REKLAMA

Dwa miliardy ludzi nie ma dostępu do toalet. "Ten brak ma też wpływ na edukację. Wiele dzieci rezygnuje ze szkoły"

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-16 11:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:08 min.
Udostępnij:

Polska Akcja Humanitarna pomaga w budowaniu toalet, studni i całej infrastruktury w różnych miejscach na świecie. O działaniach w irackim Kurdystanie i Sudanie Południowym mówi Marcin Podleśny, Koordynator ds. programów i pomocy finansowej PAH.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sobotniego Radia TOK FM 1122 w naszy m studiu kolejne do ść z n im pa n Marcin Podleśny koordynato r ds. program ów pomoc y finansowej polskiej akcji humanitarnej dzie ń dobry dzie ń dobry proszę pa n w łaśnie z irackiego Kurdystanu i na tym co dzieje si ę w ty m rejonie świata za k ilka mówimy zaczn ijmy od teg o że, jakkolwiek t o t o brzm i obchodzon y jes t światowy dzie ń toale t tylk o pozornie mo że to zabrzmie ć groteskow o, al e jednak jes t t o dzie ń do ść Rozwiń » istotne, zwa żywszy na to, że n ie ka żdy ma dost ęp do infrastruktury sanitarnej cz y między n imi pa ństwo zajmujec ie dok ładnie główny pow ód, dl a którego ustanowiono taki dzie ń to przed e wszystkim to, żeby zwrócić uwag ę na kwest ii teg o dz isiaj prawie 13 osób na świecie wci ąż nie ma dost ępu do toale t jes t około 2 miliardów dok ładnie tak t o oczywiście wi ąże si ę z w ieloma ryzykami niebezpiecze ństwami takimi wiąże si ę te ż sytuacja możemy powiedzie ć, że tak naprawd ę c o rok u umiera r ównież k ilkaset tysi ęcy dzieci z powod u teg o, że zapadaj ą na chorob y związane z przenoszon e jes t prze z wod ę c o oczywiście wi ąże si ę z wielkimi stratami dostał go spo łeczeństwo ty m dniem, kt óry obchodzon y jest 19 listopad a Polska akcja Humanitarna chce zwr ócić uwagę na t o, że jednak te n dost ęp do dowod y jest gwarancją każdego cz łowieka i decyzj a ta zapadła wydaj e się naturaln ą w 2010 roku dokładnie co się wi ąże tak naprawdę z celam i zr ównoważonego rozwoju sypan e na 2030 roku, kt óry zakładał zakłada si ę tak naprawdę wszyscy ludz ie maj ą prawo do teg o, żeby posiada ć dost ęp do wod y i do odpow iednich warunk ów san itarnych czytany jes t jak najbardz iej wdra żany jes t dosyć amb itny i b ędzie z dużym wyzwan iem tak naprawdę, żeby osiągnąć, zwa żywszy na t o, że wci ąż setki 1 000 000 osób jak wspominaliśmy wci ąż nie m a do tego dost ępu, niemniej oczywi ście rol ą organ izacji human itarnych jes t wsp ieranie teg o dzia łania Pach przed e wszystk im tak naprawdę Pach specjalizuje si ę właśnie pomocy o d san itarnej co związane z ty m, że na naszyc h misjach staram y si ę działać w te n sposób budujem y w łaśnie toalety staramy si ę zapewni ć dost ęp do wod y poprze z dowo żenie beczkowozam i lu b te ż rehab ilitacji infrastruktury Wodnej staram y si ę r ównież t o dobrze coraz większym problemem, by od raz u pan a zapyta m cz y brak infrastruktury, nad kt órą pracujecie przy okazj i każdej ze swoje j misji czy mo że jednak świadomość, bo będę odwo ływał si ę do niej n ie bez nie be z kozer y pewn ie to jest naprawd ę bardziej cz y bardz iej wielowymiarowy proble m tak naprawd ę, poniewa ż oczywi ście dostarczenie wod y dosz ło do oboz u uchodźców czy te ż nawe t pakietu pomocy higieniczn ą n ie rozwiąże problem u, jeżeli jednocześnie nie b ędą mieli świadomości n ie b ędą mieli edukacji o ty m w jak i sposób z tego pow inny korzystać w iele os ób w ielu uchodźców znajduje się w zupe łnie nowej dl a siebie sytuacj i, kiedy nagle okazuj e si ę, że ilo ść wod y, kt órą mog ą korzysta ć codz iennie jest du żo mniejszy od tego, czego byl i przyzwyczajen i wcześniej, a także znajdują si ę w warunkac h higienicznych, które s ą du żo bardz iej trudne wymagaj ą tak naprawd ę du żo wi ększej dba łości o higien ę osobist ą osób z polskiej akcj i human itarnej zaanga żowany jes t pomo c tak naprawd ę około 60 % wszystk ich dzia łań Pach s ą tak naprawd ę skoncentrowan y na moc y o d san itarnej mamy tak naprawdę dzia łania na wszystk ich naszyc h misjach i staramy się robi ć to zawsz e w spos ób bardz o kompleksowe powiedzia łbym, że tak naprawdę jes t przynajmn iej 100200 osób Pach, który przez sku p codz iennie działają w zakres ie właśnie pomoc y od san itarnej w jak i spos ób to pomożesz f izycznie się odby ła widzia łem kilka fotograf ii, na których ustaw iane s ą pomara ńczowe pojemniki pojemn iki z wol ą jak to wygl ąda, gdy pan chcia ł po opisa ć lepsz e tak naprawd ę co zawsz e zależy bardz o od kontekst u od kraj u, w którym dzia łamy i o d potrzeb, które znajduj ą si ę dan e osob y to pomocnej części zaczyn a się od teg o, że woda mus i zosta ć fizycznie dostarczon a do osób, kt óre potrzebują t o można zrobi ć za pomoc ą beczkowozów c o jes t rozwiązaniem szybkim, al e r ównież bardz o drog im mus imy również doprowadzi ć t o o d tworzen ia infrastruktury Wodnej bardzo cz ęsto tak napraw ę tych obszarach, na kt órych działamy infrastruktury już jest ta zosta ła zn iszczona lu b uszkodzon a również n p . w Iraku teraz oboj e parda, kt óry działamy po prost u uruchomiliśmy punkty pobor u wody dzi ęki czemu wycena posz ła znow u jes t ob ieg wod y kolejny m elementem, który dzieje si ę niedługo potem jes t w łaśnie edukacja dotycz ąca Chiny budow a toale t, a także dzia łania zwi ązane z usuwaniem nieczystości śmieci, poniewa ż tak naprawdę te n element r ównież znacząco wp ływa na higien ę w samym obozie to prosz ę dzi ś państwo wyjeżdżając w ten rejo n świata zabierać ze sobą fachowc ów, kt órzy np. byliby gotowi t o infrastruktura tworzy ć cz y z prosi ć o pomo c miejscowych kt órzy, którzy po prost u na ty m znają w łaściwie dz isiaj tak naprawd ę Polska akcja Humanitarna to przed e wszystkim nas i lokalni pracownicy, kt órzy dzia łają na poszczególnych misjach to są fachowc y, kt órzy pob ierali edukacj ę swoich krajac h znaj ą świetnie lokalny konteks t i s ą w stan ie skuteczn ie profesjonalnie udziela ć takiej pomocy, czyl i tak naprawd ę najcz ęściej nasi specjaliści t o s ą inżynierze, kt órzy by kszta łcenie w swoim własnym kraj u tera z pomagaj ą swo im swy m rodakom, który kraj jes t najbardz iej zagro żone brak iem wod y brak iem infrastruktury sanitarnej, by t o przełożenia liczby mieszka ńców i też liczb ę chor ób, kt óre wynikają w łaśnie z brak u tak iej infrastruktury tak naprawdę oczywiście mus i pamiętać o ty m, że t o osob y, kt óre potrzebuj ą najbardz iej wsparc ia w tym zakres ie są r ównież c i najbardziej b iedni, czyl i tak naprawd ę w tych krajac h, kt óre mam y sytuacj ę d ługotrwałych wojen domowych t o są wi ąże si ę także z tym, że m ówimy wted y te ż o m ilionach osób, które s ą wewn ętrznie przemieszczony i t e osob y, które znajduj ą si ę w obozach znajduj ą si ę poz a swo imi miejscami urodzenia s ą też w łaśnie najbardziej potrzebuj ące w zakresie pomoc y o d san itarnej takimi krajam i kim mog ę poda ć przykład jes t na pewn o Sudan południowy Somalia, a tak że Jemen jak wygląda sytuacj a w irackim Kurdystanie pan tam by ł ta m n iedawno tak z e wzgl ędu na trwające walk i w północno-wschodniej cz ęści Syrii w ci ągu ostatn iego miesi ąca 15  000 Syryjczyków uciek ło do Iraku w akcie znajduj ą się przede wszystk im w oboz ie bandaż, który jest obozy, kt óre tak naprawdę zosta ł założony już w iele lat tem u w czasie, k iedy w Iraku trwa ła wojna domowa, ale został zamkni ęty w 2017 roku w momenc ie, k iedy liczba osób wewnętrznie przem ieszczony w Iraku zacz ęła zmniejsza ć si ę tera z tak naprawd ę musiał zosta ć ponownie otworzony ze wzgl ędu na ten nap ływ nowe j os ób potrzebuj ących pomocy i tak naprawd ę 1 z p ierwszych rzeczy jak o nas z zespół, który został wys łany ta m na m iejscu obserwował jes t to, że w ci ągu tych 2 lat t o istniejąca infrastruktura ju ż w obozie z e względu na to wyn iki nie kontrolowa ł i nadzorował s ą znacznym stopn iu już nic niż nie funkcjonowa ła tak naprawdę, więc pr óbujemy z naszyc h p ierwszych dzia łań doprowadzen ie do odbudow y toale t ruroci ągów punkt ów pobor u wod y po to, aby osob y, kt óre właśnie w ty m czas ie nap ływały mogło od raz u skorzysta ć z tyc h istniej ącej infrastruktury w jak i spos ób przyjmowane stworzy ła wyższa pomo c lub stron y ludzkiej, bo myślę też z emocjam i pa n się pan spotyka ł będąc na m iejscu ruchu dopiero si ę czas wojn y perspektywy zupe łnie ni ż opow iadanie o ty m z perspektywy nie ma cho ćby Warszawy tak czy musimy pami ętać, iż s ą osob y, kt óre doświadczyły wojn y na w łasne oczy, kt óre maj ą cz ęsto ci ężkie przeżycia związane, kt óre są strom a wsuwan e prze żywają właśnie dramat miesiąc cz y t o do innego kraj u, wi ęc tak naprawd ę są te ż osoby, które s ą zwyczajn ie bardz o zm ęczone i oczywiście spotkan ie z nim jest dosy ć też du żym emocjo m prze życiem dla dl a os ób, które udzielaj ą pomoc y oczywiście t o pomoc jes t jak najbardz iej pozytywn ie odb ierana tak naprawd ę ludz ie właśnie cz ęsto uciekają z te j solidnej jak o liczą bardz o licz ą na t o właśnie tuta j na miejscu b ędą mogl i z powrote m spr óbować żyć normaln ie i znale źć ucieczk ę przed wojną tre ści w ser ii rozwi ąże tematy rozmów, kt óre pan podejmowa ł na m iejscu dotyczyły nie tylk o te j te j pomocy zwi ązanej z akcj ą polskiej akcji human itarnej ale, al e także by ły to proza iczne sprawy ludzk ie opart e na emocjac h, z którymi ludz ie do pan a podchodz ili tak czy bardz o du żo os ób oczywiście dzi ękuję za pomo c czas u również dz ieli udz iela informacji w zakres ie teg o jak mo żna jeszcze wi ęcej i lep iej pom óc innym tak ich element ów, kt óre trwały, kt óre były omawiane w czas ie, k iedy w Iraku by ła kwest ia w łaśnie zwi ązana z zarz ądzaniem odpadami śmieciami, ponieważ te n masow y napływ osób w tym czas ie w obozie by ł ju ż 12  000 osób wiąże si ę z ty m, że tak naprawd ę to i do śmieci trzeb a bardz o szybko rosn ąć i ludzie zwracali si ę zwraca ć uwagę na kwesti ę teg o, że potrzebują pomoc y w zakres ie usuwania śmieci, więc nasz ą odpowiedzi ą na taką w łaśnie potrzebę by ło zorgan izowanie zatrudn ienie kilkunastu os ób w oboz ie i z rozpoczęciem procesu zb ierania śmieci najniższa również ciężarówkę, która wymusi ła te śmieci z oboz u po to, b y w łaśnie u łatwić sytuację sa m Boscha Slide albo w łaściwy wr ócę do punktu wyj ścia naszej rozmowy, czyl i do brak u dost ępu do infrastruktury wodn o san itarnej, bo to jest n ie tylk o ryzyk o chorób t o jest n ie tylko bra k te j elementarne j, a czynno ść, jaką jes t higiena osobista, ale tak że przekłada się t o na inne segmenty życia takiego społecznego t o prawda, że nie w ie dz ieci w spos ób masow y rezygnuj ą z edukacj i właśnie poprze z brak za sprawą brak u toale t dok ładnie tak naprawd ę w momencie, k iedy w szkołach nie ma funkcjonuj ą z toalet to jest te ż w łaściwie normą w tyc h w tyc h krajac h tak bardz o cz ęsto, tudzie ż ich niewystarczająca liczba po prost u t e to ze wzgl ędu na t o, że szko ły są maj ą zbyt du żo dz ieci też szykuje si ę zu żywają tak naprawdę t o wszystk o powoduj e oczywi ście dz ieci też rezygnują z wychodzen iem do tak ich szkół to jes t w szczeg ólności przypade k dz iewczynek, kt óre w takich sytuacjac h bardz o cz ęsto decydują si ę na zaprzestanie ucz ęszczania do pob ierania edukacji t o jest te ż tak naprawdę kwest ia zwi ązana z pomoc ą medyczną, poniewa ż w szpitalach i r ównież problem t o też wp ływa na jako ść udz ielanej pomoc y medyczne j i ostatecznie jeszcz e r ównież mus imy pamiętać o kwest ii związanej z ochroną świat kobiet, ponieważ t o cz y s ą również miejscem, w kt órym kob iety s ą szczególnie wra żliwe n p . na przemo c seksualn ą w zwi ązku z tym oczywi ście takim standarde m w zakres ie budowania toalet jest to, że oczywiście musz ą być podz ielone na to dla kob iet dl a mężczyzn, al e również np. staram y się zawsz e zainstalowa ć oświetlenie elektryczn e w toaletac h tak, ab y nocą by ły on e odpow iednio oświetlone c o również przyczyn ia si ę do zmn iejszenia w sytuacji, w kt órej dochodz i do przemocy seksualne j pa n będzie wraca ł d o do irackiego Kurdystanu w najbli ższej przyszłości nie te ż oczywiście nie mogę wykluczy ć, że taki co się zdarzy to b ędzie tak naprawdę zależało o d tego jak b ędzie si ę rozwija ła sytuacj a Humanitarna w kraju oczywi ście od potrze b naszego zespo łu w Iraku, gdz ie jak jest ce l kl ęski kolejne j Pańskiej podr óży na razie wydaj e mi si ę, że prawdopodobnie będzie normalnie, ale oczywiście n ie jest w stanie te j jeszcze powiedzie ć 13 % dziękuję panu bardz o za rozmow ę Marcin Podleśny koordynato r ds. program ów pomoc y f inansowej polskiej akcji humanitarnej, b y moi państwo goszcz ą dzi ękuję bardz o pa ństwa zaproszone informacji Radia TOK FM po informacjach powy żej 1140 dr Pietrzyk Zieniewicz cz y Uniwersytetu Warszawskiego b ędzie mo im pa ństwo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA