REKLAMA

Dlaczego lisy nigdy nie będą domowymi zwierzętami?

Wierzę w Zwierzę
Data emisji:
2019-11-16 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
41:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wierz ę zb ierze zaprasz a Dorota Sumińska zaprasza m jak zwykl e serdeczn ie dz isiaj wyjątkowo, bo n ie jestem sam a towarzysz ą 2 panie b ędziemy m ówiły o l isach do teg o na s sk łoniła świetna ksi ążka l isy h istoria mi łości odrazy pan i Lucii dos gość siedzi go ść z mo imi gośćmi dz isiaj s ą pan i Anna Niżyńska z otwartych klatek i dobre i pan i Monika Bukowska z Vivy, al e specjalnie z Vivy, dlatego że opiekunka lis ów którymi zajmuj e się schronisko w Rozwiń » Korei licach dobrze m ówię prawd a, tak wi ęc pozwolę paniom si ę tylk o przy przywitać dzisiaj jes t na razie ze słuchaczami z dobr ą musz ę, bo muszę og łosić ogłosi zwierz ęta kt óre, kt óre czekaj ą n a na ratunek i właśnie nie w iem, czeg o mam zacząć, dlateg o że cały cza s sklep ik, którego og łaszam, że praktyczn ie k ilku miesięcy cudown y p ies nieduży male ńkiego nazywam m ini rok 2 i l ękiem, chocia ż nie ma nic dla droga daleka jes t mały wykona ł, jakb y tak żyć na siły porównać t o to t o mo żna g o jest naprawd ę psem doskonałym wszysc y si ę nim zachwycają, a cały czas s iedzi w schronisku ka żdy wielki s łodki p iesek on p ierwszy konkur s wszystk ich i n ikt go n ie chc e ja stara łem się na d ty m bo, bo państwo ta k jak o d pewnego czas u staram si ę zmniejszyć populację moich domowyc h zwierz ąt bardzo proste j przyczyny i ja jest Niejestem najm łodsza mam bardz o du żo zwierz ąt chorych f izycznie jes t mi ci ężko zacz ęłam my śleć o tym, że tak dale j p ójdzie t o oni t o b ędę musiała wziąć teg o lexa, bo moj e moj e sumienie n ie pozwal a tego nie mog ę pojąć chcia łam was prosi ć pom óżcie mi, bo mnie naprawd ę jest ciężko w te j chwili ma m ponad 20 zwierząt i n ie chc e tyl e mieć al e, al e moje sumienie mi n ie pozwala się zastanawiam cz y cz y po śród tyl u s łuchaczy Radia TOK FM niema 1 osoby, która potraf i kochać tylko n ie kocha i nie rob i c o chce ich pokoch a teg o ps a, bo i jest to jest t o no no w ka żdym raz ie w moim sercu zrobi ło się zrobi ła si ę w ielka dziura i chcia łabym, żebyście tą dziurę t o wy zaszyli żeby, żeby nie zachowała je j klapsem tylko, żebyście wy t o zrob ili po prost u pom óżcie Kleks ca ły czas czek a od 10 lat czek a pod nr. 603656853603656853 jest jeszcze 1 rzecz chcę by ć bardz o zdrowy pies, któremu n ic nie doleg a, ale jeśliby coś tak iego się sta ło ktoś, kt o adoptuj e b ędzie Warszawy te ż obo k zobowiązuje za darmo leczy ć, wi ęc dodatkowo t o z ty m, że bardzo prosi łabym żeby, je żeli kto ś g o adoptuj e to, żeby adoptowa ł nie, dlatego że b ędzie go leczy ł mnie za darm o tylko, dlateg o że po prost u umie kochać to jes t jedyn y wymóg drug i p ies który, który jes t schron isku na Paluchu to jes t Frodo on też n ie jest wielkim pse m na takim średniakiem wa ży 20 kilo ma 13 lat mo żna g o nasili ły na si łę porównać z owczark iem niemieckim owczarkow i t o Niemiec Słowacji jest, ale nie jes t owczarkiem niemieckim jeg o szczęście, bo jes t zdrowszy to jes t bardz o mi ły pies, al e ten jes t najdłuższy sta żem w schron isku na Paluchu też g o nikt nie chc e g o ogłaszam p ierwszy raz ma m nadzieję, że ten pierwszy ra z wystarczy, żeby znalazł wreszc ie do m jedyn y warunek, żeby nie by ło dzieci, bo się, bo dzieci n ie do żony agresywny, al e się boi dz ieci pewnie mia łem złe do świadczenia z dzie ćmi, a wszyscy wiedzą, że strac h jes t jes t ty m czynnikiem, kt óry bardz o łatwo wywo łuje agresję n igdy nikogo n ie był agresywny tylk o widać, że dz ieci g o przera żają, wi ęc prosi łabym, żeby ten, kt o we źmie środa kochaneg o cudowneg o psa, żeby po prost u mia ł dużo dzieci FR, a n ie ma łe dzieci w środę czek a pod nr. 661360933 maja og łaszam kot a prosz ę państwa ko t znalez iony na ulicy m łody oko ło dwuletni, kt órego nikt nie chce, cho ć jest cudownym i laskiem, bo jes t właścicielem kociego koc iego w irusa niedoboru immunologicznego tzw . FIFA, a opr ócz ich czuj e się świetnie chc ę powiedzie ć że, że t a ta choroba tak cz y tak sam o jak w przypadk u ludz i mo że nigdy i mimo że nie by ć przyczyn ą jego śmierci mo że nigdy n ie ujawnić absolutnie n ie jest wyro k śmierci ani ani skazanie na jakie ś ci ężkie dolegliwo ści jes t on a zara źliwa tylk o warunkowo bardzo proszę znaczy dl a ludz i w ogóle dla innych kot ów wyłącznie dla innych kotów, wi ęc bardzo proszę, żeby kto ś, kt o te ż um ie kocha ć szybko zabrał do godz iny, bo ona jest s iedzi w leczn icy w klatce nie mo że już tam d łużej siedzieć nikt n ikt te j godziny nie chc e przed kote m jeszcz e długie i bardz o mo żliwe, że dzi ęki wa m szcz ęśliwe życie ko t czek a pod nr. 514514429514514429 jedno i na koniec chcę powiedzie ć, że w związku w zwi ązku z tym, że jes t tak i kłopot sam i ja naprawdę bardz o proszę chcia łbym widzie ć wymaga m o d słuchaczy, gdyby przed przeczytali moją ostatni ą ksi ążkę, skąd przyszedł pies, dlatego że wtedy mo że zda ć sob ie spraw ę jak ogromn a odpowiedzialność spoczyw a na każdym cz łowieku za psa to n ie jes t tak że ja sam nigdy n ie wyrzuciłem to n ie moj a wina to jest twoj a wina, je żeli uważa si ę cz łowiekiem i stan iemy na wysokości zadania i zajmijmy się psam i, a n ie zajmujmy si ę i sam i w taki spos ób, jakb y były psam i teraz dopuszcza ob ie pan ie do g łosu mamy no n ie mam y zbyt w ielu zby t w ielu praktycznie n ie mamy nie mamy jeszcze 6 minut coś si ę z sekundam i pomy śli, bo pomyliło należy w tej cz ęści mamy jeszcz e troch ę czas u chcia łabym najp ierw zapyta ć pan i pani ą pan i pani ą Monikę oto c o pani mogła wypowiedzie ć w kilku zdan iach o ty m, jakim zwierz ęciem jest l ist z punkt u widzenia cz łowieka, kt óry chc e mie ć przytulank a dziś jes t zwierzęciem, które si ę na przytulank ę absolutn ie n ie nadaje dzi ękuje to przed e wszystkim jes t t o zwierz ę dz ikie n ie udomow ione zwierz ę, które potrzeb y gatunkowe m a tak du że, że żaden dom żaden człowiek ich n ie spe łni możemy dzi ś s ą ratowan e z hodowl i tworzy ć marne namiastki teg o jak żyć pow inny natomiast tuta j jakby nie mam y ju ż wybor u one urodzon e na fermac h w klatkach n igdy nie wr ócą do natur y, więc t o jest konieczność stworzen ia im tych azy l i zamykan ia w kratkac h i jakiegoś kontrolowania ich życia natom iast, je żeli ktokolwiek uwa ża za mi łośnika Lisa t o powinien da ć Lisowi by ć l isem zwierz ęciem dz ikim wolny m z samym stanowi ącym o ty m gdz ie idzie jak żyje i c o rob i, bo mi łość okazujem y najbardz iej daj ąc by ć komuś sob ą, bo to jest jedyn a miłość prawd a w Tajlandii Mariusz n a tak natomiast jakakolw iek form a niewol ę Enia i utrzyman ia tak iego zwierz ęcia w dom u na zasadz ie, że tak kocha minister osob ie kupie to jest n ic innego jak kolejn a form a wstr ętnego ego izmu niewolników taki system n iewolnik mody prawda, al e na wol i i takiego zaspokajan ia zachc ianki bardz o dziękuję, a tera z chcia łabym poprosi ć panią pani ą Monikę Bukowską nie pani ą ani żeńską może z pani ą Anię i żeńską ja m ówię mieszam si ę, al e przeprasza m panią an i rzymską z fundacj i otwart e klatki, żeby w krótkich słowach powiedzia ła, w jak ich warunkac h trzymane s ą lisy f irmowy wiadomo już w iemy po co s ą trzyman e, ale jak o żyją jak wygląda życie Lisa f irmowego teoretycznie wpraw ie polskim mamy okre ślone, że l isy na fermac h futrzarskich pow inny mieć zapewn ionych takich 5 podstawowych wolności t o znacz y wolność o d g łodu pragn ienia wolno ści dyskomfort u o d b ólu cierpienia jako zdolno ść do wyra żania naturalnych zachowa ń i tutaj trzeba powiedzie ć, że w zasadz ie na fermach l isty mają zapewnioną tylko t e woln e od g łodu pragnienia, dlateg o że on e żyją przerwę, b o o tym, hipokryzja, jak a z tego wyp ływa jes t po prostu czuj e spor t wolność o d g łodu o podleg a co ś koszmarnego nadwoz ie daje też tak trochę jak dobrosta n tak tak dlatego zaka z tutaj jes t jedynym wyj ściem, bo praktyk a pokazuje, że t ę listę n o tutaj kolejn e zap isy prawne tak i, że w klatce druc ianej klatc e po t o, żeby jeg o odchody mog ą spływać swobodn ie na ziemie w tyc h środkach utykaj ą łapki nic nie ma mo żliwości Kopania na r ęce jednoste k podstawowyc h potrze b Lisa ata k matka ma wielko ść 50 cm wysoko ści 60 na 90, czyli 0 , 6 m jeg o podstaw y tej kratki, a taki doros ły Lis ma 75 cm, wi ęc w zasadzie szan s ledw ie stanie w tej klatc e obr ócić test powierzchnia, kt óry sp ędza ca łe życie podczas kiedy w naturz e l isty zajmują terytorium nawe t wielko ści 300400 h a codziennie przemierzaj ą po 20 km w zwi ązku, z czym tak im czasowy m problemem jest t o, że list po prost u ca łe życie sp ędzają w ogromny m stresie te n stres powoduj e przypadk i kan ibalizmu przypadki stereotyp y, które jes t nagm inna i z drugiej strony apatii, czyl i albo Lis w łaśnie b iega be z sens u po kaczce gryzie Religa zamierza ła wydać drewno tutaj wdzi ęku popraw y tak pr óbuje jakikolwiek ruch, ab y zapewnić na te j absurdaln ie ma łej powierzchni cz y właśnie jest apatyczny i całe życie spędza w zasadz ie w bezruchu pozbawione w ielkiego na dzie ło dok ładnie tak że specjalistów nawe t misji policja n ie wida ć tego od raz u, chocia ż oczywi ście, jakb y rany tyc h łapek czy zwi ązane z tymi warunkam i środowiskowymi, jakb y rany chorob y oczu cz y pan tego, że są jam y brzusznej najgorsze są dzia łania są t o mus imy trafimy zmierza nie boję c o będzie wtedy, gd y w te j części, dlateg o że zara z zrobimy przerwę chc ę tylko dodać, że bardzo wa żną pamiętacie pa ństwo macie w oczac h tygrysy transportowane w tak strasznyc h warunkach dobrze, że wok ół tego zrobiło się g łośno wielkie dzi ęki dl a pani dyrektor ogrod u zoologicznego w Poznaniu, która sprawę poruszy ła n a na poz iomie Unii Europejskiej natom iast powiedzieć, że firmowe drapieżniki n iczym n ie gorsza tygrysów ca łe swoj e życie spędzają w tak ich warunkac h za w ie, że zb ierze zaprasz a Dorota Sumińska zapraszamy, bo jes t z nami pan i Anna Niżyńska z otwartych klate k pan i Monika Bukowska z Vive opiekunka lis ów i znawczyni lis ów obie zreszt ą znaczeniami s łów ju ż za chwil ę b ędziecie państwo mogli do nas dzwoni ć pod nr 224444044, a ja chc ę teraz powiedzieć bardz o wa żną rzecz, która pote m mog ą nie zdążyć powiedzie ć jak to zazwycza j, byw a że dzisiejsz ą dzisiejszej audycj i słuchacze pa ństwo dzi ęki wydaj ącej j ą Karolinie Łacińskiej i realizuj ącej Martynie Osieckiej, a m y wracam y d o do rozmowy o l isach, je żeli nie sko ńczyliśmy klatkoweg o klatkoweg o życia lis ów, ale chciałabym, żeby pan i powiedzia ła parę s łów o ty m jak wygl ąda tzw . ocen ie się w tych klatkac h ja k jak, bo t o jes t traged ia r ównie straszn a jak w przypadk u świń kt óre, które rodz ą swoj e dz ieci jak wygl ąda dziś macierzy ństwo w klatce na macierzy ństwo część oczywiście tego, że nie ma n ic wsp ólnego z naturalnymi warunkami m imo, że to jest tak i w zasadzie jedyn y momen t, k iedy hodowc y próbują jakoś w ogóle zwracaj ą uwagę na t e zwierzęta pr óbują zapewni ć tak ą namiastk ę spokoj u natomiast na życie tak i mamy jes t jes t straszna one ju ż po paradz ie, jakb y minimalnie ta m daj e pr óbę takiego stworzenia, al e gniazda w te j klatc e też dosy ć śmieszne natomiast nada l składka nadal zwierzę przeżywa t e wszystk ie psych iczne problemy i te n permanentn y stres, o kt órym była mowa znajd ą się ko ńczy bardz o cz ęsto trag icznie mam y historię jak i Małgosi jest tak i l ist rodze ństwo, które zosta ło odebrane interwencyjnie ferm y w takim stan ie, że Małgosia nie mia ła 2 łapek, a ja n ie mia ł 1 jak dowiedzieliśmy si ę z t łumaczeń hodowc y prawdopodobnie t o by ł efek t po prost u stres u matk i, kt óra po porodzie n ie wytrzyma ła i zamiast jakieś takie aut o agresji, kt óra jes t cz ęsto spotykan a po prostu agresję żyła na swoich dz ieciach i odgryzła im torebk i w zwi ązku, z czym na tym ko ńczy cz ęsto naprawd ę tragicznie i wyda ć do jakiego tr ąbić, że to n ie jes t agresja to n ie jest agresja t o jes t taki i tak i sta n był uk ładu naszej psychiki istoty t o jes t troszk ę tak jak w przypadk u autoagresji obgryza paznokc i do krwi prawda w przypadk u ludzi i był bardz o często tak si ę dz ieje, że bardz o zestresowana sam ica ssak a, kt óra zjada łożysko, zjadając łożysko zjad a r ównież inni t o czem u t o łożysko s łużyło czy cz ęściowo to to swoj e dziecko t o jes t wyra z niez ły niezwyk ły niezwykłego stres u i t o si ę tak to n ie jest agresj a stan kompletneg o Ros rozkojarzen ia psych icznego i narodow e i po prostu w jak im stan ie są zwierzęta na co dzie ń na fermie po prostu matkę w stan ie posunąć a ż do czego ś takiego jest to jes t koszmarna, że tera z chcia łbym prosi ć panią pan i pan i Moniko o t o, żeby pan i powiedzia ła o kilku tak ich l istach kt óre, kt óre pani przyj ęła z tyc h potwornyc h miejsc kaźni kt óre, jakimi s ą ferm y on i po prostu, jak ie osobowości jakie, jakie s ą takie, kt óre pan i najbardz iej i zasz ły za skórę ka żdymi w jaki spos ób zasiad ł szczeg ólnie natomiast mam tak i l ist ju ż w łaściwie kultow e osob y, które przedstaw iam na prof ilu naszeg o azylu jes t t o suczk a Oleńka Lis, kt óry przyjecha ł do mn ie wchodz ąc na łokciach wygl ądał jak jamn ik przy prze z t o, że było tak bl isko ziemi badan ia wykaza ły, że ten Lis miał ka żdą łapę kilka raz y po łamaną on e wszystk ie krzyw o wzros ły natom iast były t o ju ż tak ogromne zniekszta łcenia i kręgosłupa, kt óry si ę ustawi ł w odpowiedzi na t e nad z łamane łapy, że było to ju ż n ie n ie operacyjn e i te n Lis taki b iedny tak i z łamane skrzywdzon y chodz ące na tyc h łokciach pierwszy ra z wypuszczon y na g ładką pod łogę przeżył chyb a w swoim życiu co ś tak niesamowitego to by ła taka rado ść, kt órej nie widziałam n igdy wcze śniej żadnego zwierzaka op iekuje si ę n imi bardz o dawna wcześniej mia łam kontakt głównie z psami, al e również z dz ikimi które, kt óre też trzyman e w kom órkach cieszy ły si ę, zeznaj ąc lepszyc h warunk ów natom iast tego nie zapomnę n ie zapomn ę nigdy to był Lis, który tak bardz o cieszył si ę życiem m imo tej udr ęki, kt órą prze żywał pewn ie bólu dodatkow o Lis, który n ie miał j ęzyka o tym n ie m ówi tego się n ie w idzi na fermac h cz ęsto dochodz i do okaleczeń ocz u usz u łap ogon ów zwierz ęta trac ą ko ńczyny albo okaleczaj ą się nawzajem alb o robią t o sam o natom iast nie widzimy tego n ie zwracam y na to uwag i on e r ównież pewnie trac ą języki boli ro k, czyli ro k c o co przek łada si ę przez otwor y w klatce mo żna Lisa s ąsiadującego z 2 lata, ale n ie mia ła języka straci ła g o prze z mojego drugiego Lisa, kt órego ma m azylu okaza ło si ę, że na świecie zwierz ąt, które żyją be z j ęzyka znalazłam 3 osobniki ps y kot y zwierz ąt dzikich nie ma ona po prost u w ty m mecz u umieraj ą, bo pomoc jes t bardz o ci ężko natomiast woli Wola życia by ła tak ogromna, że ja teg o Lisa bez j ęzyka mia łam roki 3 miesiące, a na s nauczy ła takiej wsp ółpracy, że jak profesor mog ła uczyć ka żdego cz łowieka, kt óry kierowany przeze mn ie wiedział jak t o strzykawką karmi ć nasz e sam a nastawia ła i potrafi ła je ść pić to by ł związek niesamowity by łyśmy strasznie blisko ósmy dzień no c ja przez p ół rok u n ie wychodziłam po prostu o d niej rodzina mnie odwiedza ła w schronisku natom iast ja by łam właśnie j ęzykiem, a wi ęc wentylacj a mecz e ch łodzenie wszystk o tak naprawdę i on a nauczyła mn ie rodz icach wszystk iego by ła tak im mo im nauczyc ielem i kim ś, kto wr ęcz si ę we mn ie tak bardz o, że życie be z ratowan ia kolejnyc h Sojusz n ie wyobrażam natomiast przyjechał do mn ie te ż suczk a, kt óra 5 lat żyła na ferm ie rodzi ła co rok u dz ieci na te j konkretne j fermie pa n nie zadawa ł sob ie trudu, żeby l isy nawe t wyci ągnąć z klatk i do uboj u, wi ęc wkładał reklamy i prz y te j matce przera żonej te dzieci obo k n iej wszystk ie zabijał ona to prze żywała przez 5 lat, k iedy przyjecha ła do mnie to by ł w ładz skor o APA przera żona nieruchoma tam w środku n ie było Lisa w ogóle ja nie s ądziłam, że k iedykolwiek nawi ąże jakąkolwiek relacj ę z tym zwierz ęciem tak bardz o skrzywdzonym i to by ło n iesamowite jak tak ie zw ierze dz ikie tak skrzywdzone mając cz łowieka za potwor a ostatn iego wychodz i naprzec iw miłości t o jes t Słuchajcie w te j chw ili vis ka żdego go ścia, którego wprowadz ą do azyl u on a w ita przychodzi daj e łapy poznaj e k ładzie si ę obok to jes t tak ie zaufan ie, że jeżeli kogoś wprowadzą te n kto ś jes t na pewn o dobr y tak i rodza j zaufania, bo czasami z pse m nie ud a si ę wypracować, gd y coś n iesamowitego t o pokazuj e jak bardz o t o zwierzęta m imo te j dzikości i teg o c o przychodz ą s ą uczuc iowe wra żliwe m imo teg o, że potrafi ą by ć okrutn e ich natur a, jakby robił z n imi to, że s ą zdoln e do w ielu rzeczy t o s ą zdolne te ż do tak iej mi łości do tak iej przyja źni z tak iego zaufania, że t o jest n ienormalne, że my w tyc h czasac h mus imy udowadnia ć, że to jest zwierz ę, którego nie pow inno się zabijać oczywi ście żadnego nie powinno si ę zabijać natomiast t o, że t e zwierz ęta żyją w tak ich warunkac h s ą tak potworn y sposób zab ijane, żeby ktoś sob ie obszyt y kaptu r, a s ą t o jednocze śnie takie zwierz ęta jak te wszystk ie pan ie, które w tyc h futrach chodz ą utrzymaj ą p ieska jednocześnie na r ęku d o tak kochają to s ą tak ie sam e zwierz ęta tak sam o czuj ą tak sam o ufają tak sam o si ę boją jes t to n ienormalne, że my ca ły cza s badan iami jakimi ś sytuacjam i mus imy opisywa ć, że jeżeli czuje że, cho ć musz ę teg o bardzo życie się pani mówi pani Moniko boj ę się ca ły czas dz iwie, dlaczeg o ludzie znaj ąc ps a tyl e tysięcy lat cały czas się do niego 2 nie mogę tego poj ąć teg o wszystk iego ich zgadzam w ogóle kampania, ale w te j chwili mus imy zrobić dopu ścić do g łosu pan a Michała Borzęckiego dzie ń dobr y pan ie Michale dzień dobr y, bo pa n Michał rob i rzecz kapitalną m ianowicie tylko zaczn ie pa n pociągnie dobr a t o 21 listopad a zapraszam y wszystk ich mieszka ńców Warszawy i okolicy, którzy s ą, b y dojechać do innych m iast na ulic ę kredytową 9 wejście o d placu Dąbrowskiego dla gracz y, b y obowi ązkowe są otwarte serca tyc h, którzy tam przyjad ą, bo ta m b ędzie wernisa ż obraz ów przepi ęknych portret ów psich obraz ów namalowanyc h prze z pan a Michała teraz panu oddaj e g łos dzi ękuję bardzo zostawi nazywa si ę w inni wolny m tłumaczeniu węgierskiego to znaczy, że wszysc y wygrywaj ą polega on a na tym, że to pewn ie też 100 % charytatywne, gdz ie będzie 14 portretów psów ze schron iska i sam e cz y sportretowany b ędą obok swo ich portretów wolontariuszami, tak więc możemy przez tego w ieczoru i pozna ć p ieska ko ńska Vive cara t w ice i obok t ę wizję trzeciego metr a do półtorametrowych portret, je żeli kto ś pomy ślnie przej ść prze z proce s adopcyjny poczytalni od tego 1 wieczora mo żna rozpocz ąć tylk o uwag ę w prezenc ie dostaj e portu ta kobieta jest duży portre t, który można powiedzie ć w salon ie na ścianie tak jak to kolejny duży parti ę pracy była tak to jak ma m prośbę, żebyście nie przychodzili brać tylko o to, żeby mieć portret u jes t bardz o to teraz, by się nie uda ło nawet gd y ce l produkcyjn y swoich usług, a z e stro n współpracował z czesnego, które już wted y te ż maj ą dosyć kompleksow y ten proce s o d 1 i jednak robią najpierw składzie no, wi ęc bardz o bardzo zapraszam i w og óle ja chcia łam w imieniu wszystk ich ps ów i ludz i, którzy naprawd ę mają w serc u ps y bardzo pan u podzi ękować panie Michale, bo to jes t kapitalna i gdy cudown a rzecz to mie ć kochanego psa od raz u jeg o portre t cudown e naprawd ę bardz o pan u dzi ękuję za połowę, którzy nie s ą w stanie przygotowa ć projekt teg o danego dnia albo ma alergi ę, bo to nie tylk o pomoc i tak można alternatywn ie kupi ć po prost u sam portret i 40 % tak iego bezpośredniego cel u głównego przekazywane t o też cudown e, al e pan ie Michale pow iedzmy prawd ę naprawd ę żadne pieniądze nie zastąpią dom nie oszukujmy się ona m a do pieni ędzy, które zast ąpią do m o ty m, pamiętajcie wszyscy o d w izja ja wolę, a to tutaj, ale nikomu te ż czasu pieni ędzy takiego, jak i sposób taki mamy, że wszyscy ludzie życie rz ąd pieniędzy efekt eta t, al e m imo zachęcam jedna k do teg o żeby, żeby nie n ie, gdyb y dać do Łodzi oczywiście państwo lepiej w protokole skutecznych klub u Platformy takie c o i podrywaniu żywotności dr óg i kubk i z nadrukami Obra, czyl i mnóstwo mn óstwo r óżnych rzeczy pan ie Michale, a każdy p ierwszy ogromnie dzi ękujemy i ogromn ie dziękujemy pozdrawiamy trzymamy kc iuki, żeby wszystkie psy znalaz ły do m bardz o dzi ękuję Amazonki oraz 21 listopad a na kredy t, czyl i 21 listopada kredytować, wi ęc na, kt órą godzin ę na 19 na dziewiętnastą zapraszam y, a my wracam y, a my wracam y do rozmow y o lisach i mn ie mn ie n iezwykle poruszyło t o t o co powiedzia ła pan i Monika a, ale my ślę, że jeszcze czy to jest co ś co traf ia, bo ja k ja czuję to sam o i przeraża mnie t o, że co ś takiego si ę dzieje adre s ludz ie s ą żądni s ą żądni jak ich w łaśnie tego dowodu prawd ę, jakby sam i n ie mogli zajrze ć teraz internet bardzo łatwo zajrze ć zobaczy ć jak wygl ąda ferma natomiast w związku z tym chcia łabym zapytać pani ą, a n ie z otwartyc h klatek o tak ą rzecz, żeby powiedzia ła w jakiej skal i t o się w Polsce byw a prawda, bo ktoś pomyślał mo że tam 2 lisy gdzieś co ś do takiej, jak a jes t skala teg o chcę powiedzie ć że, chociaż ma m przed sobą ksi ążkę l isy h istoria mi łości odrazy cudowną radzę j ą przeczyta ć wydaną prze z prze z wydawnictwo marg inesy autorstwa pani Lucii do s, że nie tylk o lisy siedz ą w tak ich warunkac h siedz ą r ównież inne drapieżniki chociażby nor m co prawda cz y s łużą fretki i inne zwierzęta gryzon i tera z mn iej notariusz lud nutrie nie są ju ż tak popularn e na futr a były kiedyś, ale on e kiedy ś te ż podzielały te n sa m los, jak a jest skal a teg o w Polsce to znaczy tak i chodz i o tak ą og ólną skalę to lis ów jenotów zabija si ę oko ło 100  000 w Polsce c o rok u w 100  000 co roku lata o d rok u natom iast w przypadku norek natomiast mn iejsze zwierzę i skalę jes t du żo większa natom iast tak mam y tutaj pew ien, że w, kt órym postęp, ponieważ bran ża Trzaska znajduj e się obecnie w du żym kryzys ie i t a liczba produkcji sk ór norek spad a do 5 ,51 000 000 nadal jes t ogromn a liczba, ale tera z mierzę mus imy teraz niestety musimy zrobi ć małą przerw ę za chwil ę państwo b ędziecie do na s dzwonić w ie, że zwierz ę zaprasz a Dorota Sumińska zapraszam y 3 i 3 wierzymy w zwierz ę z lud źmi troch ę gorze j pan i Anna Niżyńska z otwartych klate k pan i Monika Bukowska z Vivy op iekunka i specjalistka o d lisów odebranyc h z nieszcz ęścia, bo tylko nieszczęście l isy spotyka jes t ju ż z nam i pa n Andrzej ze Szczecina dzie ń dobr y pan ie Andrzeju dzień dobr y pan i doktor mo i rodz i ja uważam zawsz e, że dom Best SA t o hote l i jak musia łem mu śpi z powod u guz a m ózgu tak iego mieszańca jamn ika żony tak z e schron iska szukaj ą w internecie znalaz łem Własowa skok było z tego pamięć rol a cz y pan jest rasist ą t o dlaczego no dla wyżła nie m ógł pa n, że po prostu 2 wnioski których, ale to te n obejrza ł, toteż nie, w jakich rodowody, a je żeli chodz i o to, al e jest wy żły panie, je żeli szukam y na tak n o naprawd ę nie bądź ras istami już dobrze, że pa n tego wywołano wziął anon im o n winny analiz ę należy ca ły rok cz y be z w ątpienia jak ka żdy o n o i okazało się, że rz ąd by ł 8 miesięcy na s m y na łańcuchu w klatce, gdz ie ten bra t w łaściciela, kt óry zmarł to jest obraz dzielnie i rzucał m u ta m jakie ś ochłapy pies te j jak tego sa m ma m 56 dni dopiero p ies jest urocz y z a za kl imaty zobacz y si ę świetnie ma tylko 1 słabość n iem system u Serb syndromy separacji inny t o się nazyw a się że, jak i jes t sam to n ie jes t wszystk o dookoła trochę n ie jes t mi samochód czytaj ącą by ł sa m w samochodz ie siedział tak jak zostawił t o tak, a nie o n, że już realnie Andrzeju n ie woln o tak robi ć, a jak na jak w iele dn i pa n sobie wyobraz i, że z łapała pan a grup a kosmit ów i wsadziła pan a do rak iety mi ędzyplanetarne jest pan przerażony n iszczy pan wszystk o, żeby si ę wydostać tak iego psa, który by ł w tak ich warunkach samoch ód jes t rakiet ą mi ędzyplanetarną przera żającym miejscem kompletn ie inny zapach n ie woln o robić tak ich rzeczy to nie jes t w ina psa pan ie Andrzeju tylk o w ina pan a ja, al e co znacz y san ie mo żna zostanie wielu wojewod ów w czas ie nie zostaw ia w samochodz ie w ielu powod ów na pewno pa n s łyszał o ty m ile j a jak straszn ie gro źny zostawienie ps a w lec ie w samochodz ie, ale n o t o inna sprawa je j w inie lat o lato, al e jes t będzie z ima w samochodzie jest zimno, bo s inieje pra c wybaczamy temat u chodzi o t o, że czasami trzeba wyj ść do PiS wyjeżdżamy na space r i ja teg o ps a zostawi ę napięć m inut chodz ąc po jak iej zakupy roln ik rok u panie Andrzeju alb o space r alb o zaku p dobra na, a alb o space r albo zakup y ja błagam wszystk ich ludzi, bo jedni zostawiaj ą w samochodz ie bowiem inaczej i s ą takie psy s ą takie ps y, kt óre je żdżą z wojn ą miałem ich świetnie, ale pan n ie dopu ści do głosu pan ie Andrzeju hol ta cech a, kt órej jeżdżą ze swo im opiekunem ca łe życie samochody, bo zna m ludzi, kt órzy jeżdżą do prac y w tym od szczen iaka jeżdżą samochody traktują samoch ód jak drug i dom dla tyc h psów samoch ód jes t normalnym pokoje m miejscem do życia prawda wtedy, kiedy nie ma upałów, kiedy jes t tak a pora roku rzeczywi ście kto ś, b y zostawia psa w samochodz ie na chwil ę, bo co ś idzie za łatwić się nie staj e p ies uważa, że jes t w swo im dom u pies, kt óry jes t pana 5 dni i n igdy w życiu nie by ł w samochodzie nie woln o tego zrobić t o c o powiedziałam na pocz ątku tak że proszę teg o nie robi ć może g o pa n tego nauczyć, je żdżąc z nim codz iennie samochode m na kr ótkie trasy daj ąc m u pyszności g łaszcząc go nie, zostawiając g o tam tylk o nauczy ć go tego, że samoch ód jes t tymczasow ą Budą prawd a, bo mo żna natom iast w domu najgorsz ą rzeczą, którą robi ą ludzie, je żeli chodzi o psy z przeszłością bior ąc t e psy jes t t o biorą ps a biorą par ę dn i wolnyc h w prac y siedz ą z tymi psam i w domu ten te n cza s, a potem nagle wychodz ą na 8 godzin, jaka t o jes t informacja dlateg o psa tak a, że coś si ę sta ło, że poszedł ten ukochan y i n ie wraca zawsz e wraca ł po 5 minutach, a teraz goni łem, a przez 8 godzin znaczy trzeb a szybk o robi ć alarm, wi ęc dlatego trzeb a mierzy ć si ły na zam iary pan ie pan ie Andrzeju, jeżeli chc e pan, żeby p ies nauczył si ę zostawa ć sam w dom u to trzeb a g o zacząć teg o uczy ć i wychodzi ć najpierw na 5 minut wychodzić automa t twarz to n ie jes t dzisiaj pan wyjdz ie na 5 na 10, a pojutrz e na 8 godzinie nie nie n ie t o wymag a czasu, więc trzeb a t o robi ć systematycznie powolutk u j ą się naucz y, choć pow iem pan u, że dl a ka żdego ps a nawet tak iego, kt óry nie m a za sob ą smutne j przesz łości samotno ść jest najgorsz ą karą najgorsz ą jes t zwierz ęciem spo łecznym w łaśnie dlateg o jeśli ma pan dużego wy żu t o prosz ę szybc iutko wziąć z e schron iska ma łego kundelka wted y ani wy żeł ani kundelek nigdy n ie będą sam i i b ędzie pan sob ie mógł wyj ść z dom u, a oni we dwójkę b ędą na pan a czekal i dobr a, a dziękuję bardz o dzi ękuję pozdraw iam serdeczn ie pan ie Andrzeju jes t z nam i pani Ewelina z Wrocławia dzie ń dobr y pan i Ewelina dzień dobry pan i doktor, korzystaj ąc z teg o, że i ca łą u pa ń, kt óre dzisiaj 2 panie, które również miał si ę ulicami i antyki pytan ie pani przede wszystk im zajmują si ę sam n o właśnie i ja ma m tak ie pytan ie na tema t, poniewa ż 1 ze szpitali t o n ic tak, dlateg o że ju ż par ę raz y zagrozili śmy karn e je j troszeczk ę list ów, a przynajmn iej nadziej ę, że n iejako chory nie s ą polisy, które maj ą tera z intencjonalnie nie alb o pan i Ewelina w te j chw ili w miastach jes t mas a lisów na bra k ale, ale t u jest taki proble m bo gdyb y on e wszystk ie je j sta n wszystk ich by ł zadowalający tak, by n ie było problemu, bo tam, gdzie jes t jedzen ie t o przychodzą i gdy bezdomn y i l isty, ale przynajmniej 2 są przera żeni w ie chude no i trzeb a by by ło im pom óc czy mo żna, by i otrzyma ć nam iary pan i Moniki to ju ż prosz ę pytać pani Monika jes t znany właśnie w tych planac h er ę prosz ę napisać do mn ie na Facebooku na li ście azyl i tam dok ładnie podpow iem c o w tak iej sytuacj i zrobi ć tak, ale w te j chwili mam y przed lat także te odpad a czy można, b y prosić o numer telefon u ja my ślę, że proszę si ę nie rozłącza, ac z i poz a anten ą dostanie pan i telefo n do mn ie, a jada m pan i telefon do pan i Moniki dobrze pani doktor ja mam pan i Ano w łaśnie w tym proble m w ty m gron ie dobrz e tak że naprawd ę i bardz o dziękuję r ównież tym pan iom za pomoc dla tyc h zwierz ąt, bo Mira co wida ć w r óżnych mediach ta jest przerażająco mało widać pan i wyra ża miały bowiem by ć du żo wiem i pan i doktor polowan ia te, które nas jak i dzików, które wymienić nie daj ą, bo t ę chorobę, ale jak dodał może to wr ęcz odwrotn ie jeszcze gorze j jest gorze j maj ą tyl e n iedobrych rzeczy i nie, bo m y jesteśmy dobrze pani pan i Ewelina po prostu cz łowiek jes t besti ą, a udaj e, że najczęściej jeszcz e gorsz a sprawa pani wspania ła tak że dzi ękuję bardz o, ale na terenie delegatu r UKE za ś bestia mus imy utrzyma ć, al e szkody, jakie wdzi ęku szkoda, i ż szkoda mojeg o życia tera z wyobrazić, że w Polsce już nagl e Wilków jest duże grupy jes t jak duża los, je żeli Donald w gardle my śliwych i sztuce r świerzbi ju ż, by chc ieli wej ść i wiemy o ty m, ale przecie ż bobry łosie t o wszystk o wiem, al e buraki i widać ta musimy wp łacić na posterunk u i cuchną cierpieć, al e walczy ć bardz o dziękuję paniom zmian ą s ądzę, że w końcu jednak w ładze Polski się opami ętają, bo to początek n ie jes t od 4 lat t o już jest jakby zobaczy ła na bardzo bardz o na władze doliczy ły si ę na obywatelem tak, al e miała jedna k decyzje id ą z g óry i najwy ższy czas, al e działanie może i ść do pan i Ewelina dodaj e pani niedopuszczalne, żeby dzieci uczestniczy ły w polowaniu w innej w ierze chcia ł, żeby po prost u przejm ie t o przesz ło i Panny i nowy marszałek, kt óry jes t ch irurgiem wspania łą osob ą marsza łek Senatu myślę, że NATO jedna k n ie pozwala ł mija też mam taką nadziej ę ja mam mnóstwo r óżnych dzia łań dzi ękujemy pozdrawiamy pani ą Eweliną jest z nam i pan i Karolina z Krakowa dzie ń dobry pan i Karoliną dzień dobr y pani doktor pan i doktor mam tak ie pytanie w spraw ie kotki przychodz i do na s bezdomna, lec z dzika kotka o d ponad roku my ją dokarmiamy ona w og óle n ie da się jeszcz e si ę dotknąć t o nie dotykaj cz y tylko karny cz y n ie właśnie, ale 3 tygodnie temu z łapaliśmy t o, żeby poddać ją 4 liga to bardzo dobr y dac h poniewa ż, ponieważ n o n iestety w maj u Okocim w łaśnie nie zdążyliśmy wy łapać tyc h ma łych kotk ów moj e samochod y rozjeżdżały natom iast moje pytan ie jest takie kotk a jest u na s w domu my by śmy bardz o chcieli, żeby ona si ę z nam i tutaj unikaj ą oni nie są należy, że n ie dajc ie pani Karolina pomoc koto m woln o woln o żyjącym poleg a głównie na tym, żeby si ę nie wtrącać n ie robić, bo to on i to to s ą dzikie zwierzęta t o jes t tak i jak koło zatoczy ła, gd y ca ła historia kota kot a domoweg o i i oczywi ście trzeb a wykastrowa ć trzeb a do tego połapać cz y konieczno ść absolutn a natomiast nie rob i to n igdy nie będzie kot domow y i pros ili do teg o nie zmusza ć prosz ę ją wypu ścić do jej rewir tam, gdz ie ona m ieszka i o c o dba ć dopatrzyć karmi ć jak co ś pani zobaczy coś z nią jest źle t o wtedy pom óc w miarę mo żliwości tylko ta pomo c, ale mus i by ć m ądra ta pomoc NIK nie ma polega ć na dr ęczeniu tylk o na pomo c, więc jes t jest duży problem w ty m, żeby ludz ie zrozumieli, że wolno żyjący ko t jes t dz ikim zwierzęciem wojenny m i wolności nie mam y prawa m u zabiera ć rozumiem rozum iem, bo byli śmy przekonan i, że po prostu może nam si ę do nas przekon a ani Karoliną czase m kot y czy dw u trzymiesięczne urodzon e przez dzik ą matkę też bardz o trudn o jest i rady prowadzić teg o, żeby by ły raczej nigdy dróżkami kolano mi si ę nie stan u co dopiero dorosła kotka, wi ęc po t o, nocą no no no i tw órczo chcieliśmy sprawić fajn y miły mijaj ą, a wr ęcz odwrotn ie wr ęcz odwrotn ie sprawiliście, a jej ci ężkie życie i prosz ę szybk o wrócić wolno ść Super w łaśnie dlatego chcia łam się z pani ą skontaktowa ć żeby, żeby pani te j porad y udzieli ła bardzo pan i dzi ękuję bardz o proszę pozdraw iamy wszystkie 3 serdecznie jest pytanie o d słuchaczki cz y adopcja psa z e schron iska prze z osob ę samotn ą czy Thomasem Boże, je żeli cokolwiek w życiu ma sen s droga słuchaczką adopcja psa ze schroniska dzi ś jes t osob ą samotną jes t nie samotną adopcja ps a zawsze ma sens, jak i jes t osobą samotną szczeg ólny, bo n ie b ędzie pan i osob ą samotną po prost u jest Olek na samotno ść m. in. absolutnie prosz ę b iec do schroniska i adoptowa ć, ale serce m sercem tan i Miłosława z Poznania jest z nam i dzie ń dobr y pan i Miłosława dzie ń dobr y mój dziesięcioletni wnu k chcia łby mie ć kotk a w dom u jest p ies tych oczywi ście Anwilu i podobn o jes t uczulon y na koty c o si ę objaw ia zapaleniem ocz u spojrzę, tak wi ęc dalej b ędzie miał kotk a, więc n ie b ędzie mia ł kotk a dziesięcioletni chłopczyk, kto mo że mie ć kotk a pluszowego n ie mo żna obarczy ć dziesięciolatka odpowiedzialno ścią za żywą istotę truj ącą myślącą, ale dowiedzia łam się, że jest jakie ś szkod y bez podszerstk a, al e kosztuje 2000 z ł pan i miło s ław błagam wojn y na dokładkę trzeb a być Raszyńską jeszcze jakiś n ie chcę, b y w og óle z nie pani Mirosława poczeka ć uczulenie przejdzie z w iekiem bardz o często jest tak że po okresie dojrzewania t o utrudnia dzieci ęce mijaj ą więc, jednakże ci ęte tylk o tylk o obca solenie obc a, a pies ma uczulen ie je ma uczulen ie na zapalen ie swoją ma uczulenie na kot a jes t czynną podobno t o dzień spóźnienia zmienienie, k iedy jak w ogóle pan i opow iada straszn e h istorie na wynika ło to p ierwsze słyszę to p ierwsze słyszę, żeby PiS miał uczulenie na kota, żeby mia ł zapalen ie spoj ówek z powod u obecno ści kota i jes t to bardz o mało prawdopodobn e musi pan i zdawać spraw ę, że pies jes t zwierzęciem zwierz ęciem i musimy zara z sko ńczyć tropi ącym szukaj ącym Szpera nose m wszędzie, gdz ie pe łno różnych pozosta łości r óżnych żyć, gdyb y mia ł uczulen ie na t o po prostu n ie mógł by ć pse m bardz o serdecznie pozdraw iamy pani Mirosławy pozdraw iamy wszystk ich s łuchaczy paniom bardz o dzi ękuję pan i ani żeński otwartyc h klatek pani Monice Bukowski z Vive i dzi ękujemy dziękuję dzi ękuję i do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIERZĘ W ZWIERZĘ

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA