REKLAMA

Rozwój AI jak rewolucja przemysłowa? Włodzimierz Cimoszewicz o znaczeniu Sztucznej Inteligencji

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-16 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki i ta m ponownie to jes t weekendow y porane k, a teraz porozmaw iamy o spraw ie, o kt órej Maćka w maju teg o roku be z Uniwersytecie warszawsk im mówił Donald Tusk i wszyscy patrzyl i troch ę na n iego, że opowiada to bajk a o żelaznym wilku mówił o tym, że w Europie ludz ie bardz o się powa żnie zajmuj ą sztuczn ą inteligencj ą bardz o jeste m c iekaw te j rozmowy, ponieważ okazało si ę, że pa n Włodzimierz Cimoszewicz dzie ń dobr y dzie ń dobry Rozwiń » dzisiaj pose ł do parlament u Europejskiego też ty m bardzo interesuje też uwa ża, że jako ś dziwnie nonszalanck o podchodz imy do czego ś c o albo już jes t alb o naprawdę puk a do naszyc h drzwi Donald Tusk rzeczywi ście wspomni o tym, że ludzie w Europie się na d ty m zastanawiają problemem jes t powiedzia łbym t o, że na ty m zastanaw ia się g łównie w stanach Zjednoczonych w Chinach w Europie zdecydowan ie mniej rapte m mo żemy przespa ć pocz ątek spraw ie n ieprawdopodobnej rewolucj e ekonomiczne, a także spo łecznej pol itycznej, kt óra przy mo że być porównana wr ęcz do pierwszej rewolucj i przemys łowej, gd y powstawała nowoczesna gospodarka chodz i o tzw. sztuczn ą inteligencję t o jes t efekt dzia łań zwi ązanych z cora z bardz iej, żebym doskona ły wykorzystywan ie techn ik komputerowych internetu i t d . a i t o w szczeg ólny spos ób, k iedy kilkadziesiąt la t tem u zaczęto coraz wi ększym stopn iu posługiwać komputeram i i stawiano przed nimi pewn e zadania g łównie t e by ły zadan ia obl iczeniowe to programowan e w taki spos ób, że cz łowiek a o czy m kompute r wedle pewnyc h zasa d, jeżeli spe łnione b ędą pewne warunk i to efekt y warunk u b ędzie tak i i kompute r wypłacano tysi ące dziesi ątki tysięcy teg o typu reguł nasza do gr y w szach y jak wiadomo stworzono kompute r ju ż ponad 20 lat temu pokona ł najlepszeg o wtedy soki z e świata Garri Kasparowa, al e te n kompute r mógł pokona ć cz łowieka tylko, dlateg o że szybciej o d n iego liczy i szybciej uwzgl ędnia rozma ite alternatywne zachowan ia w zale żności o d reakcji drug iego gracza te n komputer n ie umia ł robi ć 1 komputer nie umia ł przypuszcza ć jak się zachow a gra ć jak w związku z ty m trzeba by łoby na t o zareagować okazało si ę w ostatnich kilkunastu latac h, że wra z z rozwoje m techn iki komputerowe j dzisiejsze moce obliczeniowe s ą niezwykle, al e także w zwi ązku z ty m, że dzi ęki internetowi w przestrzeni cyfrowej, że tak t o powiem pojawi ły si ę m iliardy miliard ów rozma itych informacji mo żna by ło zacz ąć uczy ć komputer y sam o uczenia i t o wygląda, wi ęc tak wedl e starej metod y, żeby nauczy ć komputer rozpoznawan ia kot a należałoby zdefiniować kot a opisać g o bardzo dokładnie wted y, gdyb y nagl e zdj ęcie komputer zobaczył coś c o spe łnia warunki pobyt u skok w nowym torz e pakuje si ę do komputera 1 000 000 zdjęć kot ów r óżnych najprzeróżniejszych sytuacjach najróżniejszych kolorach tak, b y tak dale j wszystko będzie podpisane cz y skojarzony z m ężem od informuj ą czy ten kompute r zaczn ie rozpoznawać kot y, bo kojarzy i t o co w idzi na zasadz ie przypuszczenia najbardziej b ędziemy się też łoskotem poddaje teg o typu med ialnych przykład, al e proce s wyobrazi ć, że dzi ęki tem u stworzon o możliwości Ross jak wchodzen ie na rozma ite pol a, gdzie dzi ęki zdolno ści do trafneg o przepuszczania uzyskujem y efek t bl iski doskona łości tzw. autonom iczne samochod y zjaw isko, które prawdopodobn ie w niedługim czas ie mo że pozbawić prac y setki tysięcy je śli n ie wi ęcej kierowc ów na całym świecie dlateg o, że t o jest oczywiście o w iele lepsz e o d żywego k ierowcy może prac a w 2 się godz iny na dobę n ie chodz i na urlopy n ie bierze zasiłków wtorek i t d. Otóż ta interwencja w samochodz ie, a dzięki rozma itym czujn ikom, a przypuszcza c o si ę może wydarzyć i dlateg o si ę odpow iednio dostosowuj e proce s teraz uzmys łowić, że cora z doskonalsz e prognozy pogod y czy pasze stanowi ą, że prognozy pogod y w iele rozmaitych apl ikacji s ą rzeczywiście cora z bardz iej doskonały ja sprawdzam c o si ę będzie dzia ło w m iejscu, gdz ie przebywa m z godziny na godzin ę i najcz ęściej tak si ę dzieje t o jes t wynik w łaśnie stosowan ia sztuczne j inteligencji i teg o, że dzi ęki m iliardom rozmaitych wariant ów, kt óre komputery nauczono rozpatrywać s ą w stan ie co ś przewidywać w te j chw ili n p . f irma Amazon prowadz i eksperymentalnie teg o typu działań MEN cie te ż gigantyczny sprzedawc a internetowy, kt óry ta k jak ogromn a większość tego typ u biznesów akceptuj e zwroty towaru w iadomo, że zwrot y towaru to jes t pewn a strata to jes t kosz t ten towar nie został sprzedany bo czeg o prze z transportować z powrotem pokryć koszty tego i t d . o d Amazon zaczyna w tej chwili bada ć na ile mo że rozpoznawać kl ienta na ile doskonal e, żeby przewidzieć co b ędzie jakim ś momencie potrzebne m u to pos łać be z jeg o zam ówienia, a więc ryzykując, że przed odrzuc i t o jak pa n w ie dz isiaj w wyniku teg o, że co ś klikamy przegl ądamy, czego szukam y zaczynam y dostawa ć reklam y ju ż dopasowan e do nas Amazon chc e zabi ć 3 kroki więcej chc e zm iany przewidywać c o będzie się tylko pić w zwi ązku z Pańskiej zwyczajam i i b ędzie panu przysyłał jak nie będzie chcia ł tego t o pa n t o odrzuc i, ale prawdopodobnie bardz o cz ęsto b ędzie akceptował, dlatego że właśnie no bo tera z panuje mo żna powiedzieć no poz a tym 1 to zabrzmia ło troch ę niebezpiecznie, że np. autonomiczne samochod y spowodują du że strat y dl a wielu zawodac h w spraw ie b ędzie dzia ło to się reszt a t o fajnie no tak tylko niefajnie dl a tych, którzy b ędą trac ili prac ę wg ludzi zajmuj ących si ę ty m zawodow o najlepszyc h na świecie w ci ągu ostatnich w ci ągu najbli ższych kilkunastu la t o d 3040 % m iejsc prac y, które dzisiaj nie mo że znikać t o znaczy ludzie strac ą m iejsca prace zostan ą zast ąpieni prze z komputer y wyposażone w pełni programowan e do wykonywania teg o typ u czynno ść przygody jest pan idzie do banku pan chce wzi ąć kredyt to s ą specjaliści, kt órzy obliczaj ą, ab y szansę zdolno ść zdolność kredytową t o może by ć zast ąpione prze z komputer wszyscy ludzie mog ą straci ć pracę podobn ie są specjaliści w towarzystwac h ubezpieczeniowych, kt órzy wyceniają, jak ą stawk ę ubezpieczeniową zaproponowa ć danej osobie w zale żności o d w ieku przeje ść rozma itych płci zdrowia tak że wtedy zast ąpi i komputery b ędą prze z dziesi ątki tysi ęcy ludz i t o prawdopodobnie obejm ie dziesi ątki setki milionów m iejsc pracy łatwo sobie wyobrazi ć jak b ędą konsekwencj e spo łeczne, a w rezultac ie też polityczne, je żeli rapte m tyl e ludzi nie będzie miało si ę, by utrzyma ć lub nie znajdzie m iejsce na r ing wraca o ty m wszystk im trzeba my śleć dlateg o, że t o jest n ieuchronna przysz łość warto by łoby j ą wyprzedzać si ę do n iej przygotowywać jaki ś czas mo żna si ę przygotować pewnie zwróciłam uwag ę na taką informację sprze d kilkunastu dni, że pewna f irma japońska eksperymentaln ie skr óciła tydzie ń pracy 4 dni prac y, czyli 5 do 4 WIG 20 % skr ócono cza s pracy okazuj e si ę, że produktywność pracowników w tym pozosta łym czas ie zasa d 42 % w związku z tym okazuje si ę, że można zmniejszać cza s prac y, wi ęc uzyskiwać jeśli się zmn iejszy cza s prac y 20 % t o teoretycznie w ty m samym czas ie poprzedn i mo żna zabra ć zapis za tru d dzi ś 20 % wi ęcej ludz i, jeżeli w te n sposób przygotowywa ć pewne program y pewn e zm iany mo że byłaby stopn iowo przejmowa ć sporą część tych, którzy prac e b ędą tracić wreszcie się myl i si ę my o teg o typ u sytuacjac h m ianowicie s iusia inteligencja ta k jak każde narz ędzie jak ka żdy przedmiot socjalne s ą przez człowieka mo że być wykorzystywana cel a bardzo dobrych do rozwoj u ekonom icznego podnoszenia produktywno ści tak dalej, al e cz y np. w medycynie ju ż dziś okazuje się, że sztuczn a inteligencja dostosowan a do rob ienia d iagnoz medycznyc h na podstaw ie tyc h chorób, które mog ą by ć obrazowan e zdj ęciami rentgenowsk imi rezonans u magnetycznego, aby i innych teg o typu urz ądzeń d iagnostycznych potraf i wydawa ć bardz iej trafn e d iagnozy ni ż najwyb itniejsi specjaliści bior ą ludz ie w ty m zakres ie Otóż poza teg o typ u pozytywnym i skutkam i, a trzeba się liczy ć z tym, że sztuczn a inteligencja mo że być wykorzystywan a w celac h złych powiedzia łbym patologiczne pewn ie słyszał pa n tzw . DIP fakt w ostatn ich latac h du żo mówimy o efekt jes t fałszywych informacjach k łamliwych informacjach bitwę, kt o jest coś się 3 poziomy wi ęcej b ędzie pan s iebie widzia ł na ekranie b ędzie pa n siebie s łucha i będzie pan zdum iony celem b ędzie pan, dlateg o że ten ekran ie pa n będzie stworzon y sztucznie prze z oprogramowan ie w Pańskiej usta zostan ą złożone s łowa, których n igdy n ie wypowiadał to akurat można, by powiedzie ć, że w przypadk u niekt órych polityk ów może by łoby wskazane, al e w przypadk u niektórych n iebezpiecznych w ie pa n tak zgadzam się pół żartem p ół ser io ze ze niekt órych wart o byłoby zastąpić może mądrze si ę rzeczy by śmy s łyszeli, al e powinniśmy się za spraw y z teg o, że mo że to, sk ąd doprowadzi ć do ca łkowitego zak łócenia wszelk ich demokratycznyc h procedu r chociażby wyborczych kampanii wyborczej te n dany psychologia w ie, że jest, jakb y w różny poz iom uznawan ia za prawdziwe tego c o cz łowiek słyszy czyta i widzi okazuj e się że, gd y chodz i o t o co widzi t o wi ęcej 70 % jest przekonany, że to jes t prawdziwe w zwi ązku z tym, je żeli zobacz y si ę rapte m rzekomeg o pol ityka wypadającego rzekom o w łasne jakie ś bulwersuj ące my śli to ludz ie będą skłonni przypuszcza ć, że tak to jes t właśnie ten pol ityk i będą reagowal i na to c o widzę i c o słyszą na cza s okre ślającego politykę wszelk ie możliwe z mo żliwości pop a poparcia g o tak dalej, wi ęc swo ista dywersj a polityczna mo że by ć stosowana mówi się znowu ludz ie, którzy si ę tym zajmuj ą twierdz ą, że przysz ły ro k będzie już ty m momente m, k iedy na większą skal ę w r óżnych wyborach dużych krajach t o, że zdarzy pami ętajmy, że w przyszłym roku wbr ew prezydenck ie w stanac h Zjednoczonych i zobaczymy czy t o zjaw isko si ę pojawi ona mo że być wykorzystywany przec iwko sztab y jednych konkurent ów przeciwko drugim, ale to mo że być wykorzystywan y prze z inne pa ństwa do ingerowania jeszcz e bardziej skutecznego niż do te j por y procedury demokratyczne w innych krajac h, więc możemy się tak że kraje, kt óre s ą n iezadowolone n iezainteresowane si łą demokracji w świecie mog ą tę demokrację zdaln ie niszczyć, wykorzystuj ąc wasz e efekty zastosowan ia s łyszy inteligencji, tak więc jes t t o zjaw isko, kt óre okre śla się ocenę jego czwart ą rewolucję ekonomiczną w h istorii świata to si ę ju ż zaczyna jakie ś wasz e poz iom dywa n myślenia o tym w różnych cz ęściach świata, a mo że świadczyć fakt, że wedl e pewnyc h klasyf ikacji najbardz iej warto ściowych publ ikacji w stanach Zjednoczonych w ubiegłym rok u opubl ikowano ponad 440 poważnych opracowa ń na te n tema t w Chinach obraz był drugi pod ty m wzgl ędem obraz punka no 38 takich opracowa ń kilkanaście raz y mn iej i we Francji wyd a, b y była przoduj ącym w europejskim 36 to pokazuj e Europejskiej przygotowan a sztuczna inteligencja rozw ija się tym s ilniej im więcej m a do dyspozycj i i informacji tzw . po ang ielsku Delta w t e kraje, kt óre s ą w stanie wt łoczyć w system rusz y inteligencji, więc informacji uzyskuj ą przewagę i tu okazuje si ę, że znow u Chiny niedemokratyczne Chiny w tyc h jak pan wie stworzon o te n syste m inwigilacji 1 , 5 miliarda obywateli dzi ęki tem u systemowi gromadzą o w iele więcej informacji oboj ętny, że dotyczące konkretnyc h ludzi po prost u informacji niż ktokolw iek inny w zwi ązku z ty m są dz isiaj o w iele lep iej przygotowan e do mnożenia zastosowa ń sztucznej inteligencji przew iduje si ę, że pokonają innowacyjny stany Zjednoczone w obszarz e zastosowa ń masowyc h sete k tysi ęcy różnych sposób wykorzystan ia NATO jak ma pa n tak bardzo przestraszy ł, bo oczywi ście mogliby śmy m ówić o sztucznej inteligencji w zastosowaniach m ilitarnych czy zbrojen iowych o ty m, się też ju ż du żo mówi no t o prosz ę powiedzieć, ale czy jeste śmy w stan ie jak o ludzie si ę mówić od razu mówię, że to n ie wierz ę, że b ędziemy t o zdobycz e naukow e wykorzystywa ć dobry spos ób ani zły jak to zrob i pa n niewątpliwie pow inny powstawać swoj e kodeks y etyczn e i m y t e proces y zaczyna być inicjowane prze z du że przedsiębiorstwa t e z teg o świata cyfrowego, al e ja też nie wierz ę, że wszyscy będą do tego stosowali potrzebn e s ą pewne regulacj e i nas z parlament Europejski si ę ty m zająć zaczyn a si ę dyskutować na ten tema t, więc ma m nadzieję, że b ędzie lepiej si ę w te j kadencj i, al e wreszc ie jest i tak mus imy się z tym liczy ć si ę, że t e z łem zastosowan ia b ędą jedna k mo żliwe i najgorsz ą wiadomością zasady chodzi ot o życie pol ityczne publiczne s ą, że dz isiaj nie ma jeszcz e tak iego instrumentu tak iego oprogramowan ia, kt óre pozwala ło wykrywać c o jes t kłamliwym przekazem c o jes t k łamliwą rzeczywistością, a co jes t zgodn e z pełną by ła na początku wrze śnia by ła taka informacja, kt óra mo że dodatkow o zach ęci i polityk ów i ludz i do my ślenia cybe r przestępcy po przestępcy podszyli si ę pod szef a n iemieckiego koncern u energetyczneg o i stworzyl i właśnie korzystają z teg o swojego, kt óre pa n m ówił m ówił sytuacj ę, w której n iby prezes m ówiąc swo im g łosem melodią akcentem i t d. wydał decyzj ę o przelew ie 230  000 US D to rzeczywi ście robi wra żenie, al e ja dzi ękuję panu zatem rozmowy, cho ć troszk ę nas pewnie i s łuchaczy pan przestraszy ł chciałem dać s łowo, że m ówił Włodzimierz Cimoszewicz to w ramach rozmawia Maciej Zakrocki dziękuję bardz o tera z będą informacje w TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA