REKLAMA

Rozpoczęły się przesłuchania w sprawie afery ukraińskiej. To "polowanie na czarownice" czy rzeczywista podstawa do impeachmentu Trumpa?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-16 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w sobotni magazyn Radia TOK FM 16 listopad a tu ż przed jedenastą 6 kończą się pa ństwo Przemysław Iwańczyk w imieniu swo im tak że w atomie pogran icznego, który z wydawc ą tego program u oraz Martyna Osieckiej, kt óre z jego realizatorka c o dziś w program ie pewny dzi ś si ę b ędą państwo przede wszystk im rodz iny na 1340 mówić cz y b ędziemy dzia łania polskiej akcji human itarnej dla uchod źców irackim Kurdystanie opow iada aktualnyc h wydarzen iach na polskiej Rozwiń » scen ie pol itycznej po godz inie dwunastej proponuj ę pa ństwu powiedzieć mi niewiele gran ie po godzinie 1240 opowiemy o akcj i Ratujmy motyle, kt óre są zagrożone zbliża się tak że og ólnopolski sejm ik spółdzielni uczniowskich i t o też będzie temate m naszyc h rozm ów o godzinie 1340 Homo sc ience po 1420 człowiek w 2 oraz ko łowanie o godzinie pi ętnastej o godzinie 1520 i problem moja sprawa t o wszystk o dziś proponujemy FX pierwszy naszyc h gości rozpoczniemy o d tematyk i zagran icznej jest z nam i pa n Artur Wróblewski amerykanista uczeln ia Łazarskiego dzień dobr y dzie ń dobry Donald Trump b ędzie bohaterem nasze j opowieści by ć może trzec i prezes prezydent Stanów zjednoczonyc h w h istorii, który może zostać alb o zostanie poddan y procedurze impeachmentu trwaj ą przes łuchania w spraw ie afer y ukrai ńskiej musz ę przyznać, że proble m z takiej fizyczn ą potrzeb y nasze j rozmow y polskim słuchaczom, a c o za ty m idzie odbiorc ą wiadomo ści z zagranicy n o powol i zaczynają miesza ć się wątki o ty m, że Rosja mia ła wp ływ n a na wybory prezydenck ie Stanach Zjednoczonych to ju ż s łyszeliśmy o ty m, wiem ale gdz ie tutaj jest te n wątek ukrai ński rz ąd si ę w łaściwie zaczyn a ca ły proble m prezydenta trampa wi ąże się z Ukrainą, a dok ładniej z jeg o rozmow ą telefoniczn ą 25 lipca tego rok u, którą odby ł z now o wybran y w kw ietniu prezydente m w zabrza ńskim, w której rozmow ie prezes Tramp jak m ówią krytyc y, czyli przedstaw iciele partii Demokratycznej, kt órzy prz y pomoc y rezolucji we wrze śniu Ines Pelosi szefowe j kompa n Izby reprezentant ów wszczęli procedur ę impeachmentu twierdz ą, że było co ś tak iego c o nazwę qu i pro qu o z łaciny czy co ś za co ś znaczy w te j rozmowie pad ły słowa, kt óre są interpretowane prze z krytyk ów trampa, że o n za szanta żował prezydenta wodn e za niskie m u to, że je śli n ie rozpoczn ie śledztwa przec iwko dzia łaniom syna dzioba id ę na generaln ie właściwie przeciwko, b y now i śledztwa w sprawie w sprawie jeg o rol i na Ukrainie jeg o syn a Harpera, kt óry zosta ł zatrudn iony w 1 z firm Bull ma Holdings je śli n ie rozpoczętego śledztwa nie w domyśle n ie znajdz ie ta m jaki ś korupcji prawd a, która wg Tampa istnieje t o on w łaściwie wynika ło z tej rozmow y cz y mo że wynika ć n ie przekaże z sygnowanyc h ju ż za budżetowanie 40 USD milion ów dolar ów pomoc y wojskowej głównie prawd a dl a Ukrainy no Tramp tw ierdzi, że tak a rozmow a miała m iejsce jest gotow y j ą tuta j w og óle nawe t odczyta ć samodz ielnie przed wszystkimi, że jest niewinna, bo n ie było ta m szantaż rodzaj u szantażu nie mo żemy mówić o korupcj i, czyli Bright, a jest to 1 z podstaw dla PiS MEN t u kryzys bra k Barry High Time jest minus to s ą tak ie zarzut y, kt óre mo żna postawi ć prezydentowi cz y innemu urz ędnikowi federalnem u w łaśnie w procedurze impeachmentu, żeby usunąć z urzędu kryzys t o jes t zdra d Driver przekupstwo no i mam y High kraju SENT jes t gm ina, czyl i występkiem jes t gmina cz y te ż wykroczen ia i powa żne przestępstwa proble m poleg a na tym, że ile rozumiemy to jes t zdrada co t o znaczy dać łapówkę prawd a to n ie za bardz o nie ma def inicji Nicze powa żnego przest ępstwa b ądź wykroczen ia jak o podstaw y do impeachmentu jak poważne ma by ć t o poważne przest ępstwo b ądź wykroczenia tuta j mam y rodzaj szanta żu prezydenta tramp a je śli przyjm iemy wersję, że rzeczywiście nie d a pieni ędzy jak wy n ie rozpocznie si ę przec iwko rodzinie Balladyna jakiegoś śledztwa ja przypomnę rzecz, b y te n jest w te j chwili konkurente m prezydenta tramp a, bo ma szans e, kt óre maleją chocia żby z uwagi na t ę sprawę, żeby sta ć si ę kandydate m na prezydenta Demokratów prawda i by ć mo że wygrać 4 listopad a wybor y w przysz łym roku proble m, a jes t zawiły, dlateg o że jes t z łożony, bo z 1 strony mam y Demokratów procedur ę wszcz ętą impeachmentem, kt óra pewn ie sko ńczy si ę sformu łowaniem zarzutów artykułów i pić mento r, czyl i zarzutów, kt óre będą musia ły by ć przeg łosowane Super większością 67 senatorów na 100 w Senacie ameryka ńskim Zdrój i mamy jakb y n iegodny dzia łanie prezydenta Trumpa czy te n szanta ż z ty m za chińskim z drugiej strony pytanie i t o Republikanie mówią, a c o robi ł ten synek Joe Bidena, k iedy te n jeszcz e by ł w iceprezydentem u Obamy do końca pami ętamy do 20 styczni a 2017 roku, a jego sy n od 2014 roku miesi ąc po zaj ęciu Krymu prze z Ukrainę zacz ął pracowa ć w f irmie Bury ma Holding, kt óra tak naprawd ę jes t firm ą kontrolowan ą prze z firm ę sp ółkę na Cyprze offshor e s ą i ta spółka jes t i by ła wprowadzona zosta ła założona prze z Mykołę z łoczewskiego głównego zausznik mo żna powiedzie ć prezydenta wyrzuconeg o na Majdanie prawd a obaloneg o prze z Ukraińców prezydenta Janukowicza on zaczyn a prac ę na handel, b y ten z miesiąc, czyl i gdzieś ta m w kw ietniu 2014 i pracuj e do początku teg o rok u sy n w iceprezydenta USA f irmie ukrai ńskiej prowadzone j prze z Mykołę z łoczewskiego, którego oskar żano prawd a r óżne związki korupcyjn e licencje dostawa ł n a na właśnie z łoża gazu gdzie ś tam jak jeszcz e do dzia łania prawd a potrzebne, bo o n prowadził firm ę zwi ązaną z gaze m naturalnym co więcej o n by ł m inistrem ekolog ii za Kongo Janukowicza prawd a i oskar żony o r óżne n iecne spraw y rzekom o sędzią, by te n zajmowa ł się ta m sprawam i prawnymi oraz lobb ingiem na aren ie mi ędzynarodowej sa m stwierdził w Gdyni rock Time si ę, że prawnym i n ie zajmowa ł, czyli jedno wychodzi na to, że tak im reprezentowan iem, czyl i chyba takim troch ę n iczym każdy wykona ł taką pracę, ty m bardz iej rz ąd 50  000 USD dostawa ł co miesi ąc uwag a za swoje chyb a t o doradzanie pami ętajmy rz ądu z syne m wiceprezydenta Stanów zjednoczonyc h i przyjęte posadz ę na Ukrainie jeszcz e się pojaw ia Wiktor szoki, kt órego w 2016 bodajże Ukraińcy zmusili, żeby o n w łaściwie zrezygnował z urz ędu, bo źle walcz y z korupcją natomiast sa m twierdzi, że Jurij Szczukin zosta ł jak o prokurato r generalny Ukrainy rzeczywi ście zmuszon y do rezygnacj i a dlaczego dlatego, że w łaśnie dobrz e walczył z korupcj ą i m. in . t e buddyzm Holding zbadał, gdz ie był w ty m ta m radzie w łaśnie sy n hande l ba 1 wiceprezydenta Joe Bidena i po t o, żeby ukry ć t e wszystk ie przekręty zmuszon o Wiktora k ina, żeby zrezygnował Ukraińcy m ówią, że nie zrezygnowa ł, bo w łaśnie za s łabo walczy ł z korupcją n o imamy teg o typ u skomplikowan ą spraw ę mam y prawdziwy galimatias z trasy, pr óbując przenieść g o na ameryka ńską scenę polityczn ą komu co jes t na r ękę w łaściwi w mo im przekonan iu przepraszam, że to pow iem, ale jak b ędą Trumpem to by m czuł, że jes t na r ękę chyb a te n ten im pismem, dlateg o że prosz ę zobaczyć trzeb a by ć proces pragmatyczny m i skuteczn e w polityce, żeby by ć skuteczne w tym pitnej cz y w te j procedurz e to musz ą mie ć zagwarantowaną pr ócz ci, kt órzy wszcz ęli procedur ę liczba 67 senatorów z w Senacie ameryka ńskim, żeby przepchn ąć artykuły, czyl i osądzić jako taka trochę w ielka Ława przysi ęgłych prawda taka oskar żające Ława prz y przepchn ąć te artyku ły i wted y mo żemy usunąć prezydenta Trumpa z urzędu nie m a prezydenta trampa by ł i nie ma odchodz i w iceprezydent prawda obowi ązki jego pe łni i tak było 2 × jak pan powiedzia ł Bill Clinton, a wcześniej o 1 głos Edmunda Rosa przetrwa ł Andrew Johnson prawda 3519 dokładnie było czy też n ie by ło tej wi ększości wtedy 3 z tyc h 35 prawda, bo wted y by ło mn iej senator ów w Senacie wted y uratowan o prezydenta i uwa żam, że tera z też n ie będzie te j większości za Clintona by ły 2 zarzuty implementowa ć 55 do 45 skończyło si ę głosowanie czy n ie by ło tyc h 671009 . roku w styczn iu to by ło g łosowanie w Senacie i pote m by ło 50 do 50 właściwie cz y równo równo czy nie by ło 60 teraz też n ie b ędzie, czyli domniemanie, że je śli naprawdę co si ę wydarz y takiego Republikanie powiedz ą oboz ie nie opłaca na m się g łosować, bo na s wyrzuc ą n ie zagłosuje elektorat ju ż wi ęcej w mo im prawda okr ęgu w Kansas czy gdzie ś tam nie b ędą senatorem jeśli n ie wydarz y się naprawdę coś tak iego, że zm ieni nastawienie Republikanów, żeby cofn ąć poparcie w tej chwili tr a prezydenta trampa na to n ie b ędziemy m ieli usuni ęcia prezydenta trampa natomiast to co si ę dz ieje potwierdza tezę trampa ta m na wsiach ameryka ńskich, kt órą g łosi prawda, że jes t Which hand Pink polowan ie na czarown ice niż w n iczym Salem ta m w 1600 tam osiemdziesi ątych latac h w Massachusetts prawd a polowan ie na czarownice, że te n z ły el ity waszyngtońskie chc ą mnie zniszczyć prawd a ja przyszed łem t u Dream Słomki przez suszę t o t o bagn o prawda, kt óre tuta j istnieje w ty m Waszyngtonie, wi ęc ja uwa żam, że troszeczk ę wp isuje się t o narracj e trampa nie w ie, kto m a prawo racj ę al e, którą kupuj ą ci ewangelik 6 miejsce anglikanie prawd a, kt órzy widzą, że nawet ta m jednak pomógł ty m tr a Kurdom nie wycofa ł si ę on i ocal ili chrze ścijan prawd a asyryjsk ich przeciwko AIDS jest prawd a w ogóle Angeli zauważają prawd a przyni ósł przecie ż do Jerozolimy ambasady trampki z tak im troch ę prawda tuta j wc ieleniem cnót dl a nich wszelkich, bo pomaga Izraelowi on i s ą bardz o prosz ę izraelscy z powod u takich rel igijnych cz y ewangelikalnych chrześcijan prawda i t d . i t d. dlatego uważam, że kom u t o pomaga no wydaj e się w tym momencie chyb a jedna k troszk ę Trumpowi który, oddając się alb o poddaj ą się procedurz e impeachmentu wychodz ąc za nie suchą stop ą wzmacn ia swoj ą pozycję dobrz e rozumiem no n ie b ędzie wi ększości, ale n o będzie ten śmiech kampanii teraz, czyli t o, że zawsze co ś się przylep ia, b y kogoś oskar żamy prawda, że t u aut o tamt o nie ma dowod ów, ale zawsze, a może jednak jes t tam złe prawda alb o łapówkarz podobnie dzia łają Demokraci tylko proble m jest 1 z Demokratami, że przecież on i chyb a widz ą, że ta kampan ia implementowa ł przeciwko Trumpowi on a r ównież błotem ochlapuj ą kogo Joe Bidena, czyl i ich takiego n iedawno jeszcz e głównego kandydata, bo teraz możesz n ie miał Elizabeth młody albo but y liczyć, kt o inny b ędzie prawda, wi ęc jak, gdyb y on a r ównież szkodz imy, bo pokazała pewne uk łady, że może rzeczywiście jes t el ita waszyngtońska, gdz ie sobie tatusiowie z szynk ą daj ą posady prawd a i wydawało si ę, że przynajmniej te n hande l, by coś robi ł, bo sprawę prawnym i się nawet t o jest konkret on nie powiedzia ł, że prawnym i nie reprezentowa łem buddyzm międzynarodową cz y mam y też pr óbę wpływania mo że na r óżne interesy prawda prze z syn a wiceprezydenta Stanów zjednoczonyc h cz y tutaj te ż jes t uderzen ie w nich dzi ękuję panu bardz o za rozmow ę Artur Wróblewski amerykan ista uczelnia Łazarskiego mo i pa ństwo goszczą dzi ękuję bardz o państwa zaproszon e Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA