REKLAMA

O książce "Dobry sen maluszka. Jak nauczyć dziecko spać. Poradnik dla niewyspanych rodziców" opowiada Monika Huntjens

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-15 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
piątkowy wiecz ór Radia TOK FM przy m ikrofonie Hanna Zielińska rozpoczynam y magazy n dobrostan z nami w stud iu jest dz isiaj Monika Hunt jes t dobry wiecz ór dobr y wiecz ór autorka książki dobr y se n maluszk a ksi ążki, która ma pomóc wszystk im rodz icom ma łych dz ieci spa ć i ich dz ieciom pom óc spa ć natomiast je śli chodzi o pani wizytówkę t o można pan i przedstawi ć jak o certyf ikowane doradczyni d s . sn u jak ten zaw ód się nazywa Polak tak oficjalnie Rozwiń » nazyw a si ę certyf ikowana konsultantk a ds. snu jest t o bezpośrednie t łumaczenie nazw y tego zawod u z języka angielskiego t o wydaj e tak ie certyf ikaty znam w ielu konsultantek, które nie ko ńczyły żadnych specjal istycznych kursów natomiast uznaj e się, że jes t na świecie tak a najwa żniejsza instytucja sami je śli Instytut z siedzibą w nowy m Jorku, kt óre faktycznie n o wydaj e dyplom y proponuje te ż za interesowanym osobo m odpowiedni ą edukacj ę kursy certyfikuje t e osob y jak gdyb y umocowuj e t e osoby do prac y w tym zawodz ie i pani z te j instytucji certyfikat w łaśnie tak pos iadam jak najbardziej w przypadku teg o typ u specjalizacji z regu ły sam o życie r ównież przynos i certyf ikat praktyczn e i często w przypadk u poradnik ów rodzicielskich tak jes t, że to jest przed e wszystk im PAP praktyka pan i tutaj te ż w ksi ążce op isuje swoj ą drogę z e swo imi dzie ćmi scen ę z c órką jak to by ło on e troszk ę inaczej funkcjonowały w ty m zasypia nie znaczy najp ierw córka pani przystosowywa ć do noweg o plan u pote m synka i tą wiedzą, że pani dzie ń swo im do świadczeniem dzieli si ę pan i i można czytaj ąc poradn ik próbować adaptowa ć w swoim życiu teg o rodzaj u metody al e zan im opow iemy o tym co to jes t metoda na czym on a polega powiedzmy w og óle o ty m, dlaczego, dlaczego pewnej m ówić o tym, że snu nale ży się nauczy ć t o troch ę tak jakby kto ś powiedzia ł, że oddychania trzeba si ę nauczy ć jak stanowi mam y to pomyślmy także co ś jest mn óstwo tak ich szk ół związanych pow iedzmy z jogą, która rzeczywiście uczy oddychan ia i t o to okazuje się, że to nie jes t takie oczywiste z 1 strony wszysc y potrafimy i oddychamy, a z drugiej strony ten oddech mo że mie ć r óżną jako ść różnego rodzaj u świadomości mamy dotycz ącą teg o jak oddychać czy m oddycha ć najpierw fakty z e snem kom u w ogóle wchodz i do g łowy trenowa ć niemowl ę w tym jak si ę zasyp ia skor o niemowl ę wydawa łoby się przychodz i z t ą umiej ętnością świadczy jedna k n ie ja dziękuję za t ę pi ękną analogi ę, bo faktyczn ie mo żemy to porównać t ę naukę dobreg o spania z nauk ą dobreg o oddech u i faktyczn ie tutaj też chodz i o to, żeby osi ągnąć tak ie optimum, żeby dz iecko było wyspan y potrzebuje sn u w odpowiedniej ilości, al e też odpow iedniej jako ści i tuta j mus imy zauwa żyć, że se n ogólnie jes t tak trudną czynnością i w og óle tak trudn o sferą życia małego dz iecka pan ie, że właściwie podleg a ci ągłym zm ianom i istnieje bardz o w iele czynnik ów, które na te n se n b ędą wp ływać, a potrzebujes z malusze k nauczy ć dobrz e spać, dlateg o że w ty m ma łym świecie eksperckim i t o te ż potwierdza nauka n ie jes t t o umiejętność wrodzon a n ie rodz imy si ę umiej ętnością samodzielnego zasyp iania, a jes t t o umiej ętność kluczowa dl a dobreg o sn u, dlateg o że sen jes t jak taką tak im procese m cyklicznym składa si ę z odcink ów zwanyc h cyklam i snu i dop óki n ie potraf imy się samodzielnie wprowadzić w kolejn e cykl e sn u chocia żby w noc y t o b ędziemy wymaga ć odtworzen ia sytuacji, kt óre nas wprowadza se n w przypadk u ma łych dz ieci m ówimy tzw. sennyc h asocjacj a, czyl i warunkac h, które musz ą by ć spe łnione zazwycza j prze z mam ę albo tat y, żeby te n se n w og óle przyszedł i tera z t o co w idzimy u noworodk ów, bo ja cz ęsto spotykam się oczywi ście na spotkan iach z rodz icami z tak imi pytaniami że, że przecie ż w łaśnie, że dziecko przychodz i na świat i właściwie on i mają takie oczekiwanie, że jak będzie zm ęczony t o po prostu sob ie za śnie u noworodk ów se n w łaściwie wygl ąda kwestia trudności z e snem wr ęcz wygl ądają n ieco lepiej niż u dz ieci po 0405 . miesi ącu życia c o si ę wi ąże z rozwoje m neurologicznym noworodk i śpią bardz o prostej strukturz e snu i w łaściwie, jeżeli dobrz e tego malucha prowadz imy na sen, czyli pomo żemy m u zasnąć t o malusze k będzie spa ć potrafi przespa ć 23 godziny taki noworode k, bo on jest jeszcze w ty m tzw. czwarty trymest r ciąży o n jes t takim jeszcze troch ę przy ćmione stan świadomości rodz ice właśnie trochę się dziwi ą, jak ą wreszcie sko ńczy ten czwarty trymest r ciąży poz a r óżne i si ę wybudz a jes t tak i noworode k trzeźwe przytomn e i nawe t jak drzemie to wszystko potrafi go wybudzi ć dopiero c o przecie ż spa ł g łębokim sne m, ale myślę, że nas i s łuchacze mog ą zastanawiać nad ty m, o czy m pani powiedzia ła, że n ie rodz imy się z naturaln ą zdolno ścią do zasyp iania zdaje się, że to tylk o w tym sensie, że po prostu rodzimy si ę bardzo zale żni o d doros łych opiekunów my jeste śmy tak imi ssakami, które rodz ą si ę w ostatn i momenc ie przepustowo ści matczyneg o ciała, al e zupełnie jeszcz e n ie gotowi n ie samodz ielnie jak n ie w iem żyrafy, czyli lwiątka, które staj ą na nogi zara z po urodzen iu i pod łączają si ę d o do matk i samodzielnie p ierwszy posi łek przyjmują no ludzk i Sak zdecydowanie potrzebuj e bardzo bardzo duże wsparcie w ty m sensie by ć może n ie jes t samodzielne samodz ielnie n ie zasypia, al e z drugiej stron y jednak no chyba n ie jest tak że wszystk ie pokolen ia przed nam i ludz i stosowa ły metodę 5 US n p . który b ędzie si ę rozmawia ć cz y metod y tren ingu snu stajes z si ę że, że jednak co ś tuta j jes t pomi ędzy wrodzonym i zdolno ściami intuicjami cz y po prost u metodam i ko łyski kołysanek tak zgadz a si ę oczywi ście, że to n ie jes t tak, że ka żde dziecko cz y w ka żdej rodz inie będzie tak a potrzeba przeprowadzen ia treningu sn u cz y inaczej nauczenia dz iecka teg o samodz ielnego zasyp iania m. in . dlatego że dz ieci niektóre dzieci rodzą si ę, jakb y z takimi naturalnym i większymi predyspozycjam i do lepszego zdan ia te ż tak do wprowadzen ia si ę w te n stan przestrzenne t o si ę łączyć z temperamente m tak to ich wrodzon ą cechą Paśko Maryla parlament jes t cechą wrodzon ą n ie nabyto jak widzę moich dz ieciach mam zakażenie 2 od z łożoności w domu więcej niż jedn o dziecko t o doskonale wiedz ą, o c o chodz i jes t kwest ia te ż edukacj i rodziców na temat sn u w badan iach wyraźnie widać, że c i rodz ice, którzy wiedzą jak zająć się dobrz e tym snem cz y tak naprawd ę chodzi o to, żeby nie wprowadza ć niekorzystnych rozwi ązań na se n mają dzieci, które z ty m sne m radzi ć sob ie b ędą lep iej tak, ale te ż patrz ąc historycznie n o też n ie zak ładajmy, że zawsz e dz ieci, jakb y każdy ja k na przestrzen i wiek ów zawsze zasypia ły przy p iersi alb o zawsz e zasypia ły na r ękach oczywi ście, że t o s ą tak ie najprostsze rozwi ązania drastyczn e metody sam i prze z, jak ą ściereczkę lnian ą smak u alkohol u byle tylk o dz ieci przestały p łakać Spały, bo wiele czeka trudne lu b Marma zaj ęta i czasam i tak ą ska podw ieszona pod suf item pomaga ła czasam i wręcz potrwa ło świadomie oczywi ście t o niemowl ęta byl e tylk o właśnie udało si ę ten se n się tak, bo ca ła instytucja mam y tak, kt óre w łasną kier pierwsze karmi ły w łaściwie przyjmowa ły te ż znaczną cz ęść obowi ązków matczynych tak dobrz e rozum iana tak t o nasi na ws i t o raczej tak mało, kt o m ógł sob ie na t o pozwolić n o ale generaln ie biorąc też an i w swoje j ksi ążce rozprawia si ę z tak imi m ądrościami ludowymi to jest ta k jak przys łowia mi cz ęść część n ie jakąś prawd ę życiową cz ęść w łaściwie reprezentuje, wi ęc archaiczn ą mn óstwo przysłów np. nie wyklucz a ja k na naukę nigdy n ie za późno i czeg o ja się nie nauczy ł tego nie będzie umia ł i generaln ie rzecz biorąc no chyba wydaje si ę, że należałoby pochodzi ć podchodzi ć dosyć sceptycznie ostro żnie do teg o c o nazywamy tradycyjnym do teg o c o nazywamy odwiecznym do teg o co nazywam y naturalnym to wcale n ie oznacza, że t e najlepsz e to, że ktoś w łaśnie podawał dz iecko jakie ś odurzaj ące środki mog ą się wydawa ć w tamtym czas ie naturaln e po prost u by ło dostępne t o n ie oznacza, że t e najlepsze, al e z drugiej stron y takie metod y jak t u len ie ko łysanie śpiewanie dz isiaj jak najbardziej jest promowan e w duch u rodzicielstwa bliskości i c o ciekawe tuta j wchodzimy ju ż w te n główny przeka z pan i książki, kt óry w zasadzie staj e pewneg o rodzaju kontrz e do 1 z głównych zaleceń rodzicielstwa blisko ści czy konsultingu, czyl i span ia raze m z dz ieckiem c o najmn iej łóżeczko łóżko jak n ie po prost u raze m w ramach 1 łóżka m y tuta j po latac h przyzwyczajenia przestaw iania si ę na rodz icielstwo blisko ści w Polsce i o d staw iania się o d w og óle wszelk iego rodzaj u trening ów niemowl ąt czy w łaśnie jakiegoś rodzaj u podważania takich ksi ążek, które jeszcz e kilkanaście la t tem u były n iemal kultow e język niemowl ąt Tracey Hok, kt óry opiera się w łaśnie tak im tren ingu behaw ioralny niemowl ąt teraz w łaśnie, b y i mam y na rynk u pan i ksi ążka dobr y sen maluszka, al e te ż ja tutaj ma m przed sob ą w stud iu książkę sen dz ieci Magdy Kaczor Magdaleny Szczęsny, który te ż podaj ą w iele argumentów za ty m, że koszt -li p ing w grunc ie rzeczy nie jes t rozwi ązaniem wszystk ich problem ów on m a w sob ie dużo, by teg o potencja łu w łaśnie zwi ązanego z naturalną, wi ęc ją ciep łem zapache m czasam i po prost u wygod ą logistyczn ą, ale t o już n ie jes t ta narracj a rodz icielstwa bliskości t o jes t bardzo dl a mn ie zastanawiaj ące chcia łbym pani ą zapyta ć c o tak iego noweg o wiemy o zaletac h spania osobn o c o wart o byłoby rozwa żyć po latac h przyswajan ia jedna k metod y blisko ścią owe j nowej perspektyw y im wi ęcej wiem w og óle śnie dziecka, tym bardz iej dostrzegam t o, że w łaśnie nurt y w rodzicielstwa blisko ści n ie dostrzeg a pewnych ogromnyc h zm ian, jak ie zachodz ą we śnie dz iecka i w zwi ązku z ty m również zm ian w po potrzebac h dz ieci związanych z e sne m i właśnie chodz i tuta j głównie o t o ogromn ą zmian ę, które pojaw ia się w okolicy czwartego miesi ąca życia, czyli w łaśnie kończymy ten pan si ę również po prawe j wra żliwości na każdy dźwięk zapac h i proszę zobaczyć, że t o faktycznie wydaje si ę, że natura w łaściwie tak nas stworzy ła, żeby od czwartego miesi ąca zacz ąć żyć pełnią życia na tyl e na ile takie male ństwo może żyć pe łnią Dagmara percepcj a chłonność z pewnością zwi ększa zm ienia si ę również struktur a snu i ta struktura sn u zaczyn a przypominać coraz bardz iej se n osoby doros łej i robi si ę trudniejsza, dlaczego dlateg o, że w te j nowej strukturz e snu pojawiaj ą si ę wyra źnie wyodrębnione cykl e sn u i tak i noworodek dwu trzymiesięczne przesyp ia no c cudown ie zazwyczaj, dlateg o że budz i si ę faktyczn ie tylko wted y, kiedy jes t główna dl a og ólnie natychmiast zasypia na życie ratuje zam ówienia dok ładnie bardz o p łynnie przep ływa między ma ło wyodr ębnionymi cyklam i snu natom iast po czwarty m miesiącu życia dziecko jest w tak iej sytuacji, że b ędzie si ę budzić praktyczn ie na każdy kon iec cyklu sn u w noc y oczywi ście t e fale były mąż rzucił na m g o w szare j godziny tak 2 godziny należy, ale za pierwsz ą w nocy dziecko chc e się bawi ć nawet nie ono nada l chc e spać tylko ono n ie wie co z e sobą zrobi ć tera z tak naprawd ę jak zaczynaj ą się pojawiać zm iany, czyl i w odczuciu rodzic ów w sensie psuje moj e dziecko przesta ło spa ć popsuło się alb o ja si ę popsuły jak o rodzic przestaj e panować na d sytuacją chwytam y si ę tak ich rozwiązań, kt óre tak naprawd ę na d łuższą metę uzale żniają se n dziecka od na s o d nasze j dostępności czy od tego c o rob imy tak naprawd ę nauka samodz ielnego zasypiania to jest odchodzenie o d tych rozwi ązań one maj ą prawo się pojawić wted y, kiedy faktyczn ie t e senne rewolucje si ę dzieje wszystk o się psuje n ie wiemy c o robić i chwytam y si ę czegokolwiek, żeby w miarę dobrz e przespać no c natomiast musimy wiedzie ć, że po tygodniu po 2 stosowania tak ich rozwiązań n o utrwala j e utrwalamy rozwiązania, kt óre na d łuższą met ę będą psuły sen i ja ma m proble m w łaśnie z rodzicielstwem bliskości o, tyl e że n ie dostrzega teg o, że zm ienia się potrzeb a dz iecku, jakb y sa m w sens ie zmienia i tuta j nasz e dzia łania pow inny pod ążać z a za tym i nowymi potrzebam i i powolutk u stopn iowo wprowadza ć wi ększą samodzielno ść dziecka prz y zasypianiu, poniewa ż tylko dzi ęki tej umiej ętności poradz i sobie ze sne m nocy nadal b ędzie budzi ć, kiedy będzie g łodne nadal będzie budzi ć, je żeli co ś mu przeszkodz i w tym dobrz e dobry m śnie, al e poz a takimi sytuacjami b ędzie w stan ie sam o przeprowadza ć między cyklam i sn u czy nawet si ę budz i w optymalnym model u rodzic może n ie wiedzieć, kiedy ju ż starsze niemowl ę pokr ęci pokręci wprowadz i się z dokładnie t ę faz ę snu n o al e tera z s ą tak iego, zan im podamy przyk łady praktyk, kt óre mo że pani uzna ć za takie n iekorzystne cz y uzale żniające niemowlę o d najbli ższego op iekuna s ą jest z łego w samym uzale żnieniu o d matk i niemowl ęcia, kt óre biologicznie uzale żnione pod ka żdym wzgl ędem o blisko ści matki n o i wiemy, że mam y mn óstwo badań m ówiących o ty m, że dz iecko w pierwszych miesi ącach swego życia rozw ija się prze z Bałtyk prze z zapac h przez bezpieczn ą więź bezp ieczny sty l przywi ązania, czyl i ten bezpieczny te n sty l przywi ązania 1 z jeg o warunk i warunków jes t r ównież Response pewne opiekun cz y tak i, kt óry reaguje jes t w kontakc ie z niemowl ęciem now i rodz ice, kt órzy kieruj ą się zasadam i rodz icielstwa bliskości żyją w przekonan iu, że jeśli nie odpowiedz ą na sygna ł dz iecka w noc y na NATO, że dz iecko wybudzony n ie odpowiedz ą przytulen ie rozmow ą ko łysanie po śpiewaniem poszerzen iem razem no t o owsze m, dz iecko oczywi ście nauczy się zasypia ć samo prędzej cz y później natom iast to, czego on o si ę r ównież nauczy t o t o, że jeg o komun ikaty s ą ignorowane ono może sobie p łakać s ękacze kwa s czeka ć wierci ć si ę i prosi ć o uwag ę natom iast nie ma żadnej reakcji z e stron y rodzica cz y te ż ta reakcja n ie jest tak a jak t o dziecko potrzebuj e si ę spodziewa, że w gruncie rzeczy jes t t o pewneg o rodzaj u jaka ś deprywacj i relacyjne c o na tak i argumen t mo żemy powiedzieć mo żemy odpowiedzie ć, że poprze z nauk ę samodz ielnego zasypiania absolutnie n ie odb ieramy dz iecku bliskości tylk o wr ęcz dodajem y jeszcz e lepsze j jako ściowo op ieki nad dz ieckiem, dlateg o że oczywiście bardz o ważne jes t tym wszystk im zwrócenie uwag i na jako ść te j wi ęzi, jaką rodzic buduj e z dz ieckiem dziecko z rodz icem i faktycznie ten bezp ieczny sty l przywi ązania warunkowan y jest przed e wszystk im przez w Polsce wnos i, kt óry te ż n ie odb ieramy i poprzez dost ępność emocjonaln ą rodzica interes zastan ówmy si ę cz y rzeczywiście tak a mam a dzia łająca jak to si ę powszechn ie m ówi w tryb ie zombi mocn o niewyspana i nieszcz ęśliwa b ędzie taką r ównie dobrze m a do r ównie dobr ą mamą, kt óra jes t wyspana wypocz ęta ma m dużo w sobie si ły i wr ęcz ochot y ta k na na s po prost u aktywne zajmowan ie si ę swo im dzieckiem tutaj naprawdę t o jes t 1 z mit ów, żeby cokolw iek zab ieramy m y po prost u odchodz imy o d rozwiązań, kt óre psuj ą se n tak że z moje j perspektywy no w ogóle n ie mo żna robić tak ie rozwiązania podajm y przykłady n ie tylk o bow iem, że te ż absolutnie n ie jest tak że dz ieci, kt óre naucz ą si ę samodz ielnie spa ć rezygnuj ą z kontakt ów w nocy z rodzicami, bo z g óry wiedz ą, że tylko na te kontakty n ie mog ą liczy ć coś zupe łnie tak nie dzieje nawet najlepszy w pierwszej, jeżeli b ędzie mia ł gorszą noc to będzie wymaga ć teg o, żeby rodzic przyszed ł pocieszy ł zrobił co ś wokół teg o sn u i ja absolutnie to zaleca m tak tak że to jakb y jes t niezrozumienie temat u szczerze m ówiąc osoby, kt óre się, że tak ą wiedzę właśnie można uzna ć, że one właściwie n ic n ie wiedz ą na c o samodz ielnego zasyp iania t o tera z przykłady przykłady tych prakty k, kt óre uznaj e pan i za t e psuj ące dobr y sen wszystk o t o c o powoduj e, że dz iecko jest uzależniony alb o o d naszej dost ępności alb o dost ępności jakiegoś przedmiotu rekw izytu tak Maćka znam dz ieci kt o, gdz ie sytuacja wyj ściowa przed nauk ą samodzielnego zasyp iania ata k naprawd ę odchodzen iem od techn ik korzystnyc h rozwi ązań w ieczorem zasypiaj ą ko łysanek na rynkac h w nocy zasypiaj ą wy łącznie prz y piersi mam y, a na spacerach z USA w przedsionkach zespół tylk o w w ózku, dlaczego dlatego, że tak się nauczyły dlateg o, że to by ły rozwi ązania, kt óre gdzie ś zacz ęły w te j rodzinie dodawa ć teg o sn u natomiast ta k jak działa d ługoterminowo im wi ęcej w zależności pomiędzy sne m dz iecka w łaśnie naszą dost ępnością cieczy dostępnością wr ęcz jakiego ś przedm iotu typ u smocze k tym gorzej te n se n b ędzie wyglądał też zazwycza j tak ie rozwiązania, zwłaszcza jeżeli chodz i sen nocn e łączą si ę sytuacji, gdz ie dziecko zasyp ia w określonych warunkac h, które uznaj e za swoje warunk i jakby, które przynosz ą se n jego rozwi ązanie na se n natomiast potem w nocy budz i si ę w innych warunkac h co mo że spowodowa ć niepokój zasypia prz y maminej p iersi albo zasyp ia ko ło San na rękach pote m jest odk ładane do łóżeczka i budzi si ę zupe łnie obcym dl a siebie m iejscu, kt óre chc ą więcej n ie kojarz y si ę z zasyp ianiem, więc uwa żam, że pod ty m wzgl ędem nauk a samodzielnego zasyp iania, przy kt órej wprowadz imy zasypianie w łóżeczku, czyl i tak ą sytuacj ę, że dziecko zasyp ia zawsze w te n sam spos ób i w nocy, przechodz ąc między cyklam i snu każde dz iecko budzi si ę między 46 × ka żdej noc y odnajduj e się dokładnie w te j same j sytuacji, kt órą kojarz y jako bezpieczn ą jak o swoj e miejsce sn u t o łóżeczko co więcej w ie co ze sobą zrobi ć, żeby ponown ie zasnąć, jeżeli jest g łodny, że coś innego n ie przeszkadz a to ko łysanie czy dz iecka czy prowadzen ie w wózku t o jest to sprawianie dz iecku tak ich warunk ów sprzyjaj ących za śnięcia te n ca ły mechanizm w łaściwie w jakimś sens ie przywo łuje warunk i jeszcz e życia prenatalnego generaln ie rzecz biorąc chodz i o t o, że wszelk ie monotonn e powtarzaln e ruchy cz y d źwięki sprawiaj ą, że świadomość dziecka ogranicza si ę do alb o do tego bujan ia alb o do teg o usuwania w ózka do przod u do tyłu do przod u do tych alb o do teg o d źwięku świadomość zaw ęża si ę w momenc ie wy łączenia teg o prawo, ale w prawo lew o i w pewny m momenc ie dziecko wchodzi w sta n podobn y do trans u i zasypia to jes t co ś c o odkrywają matk i pod ka żdą szeroko ścią geograficzn ą intuicyjnie bądź po instruowany i w w te n spos ób n iemal każde dz iecko mo żna uśpić je śli akura t jest w łaśnie tak a potrzeb a czy w te n spos ób w danej rodz inie postępuje o n, ale pojawia si ę jeszcze jedn o pytan ie n p . ma m matk a ojciec ko łysząc dz iecko śpiewający ko łysanki dostarcza też tem u dz iecku innego rodzaju bod źce rozwojow e, kt óre oczywi ście mogą w jakim ś sens ie na trwałe wpisa ć si ę schema t zasyp iania dziecka i to mo że by ć ryzykowne, al e z drugiej stron y s ą niezb ędne innych powod ów neurolog icznych relacyjnych ko łysanki s ą prze z w ielu specjalist ów podawane jak o n iezwykle wa żny elemen t relacj i opiekun dziecko niezależnie o d teg o cz y ktoś umie śpiewać czy n ie um ie chodzi o język ostróg, kt óre o g łosy o ryt m Otton blisko ść i tera z c o tuta j zrobi ć potem ko łysanki zast ępowane są prze z czytanie dz iecko budzi si ę o d drug iej w noc y nie ma czytaj ącej mam y nie ma śpiewającego tat y jak najbardz iej nada l korzysta ć z tych rozwi ązań on e s ą wspania łe tylk o odpowiednio je umiejscowi ć w czas ie przed zasypaniem, czyli inaczej mam y za sobą miało w trakcie rok u zgodzi ła się po żegnamy jeszcze powiem, że teraz w łaśnie samodzielne dok ładnie tak mamy na t o cały te n czas, jak i przeznaczam y na rytuał przecen y, którego charakter powinien by ć tak i wyciszają i te n rytuał właściwy stanow i tak ie tak ą wyraźną wiadomo ść sygna ł dla dz iecka, że tera z idziemy spa ć trochę nieodwołalnie tak z tak im nastaw ieniem jak rodz ice powinni śmy pokazywać dz iecku, że skor o już nadesz ła por a sn u, czyli uznajem y to, że dziecko jest gotow y na zasypanie w idzimy t o bardz o często ta k w u żywaniu powi ększą marudzenie nawet p łaczliwy ości, że to zmęczenie jes t na tyle du że, że naprawd ę potrzeba pojawi ła si ę potrzeb a odpoczynku rob imy rytuał przeceny korzystamy z tyc h cudownyc h rozwiązań w ramac h rytuału pote m jednak n ie rezygnujemy z teg o, żeby malusze k ostateczn ie zasn ął samodzielnie, dlateg o że c o może sprawić, że chcem y zrezygnować MOL płacono p łacz oczywi ście, ale generaln ie te ż tak ie podej ście właśnie to, że ja we wszystk im muszę dz iecku pomóc tymczasem teraz jes t cora z wi ęcej nowyc h nurt ów rodz icielskich, kt óre zwracają uwagę na to, że warto dz iecku budowa ć kompetencje Kol, jakby to nie wi ąże się z jak imi kosztami p o stronie dziecka absolutn ie nie, al e dajemy m u więcej przestrzen i na zdobywan ie nowyc h umiej ętności i t o c o ja zaleca m to dzia łanie w tak i sposób, żeby zawsze dawać w ty m proces ie nauk i dz iecku wsparcie natomiast robi ć t o umiejętnie, żeby iść do przodu nie wstecznie albo n ie utrwalać tyc h niekorzystnych rozwi ązań w książce zdecydowan ie wypow iada si ę pan i za span iem osobno to jeste ś tak i g łos powiedzia łabym w l iteraturze park ingowej polsk iej w ostatn im czasie w pewnej kontrz e, bo mam wra żenie, że rodz icielstwo bliskości jest w ministry mia ł jakiego ś czas u i t o, że dziecko nosi nos i źle d ługo karmi piersią p isze z n im raze m generaln ie rzecz biorąc si ę bardzo bl iskiej relacj i fizycznie psychicznie wydaj e się by ć pewnego rodzaj u standardem tymczasem wracam y do narracj i sprzed k ilkunastu lat wracamy albo może t o właśnie inny punk t może to nie jes t powrót może t o jest innego rodzaj u punk t, ale prosz ę powiedzie ć, jak ie pan i znalaz ła przekonujące dl a s iebie argument y, żeby dziecko nawet swej ksi ążce op isuje pan i jak urz ądzić dziecku sypialni i oczywiście jes t taka możliwość jeśli mo żna sob ie na t o pozwolić w sytuacj i w łaśnie, kiedy o t o tutaj w Polsce doszli śmy do punktu, że syp ialnia dla niemowlęcia t o jest to jes t jaka ś pomyłka cyw ilizacyjna, jak ie pan i znalazła argument y, kt óre pani ą przekonały do teg o we w łasnym rodzicielstwo cz y w obserwacjach rodz in, z kt órymi pan i pracuj e bezpiecze ństwo dz iecka jednak nasze du że łóżka nie s ą dostosowan e do potrze b ma łych dz ieci nasz e doros łe materace zazwycza j s ą mniej sprężyste ni ż Matera ni ż materac e atestowan e dzieci ęce, czyl i głównie tuta j chodz i o bezpiecze ństwo chodz i te ż o t o, żeby sob ie wzajemn ie tego dobreg o sn u n ie zak łócać eksperc i o dsn u og ólnie os ób doros łych powiadają, że o 2 osoby dorosłe partnerz e, jeżeli śpią we wsp ólnym łóżku t o łóżko n ie powinno by ć szef w ęższe ni ż metr 80, a to, dlatego że my, k iedy śpimy SENT w og óle tak i stan, w którym musimy si ę po prostu odci ąć od świata zewnętrznego, żeby ca ły nasz organizm g łównie m ózg m ógł wykona ć pewn ą pracę wewnętrzną, na kt órą nie ma szan s, k iedy jeste śmy aktywn i także sen z takich ciasną odci ęci o d świata zewn ętrznego i teraz nawet 2 osoby dorosłe śpiące na waszy m łóżku mog ą sobie zak łócać se n poprzez to, że jedna k, kiedy śpimy te ż sta n aktywn e, czyl i poruszamy się wzdycha m y, czyl i mo żemy poprze z takie jak przygotowan ie si ę wzajemn e zak łócić sob ie zaburzy ć ce n i podobn a sytuacj a u dzieci ju ż w łaśnie po tym, czwartym miesiącu życia śpiących w podobne j strukturz e jak nasz a, że rzeczywi ście te n se n du żej części zależy te n dobry se n zależy o d teg o jak wygl ąda środowisko są ich dziecko śpiące, bo mamy b ędzie mia ł większą trudno ść w utrzymaniu sn u w g łębokim śnie natom iast mo żna zatrzymać dz iecko ta k w swojej syp ialni tyl e ile rodzice, jakb y uwa żają za s łuszne tylko w łaśnie głównie zwraca m uwag ę na wzgl ędy bezpiecze ństwa i na t o, żeby w łaśnie skoro ju ż dbamy o te n sen to te ż stworzy ć takie m iejsce sn u, kt óre naprawdę będzie dziecku pomaga ć spać może zosta ć naszej syp ialni tylk o, je żeli zac iemnione wyciszone miejsce, kt óre zapewn ia wynagrodze ń powtarzalne warunk i przy każda zosta ły w zasyp ianiu i wybudzen iu i tak ie, żeby wszysc y uczestn icy teg o sameg o maraton u nocneg o mogl i od w ieczora do ran a możliwie p łynnym snem noc y przejść ma m jeszcze 1 taką, jakby tuta j uwag ę, że najczęściej, jeżeli dziecko w ędruje do naszeg o dużego łóżka to tata przenosi si ę na kanap ę do salonu i tera z te ż trzeb a podjąć decyzj ę cz y rzeczywiście jest t o dobre rozwi ązanie dl a naszych relacj i tak dl a po prost u naszego związek ani zaleca w tak iej sytuacj i odsy łamy dz iecko z powrotem cz y zatrzymujemy tat ę w łóżku zostajem y we troje co z punkt u widzenia pani jes t tutaj najlepszy m rozwiązaniem jes t dziecko chodzące 1 , 5 roku 2 lata 3 lata 7 najlepiej własna syp ialnia tak oddalen i jedna k przyn iesie wi ęcej spokojneg o snu i sprawi też, że te n syn naprawd ę będzie nudn y mniej atrakcyjny m okrese m ta k na przestrzen i dob y okresem czasu, a o t o chodz i, bo ogranicza kontakt z nam i dz iecko zawsze będzie tyc h kontakt ów w łasność natomiast no i najmłodszych dz ieci dl a noworodków przystawk a dostawk a dowody ju ż łóżka rodzic ów potem możemy t o łóżeczko za łóżmy pierwsze 6 miesięcy n ie sto i w naszej syp ialni, chociaż uważam ju ż po te j scen y rewolucji, je żeli mam y taką możliwość to czwarty miesiąc co czwart y miesi ąc dobrze wyprowadzi ć do w łasnego pokoiku zaopatrzy ć np. widok n iani czy jakoś kamerk ę, żeby jedna k móc kontrolowa ć sytuacj ę w syp ialni dziecka, czyl i tak dorośli w swo im łóżku dziecka w swo im łóżku na ty m te ż polega właściwie dobra higiena sn u ka żdy śpi w określonym m iejscu i ma w łasną przestrzeń sen t o jest dla mn ie jaka ś rewolucja dotychczas zupełnie inaczej tuta j rozmawialiśmy o 8 właśnie w kontek ście Rodzino relacyjnym jeszcz e jak pojawił się tema t różnego rodzaju gad żetów t o r ównież rodz icielstwo bliskości mówi o ty m, że żaden gad żet nie zast ąpi ram ienia op iekuna żadnych elektron icznych ko łysał zabawe k, a nawe t w łaśnie elektron iczne n ianie potrafią z mogą stworzy ć tak ą pokus ę zast ąpienia w łaśnie relacji blisko ści patrzen ia twarz ą twar z na dziecko tylk o w łaśnie patrzym y na kamerk ę, więc tuta j też mo że się pojawi ć jakiego ś rodzaju ryzyko, al e w swe j ksi ążce pani pisze n ie tylk o o warunkac h sprzyjaj ących samodz ielnemu zasyp ianie wieczorem plus w noc y, k iedy dziecko si ę wybudza, al e też powiedzia łabym o f izjologii sn u i o ty m jak poszczeg ólne etap y rozwoj u niemowl ęcia wp ływają na przeb ieg nocy, ale też to c o to co mnie c iekawi bardzo to te ż jes t odwrotnie jak sen dz iecka wpływa na jego rozw ój na jego funkcjonowan ie wci ągu dnia jak z e sob ą korespondują tt tt 2 moment dobr y dzie ń noc n o s ą ściśle powi ązane tak, zw łaszcza je żeli chodzi o sen t o znaczy, je żeli dziecko nie wysypia si ę w nocy t o jes t ryzyk o gorszych drzeme k w ciągu dn ia z kole i, je żeli dziecko n ie wysypia si ę w ci ągu dn ia to naprawdę mam y gwarancję gorsze mo żemy co t o znaczy niewystarczaj ąco d ługich niewystarczaj ąco regeneruj ących o dz iwnych porac h o ma ło regularnyc h porac h tak ich trudnyc h kr ótkich czas cz ęsto jak takich dzia łek prz y, kt órych dz iecko potrzebuj e wi ęcej czasu, żeby zasnąć n ie trwa sam a drzemk a tak to s ą tak ie niepokojące sygna ły w mo im odczuciu, wi ęc jak najbardziej jes t tak i związek i zwraca uwag ę w książce NATO, że nawe t, jeżeli wszystk o mam y wręcz ksi ążkowo uporz ądkowany wok ół dz iecka to i tak spodz iewajmy się, że przez pierwsze 3 lata życia maluszka ta Senna sytuacj a b ędzie po prost u umiarkowanie dobra c o oznacz a, że faktycznie prz y ka żdym wi ększym skoku rozwojowy m przy chorobie prz y wyjazdach prz y du żych zmianach życiowych typ u p ójście do żłobka te n se n prawdopodobnie popsuj e si ę b ędzie trudn iejszy tylko, że ogromn a r óżnica jes t jedna k w ty m, żeby maluszek dobrze si ę odnajdywa ł w tej sferz e swojeg o życia czyli, je żeli potrafi samodz ielnie zasypia ć to ogólnie jes t to tak a sytuacj a, że mimo, że ma łe dzieci po prost u n ie lubią spać sen jes t nudne oznacz a rozstanie z rodzicem poz a ty m tak często następują w ty m, i ż n ie zm iany po prostu jest trudn y tak t o jedna k b ędzie łatwiejszy, jak im prognostyk iem na doros łość jes t tak a umiej ętność samodz ielnego zasypiania no to się właśnie łączy dobr ą higienę sn u tak sta ły ramy sn u, czyli te por y sn u, kt óre właściwie n ie zmieniają się a ż nadto s ą racze j stałe regularn e t o t o sprzyj a zdrow iu dobrem u samopoczuciu i ogólnie pe łnowartościowe m u sn u t o, że w iemy, że k iedy czujem y się zm ęczeni tak potraf imy odpowiednio czytać zinterpretowa ć t e sygna ły, które wysy ła do na s nasz organ izm m ózg, że jesteśmy zm ęczeni, że trzeb a jedna k szykowa ć si ę na czas odpoczynk u i szykujem y si ę odpowiednio na te n cza s odpoczynku to te ż jes t coś co będzie procentowa ć na ca łe życie t o, że jak, gdyby szykujemy si ę na ten se n poprze z odpowiednie rytua ły un ikamy teg o sztuczneg o światła generalnie nadm iaru bod źców tak dok ładnie potrwa do męża energię wolę nie wchodz imy do sypialni ze sprzętami nie mam y żadnych sprzętów ewentualn ie postać cyw ilizacja wymag a, ale dok ładnie natomiast te ż chodz i o t o, żeby uznać rze ź sen jes t po prost u kluczow ą potrzeb ą biologiczn ą m y przed snem, chocia ż byśmy się nie w ie jak bron ili nie uc iekniemy jak kto ś zara z zapyta po co się uczyć tak t o dziecko w łaśnie w końcu no właśnie tylko zaśnie sp łacane po tak im p łaczu wysiłkowym zasyp ianiu b ędzie spa ło p łytko niespokojnie, czyli ta noc te ż n ie przyn iesie odpowiedniej regeneracji wypoczynku i wszysc y ran o stan iemy je śli tak i n iewyspani natomiast ta k jak też p isze w książce jes t wiele rozwi ązań i tak naprawdę tylk o t e osoby, kt óre dozna ły teg o długotrwałego niedoboru snu i teg o zmęczenia, kt óre się z tym wiąże są w stan ie zrozumie ć jak ogromny t o jes t obciążenie fizyczne psych iczne i j a po prost u zach ęca mam y w łaściwie wręcz zapala m światełko nadz iei, że je żeli do świadczają tak ogromnego zm ęczenia i widz ę, że dotychczasow e sposoby na sen czy jakie ś dobr e rady n ie przynosz ą te j poprawy to wart o zmieni ć sposób dzia łania tak wart o wprowadzi ć coś nowego, bo być mo że t e nowe rozwi ązanie właśnie pomo że ca łej rodzinie no i m y jeszcze 1 temat, który war t by łby tutaj skomentowania teg o, że dzieci przychodz ą na świat absolutn ie r óżnym wyposażeniem je śli chodz i o kompetencj e zasypiania jest tak a pewneg o rodzaju kategor ia może bardz iej n ieformalna dzieci takich bardzo wra żliwych na r óżnego rodzaj u bod źce mówi pani Hani Bejbis zdarz a si ę, że w 1 rodzinie i jedn o dz iecko w łaśnie ma tak ą bardz o stabiln ą strukturę psychiczn ą emocjonaln ą trudno j e wytr ącić z r ównowagi i w łaściwie t o się przek łada na tryb span ia jedzenia akceptacj ę r óżnego rodzaj u zmian są te ż tak ie dz ieci, które nawet jeśli od sameg o pocz ątku ich życia stosuj e się regularny try b życia r óżnego rodzaju zalecen ia ekspert ów sprawiają, że rodz icielstwo jes t bardzo trudn e bardz o m ęczące m ówi o tym, dlateg o, że jeste m świadoma, że wszelk iego rodzaj u poradn iki park ingowe potrafi ą szczególnie w Polsce bardz o pog łębić poczuc ie winy rodzic ów szczeg ólnie mate k szczeg ólnie matk i w Polsce s ą obci ążone różnego rodzaju restrykcyjnymi wymogami z e stron y spo łeczeństwa i wyobra żeniami jak t o on e po łączą karier ę korporacyjn ą prac ą macierzy ńską i on e próbują t o wszystko pełnić jeszcz e s ą z każdej strony bombardowan a r óżnego rodzaju modelami rodzicielstwa i mog ą mieć nawe t na półce ksi ążki prezentuj ące sprzeczn e f ilozofie span ia n p . dz iecka i tutaj jakim ś sensie t o jes t bardzo trudn a sytuacj a dl a tak iego rodzica, który chc e jak najlep iej jest got ów do ogromnyc h po święceń są badan ia mówiące, że w łaśnie rodz ice dz ieci 03 do trzeciego rok u życia s ą w stan ie po święcić r ównież f inansowo jak najwi ęcej n a rzecz dz ieci st ąd jes t ogromnie rozwini ęta ca ła gałąź w łaśnie przemys ł parkingowego i różnego rodzaju gadżet czesk iego r óżnego rodzaj u zaj ęć dl a niemowląt dl a dzieci w łaśnie do trzeciego rok u życia i bardz o często tak że na dz iecko do trzeciego roku życia wydajem y więcej pieni ędzy niż pote m n p . prze z ca ły okre s edukacj i podstawowej t o jest jakiegoś rodzaj u paradoks al e, toteż pokazuj e tę bezradno ść rodziców szczeg ólnie te pierwsze dz iecko przy drugim dz iecku jes t znacznie wi ęcej luzu mn iej więcej spodziewamy się c o na s czekać nawet jeśli to drug ie dz iecko zupełnie inna z regu ły jes t inne t o przyjmujemy to z wi ększą dawk ą spokoju, tym bardz iej nie pojawi si ę jeszcze trzec ie kolejne i to jest jaki ś zupełnie inny rozdział h istorii rodziny, al e jak tuta j wesprze ć t e matk i, kt óre tera z n p . słuchając na s i dotychczas spi ąć śpiący, gdzie z dzie ćmi w duch u rodzicielstwa bliskości by ły przekonan e, że robią co ś najlepszego dl a teg o dz iecka teraz w Polsce s łyszał n ie zwrotn ica wajch a wstecz jednak osobn y pokój to wszystk o zależy, jaką czuj ą jeżeli, je żeli on a śpiąc dzieckiem wysypi ą się czy w każdym razie nie czuj ą się przem ęczone czuj ą si ę w miar ę dobrze funkcjonuje si ę tym i osobami to nie widz ę tuta j potrzeb y zmian natom iast, je żeli rzeczywiście jest tak a sytuacj a, że temat mama t o jes t bardzo n ie dl a takich Hani bab y Stack metod a wspierająca teg o typ u rodzin ę tam jak si ę używa m inionej zimy dl a każdego dz iecka tak natom iast te ż należy pamiętać, że są t e, kt óre pokazuj ą może to na starszych dzieciach, bo ta m jes t d iagnozowany ADHD, że 70 % dzieci ze wstępnie zdiagnozowanym ADHD tak naprawd ę dzieci niewyspany si ę okazuj e, że jeżeli wdro żymy higieny są zasad y im sn u t o w łaściwie ta d iagnoza upad a, więc wydaje si ę, że jak n ie ka żde dz iecko, które wydaj e si ę takie wymagaj ące faktyczn ie jes t dz ieckiem wysok o wrażliwym, al e t o, jakb y warto wart o zwr ócić na t o uwag ę i jakby obserwować swoj e dz iecko, żeby faktyczn ie dokonać jakie ś tam wi ększy, że tak powiem n o i zrozumie ć faktycznie cz y nasze dziecko n o nie ma tak ich wyra źnie wi ększych potrze b natom iast często jest tak że ma łe dzieci, kt óre s ą takie bardzo wydaj e się przylep ione do mam y p łaczliwe marudz ą dużo w łaściwie trudno j e zdj ąć z s iebie t o cz ęsto w mojej praktyce wychodz i na to, że t o są jedna k dz ieci n ie dostan ę, dlateg o że dziecko, kt óre jes t niewyspany on o czuj e bardzo podobny jest jakb y wstan ie tak iego wewnętrznego rozdrażnienia czuj e c o, kiedy jeste śmy n iewyspani tak ą wewnętrzną irytacji i ile m y osob y dorosłe jeste śmy w stan ie sob ie zinterpretować cz y zracjonalizowa ć powiedzie ć sobie, że trudn o n ie przespana no c ja tak mog ę się czu ć prze żyje to dziecko oczywiście n ie stanie tego zrobi ć i on a poszukuj e najłatwiejszego sposob u na powr ót do takiej wewn ętrznej równowagi t o oznacz a przytulenie si ę do mamy tak i t o co widzimy u dzieci, kt óre ucz ą si ę samodzielnego zasypiania i zaczynaj ą cora z lepiej spa ć, a to naprawd ę t o się ju ż w p ierwszym tygodniu nauki wida ć tak ie ogromne post ępy i poprawę tak w ksi ążce pan i, że po 2 tygodniach mo żna osi ągnąć taką trwałą zmianę tak absolutn ie tak pote m jeszcze najważniejsze jest to, żeby trzymać tyc h dobrych rozwi ązań na stałe to właśnie u tyc h dz ieci, kt óre zaczynają wychodzi ć tyc h niedobor ów snu w idzimy, że one si ę robi ą po pierwsze, rado śniejsze wraca jakiś wi ększy apety t, toteż dlateg o, że odchodz imy o zbyt w ielu nocnych kalorii kalorie n ie znikaj ą one przenosz ą na dzień no i też będziemy to dz ieci robi ą bardziej samodz ielne właśnie, dlateg o że już n ie mają potrzeb y takiego ci ągłego wyciszenia się w ram ionach mam y i samotne nie n ie mn ie nie z poczuciem absurd u w Gnieźnie absolutn ie n ie zimowy relacyjne j absolutn ie nie, dlatego że mam a też korzyst a coraz wi ęcej z teg o dobrego sn u i wr ęcz ma wi ęcej ochot y wi ęcej si ły, żeby zajmowa ć si ę dz ieckiem, wi ęc absolutnie t o przynos i konkretne korzy ści dz iecku w łaściwie ca łej rodzinie kom u polec a pan i lekturę swoj e książki dobr y sta n maluszk a poleca m przysz łym rodz icom tak, żeby wiedzieli że, żeby n ie wracal i z noworodkiem do domu z takim oczek iwaniem, że w łaśnie będzie zmęczony to w łaśnie, bo to n iekoniecznie tak bywa ło niekt órych dz ieci tak, ale n iekoniecznie dokładnie pierwsze 2 tygodnie życia to faktyczn ie jes t tak i okre s pow iedzmy miesi ąca m iodowego dz iecka tylko śpi j e śpi je j na kr óciutkie aktywności na kon iec po trzec im tygodn iu ju ż zupe łnie inaczej polecam rodzicom, kt órzy og ólnie s ą za interesowani tematyką, które się j ą, kt óre dotycz y rozwoj u dziecka myślę, że w książce jest bardzo w iele cennyc h informacji w łaśnie Ośnie o tym jak się kszta łtuje jak si ę zmieniają potrzeb y związane ze snem n o i przed e wszystk im polecam n iewyspany rodz icom, kt órzy borykają si ę z ty m problemem pr óbowali r óżnych rozwi ązań i tak naprawdę n ic nie przynios ło im trwa łej popraw y ja jestem wr ęcz pewn a, że je żeli skorzystają z teg o program u nauki samodz ielnego zasypiania, który stanow i drug ą cz ęść książki stanowi te ż tak właściwie unikalną warto ść teg o por a m ęża o d do ść uroda życia ta m są konkretn ie spodziewali czy te ż nawet jakieś takie sygnały, kt óre mog ą by ć niepokoj ące różne tak ie ta m zadania specjaln e ta k tak, al e w łaśnie stara łem si ę przygotowa ć drug ą cz ęść nasze j książki w te n sposób, żeby on a dawała rodz icom konkretn y pla n dzia łania i uważam, że teg o właśnie nie ma dotychczas nie by ło na rynk u polskim n o troch ę jest wci ąż rośnie, al e rzeczywiście każda ka żda trochę te ż c o innego opowiada m y i z pewno ścią można sobie wyobrazi ć, że mo żna niemowlę w ci ągu 2 tygodni nauczy ć noweg o nawyku jes t jeszcz e tylko 1 np. pytan ie pokolen ie matek jedn o stycznia 2 wstecz prowadzi ło tzw . tren ing czystości dla dz ieci w w ieku czasami 10 miesięcy 12 miesięcy 13 miesięcy z r óżnych powodów te n moment był wyb ierany jak o ju ż odpow iednie do tego, żeby dziecko załatwiało swoje potrzeb y f izjologiczne na nocn iku, al e często z powod u post u logistycznych, żeby można by ło przestać pra ć p ieluchy jeste śmy w innym momenc ie s ą pampersy p ieluchy dz ieci noszą d łużej czasami jes t to przed łużane w n ieuzasadniony sposób niepotrzebnie bardz o d ługo, al e jedna k r óżnego rodzaj u eksperc i zalecają, żeby n ie był to ro k może nie czwarty ro k życia, ale te ż nie p ierwszy rocze k dopiero 12 miesięcy, poniewa ż uchwyc ili pewnego rodzaj u naturaln y momen t kontrol i f izjologii własnego ciała jes t troch ę powy żej roku 8 miesięcy nawet gdzie ś oko ło 2 lat trochę wcze śniej u dz iewczynek statystyczn ie trochę p óźniej chłopców zalecan y jak o idealny naturaln y momen t wsparcia naturalneg o poczuc ia swojeg o cia ła teraz pojawia si ę pytan ie czy jes t też coś tak iego u dz ieci tak iego rodzaj u naturaln e momen t rozumienia w łasnego zm ęczenia niekt óre dz ieci niektóre dz ieci udaj e si ę t o jako ś ochronić niechc ący nie zniszczy ć prawdopodobn ie ja t o obserwował 1 ze swo ich dz ieci, kt óre zasypiaj ą z mówiło ju ż i zasypa ło to trzecie moje dz iecko n ie w og óle bardzo zaskoczyło ja widzia łam teg o ani p ierwszego ani drug iego sobie zasyp iamy zasypiamy ja go głaszcze alb o co śpiewam o n m ówi już odwrac a si ę po 3 sekundach śpi naci ąga koszulk ę z powrote m, bo brzuszek odsłania, żeby g łaskać i zasypia on po prost u czuł dok ładnie, kiedy nadchodził ten momen t ju ż takiego w łaśnie tak iej pe łnej relaksacji i tera z oczywi ście jeśli można nauczyć dz iecko siada ć na nocniku i załatwiać si ę w ci ągu rok u z pewnością mo żna te ż nauczyć wcze śniej ni ż dz iecko gotowe samodz ielnego zasyp iania pytanie cz y to jes t analogia cz y jes t tak iego rodzaju f izjologiczne momen t, k iedy mo żemy racze j wesprze ć niż trenowa ć dz iecko j a w ogóle nie uwa żam nauk i samodzielnego zasyp iania za tren ing tak naprawdę, m imo że ona dotycz y na konkretnej umiejętności, czyl i ja k na jak najbardz iej to słowo tren ing jes t tuta j uprawnione to jes t tak naprawd ę z 1 strony odchodzen ie od rozwiązań, kt óre gdzieś ta m si ę pojawi ły dziecko jes t zaakceptowa ło, ponieważ m y wdro żyliśmy dz ieci zawsze pod ążają za nam i rodzicami n o i niestety t e niekorzystne rozwiązania właśnie psuj ą sen, czyl i podcza s nauki odchodzimy o d n ich, ale z drugiej stron y właśnie te ż budujemy dz iecku konkretn ą kompetencj e w łaśnie prowadz ącą do tego, że kiedy czuj e się zmęczony wie jak si ę wyciszyć zamkn ąć oczk a i zasnąć jes t t o taka czynno ść, której m y za nasze dz iecko teg o ostatn iego krążków strony z tym snu nie jeste śmy w stan ie zrobić mam y dla pa ństwa egzemplarz e ksi ążki dobr y se n maluszka pros imy o maila na adre s dl a was ma łopatą kropkę FM dla wa s ma łpa to kropk ę FM, a ja ju ż bardz o dzi ękuję za rozmow ę naszy m go ściem w dzisiejszym magazyn ie dobrosta n by ła autorka ksi ążki dobr y se n certyfikowana konsultantk a do doradcze j d s . sn u dzieci autork a teg o poradn ika, kt óry b y opow iada o tej metodz ie uczen ia dz ieci zasyp iania samodz ielnego, kt órą mo żna pr óbować wprowadzać samodzielnie, kt óra w gruncie rzeczy wydaj e si ę niespecjalnie wymagająca, ale n ie n ie zdążyłam wypr óbować p óźną dz ieci w w ieku niemowlęcym c i z państwa, którzy mają ochotę na tę książkę czekam y na mejl e dla wa s ma łpa to Krupka FM, a ja bardzo dzi ękuję za rozmowę r ównież bardzo dziękuję oczywi ście życie jak najwi ęcej dobreg o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA