REKLAMA

13-ta emerytura z funduszu dla niepełnosprawnych? Poseł PiS: Beneficjentów to nie interesuje

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-11-15 17:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
punktualnie 177 na zegare k w całym kraju t o jes t wyw iad polityczny TOK FM Roch Kowalski mówię państwu dzień dobr y i łączymy się o d razu telefon icznie z naszy m go ściem Tomasz Latos prawo i sprawiedliwo ść przewodnicz ący sejmowe j komisji zdrowia dzie ń dobr y pan ie po śle, dzień dobr y w itam serdecznie pozdraw ia pan poseł jest ca ły czas w drodz e do naszeg o studia, więc mam nadzieję, że nied ługo będziemy mogl i spotkać tuta j twarz ą twarz, al e ta k Rozwiń » jak dynamiczne jest pa ńska podróż tuta j do naszej redakcj i tak dynamiczna jes t te ż sytuacj a pol ityczna prawo i sprawiedliwo ść zgłasza nowyc h kandydat ów na s ędziów Trybunału Konstytucyjnego poz a Stanisławem Piotrowiczem Krystyna Pawłowicz nastąpiła 1 zmiana t o Elżbieta Chojna-Duch nie b ędzie kandydatk ą prawa i sprawiedliwo ści na sędziego s ędzia Trybunału Konstytucyjnego i miejsce zast ąpi Robert Jastrzębski, dlaczeg o akura t Elżbieta Chojna-Duc h wypad ła z trojga ty s kandydatów przyznam szczerz e, że nie w ramac h informacji, dlaczego akura t to dotyczy ło pan i pani Haliny duc h zobacz y myślę, że przysz łym pos iedzeniu Sejmu, bo jest przew idziane głosowania najbli ższym pos iedzeniu Sejmu, który środa wtedy wszystko si ę wyja śni i będziemy na pewno co ś o wszystkich do autor a dyskutowa ć wg harmonogramu w czwarte k państwo jak o pos łowie maj ą decydować o ty m kt o będzie s ędzią Trybunału Konstytucyjnego od 3 grudni a najbliższego roku dz iwi mn ie ta sytuacj a profesor hojn ą ruc h, poniewa ż najwięcej kontrowersj i wzbudza ła jej osoba chocia żby osoba Stanisława Piotrowicza c o, do którego zastrzeżenia mia ł zg łaszać nawe t prezydent Andrzej Duda to wprost, że n ie było żadnych zastrzeżeń pa ństwo zgłaszaliście żadnych uwolniono także nie by ło żadnych zastrzeżeń absolutnie nie panie po śle, al e akurat spośród trojg a do pani Chojny do by ło najmniej t o prawda, ale m imo wszystko jedna k by ła przez dz iennikarzy to dla nas rodzaju gr illowanie, więc być mo że to ważne, jak ie znaczenie, bo ja nie znam tuta j w sytuacj i na tyle, żeby wiedzie ć cz y tuta j pan i pan i kandydatka te ż zmieni ł zdanie w tej sprawie czy też n ie my ślę, że t o jes t sprawa, której będzie wi ęcej wiedzie ć w ciągu najbliższych godzin nie nazwałbym teg o panie po śle, grillowaniem te j dyskusj i, która odbyła się wok ół kandydatury profesor Chojna-Duc h, poniewa ż trudno nie było odnieść wra żenia, że po prost u kandydatur a pani profesor do Trybunału Konstytucyjnego by ła pewneg o rodzaj u odwdzięczenia si ę za korzystn e dl a prawa i sprawiedliwo ści zeznan ia przed komisj ą d s . wy łudzeń VAT-u nie tak zupełnie teg o n ie traktował prawdz iwe zeznan ia m ówienie prawdy n ie jest kwesti ą teg o czy coś si ę jakoś korzystne wyłącznie przypomniał, że pos łowie Platformy wytykal i k łamstwa w niektórych zeznan iach pan i profesor Chojna-Duch ja my ślę, że t o jes t daleko powiedziane za du żo za dużo stwierdzenie w mo im przekonan iu absolutn ie n ieuprawnione, żeby komu ś zarzucać kłamstwo to trzeb a mieć jedna k mocn o dowod y i mie ć t o jasn o udokumentowan e jak obserwuję o d w ielu la t pani ą profesor to wydaj e się, że jes t t o osob a, która raczej jes t osob ą zawsz e wiarygodną można się z ni ą nie zgadza si ę naby ło p o drugiej stronie scen y politycznej natomiast, przed kt órą partia, owszem, Solino dotar ł do Trybunału państwa w szeregac h spraw a się ma Robert Jastrzębski nowy kandyda t do Trybunału Konstytucyjnego raczej nie ma te j przesz łości zwi ązanej z innym środowiskiem bardz o przypom ina nasza dz iennikarka tak Agata Kowalska jes t autorem pozytywne j op inii na temat zm ian w Trybunale Konstytucyjnym, które zosta ły przeprowadzon e w 2016 roku, a potem znalazły si ę w radzie nadzorcze j PZU, wi ęc raczej z pa ństwem zobowi ązanym t o panie redaktorze Szanowni pa ństwo żaden sposób an i n ie stanowi zalet ę an i n ie dyskredytuje kandydat a to, że wydaje tak ie czy inn ą opinię wydaje t o opinia przypom inam, że tam dyskusja w ówczas n ie dotyczy ła w ielu spraw wiele by ło tutaj r óżnych opinii mo żna powiedzie ć, że czasami wr ęcz sprzecznyc h z sob ą i jak pamiętam t o wi ęcej, bo op inii pozytywnyc h dotycz ących zm ian w Trybunale Konstytucyjnym, bo był ro śliną t o zamieszanie zosta ło wywo łane prze z naszych poprzedników, gdyb y n ie ta m co ś h istoria ko ńca ka żdy tak pan ie pośle, nie b ędziemy padają tutaj na listę ktoś n ie byłoby wszystko przez kolejne lat a b ędzie jeszcz e trwa ł spór przed e wszystkim pol itycznego sporu prawnego tuta j nie ma racze j prawnicy s ą zgodni c o do tego, że prezydent powinien odebra ć przysięgę od tych 3 sędziów wybranych 2015 roku, al e na ty m zakończymy n ie są zgodnie niestety n ie są zgodni co b y prawnicy op inie są r óżne nadan ia na tym zako ńczymy w ątek Trybunału Konstytucyjnego chciałem pana zapytać cz y rzeczywiście 7 miliardów jes t w budżecie a ż tak bardz o potrzebne skor o PiS ryzykuj e utrat ę wi ększości konflikt z e swo im koal icjantem z porozum ienia w spraw ie zn iesienia l imitu trzydziestokrotno ści sk ładek na ZUS po p ierwsze, pami ętajmy, że środki związane z wp ływem te j ustawy by ły jakim ś stopniu wkalkulowan e w bior ąc pod uwag ę sytuację bud żetu na kolejn y ro k po p ierwsze po drugie my ślę, że najważniejsze pamiętajmy, że i t o te ż jasno przystosowan e naszy m s łuchaczom t o jest grup a kilku procen t os ób, które by ły szczeg ólnie uprzywilejowane w te j, kt óra nie osob y, kt óre najmniej zarabiaj ą osoby, kt óre mają najtrudniejszą strat y życiowo n ie jes t kilka procent tylk o osoby, kt óre mają najwy ższe dochod y 3040 i więcej tysi ęcy złotych miesięcznie on e od pewneg o moment u n ie ponosi ły nie p łaciły dalszyc h składek ZUS-owskic h i nie t o słuchacze r ównież z czego 30 sprawiedliwe czy mo że nie powinna by ć także wszystko po nie potrafi ą być potraktowan i jednakowo mówiąc dosyć metaforycznie te n kij ma też drug i kon iec, poniewa ż tych 370  000 osób najlepiej zarabiaj ących jak pa n m ówi po pierwsze t o najczęściej s ą wysokiej klas y specjaliści, którym tera z trudniej będzie znale źć zatrudn ienie chociażby prze z to, że pracodawcy będą mus ieli odprowadza ć na nich wy ższe sk ładki, a po drugie to n ie jest także oni n ie ponosili konsekwencj i l imitu trzydziestokrotno ści, ponieważ w przysz łości ich emerytury n ie byłyby tak wysok i ja k po zniesieniu tego limitu to n ie jest także on i tylk o i wy łącznie dora źnie na ty m korzystali n o tak, ale jednocześnie ustawa im więcej pieni ędzy k ieszenie, kt óre np. mogli, czyl i w ośrodku badac z n ie stosowano w te j spraw ie równości no jedna k tuta j by ła grupa os ób w Polsce t o jasność grupa k ilkuset tysi ęcy osób, kt óre by ło wyra źnie uprzywilejowana w stosunku do areszt u inne tylk o wy łącznie na zwr óciliśmy uwagi to by ło głównym powodem, że do te j zm iany dokona ć oczywi ście, że budżet państwa panie pośle, osoby mają rz ąd i bud żet pa ństwa są wpływy dlatego też pewnie go o tym, g łośno w m iejscach m ówi rz ąd budżet rz ąd budżet państwa s ą gotowe na to, żeby za 30 lat ty m osobo m wypłacić znaczn ie lawinowo wyższe emerytur y ni ższe wynikałoby t o l imit trzydziestokrotności pan zak łada, że to osoby mają co 30 lat, które stwierdzają, czyli na to, że realn e dla now o im bliżej bardzo pa ństwa każde słowo może jedna k apel e tak że 35 sytuacja sytuacja b ędzie si ę układał z pewno ścią r óżnie natom iast czy mo żna dyskutowa ć jak to spraw y w inny spos ób rozwiązać natom iast punktu wyj ścia w mo im przekonan iu przekonan iu prawo i sprawiedliwości powinno być jedna k stoczen ie inne podej ście do sprawy, że wszysc y są traktowan i r ówno jednakow y spos ób skoro skor o ryzykuj ą państwo konflikt, a w łaściwie ten konfl ikt z pa ństwa w icepremierem z w icepremierem państwa rz ądu z Jarosławem Gowinem trwa to by ć może wcale n ie chodzi o zn iesienie l imitu trzydziestokrotności tylk o o podwy ższenie teg o limitu 30 do 40 krotności chodz i o to dok ładnie co powiedzia łem i traktujem y t ę sprawę w łaśnie w takich kategoriach, gdzie b ędziecie pa ństwo szuka ć poparcia dla teg o pomys łu panie redaktorze dopiero c o mówią o pewnej kontroli czynności, które niezb ędna w sejmie je j wsp ólnego rozpatrywan iu r óżnych projekt ów rozum iem, że potencjaln ie wszyscy pos łowie wszysc y parlamentarzy ści z różnych klub ów s ą osobam i, które ma m nadziej ę b ędą z uwag ą i życzliwością przygl ąda si ę temu projektowi pa n poseł właśnie teraz wchodz i do naszego stud ia, więc tylko pow ie, że na raz ie tyc h wszystk ich ugrupowa ń, które dzie ń dobr y panie pośle, już tera z twarz ą twarz z e wszystkich ugrupowa ń, o których pa n wspominał na raz ie tylk o cz ęść polityk ów partii razem zadeklarowała i to warunkow o, że mogłaby projek t w spraw ie trzydziestokrotności poprze ć i to tylk o wted y jeśli zdecydowal iby si ę państwo wprowadzen ie emerytur y maksymalnej zobaczym y jak będzie w praktyc e nowe pamiętajmy, że przed nam i jes t dop iero dyskusj a parlamentarn a dop iero w najbliższych dn iach w przysz łym tygodn iu będziemy przedstawia ć m. in . te n projekt zobaczym y jak zostan ie przyj ęty przez inne inna środowiska polityczne, że inne ugrupowan ia pow iem tak by ł zdz iwiony, gdyb y ugrupowan ia lew icowe popiera ły inne l iberalne rozwiązania, a nie chcia ły w wbr ew tem u c o deklarował jeszcze n iedawno w kampan ii wyborczej traktować wszystk ich jednakow o, sk ąd pochodzą pan ie po śle, pieni ądze, kt óre zosta ły wyp łacone w ramach tego dodatkowego świadczenia tzw . trzym a trzynaste j emerytury w ty m rok u t e pieni ądze oczywiście były zas ilane z budżetu pa ństwa z budżetu pa ństwa, bo okazuje si ę, że w projekc ie ustawy o zm ianie funduszu n a rzecz wsparcia osób z niepe łnosprawnościami zapisali państwo, że pieni ądze na 13 emerytury tzw . w ty m na te, kt óre ju ż zosta ła wypłacona będą pochodzi ć w łaśnie tego funduszu n ie z budżetu pa ństwa tak, al e proszę pami ętać, że n ie wprowadzaj ą te ż osob y niepe łnosprawne w b łąd tutaj każda osob a niepe łnosprawna, która ma przyznan e okre ślone świadczenia okre ślonej wysokości to świadczenie otrzyma to n ie jes t tak, że coś komu ś będzie zabrano b y wyp łacić trzynastą emeryturę jak kiedyś, że n ie twierdzę panie pośle, że co ś komu ś zostan ie zabrane tylk o w takim razie łamią pa ństwo podstawową zasadę, że prawo nie działa wstec z bo zan im przyj ęliście ustaw ę już za łożyliście z g óry, że pieni ądze na trzynast ą emerytur ę tzw. trzynast ą emeryturę n ie będą chodziły z bud żetu pa ństwa tylk o z funduszu, który po nie podchodz i pod regu łę wydatkow ą ja my ślę, że z punkt u widzenia obywateli wa żne jest to, że t e pieniądze trafi ą do 13 emerytury trafi ą do osób, które ju ż tego potrzebuj ą jest w iele os ób, kt óre jest osob ie s ą osobam i niepe łnosprawnymi w sens ie formalnym nie dały ani prawa mo żna ją tylk o ja pyta łem źródło f inansowania, poniewa ż dokonuj ą pa ństwo jaki ś kreatywnej księgowości, po życzając pieni ądze n a rzecz funduszu, które ma si ę nazywa ć solidarnościowym już tera z niż n a rzecz wsparc ia os ób z niepe łnosprawnościami jednocześnie, stosuj ąc dziwną konstrukcj ę, w kt órej wyp łacone pieni ądze będą zaksi ęgowane dop iero po przyj ęciu ustawy i to zupe łnie innym miejscu ni ż początkowo mia ło być my ślę pan ie redaktorze to jes t kwestia, która z punkt u widzenia beneficjent ów tyc h program ów jes t rzeczą drugorz ędną rozumie rdzenia praworz ądności jes t kwesti ą pierwszorz ędną punktu w idzenia kwest ii same j ustawy budżetowej to oczywi ście ma pan racj i o ty m na to trzeb a zwr ócić uwag ę o tym, strony te j sprawy nie analizowa łam, ale od teg o komisja finans ów publicznych, aby się temu przyjrzeć n ie jest także stali ście si ę pa ństwo zak ładnikami swojej narracj i o zrównoważonym budżecie i teraz trzeb a szuka ć pieniędzy w r óżnych innych źródłach i tak j e ksi ęgować, żeby te n zr ównoważony bud żet utrzyma ć oby śmy wszyscy zawsz e byl i zakładnikami teg o typu obietnic, aby te n bud żet teraz w przysz łości, bo zrównoważone alb o te ż zbliżone do r ównowagi, ale okazuje się silniejsze źródła zbli żone do zb ilansowania go, poniewa ż po prost u przesuwać państwo środki tak że on e się do teg o budżetu n ie wliczały rozumiem, że pa n redaktor uwa ża, że lep iej byłoby, żeby ładnie zr ównoważone, żeby to ważne, al e w złotych wy ższa mówi uczciwie takiej tak i mamy def icyt w bud żecie państwa tyle i tyl e musimy pożyczyć, żeby niektóre obietnice cz y niekt óre żądania spo łeczne spe łniać, jeżeli pieni ędzy w ty m fundusz u solidarnościowym jes t w nadm iarze w stosunk u do środków, kt óre są przyznawane osadzeni muszą po życzyć pieni ądze dlateg o Sojuszu panie redaktorz e ja my ślę że paradoksalnie ma pa n oczywi ście pewne swoje j racji m ówiąc o ty m, że, że budżet zrównoważony sweg o rodzaj u tak ą tak im n ie niech ętnie fikcj ą natom iast jest pewnym twardy m zobowi ązaniem, kt óre chcem y koniecznie wype łnić natomiast mam świadomość że, że czasam i może to być trudn a, ale o d teg o b ędziemy dop iero b ędzie przyjęcie bud żetu w najbliższych dniach i wtedy to ostatn ie decyzje będą podejmowa ć za wszelką cenę te ż za cen ę praworządności zasad ę działania praw a z my ślą, że w ten spos ób n ie zobaczymy jak w ino komisja finansów publicznych się do teg o odnieść tuta j stawiamy kropkę bardz o serdeczn ie dziękuję państwa rocznie nawet telefonicznie teraz na żywo wyłania się pan pose ł Tomasz Latos przewodniczący sejmowe j komisji zdrow ia prawo i sprawiedliwo ść progra m wydawali Macieja rząd imi ę t o strzelecki realizował Adam Fudali Roch Kowalski do us łyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA