REKLAMA

Zapiski typowej ziemianki? O dziennikach Janiny z Fuldów Konarskiej

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-15 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
29:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
piątkowy wiecz ór Radia TOK FM przy m ikrofonie Hanna Zielińska rozpoczynam y magazy n Horyzonty dz isiaj przed nam i kolejn a lektur a do m ówienia ksi ążka zatytu łowana Konarska Dwór na wulkan ie dziennik wzm ianki z prze łomu epo k 18951920 z nam i w studiu s ą już go ście Anna Richter redaktorka o środka kart a jednocze śnie redaktorka teg o tom u dobry wieczór emerytur i Anna m ieszkanek publ icystka autork a cyklu powrac a z iemian dobry wieczór dobr y wieczór ksi Rozwiń » ążką, kt óre b ędziemy rozmawia ć wydana jes t w ser ii świadectwa Polska dwudz iesty w iek właściwie nie zawsze mam wątpię, że ktoś czyt a cz y świadectwa dwudziesty w iek Polska cz y świadectwa Polska dwudz iesty wiek czy jeszcz e inaczej t o przedstawiamy w ka żdym razie polecamy pa ństwu t ę seri ę fantastyczna poprze z los y jednostek pokazuj ąca bardz o si ę szerok ie t ło spo łeczną historyczno obyczajowe j wielk ą wojenn e moim ulub ionym tomem z te j serii jes t dziennik Zygmunta klukowsk iego fantastyczn y kawa ł polskiej h istorii polskiej medycyn y też takie fantastyczne po łączenie, kt óre dz isiaj rzadko ścią postawy socjal istycznej z postaw ą patriotyczn ą jednocze śnie Pp sow y jako wiec now ą raryta s ja k na dz isiejsze czas y, a dz isiaj mam y kolarską Janinę z funduszu Konarski spróbujemy przyjrzeć się tej że z iemian te ż n ie oczyw istej te ż maj ącej ciekawe zaw irowania w życiorysie, a na pewn o ciekawe nietypowe korzen ie jak ma ziemia ństwa mo że typow e właściwie zara z o sob ie wszystk o rozwik ła my n o t o na pocz ątku spr óbujmy zarysowa ć, zan im wejdz iemy dokładni życie w czasy Janiny fundus z Konarski zarysowa ć je j, b y sylwetk ę typowa ć nietypowa z iemianka Anna Richter pewn ie troch ę tak troch ę tak tak z iemianka na układ t o jest troszeczk ę skr ót rzeczywi ście on a tutaj w tym Dzienniku, kt óry opow iada 2425 lat życia przechodz i różne przem iany jest zaczyna depta ć pi ętnastoletnia pan ienka mieszkanka Radomia, a kto ś wychowuj e w rodz inie może mo żna powiedzieć bur żuazyjnej ob a o bogatej rodzinie w istocie te n alians pieni ądza w Lubelskiem w jakim ś sens ie wcale n ie taki nietypowy n o po o d pewnego moment u mieszcza ństwo, kt óre si ę dorabiało potrzebowa ło pr ócz maj ątku teg o status u historycznego korzenia wcale n ie jes t jeszcze coś innego kładzie ta m są nie tylk o pieni ądze, bo tam jes t te ż tat a Janiny, który o, którym jeszcze n ie wiemy do końca c o zrobił trzym a się zajmował, al e jes t taki momen t, kiedy kana ł dl a b iznesmena Konarska opisuje n ie chyb a n ie Konarska opisuje spotkan ie z Sienkiewiczem proszę w Radomiu odbywała p isze w tym Dzienniku t o jes t ta m 9000102 . roku, że b ędą id ą na t o spotkanie wszyscy ojcow ie m iasta w tym te ż m ój Papa n o, więc pubac h najwyra źniej by ł 1 z umorzen ia nowo pomo c dla nowych oddelegowany do Warszawy wyłazić, że jest tak ą postaci ą w ty m mieście rz ądową samorz ądową jakoś tam prawa, a broniąca my żyjemy w lokalne j społeczności Janina z fundusz u Konarska opisywana jest te ż jak o pi ękny przyk ład kob iety polskiej i tu też ciekaw ą na t o by ła wyznan ia kalwi ńskiego pochodzenia niemieckiego i to nie gdzieś ta m praw rada n o tylk o całkiem dosz łoby do odkryc ia do Ostrowa tamten rejon w ogóle jest pe łen takich niemieckich, kt óre o, kt órym rejonie usłyszymy bow iem n ic o ty m, Włoszczowa si ę wszystk ie generaln ie tam są t e rodz iny mars ów n p . ra z si ę rów dobrz e m ówili tak dlatego tego rodzaj u n p . w Kielcach, kt óry też, jakby w ty m rejon ie tam na cmentarz u k ieleckim jes t ogromn a ilo ść w łaśnie tak ich niemieckich nazwisk to mam y tuta j zarysowan ą bardz o wstępnie postać aktork i dziennik ów zara z będziemy j ą przybliżać pa ństwu jeszcz e bardziej i teraz wst ępny plan akcji, bo ju ż w iemy, że Włoszczowa Radom Kluczewsko te ż bardzo ważnymi, al e też Rzym pojawi się pla n akcj i bardzo szerok i tak tak, al e jesteś tak i typowy, dlateg o że młoda dz iewczyna z takiego środowiska trzeb a ją jednak by ło wydać Zamość trzeb a j ą by ło edukować wcze śniej w dosy ć tradycyjn y nawet ja k na tamte czas y sposób no i ten gra ł Tur w Europie t o była taka tak a zwyk ła rzecz dl a dl a ludzi, którzy mieli jakie ś tam pieni ądze dla ludzi Towarzystwo nasz kra j s łużba Rewala Anita synow ie Królewscy i dzieci magnat ów jak udało r ównież dzieci ziemiaństwa, bo t o jednak nie by ło oczyw iste, że miasto mogłoby pozwoli ć, żeby wysłać wszystkich rzeczy na roczne grandtour takie edukacyjn e Polonią zreszt ą Janina z rodzicami n ie była chyb a prze z rok w tej podróży tam ukry ć, że nale ży u żyć obejrzała najwa żniejsze rzeczy Wenecję Florencję Rzym cudown e zresztą by ło to on a wtedy była w takim czas ie, k iedy przyja źniła się z Wandą użył okre śleń, kt óre potem by ła wieloletni ą przyjaci ółką jak op isuje ten Rzym t o p isze tak no tak, że już widzia łam Watykan katedry mo że jak nazwa do ść głupią dla każdego pracę mn ie tak, dlaczeg o Piotra widzia łam ko ściół za Świętego anioła te ż, ale najwa żniejsze, że widzia łam b ędzie no n o właśnie rada wartość od razu si ę po SLD bardzo rogaty grobowe on a jes t w og óle straszl iwie zdrow ą kobietę mo im zdaniem moim zdan iem jes t absolutną tak ą te ż prekursork ą nawet dz isiejszych ostrych szutrowym i znajdą się tak można się można si ę czegoś ta m szukać b ędziemy barolo Werder, ty m bardz iej że życie p łynie na tl e po prost u trzęsące si ę w posadac h Europy rewolucja 1905 roku p ierwsza wojn a światowa i wszelk ie t e obyczajow e przemiany wstrząsy t o ca ła machina cyw ilizacyjna, kt óra się trzęsie, a na koniec Zmierzch instytucji dwor u i eksterm inacja ziemia ństwa inteligencji on a już teg o n ie dożywa zdaj e si ę, bo um iera czterdziestym siódmym rok u w 9003009. 401 000 000 na dziewi ątym, więc mo żna powiedzieć, że c o najmniej przeczuw a jak t o wszystko skończy widzi już w łaściwie czy m czym zaczyn a się now a now a Polska tak now a nowa epoka i tera z tak to jes t panienka dobreg o dom u zaczyn a sw ój dziennik jak o pi ętnastolatka stopn iowo obserwujemy w czas ie, kiedy ma zdobywa wykszta łcenie pew ien dystan s do s iebie te ż pewn ą biegłość powiedzia łbym aut o narracj i jak tematyk a tyc h wspomnień zap isywane w Dzienniku poma łu gdzieś zaczyna si ę rozprasza ć z tyc h spr aw osob istych uczuc iowych relacyjnyc h dotycz ących przyja źni na spraw y powiedzia łbym dalszego og ólnego plan u zaczynaj ą bardz iej interesowa ć świat momentam i nawe t pol ityki, chociaż dla mnie troszeczkę za ma ło tej polityki by ło, al e jednak wystarczaj ące, żeby wiedzieć ja k tak, żeby wiedzieć ta k w jak im w, jakim świecie wszystko si ę dz ieje, ale generaln ie rzecz bior ąc mo żemy chyb a pokusi ć o taką tez ę, że tuta j razem z rozwijaj ącą si ę dorastającą panienk ą z dobreg o dom u, która zostaje żoną, kt óra zostaj e matk ą mam y te ż jakiegoś rodzaj u n ie dojrza łością Obywatelską poma łu odpowiedzialność społeczną, kt óra si ę zarysowuje n ie tylko za s iebie najbliższych, al e te ż innych, którzy znów zmienia si ę mocno je j i statu s żona ju ż panienk ą wydawan o w łaśnie Zamość ob łożono po balach i kurortach b ędąc stw ierdza, że je śli n ie wyjdz ie za mąż to Wisła b ędzie rozpaczliwa nic nie mo że robić n ie mo że pracować, bo jest, bo nie wypad a je j sytuacj i, wi ęc zajmuje trojga z dzia łalnością go na ro k cięta jest też prac a z ty m, że ona i tak ma po tak iej pustki troch ę jeździ n p . r óżnych dworac h ziemiańskich zaprzyjaźnionych, mówi że tak i, że mas z takie życie na wsi, bo tamt o wida ć, że t o jes t już po żyteczne, a te n swoją to swoje życie tak podsumowuj e jak o tak ie puste r óżne mecze i że da i to zam ążpójścia się rysuje jak o taka perspektywa, że wted y też będzie si ę b ędzie mogła być m iast zajmować rzeczywiście bardz o c iekawy te j af irmacja ws i prowincji czy też dwor u jako m iejsca życia alb o ewentualnie spe łnienia jakichś misji zawodowe j, bo z dz isiejszej perspektyw y tuta j nakładają jeszcz e jeszcz e inne wątki to jes t tak ie bardzo proszę środowisko owe to jes t tak ie proekolog iczne nie ma ona odr óżnia te n kl imat Marsa wyra źnie nap isze co ś, czeg o nam do zdrow ia pozwala nam on a n ie lubi miasta rzeczywi ście im jestem taki moment, kiedy p isze, że maj ą wr ęcz taką utop i nas, żeby pojecha ć na wieś kupić taki w łaśnie tam b ędą gospodarować spacerować, ale uczyć ludzi włącz lu b ta m jes t dziś Michał sk a w tle tam są tu zjaz d w tl e ta m są pogadanki Michał Pogan Kaźmierowski czytana my ślę, że tak g łośno jest nawe t także ona będąc jeszcz e tą panienk ą po balac h wywożono ca ły czas ma to 1 ucznia, którego tam ucz y oczywiście za darmo, a to jak ąś dziewczynk ę, kt órą ucz y historii kościoła w h istorii Polski do ch łopca, którego przygotowuj e do sz óstej klasy g imnazjum chyba, więc tam ca ły czas jes t tak Ka warstw a, która świadczy o ty m, że to n ie jes t zwyczajna klas a próżnia czas tylko, że t o jest, ale Zuzia wra żliwą rzecz działalność prospo łeczna w szczeg ólności dzia łalność n a rzecz os ób mniej sytuowanych, czyl i gdzieś ta m tego ch łopstwa skup ionego wok ół dwor u nale żała do etosu ziemia ństwa nale żała do pewnego dobreg o obyczaju i za ludz ie i w zasadzie podlegała jak wszystk ie inne zjaw iska różnego rodzaj u wynaturzenia przyk ład teg o opisa ła Eliza Orzeszkowa na walce dobra pani właśnie takie atak i te j fa łszywej dobroczynno ści tak iego przedmiotowego traktowania dzieci ze ws i tutaj jest obawa jest śliczna jesteś m y też piękna zaczynasz by ć dorastającą dziewczyn ą to on e z powrotem Małysz tak, bo akurat w te j walc e, al e tuta j nasza bohaterk a oni na s ford ów Konarska ona rzeczywi ście uczy ła francusk iego historii jaki ś też mia ła projek t dostarczan ia ubrań doniosą o ochron ie, jeżeli on e one rob i dla ochron y on e zbiera ły t e ubran ia one razem Janina raze m z innymi kobietami tworzy ły też tak ą, jakby sie ć kobiecą, kt óra zajmowała si ę ty m, żeby t o w roku 1901 założyć szpital dla dzieci w Radomiu, a t o w roku 1918 założyć szpital dla żołnierzy, którzy b ędą zaraz rann i, bo tutejsz e bolszewicy tu ż przed 1920 rokiem, więc t o jes t tak że teg o działania na rzec z tak jak pani podz iela tyc h os ób gorze j sytuowanyc h by ło du żo jes t piękna scen a, k iedy on a jeszcz e będąc młodą bardz o osob ą 9000102 . rok u chyb a opow iada jak siedz ą i szyj ą te ubrank a do ochronk i, a w gronie kob iet do Rosji, je żeli do sierocińca dl a wszystkich jest to jest to term in jak sama pani Hall si ę i szyj ę ubranka z kob ietami w podobne j sfer y, a jaki ś pan z te j sfery czyt a im Konrada Wallenroda no c jako ś Żywno pojawią si ę takie obrazk i troch ę jak Przeminęło z wiatrem prawda taki kro k kobiecy tuta j jacy ś m ężczyźni to dla mnie to jes t w og óle znakom ite zupełnie i to, że im si ę udawało nam się wydaj e, że zrobi ć ochronkę t o jes t po prost u tak prawd a pa ństwo na dotacj e, a on e musiały wynająć n ie w iem n p . jakie ś 23 pokoje gdzie ś zebra ć na t o pieni ądze jakieś rubl e spor o kosztowało robił w zwi ązku z ty m jakieś kwestie dobroczynne jakie ś bale, żeby te pieniądze uzbiera ć niez ły tak, bo to jest te ż ma m wrażenie dzisiaj pewneg o rodzaj u za ćmienie wyobra żamy sob ie wyobra żamy ziemiaństwo jako taką klas ę niezwykle zamożnym, owszem, by ła t o klas a dz iedzicznych posiadaczy posesj i NATO, al e jednak n ie by ła magnater ii miejska oraz czy funkcjonowa ła wok ół dwor u Królewskiego i na ty m zdobyła maj ątek t o bardz o cz ęsto by ły rodz iny, które po prost u te n Dwór mia ł nieco większy ni ż chaty ch łopskie n ieco bardz iej bogat y ale, żeby utrzymać ten wyb ór domaga ło rzeczywi ście przemyślanego zarz ądzania i pracy, tym bardziej nie by ł to Dwór w tak im rejon ie jak w łaśnie t o Świętokrzyskie rolnictwo n iespecjalnie mogło się rozwinąć tam trzeba by ło mieć pomysł gościli ta m mo żemy te ż obserwować tak i rodz ący si ę przemysł pojawią się ich zasob y Rudy jakiś pomys ł takie, al e nie w rodzinie Konarski on i się rola w tym w tle jest oczywiście to jes t w tle on i zajmowali g łównie zdaje si ę hodowl ą kartofl i i prawda Ania i mieli las i innym co z lasu si ę mogło czasem się mog ło wiązać plus gorzeln ia związana z tymi rywalami, ale w iecie co tera z mus i przypomnia ł ogl ądałam zdj ęcia tyc h części maj ątku kluczewsk iego, kt óre pozosta ły m ianowicie rz ąd Sówka jaki ś magazyn brano to by ł ogromn y majątek jednak nie by ł ten maj ą takie bardzo chciałam na to nie był on mia ł tylko 1000 h a tata tata Piłsudskiego miał 12  000 h a, więc parcie jest, al e Parysa komplek s budynk ów naprawdę rozbudowanych hałas, ale w ie pani o tym, że teg o dwor u ju ż n iema w r óż nie ma 2 zarządców kasy została też rz ądców Ka, która mówi daj nam mo że mieć tak ą życiówkę do mieszkania piętnastym pełnią on e z kolumnami tak a jak trzeba natomiast tuta j troch ę zrob i tak ą zrobię kro k w bo k, bo przy okazji tej rz ąd Sówki musz ę powiedzie ć o tym co się sta ło z Janiną w łaśnie porte m, a on a alb o w tej rząd czy owc e mieszka ła już po wojn ie po czterdziestym piątym roku, k iedy ju ż Niemcy wyszl i, a maj ątek zosta ł zabran y alb o w domu ogrodn ika w ka żdym razie w 1 z tyc h miejsc mieszkała ju ż by ła starszą panią nie chciała stamt ąd odej ść mieszka w 1 pokoiku mia ła tam troch ę zdj ęć trochę pami ątek po prost u wytworzy ła szko ła, al e podobno pięćdziesiątym sz óstym rok u była uprzejm a się zawali ć szko ła taka informacja o tym n ie dlatego now ą zimn ą znamy h istorii, by podobn e program y zapisów szczeg ólnie w łaśnie teg o wczesneg o PRL - u, al e w przypadku teg o typ u dziennik ów jak Konarski mam y te ż dost ęp do pewneg o rodzaj u innych bardz iej po średnio przekazywanyc h informacji i o ile tera z w ostatn ich latac h trw a przywracan ie narracj i kobiet generaln ie rzecz bior ąc przekazac h h istorycznych próba przywracan ia g łosu kobiet, który by ł nominowany przez lata przez tyc h, którzy mieli dost ęp do kron ik do arch iwizowania do formalnej edukacji, czyl i przez m ężczyzn tak tera z mo żemy próbować t o się dz ieje już nie tylko od k ilku la t mo żemy próbować poprze z t ą jedyn ą w ówczas dost ępną narrację no bo kt o jak nie z iemianie cz y magnater ia generaln ie bior ąc inteligencja osoby z dost ępem do edukacj i mogl i przechowywać archiwizowa ć się z wsp ółczesną sob ie rzeczywistość n o w łaśnie oni, ale c o tak naprawdę pojaw ia się w zap isach Konarski je śli chodz i o ludzi, kt órzy nie mogl i po sob ie zostawi ć zapisu je śli chodz i o tyc h, kt órzy przychodz ili do dworu kt órzy, kt órym Konarska pomagała o d tyc h, którzy pobierali lekcj e h istorii czy francusk iego o tyc h dorosłych te ż chłopu nie tylk o dzieci, al e te ż doros łych chłopów wiedząc o ty m, że on i w zasadzie n ie mogli nie mog ą teraz sami dl a siebie opowiada swe j historii no t e kontakt y na pewn o robi intensywniej właśnie w momenc ie Dona został tą ziemian z prawdziwego zdarzen ia żona Maksymiliana Koperskiego i faktycznie t o jes t taka t o je j dojrza łość Obywatelska przyjemność tak pan i powiedzia ła on a rzeczywi ście pewnie ro śnie, a poz a tym też więcej dz ieje tak naprawd ę na świecie ta k w momencie zwłaszcza, gdy wybuch a p ierwsza wojna i te kontakt y s ą dosyć intensywne i widać te ż taki myślę, że t o dosy ć wyjątkowe jako ś tak koło wra żliwość n a na t e tematy trochę czasam i te ż podszytą r óżnymi obawami, bo w pewny m momenc ie też notuje co ś w rodzaj u tak im, że on i są oni maj ą dobre kontakty z ch łopami, al e kto, kto to w iecie jak ta wojna panie bardz o, bo n ie w iadomo czy lepiej z dwore m be z dworu Acta czy on i się tuta j n ie zbuntują, że takie tak i gdzie ś ta m musia ł na trudne streścić, dlateg o że ta m różne fragmenty teg o Dziennika są podszyt e takim rodzaje m bezradności mo żna powiedzie ć, zw łaszcza wtedy, kiedy ona opisuje to co się dz ieje t o 900 piątym rok u zam iast rewolucję stron a przeżywa przecie ż potem zawsz e woln a zaczyn a jak się zaczyna ko ść Polska niepodległa, b y tak i właściwie 2 najważniejsze moment y 900 piąty 900 osiemnasty, k iedy ona słyszy wyra źnie tekst y na wiecach, a t o w Resursie Obywatelskiej, a t o gdzie ś tam, że ju ż gotowy trzeba sur gotowych, czyl i w łaśnie ziemian trzeba wzi ąć alb o na ko ńcu 900 osiemnasty ro k, k iedy s łyszy na tak im dużym w iecu, że idzie nawe t kr ew i Pożoga mówi t o jaki ś Persowie, kt óry przyjechał z Warszawy na d musia ł by ć dramatyczn a sytuacja dl a osoby, które cały w łaśnie swoj e życie jako ś zaj ęta by ła te ż innymi rob ieniem czego ś n a rzecz innych do tego jeszcz e dodajmy, że z dz isiejszej perspektyw y perspektyw y lot u ptak a na mapę historyczną wczesną widzimy do czeg o zmierza c o si ę dzieje co w dany m reg ionie Polski wówczas wrza ło mam y tylko wyc inkowej w idzenie rzeczywistości ówczesne źródła informacji te ż by ły bardzo niepewne n o nie mogła sob ie regulować co ta m na 1 demonstracji czy drugi siedzia ł, jak iego rodzaju organizacji powstaj e wymagaj ą bywa ł w związku z ty m on i wszystko wiedzieliśmy, że to jes t dowiedzieli się dzień, bo c o chwila te ż on a sam a popada w ątpliwości, że to nie w iadomo, że pot, ale ma pewn e rzeczy podobno tak jest to człowiek, który też rzuci ć urok, al e na pewne rzeczy by ło oczywiste, dlatego że je j m ąż by ł prezesem związku ziemian by ł jakimś szefe m rady, b y tak iej koleg ialne był gotowy będzie włączone do ca ły czas je żdżą jedna k tak oni wiedzą c o się dzieje t o jest t o jest niezwyk łe zarazem ona w łaśnie tuta j tak ma tak ą perspektywę pewnie t o w łaśnie kobieca perspektywa w tamtyc h czasac h, czyli jes t w tym dom u jest mi utkwi ł mi fragmenty nap isze, że przyszl i ch łopów gdzie ś wy łapali i przysz ły bab y p łakać do mnie jak ich mia ł się pokrywa prezentam i babami, bo c o miałem zrobi ć i tak w idocznymi taką bezradność, ale te ż te toczon e w kontakc ie z t ą stąd nasza była ona ta m siedzi i to ona ma tych wojska ta m gdzie ś pod swo im dworze dworzec folwark i po folwark u tak nakarmić gdzieś umieścić tak dalej n ie jeste m że, aby otrzyma ć wszystkie gol e jes t dow ódcą 25 oficerami rosyjskimi wytrzyma ć przy stol e oni żądają komplement ów 1 z n ich nagle sprowadza z Moskwy tor t, bo bardzo się podob a przecie ż ta ca ła historia te n Dwór t o wszystko al e zanim przysz ło tych 25 rosyjskich 6 było nie w iem paru kozaków pote m było kilkudziesięciu kozaków potem byl i Prusacy potem byl i Austriacy wszysc y oficerowie oczywiście instalowali si ę we dworz e natom iast żołnierze instalowali się folwark uważnie w tej rz ąd w czołówce chyb a gorzeln i nawe t ochronk ę zn iszczyli, wi ęc on a z 1 strony mia ł tak ą niby taką s łodką s łodko kobiecą perspektywę sk ładzie, ale przecie ż z tą gr ą z tym i Gromada żołnierzy, którzy tam się przytaczali ona jakby by ła w samy m środku świata tak naprawdę tak t o jes t taki taniec na c ienkim lodz ie, żeby pozosta ć dyplomatycznych stosunkach znaleźć sami po t o, żeby ochroni ć Dwór ochroni ć ludz i jednocześnie jako ś racjonalnie przetrwa ć ten trudn y moment, ty m bardz iej że w łaściwie je j losy nadwoz ie w czas ie pierwszej wojn y światowej generalnie w czas ie te j ca łej zaw ieruchy tego akura t ćwierćwiecza mo żna opisa ć jak o stosunkowo łagodny m imo teg o co dz isiaj c o tera z powiedzia łyśmy, bo ona zauwa ża te ż, że h istoria wokół niej jest du żo bardz iej brutaln a wobec innego więźnia wobec zimy, ale te ż wobe c innych obywatel i Polski w 1914 roku notuj e tak okropn e rzeczy przechodzimy Kozacy ciągle s ą 1 wyjechał, ale drug i s iedzi m ieszka u nas m ęczą straszn ie Żydów 1 biedną star ą Żydówkę Witkowo znac ie wsi skatowal i na okropn ie za to, że n ie chcia łem dać pieniędzy poprzecina ł jej r ęce szablam i du żo Żydów zb ili uwięzili t o tak ie przygnębiające ja k ta Tłuszcza tak zaprawy do mordowan ia to c o będzie, gdy imi ę Żydów zabrakn ie i w idzimy tuta j żona interesuje si ę ludźmi, z kt órymi łączą j ą nawet może wiedzieć interesu cz y koneksj e dworu, bo t o żona łączoną w jakimś sens ie, al e jakimś n o przecież Pachciarz to by ła osoba jedna k wa żniejsze informator informator Agrosu przecie ż te n, kto handlował n ie w iem n ic mi kt o sprzedawał t o naprawdę by ły fantastyczn e źródło informacji t o na, toteż naprawdę by ł tak że ka żdy Dwór miał swojego i chcia ł, że takiego cz łowieka zwi ązanego z handlem po prostu n o tak tera z, śledząc nowy system prawn y rujnuj e taką zaciśniętą p ętlę nasze j n iestety do żyję czasów, kiedy kiedy, k iedy je j grup a spo łeczna b ędzie bezpo średnio tym bezpo średnią ofiarą atak u tak b ędzie poddan a eksterminacji na razie patrz y na t o jak Żydzi s ą katowani zauwa ża to c o w tamtych czasach n ie jes t tak specjaln ie oczywiste jedna k Żydzi bywal i traktowan i troch ę ludzie z innego świata innej kategorii maj ą swoj e problem y można n imi pohandlowa ć porozmawia ć pożartować, al e tutaj znalaz ła na n ich miejsce n ie tylko na te b iedne chłopskie dz ieci wokół dwor u si ę trochę z tym zgadza m, bo to było także pani m ówi troch ę pohandlowa ć tak naprawd ę handel to by ło straszl iwie ważna rzecz przecie ż na litość boską jak się mia ło wielki las chciało się na tyle si ę zarobi ć prawd a to trzeb a mieć pośredników, a on i byl i cudownymi pośrednika mieli si ę po prost u na uznali t o znaczy pewnie jest taka wersj a, że on i straszl iwie wykorzystywali i jak ka żdy po średnik hurtownik natom iast t o po prost u był mo im zdaniem bardzo ważny elemen t całego ka żda sieć wzajemnych na łączeniach tuta j też zresztą c iekawie mo żna prześledzić czegoś na łożyć na sie ć maj ątków z iemskich ówczesnej Polsce sie ć relacji towarzysk ich rodzinnych, bo to by ła osobna osobn a mapa Polska się zreszt ą troszkę zastępuje te kontakt y tak ie n p . dost ęp do pracy świeżej dowodu poczt y, kt óry nagl e jest jako ś ta m naruszon e trafiaj ą Gazeta często z opóźnieniami ca ły cza s w łaśnie podobno ju ż Łuck wzięta ale, a potem się okazuje, że jeszcze nie albo ile razy wra k wydana i t o, że ktoś przejeżdża prze z maj ątek czy odwiedzać przeje żdża dziś jad ąc na tylk o wzmacn ia zacie śnia więzi to was z ważny, al e musi takie wysokie, że ma plac ówkę rok las ów bez no i tera z tak obserwujemy dok ładnie w szczeg ółach jak funkcjonuj e jak funkcjonuj e Dwór jako instytucja troch ę instytucja władzy, al e te ż instytucja kultur y instytucja edukacj i instytucja op ieki spo łecznej i w iemy już, że w pewny m momenc ie Konarska b ędzie obserwowa ła Zmierzch instytucji dworu i b ędzie bra ła udzia ł będzie przedm iotem atak u na polskie ziemiaństwo na inteligencj ę na eksterminacj ę jej dzienniki, kt óre kończą si ę w 1920 roku, al e wiemy, że żyła jeszcz e niemal 30 lat po tym c o wiemy o ty m w jaki spos ób ona przeżyła t e ostatnie lat a jak on a rozumia ła interpretowa ła, bo w łaśnie Klukowski mój ulubiony bohate r te j serii notował pierwsze lat a po wojn ie jako sz ósty ro k wojny si ódmy ro k wojny ósmy ro k wojn y o npo prostu traktował jak o dalszą dalsz ą walk ę dalsz ą okupację aż si ę podda ł a ż jego, b y zgin ął za za pracę w podz iemiu dla podziemia Tylkowski te ż dl a podz iemia d ługie lat a pracował kultywując ca ły cza s idea ły socjal istyczne jak tuta j Konarska widziała on a rozumiała c o si ę dz ieje, kiedy by ła starszą pani ą mia ła wnuk i jes t zdjęcie piękne wydawa łoby si ę dosy ć spokojna pogodn a starsza pani jak o rozumiał c o się co si ę właściwie stało si ę nudne gigantyczna przew idziana na na jej oczac h, al e musia ły po prostu by ły tak Kukiz wym iar traged ii naprawdę traged ii, dlatego że wszystk o tracili to co w iemy tak naprawd ę oni to w iemy o d jej kuzynk i Teresy i to dobrze, że pan i w og óle zapytała o to c o pani, o c o pan i zapyta ła, bo można dzi ęki tem u właśnie przypomnieć te ż Teresa zara z opowiem o tym c o się dzia ło ja min ę, al e Teresa kuzynk a, kt óra przepisa ła 700 stron dzienników t o jes t po prost u wcześniej mam y tutaj wstępie to nam je j wsty d dl a pewności pe łni kobieta, która Teresa o tyl e wa żne, że on a by ła z Janiną starszą ju ż w AK po prostu by ły AK był by ły tak kob ieca cz ęść kobiety z iemianki zajmowa ł się g łównie w ramac h te j kobiecej cz ęści, jaka szkolen iami piel ęgniarskim, ale n ie tylk o, ale n ie tylko skar b, wi ęc to w iemy na pewn o, że Janina by ła AK prowadzi ła plac ówkę, a kostk ą tym 1 pokoiku, w kt órym pozwol ili Niemcy mieszka ć po zaj ęciu dworu c o się dzia ło później prawd ę m ówiąc n iewiele w iemy w iemy natomiast tak ą rzecz jednak 1 z jej c órek o d 1 i c órka Krystyna Krystyna Konarska Łosiowa wysz ła za za łożę z Zamojszczyzny była tak ą osob ą bardzo związany prze z ca łe lat a więzi z e środowiskiem wi ęzi by ła bardzo zaprzyja źniona z Tadeuszem Mazowieckim pisała wiersze je j chyb a ostatni tomik wierszy t o jest ma tytu ł taka tak ie wielkie zm ęczenie je śli dobrz e pami ętam bardz o pi ękna bardzo m ądra i tak a z wielk ą klas ą kob ieta t o zostało, jakb y po Janinie poza tym, że został jeszcz e się wnuk i tak dale j tak dale j, al e w łaściwie niewiele wi ęcej wiem, że si ę dowie DCT zap iski na dwudz iestym rok u kończą tak jak on e są do tego dwudziestego roku chce dosta ć ga z ta m momentami 2 rzeczy wi ęcej dz ieje s ą pewn e przerw y w tej Ania mia ła n iedosyt, dlaczego n ie jest op isany w Wiśle lub rzeczywiście myślę, że wtedy też zajmuj e życiem, a n ie zapisywanie i te n okres pierwszej wojny jes t szcz ęśliwy jeszcze taki momen t, kiedy ma warunk i, żeby notować na bie żąco to c o się wok ół n iej dzieje i tak zjemy t o co ona notuje dl a kogo notuj e dl a potomnych dl a siebie moim zdaniem dl a siebie moim zdaniem to jest dl a s iebie i te ż chyba ona rob i co ś tak iego c o cz ęsto się dzieje te ż środowisko karty, bo ja się teg o sam też o d Zbyszka właściwie bluzy nauczy ła się, czyli 3 karty, że jak się zap isuje si ę zaczyn a rozumieć to n ieprawdopodobne ja t o ostatn io zacz ąć now o kultywowa ć widziała działa zlec a t o niezwykłe, ale to też za radą stareg o profesora, bo ma naszy m kiedy ś przyjaźniła i on m ówił, że zawsz e wstaje rano to, żeby n ie w iem co zapisuje parę zda ń w komputerz e czy tak ą jeszcze bardz o świeżą g łową po ro śnie, a ja zacz ęto robić tera z to rzeczywiście działają cz y t o si ę samo zaczyn a pisać być mo że Janina robiła tak sam o jak zaczynała zapisywać być mo że co ś więcej rozumia ła z tego świata t o rezolutna n o całkiem sporą cz ęść to pozwala jak ąś krytyk ę tego co się wok ół n iedziel mo żna relację emocjonalną c a ja k na ówczesne czas y wymaga ło pewnego przekroczen ia konwenans ów, a na taką jego krytyk a tej, jakby wychodzen ia troszeczk ę poza sfer ę, w której je sami to s ą t e w ątki emancypacyjn e n iekoniecznie rozum iane jako feministyczna jak o w łaśnie tak ie podmiotowi aniżeli ona oszuka ła s iebie po swojem u w ramac h tyc h warunkach jak donoszą, że dotyczy tak że nie jedynaczką, chocia ż brak wychowania uruchomione ma by ć podporządkowana i to t o też będą ostr a krytyka, a te ż wojewoda przez żadną zgrabn e okre ślenie p isze o ty m, że p isze o tym, że jes t rozpieszczany jedynaczką, a w następnym zdan iu, że właściwie to jes t nawet troch ę przyjemnych będą oczywi ście tak przyjemn e cia ła drodz y państwo mam y dl a pa ństwa egzemplarz e dziennik ów, które dz isiaj m ówimy Konarska Dwór na wulkan ie dziennik ziemianki z prze łomu epo k 18951920 od wydawn ictwa o środka karta pros imy o maile na adres dl a was małpa t o kropk ę FM dl a was ma łpa to kropkę ta m, a już bardz o dzi ękuję za rozmowę naszymi go śćmi w te j cz ęści wieczoru by ły Anna Richter redaktork a o środka karta i tomu, w kt órym rozmawia łyśmy dzi ękuję bardzo dzi ękuję i Anna um ieszczane publicystka autork a cyklu powracanie ziemian dzi ękuję bardzo dzi ękuję zapraszam y Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA