REKLAMA

"Czarne słońce" Jakuba Żulczyka

Poczytalni
Data emisji:
2019-11-16 17:00
Audycja:
Czas trwania:
26:10 min.
Udostępnij:

Język tej powieści może odstraszać, ale czy warto ją przeczytać? O nowej książce Jakuba Żulczyka "Czarne słońce" rozmawiają Anna Piekutowska, Zuzanna Piechowicz, Agnieszka Lichnerowicz i Łukasz Wojtusik.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja pocztowe j Szanowni pa ństwo sobotnie popo łudnie kolorytu wini ą pa ństwo bardz o serdecznie w radiu TOK FM j a w krakowskim stud io w warszawsk im stud iu Agnieszki Lichnerowicz dzie ń dobr y Anna Piekutowska akcyjny wre i Zuzanna Piechowicz dzie ń dobr y jak zwykle w radiowym klub ie ksi ążki przygl ądamy si ę r óżnego rodzaj u ksi ążką literaturze pi ęknej beletrystyczn e reporta żu czasam i komiksami czasami, a powieścią dl a m łodych Czytelników i tyc h Rozwiń » najmłodszych ty m raze m k ilka nowyc h propozycji mam y jak to zreszt ą zwykle bywa świat ksi ążki opublikował n ie tak dawno g łośna prem iera jes t kolejn ą powie ść Jakuba Żulczyka zatytu łowaną czarne słońce jes t t o powie ść, która no b ędziemy się pewnie spiera ć oto opowie ść, dlatego że z 1 strony t o jest powieść prawn ą i opinii wpisuje się t o c o znacz y rob i, a pisarsk ą, ale jes t t o zupe łnie inna powie ść to wa żna informacja dl a tyc h, którzy n ie pamiętają klepnąć od świateł alb o jakieś inne jeg o opowieści zrozumia łem, że mo im obowi ązkiem pisarskim literackim jes t zabranie głosu w sprawac h, kt óre robi ą się coraz bardz iej istotne chcia łem powiedzie ć o eskalacj i nienawiści, kt órą serwuje w Polsce narastających napięciach niechęci, kt órą obdarzam y si ę nawzajem to jes t energ ia, kt óra teraz w ibruje w naszy m kraju n ie tylko bardz iej konkretn ie zamierzają pisa ć 2 smoki, kt óre w Polsce podnosz ą g łowę, czyli brunatni nierzeczywisto ść oraz nienawi ść płynącą z e stron y ko ścioła jego wielki zły wp ływ na rzeczywistość mo im zdan iem w Polsce 1989 roku 1 partia wygrywa wybor y jes t ko ściół katolicki tak m ówi Jakub Żulczyk w wyw iadzie dl a wo k Polska n o i mam y taką wyst ąpi na opowie ść zatytułowaną czarn e s łońce, kt órej to lektura mo że być trudny m do świadczeniem jak trudny m by ła o t o wa s chcia łem na pocz ątku zapyta ć czy otworzy ć nasz ą dyskusj ę standardowym pytaniu audycj i podst ępnych jak wa m się czyta ło, bo to mo że by ć c iekawe do świadczenia ryzykown e pytanie w kontek ście tego lata moim wted y w łaśnie n o było trudn o by ło bardzo trudno na tyl e trudn a, że odpadła po drodze nie podołała nie w iem ja k we ja te ż Jakub Żulczyk postanowił zosta ć polsk ą Margaret atu t stworzy ł wyst ąpię, w kt órej to ko ściół jes t zwierzchnikiem najwyższą w ładzą wszysc y m inistrowie chodzą koloratk ę ach, monarch ia parlamentarn a konsekrowana tak t o si ę nazyw a w te j powie ści głównym bohatere m jes t gruz y dre s buntownik nie w iem jak g o nazwa ć wojown ik bardz o nacjonalistyczne nastaw ione, a jednocze śnie o n z ogromnym dystanse m do kościoła n o i teg o n ie kupiła nie wiem, o c o chodz i cz y czyja ś w jak i spos ób nie wci ągnęła w te n t ę opowieść, a mo że t o jak żuczek jes t bardzo zaj ęty p isaniem nowyc h scenar iuszy, bo ja by łam, bo może n ie pod du żym wra żeniem, al e mia łam i przyśle noc ą świateł i o i przy wzg órzu psów, czyl i tych 2 najświeższych ksi ążkach mia ł bardz o pozytywn e skojarzenia onym si ę podobało z przyjemno ścią czyta łam tutaj teg o n ie kupi łam chyba głównie tego nie kupiłam przez t o, że na pocz ątku nam auto r serwuje okropn ą pornograf ia przemoc y bardz o sugestywn e op isy moim tego ż dzia łania Skaldów i wydobywania ocz u n ie przesz ła na czele na czel e rz ądu stoi ojc iec prem ier, a gru z, o którym m ówi Ania t o przywódca boj ówki prawdziwy faszyz m, a t o wszystk o jeszcz e jes t wplecione s ą takie rozmowy tego gruz racze j teg o tytułowego bohatera czter o latk iem na tema t ludzkiej natury, kt óre już w ogóle dl a mn ie by ły niezrozumia łe i tak ie odkryją, jakb y tak a kawałek f ilozofia wszystko to we frakac h w krw i w Permie rozwalan ie kości n o ja też n ie udało się dotrze ć do końca te j książki t o jes t moje pierwsze spotkan ie jest jako rzuci k im jest autorem to jest pierwsza książka, kt órą si ęgnęłam i chyba to n ie jest autor na mn ie, a napęd, a nawe t na pewno taka specyficzna, gdy stop y, które z satyr ą jak rozum iem mia ła by ć chyba dobitniej znacz y jest satyrą w ty m sens ie, że nas z główny bohater te ż narracj a p ierwszoosobowa prezentuj e się w spos ób powiedzia łbym karykaturaln e wszystk o jest tak ie gor ąco wy wyostrzon e łącznie z t ą przemoc ą ja rozpoznałem sobie zacytować wydaj e si ę, że chyb a dobrz e oddaj e intencje Jakuba Żulczyka odb ierze porozmawiamy o napisa ł na Facebooku boi si ę, ale jeste m te ż dumn y w iem, że ksi ążka wzbudz i skrajn e reakcj e wiem, że doczek a się bat ów i lew a i spraw a jes t pe łna naprawd ę pe łna przemoc y pełna po kokard ę i traktuje bardzo powa żne sum y najpowa żniejsze zagadn ienia w niekiedy popow o komiksow ą teledyskow i sposób jest kpin ą z kult u si ły nacjonal izmu faszyzmu i teokracji dl a wielu osób mo że być nawe t profanację dla mnie jest przyczynk iem do rozmowy, kt órą chciałbym, ab y w końcu odby ła się gdzie ś w Polsce n a jak najszerszą skal ę be z g łupich pol itycznych szufladkowania gdzie ś w te j książce jest też wzruszaj ąca opowieść o wybaczen iu mi łości rodzinie alb o inaczej pytanie czym w łaściwie t e rzeczy są w Timesie, że prz y lekturze jednak te n j ęzyk z jes t na tyle wyraz isty radykaln y pornograficzne, że t o jest 1 kwestia kogo ś mo że poch łonie ja ja te ż nie n ie dałam radę to znaczy te ż mia łam poczuc ie, że chc e używać mocnyc h s łów, ale że jest pow iedzmy na granicy efekciarstwa i nie chcesz, żeby zabrzmiało jak moj a ocena wydaje się, że jes t ultras obiektywna jestem c iekawa co powiesz Łukasz mo żemy ju ż starzy jeste śmy, a może z tak im troch ę tera z w śród polskich p isarzy ca łkiem popularny m tak im stylu mo że nie całkiem, ale tak im właśnie go gdzieś ta m Szczerek przebija ł ta przemoc męska tak i w ogóle uj ęcie b ędzie bardz o m ęskie tych kwest ii główny bohater jes t takim mac ie na co ma nacj ą macie, al e je żeli chodz i ot o przesłanie no może na chwil ę, bo ja o n chcia łby zacz ąć dyskusje rozmow y w Polsce be z g łupich pol itycznych szufladkowania no nie w iem cz y trudn o jest, a może zn ów t o do innej grupy społecznej nie s ą sk ierowane, stosuj ąc tak radykaln ą formę wywo łać dyskusj ę inną ni ż mamy ju ż teraz na tematy, które o n porusz a tak czy ju ż dyskutujem y o tak im powiedzia łem narodow o katol ickim w wym iarze pewnyc h pr ądów w naszy m kraj u i mo że o npo prostu szuk a innych ludz i, kt óry chce poruszy ć niekoniecznie na s tak dyplomatyczn ie Łukasz to, o czym powiedziałaś, czyl i t o t o przesuni ęcie granicy cz y też balansowan ie na granicy wydaj ą si ę trochę do tego w jaki spos ób do pojawiło si ę w tej wypow iedzi Agnieszkę nazwisko Szczerka Ziemowita Szczerka my ślę, że pojaw ia w recenzji chyb a najgłośniejszej tera z ksi ążki Dariusza Nowackiego nowo jest w gronie radnych, by nie jest ksi ążka wsza k w styczn iu t o powiedzie ć prz y przychylna t o recenzje wcześniej 2 × w idocznie te ż niewiele z n iej zrozumie wszystko zrozumia łem, że pa ństwo wybaczy ć al e, ale rzeczywi ście ta m Dariusz Nowacki troch ę referuj e co ś na baz ie te j recenzji to n ie jest opu ści Atom, m ówi że że Żulczyk czy te ż sugeruje, że Żulczyk próbował zrobi ć co ś na miar ę bardz iej popoweg o Twardocha i bardz iej od nachalneg o Ziemowita Szczerka i że to kompletn ie nie wysz ło i że w łaśnie t o jaka ś obrzydl iwa rzecz, chociaż t e słowa obrzydliwe pewn ie n ie pad a, ale pojawi ą si ę cytat y z książki najmocn iejsze, że tru p c o drugą stronę ściele się g ęsto i rzeczywiście jest to wp isane w tak i bardz o dosadn y brutal i styczn y powiedzia łbym sposób dl a mn ie j ęzyk, bo te j opowieści n ie jest łatwy przyznaj e natomiast myślę sob ie, że t o jes t język, który pojaw ia się w internecie t o jes t j ęzyk trochę pow iem eufemistycznie to jes t trochę tak jak czułem si ę prze z pewną cz ęść ksi ążki, jakbym gra ł w grę alb o ogląda jakiegoś youtuber a, który gr a w gr ę jak sob ie po pooglądać filmiki ge j mer ów, kt órzy w łaśnie grają opowiadają o różnych rzeczac h alb o taką rzeczywisto ści, by First Person szuter i gr y w ieloosobowe t o ta m zab ijanie krew rob i n ie bardzo fajnyc h rzeczy jest na porządku dziennym i tem u te ż bardz o cz ęsto towarzyszy pewneg o rodzaj u tak a dz iecinna emocjonalność by ły połączone z tak ą z kultem si ły brutalno ścią jak dzi ś tutaj szuka łem każda no tylk o pytan ie jes t inny być może byłby cz y 34 klucz na nie w iem na 13 książki i z ty m pytan iem z ty m pytan iem zostaw imy samych s iebie i s łuchaczy na nast ępnych k ilka minut bo, bo zara z ju ż informacje Radia TOK FM, a po informacjach wr ócimy zapros imy pa ństwa na drug ą cz ęść naszeg o spotkan ia rad iowego klub u ksi ążki poczytaln i rozmaw iamy o najnowsze j powie ści Jakuba Żulczyka czarn e s łońca poczytaln y n iepoczytalny audycj i poczytaln i Szanowni pa ństwo to cza s jeste śmy w składzie ty m c o przed chwilą Łukasz Wójcik w krakowskim studio w Warszawie Agnieszka Lichnerowicz Anna Piekutowska Zuzanna Piechowicz ci ężką rozmow ę prowadz imy w ksi ążce, kt óra wzbudz a emocj e wzbudz a MO wydają si ę, że tak czy skrajne emocje recenzentów znacznie wp łyną na pewn o tuta j i sameg o zainteresowanego, czyl i Jakuba Żulczyka, kt óry mam wrażenie bezprawnie gr a t ą historią w internecie zreszt ą ca ła, b y strona promocyjn a tem u s łuży ona jes t tak mocn o popowa tak by m powiedzia ł czarne słońce też powie ści dana prze z świat książki najnowsz a powie ść Jakuba Żulczyka mocna przez Rowana jak m ówi Agnieszka Lichnerowicz przed chwilą troch ę w stropie go, ale ma m wrażenie, że t o jes t tak i odjazd o zgroz o Chochoł par ę kilometr ów dale j, by nie zaczn ą cytatu, kt óry też będzie troch ę wprowadzą ma m nadzieję w c iasnocie dziś ratujem y cytatami tak, ale nie, al e tak i cytat, gdzie nie wiesz, gdz ie nie w iecie, gdz ie nie ma tak ich bardz o trudnyc h słów, kt órych np. trzeba by które trzeba b y wypisa ć wasz e trupy będą gn icia będziemy ocieplać n imi nasz e dom y nowej pi ęknie w piękne formaln ie nazyw a si ę prawdz iwy faszyzm, al e wszysc y m ówią na na s banda Gruza Bonda, która powsta ła, żeby s łużyć spraw ie upamiętni życie i dzie ło sucheg o najlepszego najprawdziwszego faszysty, jaki kiedykolwiek chodzi ł po z iemi such y dodajmy to jes t najbli ższy kumpel, którego troch ę wprowadza g o świat n o be z grupy by łyby tych, kt órzy maj ą w łaśnie zaprowadzić porz ądek m ęczennikiem tak jes t such y zostaj e męczennikiem j a w ogóle wra żenie, że gru z g łówna postać jes t troch ę tak a postać ideolog t o znaczy rzeczywi ście t o taki tak i ch łop, który podda dał się porwa ć ideologii du żo ciekawszy dl a mnie posta ć Janka, który nie jes t tak im dogmatyki ugrupowania wyciągających troch ę m ądrych s łów i nieprawdopodobnym man ipulacjami wg bardzo c iekawa f igura w te j ksi ążce mówiliśmy troch ę ja m ówię troch ę przemocy i do tej gran icy, kt órą Żulczyk ma m wrażenie przekroczy ł i postawił wyznan ie wyzwan ie czytelnikom jak przyznaj e się, że z trudem czytałam ksi ążkę ko ńcząc m ój w ątek czyteln iczy przebrn ąłem ma m troch ę problem to znaczy problem poleg a na ty m, że zawsze zastanawiam si ę po c o wydaje mi się, al e też tylko wy łącznie moja sub iektywna ocen a że, że tyc h środków ekspresj i tego zm ieszania tego chaos u zresztą sam Żulczyk też, m ówi że w ierzy w mag ii chaosu jes t w ksi ążce troszk ę za du żo i gdyby troszeczk ę teg o zdj ąć to to jako ś mo że czytelnicz ą ułatwiłby mi było przez t o h istorii jako ś przebrn ąć i i to co powiedzia ła Zuza po łączenie teg o z tak imi troch ę powiedzia łbym filozoficzn ą medytacyjną o nie w iem tak im skarg i eschatologiczne pytan iami o sen s życia o drogę prowadzonym i między głównym bohatere m, a tym formalnie cztero latk iem tak naprawd ę, które nie jes t tym k im si ę wydaje, cho ć jes t ty m kim k im przypuszczam, że jest, al e nie do końca tak by m to powiedzie ć, żeby n ie zdradzi ć fabu ły na jes t t o bardz o ogromn a dawka jaki ś tak i bardz o skrajnyc h rzeczy, które mog ą pojawić si ę w l iteraturze w ramach 1 książki i tutaj proble m, a powiedz, bo to nie pytał mn ie interesowa ło cz y ta koncepcj a, ab y wyst ąpi t o pytan ie głównie do Agnieszki, bo jak się pojawią dl a mn ie tematy społeczno-polityczne to dziś jesteś dla mnie tak ą osob ą, która najbliżej jes t tego co co na bieżąco si ę dzieje czy t o w og óle przekonało czy t o nas przekonuj e, bo trochę dziwne, że ten podzia ł ta k tak unikała o ś odpowiedź na t o czy, b o w jakim ś sensie no w te j bardzo ciekawe myślałam o tym, dlateg o, że z 1 strony mogła mo żna, by było powiedzieć, że t o jes t ta rzeczywisto ść, z kt órą w ielu odczuwa w ty m duchu powiedzia łem takim nowy m patrone m narodowo katol ickim i jaka ś część spo łeczeństwa dzi ś odczuw a tak ą presję z e stron y powiedzmy tak iego sposobu myślenia cz y sprawowan ia władzy i że to powie si ę tylko jakb y tak ą karykatur ą czy zaostrzono wersj ą, ale przez t o powiedział mi troch ę tam po łowa tak ie wydaje t o znaczy też to nie jest jaki ś świat rozrysowan y Super szczeg ółowo po LO wskute k egzekucj i z zarysowan e cała struktur a instytucje ludzie a ż tak t o jes t bardziej pary symbol i czy parę f igur i w jak im sens ie przew idywalnych troch ę tak m ówi en igmatycznie, b o ja chyb a bardz o trudn o mi się by ło skupi ć na nowy m świecie op isanym czy na tyc h mechanizmach opisanych be z wzgl ędu na na s sty l język to jest mój zarzu t mo że jeste m zby t delikatne on a w sp łacie klasyczny m dziewiętnastowiecznym powie ściami za ma ło literacko rozsmakowa ć czy wyrob iona mówię to z ca łą pokorą, al e w efekc ie zby t trudno mi si ę by ło tak bardz o skupi ć na n a na tym c o w zasadz ie z teg o wszystk iego wynika i chyba te ż ten świat, jak i też ani odwołać się d o, a trudn o jednak wydaj e mi si ę że, że ten świat zarysowany przez, a tłum przez t o, że chyb a by ł bardz iej szczeg ółowo wewnętrznie zarysowany to znacz y tak rozbudowany m światem by ł jedna k poznajemy du ża cz ęść tej opowie ści, a Turowski jes t poświęcona samem u temu światu jak jeg o log ice funkcjonowan ia mechan izmu funkcjonowania to wydaje się, że tutaj chyba nawe t nie nie ma tak iej auto r intencji, al e mnie n ie ma m szczerz e to w łaśnie jednak cały czas czuj ę, że więzień boi się troch ę mówić, bo ma m wrażenie że, żeby tak bardz o zdominował moją, kt óre te n język, które z 1 strony ja musia łem troch ę zmusza ć do czytan ia tego też odrzucające, al e mo że tak mia ło by ć, wi ęc dalej, jakby sz ła mi si ę z tym mierzyła mo że to trochę nie mój świat nie niech mi si ę jeste m przyzwyczajon a do tak iego sposobu wyra żania, ale zu żyłam to bardzo dużo energii i bardz o ma ło ma m przemyśleń niestety na tema t teg o świadczenia zarówno miał z nią mam ma m odwrotnie chyb a i najbardz iej w tej książce irytowała mn ie jedna k postać Gruza, który uwa żam za niewiarygodn ą za tak i zlepe k różnych post aw reakcj i, kt óre akurat Żurkowi pasuj ą do sytuacj i, a w łaśnie ta sytuacj a społeczno-polityczn a w same j Polsce kt óra, które ta m jest przedstaw iona w jaki spos ób n ie zaintrygowała przenieś pomys ł na ni ą n ie zaintrygowa ł historia jest tak a, że Polska odkry ła na dn ie morza Bałtyckiego z łoża rop y kadm u miedzi zostaj e takim potentatem ustaw ia si ę uniezale żnić od Unii Europejskiej Wisty Unii Europejskiej, po czy m w momencie, w kt órym prowadzona jest narracj a, w którym dz ieje si ę opowieść jednak n ie chc e za bardz o te j Unii Europejskiej wkurza ć w og óle Zachodu wkurza ć m. in . dlateg o gruz mus i w jaki spos ób ponieść kar ę trzeba g o na chwilę schowa ć, b o za bardzo posiada ł i w ty m momencie zagran iczne med ia rozpisuj ą się o jeg o zbrodn i, kt órej dokona ł, więc dl a mn ie te okoliczności, w kt órych chcia ła gruz swojem u nawe t na nowe ciekawe i nawe t czu łam ta m jakiś oddec h teg o tak iego dobreg o humoru Żulczyka, kt óry lubię je ść i ironii czarne j mocn o, wi ęc akura t t e w t e w ątki, kt óre opisywa ły Polskę jak o o w łaśnie tak ą monarch y styczno ść ko ść kościelną wydawa ł się najciekawsze Ney by ły chyba troch ę za ma ło nawe t jednak ta wszystk o ton ęło w tej przemoc y i s łowotoku Gruza dla mnie kluczowe jes t t o pytanie, kt óre zadały Łukasz to znacz y po co są t e środki wyrazu po c o była ta przemo c po c o jest wykorzystywane ten j ęzyk tak jak inny spos ób rozum to jest taki zab ieg, ale te n zabieg 2 zabiegi nawe t literackie przes łaniają wszystko t o dobrz e m ówiła Ania t o znacz y, żeby dotrzeć do tego albo trzymać si ę te j historii, która mog łaby być potencjaln ie ciekawa trzeb a jak przebrnąć prze z t e środki wyrazu wydaj ą się, że łatwo jes t z perspektywy później m ówić, że dostaniesz baty z 2 stron to c o decydowało si ę m ieszka na pocz ątku, bo ta książka jes t tak a ani na wydaje mi si ę, że t o jes t po prost u przeros t form y na d tre ścią tak naprawd ę jakaś taka zmarnowan a szans a na ciekaw ą morze morz e ciekaw ą koncepcyjn ie opowieść jak te ż mn ie też ta książka zm ęczyła n ie zmęczyła tak że mia łam tyle tre ści tyl e tych komunikat ów t e do przemyślenia, że t o jest ciężka literatury, n iemniej to zm ęczyło po prost u tak f izycznie, że czułam, że muszę przeczyta ć jak najwi ęcej te j książki ze względu na to, że tuta j rozmaw iamy, gdyby to by ła lektur a, której n ie czyta m do poczytalno ści to porzuci ła mia ł du żo du żo wcze śniej właściwie żałuję, że rzecz, że zmarnowała trochę c iasno szkoda czasu na z łe ksi ążki, a dobrze jedna k będę broni ł w takim razie taki instrument, kt óry może nieudolnie, al e tego języka b ędę bronił tak sob ie my ślałem jak m ówił jeszcz e jak zam ówiła o tym, że, że właśnie, że t o jedna k kwest ia tego c o przewa ża przewa ża ta forma te n język, który jeszcz e tak im j ęzykiem upokarzającym t o znaczy rzeczywiście to n ie jes t tylk o kwest ia związana z historią typu r ęka noga mózg na ścianie tylko to s ą takie bardz o brutali styczn a op isy gdz ie, gdz ie w takim best ia taki spos ób upokarz a główny bohate r, b y tym c o rob i jak robi w innych zab ija ich ta m ma m na Kopy natomiast pomy ślę sob ie ciągle my ślę t u analogii i m iejscu teg o sam żuczek, na kt óre powo łuje, do których odwołuje się jako czek a wychowane k kom iksach grac h na szeroko pojętej popkulturz e że, gdyby śmy wzięli n ie wiem n o takie filmy, bo ta m się pojaw ia dowiązania dokonan a barbarzyńcy i postac i Arnolda Schwarzeneggera zresztą akura t bardzo ciekawe nawi ązanie, bo tam jes t takie rozwiązanie, kt óre te ż, jakby tożsamościowo dla Gruzji jest takie powiedziałbym han iebny jako wyraz isty tak i i tak iego wszec h Polaka po wsz e czas y al e do czego zm ierza zmierzam do teg o, że je żeli wzi ęlibyśmy filmy tak ie jak n ie mog łyby Rambo komando i zastanowili się ile tam osób g inie bowiem, że by ły takie były takie f ilmy na YouTubie, w których mo żna zobaczyć f ilmy, w kt órych c o wychodzi odpala silnik 2 Acta realn y tera z historykami że, że widzimy tam n ie wiem Rambo w ci ągu 1 minuty zabija zabija 40 gości na jes t niemal f izycznie jes t mo żliwe nigdy przyznaje się, że n ie mia ł ręki przez bro ń w r ęce natomiast wyobrażam sob ie że, gdyby prze łożyć na literatur ę i spróbować opisać ci doda ć do teg o odrobin ę pikanterii best ialstwa co znow u bardz o często pojawia si ę w grach, je żeli weźmiemy n ie w iem retoryk ę niektórych gier RPG mówię na poziomie słownym t o c o komu zrob i tak dalej na t o też to te ż się to gdzie ś ta m pojawia jest oczywi ście tylk o pewien od łam ale, al e to jes t obecne natomiast sens, gdyb y prze łożyć do l iteratury i podbi ć do pot ęgi trzeciej Noto mamy t o w pewny m odbiciu krzywy m zwierciadle w łaśnie w czarnym słońcu, a ja myślę, że t o szacuj e tylk o wted y pytan ie, jakby każdy jes t got ów ma ochot ę na tak i spos ób na ten styl n o ja myślałam obaj panowie jeszcz e gruz 200 radnych przecie ż w spos ób przemoc i satyra, kt óra tem u towarzyszy w tym sens ie są podobn e, ale no t o jes t zawsz e kwestia się wydaje, że ocen a tego dosy ć sub iektywna czy często mam y tak ą frazę albo ktoś kupuje alb o nie, b o w literaturze mo żna znale źć brutal izmu tak ą tak ą tak że tak i moment, kiedy ksi ążka si ę czy czyta z takim bardz o du żym trude m przyk ładem jest łaskawy dla elity dołączą nowe l itery, ale tutaj s łuży trochę inne rzeczy m ówią łaskawym ni ż w przypadk u w przypadku Żulczyka skor o, mówi że stron y troch ę zabaw a tak i chao s, którego ma pojawi ć jaka ś dyskusja, że i rządowego prowokuje to ja mam tutaj 1 zarzut, że nie wiem czy to wystarcz y znaczy, gd y tam w środku jaka ś mega g łęboka my śl to my ślę, że tego si ę bowiem, że naprawdę dyskusji poza tym cz y też dobr a z ła książka nie będzie i t o jest chyb a, je żeli by ł Jakub Żulczyk, którego bardz o cenie jak o p isarza planowa ł taką dyskusj ę w szerszym gronie t o trochę Agnieszka odpowiedzia ła czy właśnie cz y jednak t o jes t książka która, która spe łni takie zdaniem ponowna lektur a, którą trzeba te ż na w łasną odpowiedzialno ść trochę ostrzegaliśmy tyc h, kt órzy lubi ą przymocowa ć niczym nieuzasadnion ą i to kiedy tru p ściele się g ęsto i chociaż wydaje się, że im dalej wgłąb książki to tyc h trupów jako ś trochę mn iej, a no to Noto t o co na t o czasie zmierzyć z czarny m swoje słońce, al e rozum iem, że chyba wgłębi jedyn y kraj ten liter jest przywo ływany Łukasz atomy czytali śmy raze m star ą histori ę prawda tak to towa r sa m te ż nowa n o właśnie o d Hynka tam seksem dach y w Tychach poprawna j a j a ja też boi si ę m ówić jakoś tak rozstrzygającą wiem, że może t o jest właśnie ma m bardzo ma łe do świadczenie g ier komputerowych mn ie n ie lubię te ż tak ich makaron trzeba swoj e nazwy angielskie, al e tyc h film ów takich, kt óre si ę bawi ą jak k iczem przemoc y, w którym w zakres ie leje t o jest specjaln y gatune k f ilmy s ą ludz ie smakuj ą jak wsz y w tym odnajduje dlatego nie nie wiem wydaj e te ż po prost u bardz o subiektywne t o jest bardz o tak i styl, kt óry rzucił postaw ione pytanie, a może odkryj ą g o zupełnie inni tac y, którzy n ie przeczytają tak do wierzycieli narrator Dariusz Nowacki z teg o co pamiętam g o już takie pr óby pogrom u, chyb a że dla, kt órego elementem przem ian gromadzen ie zarządzanie właśnie lekko wyższe s ą już tak ta k jak czyta łem Szanowni pa ństwo zmagali śmy si ę wspólnie jako ś pr óbowaliśmy si ę ustosunkowa ć do czarnego słońca na m wysz ło to pa ństwo ocenicie n ie mog ą chodzi ć polecamy być może jes t to tak a lektura rodzaju tyc h na w łasną odpowiedzialność i n iekoniecznie jedna k t o sugeruje, b y po 30 stronach puszczać lektur ę bo, bo dalej mo żna znale źć k ilka Adaś swojemu stanow i s łynnemu, który czase m tutaj mam Dronia na scen ie ora z, chocia ż znowu to aż tak pruderii n o bo no, bo on gra w gr y, w których te ż, b y zabijanie jes t na porz ądku dz iennym tak trochę inne matur a, bo z kopią m ieczem, al e zasadniczo chodz i o t o samo, a pytanie tylko skala przemocy oznacz a du żo krw i jes t w obrazku dniach tutaj tej krwi jes t mn óstwo czarn e s łońce Jakub Żulczyk świat książki wydawnictwa rozmawia ć o te j ksi ążce w sk ładzie j a w stud iu krakowskim w Warszawie Agnieszka Lichnerowicz Anna Piekutowska Zuzanna Piechowicz informacji kredytowej, a później wracam y jeszcze w wyrobieniu sobie poczytali i David wam t o chyb a też n ie będzie łatwa lektur Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POCZYTALNI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA