REKLAMA

Likwidacja 30-krotności ZUS: czy Lewica rzuca koło ratunkowe PiSowi?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-16 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a tera z porcj a pol ityki bieżącej weekendowy m porank u Maciej Zakrocki dobry, bo ju ż po raz pi ąty, ale przeszkodzi ć, a wszystkim m ówić dzień dobr y za każdym razem, bo przez c o pewnie tac y słuchacze, którzy tera z si ę do nas przy łączyli, a chcia łbym tera z porozmawia ć o lewicy, dlatego że jes t pewneg o rodzaju konfuzj a przynajmn iej cz ęść niekt órych komentator ów, bo to, k iedy PiS z łożył wn iosek o l ikwidacji górnego limitu przychodu, o Rozwiń » d kt órego p łacić sk ładki na ubezp ieczenia emerytalne rentow e, czyli s łynna likwidacja trzydz iesto krotneg o z ZUS-u notą us łyszeliśmy, że nawe t koalicjant by ć mo że nie poprz e, czyl i partia Jarosława Gowina teg o pomysłu aż tu nagl e lewica m ówi, a m y pewnie może byliby śmy gotow i poprzeć c o wi ęcej na stronie dorzeczy PL przeczytałem tak i teks t p t. pose ł SLD w tej spraw ie PiS mam y nić porozumienia, a chodz i tutaj o spraw y zwi ązane z polityką klimatyczną by ł t o komentar z Andrzeja Shane, który dosta ł si ę do Sejmu z l ist SLD, k iedy komentowa ł w debac ie jedynk i nominacje do noweg o rz ądu i fak t, że m inistrem ds. klimatu zosta ł Michał Kurtyka o tym, była rozmowa no i w łaśnie pan pose ł miał powiedzie ć, że mamy z rz ądem ni ć porozum ienia wszystko lew icy w ie Agata Szczęśniak oko Press dzie ń dobrych, o co chodz i cz y wszystko o gr ę wchodzi n o chodz i o chodzi o r óżne rzeczy oczywi ście chodzi o wartości t o mo że tak n ie widać tego na p ierwszy rzu t ok a, al e jednak jedna k wartości również t u chodzi no i chodzi o polityk ę i pozycję polityczn ą nowe j starej formacj i, kt órą jest lewica, kt óra wesz ła do Sejmu po ra z po 4 latach nieobecno ści w ty m Sejmie i walcz y, o jak ą na swoj ą mocn ą obecność zauwa żenie teg o że, że ta m jes t dobrze walczy ć by ć zauwa żonym tak pozytywnie n o właśnie n o i, z czym w og óle cz y lewica poprzeć n ie poprze t o tego n ie w iadomo wszystko zaczęło si ę o d wypow iedzi Marceliny Zawiszy z partii razem, która jes t cz ęścią lew icowej koal icji klub u klubu lew icy w sejmie, kt óra powiedziała, że b ędzie namawia ła swo ich koleg ów klubowych do teg o, żeby to, żeby te t e ustawy rzucon ą przez PiS z p ierwszego dn ia obra d Sejmu przeg łosować, dlaczego to jes t pytanie czy cz y lewica rob i t o jakoś z łośliwie cz y lew ica rzeczywiście jes t w jakiej koal icji z pisemn ą nie tuta j chodzi o coś c o dla lew icy jes t wa żne, o czy m opowiada ła m ówiła wielokrotnie chodzi o t o, że Polski syste m emerytaln y jes t n iesprawiedliwe z punktu w idzenia lewicy ta te n limit trzydziestokrotno ści, czyli tak i momen t, k iedy osoby du żo zarabiaj ące w pewny m momenc ie przestają p łacić sk ładki proporcjonaln ie tak jakb y zatrzymujem y t o na zamra ża na pewnym poziomie on e p łacą dale j tyle samo ile by ile p łacą osoby, kt óre zarabiaj ą mniej z punktu widzenia lew icy jest po prost u niesprawiedliwe kto ś zarab ia du żo, a p łacić dokładnie takie same sk ładki jak ktoś, kt o zarabia ł mniej i lewica o d dawn a powtarza ła, że coś z systeme m emerytalny m polskim trzeb a zrobić no t o jest jaka ś okazj a, żeby w te j sprawie wypowiedzie ć dlatego tutaj dosz ło, bo no skor o wraca pan i uwagę, że tu jest te ż kwest ia pewnyc h warto ści t o oczywi ście gra polityczna n o trudno ją o d razu kojarzyć prozę warto ściami al e k iedy ukonstytuowa ł si ę nowy parlamen t widzimy tera z, jak a jest sytuacj a w rz ądzie to m ówiło si ę, że w łaśnie wzros t si ły znaczen ia tych dodatkowyc h partii, które tworz ą obóz rz ądzący, a wi ęc właśnie partia Gowina i pan a Ziobry, że bez tyc h ugrupowań prawo i sprawiedliwo ść nie ma wi ększości do rz ądzenia i w iele osób m ówiło pewn ie b ędą tak ie sytuacje, w których się oka że, że nota jedno staj e si ę problematyczna, k iedy Jarosław Gowin zapowiada, żeby n ie w iem c o t o on nie poprz e tej trzydziesto krotności no t o niekt órzy mówią to jes t co tu c o dużo m ówić pol itycznego punkt u widzenia szans a na poważny kryzys polityczny, kt óry może nawe t doprowadzi ć do upadk u teg o rz ądu jak ten wychodz i lewica, kt óra w czas ie kampan ii wyborczej, mówi że my chcem y odsun ąć PiS władzy ja n ie wiem czy t o się okazji się jaka ś tak, al e niekt órzy mog ą tak traktować zawsz e było tak że, je żeli ważny partne r koal icyjny cz y jak ikolwiek nawe t g łosuje przeciwko rządowi t o koniec koal icji w tym momenc ie niektórzy traktuj ą, że lewica rapte m podaje taką, jaką rzuc a linę ratunkow ą ko ło ratunkow e obozow i rz ądząca na pewn o tak rzeczywi ście ju ż po pierwszym dn iu tak naprawdę okaza ło si ę, że w koalicję rz ądzącej zjednoczonej prawicy trzeszcz y i faktyczn ie Jarosław Gowin wykorzysta ł okazj ę natychmiast, żeby pokaza ć, że tyc h 18 EU R posłów pos łanek, kt óre marz y, że ma znaczen ie i faktycznie w tej chw ili porozumienie powtarz a zag łosujemy przec iw do tego zobowi ązuje nasz zarząd troj e rada krajowa jakie ś dokument y, kt óre przyj ęliśmy wcześniej do teg o zobowi ązują na s na nasze warto ści g łosujemy przeciw cz y ta k na pewn o b ędzie ja n ie jeste m tak zupełnie c o do teg o przekonan a wydaj e się w tej chw ili, że to jes t racze j taktyka negocjacyjn a porozum ienia, że może skończyć si ę na ty m, że porozumienie wstrzym a się o d głosu je śli porozumienie wstrzym a się odgłosu t o znaczy, że PiS potrzebuj e zaledwie 4 dodatkowych g łosów, żeby t ę ustawę przegłosować w tej chw ili potrzebuje 13 głosów to też nie jes t jako ś tak bardz o du że, al e rzeczywiście mo żna powiedzieć, że z punktu w idzenia opozycji t o jes t taka okazja duża okazj a, żeby zatrzyma ć PiS, że m iliarder już takiego kraj u, żeby mieć pierwsze zwyci ęstwo w parlamencie no i na ty m poleg a jedni powiedz ą, że t o jes t zdrad a lew icy ja pow iem, że t o jes t trudna sytuacj a dl a lew icy bardzo trudn y wyb ór, bo ta k jak powiedzia łem wcze śniej chodzi t u w grę t o co lewica w ierzy to c o g łosiła ogłosiła nie tylko to, że chc e odsunąć PiS władzy tylk o również, że sto i na straży pewnyc h wartości, czyl i będzie walczy ła o bardziej sprawiedliw ą Polskę n o i okazuj e si ę, że tuta j w jak im zakres ie można mo że o t o zawalczyć n o al e właśnie no ale n o w łaśnie t a ustawa po p ierwsze, została zgłoszona ta k jak to PiS bardz o lubi ł robi ć, czyli o poselskim mow a w tryb ie poselskim, kt óry jest bardzo wygodn e dl a dl a partii rządzącej n ie trzeb a przeprowadza ć konsultacji można przeprowadzi ć wszystk o szybk o łatwo dość bezboleśnie, al e to czy w takim razie znow u doszło to n ie jes t kap italny argument, żeby nawe t właśnie wejść w te n sposób twarz ą z te j całej sytuacj i że, owszem, z punkt u w idzenia naszyc h naszego program u tego c o uwa żamy za wa żne pewne j sprawiedliwości spo łecznej, kt óra akurat w te j spraw ie jes t czyteln a tom c o do zasad y zgadzam y natom iast, poniewa ż r ównież kampanii wyborczej m ówiliśmy o ty m, że PiS n ie szanuj e reguł demokracj i, że n ie szanuj e czegoś c o jes t zap isane w Polskim prawie, czyl i dialogu spo łecznego i rady d ialogu spo łecznego, wrzucaj ąc w łaśnie r óżne ustawy, kt óre powinny przechodzić prze z konsultacj e spo łeczne w łaśnie tą metod ą, kt órej pan i tera z powiedziała n o t o nie na to zgadzam y się c o do zasad y, ale n ie zgadzam y si ę co znow u meto d prawda i to si ę dobre wyj ście sytuacji n o i lew ica co ś tak iego robi ł, przeprowadzając w te j chw ili bardzo szybk ie ekspresow e konsultacj e z organ izacjami pracown iczymi m. in . z OPZZ ten robi t o w łaśnie w te n weeken d no w ogóle pami ętajmy, że to n ie jes t tak, że lew ica powiedzia ła tward o, że t e ustawy poprze z wręcz przec iwnie lew ica jest podz ielona na t o, żeby tę ustaw ę poprze ć rzeczywiście nac iska partia razem to jes t sze ścioro pos łanek pos łów ca ła reszt a jest n iezdecydowana ta m trwają dyskusj e rozmawia łam z kilkorgiem os ób z lewicy nie ma te j decyzj i ta decyzj a zostaj e zostanie podj ęta w łaśnie po tych konsultacj i, kt órych nie przeprowadzi ło prawo sprawiedliwo ść, kt óre tera z ekspresow o pr óbuje przeprowadzi ć lewica natomiast oczywiście jes t także na pewn o pr óbuje t u blok lew icowy wykorzysta ć jak ąś okazj ę, żeby pokaza ć siebie jak o wa żnego gracz a, bo w te j chwili o t ą decyzj ę lewicy mus i zabiega ć czy oglądać si ę na ni ą i prawo sprawiedliwo ść i koalicja Obywatelska i o drodz e potrzebują w te j chw ili lewicy, żeby mie ć sukces w tej spraw ie, ale skoro ju ż pad ł term in tylko Alicja Obywatelską t o mam y jeszcz e dodatkow y odpryski można tak powiedzie ć teg o ca łego zdarzen ia zwi ązane z wypowiedzi ą pan i marsza łek Małgorzaty Kidawy Błońskiej ta, która powiedziała ma m nadziej ę, że nawe t na lew icy ekonomia ma znaczen ie i przysz łość system u emerytalneg o je śli zagłosują to znacz y, że s ą n ic n ie warci no i t o oczywi ście wywo łało zrozumia łe oburzen ie polityk ów lewicy, n iemniej jedna k w znowu efek t mam y taki, że t o opozycj a si ę znowu k łóci in w na ty m tl e, a PiS tylk o siedzi zaciera r ęce prawd a, bo nie dość, że m y mo że dostaniemy poparcie z e strony lew icy za łatwimy swoją sprawę prz y okazj i ka żdej z Gowinem si ę ud a jako ś rozmy ślić też tamci si ę poziom, wi ęc w og óle Super no rzeczywiście t e s łowa by ły ostr e i dość zaskakuj ące w ustach Małgorzaty Kidawy Błońskiej, która jedna k jest osobą du żo bardz iej stonowan ą i n o i przedstawiane jak o ta, kt óra szuk a komprom isu, a tuta j troch ę tak n o próbowała postawić lewic ę do kont a cz y doprowadzi ć do porządku tak t o zostało przynajmn iej na lew icy odebrane i t o chyb a mn iej mnie jak istota tyc h słów bardz iej właśnie ton i takie zarzucenie lewicy, że n ie robi po prost u teg o c o chciałaby koal icja Obywatelska, że to pow inno być z punkt u widzenia koalicji Obywatelskiej to pow inno być domyślne, że jeśli jes t tak a okazj a to lewica g łosuje dok ładnie tak sam o koal icja Obywatelska, a lew ica na t o odpowiada no n ie mus isz z nami rozmawia ć mus i z nam i negocjować to nie jes t tak, że my po prostu będziemy robić t o co wa m się wydaj e co uwa ża Małgorzata Kidawa-Błońsk a alb o Grzegorz Schetyna nie to jest tak i troch ę sp ór te ż godnością powiedziałabym o t o kt o tutaj ma dominuj ącą pozycję to jes t taki trochę serc a samce m Alfa n a na opozycji czy takim postawieniu spraw y tak, al e je żeli przyjm iemy, że taką zasadą opozycji jest t o, o czy m żeśmy t o zapow iedzieli, że poczucie, że nie chodz i o t o, żeby krytykować rząd w każdej spraw ie, b o jak wniesie ustawę o tym, żeby nie w iem na właśnie ostateczn ie, więc zlikwidowa ć łańcuchy dl a psów n o t o trudno, żeby ludzie tego n ie poparl i ka żdego ugrupowan ia natomiast, jeżeli jes t tak a sytuacj a, która oc iera si ę jedna k kwestie chocia żby pewnej wiarygodno ści prawda PiS całą kampani ę wyborczą budowa ł na tym, że m y jeste śmy w iarygodni bardz o obieca łem to damy tera z zaczyna powoli wychodz i, że mo że być kłopot w ty m dawaniem zaczyn a brakowa ć pieniędzy te ż się kojarz y t ą spraw ą likwidacji trzydz iesto krotneg o ZUS-u w łaśnie w tym takim jes t gwa łtownym szukaniem pieniędzy po wyborac h, żeby si ę uwiarygodni ć pop ieranie takich dzia łań jest uw iarygadnia n iem obozu rz ądzącego opozycj a raczej wypocząć dlatego rob i t o w łaśnie m ówi koalicja Obywatelska to mówi t o powiedziałam wczora j Katarzyna Lubnauer, że lew ica daj e się wkr ęcić w gr ę polityczną cyniczn ą gr ę polityczn ą prawa i sprawiedliwości n o lew ica na t o odpow iada nie my prowadz imy naszą w łasną gr ę polityczn ą i o d początku mówiła my n ie b ędziemy głosować hurte m przec iwko wszystk iemu co k ładzie na st ół prawo sprawiedliwo ść będziemy rozwa żać b ędziemy się zastanawia ć będziemy rozs ądną opozycję no i teraz pytan ie, gdz ie w tej sytuacji na czy m poleg a tutaj rozs ądek cz y poparcie ustawy, kt óra jes t dziurawa, która jes t buble m, kt óra ma złożył, która jes t wrzutk ą, która zosta ła źle przygotowan a, które w iadomo, że s łuży w łaśnie za łataniu dz iury budżetowej czy t o jes t te n rozs ądek i czy lew ica tutaj b ędzie umia ła zagrać troch ę inaczej ni ższy ni ż mówiąc po prost u, a może poprzemy mo że nie poprzem y to troch ę, wykazuj ąc tylko b ędzie umiała zaproponowa ć co ś własnego, tote ż pyta łam cz y jest przygotowana jak w łasną ustawę w tej sprawie MR rol a lew icy, że rozważają r óżne opcje jeszcze n ie wie być może dow iemy si ę tego w poniedziałek być mo że ta decyzja, kt órą g łosi lew ica w poniedziałek t o b ędzie decyzj a o jakiej ś nowej w łasnej ustawy t o było coś t o by ło coś konstruktywnego no i tak iego właśnie powiedzia łbym chyb a bardz iej dojrza łego politycznie tak że mamy tuta j na w łasny projekt n ie dziurawy i na dodatek chcem y, żeby ten jes t konsultowany, chociaż te ż w trybie kimś tak im has łem w mi ętowym, a je j kłopoty kłopoty n ic w ka żdym raz ie bardzo dzi ękuję za t o wyja śnienia Agata Szczęśniak, kt óry jes t z nam i za chwilę informacje w TOK FM pote m ostatn ia cz ęść weekendowego porank a Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA