o społeczeństwa to oznacz a, że n o w pewnyc h np. okręgach, gdz ie jest dziełem s ą skoncentrowan i obywatel e pochodzen ia chi ńskiego jes t pytan ie o lojalność prawda czy c i ludz ie b ędą głosować w wyborac h n a na pol ityka, który n o będzie przyjazn y p óźniej oglądamy przyjazne wobe c Chin i t o strony chcia ł, żeby pol ityka australijska ewoluowa ła cz y będzie bardziej toczy ły si ę po prostu interesy narodowe Australii tak że koszty pojawiają si ę dz isiaj właśnie przez te n to m po t o, nadbudow ę rywal izacji geopol itycznej między mocarstwami wyb iegu zapala si ę światełko tak, że jeżeli to jes t nas z rywa l strategiczny czy czynami rywal naszeg o głównego partner a sojusznika NATO musimy si ę tem u bli żej przyjrzeć takich jak zaczyna m się ty m czy przyglądać bli żej to rzeczywi ście w ostatnich kilku latach jest cora z więcej teg o typu doniesie ń raportów prawd a szlakach atakach hakersk ich na biura partii pol itycznej na budyne k n a na siedziby parlament u austral ijskiego tak mam y n iejasne powi ązania niekt órych polityk ów biznesowe prawda by ły obaw y o wyprzeda ż prawd a maj ątku Narodowego z iemi, kt órą Chińczycy na potęgę kupowali w ostatnich latach t o nikomu d ługo nie przeszkadza ło tak, ale w pewny m momenc ie może to z 1 strony przekroczył pewną pew ien tak do mn ie prawda czerwon ą linię, a z drugiej stron y to ta presja ameryka ńska jednak te ż sprawiła to że, że mus imy by ć tuta j bardziej ostro żni w tyc h relacjach takich związku z ty m mówi si ę o tyc h problemach szp iegowanie tak jakb y w w ątpliwość poddaj e si ę dzia łalność instytut ów Konfucjusza tych i tak krow ę w og óle na świecie cora z wi ęcej dyskutuj e o instytutach Konfucjusza bardzo ciekawej stron y rozum iem też toczy dyskusj a o tym, jak ą one rol ę pe łnią jak najbardz iej też do prze z to powi ązany te ż mi ędzyludzkie tak, b y obywatel austral ijski chi ńskiego pochodzenia jest wypowie się pa n przykład źle obo k o w ładzach Chin ludowyc h tak ich polityce wysok ą Hongkongu i p óźniej ma problemy, jeżeli się pojawi China prawda jes t aresztowan y t o powoduj e pewn e t e związki intencji w intensywne zwi ązki międzyludzkie gospodarcze j tak dale j powodują, że coraz wi ęcej tyc h punktów spornyc h się pojaw ia tak coraz bardz iej tak w zwi ązku z tym s ą rzeczy staj ą się cora z bardz iej wstrzemięźliwi w tych relacjac h z Chinami dostrzegaj ą pewn e zagro żenia, które przez ostatnie lata tak iej w wolne j otwarte j polityki wobe c Chin, które proble m, który si ę pojawiły jedn o dzisiaj przyglądają się tym ty m tym związku jeszcz e raz też na c o zwrac a pan uwag ę w sierpniu ubieg łego rok u australijski rząd jako pierwszy na świecie przyjął regulacj e dotycz ące s ieci 52, które wykluczaj ą chi ńskie f irmy do chorej przed rusk im, bo to zna m opowie ści europejskich z budowy tej technologii, bo rozum iem, że w łaśnie test y ciekawe może by ć ju ż na inną rozmowę, al e tak kr ótko jak bardzo r óżne partie mają różne pogl ądy jak bardzo jest konsensu s su a tema t objęte konsensusem, a jak bardzo konserwaty ści tuta j s ą bardziej jastrz ębi szkód konserwatyści, czyl i ci co wygral i ostatnie wybor y utrzymali si ę prz y władzy bliżej innych do Stanów zjednoczonych prawd a te j tak iej jastrz ębi perspektyw y na relacje mi ędzynarodowe stosunk i z Chinami bardziej s ą otwarc i na podejrzan ie prawd a za Amerykanami, aczkolwiek n ie odcinają si ę tych zwi ązków s ilnych z Finami chc ieliby utrzymać niekorzystania z portu jeszcze ra z dokładnie dyskusj ą w interesie jes t pos iadanie dobryc h zwi ązków przyjaznyc h relacji na ile si ę Doda i Amerykanami i z Chińczykami n o ale przyk ład sieci 5 pokazuje, że n ie zawsze jes t t o do ko ńca suwerenn y prawd a wybór daneg o do danego pa ństwa, ale te ż tu presj a cz y sugestia ameryka ńska też odgrywa swoj ą rol ę i t e obawy, kt óre Chińczycy faktyczn ie mieli coraz bardz iej cora z wi ększe wobe c zamierze ń dzia łań chińskich powoduj ą, że jest to czy t o sam o obserwujem y w Europie prawd a był, tote ż Unia Europejska jest cora z bardziej wstrzemięźliwa cz y czy ostro żna w relacjac h z Chinami mamy mechan izm screen ingu inwestycji chi ńskich prawd a w Europie, żeby nie wykupywa ł strategicznych obszar ów sektor ów gospodarki mam y tuta j dyskusj i w Europie tak sam o tema t sieci 5 gier czy dopuścić to chwała, kt órzy są po prostu na te n momen t na bardz iej konkurencyjn i cenow o al e, ale no, z czy m wi ążą pewn e ryzyk a strateg icznej i polityczne w zwi ązku z tym jes t też kwest ia o te j wolności kraj u liberalnych tak w wyrażaniu własnych 4 toczyła si ę mo że pan i ministerstwo zwiększy skrytykowała naruszen ia praw człowiek, al e też głównie skutkiem szacuj ą, że to zrobi ła, bo wielu przez w łaścicieli tego n ie rob i wi ęcej państwo doczyta ć w analizie Patryka Kubiela anal izie na tema t polityki zagranicznej ostr o w czasac h rywalizacji ameryka ńsko chi ńskie na stron ie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, kt órego ekspertem jes t państwa go ść bardzo dzi ękuję panu dzi ękuję bardzo tyle c o dzi ś przegraliśmy z Martyną Osiecką realizowa ł program ta m Korei real izowali razem z Szymonem kul i się informacja o n ich jeszcze wi ęcej sport Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA