REKLAMA

Zniesienie 30-krotności? "W tej kwestii PiS nie może liczyć na 18 posłów Porozumienia"

Wybory w TOKu
Data emisji:
2019-11-16 09:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
57:04 min.
Udostępnij:

Goście programu „Wybory w TOKu” - Marcin Ociepa poseł PiS z partii Porozumienie, Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, senator Michał Kamiński i Marek Jurek – rozmawiali między innymi o kandydaturach PiS do Trybunału Konstytucyjnego i zniesieniu 30-krotności.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Dominika Wielowieyska w itam państwa zaprasza m na wybor y w toku, a w stud iu Barbara Nowacka pos łanka klubu koalicja Obywatelska inicjatywa Polska dobre Agnieszka Dziemianowicz-Bą k posłanka lew icy w dobre macie naczepa pose ł klub u PiS porozum ienie Jarosława Gowina i jeszcz e prze z chwilę wiceminister dzień dobry wzrost 1, ale nie b ędziesz teg o ministerstwa nie m a z nami jest tak że Michał Kamiński senato r PSL wicemarsza łek Senatu Unii Europejskiej Demokratów i Rozwiń » Marek Jurek by ły prezes praw icy RP, by marszałek Sejmu dzie ń dobr y panie marszałku urz ędowe, a ja się rozpocząć naszą rozmow ę o d kandydat ów do Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że sk ład kandydatów się zmieni ł nada l jes t Stanisław Piotrowicz i i Krystyna Pawłowicz, która nie ma już Elżbieta Chojna-Duch jes t za to dr Robert Jastrzębski natom iast proble m z tymi kandydatami oprócz teg o, że dokonania posłów by łego pos ła Piotrowicza i by łej pos łanki Pawłowicz budz ą silne emocje t o jeszcze problem polega na tym, że PiS sa m zmienił przep isy tak, ab y obni żyć wiek emerytaln y w cudzys łowie, choć oczywiście o w iek przej ścia s ędziów w sta n spoczynku na j wygl ąda na t o, że w łaściwie Stanisław Piotrowicz 3 i Krystyna Pawłowicz n ie powinni zasiada ć w Trybunale Konstytucyjnym, poniewa ż ju ż maj ą swoj e lata i sam i zresztą oboj e przekonywal i, że najlep iej, żeby sędziami nie by ły osob y w ty m wieku, gdyż ju ż do teg o n ie nadają no i teraz PiS w łaśnie pat w łasną pu łapkę marsza łek Sejmu Elżbieta Witek podobn ie zam ówiła ekspertyz y, aby t e kwestie zbadać n o al e raczej wygl ąda on a na oczywist ą po prost u tak prawo i prawdziwość ustawił te reguły na jak PiS sob ie z tym poradz i pyta m posła w iceministra Marcina Ociepy jak to b ędzie pan i redakto r powiedzia ła wszystko t o znacz y nie z l itewskim zgadza m, ale wszystko t o znaczy jes t z analizy prawn e tej kwest ii poczekajmy je śli jakaś wątpliwość nale ży rozstrzygnąć mecz wydaj e si ę, że nie ma wątpliwości przepisy s ą dość jasne sam o prawo i sprawiedliwo ść uchwaliło, że w prywatno ść osob y muszą musz ą spe łniać kryter ia s ędziego Sądu Najwyższego np. to jes t tak zapisane cz y pan pan ie m inistrze poprze kandydaturę niezale żnie od w ątpliwości prawnyc h prze z perspektywy porozumienia istotn ą kwesti ą jest zapisanie teg o w umowie koalicyjnej, której nie ma umow a koal icyjna między porozumieniem w sprawie mo żliwości ma tak że solidarn ą polską wygasa 11 listopada i obecna now ą umow ę z przedm iotem negocjacji im m y ponosimy konsekwencj e i wiem, że tak si ę dzieje te kwestie regulowan e prze z umow ę koalicyjną to zrozumie ć, że poprzecie kanda, je żeli PiS wam zaoferuj e coś innego dobrze powiedzie ć, że potrzebny g łębszy Namysł na d ty m jak pani wolno ści konstytucyjne docelowo, bo pamiętajmy, że za chwil ę do dok ładnie w styczniu mam y kolejn ą kolego sędziego, któremu ko ńczy się kadencj a będzie trzeb a w styczn iu znowu pa ństwo Trybunał Konstytucyjnego i tak b ędzie się działo co jakiś cza s po prostu tak jak te kadencj e wygasaj ą im zach ęcamy i tak prowadz imy rozmow y, żeby rozmawia ć o ca łości Trybunału Konstytucyjnego Agnieszka Dziemianowicz-Bą k jak pani ocenia t e kandydatur y problem y prawn e związane, lecz niezale żnie od problemów zwi ązanych związanych z wiekiem t e kandydatury ocen ia jednoznacznie negatywn ie zar ówno pan i Krystyna Pawłowicz jak i były pierwsze pose ł i prokurator Piotrowicz to n ie s ą osob y, kt óre spe łniają kryter ium nieskazitelno ści i i nie nadają si ę do pełnienia funkcj i w Trybunale Konstytucyjnym do teg o wszystkiego dochodz i oczywi ście kwestia pewnej jego brak u wiarygodno ści znacz y, je żeli pan i Krystyna Pawłowicz sama by ła t ą osob ą, kt óra argumentowa ła za kryter ium za kryterium wieku i w tej chwili uważa, że n ie jes t t o żadnym problemem tu wiele świadczy również o pewnej rzetelno ści i wiarygodno ści te j te j kandydatury kolejn y kandyda t te n uzupe łniony uzupe łniony prze z prawo sprawiedliwo ść również no powiedzia łbym pasuj e do pozosta łej do pozosta łej dwójki do tego w jak im stan ie prawo sprawiedliwo ść Trybunał Konstytucyjny do tej por y do tej por y n ie zostawiło, wi ęc ca ła ta cała ta sytuacj a zar ówno wątpliwości prawn e dotyczące wieku, jak i t o, jakimi osobami s ą te osob y zgłoszone zg łoszony do Trybunału jes t dobrym podsumowan iem tych k ilku lat y zamach u na Trybunał Konstytucyjny i tego czym on de fact o dl a prawa i sprawiedliwo ści jest banalna, a przed e wszystk im Trybunał Konstytucyjny jedna k na zaprzysi ężenie prezydenta Dudy czeka od k ilku lat 3 legalnie wybranyc h s ędziów Trybunału Konstytucyjnego i nie ma żadnego uzasadn ienia, dl a kt órego prezydent nada l n ie powo łuje formalnie legaln ie wybran e osob y na to cały czas czekamy dlateg o też n ie będziemy sk ładać żadnych kandydatu r do Trybunału Konstytucyjnego, bo czekam y domagam y się zaprzysiężenia tych, którzy są n ie mo żna o ty m, zapomina ć my przechodzimy p łynnie do dyskusj i charaktere m pani Pawłowicz n ie pami ętając, że ci ężki b łąd wciąż w ogóle na samy m pomy śle zaprzysi ężenia kolejnyc h sędziów, ale już teraz, przechodz ąc do reali ów pol itycznych pan pose ł pan m inister powiedzia ł, że to wszystk o zależy o d negocjacj i koalicyjnych i że Trybunał to co się dzieje strun a wymaga g łębszego namys łu mieliście 4 lata na ten g łębszy Namysł z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym by ły w ielokrotnie przez zm ieniany zmieniane tak, że to c o si ę wydarzy ło panią Pawłowicz z panem Piotrowiczem wysok ich rechot po prost u bardzo kr ótkiej historii n iekompetencji przygotowania i jeżeli pan m ówi, że to zale ży o d um ów negocjacji koal icyjnych cz y pan indywidualnie zag łosuje za tak imi osobam i jak prokurator Piotrowicz, którego ci ężko nazwa ć chlubną postaci ą prokuratur y w czasach PRL-u ciężko go te ż nazwa ć chlubny m stra żnikiem konstytucj i to jeste m zaskoczon a, tym bardz iej pami ętając jeszcze zachowan ia wypowiedzi pan i Pawłowicz doskonale pa n, że takiego ludzk ą moralneg o punktu w idzenia ich g łębokie zaangażowanie w życie pol ityczne partyjn e wyklucza bezstronności nie w ierzy, że pani Pawłowicz i niektóre n ie w ierzy naprawd ę pani Pawłowicz po byciu, chociaż bezpartyjn ą, al e jedn o z wiodących postac i w klub ie parlamentarny m PiS 1 z wiod ących postac i rujnowan ia Trybunału Konstytucyjnego prz y je j sposob ie ocen iania bardz o agresywnego stronn iczego bardz o upor u upartyjn ione g o wszelk iego rodzaj u ustaw projekt ów nagle stanie si ę bezstronny m sędzią, kt óry będzie wstanie zboku spojrze ć na t o, jak ie ustawy przechodz ą do Trybunału sąd po pierwsze, uważam, że te n Trybunał dzi ś nie ma w łaściwie żadnej moralnej leg itymacji do orzekan ia dokładania do n iego postac i tak w ątpliwych tyc h kolejn y pot ężny błąd rozumiem, że na ty m polega ta refleksj a, czyli do ko ńca zniszczy ć Trybunał Konstytucyjny wted y si ę zastanowi ć co do zaniżenia pan u dam g łos na samym ko ńcu, żeby pa n odpowiedzia ł na wszystk ie zarzut y Michał komisje tak samo myślę, że może brzmi c iekawie, bo pani prof. Pawłowicz b ędzie krzycza ła do innych sędziów zamkni ęcie te mord y i będzie przynajmn iej du że emocj e coś dzia ło pani redaktor przygotował jedna k osi ąść Trybunał Konstytucyjny to c o pan i m ówi byłoby śmieszne, gdyby nie było śmiertelnie smutny, poniewa ż dotyczy 1 z najwa żniejszych organów konstytucyjnyc h w pa ństwie dzisiaj te n orga n jest jakim ś sensie nie chcę u żyć słowa profanowan o, al e deprecjonowanie co najmniej takim Janie innymi kandydaturami zam iast spraw a w ieku ja powiem szczerz e ja te ż jeste m wrog iem jak ikolwiek sposób set y przyznawan ia w ieku zarówno m łodego jaki, jak i w ieku podeszłego mam y przykłady historii, w kt órych politycy m łodzi byl i politykami z łymi pol itycy starzy byl i politykami dobrym i i odwrotnie to n ie jes t kryter ium natom iast ta ca ła spraw a kontekst w ieku i przepisów, kt óre wprowadza PiS po to, b y mieć ba t na swoich przeciwnik ów, a dz isiaj jak pan i była łaskawa powiedzieć wpad a we w łasną pułapkę ilustruje du żo wi ększy proble m jest racze j wskazówką dl a na s wszystk ich obywateli Rzeczpospolitej, że to c o nazywam y propagand ą prawa i sprawiedliwości czy t o wszystk o co uzasadn ia ich kolejn e krok i jes t czyst o cyniczną zagrywk ą Otóż nie ma żadnego merytorycznego se t uzasadnienia prawd a, że ka żdy argument, kt óry nie podaj ą służy tylko wy łącznie tak naprawd ę dora źnej chwili dora źne mu momentow i, a n ie jes t przedmiotem jakiej ś g łębszej refleksj i o pa ństwie g łębszej refleksj i nawet pomysł, z którym ja bym si ę nie zgadza ł, ale elemente m jakiejś idei idea jest 1 władza władza w UE, ale nie żałuję ja jeszcze jedn o pytanie jest pa n s ądzi, dlaczego Jarosław Kaczyński wskazał t e kandydatur y wiedzą żony budz ą bardzo silne mądre życiowe ładnie dl a reaguj e w łaśnie dlatego j e wskaza ł, że pal i się z łośliwa wymiarze 12 sierpnia dziesi ątki ludz i, których spotykają w kampan ii wyborczej m ówiło mi ja już odwa żny w czas ie kampanii wyborczej PiS mus i do centrum musi łagodzić rozwojowym dla Kaczyńskiego, ale nie rozłożyła się starać, żeby pani bal e kampania prezydenck a przed, al e t o nie jest teraz now i te ż jak chcia ł zapuka ć do drzw iczek babci, tote ż nałożył na s iebie Kapturek n o ale później ba zjad ł, bo taka jest akura t wielka zak łada kaptu r kanonom już nie, zw łaszcza dla nawe t jak pani kradzież wydaj e, że nie zak ładali autorka t o mam natomiast ja ocen iam źle, ale pan i redaktor problem poleg a na ty m, że Jarosław Kaczyński zrobi ł dok ładnie po t o, by odreagować n ie za swoj e n iezadowolenie z wyn iku wyborczeg o jak b y pokaza ć na m wszystkim, kto rządzi to jest dl a mnie 1 z zajmuj ących refleksj i po kampan ii wyborczej, gdzie na dziesi ątkach spotkania si ę spotyka łem bardz o podobny m sformu łowaniem ludzi szerok o rozum ianego oboz u opozycji my ślę co rano z łości m y mysie bo imy m y włączamy telewizję w łączam radio nastu z łości co s łyszymy co dz ieje si ę w Polsce Jarosław Kaczyński chc e nas ty m rozz łościć pani redaktor dok ładnie po Tusk wk łada takiej kandydatur y byśmy wiedzieli, gdz ie jes t nasz e miejsce, by m ógł nam powiedzieć mo żecie sobie g łosować jak chcec ie możecie m ówić powo ływać si ę na Europę konstytucję co ma m si ę żywnie podob a je j tak zrobię i to zrobi ć w spos ób, który ma upokorzy ć, bo te kandydatur y w oczyw isty spos ób maj ą nas przeciwnik ów prawa i sprawiedliwo ści upokorzyć to jes t ich istotna istotny pow ód, dl a którego przy ja nie wierz ę, że prawo i sprawiedliwo ść n ie miałoby pani ach, przepraszam tylk o zdalnie, a nast ępnie orędzie znalaz łoby n ie znalazłby ludz i, kt órzy byliby r ównie powoln ie politycznie, a n ie byliby r ównie symboliczny, bo przecież tu n ie chodzi o t o, że akurat pan i Pawłowicz cz y pa n Piotrowski zapewni ą tę rolę, by czase m trochę zapewni ą kontrol ę na trybun ę takich prawnik ów, by znaleźli, al e be z teg o elementu prowokacj i be z teg o elementu upokorzenia, więc pote m jes t też całą pewnością jes t t o też ges t w stronę prezydenta tak, je żeli mówimy o tym, że jest t o jaka ś prowokacja to jest prowokacja nie tylk o w k ierunku opozycji, ale także prezydenta jest pytan ie co prezydent zrobi w te j sytuacj i, bo to de facto o n an i prawo sprawiedliwo ść rozpocz ął ju ż bardziej zamożne zespoły racze j oczywiście analiza składu r óżnicować natomiast ja to jest pewien proble m daj e Andrzeja finalistów, m ówi że po prost u prezydent odb iera przysi ęgę i kon iec zgodnie zgodn ie z prawem, więc nie s ądzę, żeby nie b ędąc trenerem, kt óry jakoś bardzo wierzyli ora z jeg o ducha prawn ik w pole manewru marsza łek Marek Jurek czy zostan ą ju ż nad nam i w ty m momenc ie nad intencjami usunięcia tych kandydatura racze j nad procedur ą w moim przekonaniu s ą 2 hipotezy 1, że po prost u w ramac h takiej improwizacji innej pol ityki PiS - u w obron ie dokonan o anal izy prawnej wysuni ęcie tych kandydat ów do Azji wynika data techn o, je żeli tak się sta ło t o rzeczywi ście PiS po p ierwsze, pow inien sprawdzi ć, kt o tak przygotował te kandydatur y, kt óre wg pobie żnej anal izy prawnej wykonywa łem głęboki, ale m ówi, ale pobie żnej anal izy prawne j niespełniającym ZUS-u w ieku po prostu n ie mog ą być wybrany na t o jest jasne, chyba że nagle się lekarzy są jakieś szczeg ólne przep isy dotycz ące s ędziów Trybunału Konstytucyjnego, kt óre wyjmują ich spo d rygorów ogólny, ale jeżeli nie, je żeli są po prost u sędziowie t o n ie spełniają kryteri ów, a druga h ipoteza jes t, że w łaśnie zostali usunięci o to, żeby by ć ewentualnie wycofan ie Wda dalszy m b iegu postępowania, żeby si ę działo po prost u coś natom iast na bardz iej prawdopodobne jes t to pierwsza, że po prost u s ą kandydatury nieprzygotowana, że t o jes t taka pol ityka aprowizacyjne, je żeli chodz i o motywy, dlaczego to osob a nie inne mo im zdaniem 2 różne sprawy a ż ogran iczono kandydatur a pani minister wojn y duch jes t aktualna, więc n ie będę mówił o nowe j kandydaturze też wie, że s ą 2 dziedziny, na kt óre skupiaj ą uwag ę, je żeli chodzi pan i prof. Pawłowicz cz y ona mia ła obiecane o d dawn a prawdopodobn ie wcze śniej zosta ła s ędzią Trybunału Konstytucyjnego, gdyby n ie to, że je j zastępcą parlamentarny m by ł Marian pi łka, kt órego w k ierownictwa PiS-u nie chciał m ówić rzeczy w parlamencie z pewno ścią by łby pol itykiem niezale żnym, al e o tyle zagrażającą o kandydaturze m ówiło się o d dawna i tuta j na rzecz pan i prezes Pawłowicz fak t, że wtedy, kiedy w og óle kandydatura pierwszy ra z się pojawia ła si ę do Trybunału realnie znany by ł minister prac y parlamentarnej n ie budziła zastrze żeń pana dorobe k naukow y na niekwestionowane Ladies pote m rzeczywi ście, więc jest więcej są innego to jest racze j wype łnienie staryc h zobowi ązań Jarosława Kaczyńskiego natom iast wypadk u pan a przewodnicz ącego Piotrowicza chodzi raczej oddan ie takiego sygna łu partii, że t o w ierny ten zostan ie nawet najwi ększe atak i nawet nazwijmy t o tak najtrudn iejsze zadan ia n ie spowoduj ą teg o żadni to nie atak i mediów cz y oponent ów politycznych b ędą decydować tylk o na twoj e środowisko to jes t tak i sygna ł na początku kadencji do tego, że je żeli b ędą nast ępne tzw . trudn e spraw y t o na mo żna na swoje zaplecze liczy ć po prostu tak, że mam przekonanie 2 różne spraw y, ale wn iosek generalny kt óry, ab y sugerował kierownictwo PiS - u i tym, kt órzy przygotowali kandydatur ę, żeby sprawdzili po prostu kto ś tym zajmowa ł, bo nie mo żna wysuwa ć kandydatur, kt óra n ie spe łniają elementarnych nabył stw ierdza Kaczyński tak zdecydowa ł nikt ju ż nie Parana przecie ż sprawi ć nowe dotacyjne finansowane s ą najwyższe proces rozwiąże problem y są zasady wraca jasne czase m na 11 glany, a ja uwa żam, że na pokolen ie jest podpisanie usunięcie drzew jedno zdanie, bo chciał, żeby pan, że dzia łania zarówno b ędziemy za chwil ę zapewne rozmawia ć trzydziestokrotności, jak i rozmawiamy tera z tych kandydaturach to jes t tak że Jarosław Kaczyński podejmuj e jak ąś decyzj ę, kt óra ma s łużyć pol itycznym celom i ka że ją wykona ć i n ikt nie ma odwag i zapleczu Jarosława Kaczyńskiego powiedzie ć, że t o jest n iewykonalne czy finansowo prawnie, bo bo i si ę teg o podstawoweg o zarzut u imposybilizm pi ękne słowo, kt óre wprowadzi ł do obrot u pol itycznego prezes Kaczyński, kt óry w ci ężkim zarzutem imposybilizmu tat o bardz o poważne przestępstwo ma te ż służyłem kiedyś czyta łem ja ja odczułem to pojęcie bawi ą si ę do te, ale zale ży, że za życia na chwilę si ę czasami z nich odchodz i o d Aleksa Millera by ł taki prezen t, ale ludz ie na imieninach magister opow iada historię Francji też byli słuchani byli dla rodzin państwo chron i nas 2 fascynujących wprowadził te n posiada bardzo ciekawa francuskim socjal izm walczy 5 pobili zmów róbmy t o co mo żliwe ja o d Millera odległe poj ęcia przeciwnego imposybilizm przepada, jeżeli rozwi ązanie państwo tylko c o do odchodz ącej zupełnie innego, dlatego że państwo pow inno chcieli za łatwić sprawiają, że w razie włamania o d małego, ale i część budowan ia poczucia tera z g łos ma pa n m inister Marcin Ociepa wrażliwość ora z Szanowni państwo t u jes t k ilka wątków pierwszy b ędzie tak t o ważna jes t ta warto ść demokracj i, jaką plural izm i o państwo, którzy tera z zb iera jeszcz e g łos pokazali ście, że mac ie z tym problem, że klauzule real izm dl a was zaczyn a si ę pow iedzmy o d PSL - u i kończy na lewicy t o jest t o jes t plural izm Otóż nasz e państwo jes t społeczeństwo jest n ieco bardz iej z łożone i leczenia gorszym sorte m, owsze m, są wyborcy, którzy głosują na kresy wo łowy cz y Stanisława Piotrowicza kieruj ą jak ich przesłanka mus imy się pa n jest niewiele, ale jes t bardz o dostateczn ie wiele, żeby wcześniej pos ła w ty m sensie mówili to i tak, ale rady kadencji to n ie jes t jasn e oczywi ście, że Krystyna Pawłowicz 3 sens pr ócz reprezentują inną wrażliwość polityczn ą stawk ę ni ż moja, al e ja potrafię zrozumie ć dlateg o m ówimy o ca łokształcie Trybunału Konstytucyjnego, że Trybunał si ę zaś ludz ie o r óżnej wra żliwości politycznej o różnych pr iorytetach po t o, żeby spróbować wypracowa ć ten konserwan t administrowania rozwal i polega prac a w Trybunale Konstytucyjnym przera ża mn ie przerażenie Krystyna bardzo wa żna jak redaktor jest konstytucja wyra ża się zajmuj e Trybunał Konstytucyjny w parze zależna o d wrażliwości, która si ę służby oczywiście, że jes t zale żna o d wrażliwości, poniewa ż nikt nie jest cyborg iem i ma swoj e pogl ądy ja tego nie neguj e, ale pan ie ministrze, je żeli Krystyna Pawłowicz m ówi żona żołnierzem PiS - u t o informuję pan a, że Trybunał Konstytucyjny ma polegać na tym, że ktoś może mie ć swoj ą wra żliwość swoje pogl ądy, ale musi mus i być niezale żna o d partii politycznych to jes t tak tak ie trudn e do rozdzielni rozmawiamy wrażliwość sk ład trochę czasu l iczne gwarancje dla Rosji rol ę państwa niewiele maj ą nad morz e czy burzy ły pani redakto r w takim razie, gdzie jes t, gdz ie by ła dyskusja w momenc ie, k iedy Trybunału Konstytucyjnego wybierano ministr ów czy pos łów poprzedn iej kadencji Marka Kotlinowskiego z ligi polsk ich rodz in Leona Kieresa mogliby śmy wymieniać osoby, kt óre czy nawe t Jerzego Stępnia prawda, ale mog ę się wymienia Aleksandra oraz Jerzy Stępień by ł w porozum ieniu centrum jedna k ta rola w ustawie dl a ciebie dla mnie kwest ia tego, że kto ś był politykiem n ie jes t kwesti ą zamykaj ącą drogę do pracy i poszerzania daleko wydanie tak ich jak i real izuje różne albo sześciopaku, czyl i właśnie pytan ie ja si ę z politykiem i tuta j w łaśnie dotykam y kwest ii r óżnej wra żliwości polityczny pas ły się zwyczaj zgadzacie si ę na poły czystej spacerowicze i pieni ądze chc ieli wyeliminowa ć z pra c Trybunału sob ie nieźle związany z konstytucj ą ja się pani rekto r w obszarz e cz y z problemem dla mn ie osobi ście jak o obywatelk i złamanie konstytucj i w tym jes t napoju bram tak jak zresztą wykracz a poz a wszelk ie granice nie be z wyobraźni, ale pan m inister realizacja danego najlepszy występ w Łowiczu mo że mie ć inną ocen ę te j kwestii prawda t o wiemy, że jes t inna ocen a na przyszły narzeczony przeznaczone o d wędkarzy można łamać chodz i też inną im Innocenty zosta ła ju ż tak ą sytuację trzeba tylko Jeana zatrzyma tego zwraca m uwagę, że po nie boi si ę społeczna jako ca łość istot mój pos ła jest tak i porozum ienia, żeby pokazać docelowy skład do g łosu jego najbliższy wzór z dnia zdarza się, że żaden porusza pan i sędzia n ie pow inien by ć żołnierzem żadnej partii drżały, ale nagroda jes t on o jednak tutaj my na uwagę, dlateg o że jeste m absolutn ie przekonan y, że bardz o w iele wypow iedzi pan i prof. Pawłowicz tyc h najbardziej głośnych mia ł charakter absolutn ie zależy, gdz ie t u i n o tak ja myślę, że pan myl i pan i Maria myślę, że jednak Absolut, je żeli k łopotliwe dl a partii są jak zatem ZUS i ustawia racjonalne, ale informacja mo że trafić, ale zdan ia są zdania na wolność wiąże si ę jednak właśnie uc ieszy si ę przed marsza łkiem Kamińskim, dlateg o że przez każde wypowiedź pan a marszałka niskiego przejaw ia się n iejako obsesj a na punkcie Jarosława Kaczyńskiego ja chcia łam zwr ócić uwag ę na rad io słuchaczom wsz ędzie Jarosław Kaczyński i t o wymiarze psychologicznym c o bardz o interesuj ące w pełni natom iast nie ma ocen politycznych ocen psycholog icznych teraz upokorzyć rz ąd rob i celowo pod łożył si ę pok łócili naszyc h rodz inach domac h zależy nam zwraca uwagę, że to prowadzi ć do bardzo n iebezpieczny zaw ód dziękuję będę pomys łów szyderczy badania b ędą głos b ędzie miał pan znosi z nawiązaniem zdaniem r óżnica na Stanisława Piotrowicza czyst a stosunkiem też swoj e zdanie na ten tema t natomiast s łyszę, że przedstaw iciele lew icy kwestionuj ą aktywno ść państwa Patrowicza w okresie PRL - u to co si ę tak cz y pa ństwo po żadnego pracownika celujemy w czasie znalazł je Kozia mama moralizowanie natomiast milionom Czechów było dobr e, a c o kto ś Zachodowi, że źle bardzo lubi nasz e miasto Platforma Obywatelska wprowadzi ła Leszka Millera do czy cz y Marka belk ę do parlament u UE wyborcy to prowadzić pakuję, bo c o, ale z paneli, al e potem, że państwa państwa kluby s ą zdan ia są przedstawiciele pa ństw trzecich kontynuatoram i myśli PZPR jeste ś spoko wiercenia, ale teg o dziedzictwa bardzo byśmy n ie m ówi jednocześnie ustalm y sob ie tak i krótki plan Marze Kamiński potem pani poseł m ianowicie ban k Barbara Nowacka także 2 rzeczy kr ótki, bo nie zostały na te 2 rzeczy po p ierwsze, odnośnie moje j oprzeć na temat Jarosława Kaczyńskiego t o n ie ja m ówię o sobie Jar nie mówi o Jarosławie Kaczyńskim Jarosław Polskę zbaw koszt to człowiek, kt óry sam osobie, m ówi że ludz ie chcą, żeby zbawia ć Polskę, więc n o przeprasza m bardz o t o dość w iary w wymog i krótką mamy istot ą naszeg o opor u wobec kandydatur y, o kt órych rozmawiamy nie są ich poglądy polityczne cz y ich konserwatywn y b ądź nie konserwatywn y charakter siedzący t u Marek Jurek parku Klinowski, o których wspomnieli śmy z drugiej stron y Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich to s ą osob y prezentujące bardz o r óżne ideologiczne światopoglądy natom iast c o do szacunku Marka Jurka dla prawa c o do szacunku Adama Bodnara dl a prawa ja n ie ma m w ątpliwości wiedz ąc jak bardz o się różnił, jakie si ę od nich jednyc h sprawach bardz o różnie szczeg ólnie o d Marka Jurka natom iast ja wiem jedno to są ludzie, kt órzy szanuj ą polską polsk ie prawo i polską konstytucj ę nikt z na s przynajmn iej ja n ie kwest ionuje prawa konserwatyst y b ądź osoby o wrażliwości lew icowej cz y progresywne j do zas iadania w trybunałach odwrotn ie uwa żam tak zgodnie z zasad ą plural izmu pow inni reprezentować w sens ie ideowym ca łe spektru m polskiego społeczeństwa tutaj n ie chodz i o poglądy pol ityczne szacune k dl a prawa dla konstytucji szacune k dla debat y publicznej, kt órej ci pa ństwo, o kt órych mówimy zaprezentowali wygodnie maj ą Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z osobam i, które kwestionują cz y wr ęcz ignorują biografie n ie pan a prokurator a Piotrowicza n ie jes t n ikt z lew icy ignoruje i bagatelizuje t ę biografi ę Jarosław Kaczyński Antoni Macierewicz, kt óry z 1 strony mówi o tym trzeb a się rozliczy ć z dz iedzictwem komunizmu z drugiej stron y nie ma żadnego problemu kandydat a prawa sprawiedliwości wymaga ł komun ijnego bow iem kolejna kwestia wra żliwość, kt órej pa n mówi ja nie wiem cz y dl a pana akceptowaln ą wra żliwością na s ędziego Trybunału Konstytucyjnego czy w og óle na osobę obecn ą w debacie publicznej jes t wra żliwość cz łowieka, kt óry molestowanie seksualn e dzieci nazywa szukaniem, kt óry nie ma żadnego problem u z pedofili ą w śród księży o takiej b iografii r ównież m ówię, k iedy m ówię o tym, że z osobami Trybunał Konstytucyjny pow inny by ć osoby nieskazitelne n ie mówi tylk o w styl u wypow iedzi m ówię o ty m jak b iografie zar ówno polityczn ą prokuratorsk ą, jak i moraln ą maj ą te osoby pan prokurato r Piotrowicz całą pewnością jes t osobą, kt óra pe łni tuta j takie kryteria jes t będzie wstyde m, jeżeli znajdzie si ę w ty m Trybunale było ogromną ha ńbą dl a prawa sprawiedliwości w og óle doprowadzi ła do teg o doprowadziło do teg o, że by ł posłem, więc t o jest postać, kt óra pow inna zostać zmarg inalizowania życia pol itycznego nie ma t u t o n ic wsp ólnego z różnorodnością pluralizmem to oczywi ście jest sol ą i sol ą demokracj i Barbara Nowacka, jeżeli mówimy o ty m, do jak iego kształtu zm ierza PiS Trybunale Konstytucyjnym to przecież n ie chodzi tylk o o t o, jakie b ędą ta m osob y z jakim b ędą on e dorobkiem czy biografi ą ale, jak ą faktyczn ie rolę b ędzie odgrywa ł Trybunał Konstytucyjny dzi ś jes t kompletnie sparali żowany i pojaw ienie się tam kolejnyc h osób an i nie przysp ieszy jeg o prac an i n ie podbuduj e w izerunku Trybunału, kt óry i tak nadszarpni ęty prze z pani ą Przyłębską b ędzie jeszcz e bardziej dewastowane, bo je żeli znam y j ęzyk pan i Krystyny Pawłowicz to pamiętam chociażby c o m ówił o fladze Unii Europejskiej cz y osob a o tak ich pogl ądach na tema t Unii prawa b ędzie w stan ie, aby abstrahować o d swoich pogl ądów Otóż n ie s ądzimy, jeżeli m ówimy o kształcie t o trzeb a popatrze ć w jak im uwarunkowan iach prawnyc h Trybunał funkcjonuje jak ludz ie r ównież takim dorobkiem znow u cz y prokurator Piotrowicz jes t najlepszy m prawnikiem, jak iego nap is, żeby znale źć w Trybunale Konstytucyjnym naprawd ę nie ma n ikogo lepszeg o, jeżeli mówimy o szacunk u do wyborc ów t o akura t ta osoba dosta ła wyra źnie czerwoną kartk ę r ównież swoich wyborc ów na Podkarpaciu po nie został wybran y do Sejmu jeszcze 1 rzecz to rozmow a o pluralizmie jes t bardzo weso ła bo kiedy pan pose ł wspom ina, że pluralizm jest wa żny trzeb a doceniać ty m si ę przypom ina w łączenie, chociaż na 3 minut medi ów publicznych szczeg ólnie na 15 zobaczy pa n ta m prawdz iwy plural izm rozumiano dl a telewizji od razu lub wyróżnienie to n iech pan zacznie robić naprawd ę zobaczy pan racze j do telew izji drodzy państwo przedstawia pan rozumie, gdz ie pani brakuje proponowaliśmy pan u, że materia ł wiadomo ści zobacz y wielk ą wiar ę przedstaw iane naprawdę odrobinę nam n ie zmieni patrzenie, gdz ie pan chodzi prosz ę pa ństwa chcia łem zacz ąć nowy w ątek i chodzi oczywiście o zn iesienie l imitu trzydziestokrotno ści wyjaśnia słuchaczom jeszcz e ra z na czy m polega problem Otóż osob y zarabiaj ące ponad 8000 z ł nett o tera z cytuje tekst y z portal u wyborcz a kropkę PL do tej por y n ie płaciły dale j sk ładek ZUS-owskich, przekraczaj ąc te n limit rocznyc h dochod ów teraz mia łyby p łacić natom iast to skutkowało tym, że mia łby w przysz łości bardz o wysokie emerytur y wprowadzen ie teg o l imitu zak ładało po prostu taką ot o idea, ab y w przysz łości ta Ros rozbie żność między emeryturą najni ższa najwyższą nie by ła tak pot ężna, bo przypomn ę zasad a obowiązuje nast ępująca, kt o ile sobie uk łada z sk ładach kapita łu emerytalneg o to p óźniej tak w łaśnie wysok ą emeryturę b ędzie mia ł natom iast oczywiście nas z system jes t częściowo solidarno ściowy w ty m sens ie, że państwo dop łaca do emerytu r minimalnych, nawe t je żeli ktoś n ie uzbiera ł odpow iedniego kapita łu emerytalnego i wted y jakb y państwo t ę minimaln ą emeryturę m imo to wypłaca, je żeli jes t jakiś odpow iedni staż prac y tak ie s ą reguły gry na proble m polega na ty m, że najp ierw rz ąd chcia ł wprowadzić tę zasadę pote m jednak si ę z teg o wycofa ł teraz pojawi ł si ę projek t poselsk i i jednocze śnie wiemy, że budz i o n w ątpliwości tak że w samy m klub ie prawa i sprawiedliwo ści porozumienie Jarosława Gowina jest przec iwny chciał dopyta ć pan a m inistra cz y rzeczywi ście na pewno zag łosujecie przec iwko temu rozwi ązań w karcie naczep a tak zapowiadali śmy jeszcze przed wyboram i, że b ędziemy g łosować przec iwko zapowiedzia ł osobi ście Jarosław Gowin po wyborach t o stanowisko podtrzyman e tak że uchwa łą zarządu krajoweg o partii, kt óra obl iguje wprost wszystk ich naszych parlamentarzyst ów do g łosowania za utrzyman iem obecneg o l imitu czy m ógł pan wyja śnić, jaka jes t w tak im razie koncepcj a Pańskiego klub u prawa i sprawiedliwości w te j spraw ie, bo je żeli państwo n ie zag łosują za tym to t ę ustawę nie przejdz ie, wi ęc poczuj ą zg łaszać rynku n ie w iemy na razie przerzuca się wiąże z jakąś konkurencję, że kto ś jeszcze za ty m zag łosuje, wi ęc o to pytam, bo t o jest pytan ie do pozostałych klubów zawsze si ę zachowają natom iast w tej kwest ii mam y różnice zdań sprawa z pewno ścią n ie wymaga koncepcj a klub u w te j kwestii na pewno nie mogą liczy ć na tych 18 posła porozum ienia natom iast jak si ę zachowaj ą pozostali n o trudno ocenia ć, dlaczeg o pan przec iwko zn iesieniu tego l imitu us łyszymy g łosy n p . że Włodzimierz lewicowych polityk ów, że w sum ie było sprawiedliwie, żeby bogaci p łacili składki ZUS-owskie lu b jes t wiele aspekt ów te j decyzj i generalnie jes t cz łonkiem państwa s ilnego ogran iczonego pa ństwo pa ństwo Republikańskiej, który potrafi imitowa ć ograniczyć pewn e kwestie państwo pow inno si ę w te j kwest ii mity chować je śli chodzi o t o wielokrotno ść tyc h składek w ty m przypadk u mam y konsensu s wok ół trzydziestokrotno ści umawiam si ę, że więcej tyc h tych sk ładek nie pobieramy wy ższych kwo t n ie pob ieramy ponadt o to kwot z drugiej strony pa ństwo si ę też w te n sposób ogran icza, że n ie będą wy ższe emerytury, bo c o zate m musi t o znacz y, je żeli b ędą wyższe składki na to będzie mus ieli wyp łacać wyższe emerytur y te s ą składki opłacają n o tutaj pojawia si ę pytanie o kszta łt w ogóle systeme m zdalnego w ca łości jeste śmy w stan ie będzie w stan ie spełnić zobowiązanie pa ństw mus imy pa ństwo zobowiązania tak że chodz i o wyp łacenie wyp łacanie emerytur po drugie t o jes t kwestia teg o jak t o wp łynie na pewn e zachowan ia klas y średniej jak t o wp łynie na tyc h, kt órzy s ą specjalistami pracuj ą w b iznesie na poszczególnych stanowiskach i w łaśnie mają wpadają w t e wide łki teg o wynagrodzen ia jak si ę zachowywać t o jest różne r óżne różne przew idywania mog ą np. przychodzi sam o zatrudn ienie c o sprawi, że budżet państwa ogóle nie zyska na ty m rozwi ązaniu mog ą c i specjali ści wybitni n p . wybiera ć jedna k inne kraje je śli chodz i o wtedy nawet straci ł, b o jak się samozatrudnionych płaci nie są to tylk o dlatego właśnie uważamy że, że akurat to rozwiązanie n ie przyn iesie tych zysk ów, na które licz ą jego autorzy wr ęcz przec iwnie przyniesie większe strat y Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, bo pol itycy partii razem wspom inali, że jedna k wart o, żeby osoby zamo żne p łaciły wyższe składki ZUS-owski e i można było zrozumieć z teg o, że być mo że partia razem poprz e to t e ustaw y prawa i sprawiedliwości lewica czy m różni się o d prawa i sprawiedliwo ści, że podejmuj e decyzje pol ityczne tak wa żnych kwest iach jak syste m emerytalny czy przysz łości przyszłość gospodarki d e facto n ie ad Hok tylk o udzia łem po konsultacjac h p o na podstaw ie bada ń na podstawie anal iz w ty m różnimy się z kole i o d koal icji Obywatelskiej, że n ie pot ępiamy wczora j w ci ągu każdej propozycj i tylko, dlatego że pojawi ła się ona z e stron y prawa i sprawiedliwości lewica wr óciła do Sejmu po to, żeby by ć merytoryczn ą konstruktywn ą opozycj ą decyzj ę o ty m czy zag łosujemy w p ierwszym czytan iu zacz ął przec iwko tem u projektow i podejm iemy w poniedzia łek na klub ie ja osobi ście b ędę przekonywa ła moje kole żanki koleg ów, żebyśmy mieli odpowiedzialno ść za t o za co n ie chciało mie ć prawo sprawiedliwość znaczy by śmy z łożyli wniosek o zorgan izowanie wys łuchania publ icznego tak, żeby przedstawiciele czy t o związków zawodowyc h pracownik ów pracodawc ów mogl i się wypowiedzieć na nie te n temat ja r ównież eksperc i i ekspertki, bo 1 kwestią jest sam a tre ść tej ustawy, o czy m za momen t, ale kwest ia tryb u jest r ównie rażąca ten projek t wp łynął jak o projek t poselski, chocia ż realnie jest t o projekt oczywiście, gdy powsta ł nie powsta ł w rządzie nie jes t to by wyp łynął jako projek t poselski po to, żeby unikn ąć w łaśnie konsultacj i konsultacji społecznych m y si ę konsultujem y i decyzję podejmiemy w poniedzia łek, ale chcielibyśmy, by konsultacj e by ły także szersze je śli chodzi o samej to jest ni ą samą treść teg o n ie tego projekt u oczywiście trzeba powiedzie ć jasn o, że w Polsce panuj e bardz o niesprawiedliwy syste m podatkowy podatki s ą d e facto degresywne j niema prog ów progresji podatkowe j służby projek t sprawie podarowanie analiz ZUS i prawd ą jes t, że te n problem mo że budowanie stab ilnego system u mo żna by łoby rozwi ązać za pomoc ą wprowadzen ia progresj i podatkowe j albo n ie rezygnowanie z takich podatk ów ja k n p . podatek cyfrow y przypom inam, że prawo sprawiedliwość zrezygnowało z teg o na życzenie Stanów Stanów zjednoczonyc h te n projek t takiej form ie, jakiej się pojawi ł jest mo im zdaniem w mojej ocen ie projekte m ultr a liberalnym prawem prawie już pr óbuje nazwa ć g o projektem dystrybucyjny m projekte m socjalny m, al e zn iesienie l imitu sk ładek be z wprowadzen ia jednocze śnie zap isu o maksymalne j emeryturz e bez wprowadzen ia pewnyc h bezpiecznik ów, kt óre w łaśnie zabezpieczą nas w przysz łości przed tym, żeby r óżnice w emeryturac h by ły horrendalne to jes t n ieodpowiedzialne dlateg o jak sądzę ta k jak podkre śla decyzję podejm ie jako klub, al e jak s ądzę je śli lewica zag łosuje w p ierwszym czytan iu za dalszym procedowaniem teg o projekt u to tylk o po t o, żeby zg łosić poprawki istotne poprawki, kt óre z tego niedoskonałego rynk u cz y zrobią projekt zrobi ł projek t realn ie socjaln e redystrybucyjne j i prospo łeczny prawdą jest do zasad y to, że osob y bardz iej zamo żne pow inny się sol idarnie analizuje czy dla pa ń uwagę należy, że wprowadzen ie maksymalne j emerytury w te j zasadzie złamani złamaniem pewne j umow y, kt órą pa ństwo zawar ło z obywatelam i m ówiąc im, że jak zbiera ć składki emerytalne buduje sw ój kapita ł emerytalny to o d tego zale ży nasz a emerytura pan i chc e powiedzieć nie kochan i dl a jednych to będzie, a inni figa nieprawda li ście, a obecny na n im obecny zab ierze obecnym sezonie, jakie s ą już de facto de fact o jes t zapis, kt óry lewic ę oznacz a realn ie emeryturę maksymalną znacz y t o opr ócz limitu przypominać o normach składa się z siostr ą w Limie oprócz składek jes t także, ale także mówią, że dotycz ące tego jak wyl icza si ę jak wyl icza się emeryturę to jes t pew ien bezp iecznik, kt órego wycofan ie jes t nieodpowiedzialne wi ęc, ale pan i leży na drobn ą rzecz, jakiej formie, o kt órych pani m ówi jest z łamaniem te j umowy z obywatelam i de facto, je żeli chcec ie wprowadzić tak ą poprawk ę to moim zdan iem ka żdy Trybunał Konstytucyjny uznałby t o za zabran ie praw nabytych dlatego chcem y chcemy na te n tema t rozmawia ć chcem y t o konsultować, al e przypom inam, że system nie jest systeme m czysto idealistycznym r ównież jes t systemem solidarno ściowym potrzebujemy tak iego system u emerytalnego, który b ędzie systeme m solidarnościowym, kt óre b ędzie tak, bo nie ma sensu nazywania składek po dekadach, jeżeli chcec ie walczy ć bogat e większymi dan inami t o po prost u trzeba z łożyć projekt o zwi ększenie ich pe łna zgoda groźne wyglądali prz y systemie nie marnować, ale to n ie my zgłosiliśmy ten projek t tylk o prawo o spraw ie na mroz ie oraz sprawiedliwe jest t o, że prawo sprawiedliwo ść boi si ę jak ognia, że w d e facto l iberalny prem ier Morawiecki bo i si ę jak ognia s łowa podnoszen ie podatków alb o prawdziwe podatki to n ie jes t problem lewicy teg o prawa sprawiedliwość, ale was z były oczywiście radość daj e się zacz ąć si ę w Polsce powinien pa n najbardziej sprawiedliwy syste m podatkowy nie tylko dlateg o ta k po prost u sprawiedliwy, ale także nadzieją, że mam y us ługi publiczne ochron y zdrow ia edukacji kompletnej inżyniera wyśmiany poda ł jeszcze jedno zdanie różni jeste śmy dz isiaj tak iej sytuacji, kt óre doskonale w iemy, że przez wiele lat powtarzan e slogany prze z Platformę Obywatelską, że n ie d a si ę realizować program ów socjalnyc h s ą n ieprawdziwe w iemy tak że, że nieprawdziwe jes t przekonan ie prawa sprawiedliwo ści, że można t e program y realizować be z PIT zabezp ieczenia środków finansowych lewic ę powiedzia łam jes t odpowiedzialn ą opozycją, która z 1 strony jednoznaczn ie, mówi że staw ia na dobr a us ługi publiczne na dobr ą ochronę zdrow ia dof inansowano edukacj i z drugiej strony w ie, że na t o są potrzebn e publiczne pieni ądze publiczne pieniądze powinien na li ście korporacj i z progresywnyc h podatków jak również n o w łaśnie tak ich podatków, z kt órych wycofuj e si ę rak iem prawo sprawiedliwo ść ja k n p . podatek cyfrow y tuta j nie ma żadnych wątpliwości niewielkiej popraw ie powinny p łacić Okaj wi ęcej Michał Kamiński po p ierwsze warto pamiętać, że u podstaw f ilozofii prawa i sprawiedliwo ści nie le ży m u się czuł się można zgadzać b ądź n ie próba napraw ienia czegoś c o ktoś mo że odbierać za pewn ą niesprawiedliwość spo łeczną i prze z t o zwiększać dystrybucyjną rol ę pa ństwa ingerencję pa ństwa w życie społeczne ta k jak chce tego lew ica co wyn ika z pomysłów lew icowych ideologii lewicowej mo żna się z nią zgadzać lu b nie ani żeli politycy lewicy coś tak iego proponuj ą powiemy, dlatego że tak a jest ich wizja świata tak chc ieliby te n świat urządzić, dlaczeg o maj ą absolutn e praw o w przypadk u prawa i sprawiedliwo ści szeroko rozumiane pro pro pro projekty socjaln e tak że te, kt óre mają teoretycznie cz y ów rzekom o mają s łużyć n p . pro program u graficznym zachowaniem w istocie n ie służą mia ły służyć tylk o włącznie zachowan iu w ładzy były dora źnym działaniem po t o, by wyborc y zag łosowali w tyc h wyborach, które s ą za nami n a prawo i sprawiedliwo ść be z żadnych my ślenie o konsekwencjac h finansowych spo łecznych tych projektów i t u jest istota jes t pies pogrzebany jak mawiaj ą Niemcy natomiast trzeba sob ie jasno wyra źnie powiedzie ć, że sytuacj a, w której co zdaj e si ę niekt órzy politycy lew icy sugerują mo żna, by za żądać ludz i p łacenia sk ładek emerytalnych, a p óźniej mówić, że on i nie dostan ą tyc h emerytur, kt óre płacą jes t rzeczą niemożliwą z punkt u widzenia Konstytucyjnego elementarne j przyzwoitości n ie w takim sk ładzie może za t o sklep y natomiast pow iem, że pan icznie znowu jak chcia ł, żebyśmy wrócili do genez y teg o problemu genez a teg o problemu jes t tak a, ponieważ cele m PiS - u w tyc h wyborach było wygran ie tych wybor ów czy skądinąd dość naturaln e, al e wybran ie za wszelk ą cen ę w ty m przypadku s łowo za wszelk ą cenę jes t bardz o adekwatn e składano n ieadekwatne do mo żliwości pa ństwa polskiego ob ietnice socjalne co wi ęcej wynikaj ące z żadnej socjalne j f ilozofii społecznej filozofii, a wynikaj ące wy łącznie z cyn icznej ch ęci utrzyman ia w ładzy i wzmocn ienia dz isiaj t o zam ierzenia prawa i sprawiedliwo ści t e n ieroztropne obietnice zderzaj ą si ę rzeczywisto ścią stąd te n projekt i st ąd podwyżka akcyz y na alkohol pap ierosy tak dale j tak stąd si ęganie do kieszeni os ób z niepełnosprawnościami dokonania kolejny m projektem, kt óry prawo sprawiedliwość złożyło ad ho c jak o projek t poselsk i jes t zm iana przeznaczen ia funduszu Solidarności nie rozwiązuje te n mo żna z marsza łkami prezentowana dz isiaj toczymy z rządem nie jes t spore m o wizj ę pol ityki społecznej pa ństwa polskiego, bo jak do tego sporu do dyskusji na te n tema t mam y prawo natomiast to nie jes t sp ór o wizj ę społeczną pa ństwa polskiego, bo nie o sprawiedliwo ść społeczną prawo i sprawiedliwości chodzi t u jes t istota rzecz normalna Nowacka istotą rzeczy jes t to, że PiS zobaczył, że w bud żecie brakuj e pieniędzy n ie tylk o na rozbuchane ob ietnice wyborcz e, al e na bie żącą prac ę i funkcjonowanie pa ństwa stąd w łaśnie to si ęganie do fundusz u solidarno ściowego stąd gwa łtowne wrzutki tak t o tak a tak jak ta 30 krotność natomiast to, gdy ż system emerytalny doskonal e w iemy, że wymaga g łębokiego namysłu refleksj i zastanow ienia się 2 rzeczami co zrobi ć, żebyśmy w og óle otrzymywali emerytury za kilkana ście la t, a drug ie co zrobić, żeby w ogóle obywatel e mieli zaufan ie do pa ństwa i obie propozycj e, kt óre p łyną z PiS - u podważają ob ie te zasady, bo z 1 strony wi ększość orientując się ludzi ju ż widzi, że ta propozycj a doprowadz i do g igantycznych nier ówności emerytalnyc h po prost u u i niewydolności system u z drugiej strony system, kt óry jest dzisiaj te ż nie budz i żadnego zaufan ia, ale zam iast odbyć normaln ą debatę, kt óra naprawd ę n ie pow inna trwa ć parę m inut na sal i sejmowej c o proponuj e PiS projekte m poselsk im czyl i, omijaj ąc konsultacje społeczne an i jak z e smutk iem s łucham 1 wysłuchania, kt óre proponuje lew ica, kt óra notaben e sama ze sobą też do ładu nie może, bo z 1 strony partia raze m, z kt órym środowiska pani Ziemianowicz ba ł się wywodzi z drugiej stron y część l iberalnej frakcji wiosny ma zupełnie inne zdanie na te n tema t natom iast nosić z e sob ą rozmawiali z e sobą rozmawia ć, że klu b uważa, że one wiedziałam, że decyzję podejm iemy moj e działek oczywiście zwiąże si ę do Super, al e pod adresami panował jeszcze nie odnosi ła do s łów pod adrese m koalicji, które płyną, wi ęc bardz o prosi ła o chwil ę wzajemności, więc cieszę si ę, że wyjdziecie z osob ą by ła natomiast na system emerytaln y trzeb a spo żyć zdecydowan ie bardzo powa żnie, a n ie zajmowa ć si ę w łaśnie takimi nagłymi środkami, bo co oznacz a zniesienie trzydziestokrotno ści opr ócz niesprawiedliwo ść emerytalnych może n p . mn iejsze op łaty na na NFZ, bo dokładnie taki tak i b ędzie skute k osk ładkowania ozusowan ia wszystkich emerytur, al e nikt n ie my śli ta ustaw a w ogóle nieprzygotowanej policzone i na dyskusj ę o systemie emerytalny m t o naprawd ę potrzebujem y n iejednej debat y, al e wielu miesi ęcy pracy zestaw ienie co zrobić, b y obywatele nie byli w tak ich sytuacjac h dz isiejsza słyszą, że ma tera z b ędą płacić ta k, a potem inaczej, bo to mo że kto ś przyjdz ie ograniczy emerytur y państwo mus i by ć odpowiedzialny nie musi być podz ielone tylk o tu i tera z jak pr óbuje być PiS, ale odpow iedzialny w perspektyw ie 2030 lat to ju ż n ie załatwi 1 debatą t o się za łatwić bardz o poważnymi anal izami bior ąc pod uwag ę czynn iki demograficzne, kt óre też s ą istotne i inne zmienne, które wp ływają na syste m naprawdę tak ich rzeczy nie zawsze od raz u b ędziemy absolutn ie przec iwni te ż takiemu łataniu bud żetu przez PiS nerwowego koszte m kogo ś tak jak zab ieranie fundusz u solidarno ściowego z osobam i niepe łnosprawnymi ta k jak nag łego zm ieniania przepisów dotyczących podatk ów tak t o te ż wymag a refleksj i namys łu dz isiaj sprawiedliwie moim zdan iem nie natom iast rob ienie szybk ich zmian, bo nam się budżet nie sp ina, bo zaw iera obiecywaliśmy jes t po prostu n ie w porz ądku jest n iszczeniem fundament ów państwa pani bazujem y takie pytanie, bo tutaj jedna k by ło silne emocj e między w łaśnie lewicą koalicj ę Obywatelską, poniewa ż Małgorzata Kidawa-Błońska w TVN 24 Moniki Olejnik na pytanie c o b ędzie jak lewica poprz e tę ustawę powiedziała, że w takim razie s ą n ic nie warc i lewica bardzo si ę oburzy ła, że to jest jakb y wbr ew tak im regu łom normalnej debat y na n iefortunne s łowa co ś powiedzieć no i kolejne Obywatelska ew identnie jes t zaskoczon a, że w sejmie pojawi ła si ę opozycj a, która zaskoczyła n ie chc ę być wy łącznie opozycj ą ant y antypisowską tak jak powiedzia łam lewicy natom iast konstruktywną opozycj ą i pojawili śmy si ę, ale miał także torz e, ale rzeczywi ście ważne w iele zaproponować otwarcia pozycji, al e dlatego n ie pod dyktando i doraźnej drażnią zjawił tylko koal icja Obywatelska mus i ju ż przeciwko prawom mo żna wreszcie jak w Warszawie jak doniosła za ś do prześledzenia chociażby za eur o marnować b ędzie naprawdę znaczn e może zrezygnować ani dobrz e powiedziała w zasadzie zarażonych choler ą pewne s iebie nic n ie warto, ponieważ poprzedn iej kadencj i w ielokrotnie g łosowała zgodn ie wsp ólnie z prawem sprawiedliwością uwa ża, że zabrak ło wypow iedzi pani Kidawy-Błońskiej na apel, żeby nie mówić jednocze śnie marsza łek Jurek przeczytał tę debatę do tej por y ju ż bardz o w iele wyjaśniła, że bardzo si ę cieszę z teg o zdecydowaneg o stanowiska porozum ienia o n zresztą nie tylk o w interesie on e w interesie społecznym, al e jest te ż w interesie teg o rządu jes t tak a zasada negocjacyjna, że łatwiej postawi ć warunki na początku ni ż pote m i przypomnienie o ty m, że ob óz PiS -u i w poprzedn ich wyborac h i w tych szczeg ólnie poprzednich n ie miałby wi ększości absolutne j be z poparcia środowiska Jarosława Gowina, że trzeba szanowa ć te n manda t społeczny jest bardzo wa żne, bo przecie ż, gdyb y premier Gowin w poprzednich wyborach poszed ł z Pawłem Kukizem w tyc h wyborac h koalicją polsko NATO to jes t jasne, że te j większości absolutnej, by n ie było i teraz w mo im przekonaniu rzeczywi ście tak ie prawdopodobieństwo świadczy bardz o w iele danyc h, że PiS rozwa ża obej ść cz ęści swojego oboz u jes t przeciw swo im oboz ie prze z przeforsowan ie tego są real izowane wsp ólnie z lewicą, kt óra b ędzie mia ła konsultacje b ędzie się wahać, ale jes t otwarta n o jak zresztą słyszeliśmy to był bardz o zły zna k, dlateg o że ka żda partia ka żda pol ityczna dzia ła dzi ęki swo im wyborcom dzi ęki spow iednik dzięki ty m Polakom, których reprezentuj e nagle stwierdzenie myślenie musimy liczy ć wcze śniej własnych wyborców, bo musiałem u żyć Andrzej jest bardz o n iezdrowe Janusz powtórzę jeszcz e raz myślę, że wyjaśnienie teg o na samy m pocz ątku mo że ustali ć dobrac h regu ły prac y wewn ątrz koalicji bardz o żałuję, że w poprzedn iej kadencj i premier Gowin pan i pami ętam jeg o wypow iedzi o KRS się o Trybunale Konstytucyjnym szczególnie kar ę rz ąd musi zgadza ć się na t ę politykę sądową tak dalej, b o jak n ie to rząd upadn ie ka żdy poseł podchodz i do parlamentu żeby, kierując się własnym sum ieniem, po czy m dobr a publ icznego robi to c o uważa za s łuszne i oczekiwać o d innych szacunku dla tego stanowiska, więc bardz o dobrz e, że państwo podnosz ą t o na początku z Michałem Kamińskim n ie zgadzam oczywi ście p isze intuicją ni ż odgrywa bardz o du żą rolę polityka doraźna i t d. to jes t dosyć jasn a w izja spo łeczna, której odblokowa ł si ę między praw icowym rolnictwa lew icowym idealizmem takiego konsol idowanie spo łeczeństwa prze z wskazywanie pewnyc h grup walczym y z przywilejami, wi ęc reprezentujem y teg o z dużym takim elemente m właśnie ty m socjalny m bezpo średniego teg o bezpo średniego tej redystrybucj i tak dalej t o jes t dosy ć klarown a wizja c o się zreszt ą ten projek t wpisuje, al e powtórzę jeszcz e ra z rząd zrob i w ielki błąd, je żeli b ędzie pr óbował obejść część w łasnego obozu politycznego zam iast normaln ie rozmawia ć i poszukiwaczy wspólnego są z bardz o prosz ę kr óciutko naprawdę chcia ł jeszcze 1 temat poruszy ć Marcin Ociepa kr óciutko i wagę uczyć zależeć będzie pan marszałek rekto r ani ze stanowiska przeprowadz a si ę państwo k ilka razy jedn o tak użyliśmy okre ślenia łatanie budżetu budżet się n ie spina katastrof a PiS szuk a na si łę pieniędzy Otóż chcia łbym pa ństwu przypomnieć, że po raz pierwszy w roku osiemdziesiątym dziewiątym mam y si ę na zr ównoważony budżet to znaczy w łaśnie niemal z łoży Obywatelska nadal zbli żyła do teg o def icyt sięga kilkudziesi ęciu miliard ów z łotych, więc prosz ę wybaczy ć, al e nawe t, je żeli zostanie wprowadzony, ale nawe t, jeżeli zabrakn ie do zrównoważenia bud żetu tych 5 miliardów złotych to i tak sta n finansów ju ż znacznie lepszy budżet b ędzie znacznie bardzo uważanym za rz ądów naszych wszystk ich możliwych do własnego docelowego i właśnie, dlateg o że żeby ratowa ć państwa, b y finansowa ć pa ństwo obietnice be z pokryc ia trzynaste j emerytur y sięgacie pa ństwo do funduszu solidarnościowego os ób razem z zapraszaniem no bo rozmow a oczywi ście były momenty dobrz e odnoszących się kwest ia wiarygodno ści wobec wobe c wyborców chcia łem podkreślić, że wyborcy lew icy zag łosowali za programe m, kt óry zakłada sprawn e us ługi publiczne dofinansowanie ochron y ochrony zdrowia w erze t o są to są kwestie, które maria żu dale j wymagaj ą stab ilnego n iestabilnego budżetu i teraz t o, że koal icja Obywatelska po prost u jak słyszy że, zgłaszając projek t prawa sprawiedliwo ść t o reaguje automatyczn ie, jakb y by ła uwarunkowana mus i by ć przeciw, przeciwko której sprawę koal icji Obywatelskiej ora z jutro przedstawiciele, kt óre deklarowały, że s ą bardz iej lewicowe, czyli w tej koal icji lewica jest o t o, żeby rozmawiać, żeby stawia ć na dialog nie tak już o tym, poniżej mam y prawo spraw iedliwe deklarujem y, że b ędziemy o tym, rozmawiać o ty m, Barbara Nowacka kr óciutko Michał Kamiński pierwsze radzi łabym ser io pani pos łanko ja rozum iem, że koalicj ę dzi ś jest dl a nas największym wrog iem, al e troszeczk ę wi ęcej mo że w spokoj u refleksj i my n ie jeste śmy ani nastaw ieni na walk ę na konflikt uważam, że trzeb a m ądrze współpracować z e wszystkimi natomiast, mimo iż n ie wartym i r ównież ju ż chyba rozmawiające szeptem prawd ę, ale rozumiem, że je żeli chodz i o program z programe m żołnierza tylko n ie wiem cz y w iosny dz isiaj razem natomiast wracaj ąc do pan i poseł ostatnie zdanie złamaną Dera pani u żywanie rzeczy n ieformalnego oczywiście bardzo wzrosło zaufan ie do ulica się za zadan ie pochłonie zostanie pan i Barbara Nowacka c o do k iedy słyszę, że teraz jes t tak dobrz e to ma m wra żenie, że pol itycy PiS stara si ę zbli żyć tak dobrze, dlatego że są tac y Super nie jes t tak dobrz e m. in . dlateg o że przez lat a wypracowaliśmy pew ien wzros t gospodarczy Polska z Unii Europejskiej i stamt ąd są pieni ądze i sy n mac ie po prost u du żo Warta, k iedy Polska by ła w kryzysach różnych bardz o ci ężko było r ównoważyć bud żet i doskonal e pan o tym, w ie, że dzisiaj mo żna znaczn ie wi ęcej, bo po prost u tych pieniędzy znacznie wi ęcej tylko kłopot jes t taki, że zbliża si ę kryzy s ju ż widać p ierwsze wskaźniki inwestycja w zatrudn ieniu w ca łym na czele przez krajow e różnica jest ukaranego we wszystk ich krajac h Unii Europejskiej wida ć zbli żające si ę kryzy s m ądre państwo szykuj e na te n kryzys pa ństwo żyjące do wcze śniej dora źnie wy łącznie w tak ich kryzysac h rozp ędza się z wydatkami, al e trzeba r ówno uważa, że trzeba popatrze ć właśnie tak równoważy si ę nie zrównoważy najlepszych wskaźnikach mo że Michał Kamiński w ie jak chcia ł jednak powiedzieć bardz o wyraźnie, że przez pierwszy rz ąd prawa i sprawiedliwo ści był rz ądem, w którym świętej pami ęci Zyta Gilowska odgrywa ła ogromn ą rol ę racze j promowa ła polityk ę, którą nie trzeb a by ć mieszkanie lewicowcem, żeby uzna ć za zdecydowan ie wolnorynkow ą liberaln ą, tak wi ęc ja jednak tu w polem ice do Marka Jurka pow iem, że n ie mylm y skutku przyczyn ą Otóż t o, że dz isiaj rzeczywiście praca pol ityka prawa i sprawiedliwości jest ty m jak doskonal e okre ślił Marek Turek co ś pomiędzy lew icowym idealizmem, a praw icowym heroizmem jes t skutk iem ch ęci utrzymania w ładzy, a n ie ideologiczną przyczyn ą tych rz ądów to po p ierwsze po drugie nie r óżnić, bo chcia łem przypomnie ć nawet z łośliwe należy też śląskie nie ma chyb a ma m bardzo mało czasu myśli już nie zd ążył przerobić teg o tematu wydaj ą się bardzo ciekawy, ale zapyta m pana m inistra czy po t o, m ianowicie w pi ątek PGNiG poinformowa ł, że przekaza ła Gazpromowi o świadczenie, i ż kończy długoterminowy kontrak t jamalski na zaku p gazu toczy ć wyborcza kropk ę Bella ni ż Andrzej Kublik i jeśli PGNiG n ie złoży tak iego o świadczenia do końca tego rok u t o kontrakt zosta łby automatyczn ie przed łużony na 5 kolejnych la t prezes PGNiG Piotr Woźniak, m ówi że sp ółka ma długoterminowe kontrakt y na dostaw y LNG i prowadz i akwizycji z łóż gaz u na norweskim szelf ie, wi ęc tak naprawdę mo że zako ńczyć kontrak t jamalski tam się, że Polacy zadaj ą sobie jedn o prost e pytanie cz y t o oznacz a wzrost ce n gaz u w adm inistracjach d ługoterminowo i średnie okresowo to jes t w interesie wszystkich Polaków także jeśli chodz i o ich portfel e, dlatego że sytuacja, kt órej Polska uzale żniona od 1 źródła dost aw w tym przypadk u gazu jes t szalen ie niebezpieczne, wi ęc po pierwsze nie jes t c iekawy rapor t został wybudowany n o tak, ale mówimy o pewnej ma si ę zaś mo żna transportować ga z dl a bezpiecze ństwa krytyczne po pierwsze i to t o, że uda ło si ę doko ńczyć budow ę gazoport u gaz dz isiaj z Kataru cz y Norwegia cz y źródła amerykańskie to wszystko spraw ia, że d ługoterminowo i Polacy na tym zyskają, a ja ma m bardz o proste pytanie jes t tak że mimo oczywi ście ga z rosyjski jes t drogi dl a na s w por ównaniu z innymi odbiorcami europejsk imi cz y brutalna prawda jes t tak a, że LNG i gaz norwesk i s ą jeszcz e dro ższe po prost u n ie brutaln a prawda jest taka, że na sali jes t brutalna jest dl a rzeczy jest oczyw ista, że im więcej ma si ę r óżnych dostawców teraz innego celu umorzenia i w łaśnie ty m łatwiej wynegocjowa ć lepsze cen y, więc nawe t z Rosjanami b ędzie mo żna zupełnie inaczej rozmawia ć, k iedy b ędzie będzie wi ęcej źródeł w pami ęci zal iczyli wsp ółpracy z Rosjanami tylko chcem y wynegocjować lepszą, unikając jednak powiedzieć jak c o obejrzenie nie wymaga decyzj a, o ile za t o nie wyn ika, że nie inwestycja w tej kwestii takich decyzji w te j kwestii nie nie og łosi m ówimy tylk o spekulacjac h medialnych na pewno b ędziemy dążyć do teg o, żeby mie ć wi ęcej o różnych dostawc ów do wyboru po to, żeby negocjowa ć z nimi ceny jedn o zdan ie Michał Kamiński czy t o pan a niepokoi cz y mieli małe i okazywania dla pol ityka, kt óra będzie Polskę w sens ie pol itycznym także uniezależnia o d Rosji pamiętam, dlaczeg o w pol ityce pamiętajmy o wypow iedziach samego Putina sameg o z czo łowych polityk ów rosyjskich, kt órzy m ówili wyra źnie surowce energetyczn e stanowi ą 1 z element ów polityki rosyjsk iej tak że pol ityki rozumianej agresywn ie, tak wi ęc ka żde działanie rz ądu, czyli 7 rząd tu podoba cz y nie, kt óre będzie zmierzało do tego, b y Polska od Rosji by ła mn iej zale żna będzie z działaniem premia b ędzie ten rz ąd popiera ł kropk ę Barbara Nowacka cytowanie niepokoić t o naturalne wi ększe wydają się, że p óki co nie ma powod ów do wi ększego n iepokoju, bo r óżnego rodzaju negocjacj i umow y s ą zawierane pytanie oczywi ście ich efek t końcowy troch ę za wcze śnie, b y ferowa ć wyrok i natom iast potrzeb a rozmow y o zr ównoważeniu i źródeł dost aw i w og óle Energi, którą mamy w Polsce jest cora z bardz iej koniecznej nagl ąca Dziemian liczbą r ównież w temac ie temac ie bezpieczeństwa energetycznego op ierania Energi oraz relacj i relacji tutaj ze mn ą z innymi państwami chciał zwrócić uwag ę na t o, że prawdziwym uniezale żnieniem się od od Rosji by łaby rezygnacj a z teg o w iele noweg o importu w ęgla z Rosji t o jes t temat, który kt órymi powinniśmy poruszać, jeżeli rząd, jeżeli nowy obraz został o n niezależnie o d tego okre s o d o d Putina tak i otoczenie i od Rosji mamy tuta j w tej kwest ii to rzeczywiście myślę, że trzeb a j ą obserwowa ć i nara żenie koniecznie podnosić podnosić laru m, ale kwest ia bezpieczeństwa kwest ia jest oczywi ście Mozambiku również, ale w Rosji, wi ęc dan e z Rosji Rosja Iran Rosja, które z w ideoradarem tuta j dl a zdrowia się do te j roli w ęgla węgla brunatnego t o jes t pytan ie, k iedy prawo sprawiedliwość kiedy, k iedy rz ąd zrob i coś z ty m z tym tematem od bodaj pierwszy kro k kierowa ł żadnej Zielonej energetyk i Marek Jurek dywersyfikacja również gazociągi energetyczne regionu to jes t cz ęść strategii Państwowej absolutnie powinni śmy teg o zmieniać c o więcej powiem, że na d ługie lat a na długą met ę w grunc ie rzeczy op łaca si ę nawet dora źne op łacenie wted y, kiedy t o jes t chwilowo konieczna, dlatego że trzeba mieć rachunk i za gaz celowa polityka rosyjsk a bardzo elastyczne i oni potrafi ą podnosi ć rachunki n ie tylk o u siebie z zagranicą n ie przewiduje si ę na Krajnie na Białorusi tak że razem z Rosją się realn ie używać n ie można jednych urz ędów tak samo p łacimy na politykę obronn ą niezależnie od teg o kt o rządzi to te ż kosztuj e, ale płacimy ani banki maj ą sprawi ć tutaj rozwiesili p łacimy sk ładki do Polacy odbierają, kiedy wiedzą, że z bud żetu do jakie ś pieni ądze zupełnie inaczej patrzą na t o kiedy maj ą rachune k za gaz, który jest wyższy tylk o na t o zwrac a uwagę, al e oczywiście nie można oczywiście w te n sposób, ale mając si ę t ą logiką moglibyśmy mog ę stać 1 subiektywnie jak t o ładnie ruszyć w maju tak banaln a na teren ie otrzyma m odpow iedzi czy rzeczywi ście te kolejn e kontrakt y b ędą oznacza ć, że za gaz zapłacimy dro żej pan marsza łek sugeruj e, że prawdopodobnie, tak więc od tej por y p łacimy za gaz zaskar żą mówi Marcin Jadach, że do te j pory n ie zalega wi ęcej ni ż n p . Niemcy za gaz Rosji w łaśnie, dlatego że chodz i o pozbawienie możliwości wybor u skorzyst a uczeln ie dywersyfikacja, bo to pomo że negocjować cen y z r óżnych źródeł zupe łnie innej pozycj i negocjacyjnych bardz o leży, czyl i zakazan ie lekcj e, jak im kontekście sob ie s łuchać zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że zbli ża si ę załamanie gospodarcze to jes t pew ien grun t budowania Bud budowany przez niespe łnione ob ietnice, ale być może wolnych od w ioski pod każdym kolejny m zarzute m, że pan i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk Barbara ma pani Laura na chwil ę z soboty na religię służyć real izacji przejmie bardz o pa ństwu dzisiaj leżą tylko z konstytucj i tak mało rozmawiali śmy ja bym opozycji mia ł dylemat dużo powie, al e pan ie marsza łku b ędzie okazj a zapraszam y nast ępnym razem na pewno b ędzie okazj a, aby o tym, rozmaw ia Dominika Wielowieyska jest, wi ęc si ę żegnam i zaprasza m na poniedzia łek na porane k Radia TOK FM nas z progra m przygotowała Karolina Polska zrealizowa ła Martyna Osiecka za chwilę informacje Radia TOK FM p óźniej program wierzę zw ierza i Dorota Sumińska wybor y w tok Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYBORY W TOKU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA