REKLAMA

Kamil Sipowicz o książce Kory "Miłość zaczyna się od miłości"

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-15 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
36:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
piątkowy wieczór Radia TOK FM prz y mikrofonie Hanna Zielińska w te j cz ęści program u naszym gościem jes t Kamil Sipowicz dobry wiecz ór dobr y wiecz ór znan y pa ństwu doskonale f ilozof p isarz poet a artyst a dziennikarz no i tera z chyba mo żna powiedzieć depozytar iusz Dariusz tak dz isiaj g łównie w roli depozytariusz uwa ża tak dziedzictwa kolory i dz iedzictwa kulturoweg o troch ę naszeg o wsp ólnego troch ę pana osob istego bardz o prywatnego ten jak to jest pełnić Rozwiń » t ę rolę depozytar iusza osob y, kt óra decyduj e c o pokazać co ocali ć tylko dl a s iebie co nale ży do kultur y co nale ży do spo łeczeństwa, a co jedna k jes t bardz o prywatn e osob iste i do i w jakim ś sensie uznania zgod y lu b niezgod ę autorki kor y do pokazan ia światu no n ie wiem cz y tuta j w tym wypadk u te ksi ążki, które m ówimy miały zaczyna się o d mi łości ta gran ica jest przeprowadzona w łaściwie t u jes t wszystko s ą te ż bardz o osob iste kor y przemy ślenia wyznania to w łaściwy był taki klucz, że ja jako depozytar iusz zdecydowa łem si ę pokazać po prostu notatki kor y, kt óre robią odręcznie przez t e ostatnie lat a swojeg o życia i wydawa ło mi si ę na tyle pi ękne warto ściowe i tak ie, kt óre zainteresuj ą Czytelników fan ów, że chcia łam pokaza ć si ę też kor y tak iej powiedzia łbym intymnej, al e te ż poetyck iej metaf izycznej strony te ż mamy tuta j n ieco tak iego warsztatowego zaplecza uchwycon y jes t momentam i proces tw órczy kor y mam y tuta j zeszy t po zeszyc ie przedrukowan e inspiracje cytat y wnioski teksty własne kor y i jes t najwięcej można powiedzieć tak ie osob iste Silva reru m kor y Rozmaitości różności dla n ich wa żne dl a rozwoj u intelektualnego dokładnie tak jes t tak nawet kompozytorz y, kt órych razem s łuchaliśmy i cytat y z p isarzy, kt órych czyta ła Pisarek przed e wszystk im i prac a nad tekste m na d piosenką, al e te ż na jakie ś nawe t komentarze pol ityczne się zdarzają c o pa n bardzo rzadk o, ale zdarz a si ę krytyk a kościoła ta zdarzają si ę jakie ś odn iesienia do cec h w ładzy uniwersalnych zdarzaj ą si ę komentarz e dotyczące r óżnych zjaw isk gdzie ś dalek o na świecie dyskryminacji p łciowej w Indiach czy gdziekolwiek jes t tutaj nawet rzeczywi ście odrobina publ icystyki konstrukcj a ksi ążki ciekawa mam y stronę lew ą środek nie ma prawe j albo czytam medycy z po lewe j stronie to są w łaśnie t e inspiracje cytat y wnioski odn iesienia do l iteratury mam y teksty w łasne one s ą na środkach na prawy m marg inesie jest przestrze ń do refleksji w og óle na wszystkich tekstac h s ą b łyski światła tam tak n ie mogli śmy kory czytać to jes t świetny zab ieg białe plamy bia łą plamą wygl ąda przyznam, że ja za p ierwszym razem jak t o zobaczy łam zacz ęłam rusza ć książką s ądzę, że rzeczywi ście jakiś odby ły reklam lekko się wyla ła nie taka n ie pozwal a mi odczyta ć jakiego ś s łowa, a ponieważ jes t t o pap ier kredow y tak i połyskliwe poważny jes t t o papier no to sędzia może ksi ążka wygl ąda bardz o bali nabo żnie, al e podzielam, że pominę alb o jak brewiarz alb o wr ęcz Biblie ci ężka jest ma jeszcz e maszerowa ł m inimalistyczna m inimalistyczna godn a godna tak a postawa wydawc a si ę postara ł w tym wypadku Goraj te ż wybran y przez e mn ie graf ik Kuba Barbaro te ż zrobił wykona ł świetną robot ę Tomek Michałowski, który wskaza ł bra ł rozszyfrowa ł i opatrzy ł przypisami przep isy są bardzo rozbudowane one są niezwykle c iekawe, bo niekt óre z tyc h tekst ów nabieraj ą zupe łnie innego kontekst u szerszeg o znaczen ia w momenc ie, k iedy czytam y przepisy przepisy t o jest osobna autonomiczna cz ęść te j książki bardz o ważna bardzo bardzo istotna i widać du żo dużo prac y badawczej, kt óra racze j ta jest Tomek Tomasz Michałowski mówi nas z przyjaciel poznał kor ę ro k przed śmiercią przeprowadzi ł z nią bardz o d ługą rozmowę, którą by ć mo że kiedy ś opubl ikujemy i t e zeszyty nap is moje ręce p óźniej mu przekazałem j ą do n iego zaufanie wydają si ę, że wykona ł dobr ą robotę no i tera z pytan ie jak czyta ć tak ą ksi ążkę, kt óra z 1 strony jes t po prost u tomem poezj i w pe łnym teg o s łowa znaczen iu z drugiej stron y jest zb iorem dosy ć n iewinnych notatek jak sob ie zaznaczyłam ze zdumieniem, że zosta ło r ównież drukowane oraz opisać c o znacz y internalizacji szansy t o ju ż przesad a, żeby n o zapisała sobie co t o znaczy internalizacji, bo potrzebowa ła zapami ętać, al e że na pokazujem y, że by ł autor dydaktyki jem u uczy ła się ca ły cza s do ko ńca i tote ż jaka ś wskaz ówka dl a ludz i, którzy czytali ktoś czego ś nie wiedzą, żeby n ie wstydzi ć, żeby szukać n ie wszystk o mus imy zna ć i należy się kszta łcić do ko ńca życia poznawa ć nowe słówka ja te ż nadal poznaję du żo nowyc h słówek w j ęzyku polskim Poznajmy notujem y uczmy się, a teraz, a tera z jak te n brew iarz czytac ie, kiedy przegl ądam t ę ksi ążkę fragmentami czy na m lew a prawa środek t u można rzeczywi ście wiedząc, że t o r óżnych zeszyt ów pochodzi z r óżnych lat czyta ć w dowolne j kolejno ści przypomnia ł sobie s łowa Kiry Gałczyński, która wiele lat tem u w tym studiu, odpowiadaj ąc na moj e pytan ie po co dzisiaj t o jest właściwie czyta ć j ą dawkowa ć zdumia ła mnie konkretną powiedzia ł s ędzia prosz ę pani w ieczorem do sn u w łóżku 2 wiersze dz iennie bardz o konkretna recepta t o pan, więc ja si ę pyta m jak czyta ć t ę ksi ążkę, która jak czytam r ównież jest kontemplacja czyta m na chybi ł trafi ł na chybi ł trawa, czyli n ie po kole i Macieja proponował mu si ę, kt óre na taką chybi ł trafi ł także zainteresowa ć, a p óźniej ktoś głębiej t o wejdz ie czyta ć linearnie ja by m też polec a cza s do ko ńca 2 na początku cz y wst ęp autorstw a pana i w łaśnie tak ie, że aktorsk ie pos łowie t łumaczące konstrukcj i książki zamysł pan i polec a pos łowie na początku tak, a ja zawsze trolli n o zawsze zaczynam t o jest pomysł, któremu po t o, bardz o bardz o u łatwia rozum ienie te j książki no ale tera z jeszcze jedno pytan ie moj a tak a drobn a b ól Versace ja Otóż jeste m nieco gorsz ą tytułami rozdziałów w te j książce infantylizm żyjącym autorka by ć może się tytu ły rozdzia łów to zeszy t w kwiaty biały z s ieci w glinie ze sk órzanej oprawie czarny zeszy t el n o tak wygl ądały t e zeszyt y a dlaczego c o się nazyw a rękopisy, dlaczego t o nie nazwa ł to m w ierszy tylko po prostu jaki ś taki w łaśnie w kwiatki był n o bo t e zeszyty też by ły wa żne jak wygl ądały Kora jako przedm iot jako przynęty Kora zwraca uwag ę na pi ękne przedmioty kocha ła pi ękne przedmioty zaszczyty kocha ła szczeg ólnie, bo właściwie prac a polegała przede wszystk im opr ócz śpiewania, al e na p isaniu tekst ów na je j tekst y przetrwały chyb a próbę czas u i ma m nadzieję, że jeszcz e długo będą s łuchane przez ludz i na IAA jak się mami ł jak się ma interesujące ze cz y to się jeszcz e przyjemn iej w n im pisze, al e rozmaw iamy z pełną odpowiedzialno ścią na serio powiedzie ć z drugiej strony, że jes t t o tom wierszy szczeg ólnie maj ąc na uwadz e, że no 1 w tek ście, że całkiem n iedawno Bob Dylan dosta ł Nobla l iterackiego za tekst y piosenek śmieszne n iestety n ie przyznaj ą tak, al e chodzi o t o, że ma m wra żenie, że troch ę jest ryzyko powa żnego potraktowan ia tyc h tekstów a, że to s ą takie w łaśnie notatk i zapisy to sobie Kora tam zanotowała c o tak, ale Dylan też m a w tyc h książkach są jeg o zap isy l isty przemyślenia u na s wysz ły ja mam 1 tom tyc h jes t Dylana do Rosberga z l isty i no n ie jes t zaplanowan y tom ik poetycki an i zbiór t o tomików poetyckich tylko t o jes t pokazanie tra s normalnie świadoma formy świadomości warszta t osob y, kt óra pracuje ze s łowem językiem si ę wzmag a przekreśla zastanaw ia się n o ta k tak jes t dużo ludz i chcia ło poznać mam tak ą nadzieję, że chcia łby poznać się przy wej ściach spos ób Kora pracowała to ta ksi ążka pokazuje jak pracowa ła to n ie tak ie proste t o niema także usiad ła napisa ła teks t, kt óry później ona usta ła, ale potem skre śliła m y w idzimy co krwawiła be z czego zrezygnowanie czasem jedn o słowa nagle, al e wersy jedna k druga ksi ążka była w Polsce szczerz e mówiąc w te j chw ili zadam pytanie t o jest bardz o c iekawe szczególnie rzeczywi ście dl a wnikliwych fan ów tw órczości korek je j tekstów czytam y w pan a wst ępie tak je j tekstac h czytaj ąc uważnie zeszyt y mo żemy prześledzić jak Kora pracowa ła na d p iosenkami jak tworzy ła nowe wersj e jak określała uzupełniała walczy ła fraz y ryt m śledzimy jak powstały utwory zaśpiewane prze z ni ą na płytach znak i szczególne i ping pon g oraz kilka wydanyc h jak o Simple i potem p isze pan dale j o genez ie te j ksi ążki cz y tu rzeczywi ście można prze śledzić genez ę konkretnyc h utworów tu rzeczywiście znajduj ą si ę właśnie takie ja k ta k tak oczywi ście w wzor y zm ienione wersj e Ano nawet najsłynniejszy utw ór Corei ma nam Kochamcię kochan ie tak moje to jes t jego p ierwsza wersj a w liście, a razem żyją około 180 wyjątkowo n ie by ła w tyc h zeszytach tylk o w li ście, jaki Koran obsad y swej s iostry Hani ta m by ły 3 teksty p ierwotna wersja kocha m cię kochan ie moje elekto r Spiró kontr a Zara trzeci tekstury go n ie śpiewała i widać jak ten p ierwsza wersja kocham cię kochanie moj e r óżni si ę o d te j wersji f inalnej jeste ś tak i jak gdyb y wyj ątek w tej ksi ążce, że nie tylk o zeszyty, ale również inne źródła korespondencję no i tera z wracam y d o do tego ciężaru, jak i na barkach ma depozytariusz kultur y cz y dorobk u kultury konkretnego tw órcy jak sob ie, k iedy śledziłam skre ślenia poprawki i też myślał o te j wystawie zdjęć kor y, gdz ie został zaprezentowan y te portret y, kt óre ona odrzuciła je śli chodzi o publikacje n o jak t o się ustosunkować przecie ż m y uwielbiamy tak ie h istorie jak w łaśnie warszta t odrzucone wersj ę odrzucone zdj ęcia m y uwielbiamy n iedyskrecje uw ielbiamy czyta ć korespondencję po śmiertną, kt óra by ła prywatna, a teraz staje si ę w łaśnie dorobk iem kulturowym n o al e jedna k z jakich ś powodów kurato r skre śliła ten teks t pokazała gotow y w innej formie czy to w og óle są dzi ś dylematy cz y tuta j pan sta ł przed kim ś dylemat n ie stanie n ie stałem przed żadnym dylemate m b o t e tekst y takie nawe t skreślone no on e s ą te ż mają swój walor t o n ie s ą jakie ś powa żne b łędy byki czy cz y po prostu Kora bardz o na wagę ciała związany z dzia łań tak wysoka p iosenka szewskim mus i posiada ć ryt m i Kora dl a kory to by ł bardzo ważny n ie tylk o n ie tylko n ie tylk o poezja, al e po etap y poezja śpiewana, ale n ie znosiła poezj i śpiewanej, ale ona n ie n ieba poetką pisał wierszy pisa ł piosenki Little pili od da łoby si ę to także, b y mówimy tuta j, że pisała wiersza na użytek no to był teks t lipca 2 chodziło to miał być za śpiewane w duec ie z muzyk ą Harry w ie pani przecie ż tak naprawd ę jak spojrzym y na genez ę poezj i prze z poezja na początku śpiewana to by ły pieśni na 1 bardzo drugim przecież bardzo Homer Rytra i tego to wszystk o, bo śpiewanej tak powsta ł poezj a dopiero w takim proces ie poziom degeneracji t o si ę przekszta łciło w poezję pisan ą la t postmodernizm Entropia w drogi tw órczości rozwa ży ona jes t powiedzia łbym taką poetk ą pierwotn ą skupiaj ą wierszy żywiła musiałby mus i by ć zaśpiewany tak jes t pisze pa n we wst ępie do ksi ążki r ównież c iekawie o procesie tw órczym kory on a potrzebowa ła od osob y m ienia on a potrzebowała spokoju on a na d tym i zeszytam i dopuszcza ła co najwy żej Ramony, żeby ewentualnie domaga ła si ę jakiegoś spacerk u, al e tak naprawd ę potrzebowa ła swojeg o skupienia, czeg o jeszcz e możemy dowiedzieć si ę o d pana o o ty m, proces ie, kiedy powstawały tekst y te s łowa te notatki t e zapisy jak on a tworzy ła w jak im tryb ie w jakim rytmie cz y to by ł jaki ś potrzebn e do teg o rytuału cz y specjalne m iejsce cz y lubiła pracowa ć w okre ślonych godzinach no Kora lubi wstawa ć bardz o ran o przed sąd słońca wted y miała cza s na przemy ślenia i też napisanie im takie p ierwotne pomysły t o trzeb a rodzi ły ran o natom iast jak t o jes t j e Tomasz taką zdradzić tajemn ice sh ow biznesu również Timesa życie z czasami p isanych pod przymusem, bo myśmy m ówili jak o producen t mówiłem n o trzeb a nagrać p łytę i mus isz napisa ć teksty i chorobach i robot y czasami konan ie wiedziała n ie mia ła żadnych pomysłów nie wiedzia ła c o robi ć inspirowa ła si ę jak je j pod odpowiadałem, jak ą przynosi ły du żo dużo poezj i, żeby żeby, żeby zainspirowa ła si ę czytaj ąc poezj ę, a te ż szukałem, żeby kto ś może dl a n iej napisał o i co n ie było łatwe jak się okazuje alianci wcal e n ie n iekoniecznie s ą dobrymi tekściarza nie s ą dobry m tekściarzem przed e wszystkim zdanie zdają sobie sprawę, że to mus i być za śpiewane, więc oni ju ż s ą w łaśnie po ty m, rozpadz ie utwór tak mówił te ż troch ę dotycz y mn ie, ponieważ ja Kora śpiewała moj e tekst y i chcia ła śpiewać, ale też musia ł zmienić, żeby si ę nadawa ły do śpiewania, żeby j e zrealizowa ć i on e powierzchnię pierwotnie temu tekst y by ły takie Kostro Patti powiedzia łbym on e tak u j e urodzi ła uwa żała, że mogła je zaśpiewać natom iast gd y ona sam a pisa ła t o z góry wyrazu o d razu wiedzia ła, a priori, że mamy za śpiewane, wi ęc te n proce s tworzen ia Unii inaczej przebiega natom iast mogę zdradzi ć czy kilku znanyc h poet ów bo aby obracam obracam się ty m środowisku poet ów polskich przysłała swoj e teksty dobryc h poet ów bardzo dobryc h patogen y wymienia ł nazwiska nazwy ich zdrowia ju ż zagram y tak jak, ale i nap isano może wiersze s ą fajne niestety, ale teg o się n ie d a za śpiewać na Atom ma być zaśpiewana n o właśnie n o a tera z bardzo c iekawa kwest ia z przyjemnością przeczytałem taki nap ęd x do tej ksi ążki dodatek mo że następnym wydan iu l ista lektu r kory, bo i we wst ępie pan wspom ina tuta j pan powiedział, że Kora miała sw e inspiracje co mo żemy powiedzie ć o wa żnych dl a kor y twórcach poetac h p isarzach c o do n iej przemawiało czy t o by ła bardz iej tematyka atmosfera cz y bardziej czasy, z kt órych pochodzi tw órca cz y konkretn e nazw iska wszystko razem wszystk o razem, ponieważ on a od dzieci ństwa czytała na s w dom u dziecka czyta ła pod kołdrą świecąc z zapa łkami u n ie miał latarki no tak mia ła z teg o powod u k łopoty, więc wraca ła do lektur y m łodości i ona j e, a później chodził do l iceum to z e swoją trzecią Konga j ą by ły takie znienawidzone cz ęsto przez nauczyc ielki bez serwis Arki, al e wszystk o czyta ły, wi ęc on e czyta ły nawet ważkie jak wiadomo nie ma n ic gorszeg o dl a nauczyciela ni ż prze z uczonych dziecka, które wyprzedz a pro 2 dziewczyny si ę tam chwali ły Iwaszkiewicza czyta ła na chwileczk ę no no właśnie t e wspania łe p isarzem opow iadania natom iast później później w tym ostatnim okresie jako ma m ogromn ą ilość ksi ążek i na cza s osobie prosiła, żebym ja dla n iej kup i kupowały ksi ążki te książki, kt óre ona chcia ła czytała, al e też, której kupowa łem je j po d odpowiada łem je j, wi ęc noc tuta j w tyc h w tej ksi ążce w te j książce są wym ieniani są pisarze no n o jes t np. wymieniony filozof Spinozy t o nie zaskoczy ło pisze pan o tym, że Espinoza był ulub ionym f ilozofem kory nie ma m tu zatrzym a, a więc ju ż w iele w łaśnie, bo n o cóż tak się staw iam c óż Kora mog ła ustaną noc spać coś tam mog ła zapa ść zara z skorygujemy t o jes t chor a dotar ła do z Pino Ozzy poprze z świetną ksi ążkę rozmowa z e Spinozy macedo ńskiego p isarza Gorce Milewskiego proce s Milewski i naprawdę to jest książka, kt óra w cudown y sposób opisuje si ę fantastyczny m wspaniała filozofia Spinozy, poniewa ż w og óle uważam, że Kora była pandy East co m, a nie pan tajsk ą filozofka, że naczytał się spina jest tak a, że n o, bo on a kochała ona czuła t ę ide ę tak też, b y zaatakowała uwa żała, że jeżeli jest jaki ś Bóg potem przy tym Bogiem jest wszystk o jest przyrod a wierzę tak kwiaty t o jest to za wjaz d lu b potępiane wykluczany za 2 lata zdrowie ludzk ie pieniądze jak o Żyd wywodzący si ę, że z teg o środowiska Maron takt Żydów przed sztu k, kt órzy zostal i wypędzeni z Hiszpanii do Niderlandów porzucili swoj e rel igijne oczywiście pa n jes t dl a Żydów produkcyjnych Note jest t u jes t czym ś wstr ętnym jeg o wyrzucon o z gm iny natom iast jego cudown y pan tej z 2 Schleck matematyczn y pan jednak oddalamy masz za metr rocznie pa n jest karta wiele mn ie w te j książce teg o świetnego p isarza macedońskiego jeste śmy za pięknie pokazane j koryt o zafascynowa ła, poniewa ż pow iadano, bo czasowe j atakowal i r óżni ludzie kor ę, że katyńska jes t mówienie, że na katy ńską jeżeli, je żeli wygra z tamtejszeg o wszystko szczeg ólnie je śli pami ętamy stosune k kor y do przyrod y do zwierz ąt t o ro ślinności do świata tak i tak ie holistyczne podej ście generaln ie rzecz bior ąc za takie podejście uważa si ę na dz isiaj powinno powrócić, bo t o jes t jedyn y ratune k, żebyśmy nasz ą matkę, że mnie zatłukli kijami jak w te j chwili rob imy prawd a, wi ęc pa n jest może być dobr ą inspirację t o są asp iracje zdarz y czytajmy sp ina wracam y do sp ina drodz y państwo, a co jeszcz e by ło na li ście lektur chor y c o pa n pami ęta, że wywarło na n ich wrażenie by ć może rozmawiali ście o tym, być może wracała do te j książki by ć może zaznacza si ę ch óralny kocha ła 2 pisarzy Marka Twaina szczeg ólnie jego ksi ążkę tajemn iczy Przybysz jes t ksi ążką d iable dzia ła bardzo uroczy m on a tę ksi ążkę chciała nawet, żeby to by ła lektur a obowi ązkowa w szkol e oraz wp ływ na podr óże Guliwera t o by ł je j ukochan y książki, al e te ż baśniowe zaradcze ba śniowe światy ta nie mo że dosyć konwencjonalny, bo t o klasyk a l iteratury ta k jak konwencjonaln a forma jednak świat bez be z gran ic dla zupe łnie wyobra żone, czyl i ta trójka z win ą za swift nie ma w og óle c iekawe w ogóle życzyłbym wżyciu no to nie, wpadając szukam y dale j, a poezja poezj a cz y Kora lubiła wracać jakiego ś konkretneg o poety alb o m ówiła, że na n ie robi wra żenie poezj a kogo ś mo że jaki ś Polak wreszcie tutaj na te j liście lektu r napojam i Polka n iska mo że t o oczywiście czyta ła Szymborską i śpiewała Szymborską lubiła bardz o Sylvie Plath to też tak a by ła je j moj a lektura m łodości myśmy się d a si ę zachwycal i Sylwię 9 lat zachwycaliśmy si ę polskim poeto m trag icznym Rafałem Voyage cieniem, kt órego załoga n ie zestarzała mo im zdan iem czyta ła poetk i oczywi ście s łynną Emilii dysk i s ą czyta ła czytała te ż nasze podatki o d g ór pod Górniak pokazywa ły mi dosta ć cia łem z poet ów śpiewała kamień SA 1 utwór ma ły cz łowieku Szymborska jako ś powiedzia łem Białoszewskiego tęsknotę bardz o pi ękny Homo erotyk i, który w og óle prawnik chyb a się by ło publikowane, gdz ie żeśmy go znale źli i pami ętam cała przygod a, żeby zdobyć zgod ę że, żeby Kora mogę za śpiewać o d partner a Miłoszewskiego, który nie chciał da ć te j zgod y rada z łożona na plac Dąbrowskiego i odmianie przyjął wyrażenie zgody, a po t o, za jaki ś Marek Jackowski nie ma jaki ś poznał raz no prosz ę ale tym bardziej mn ie kus i chciałabym kiedy ś mo że nawe t osobn ą ksi ążkę z fragmentami tekst ów, kt óre inspirowały kor y z tymi konkretnymi wierszami mog łoby być bardz o ciekawe jak o kolejn a kolejn a edycj a dzieł kory alb o w n iego tylko w tym przypadk u tyc h, kt órzy inspirowali bohatere m głównym ksi ążki miłość zaczyna si ę o d miłości jes t jak pa ństwo domy ślają mi łość jes t bohaterk a g łówna i tera z jak tutaj podej ście do temat u mi łości jak wybra ć teksty wiedząc o ty m, że miłość w nasze j kulturze już o d par u setek lat jes t n ieco obciążona bana łem w literaturze poezj i w tekstach n o jes t tak ie ryzyko cz y to uda ło si ę teg o unikn ąć wydał wydaj ą si ę, że tak, że te t e wiersze pokazuj ą, że to nie jes t taka mi łość izba analizowała, że t o jes t mi łość trudna najcz ęściej Kora p isze o mi łości między kobiet ą mężczyzną i to n ie jest miłosna s ielanka tylko t o jes t drama t traged ia rozstan ia powrot y zdrad y zw ątpienie nawe t niech ęć nawet odraz a na później fascynacj a ekstaz a wszystk ie wszystk ie mo żliwe odc ienie mi łości Kora miała jakąś taką głęboką wiedz ę na tema t miłości ja tak dz isiaj, u żywając f ilozoficznego j ęzyka on a jest specjalistk ą w miłości takie miało si ę też apr ioryczne, bo n ie wszystk o co wtedy on a opisuje warunki to c o by ło jej doświadczenia tak n ie tylko empiryczna mi łość, która też pan i była bardz o ważna, ale te ż tak ie warunk i powstan ia miłości tak ie og ólne jak gdyb y istota mi łości t o cz ęsto t o się przeplataj ą te 2 to jest miłość Centralna ta mi łość empiryczna, u żywając języka Kanta tak i t e fragment y tekst ów w łaściwie też funkcj ę trochę aforyzmy, bo niektóre w łaśnie odn iesienia do tych 2 form miłości on e s ą tak imi zamkniętymi domkni ęte i tezami dom dom w zamkni ętym i aforyzmam i a czeg o m y Czytelnicy dow iadujemy si ę z tej ksi ążki o same j kozie t o jest c iekawe, że pan t e zarzuty wzi ął do r ęki też dopiero po śmierci kor y, bo przez t e wszystkie lat a szanował pa n właśnie t ę prywatno ść proces u twórczego kor y w odosobn ieniu to by ły je j zap iski zeszyty i zajrza ł pa n do n ich dop iero po je j śmierci ta c o ta m jakiś skory pojaw ia si ę, który mo że być interesujący nowy dl a ludz i, kt órzy znal i je j tw órczość s łuchali piosenek zainteresowani s ą jej postać na tak im głównym rysem t o jes t jedna k na jak i jakaś n ieustannie n ieustanna t ęsknota z 1 strony do du żo jest tekstu, kt óre s ą do mn ie osobi ście kierowanej nie zawsze najm ilszym, że po łożne, które pi ękna niektóre tak ie trudn e trudne miał pa n ochotę j e kto ś, kt o ocenzurować efek t będzie dzielnic jes t kierowałem cenzurowa ł Lem, al e mimo, że byli śmy parą 40 lat t o z tyc h wierszy bardz o si ę pojaw i niespełnienie, jakby t o jeszcze nie by ło tam mi łość c i tak a pe łna absolutn a i spełniona, ale t o chyba w ty m rozum ieniu idei platońskiej nie mog ła być po prost u pełna, bo n ie mog ła tak tak nie ma idealnego ko ła na tym patrole tak to jes t mi łość miłości miłość, kt óra się przeplata ca ły cza s tęsknotą, bo skoro jako dz iecko była sierotą pół s ierota wychowywan a w tyc h strasznych m iejscach, wi ęc zawsz e t ęskniła głównie te słowa do matki jes t mi łość do matki też jes t bardz o wa żna w je j przypadk u niespełnienia dzieciństwa i te ż n ie spełnia zniesie c ła przenios ły się właściwie całe życie t o ją t o ją trochę można te ż było j ą uszko 1 strony t o uszkodzi ło j ą bardzo g łęboko zraniło, a z drugiej strony no by ło tak im nap ędem twórczym ta w łaśnie ta niepełność ta ta wieczna t ęsknota za i to też się pojaw ia w je j tekstac h w szczególności dop isuje swoj e narodziny urodziny jako narodz iny, gdz ie się urodzi ła się urodzi ł, w jak ich warunkac h ta m czuć t ę tę gorycz, że t o nie s ą tak ie wspomnienia typow e jak w iele osób ma dotycz ący tego pierwszego dn ia, bo on e są amb iwalentne z 1 strony Kora bardzo t ęskniła za matk ą za dzieci ństwem za nawe t za ty m domem dziecka w Jordanowie ja k na to rzeczką, gdzie on a chodzi ła z dziećmi, al e z drugiej strony też mia ł koszmarny, bo mieszka ła w suterenie w u tych r óżnych ciotek cz y w ty m za ś w tym domu dziecka prowadzon y przez zakonn ice, wi ęc jednocze śnie tęskni za tym c o by ło pi ękne dzieci z dzieci ństwa z drugiej stron y przerażenie tym co było straszną r ównież Kora jak o 1 z p ierwszych osób funkcjonuj ących w przestrzen i publ icznej powiedzia ł bardzo g łośno g łośno o przemoc y w ko ściele przemocy z e stron y osób, które mają w ładzę na d dz ieckiem w ładzę przewag ę w tamtych latach, kiedy on a o tym, mówiła to by ło jeszcz e dosy ć s ilnie wstrząsające dz isiaj takich świadectw mam y bardz o wiele on a wted y by ła samotna osamotniona mało, kt o wtedy miał odwagę, żeby powiedzieć, że tak by ła osamotn iona i naczy ń najp ierw jak wydali śmy książkę podw ójna l inia życia np. wiszących t o też spotka si ę kryzy s krytykę jak można m ówić, że w dom u dziecka prezent za koniec dzieją si ę tak ie straszn e rzeczy prawd a dużo ludzi m ówiła, że korzystne są coś wymy śliła sob ie bzdur a, a p óźniej ja k na napisa łem piosenkę o d księży pedofili o tym, się zar ówno ustawa, która rusz a też jes t różne wersje tej piosenki te j ksi ążce miłość zaczyna się o d mi łości są t o też zrobili śmy świetny teledys k, ale kt óry dostał nagrod ę kamer a na fest iwalu f ilmowym, ale żadna telewizja an i sprawa nie wlewanie z e środka n ie musiała tego kryzys u nie byliśmy wted y jeszcze go tora te n temat Radia też tego nie nie ma ju ż nie opuszczało, więc syn a jak by ła prekursork ą cz y tak słaby s łowa znaczen iu wobec prekursorką, czego w łaściwie na p ierwsza powiedzia ła, że sygnalist ą popr ą syna jes t w kontaktach z walizk ą dobre słowo także co ta m si ę dz ieje w tyc h w tyc h w tyc h m iejscach jak n iedawno były w Krakowie chodzi łem po ty m, potem pijąc on a m ieszka naprawdę m ieszka w cudown y wspaniały pi ękny dz ielnic na Grottgera cudowne chw ile secesyjn e prz y czym Paradox pod taki, że w willach m ieszkali pow iedzmy dobrze sytuowani ludz ie on a mieszka ła w suteren ie by ła 1 dzieckiem, a obo k by ły ten ko ściół Świętego Szczepana i ta m było ogrod y te n ksi ądz wabiła się te ż te b iedne dz iewczynki nie t e z bogatych domów tylko t e najbiedniejsze suteren to też pokazuj e ohydn e i okrucieństwo, ale ci, którzy w te n świat zaczarowan y kogut a zaczarowany ogr ód, a on i t o wykorzystywal i, ale mimo, że dz isiaj się tyle o ty m, m ówi t o jako ść szczeg ólnie reakcji kościoła nie w idzimy, jaki skruchy b icia si ę i pokuty tylko racze j wr ęcz reakcja odwrotna CAL Bud ta but a też tak ie powiedzia łbym bardzo g łośne m ilczenie próba zal iczenia Maria przy okazj i tego temat u poleca m państwu ksi ążkę nigdy wi ęcej ona jes t od n iedawna na naszy m rynku kolejn e świadectwo kolejn e of iary dz iewczyny, kt óra w łaśnie w m łodości zosta ła uw iedziona prze z ksi ędza skrzywdzona dozna ła przemoc y seksualne j wielokrotnie op isuje t o bardz o trudno było si ę z tego wydoby ć z osob ą wierzącą religijn ą z tak iej te ż rodz iny pochodziła n o al e dzisiaj rzeczywiście sytuacj a o tyle inna, że pojawiła si ę pewneg o rodzaju swobod a w m ówieniu o ty m, sam i dopuszczamy te n temat porwanego w przestrzen i publicznej wted y, k iedy Kora pierwszy ra z powiedzia ła to wydawa ło si ę szokujące, dlaczeg o ona o ty m, m ówić może rzeczywi ście to traum y dzieci ństwa przes łoniła je j jak ąś prawdę z e wspomnień c o jeszcze pa n jak o depozytariusz dorobku kory ma w zanadrzu, czeg o mo żemy jeszcz e spodziewa ć na du że, że korespondencj a korespondencja chor a przecież prze z w iele lat funkcjonowa ła w erz e przed internetowej przed metalowej n o tak, al e t o chyba nie jes t jakaś duża działań pisarskich g łównie l isty do siostry do mn ie żadnych listów napisała zap isem jakie ś krótkie ka żdy, więc nowy du ży zostawi ła du żo zostawiła przedmiot ów pi ęknych, które si ę pokazałem, al e w og óle myślę, żeby by ło tak ie 1 jedno miejsce, gdz ie mo żna zgromadzi ć te j Madonny i teledysk i pokazać nagran ia i pudełka, które by ły piękne kamieni malowała to znacz y pude łka robiła piękne no n ie w idzi pan i w ogóle zwykl e mia ła tak ie pude łka malowała z e zwierzętami bardz o pi ękne rzeczy misternie n o bardzo uzdoln ione manualnie już tak a młoda dz iewczyna była kramy tak ą biżuterię z e sznurk ów p óźniej przed śmiercią też do teg o wr óciła robi ła naprawdę ma m uzdoln iona manualn ie na tera z jak zebra ć ca łe dobr o w 1 miejscu, żeby unikn ąć patos u izbę pami ęci n ie na to dam y radę no chyb a rentgena zrobimy to w sposób del ikatny jak Kora teg o chciała wszystk ie miejsca, kt óre organizowa ła by ły bardzo przyjazn e dla ludzi ludzie si ę zawsze świetnie czul i naszego nasi go ście nigdy si ę do na s wychodzić par a by ła bardz o gościnne ora z między mogło to by ć również przekle ństwem dl a procesu tw órczego w odosobn ieniu t o s łabe warunki, kiedy bez przerwy goście mieli także przerwy także m ieszka na Roztoczu tam wam, że tak daleko tak ludzie si ę za bardz o si ę do na s przyje żdżać natomiast Note chciałbym pokaza ć je j stroje bi żuterię okular y mask i torb y buty no t o wszystk o dokumentuj e fotografuj e chciałbym kiedy ś w 1 miejscu na rozwój muzeu m jes t muzeum to może n ie jes t dobre s łowo, ale b ędziemy teraz w og óle na świecie mod a na muze a indywidualne w Londynie świetne muzeu m frajda też małe ma łe w sum ie pom ieszczenie, wi ęc do czego ś takiego b ędę d ążył, żeby pokazać ten kosmo s pokora tworzy ła taki kosmo s sw ój w łasny w iele przestrzen i tej dzia łalności by ła rozum iem, że dobrze byłoby tak iemu, bo jedna k du żym mieście, żeby by ł dost ęp w ielu osób chcia łbym, żeby t o w Warszawie, al e zobaczym y tymczase m mam y ksi ążkę miłość zaczyna si ę od mi łości od wydawnictwa Agora mamy kilka egzemplarz y dla pa ństwa kom u polecamy lektur ę te j ksi ążki chcia łbym, żeby dotarła do n ie tylk o do fan ów, bo fani to wiadomo kupią, al e te ż d o do noc y do ludz i, kt órzy na, który korea ński kimś wa żnym musi wydać ksi ążkę mo że jest wa żna jakie ś rozwoj u duchoweg o dl a dl a dziewcząt dl a młodych dla młodych ludz i, którzy nie wiedz ąc o swoje zrobi ł swoim życiem, bo Kora pokazała swo im życiem wychodzą bardz o z łych warunków przebi ła się na paryskim modelow a posta ć modela przepływają przez te przeciwno ści i no co ś stworzy ła warto ściowego, więc to jes t książka te ż dl a ludz i, kt órzy mo że ma jakie ś za łamania nie wiedzą c o swoim życiem zrobić t o mo że troch ę odda ć kura kur a prawda odwagi i zach ęty d o do prac y m y te ż dl a ludzi kt órzy, którzy być mo że na s łowo poezj a reaguj ą negatywnie, al e na słowo tekst już ra z na swój tekst na s łowo Kora lep iej, więc go zobaczy ć jak ja si ę pracuj e na d tekstem i do czego t o prowadz i jednak doprowadziło to jedna k do g igantycznego wielkiego sukcesu z wielk ą artystk ą, wi ęc dl a artyst ów też t o jest ważne ja by m chciał, żeby polsc y artyści śpiewali teksty skomponowal i do n iej muzyk ę do tych tekstów, żeby by ły one alb o żyły życia, żeby żyły kolejnymi rzeczami na tym, żeby na pewn o bardz o zależało nie tylk o były zamknięte w magiczny pi ękny czerwony ksi ążce al e, żeby wyp łynęły jak motyl e na zewn ątrz taki jes t tego wie ża n ie traktujemy nabożnie tylko jes t t o pewneg o rodzaju inspiracja t e teksty mog ą żyć nowym życiem w innej przestrzen i twórczej i t o rzeczywi ście byłoby bardzo ciekawe no t o mam y dl a pa ństwa k ilka egzemplarz y ksi ążki miłość zaczyn a się o d mi łości od wydawnictwa Agora pros imy o maile na adre s dla was ma łpa to kropk ę FM dl a was ma łopatą kropk ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA