REKLAMA

Jak zmienić podejście Polaków do dzikiej przyrody? "Określić nowe normy"

Analizy
Data emisji:
2019-11-15 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Agata Kowalska przy mikrofonie nas z adre s t o anal izy małpa to kropk ę FM zachęcam państwa do napisania, dlateg o że tera z rozum iemy o ty m dlaczeg o Polacy nienawidz ą przyrod y oczywi ście przesadzam specjalnie, al e jeśli przejdzie przyjrze ć si ę h istorii najcenn iejszych najpi ękniejszych obszar ów w Polsce to ma m wrażenie, że to moj a teza n ie jes t jedna k tak bardz o przesadzon a z nami dr Adrian Wójcik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z kt Rozwiń » órym łączymy się prze z Skypea dobr y wiecz ór pan ie doktorze cz y pa ństwo panie doktorze mam nadzieję będzie pa n mi tłumaczy, że n ie jes t tak źle, ale na wst ępie k ilka przykładów 1 to ju ż przeze mn ie wspomniany Sylwester w otul inie Tatrzańskiego park u Narodowego ogromna wielotysi ęczne impreza b ędzie głośna muzyk a będą pr óby g łośne p óźniej t łumy ludz i śmieci t łuczone butelki petard y i og ólny chaos wszystk o w otul inie park u w z imie, kiedy zwierz ęta w dużej cz ęści pow inny spać i się nie budzić, bo t o zagra ża ich zdrow iu życiu, al e t o niejedyny przyk ład inne t o zabetonowane w ielkie jeziora mazursk ie z najnowszy m pomysłem przeprowadzenia prze z nie tras y szybk iego ruch u kompletn ie zaśmiecone z silnikami i t d. zadeptan e Tartt Tatry Puszcza Białowieska, która po prostu jes t wyc inana i ma tak ą niewielką cz ęść, która podleg a ochron ie park u Narodowego Wybrzeże Bałtyku to pa ństwo nawet nie muszę opisywa ć co ta m się dz ieje łącznie z przekope m Mierzei Wiślanej m inie n ie sensowny m ekonom icznie szkodl iwe środowiskowo czy cho ćby dzikie fragment y Wisły bardzo cenn e przyrodn iczo, które mają być plan ów wg plan ów rządu zabetonowan e i udro żnione dl a transportu rzecznego to s ą tylk o pojedyncz e przykłady myślę, że mn óstwo innych pa ństwo mogl iby te ż, a poda ć, ale czeka m na t e pozytywna analizy małpa t o kropkę FM, które bardz o cenn e obszar y Polski potraf imy zadba ć pan ie doktorze przesadzam znaczy to zale ży na jak im poz iomie, b o na pewno na poziomie teg o jak bardz o Polski społeczeństwo t o ludzie deklarują czy w og óle deklarują poparcie pol ityczne środowiskowe n o to o tak przesadza pani mo żna powiedzie ć, że Polacy znow u deklaratywn ie popieraj ą polityki pro środowiskowe s ą przeciwko tak im rzeczo m jak wyc inka Puszczy Białowieskiej są racze j za promowan ie energetyki odnaw ialnej, a n ie za promowan ie energetyk i energetyk i Węglowej natomiast czym ś zupe łnie innym jes t te ż pol ityka na pa ństwa tak t o tak że ludz ie spo łeczeństwo co myśli niekoniecznie przek łada się pote m na rzeczyw iste na rzeczyw iste, a dzia łania na poziomie makro t o polityka państwa znajd ź najciekawszą cz ęścią życia rozmów rozmawiać, ale jeszcz e, a propo s tyc h post aw deklarowanyc h postaw jest te ż r óżnica przecież t o, że deklarujem y, że kochamy przyrodę nie przek łada si ę na nasze zachowania, bo po p ierwsze, w iele tysi ęcy ludz i pojedz ie do Zakopanego na tegoroczneg o sylwestr a po drugie, wielu w ielu z nas korzyst a z masowej turystyk i i w łaśnie tak iego bezmy ślnego za nie dbaj ą nie oddaj ącego t e obszar y kap italistycznego takiej turystyk i w łaśnie masowe j, a na dodatek jeszcze przed naszy m domom cho ćby do polsk ich rze k trafiają ścieki z naszyc h nieosłonięte szam b alb o z pieców który, kt óry pal i się śmieciami jest si ę między deklaracją postaw ą te ż przepaść, a po to, znaczn y problem w ogóle tak jak się bada r óżne rzeczy nauk społecznych t o powiedzmy sob ie na związek pomiędzy ty m c o ludzie mówią co ludz ie robi ą jest stosunkow o słaby te j tak im uczonym j ęzykiem zapowiedź tak iej średniej związek z 7 postaw września 2 % wariancji, żeby tak ie zachowan ie krytyk i cały metrem t o z teg o metra dzi ęki tem u ludzie mówią jes t w stanie wyjaśnić się na 16 cm natomiast ca ła reszt a jes t wynika jakie ś inne zewn ętrzne uwarunkowan ia pewn ie większości uwarunkowa ń uwarunkowa ń sytuacyjnych, bo w oczywi ście możemy rozpozna ć o ty m, że instytucje państwowe zawodzą kompletnie, a wr ęcz prowadz ą polityk ę wyniszczaj ącą przyrod ę, ale n ie jes t mo żliwa w spo łeczeństwie, kt óre staw ia opór, a w polskie społeczeństwo mo że w ostatnich 4 latach zacz ęło głośniej protestować cz y to w łaśnie w spraw ie Puszczy Białowieskiej cz y t o teraz zrob i si ę wielotysi ęczne te n proce s wobec sylwestra, ale t o jednak wciąż są szyk u przyk ład incydentalne generaln ie nie n ie n ie dbamy n ie dbam y o m iejsca natom iast ogłoszono konkur s na ósmy o nowyc h 877 cudów świata to zg łaszaliśmy bardzo ch ętnie polsk ie polskie obszary, które zapewni ą 2 rzeczy, dlateg o że jedna k byłby pr óbujemy czasami um iarkowanym optymist ą i po pierwsze w Polsce w ciągu ostatnich la t byliśmy 1 bardzo skuteczn ą kampani ę pro środowiskową t o by ły wszystkie dzia łania popart e wszystk ie dzia łania r óżnego rodzaju kl imatu po różnego alarm smogow y dl a reform zdrowotnyc h, kto pami ęta w zasadzie w po łowie polskich woje n domowyc h przyj ęte ustawa antysmogowa była bardz o skuteczny kampan ii bardz o konkretnego pan ie doktorze świetny przyk ład tylko dotycz y naszeg o zdrow ia mniej przyrod y jako tak iej to ten smok nie szkodz i zwierzętom roślinom szkodz i na m tak, ale t o ostatni na raz ie t o pokazuj e, że je żeli chcem y skłonić ludz i do tego, żeby działać ma wzrosnąć z centralnego t o mus imy też okazać w jak i sposób t o na n ich bezpośrednio też b ędzie te ż będzie wpływało to tak i duży stres du ży problem w og óle prowadzenie kampanii lodow iska właśnie tak iej próbie sk łonienia ludzi do teg o, żeby dzia łać na rzecz ochrony środowiska, że duża część tak ich tych problemów środowiskowych t o bardz o ogólna zmiana nie ma perspektyw globaln ie i moje dzia łania tutaj n iczego specjalnie nie mog ą zmienić nawe t je śli ja osobiście przestan ę lata ć samolotami nawe t ja osobi ście prz y 12, a na dietę pogańską, a to znow u m ój osobisty wkład jes t bardz o bardz o bardzo bardz o n iski, a natom iast w przypadk u w łaśnie tak ich rzeczy ja k jak smok cz y takie zan ieczyszczenia wynagrodzen iu chem ikaliami tam bezpośrednio widz ą, że t o dotyka ich w ich najbli ższej okolicy tak i tera z łatwiej jest trzeba się zaanga żować takie dzia łania na poz iomie lokalnym, bo tam czuj ą, że mog ą by ć komukolw iek sprawczość znaj ą si ę właśnie na tym, bo by ć może łatwiej w sum ie protestowa ć podpisa ć petycj ę ni ż zrobić coś jednak zmieni ć w życiu codz iennym i nie dokonywać pewnych wybor ów, chocia ż wydaj ą si ę najwygodn iejsza napisał te ż pani Grażyna pomyślałam o ty m jak pa n mówił o ty m jak najlep iej też n ie tylk o chodz i o pewn ą ogólność problem u ochrony środowiska, al e te ż jeg o skompl ikowania w efekc ie bezradność pojedynczeg o człowieka tutaj s łuchaczka napisał, że jes t mieszkanką jur y Krakowsko cz ęstochowskiej, która jak pisze od pi ęknie to nawet nie mus i na s pan i przekonywać pani Grażyna jest po prost u jeszcze 1 z najpi ękniejszych zak ątków Polski i tutaj pisze o tym, że teraz ta ma być budowan a kopaln ia cynku ołowiu kanadyjsk i inwestor mieszka ńcy s ą zdruzgotan i i nie wiedz ą cz y ich protest b ędzie w og óle wzi ęte pod uwag ę cz y głos mieszka ńców ktokolw iek usłyszy t o jes t k łopot prawda t o jes t kłopot drugi cel to pokazuje właśnie t e protest y na poziomie lokalnym dop iero wted y, kiedy to zagro żenie odczuwane na poz iomie lokalny m replika rzeczywiście du ża aktywacj a aktywacja ludzi zresztą te ż jest prost y tak i paradok s jak si ę patrzy na takie badania dotycz ące teg o czy ludzie przyjmuj ą si ę stane m środowiska naturalneg o takie badania, kt óre są prowadzone przez c o rok u dziewięćdziesiątego trzec iego regularnie prze z, bo na prawach pokrewnyc h Polaku to ta m wida ć jedna k bardz o tak tak ą ciekaw ą zależność, że ile po ósmy rok u dziewięćdziesiątym trzec im Polacy postrzegal i, że problemem jes t stan środowiska ich najbli ższej okol icy o tyl e dz isiaj, a niekoniecznie na poz iomie świata jako takiego o tyl e dzisiaj jest to cz y na odwrót znacz y, że sta n środowiska jes t istnieje zagro żenie środowiska na poz iomie świata natom iast ich najbliższa okol ica jes t jako ś ta m bezpieczna tak alb o, że ten stan środków na wysoko ść jes t nieco mniej n ieco mniej zagra żający i tak te ż w og óle problem, dlateg o że jesteś tak i trzeba tak Hyper optymizm t o znaczy, że my po prostu postrzegam y stan środowiska na najbli ższej okolicy jak o bardz iej bezpieczne jak o mn iej zagrażające ni ż w okol ice ani nawe t w miejscowości obok, je żeli ja jeste m z Torunia NATO postrzeg a stan środowiska w Toruniu jak o nieco bardziej al e dlaczego tak jes t przecież do os ób przecie ż n ie rozum iem, dlaczego mia łby tak by ć dlateg o, żeby się bronić przy tak im negatywnym i negatywnymi informacjami i t o jes t w og óle taki efek t traktować n ie tylko w Polsce obserwuj e się w ielu różnych krajac h świata tak s ą badania albo profesora forda, który dokładnie t o pokazuje n ie można widzieć będzie kozie jasne, ale czyn imy nawet n ie chcemy przyj ąć do świadomości, że w nasze j najbli ższej okol icy środowisko naturaln e czy r ównież środowisko nasze, które m y żyjemy jes t w gorszy m stan ie jes t zan ieczyszczane albo po prost u niszczone, bo by łoby nam trudn iej na c o dzie ń rzecz tak automatyczn a pytan ie może przyznać, że u nas jes t źle ale gdzie indziej będzie gorze j to zmiana klimatu to można dl a Polski jes t t o straszn a, al e porównajmy sytuację, ale bywam na na s jednak tak do końca n ie zalej e będziemy m ieli tam po łowę Polski do ko ńca rok u 2001 tak dobrze, a by ć mo że nawet morze albo zostanie zalana, bo mo że częściowo Gdańsk zostanie zalana, ale ta k po polskiej ocaleje ale gdyb y cały prawdopodobnie nie przytrafiła się, że może to by ć naszej rozmow y wynika należy, że te postawy są to się te ż trudn e do zm iany skoro wynikaj ą n ie tyle z e stosunk u do przyrod y tylk o du żo g łębszych ludzkich mechanizmów to tera z c o pan rekomendowa ł, jak iego powod u akcj a antysmogowa zadzia łała i co jak t o w tak im raz ie przenieść na t e tematy, kt óre dotycz ą bezpośrednio zdrow ia życia człowieka tylk o np. zdrow ia życia nied źwiedzia Tatrzańskiego albo zdrow ia życia jez ior mazursk ich to wtedy co zrobi ć, żeby ludz ie zaczęli świadomie korzysta ć z tyc h miejsc, a tutaj si ę wydaje, że ta strateg ia, kt óra by ła stosowana w przypadk u u alarm ów antysmogow e n ie do końca mogłaby by ć przeniesiona akurat dl a przykładu pan i podała, dlateg o że w przypadku walor ów smakowyc h działało też wymog i mog ą te ż bardz o bezpo średnio poczuć niebezpiecze ństwo o środowiskowych znacz y smo k po prostu czuje alb o też ludz ie apl ikant prawda, kt óre na czerwon o świeciły tak im protestem zreszt ą jest związane z takich paradoks ów, że najbardziej ludz ie przejmuj ą si ę smogiem tam, gdz ie jes t g ęstsza s iatka, a czujników, gdyby dokładnie ta k, a monitorowane pow ietrza nie kończy co ś tam, gdz ie Stal jako 2 najlepsze jak o n im natom iast w przypadk u jezior mazursk ich alb o w przypadk u nied źwiedzia tak my śląc szybk o na jes t kilka przyk ładów takich kampanii to rzeczywiście działają w łaśnie bardzo prostego mechan izmu, jakim jes t po prostu tzw. negatywn y wp ływ spo łeczny, czyl i tak ie pow iedzenie ludziom c o jes t norm ą c o ludzie c o większość ludz i robi t o jest bardz o paradoksaln e, al e bardzo cz ęsto w kampaniach środowiskowo skupiamy si ę na negatywach mówimy o tym ile to n śmieci produkujem y mówimy o d ile osób nie segreguje może wart o czasam i odwr ócić te odwr ócić tę komunikację może powiedzie ć ile na m ju ż udało wyeliminowa ć albo czasam i, je żeli n p . t e procenty n ie są niewygodne zbyt dobrze mo że warto też o tym, że jednak normy zmieniaj ą przyrast a os ób, które recycl ingu j ą przerast a os ób przyrast a liczba os ób, które przyjmuj ą si ę przejmują si ę przyrod ą, więc wart o te ż mówić, by ich, jak i trend w te j chw ili wygryw a, nawet je żeli bardzo warunkowe j czasam i postać t o przypomnia ło jak Adam Wajrak powiedział k ilka la t tem u, że na sylwestra zam iast tego huk u fajerwerków m ieszka przecie ż o n w Puszczy Białowieskiej wypuszcz a z łuku 1 z p łonącą strzała t o jest jeg o światełko na sylwestr a później k ilka lat pote m pyta łam g o cz y te n zwyczaj się przyj ął tam s ąsiadów powiedzia ł, że nie wszysc y wok ół dalej walą, al e może kto ś w Polsce też skorzysta ł z teg o przykładu pozytywneg o dobrego rozwi ązania teg o problemu będziemy wraca ć do tego tematu zobaczymy co ś co sylwestre m pod wielk ą Krokwią, a z nami by ł pan dr Adrian Wójcik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu łączyliśmy si ę przez Skype, a ko ńczymy anal izy przygotował j e t o strzelecki realizowa ł Adam wczora j tera z cza s na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA