REKLAMA

Kto potrzebuje suwerennego Internetu?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-16 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raz wracam y troch ę do temat ów internetowo komputerowo technologicznych, tyl e że ju ż na pewno ew identnie w dosy ć kontrowersyjne j spraw ie, bo są tak ie pa ństwa na świecie, które ze wzgl ędu na autorytarn e rz ądy bardz o lubi ą internetu, ponieważ jest t o tak i w łaśnie obsza r cz y przestrze ń wolno ści do nieskrępowanej trudn y do zablokowania s łyszeliśmy w iele r óżnych próbach, kt óre są czasami bardz o udan e przeprowadzane w Chinach, aby ten Rozwiń » internet jednak tak i wolny n ie był, gdyb y w ładze mog ły go n ie tylk o kontrolowa ć al e, al e pilnować i tre ści ta m znajdują, al e te ż mam y now ą sytuację w Rosji, w kt órej też o d pewneg o czas u w ładze mówiły, że trzeb a w końcu z ty m internetem zrobi ć jaki ś porządek no bo trudn o, żeby ludz ie dowiadywali się świecie albo o wydarzeniach w swo im kraj u z takich źródeł informacji, które prze z władze n ie s ą kontrolowan e tak oto pojaw ia si ę termin suwerenn y ruletce co t o oznacza co t o za pomys ł, jak ie n iesie zagro żenia dla wolno ści ja, jak ie nadzieje z ty m projektem ma władza o tym, w łaśnie tera z b ędę rozmawia ł telefon icznie z naszym go ściem Alek Tarkowski Fundacja centrum cyfrowe dzie ń dobry dzie ń dobr y pan na t o prosz ę nam wyjaśnić co to jes t te n brune t 1 listopada w Rosji weszła w życie now e prawo kt óre, żeby pojaz d n ie odci ęło rosyjskiego internetu teg o dnia o d reszt y świata, ale jes t jakim ś kolejny m krok iem podejmowanym przez rz ąd rosyjsk i, żeby zwiększyć z 1 strony kontrolę na d ty m c o umownie jeśli myślisz, że jaka ś rosyjska granica w internecie ona przebiega gdzie ś między serwerami znajduj ącymi się trafi to, żeby zwi ększyć kontrolę na gran icy al e, żeby zwi ększyć kontrolę wewn ętrzną czyl i, żeby kontrolować, żeby lep iej sprawdzać kontrolowa ć tre ści też przep ływające los y w ogóle się przy bardz o dz iwnie bo gd y rozmawialiśmy internet jeszcze k ilka lat temu nigdy nie u żywa właśnie tak ich zlotów się w Rosji prawda zawsz e si ę b ierze kręcić Global rzecz się wymyka si ę poz a tą prost ą idee suwerenno ści jes t jednak zna k czas ów bardz o si ę zmieniło tak też powiedzieć, że to nie jes t jakiś tak i nag ły kro k po pierwszego jes t państwem, kt óre od dobryc h ju ż niedługo 10 lat podejmuj e r óżne krok i stąd stron y np. kilka la t tem u cz y pa ństwo mo że Rysia chcia ł zablokowa ć popularn y komun ikator telegram z jeg o u żywanie, bo po prost u znale źć tam, gdzie jes t za dużo wolno ści do rozmów, aby leżeć to warto powiedzie ć, że Rosjanie odosobniona ju ż pa n wspomniał n ie po Chinach drug im takim idea łem my śleniu w łaśnie o ty m, haśle suwerenno ści internetu, a tych państw te ż dużo więcej tylko zawsz e rodzi si ę takie pytan ie przynajmniej osób n o ta k ja k ja, które ka żdy mo że w spos ób trochę idealistyczny patrz y na te n internet, ale z drugiej strony n o mo że mam y za ma ło w iedzy tak ą powiedziałbym s ą surowo Hart duch a ruch u, bo zawsz e się mówi c o za problem to si ę postawi ć serwer y poz a gran icami kraj u i duszno b ędzie można informacje przekazywać do dołu nie czas y wolne j Europy, gdzie mo żna by ło par ę tak ich zagłusza Arek w r óżnych miejscach kraj u posy p postawi ć ludziom jak s łuchali tej tej że wolne j Europy trzeszczało tak że, że t o dzisiaj si ę nie dan o okazuj e się, że si ę data też bardz o ciekawa dyskusj a, kto to c o też w Rosji dzia łacze, którzy pop ierali w łaśnie otwarteg o internetu z uczeln i oni si ę w opozycji prawdę jeśli n ie w ogóle gdzie ś w podz iemiu i t o jes t taka oznacz a si ę d a, bo jes t tak i, b y zobaczy ć w ju ż kultow y czyta, które m ówi, że internet, żeby po prostu ka żdy z cenzurą poradz i zawsz e znajdz iecie objaz d na inwestujemy w prawdziwość teg o cytat u myślę jednak, że jak się czyta teks t ekspertów, którzy znają si ę na scen ie czysto technologicznej, bo w ty m momencie s łusznie pan zauważył jak ma być postulował mo żliwościach technologicznych n ie s ą tak imi optym istami i po prostu okazuj e si ę, że kra j więcej technolog icznych rozwi ązań ni ż akcje pozwalają je śli państwa podejm ą decyzję to one zaczynaj ą móc ten kontrolować, bo t o może warto powiedzie ć, że w ogóle jak te ż rozmowa o ty m co o d tyc h relacjach Rosja i na zewnątrz też o tym c o si ę dzieje we wn ętrzach argumentacja jest kuchnia te j kwest ii na zewnątrz m ówi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa musimy m u si ę odciąć, bo n p . b ędzie szedł ata k c o prawd a dużo poje ździć na strategie c Bell obywatel e, kt órzy te ż strategię cyberataku rzeczywiście szykuj e si ę na takie ataki, al e zn ów komentatorz y mówią, że du że, że to w dużej mierze deszc z też kwest ia wewn ętrznej w łaśnie mo żliwość kontrolowan ia de facto wypow iedzi mówi Pańczyszyn min ęły czasy już nie jes t także można tak łódzki rad io wolna Europa z drugiej stron y jednak wiadomo, że ten mo żna wy łączyć są pa ństwa, kt óre w zesz łym rok u czesne prze d na cza s wybor ów autorytarne pa ństwo włączone wypade k kilka to c o tutaj jes t nadz ieja rzeczywi ście wyłączenie internetu dzi ś bardz o drastyczny m krokiem można zrobi ć ma ło rozwiniętym pa ństwie w 1 dzień pa ństwo tak jak Rosja nie mo że sobie na to pozwolić też, jakb y jaka ś taka nadz ieja ta, że te n internet zamknięty okrojon y skontrolowane po prost u przestan ie by ć funkcjonaln e, a Rosja potrzebuj e sprawnie działającego ob iegu informacji sprawn ie dzia łającego e-commerce biznes i t d . al e si ę 1 sprawa, bo tutaj czytaj ąc r óżne informacje, przygotowując si ę do te j rozmowy natraf ili m. in. na tak ą, że dum a przyj ęła ustaw ę zakazuj ącą sprzedawan ia w kraj u smartfonów komputer ów, kt órych n ie za instalowano rodz imego oprogramowania m ówi si ę takim dokumenc ie ustawa przec iw apelowi no i tera z w łaśnie, by jest te ż takie pytan ie z punkt u widzenia m imo wszystk o ciągle relacj i Rosji z e światem, owsze m, Unia Europejska na łożyła i utrzymuj e na Rosję sankcje po znanyc h wydarzen iach g łównie na Ukrainie Krymie, niemniej jednak nie n ie jest tak że z ty m pa ństwem nikt n ie prowadzi żadnych biznes ów tak ostatn io te ż dużo znow u m ówi o troch ę zm ianie optyki w te j spraw ie chocia żby prezydenta Macrona tak można wyobrazi ć sytuacj ę, w kt órej Rosja sama nie ma tego sprzętu n o tak, żeby mogła g o zast ąpić w ielcy producenc i w łaśnie smartfon ów komputer ów zgadzaj ą się na t o, że ca łe oprogramowan ie do ich urz ądzeń b ędzie wyrzucane ta m instalowane b ędzie rodz imy jak to mówi m ówi w łaśnie te n komunikat c o też oddać nawe t takich powodów jes t z imno związanych z gwarancj ą na dobrz e dzia łający sprzęt można wyobrazi ć że, że n ie będzie zgod y tyc h w ielkich światowych producent ów na tak ie działania t o po p ierwsze, ciekawe, bo pokazuje, że to w łaśnie umowne by ło odłączenie się albo względnej sp ójności wymaga bardz o różnych kroków prawd a i i jedna k pokazuje też przyj ął się my śli czasem, że świat robić taki b ędą wcze śniejsze komentarze taki przypadkow y sposób alb o na działce możliwe znacznie, bo palacz e trochę pytanie cz y tak si ę da, ale wida ć właśnie prze z lata, że jednak upychaj ą r óżnych mniejszych do gran icy c o kontrolują mam y dzi ś jednak historia te n dotycz y tylko da się, że t e największe serw isy w wielu kwestiach si ę uginaj ą i oczywi ście t u na najbardziej śledzi co dzieje si ę w Chinach ani Rosji, gdzie s ą wielkim rynkiem, al e zosta ł te ż jest i okazuj e się jednak te filmy w kt órymś momencie zadaj ące pytania no cz y jecha ć jak jes t niestety kalkulacj i ekonom icznej podejmowal i już decyzj ę te ż policzone n ie maj ą jednol itej strategii i państwo udaje się bardzo w iele r óżnych rzeczy mus ieli Rosji co już przep isy, kt óre n p . zakazuj ą używania takiego 5 takich technologii bez majte k bezp iecznego szyfrowaneg o komun ikowania si ę i tak i tak też tak ie kolejne krok i są podejmowan e ta te przepisy z 1 listopad a częściej takim krok iem w tu wszystko t o straszn ie smutne r ównież z punkt u widzenia właśnie teg o co pa n powiedzia ł, że ta polityka bez decyzj i żyła ci ągle wygryw a bardz o dzi ękuję za n ie najweselszy informacja ale, tote ż chodz i o t o żeby, żebyśmy o ty m wszystk im my śleli nie idealistycznie nawet tak ie jak pr óbowałem powiedzie ć, że ta woln a stref a, jaką jest internet będzie zawsz e wolna no oczywi ście uważam, że demokratyczn y świat powinien robić wszystk o, żeby przec iwko temu jako ś działać skuteczn iej, a nie w łaśnie wg zasad y biznes si ę żyły, ale porażki n ie możemy brać w czas ie otwartego internetu prze z daneg o skończyliśmy ani jak o co ś co należy si ę troszczy ć jako wszystk o o wolność demokracj ę w łaśnie to nigdy nie dane ra z na zawsze dzi ęki za to refleksje Alek Tarkowski Fundacja centrum cyfrow e by ł z nami informacje w TOK FM pan i wrac Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA