REKLAMA

Sprawdzamy, czy premier Morawiecki wywiązał się ze swoich obietnic dot. służby zdrowia

Analizy
Data emisji:
2019-11-15 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Agata Kowalska przy m ikrofonie dzie ń dobr y państwu dz isiaj w anal izach wr ócimy do 2 tematów, o których ju ż program ie by ła mowa 1 na pewn o pa ństwo pami ętają to protes t, jaki trw a w Zakopanem, gdzie ma si ę odbyć kolejn a w ielka impreza sylwestrow a organ izowana prze z telewizj ę publiczn ą tylko ty m razem ma odby ć jeszcz e bli żej park u Narodowego park u Tatrzańskiego w same j otul inie park u pod wielk ą Krokwią protestuj e tygodn ik Podhalański Rozwiń » protestuje sam tatrza ński par k Narodowy i pomyślałam, kiedy p ierwszy raz rozmawia ć o te j historii tuta j w analizach, że do ko ńca n ie rozumiem stosunk u Polaków do przyrod y środowiska do pi ęknych teren ów do zwierz ąt do ro ślin, dlaczeg o tak tak ą łatwością przychodz i na m n iszczenie tego c o cenne i taką niechęcią odnosimy si ę do temat u ochron y środowiska tworzen ia park ów narodowyc h n ie wyc inania drz ew n ie, bo trenowania rzekł, dlaczego t o tak trudno, dlaczego wszystk im instytucje państwowe zdają si ę by ć całkowicie nastaw ione na niszczenie przyrod y o niej ochron ę, a te, kt óre maj ą pilnowa ć monitorowa ć kontrolować tylk o na pap ierze zz a biurka udaj ą co ś robi ą i pomyślał, że poszuka m pomoc y wsparcia i by ć mo że wyja śnienia tej sytuacj i, a nawet rozwiązań mo że jest jaki ś spos ób na t o, żeby w Polsce zacz ąć dba ć o przyrodę dr Adrian Wójcik będzie z nam i po osiemnastej 40 psycholog jeśli maj ą państwo przyk łady dobre lu b złe NATO jak w Polsce traktuje się przyrod ę t o proszę pisa ć analizy ma łpa to kropk ę Familia zaczęła wypisywa ć tak ą list ę najcenn iejszych przyrodniczo obszar ów w Polsce najpi ękniejszych i ka żdy z nich ka żdy dotkni ęty jes t absolutn ie grabież tą polityką, al e może państwo znaj ą tak ie m iejsca, kt óre jeszcz e n ie zdążyliśmy popsu ć anal izy małpa to pr óbka FM prosz ę pisa ć po osiemnastej też wr ócimy do tematu, ponieważ wr ócimy do temat u pozna ńskiego zoo oczywiście w tl e s ą zwierz ęta tygrysy, al e mn ie bardziej c iekawi to do czeg o w Polsce s łużą ogrod y zoologiczne i dlaczego Ewa Skrzypczyńska dyrektorka pozna ńskiego zoo wyr óżnia si ę na tle i cz y wyróżnia si ę pozytywn ie cz y z łamała prawo, jak ie wsparcie otrzymała, kiedy postanawia zaj ąć si ę po ra z kolejny w ielkimi gotow a tym i, a ja, a kogo m a na głowie, jakimi się spotk a problemam i, a jakim, jak ą pomocą o ty m, po os iemnastej z pań sam ą pani ą dyrekto r Ewą Grabiszyńską anal izach zaczynamy o d premiera Morawieckiego i jeg o exposé we wtore k t o najnowsze, ale c o poprzednie 2017 roku wci ąż komentujem y sprawdzam y na ile ob ietnice pan a premiera okaza ły się dotrzyman e pan i Małgorzata Solecka dz iennikarka portal u medycyna praktyczn a w stud iu dzień dobr y dzień dobr y i miesi ęcznika służba zdrowia windą projek t zaczniemy o d tego, że pa n premier 2017 roku wymieni ł służbę ochron y zdrow ia kwest ie zdrowotn e jako pierwszy najwa żniejsze zadan ie rządu rzeczywi ście na pierwszym m iejscu ekspozycji t o pojawi ło posłuchamy o d czeg o zaczął pierwszym arcywa żnym zadan iem jes t służba zdrow ia nie ma godneg o życia be z sprawne j op ieki zdrowotnej dlateg o doprowadz imy do skokoweg o wzrostu wydatk ów na służbę zdrow ia do poz iomu 6 % PKB w ci ągu najbliższych k ilku la t to odpowied ź na s łuszne postulat y pacjent ów personel u medyczneg o lekarz y pielęgniarek te n wzros t jes t możliwy przed e wszystk im dzi ęki uszczeln ieniu system u podatkoweg o dzi ęki wykorzystaniu i instytucji pa ństwowych do teg o, żeby rzeczywi ście s łużyły pa ństw tak zaczyna ł premier Morawiecki wyst ąpienie w sprawie ochron y służby zdrow ia swo ich planów skokow y wzrost wydatk ów na służbę zdrowia i wzros t pensj i personel u medyczneg o sta żu wydarzyło się t o wszystko n ie wydarzyło si ę aż m i po prostu głupio m ówić opowiada pan i na dość zrezygnowano AJA mam tyl e wiary dobrej w sob ie w sob ie energ ii jak to nie wydarzyło si ę przecie ż o tyc h podwyżkach o d r óżnych dodatkowyc h pieniądzach mówi rząd o n ie tylk o 24 lat tak rzeczywi ście mówi s łuchać tego już n ie da k ilka dn i temu ukaza ł si ę najnowsz y rapor t OECD, kt óry pokazuj e, że Polski wydatki publ iczne w Polsce na ochron ę zdrow ia wynosz ą 4 , 32 % produkt u krajoweg o brutt o pow iedzmy 4 , 4, bo to mn iej wi ęcej tam mo żna si ę spiera ć o metodologi ę l iczenia teg o odsetk a na pewno nie jes t to wi ęcej ni ż 4 ,5 % po 2 latach obowi ązywania ustaw y tzw . ustawy o 6 % PKB na zdrowie i po 2 latach n ieustannego s łuchania jak t o spektakularn ie h istorycznie i bezprecedensow o rosną wydatk i nak łady publ iczne na zdrow ie ja ma m ju ż teg o szczerze pow ie roznosi znaczeń w życiu nie przyby ło pieniędzy przybyw a w m iliardach złotych, dlateg o że gospodarka rośnie ma ła i ro śnie PKB udzia ł wydatk ów na zdrowie jes t taki sa m lub nawe t mn iejszy ni ż w 2015 roku n o to można, b y powiedzieć skor o w l iczbach bezwzględnych przyrast a i o tym, zara z właśnie posłuchamy o ty m, też w tym czas ie chwali ł premier to t o mo że jednak jest lepiej zadanie t o zreszt ą jeszcze 1 fragment expos é z 2017 roku już w ty m rok u przeznaczyli śmy 4 miliardy dodatkow o na skr ócenie kolejek lekarz y na zaku p najnowocze śniejszego sprzętu szpitalach, a tak że na wyku p zobowi ązań z ostatnich 10 lat także tak że wyku p tyc h zobowiązań, kt óre narasta ły w czasac h rz ądów naszych poprzednik ów, a to jes t dop iero pocz ątek 4 miliardy na skrócenie koleje k i zaku p najnowocześniejszego sprzętu ora z na d ługi szp itali prawda tak oczywi ście te pieni ądze w 2017 roku si ę oczywi ście znalazły w ratac h nie także o d razu 4 miliardy, al e się znalaz ły, ale n ie było żadnego dalszeg o ci ągu 2018 roku rz ąd żadnych tak ich dodatkowyc h pieni ędzy na ochron ę zdrow ia n ie znalaz ł wysupłał rzeczywi ście pod koniec rok u pona d m iliard złotych, kt óre trafi ły do NFZ - u i miała maj ą by ć wydane w tym rok u, ale jeszcz e n ie wszystkie zosta ły wydane n o ale miliard złotych to n ie jes t s ą 4 miliardy nie n ie bud żet pa ństwa nie dop łaca do świadczeń zdrowotnyc h ta k jak mia ło dopłacać w g ustawy o 6 % PKB na zdrowie, al e to czy wzywani tejże n ie jes t realizowana t a ustawa ustawa jes t realizowana, bo tak zosta ła nap isana, że po prost u tyc h pieniędzy ze sk ładek jest wi ęcej w związku z ty m ustaw a na papierze jes t real izowana n ie ro śnie faktyczn ie udzia ł wydatk ów na zdrow ie w produkc ie krajowy m brutto ja rozumiem, al e t o dobrze, ale mus i mam y służby zdrow ia, kt óra jes t zapa ści w u zamykan e są oddzia ły zamykan e s ą szp itale odwo ływane s ą operacj e i nagl e przybywa pieniędzy choćby, dlateg o że akurat Polacy zacz ęli bogaci ć i po prostu sk ładki zdrowotn e s ą wy ższe to kon iec ko ńców więcej pieni ędzy przybyw a, dlaczeg o t e oddziały padaj ą, dlaczego dlatego, że rosn ą koszt y funkcjonowan ia tyc h szp itali w og óle ochronę koszt y ochron y zdrowia rosn ą szybc iej ni ż t e m iliardy złotych, kt óre wp ływają do systemu t o, że Polacy si ę bogacą, toteż dlateg o, że ro śnie p łaca m inimalna wiele szp itali w naszy m wszystk ie szpitale wi ększość personel u zatrudn ia po Miedź n o na poz iomie p łacy minimalnej ka żdy wzros t płacy minimalnej tera z od 2 od stycznia 2020 roku szp itale s ą przerażone ty m wzroste m, kt óry ma nast ąpić, ponieważ na ten n ie maj ą pieniędzy na jeg o sfinansowanie no to n ie zrobi ą ta k jak słyszeliśmy w rad iu TOK FM 1 burmistrzów po prostu obciął etat y cz y do 34 w urzędzie mo że łatwiej szp italu, bo całą pewnością s ą dobrze t o w tak im raz ie pos łuchajmy jeszcz e o plan ie, kt óry 2 lata tem u zapowiadał prem ier Morawiecki odm ówił w 2 w najwa żniejszych dz iedzinach medycyny w Polsce i c o zam ierza z ty m rz ąd zrobi ć 2 najczęstsze przyczyn y śmierci Polaków t o chorob y nowotworow e nowotworowe j chorob y uk ładu kr ążenia 34 Polaków odchodzi z teg o świata z e wzgl ędu na te 2 rodzaje chorób dlateg o trzeba po łożyć wi ększy nac isk na profilaktykę leczen ie tyc h chor ób dlatego te ż uruchomimy 2 programy, które unowocze śnią polsk ą służbę zdrowia pierwszy z n ich to budow a Narodowego Instytutu Onkologii, które będzie nie tylk o m iejscem, gdz ie skuteczn ie lecz y nowotwory, ale r ównież wprowadz i si ę nowoczesne badan ia i terap ii drug a inicjatywa t o Narodowy progra m zdrow ia kard iologicznego tak mówił prem ier Morawiecki Narodowy Instytut Onkologii narodowe pełnią zdrow ia kard iologicznego, jakie maj ą te 2 projektory ja my ślę, że znakom icie skoro rz ąd chc e podjąć decyzj ę o ty m, żeby dyrektorz y akura t tych 2 instytucji, czyl i Instytutu Onkologii Instytutu kardiologii pani n ie mogli zarabia ć znacząco wi ęcej niż wszysc y inni dyrektorz y instytut ów medycznyc h t o oczywi ście sarkazm ora z żart je śli chodzi o Narodowy Instytut Onkologii t o najp ierw minister zdrow ia m ówił, że t o b ędzie krajowa sieć onkologiczna i że t o prem ier mia ł namy śli, a na ostatn iej proste j kampan ii wyborcze j podpisał rz ąd wyda ł prawie miliard złotych to naczyn ie w gotówce oczywiście tylk o jak o d ługo terminowe zobowi ązanie na modernizacj ę rozbudow ę Instytutu Onkologii w Warszawie, kt óry ma by ć najnowocze śniejszym w Europie centrum teg o na Ursynowie Acta przez Polski cały ciężar jes t teg o na Ursynowie nam si ę, że nie wszysc y z Polski na szcz ęście si ę na Ursynowie leczą Polak Władysław Reymont ma si ę wra żenie, że absolutnie wszyscy z dn ia natomiast ca łą pewnością jes t t o szpital bardzo no przestarza ły i przyd a m u się remont ów budowy zapowiada zrozumie pani t o znacz y, że do końca nie w iemy czym mia ł być te n Narodowy Instytut Onkologii, kt óry m ówił prem ier w swoim exposé, że tak pan oczywi ście, że tak, poniewa ż koncepcja jes t bardzo dynam iczna zm ienia się mo żna powiedzieć z miesi ąca na miesi ąc, dlaczeg o tak jes t mnie n ie chcę tutaj oferować jakich ś ocen, kt óre rzutowa ły m inistrowi na ca łą kadencj ę po prost u n ie do ko ńca chyba jest tak a jasn a koncepcj a co rząd zrobił przez nich miasta jest realna jes t zdaln e zara z wr ócimy z rozmową redakto r Małgorzata Solecka w studiu pewn ie też państwo zastanawiaj ą cz y padn ie jakiś jaka ś pozytywn a informacja w tej rozmowie ja ma m nadzieję, że ta k po informacjach spróbujemy jeszcz e ra z dziennikarka portal u medycyna praktyczna i miesi ęcznika służba zdrow ia w studiu za chwil ę wraca m audycja anal izy Agata Kowalska prz y mikrofonie z nam i Study cały czas redakto r Małgorzata Solecka dz iennikarka portal u medycyna praktyczn a i miesi ęcznika służba zdrowia rozmaw iamy na temat tego c o si ę uda ło premierowi Morawieckiemu i w og óle rz ądowi prawa i sprawiedliwo ści posi łkujemy si ę expos é pana prem iera z 2017 roku głównie, dlateg o że o d kilku dn i w analizach przygotowujemy si ę na wtorkow e expos é zawsze dobrz e pozna ć t o wcze śniejszy przypomnieć sobie i sprawdzi ć na ile t e ob ietnice i te n wysi łek pan a premiera, który w p ionach po święcił sporo czas u na przygotowanie expos é jeg o wygłoszenia najlepsz e kusz ę realn ą polityk ę najlep iej tylko noc ą z tak im przem ówieniem k u pokrzep ieniu serc tu ż przed informacjami pan i redaktor n o jak t o powiedzie ć dosyć bezwzgl ędnie potraktowała t ę wypowied ź pana premiera, kt óry mówił o n o budow ie Narodowego Instytutu Onkologii m iejsca, gdz ie b ędzie, gdzie będą si ę leczyć ludz ie nowotwor ów b ędą nowoczesne badan ia terap ie prowadzone mówiąc o ty m, że nawet nie w iadomo do końca czy m te n Narodowy Instytut Onkologii miałby by ć i żadnej jeg o budow ie mowy nie ma, ale zara z potem pa n prem ier mówił, że Narodowy, że ma powsta ć te ż Narodowy progra m zdrow ia kard iologicznego powsta ł na nic m i o tym nie w iadomo przypuszcza m, żebym wiedziała, aczkolwiek od raz u zaznacz y akurat je śli chodz i o kardiologię dzieje si ę spor o rzeczy pozytywnych rzeczywi ście s ą różne program y mniej lu b bardz iej pilota żowe, kt óre dotycz ą szeroko rozum ianych chor ób uk ładu kr ążenia i tuta j akurat myślę, że te n obsza r kardiologii choćby, dlateg o że pa n minister zdrow ia jes t kardiologiem ma du że szanse powodzen ia tak, czyli po prostu kard iolodzy n ie kar kard iologia nie strac i pacjenci kard iologiczny raczej wysoka co do kraju dzia ła skor o minister z kard iologii też szansa, że zaop iekuje si ę swoj ą działką 1 czy bli ższa cia łu koszula wiele uwag nie ma an i nowe l cz y tutaj t o m inister Szumowski n ie jest p ierwszym kardiologiem m inistrem tak mieli śmy wybitnego kardiochirurga na pewn o im mn iej wyb itnego ministrom nie no n o ja ma m tuta j polemizował j e po gor ącą zwolenniczk ą pan a prof. Religi i kardiologi ę zawsz e si ę cieszy ła dużą estym ą w śród ministrów zdrowia kardiologiem by ł te ż Mariusz Łapiński, al e czy prawdziwa jes t d iagnoza pan a prem iera, że skoro 2 najczęstsze przyczyn y śmierci Polaków t o nowotwory i choroby uk ładu krążenia to te 2 gałęzie wci ąż musimy na j intensywniej inwestować to jest t o jes t słuszna koncepcja czy jes t bardz o s łuszna koncepcja jeśli mówi je śli patrzym y na t o pod k ątem zarówno prof ilaktyki jak już jak i medycyn y naprawcze j oczywiście zar ówno onkolog ia jak i kardiologia s ą wskazywane n ie tylko prze z premiera Morawieckiego ministra zdrowia, al e te ż przez WHO i OECD jako tak ie najpowa żniejsze wyzwan ia, kt órym kraj e wysoko rozwinięte czy w og óle na ca ły te n świat euroatlantyck im musi sprostać, bo uważałem pan i dobrze rozum ie moje pytanie chodz i o t o, że by ć mo że mniejszy nacisk powinien by ć k ładziony na kolejne inwestycje w sprz ęt kard iologiczne, a wi ększy profilaktykę, żeby do tych chorób kr ążenia n ie dochodziło dokładnie o tym, mówię powiedzia łam, że je żeli tylk o pod ty m warunk iem, że patrzym y jak r ównolegle na medycynę naprawcz ą i na profilach, ale nie patrzymy, bo n igdy nie pad a w expos é premierów w Polsce słowo profilach, ale nie wydaj e si ę pa n premier powiedział profil racze j za już patrz y zaglądam do tego no mam nadzieję, że tak, ale dobrz e to propo s te j profilaktyki to jes t oczywiście trzeba po łożyć większy nac isk na profilaktyk ę położono no jeszcze, że inwestorzy i t o tak pozytywn ie po n ie mogę dodał, że pr óbujemy dale j jeszcze 1 fragment teg o expos é 2017 roku posłuchajmy nie mo żemy pozwoli ć, żeby nowe pieni ądze zostały źle wydane, żeby system by ł n ieefektywny dlateg o ta k jak uszczelnili śmy syste m podatkow y t o podobn ą operacj ę zamierzamy przeprowadzić w odn iesieniu do służby zdrow ia ka żda z łotówka za inwestowana zdrow ie mus i oznacza ć popraw ę jako ści życia Polaków zyskaj ą na tym pacjenci, al e również maj ą zyska ć ci, kt órzy na c o dzie ń stoj ą prz y łóżkach nie mo że by ć jedna k prywatyzacj i zysk ów i upa ństwowienia strat publiczny sprzęt medyczn y s łużyć celo m wsp ólnym dobr u pacjent ów dlateg o położymy ogromny nac isk na elektron izacji służby zdrow ia c o pan i na t e wypow iedzi ja nie do ko ńca wiem co t o jes t elektron izacja służby zdrowia kojarz y mi si ę t o z tak im modny m has łem modny m kilkadziesiąt la t temu o elektryf ikacji ws i pal e domy ślam się, że chodz i o szerok o rozumiane zdrow ie, czyl i receptę skierowanie jeste m jak najbardz iej za, a nawe t nawet kiedy ś też pamiętam pan i m ówiła proszę teg o powtarza ć dokumentację medyczną także, by 1 lekarz m ógł zajrzeć również, al e nie m ówmy nawet o tym nie wiem co pan i pow ie, więc pow iedzmy, że to o t o chodzi ło o recept ę sk ierowaniem Ameryka jest n o prawie para w Rawie żeśmy t o dowieźli jak m ówi pan m inister Szumowski tuta j rzeczywi ście wdrażanie e-zdrowia t o jes t tak i pozytywn y przykład naprawd ę ich fal e Ministerstwo Zdrowia za prze łamanie niemocy po śle, rzeczywi ście da ło zrobić dużo, aczkolwiek to n ie jes t także tutaj jes t jakieś nieustaj ące pasmo sukces ów, bo jes t te ż wiele problem ów, których się nie m ówi tak bardzo głośno ostatn io si ę w szac ie był cz y n ie roz łożył ZUS na zwoln ieniach, więc a ż strac h pomyśleć c o b ędzie jeśli t o samo dotyczy ło recept y dwoj ą się lekarze i ja te ż si ę osobi ście obaw iam tak iego dogmatyzmu z e stron y Ministerstwa Zdrowia t o znaczy przychodzimy na te form y tak, czyl i recept ę zwoln ienie sk ierowanie i każdą papierow ą na ka żdą papierow ą rzecz patrzymy wilkiem t o żona jes t teoretycznie dopuszczalna, al e lepiej, żeby lekarz jednak po ni ą n ie sięgał no t o może mogą by ć z tego problem y, ale tuta j rzecz y ministerstwo wszystkiego najlepszego i chwale naprawd ę jestem c iekaw ilu lekarz y wciąż n ie dostosowa ło si ę do teg o obowi ązku w łaśnie wydawan ia recep t zwolnie ń skierowa ń, b o po prost u mo że zabrakn ąć nagle cz ęść op ieki op ieki jaką, jak ą nam tak choruj ą tutaj po prostu tutaj t o jes t rozpoznanie boje m zobaczymy c o b ędzie w styczniu, a dok ładnie, bo t o od styczn ia uwaga nie ma zmi łowania, a c o z ty m uszczeln ianiem system u zdrowia, kt óry powiedzia ł pan premier, że ka żda złotówka zainwestowana zdrow ie mus i oznaczać poprawy jako ści życia Polaków cz y rzeczywiście tutaj rząd prze z te 4 lata radzi ł sob ie dobrz e z efektywny m wydawaniem pieni ędzy nie myślę, że sob ie n ie radzi ł i sob ie n ie poradz i, poniewa ż jak żeśmy ju ż w ielokrotnie rozmawiały jak jes t mało pieniędzy t o się rob i tzw . dz iadowskie oszcz ędności i po prost u wszystk o wychodz i drożej ostatn i przyk ład, gdz ie nag łośnione prze z med ia lekarze specjaliści maj ą potr ącane z kontrakt ów za badan ia, kt óre wypełni stresujące, kt óre zlec ą pacjentom część lekarz y radz i sobie w te n spos ób, że bada ń pacjento m nie n ie zlec a tylk o k ieruje pacjent ów na hospitalizacj ę maj ą kompleksow e kompleksow ą diagnostykę jes t droższa to jest wyższe to jes t właśnie t o jes t nas z syste m ochron y zdrowia, kt óry nie dof inansowuje ASO ta m s ą cz y ambulatoryjne j op ieki tam są robione t e dz iadowskie oszcz ędności na r óżne sposoby t o jes t akurat 1 tylko z n ich pacjenc i l ądują w szp italu, gdzie NFZ płaci k ilka razy dro żej za to sam o c o mog łoby być zrob ione Wołosz my cały czas przypomn ę pa ństwu czekam y na reakcj ę Narodowego Funduszu Zdrowia, kt óry ponoć anal izuje sytuacj ę pono ć po raz pierwszy dowiedział o ty m, że tak a praktyk a jest stosowana c o rzeczywi ście pani redakto r si ę śmieje, ale te ż dostałam ma ila od 1 ze s łuchaczy, że 10 lat 10 czy 15 lat tem u pisał o ty m, ju ż artyku ł prasowy, wi ęc to, żeby NFZ n ie w iedzieli, że tak ie tak skonstruowane umow y lekarz y jes t po prost u niemożliwością czy w t o jes t o tyl e może now inka, że tuta j stało na g órze nag łośniony fak t, że lekarz dostaj e kontrak t, z którego ma potr ącane natom iast sam a pisa łam o innej konstrukcji c o znaczy lekarze pracuj ący np. na etatac h w poradn iach dostaj ą takie wskaz ówki, że rozpisuj ą pacjent a na k ilka miesięcy diagnostyk ę pacjenta, kt óra mogłaby by ć zrob iona naraz nara z nie rozp isywane na k ilka miesi ęcy poniewa ż, gdyby lekarz zleci ł tak olbrzym i pakiet bada ń to i tak NFZ zap łaciłby za 1 wizytę, a tak to jak zap łacić za k ilka wizyt i każdy się bilansuj ą si ę zb ilansuje pan i redakto r, czego pani oczekuj e pote m wtorku, bo ja wiem, że t o mo że by ć na iwne pytanie, bo exposé t o jes t jedna k głównie tak i popis pew ien szefa rz ądu i inni jes t t o te ż taki dzień wa żne dla dziennikarzy, bo naprawd ę mo żna w iele wted y skomentować ka żdy ma opinię, al e realnie, gdyb y miał pan prem ier tera z powiedzie ć rozpoznaliśmy tak i tak ie problemy na tera z na najbliższe 4 lata wystaw iamy takiej tak jest, al e to co mia ło być racze j n ie n ie oczekuj ę n iczego po expos é naprawd ę na film c o b ędzie powiedziane b ędzie kolejn y ra z powtórzenie, że b ędą nak łady rosn ąć spektakularn ie h istorycznie bezprecedensow o uw ielbiam t o sformu łowanie zestaw ione w łaśnie z twardym i danymi prawdopodobn ie padn ie k ilka ob ietnic czy zapow iedzi, kt óre były sygnal izowane w kampan ii wyborczej nie w iem na jak im poziomie szczeg ółowości, bo pa n m inister zdrow ia ostatni ra z spotka ł się z dziennikarzami chyb a w czerwc u m ówi o tak ich bardzo robocz y w konferencjac h, wi ęc nawet n ie wiem c o te n Ministerstwo Zdrowia planuje 3 nad czym pracuj e w najbli ższym czas ie o tym, że by ła jaka ś długofalowa strateg ia t o te ż nic n ie w iadomo Narodowy progra m zdrow ia psychicznego mam y, więc chyba n ie b ędzie pa n prem ier og łaszał my ślę o tym, zapa ści psychiatry, którą trwaliśmy prze z ostatnie 2 lata znacz y i Narodowy progra m zdrow ia psych icznego mam y i może nawe t gd y nawe t mamy pilota ż w psychiatrii i mam y pe łnomocnika, czyl i pan a dr . Marka Balickiego i mam y kolejn e don iesienia o zamykanyc h oddziałach psych iatrycznych i tak naprawd ę to nie w iem w jak im m iejscu jesteśmy tu t o budzi du ży niepok ój budzi du ży niepokój natom iast wracaj ąc do wtork u wszystko co pow ie pa n premier wezm ę uwa żnie pod lupę b ędą analizowa ć natomiast n ie spodz iewam si ę żadnego prze łomu choćby, dlateg o że m inistrem pozosta ł pa n prof . Łukasz Moski, kt óry maj ą swoj e obciążenia t e w pewnyc h obietnic n ie zrealizował n ie wywiązał si ę z obietnic, kt óre da ło lekarzo m cho ćby dotycz ący dotycz ących ustawy o ich zawodzie b ędzie si ę musia ł z tym i obciążeniami te ż mierzyć będzie na pewn o w tej kadencji trudn iej ni ż w poprzedn iej cz ęstsze jest co ś co mo że Beata Szydło obiecywała alb o premier Morawiecki, o czym powinni śmy wspomnie ć przed ty m wtorkiem no tutaj bym wiedzia ła, że pan i premier Szydło rzeczywiście obiecywa ła w 2015 roku pad ła taka zapowiedź, że służba zdrowia nie mo że być nastaw iona na zys k i tuta j jes t absolutn a realizacja te j zapow iedzi, bo w tej chw ili służba zdrow ia jest nastaw iona wy łącznie na strat y w łaśnie jes t powi ększyły si ę zobowiązania szp itali w ciągu p ół rok u o bodaj 800  000 000 zł tak ie dn i długi wymagaln e bo, czyl i zobowi ązania d ług długoterminowe do ść ekonom i racj i służby zdrowia pacjent nie mo że być pozycj ą w b ilansie lekarz ksi ęgowym szpital przedsiębiorstwem, gdyb y pan i redakto r sprawdzi ła jak w te j chw ili szp itale licz ą pacjent ów punkty rycza łty opow iada pan i konania to w og óle nie ma żadnego porównania tera z t o dop iero s ą bilansem i teraz wróciło to, czego ju ż dawno n ie było to znacz y w listopadzie szp itale poradnie przestaj ą przyjmować pacjent ów planowyc h, ponieważ fundusz n ie p łaci za nadwykonan ia w ryczałcie ma m takich sygna łów bardzo du żą i znają pust e sal e r ęce opadają staran ia się one ta k po prost u straszny przemysł obywatel ma si ę czuć bezp iecznie wted y, gdy potrzebuj e pomoc y medycznej ma wiedzieć, że ta pomo c zostan ie udz ielona szybko, że będzie bezpieczny i że będzie t o pomo c bezp łatna wg ostatn iego raport u OECD w śród krajów europejsk ich mam y najwi ększy procen t obywateli czy te ż mieszka ńców nieobj ętych prawe m do pomocy do świadczeń bezp łatnych do publ icznej służby zdrowia t o się o n chyba 8 % bardzo dużo Anna ca ła reszt a t o podejrzan e członkowie rządu czuj ę się bezp iecznie mogą liczy ć na bezp łatną i dobr ą ochron ę zdrowia, korzystając z e swo ich przywilejów natom iast realnie nie jes t tak że mam y pewno ść że, że zostan iemy zaop iekowanie ja m jes t o tym, kraju dla tej sprawy zwi ązane z 2 % w ogóle n ie w ogóle nieobj ętych w zwi ązku z tym tuta j jest jakb y też no n o n ie do końca sukce s powiedzia ł Niechcę w dobrze zobaczym y co we wtore k panie z e stron y pana prem iera Morawieckiego, bo jazd a strony tak si ę trochę zn ęca na d exposé, wskazuj ąc żony n ie maj ą właściwie sensu, a drugi s ądzę jedna k n ie do końca prawda, bo t o, o czy m pa n premier powie, o czy m n ie pow ie jak t o nazw ie jednak my ślę warto śledzić i p óźniej z tego rz ąd rozliczać pomaga na m w tym dz isiaj pan i Małgorzata Solecka dz iennikarka portal u medycyna praktyczn a i miesi ęcznika służba zdrowia dzi ękuję za spotkan ie dziękuję cza s na informacja o n ich przen iesiemy si ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA