REKLAMA

"W świecie cieplejszym o 4°C nie możemy zagwarantować zdrowia przyszłym pokoleniom"

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-11-16 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzie ń dobrz e ra z jeszcze zaprasza m już tak wpros t ostatnie pa ństwa do wysłuchania ostatn iej części weekendoweg o porank a na samy m początku naszeg o dzisiejszego spotkania m ówiłem, że tak im leitmotivem naszyc h rozm ów dz isiaj b ędzie n iepokoi, że rozmawiam trochę o sprawac h, kt óre na s martwią, a właściwie, kt óry może pow inny nas trochę bardz iej martwić t o si ę wydaj e, bo dotyczą spraw dl a w ielu ludzi ciągle odleg ły, że t Rozwiń » o jest coś c o si ę wydarz y kiedyś większość mo że niekt órzy przesadzaj ą i t d . na ty m czasem rzeczywi ście t e zjawiska, które dz isiaj mówiliśmy, o kt óre tera z b ędzie mówić, nawe t jeżeli zwi ększą si łą uderz ą na s w przysz łości to właśnie o t o, żeby t o wszystk o łagodzić trzeba m ówić dz isiaj czasam i trzeb a trzeb a krzycze ć na inny troch ę tak powiedziałbym naukowym krzykiem jes t najnowsz y raport lans u kanda t o jest presti żowe czasopismo naukow e te n pozostał o opublikowany w tak im presti żowym czasopi śmie naukowy m Lancet w i ta m naukowcy piszą cora z wyższe można dzi ś kolejny, że je śli nie ogran iczymy oc ieplenia ocieplenie kl imatu dz iecko, kt óre właśnie si ę urodz i w wieku 70 lat b ędzie żyło na świecie o 4 °C c ieplejszy niż w erz e postindustrialnej, a tak wysok a temperatura nie mo że być oboj ętna wobe c rozprzestrzen iania si ę chor ób wobe c ludzk iego zdrow ia w og óle, al e w łaśnie m. in . to c o jest najistotniejsze chyb a c o mo że w końcu najs ilniej podzia łać na głównie polityk ów, bo to o d n ich spor o zależy to, że t e zm iany kl imatu najbardz iej dotykaj ą dz ieci, dlaczeg o tak jest o tym, nam pow ie nas z kolejny go ść pa n prof. Zbigniew Karaczun nag ich zw łok koalicja kl imatyczna łączymy się z pane m profesorem przez telefo n dzie ń dobry dzień dobry pan dzie ń dobr y pa ństwu pan te ż i opracowan ia, kt óre na, którym pa n t u pracował zwraca oczywi ście uwag ę na t o konieczno ść wyczulenia wszystk ich na spraw y klimatyczne cz y ten raport, o kt órym wspomniałem opubl ikowany Lance cz y właśnie prze z zwrócenie uwagi szczeg ólnie na dzieci ma by ć takim dodatkowym n ie w iem s ilnym bodźcem rob imy co ś w końcu myślę, że tak rzeczywi ście te badan ia on e nieco zaskakuj ące jak o redaktor powiedział do teg o, że już kilka la t tem u ameryka ńskie badan ia medyczne wykazywa ły, że najbardz iej zagro żoną grup ą wyn iku tak chor ób wywoływanych prze z skutk i zmiany kl imatu s ą dzieci ta m w tym raporcie bior ą nawe t 88 % przypadków medycznyc h związanych z zachorowan iami wywołanymi prze z skutki zm iany kl imatu t o zachorowania dz ieci do lat 5 Lancet t o potwierdza t o te to te są t e wyniki m ówią, że rzeczywi ście dzieci najmłodsze c o najbardz iej narażone i to nara żenie jes t jakby podwójne, dlatego że z 1 strony s ą narażone w łaśnie ma łe dzieci, ale z drugiej stron y grup ą tak bardzo silnie nara żoną na skutk i zmiany klimatu c o kobiety w ci ąży, zwłaszcza w 0203 . kt óry okre s mecze cz y les ie, k iedy jes t tak ie duże niebezpiecze ństwo wywołania prze z, zw łaszcza prze z fal ę upa łów stan przedrzucawkowy eg o cz y rzuca częściowej co jes t bardzo groźne zar ówno dl a dla dl a dz iecka i jaki dla gości dla dla la t dla matki kob iety w ci ąży tak że t o rzeczywi ście bardz o n iebezpieczne sytuacj e i bardz o powiedział smutn e doniesienia, al e jeszcz e właśnie jeszcze raz to powiedzmy, dlateg o że te n dokument t o zestaw ienie wynik ów bada ń i jak t o okre ślane jes t przedstawiony jes t tam tak i konsensu s naukowy 35 znaczących instytucji badawczyc h agencja Zatorski z e wszystk ich kontynentów cz y pan a zdan iem dalej pojawia ć się b ędą op inie, że ta zm iana klimatu t o jes t jaka ś ta m lewack a ściema już pow iem w skr ócie czy ja k ja my ślę, że w świecie naukowym świecie nauki nie ma ju ż, jakb y tak iej debat y, dlateg o że powt órzę po raz kolejn y też powtarza m te pa ństwa na nan o na anten ie w świecie naukowy m jedyny m źródłem w iedzy s ą don iesienia właśnie publ ikowane w czasopismach naukowych teg o typu jak w ty m APo raport łączy to dlatego, że to s ą don iesienia, kt óre przechodz ą bardz o d ługi proce s weryfikacji naukowe j jes t grupa autor ów, kt órzy przygotowuj ą swój tekst i te n tekst podleg a weryf ikacji przez recenzentów tyc h recenzent ów zazwyczaj 2 lub 3 utytułowanych cz ęsto bardz o konkurencyjnych jednoste k badawczyc h wobec tyc h, których autorstw o jes t teg o artyku łu i to zapewn ia, że ta w iedza naukowa zawart a w ty m czasopi śmie jest rzeczywi ście prawdziwa jes t realne jes t oddaje t o co c o co odkrywam y trzec ia badanych w ci ągu ostatn ich kilkunastu la t t o zreszt ą był pa n redakto r łaskaw przywo łać tak i rapor t koal icji kl imatycznej na tema t zdrow ia, którym ro k tem u wydal i my śmy tam na potrzeb y tego raport u te ż dokonal i pewne j kwerendy artyku łów naukowyc h dotycz ących właśnie t u zmiany kl imatu na zdrow ie i nie ma żadnego artykułu naukowego w ielu lotu w zasadz ie o d 1520 lat, kt óry b y podwa żał Kontro Pogan przyczyn a, czyl i zm iany klimatu, czyli t o, że cz łowiek wywo łuje zm iany kl imatu, kt órą obecn ie obserwujemy nie ma też artyku ł, kt óre by podważały, że t e skutk i zmiany kl imatu tak że dla zdrowia także dl a dzieci b ędą bardz o negatywne no może te ż, dlateg o że czasam i dokonujem y tak iego dz ielenia tyc h zm ian kl imatycznych co może trudn o zrozumie ć jak t o wszystko jest z e sob ą powiązane n o b o jak mieliśmy w ty m rok u bardz o ciepłe lat o mówiło si ę, że pa ździernik by ł najc ieplejszy na to mówimy tak t o by ła fal a upa łów wted y s ą komunikaty, żeby przez starsze osob y n ie wychodziły ta m na zewnątrz, bo to mo że być dl a nich gro źny z powodu kr ążenia i t d . w ale z rzadz iej s łyszymy, że t o wszystko ze sobą powi ązane, bo jak s ą upały to jest mniej wody, a jak jes t to ma jaki ś zwi ązek pow iedzmy z pojaw ianiem się nie wiem nowyc h cz y bardz iej agresywnych robak ów, które cz y owadów, które mog ą przenosić chorob y albo, że wted y się pojaw ia wi ększe zan ieczyszczenie pow ietrza co przynos i tak i skute k, że choruj e się cz ęściej na astmę cz y cz y chorob y w łaśnie zwi ązane z płucami może te ż w łaśnie ten rapor t, który o d aktu, który od, kt órego zacz ęliśmy nasz ą rozmowę spełnić tak ą te ż rol ę pokazania po łączenia tyc h wszystk ich zjaw isk kl imatycznych w 1 dość dramatyczną ca łość, że t o mocn iej zadziała jak i ja mam tak ą nadziej ę, że rzeczywiście to był odwołał się do tego raport u PiS l iczy tylk o międzyrządowego zespo łu d s . bada ń zmian kl imatu sprzed 2 lat, które przeprasza m sprzed rok u z tym, bo powiedziane, że w zasadzie mam y od 10 do 12 lat, żeby jak powstrzyma ć zm iany kl imatu t o, że jeszcze nie jes t za p óźno jeszcz e mam y szans ę odmienić w łaśnie ten lo s dzieci, kt óre się będą dz isiaj dopiero rodzi ły które, je żeli te n świat 70 lat nie b ędzie o 4 stopnie c ieplejsza tylk o 1 , 5 stopnia cieplejsze n o t o to życie tyc h dz ieci b ędzie znacznie ju ż wted y osób doros łych b ędzie znaczn ie bezp ieczniejsze w świecie + 4 stopnie teg o bezpiecze ństwo zagwarantowa ć absolutnie n ie b ędziemy mogl i t o zrozumienie powiązań jes t niezwykle istotnej jak powiedzia ł, że t o najprościej, żeby zrozumieć t e skutk i zm iany klimatu, dlaczego t o jes t ta k ta k ta k tak szerok i problem to jes t po prostu trzeb a sobie wyobrazi ć trzeb a zrozumie ć, że więcej gazów c ieplarnianych w atmosferz e oznacza, że tak naprawdę i więcej ciepła w atmosferz e oznacza, że tam nic wi ęcej energ ii i ta energ ia w różny spos ób będzie rozładowywał b ędzie się rozwod y ca ła r ównież poprze z r óżnego rodzaju wydarzen ia klimatyczne, ale tak że będzie wp ływało na zdrow ie ludz i i myślę, że to to t o ju ż dzięki właśnie teg o typ u audycją dzisiaj cora z więcej ludz i rozum ie, że skutk i zmiany klimatu to n ie jest tylk o podn iesienie poziomu oceanów to nie jes t tylko trochę mn iej wod y cz y troch ę gorsz a pogoda to nie jest to c o się czasam i mówiła, że będzie świetnie, bo Bałtyk b ędzie tak naprawdę cieplejsze będziemy na d Bałtyk je śli zam iast jeździć na d morz e Śródziemne ale, że t o jest r ównież oznacza, że w Bałtyku pojawiło si ę większych ilo ści bakter ii przec inkowca cz y pac iorkowca i b ędzie znacznie większa szansa, że nie będziemy mogl i si ę kąpać w Bałtyku po b ędą takie sytuacj e, kt óre mieliśmy do czynienia w ty m roku, że ciep ła wod a powoduje znacząco większy zakw it s inic i jakby ryzyk o dla k ąpiących się syste m przyrodn iczy jes t systeme m wzajemn ie powi ązane i to c o jest n ie jes t niezwykle n iebezpieczny tak naprawd ę punkt u zmiany i ich zmiany klimatu t o, że naruszenie 1 czynnika mo że spowodowa ć ca ły łańcuch r óżnych zm ian, kt óre najmniej spodziewanym spos ób w łaśnie b ędą wp ływały na przyrodę i tak że na nasze życie i tak że na nasze organ izmy w ja w iem, że t o jest te ż tema t kt óry, kt óry dużo wymag a czas u i zawsze staram y si ę tuta j zresztą często akurat to sam o tym, o d o ty m, m ówić ale w jak im stopniu nie w iem pa n w ierzy, obserwuj ąc dzia łania polityk ów w łaściwie tak ą huśtawkę c o w podej ściu d o do tyc h spr aw, a podejście mus i by ć globalne cz y rzeczy czy un ikniemy teg o podn iesienia temperatur y 4 stopnie, kt órym mówi rapor t cz y cz y będzie ta Wola, żeby właśnie no i po raz kolejny w głowę dosta ło tak ą porcją informacji jak w ty m raporc ie Lancet no to mo że w łaśnie co ś rusz y raczej ich wted y bardzo trudne pytan ie jak bow iem tak zdarza może, gdyb y loggi ę dok ładnie tak nasz e ja powiem w te n sposób m y m y jako koal icja klimatyczna w te j chwili pracujem y nad tak im raporte m w łaśnie związanym z e zdrowiem znaczy ł wskazuj ącym, jakie mog ą być skutk i, jakie są ju ż skutk i zdrowotn e zmiany kl imatu w Warszawie w Warszawa du żymi największe miasta Warsza w y w Polsce 222  000 000 ludzi z 1 strony rzeczywi ście zaczynam y obserwowa ć negatywn e skutki tak że dl a zdrow ia warszawiaków zm iany klimatu, al e z drugiej stron y jako patrz y si ę na determinację w ładzy cz y ch ęć mo że n ie determinacja jest, ale chęć w ładzy i zrozum ieli w ładzy rzeczywi ście zm iana klimatu jest czynn ikiem, który wp ływa on o dobrostan mieszka ńców na jako ść życia w mieście t o ja wted y jestem optymist ą i rzeczywi ście Warszawa się tylko 1 przez przyk ładów, al e chyb a najbardziej zdeterm inowane do działania w ładzy lokalne j w ładzy władzy przede wszystk im du żych m iast i t u si ę sporo dzieje no t o w n ich pokładają nadziej ę, że przynajmn iej daj ąc przyk ład mo że również przeniosą t o pote m na poziom państwowy, a pote m już w ielki polityk imi ę, bo państwo pan ie profesorze bardzo dzi ękuję Zbigniew Karaczun męskich wokal i kl imatyczna był z nam i dzi ękuję za rozmow ę dziękuję również pa ństwu dzi ękuję również kole żankom, kt óre pomog ły przygotowa ć dz isiejszy weekendow y poranek program wydawa ła Karolina Kłosińska realizowa ła Martyna Osiecka my si ę już żegnamy, al e zaprasza m w imieniu Dominiki Wielowieyskiej kilka rodz in polskiej na wybor y w tok u nasz czas się ko ńczy, więc ju ż Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA