REKLAMA

"Zawiodły procedury, zawiedli ludzie" - Dyrektorka ZOO w Poznaniu o tygrysach zatrzymanych na granicy polsko-białoruskiej

Analizy
Data emisji:
2019-11-15 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie i zgodnie z zapowiedzią przenos imy si ę do Poznania, gdzie jes t pan i Ewa Grab cie ń sk a dyrektork a pozna ńskiego ogrod u zoolog icznego w itam na antenie pan ie pani ą dyrekto r dobry wiecz ór w itam pa ństwa serdeczn ie histori ę ostatnią ostatnią z historii, bo to n ie przecie ż n iejedyna h istoria tygrys ów kt óre, któremu pomogło pozna ńskie zoo omawialiśmy o d samego pocz ątku, k iedy tylko ta spraw a ujrza ła Rozwiń » światło dzienne n ie muszę, wi ęc ju ż s łuchaczom przypomina ć o jakie zwierz ęta chodzi i c o on e prze żyły natomiast pomy ślałam, że du żo c iekawsze by ła ciekawsza by łaby rozmow a o tym n ie nie tyl e co sta ło si ę dale j ile z jak imi wn ioskami wychodz imy z te j historii i c o mo żna zrobi ć pani dyrektor chcia ł na początku zapyta ć pani ą, czeg o pani jak o szefowa takiej instytucji, jaką jes t ogród zoolog iczny opiekuj ący si ę w ty m momenc ie udręczony mi uratowany m zwierz ętami, czeg o pan i jak o dyrektork a potrzebowała, żeby było wa m, że jak o instytucji przed e wszystk im tych 2 rzeczy zm ian w sprawie, kt óre s ą niezbędne, dlateg o że przy obowiązującej leg islacji ja k np. ustawy o ochronie zwierz ąt w ustawie o ochronie przyrod y mam y takie dz iury cz y brak procedu r i rozporz ądzeń wykonawczyc h, które teg o rodzaj u akcj e ratunkowe utrudniaj ą cz y wręcz uniemożliwiają t o jes t p ierwsza kwestia, bo zmiany powinny si ę potoczyć na poz iomie tuta j kraju UE, czyl i naszeg o polskiego ustawodawstwa, al e r ównież na poz iomie Unii Europejskiej jeśli pojazd wol i pow iemy o tyc h szczeg ółach, bo to mnie też bardzo ciekawie pan i ostatn ie jest w Brukseli to zara z si ę n imi zajmiemy tylko proszę si ę pow iedzie druga kwest ia co jeszcz e si ę pani potrzebowałaby czy zo o, b y potrzebowa ło pieniędzy pieni ędzy pieni ędzy jak większość rodziców m ieszkam na tym świecie, al e nie tak ich, kt órzy jakiego ś m ilionera albo os ób, które w dobre j woli, które troszeczkę si ęgną do k ieszeni i pozwol ą nam uzbiera ć tą magiczn ą kwot ę 6  000 000 trudną do przej ścia, która pozwoli łaby na stworzen ie infrastruktury azyl u dl a wszystkich teg o rodzaj u przypadk i ustroje, kiedy nie ma c o pocz ąć trzeba zareagowa ć błyskawicznie m inuty dzielony skrzywdzon e zwierz ę przemycan y cz y nielegalnie hodowan e o d śmierci, czyl i 6  000 000 na azy l dla rozumu dl a chodz i g łównie o du że ssaki, bo dl a n ich nie ma m iejsca w polsk ich ogrodac h zoologicznych tak nie mam y tak naprawd ę żadnego centrum rehabilitacji t o azylu w łaśnie na tym spotkan iu w parlamenc ie europejsk im m inister infrastruktury i Hiszpanii mówiła o tym, że rz ąd hiszpa ński podpisał 25 umów z teg o rodzaju instytucjami azylowyc h i natom iast norm y tak niechlubnie sto imy gdzieś tam w ty m ogonk u Europy, a i psów z Unii Europejskiej jak trzec i i jeżeli t e wydarzenia b ędą się zdarza ły to na pewn o u na s jak najcz ęściej tak, ale też n ie mus imy m ówić tylk o o transporcie zwierząt prze z Polskę pan i sama uczestniczy ła w bardz o trudne j akcj i ratowan ia zwierz ąt hodowli obrzydl iwej hodowl i n ielegalnej w Wielkopolsce, wi ęc to t o też na naszy m teren ie po prostu dz ieje dobrze t o w takim raz ie, zanim si ę porozumienia o przep isach i o tym c o t e należałoby zmieni ć tyc h rozporz ądzeniach, które też utrudniają akcj e ratunkowe chcia łam zapytać kog o pani, bo m ówimy o tym co by ło pod pani potrzebna jak t o pani pom ógł w te j ostatniej cho ćby w spraw ie, sk ąd uzyskała pan i czy pan i mówi jako oczyszcz a dyrektork a zo o wsparcie z najwi ększą jedyn ą tak naprawd ę pomo c uzyskałam z zagran icy o d adwokat ów zwierząt t o jes t instytucja, która nieustannie od kilku la t tyc h wszystk ich akcjach konf iskaty i utrzyman ia zwierz ąt w ty m najgorszy m momencie gran ic przed ich szybkiego przywr ócenia im możliwości życia i zdrowia przynajmn iej na tyle, żeby p óźniej znalaz ł d ługoterminowej azyl co jest te n momen t n iestety musz ę przyzna ć, że t o zagran iczne organizacje znakom icie funkcjonuj ą dzia łają tak było wcześniej n ie pomagały nam, że w Belgii pomagał na m Robert kr ól ich w łaściciele fundacj i lwa i t o stamt ąd ta po na czy m polega lata po Rosji oraz co c o konkretnie mogli zaoferowa ć, czego n ie znalaz ła pan i w kraj u najszybsz y transpor t i przewiezienie zwierz ąt doskonałych warunków, w kt órych nie ma wątpliwości, że dojdą do s iebie otrzymaj ą właściwą pomo c weterynaryjn ą i b ędą mog ły czeka ć na koniec postępowania lista najbardz iej niezwyk ła pomoc, dlatego że prz y tak iej interwencji zawsze mus imy my śleć o tym co b ędzie za momen t, jeżeli odb ieramy niedźwiedzia brunatneg o balu n ie umieścimy go w schron isku dl a psów, je żeli mam y ma łe lwiątka t o za chwileczk ę odebran y z r ąk prywatnych zrobi ą się w ielkimi gro źnymi kotami, które dziś b ędzie trzeb a podać przep isy s ą te ż jasne muszą to by ć bardz o konkretn e warunk i, a poz a ty m te ż odrob ina zdroweg o rozsądku n ie możemy z e zwierzętami, kt óre są of icjalnie na li ście zwierz ąt niebezpiecznych taka jest ich natur a i b iologia radzi ć sob ie jak sk órami futram i, al e menedżerom masowego no jasne czy była dniem czy do zm ian, czyl i te tygrys y, które pan i ratowała to one w ty m momenc ie zosta ły przewiezione do doceloweg o m iejsca nie wciąż jes t właśnie czekaj ą czekają na t o, żeby wszystk ie dokumenty, kt óre s ą niezb ędne do przekraczania gran ic, kt órych n ie posiadały, żeby zrobić t o w spos ób legaln y w łaściwych, żeby zostały zrobione idzie t o w temp ie błyskawicznym poza tym nale żało się kilkana ście dn i odpoczynk u przygl ądania si ę stanowi zdrow ia od karm ienia i napojenia, bo prosz ę sobie wyobrazi ć szkielety szk ielety wci ągnięte skórą zapadni ęte czaszc e odczyt wygl ądało t o przera źliwie i zwierz ęta, kt óre ledwo trzyma ły się na łamach piękne koty, które zawsze kojarzy ł na m się si łą niezwyk łą urod ą, a tuta j umierały wr ęcz na naszych oczac h tygrys y na początku piły n iesamowite ilości wod y po kilkadziesiąt litrów co si ę naprawdę n ie zdarza, dlatego że Kopex normaln ie w warunkach n iewoli nawet te nasze domowe to n ie s ą zwierz ęta, kt óre bardz o cz ęsto intensywnie piją natom iast po tyc h k ilkunastu dniach sp ędzonych w transporc ie myśmy otrzymal i zwierz ęta, które wygl ądały jak transpondery no bo on e były zupe łnie odwodn ione najwyra źniej lan ie przez węża wodę do środka klatk i n ie wystarcza ło zara z wrócimy z rozmową przyjrzym y się przep isom zastanow imy si ę na ile na wysoko ści zadan ia mog ą stan ąć polsk ie s łużby polskie ogrod y zoologiczne i na ile wszystk o t o c o robi pozna ńskie zoo z e swoj ą dyrektorką Ewą z Kaczyńskim na czel e jes t legaln e po informacjach wracam y z rozmow ą kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie wracam y do Poznania, gdzie jest, poniewa ż Grabiszyńska dyrektorka pozna ńskiego ogrodu zoologicznego łączymy si ę telefon icznie rozmaw iamy o ty m, a przynajmniej w pierwszej cz ęści rozmawia łyśmy o tym, czeg o zoo potrzebuje w zwi ązku z ty m, że znów ruszy ło na ratunek w ielkim koto m w ty m przypadk u tygrysom, kt o pomaga i teraz chcia łam zapyta ć pani dyrektor kogo ma pan i na głowie to znacz y kto utrudn ia albo po prost u wykonują swoj e obowi ązki spraw ia, że poznańskie zoo zajmuj e się nie tylko zwierz ętami, al e n p . z przepisami alb o t łumaczeniem si ę n iestety bardz o cz ęsto jes t tak że o pod różnego rodzaj u urz ędy mają interpretacją cz y wręcz t łumaczeniem przepisów chocia żby tak ich jak dyrektywy unijne byc ie polskie tłumaczenie troszeczkę odb iega od angielskiego t o jes t pierwsza kwest ia taka dyrektyw a un ijna dotycz ąca n p . be z gwarant a nowego przyjmowan ia cz y przesyłania sob ie zwierz ąt pomiędzy ogrodam i teologicznymi by ła powode m do dyskusj i między Inspekcją weterynaryjną ta dyskusj a skończyła się, bo okaza ło si ę, że zo o prz y swojej interpretacji stał twardo i mia ł racj ę i taki, czyl i po wyjaśnijmy to chodzi ło o to, żeby n ie czeka ć 30 dni przed przewiezienia tych kursów do pana lekarzy tak, al e wcześniej by ły te ż dyskusje dotycz ące przyjmowan ia chociażby niedźwiedzicy Cisnej czyn i balu, kt óre pote m zw ierzaki uratowali śmy tak ie dyskusje pojawiaj ą si ę natom iast najczęściej ko ńczą się one ty m, że to ma racj ę mam y dobrych prawnik ów mamy pani ą mecenas Topczewska adwokat zwierz ąt i naprawdę staram y się tego prawa przepisów bardz o trzyma ć, aczkolwiek w łaśnie przy teg o typ u sytuacjac h wy wychodzą brak i brak i nie tylko w przep isach, ale brak i w procedurach t o tak naprawd ę, dlaczeg o transpor t z tygrysam i musiał tyle n ic kupi ć na broni no właśnie powiedział c o si ę stało n ie wiem n ie w iem ja naprawdę nie wiem cz y co ś niesamowitego, dlatego że był 2 × c o pa n gran icy bia łoruskiej już jecha ł Włochy niew łaściwymi dokumentami z brakam i w dokumentac h, pod kt óre na m pokazano spowodowały niekt órzy s ą egzystencjaln y, że na tak ich dokumentac h takim transporte m w takim samochodzie i w takich warunkach mo żna by ło przesyłać przez pół Europy tak, ale pan ie Georga ja mam nadzieję, że pani ma racj ę jeśli śledzić śledzić cho ćby bardz o szczegółowy op is te j sytuacj i, który zamie ścił Gazecie wyborcze j Piotr Żytnicki to ta m jasno wyn ika z tych wynika ło z te j historii, że zwierzęta dotar ły na granic ę polską ju ż przekroczy ły be z problem ów dop iero Białorusini powiedzieli sto p, bo coś n ie zgadzało si ę w papierach na c o przyjecha ł tamtejszy Vettel lekarz weterynar ii Jarosław Nestorowicz, który pracuj e na granicy i uzna ł, że zwierzętom n ic nie zagra ża i s ą dobry m stanie w związku z ty m czekan o tam na m iejscu pod wpływem tej decyzj i w łaściciela teg o transportu na dostarczen ie dodatkowyc h dokumentów 4 dni zwierzęta po prostu czeka ły na granicy to chyb a n ie procedury zawiod ły tylk o ludz ie my ślę, że zawiod ły i procedur y i ludzie, dlateg o że natychm iast w ty m wypadku po otwarc iu teg o samochodu i w toku zwierz ąt tak dramatycznyc h warunkac h te n transpor t pow inien zostać zatrzymany t o p ierwsza kwest ia druga ja w iem o ty m jak bardzo często teg o rodzaju transport y przeje żdżają na zasadz ie jak najszybciej n ie po nasze j stronie przyjeżdżajcie, bo nie ma c o począć ze zwierz ętami, bo c o zrobi ć, kiedy 9 tygrysów tkw i w totalnym bardzo przeprasza m za te n kolokw ializm sypie trzeba ty m zwierzętom pomóc stanowi ą on e jeszcz e o jeszcze zagrożenie dl a zdrow ia życia publicznego prosz ę wyobrazić sob ie powiedzieć nic co b y się stało, gdyb y ten samochód oznaczon y jak o samochód wioz ący konie mia ł st łuczkę, gdyb y nagl e podjechała n ie w iem pol icja straż po żarna ludz ie chcący pomóc prz y deptaku i otworzyłyby si ę klatki, kt óre nam wr ęcz rozpadał si ę w r ękach się ja t o pan czekam na te n moment, dlatego że ja mam pewn e rozwiązania n ie spodob a si ę pan i Polska pow inna przesta ć udawać, że jest w stanie sob ie radzi ć z t ą sytuacj ą i usypia ć na m iejscu wszystk ie zwierzęta którymi nie może si ę zaopiekowa ć po prost u przestal i udawa ć brutalne brutaln e, al e przynajmn iej przestaniemy być hipokrytami, którzy m ówią o tym jak t o kocham y zwierz ęta ka żdy ma jaki ś w dom u i lubimy chodzi ć do ogrod u zoolog icznego z dzie ćmi i cieszyć si ę macha ć do zwierz ąt po prostu usypia my nie um iemy si ę nimi zaj ąć służby nie s ą w stan ie nic zrobić 1 pani dyrekto r w Poznaniu n ie uratuj e ca łego świata w panice dl a mnie teg o typu stw ierdzenie jes t stw ierdzenie absolutnie n ie do przyjęcia, bo t e zwierzęta tak sam o czuj ą jak ludzie, których n ie stać n p . na opiekę szpitaln ą, jeżeli szp itale czy podstawow a opieka zdrowotn a n ie radz i sobie z choruj ącymi osobam i starszymi niepe łnosprawnymi wyjdz iemy z teg o samego założenia nie podajemy lek ów nie leczy, bo i tak nie jeste śmy w stanie teg o zrobić cz y nas na to nie stać n ie na s na to stać sta ć na s na procedur y na wypracowanie tak iego mechan izmu, który obowi ązuje w innych krajach, je żeli w Hiszpanii mo żna podpisać umow y na azyl e ogrodami zoolog icznym, jeżeli n ie w w ielkiej Brytanii ogród zoologiczny tak ie zwierz ęta musi przyj ąć t o, jak ie mamy praw o do odb ierania życia cz y do wskazywania naczeln i dobrz e, że pol ityka wygra ła z jakimi tylko chcia ł doda ć, że u śpienie czy zastrzelen ie tych zwierz ąt n ie chodziło kr ew, kto dostał się do klate k, do których my śmy n ie mogli doj ście an i lekarz weterynarii po t o, nawe t, żeby zwierzęta zastrzelili c o mia ło być hekatomb a tam trzeba by łoby zrzuci ć bombę, dlateg o że n ie by ło mo żliwości nawe t użycie sztucera frak i były w ten spos ób ustaw ione, że uniemo żliwiały doj ście, je żeli kto ś, m ówi że teg o rodzaj u transpor t nale żałoby usypiać to prosz ę powiedzie ć co zrobi ć z urz ędnikami, którzy sobie n ie radz ą r óżnego rodzaj u procedurami n ie tylko już ka żdy sob ie może panu doko ńczyć to zdan ie c o z nimi zrobi ć, że wciąż b ędą zastanawiać nad tym jak t o możliwe, że pa n Jarosław Nestorowicz lekarz weterynar ii wci ąż jes t na stanowisko n ie został zwolniony po ty m, jak uznał, że zwierz ęta w klatkach, do kt órych pani m ówi nawet n ie było w spos ób si ę dosta ć i wlewam y wodę przez wzrost u prze z dziury to on e s ą dobre j kondycj i i doskonal e sobie radzi ły były po prost u zmęczona to zostawmy w takim raz ie rozmaw iamy chwil ę o tym c o pan i przed nią powiedziała, że da si ę z tym zrobić d a si ę zmienić przepisy uda si ę zbudowa ć azy l, ale co si ę nie dzieje i zajmują si ę cz y po te j historii konkretne j tyc h akura t tygrys ów z gr a z gran icy poza panią Ross us łyszała pani jaki ś inicjatywie w łaśnie zm iany przepis ów zbi órki pieni ędzy na azy l reakcj i Ministerstwa Środowiska cz y cokolw iek poza Króli poz a pani ą podj ął temat an i redaktor k ilkaset tysi ęcy os ób wp łaciło pieni ądze wykaza ło zainteresowanie naszych post y mia ły odbiór 7  000 000 osób, które wyrazi ły ch ęć pomoc y zwierz ętom, je żeli zawodz i gdzieś ta m ta procedura urz ędnicza budz i si ę tak w ielka inicjatywa społeczna t o ja jeste m zbudowana, al e t o też ogromny, al e ja mam syste m o pa ństwo nie o pojedynczyc h obywatel i, kt órzy się wzrusz a, lec z n ie dzia ła system, jeżeli dzia ła należy go po prostu zmieni ć t o ludz ie tworzą prawo to ludzie muszą m imo, że to inaczej zada m pytan ia skoro n ie skor o nie rozwiąże n ie było odzewu ze stron y Ministerstwa Środowiska posłów posłanek akura t trw a niestety kampania wyborcz a t o czy inne ogrod y zoolog iczne podjęły tema t w jak i spos ób inne ogrody zoologiczne myślę, że tuta j na teren ie Polski n ie natom iast jes t Stowarzyszenie europejsk ich ogrodów zoologicznych i akwari ów i prosz ę sobie wyobrazi ć, że tylk o w rok u ubieg łym na teren ie Europy t e ogrod y przyj ęły ponad 13  200 pochodzących z konfiskat c o si ę dzieje mam y w Polsce pewneg o rodzaj u proble m z realizacją statut u ocz y rewolucj ą, która odkry ła w postrzegan iu ogrodów zoolog icznych, które n ie są zwierzętami ich podstawowym zadan iem jest uratowan ie gatunków zagrożonych wygini ęciem, ale akurat gresy t o jest 1 z przykładów teg o rodzaju gatunków, bo w naturze mamy tylk o oko ło 3000 osobników natomiast hodowl i tak naprawdę czy w n iewoli ich więcej ja myślę, że t o pytanie powinno by ć zadane inaczej pos łowie posłanki europos łowie zwrócili si ę do mn ie z konkretn ą pro śbą o wskazanie drogi co pomoc nie jes t także nie było tyc h reakcj i rozpoczynaj ą się inicjatywy ustawodawczej i próba zm iany tyc h przepisów, ale musi podzieli ć się te ż pewneg o rodzaj u rewolucj a światopoglądowa źródłem tyc h zwierz ąt na gran icy by ł cyr k prywatna hodowl a i jeżeli n ie b ędzie zakazu widowisk cyrkowych z udzia łem zwierz ąt na teren ie całej Europy, a przypomn ę, że z różnych kraj ów one funkcjonuj ą Grecja kolebka w idowisk cyrkowych 2000 trzynasty ro k całkowity zaka z wprowadzon y Polska musi zmierzy ć się z ty m Unia Europejska musi wprowadzić te n zaka z r ównież odgórnie dodatkowo również toczyła się pani przerw ę, bo pami ętam jak mówił na nasze j antenie chyb a Piotr Skotnicki właśnie, że bardz o w iele tyc h obrzydl iwych dr ęczących zwierzęta ch łopca do hodowl i rejestruj e się jako cyrki, bo wtedy n ie musz ą spe łniać szereg bardz o ważnych i t o jak pan i mówi o zakaz ie cyrków to n ie mówi pani wyłącznie o ty m, żeby zwija ć namioty tylk o mówi pan i o tym, że wtedy n ie b ędzie mo żna pod przykrywk ą cyrku organizowa ć lot y dochodow e, a to n ie powie b ędą ich b ędą piękni ludzie tylko tych, kt órzy b ędą szybowa ć w śród 1 z Pekinu świateł, al e decyzj e rząd natomiast od przykrych Polsce rynk u dzia łają hodowcy, kt órzy robią straszn ą kasetka, w której jedna k tak naprawd ę nie zab iera nawe t adm inistracja skarbow a ca łkowicie bez kontrol i, dlatego że idzie sob ie pa n Kowalski rejestruj e dzia łalność cyrkową daj ąc co ś tak iego scenar iusza roczne przedstawie ń, w którym 3 zdaniach stw ierdza, że n ie będzie robi ł niczego co b ędzie kresy t o stanowi zwierząt jes t przyjmowany akceptowan e i o d tego momentu te n pan Kowalski staje si ę tak im pane m Maciejewskim miejscowości 1000 spiszą dane ma oko ło 300 zwierząt egzotycznych wśród nich tygrys y lamparty Pumy i pojaw ia si ę kolejn y problem, dlateg o że przychodz i Inspekcja weterynaryjn a przykład kilka pojawia si ę problem tego rodzaju, że wcze śniej Ministerstwo Środowiska n ie chc e teg o legalizować, ale nie wydal i żadnej decyzj i dotyczącej zamknięcia opinię wygłasza don iesienia organom ścigania to jes t jak nota drama t za dramatem mo żna, by w łaściwie ka żdy pani zdan ie jak o osobn y program audycj ę, a nast ępnie wielką debat ę w sejmie przekształcić na to jeszcze 1 rzecz, a propo s reakcj i ogrodów zoolog icznych on a była 1 z n ich jest taki by ł bardz o d ługie o świadczenie Warszawskiego zoo, które t łumaczy, że n ie mog ą pom óc i pojechać tam fragment gr y mają zam iar bezpośredni sk ierowany do pan i, chociaż nie pojawi się ta m w ogóle s łowo Poznań an i pan i dyrektor nazwisko Otóż mowa jest o ty m, że tylk o odpowiednio du żo przestrzeni możliwość oddz ielenia o d innych zwierząt żyjących w zo o daje szans ę na powodzen ie akcj i ratunkowe j bezp ieczne uratowan ie zwierząt interwencji i zachowan ie swoich t e ogrody, kt óre maj ą taką mo żliwość mog ą na t o zdecydować, al e i uwag a musz ą pami ętać o prawnych konsekwencjac h tak ich dzia łań wyra źnie wg Warszawskiego zoo n ie d a się myślę, że tutaj trzeb a b y po prost u zapyta ć Warszawskiego, dlaczego sto i na tak im stanowisku pozna ńskie zoo ora z dyrektor n iejaka Raczyńska stoją na stanow isku, że nie tylko udali si ę udało, że mo żna, że nale ży zachowywa ć przepisy działacz jes t ich obr ębie, al e stanowcz o należy pomagać t o jes t nas z obowi ązek etyczn y moralny, ale r ównież wynikający z e statut u ogrod u zoologicznego jak o instytucji, kt óra mus i nieść ocalenie zwierzętom to n ie jes t tak będziemy w tej kolekcjonowa ć jak najlepsz e gatunk i po to, żeby k u uc iesze gaw iedzi prezentowa ć i konkurować między sobą cz y kto ś ma żacy są mn iej czy bardziej papug ę liczone ma bardz iej zielone piórko cz y czerwone tylko to jes t te n etap, w kt órym ogrody zoologiczne stały się p óki am i dl a ocalen ia gatunk ów zagrożonych wyginięciem sp ójrzmy chocia żby na pandę wielk ą komisj ą Szopa wielkiego, kt óry w ogrodac h zoologicznych rozmno żyły, dzięki kt óremu tak napęd, dzięki którym t o ogro m tak naprawd ę ten gatune k też czas trudn o tak, ale złożonym na koniec godzi pani z e mn ą, że bardz o w iele zwierz ąt trzymanych w du żych ssaków między n imi trzymanyc h w ogrodac h zoolog icznych w Polsce n ie podleg a programowi hodowl i tylk o po prostu stanow i rozrywk ę i ten proble m wciąż n ie jes t adresowane t o znacz y ogrody zoologiczne gust u, trzymając zwierz ęta rol a uciechy kariera t o kwota, ale to jes t te ż pytan ie to ludz i do spo łeczeństwa, czego spo łeczeństwo chc e i czego wymaga ja pamiętam jak obejmowała hu t teolog iczne w Poznaniu by ły tak ie op inie, że t o jest strasznie nie an i na ogród, dlateg o że tam trudn o zauważyć zwierzęta s ą takie w ielkie wielkie wypieki w tej chw ili przychodzą do na s ludzie m ówiąc mac ie najlepszy ogród, bo mac ie ogromne wypieki i zwierz ęta mo żna obserwowa ć jak zachowuj ą si ę naturaln ie s ą takie godz inach pokazowe karmienia, kiedy przypa ść NIK - u myśl wspieraj ą i wted y można w, czyli da się obserwowa ć teg o zw ierza kończymy dyrektor dyrekto r poznańskiego ogrod u zoolog icznego Ewa Raczyńska była naszy m gościem cza s Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA