REKLAMA

Premier Morawiecki, czyli tymczasowy minister sportu

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-16 11:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sobotni magazyn Radia TOK FM 1141 na zegarac h z nam i jes t pani dr Pietrzyk-Zieniewic z Uniwersytet warszawsk i dzie ń dobry dzień dobry te n dzie ń dobr y państwu zrobi ą tak ą retrospekcje wydarzeń pol itycznych m inionego tygodnia rozpoczną o d nasze j rozmowy sprzed 7 dni, kiedy t o n ie rozmawiali śmy o wakac ie na stanow isku ministra sportu spodz iewa si ę pani, że pa n premier Mateusz Morawiecki zostanie ty m, że m inister na spodziewa łem si ę, że ktoś mus i Rozwiń » powiedzieć, że będzie zarządzał akura t ty m mianem, zw łaszcza w roku przedolimpijskim na ich sytuacj i jednak afery prz y czy m się upieram tam jes t parad a porz ądkowania, że osobi ście pan prem ier wysok o bardzo tylk o jak te n prem ier w tym akura t czas ie społeczno-polityczny m znajdz ie cza s jeszcz e na zaw iadywaniu sporte m, na którym pow iedzmy n a jak t o ładnie ująć n o NATO n ie jest ich chodzi o kompetencj e tak i fabryczn e tema t pan a premiera no t o tutaj rzeczywiście dz iwne, al e ja ma m wra żenie, że chodzi te ż, że wolne stanowisko ten m inisterialny waka t jeszcze mus i chwilk ę zostać, wi ęc Naruszewicz te n prem ier powiedział, że b ędzie tym dowodzi ł czekamy na efekty, al e jeśli s ą t o tylko 2 tygodnie to c o myślę, że t o tak a formalna formalny zab ieg na przeczekan ie sytuacj i przyznam, że jako cz łowiek wywodzący się z e świata sport u wol ę, żeby ten cz ęsto nie zosta ło obsadzone prze z najbli ższe kilkana ście dni, a w zam ian za t o, żeby usiadła na n im osob a jak najbardziej kompetentn a słyszymy, że ma być to ktoś ze świata sport u nie ze środowiska pol itycznego co wskazywa łoby na to, że t o kompetencj a n ie nie proweniencja partyjn ą b ędzie o tym, decydować na ju ż musz ę się z pane m wesprze ć i te ż w 2 sprawach po pierwsze n ie sądzę, żeby mia ło by ć tylk o kilkana ście dn i coś mi si ę n ie wydaj e i po drug ie, wa żne jedna k m inister ds. sportu to mus i być jaka ś m y nadal n ie sportowiec, czyl i z tego, że zn a si ę na sporc ie niewiele dobrego na rzecz Witold ba ńka by ł byłym sportowce m, kiedy zaczyna swoje w ina mo że tak być, al e j a np. przypominam sob ie prz y drodze piłki no żnej, czyl i pi łki kopane j po wodz ą Grzegorza lat y, kt óry przecież rzeczywi ście pi łkę kopał świetnie w swo im czasie natom iast, jak a sze f rozprawi ł się powiedzmy n o tak sob ie na ad niektórzy mówią, że n ie sprawdził si ę wcal e, wi ęc tutaj z e świata sportu dobrze, ale kto, wi ęc pewn ie po Grammy chwilę jak ju ż dow iemy, kt o jes t tym namaszczon y to pewn ie wr ócimy do teg o do tej sprawy ju ż po og łoszeniu tej nominacji przejd źmy teraz do teg o c o wydarzyło się w m inionym tygodniu w środy do Sejmu trafił wn iesione prze z grupę pos łów prawa sprawiedliwo ści projek t ustawy, kt óra l ikwiduje górny l imit przychod u, do kt órego płacić sk ładki na ubezp ieczenie emerytalnej rentowe j jest projek t tzw. trzydz iesto krotności i i teraz ma przynie ść dodatkowe wpływy do bud żetu, al e dotyczą 370  000 ludzi, którzy poczuj ą, że kto ś im z k ieszeni wyci ąga alternatywną tutaj mo żna ich do teg o o d n ich niemal że anegdotyczn ie po p ierwsze, prosz ę zauwa żyć projek t poselski, czyl i nikt z n ikim gadać n ie mus i, bo t o tak si ę przekłada projekt y poselskie n ie musz ą by ć dyskutowane wstępnie przecie ż i szybc iutko mo żna procedować rz ąd rzeczywi ście szuk a pieniędzy, bo pocz ąwszy o d te j trzynastej emerytury, na kt óre emeryc i czekaj ą wybor y prezydenck ie te ż czekaj ą i urn y, a że w bud żecie pieniędzy nie było t o jako ś tak przesz ło tak mimochodem m ówiono dobrz e na to nie przew idziano pieni ędzy na tera z przyjdz ie jednak zap łacić prawd a c o zresztą wiąże si ę z tym bardz o przyzwo itym zabran iem pieni ędzy niepełnosprawnym to tak si ę przełoży jeśli fundus z b ędzie wsp ólny i dlaczego w iele dotycz y n iemal czystą trzydziestokrotności t o jest ta k na te n dowcip jest w ogóle n ie znam y, że to jest, że prawo i sprawiedliwość takie odwr ócone do g óry nogam i Święty Mikołaj Święty Mikołaj przynos i prezenty siedzia ł, za które były s ą dorośli natom iast te n Święty Mikołaj p isowski przyn iesie prezent doros łym, za kt óry zapłacą dzieci neon y wtedy dziećmi n ie b ędą, al e jednak n o i wreszcie postawiony i postawieni do p ionu ci wszyscy, kt órzy nagl e si ę dowiedzieli, że jednak będą musieli p łacić jak b ędzie z tym i bardz o wysokimi emeryturam i wcale n ie w iadomo, bo to jeszcz e po drodze cały syste m emerytaln y mog ą zmienić wsza k bo i, kt o zabron i prawd a, więc t o wcale nie mus i by ć także emerytur a będzie te ż horrendaln ie wysok a natom iast tera z płacić trzeb a b ędzie no t, o ile projek t przejdzie no bo stoi tuta j wszystkie oczy zwr ócone na koalicjanta pan a Gowina, kt óry tward o, a ustam i swo ich ludzi c iekawa, bo racze j osobi ście mniej, mówi że nie, że nie popr ą teg o jak b ędzie zobaczym y na je j wszystkie ocz y zwrócone te ż na SLD, czyli Włodzimierz Czarzasty pr ęży musku ły i i te ż nic n ie mówi p óki c o do przecie ż tamci lew icowcy twierdz ą, że w zasadzie czyteln i, b y poparl i, o ile wprowadzi ć now e ustawy, które tam zablokuj ą t e wysokość tyc h emerytur, ale t o my do tego ca ły syste m trzeba zmieni ć teg o wszysc y mamy świadomość, wi ęc jak si ę zachowaj ą znowu n ie wiadomo tak że czekamy do jeszcze 1 element zabawow y jak si ę bogaty m z k ieszeni zabiera no t o jak Janosik rz ąd PiS-owsk i si ę zachowuj e, wi ęc prawdopodobn ie b ędzie te ż wsparcie bardz o dobrz e, dlaczeg o maj ą płacić prawd a, al e zostaw t ę spraw ę w aspekc ie Ekonomiczno gospodarczy m spójrzmy na tę spraw ę w aspekcie pol itycznym t o wyjście porozum ienia i w łaściwie wypow iedziane s łowa otwartym tekstem n ie by ło z nami konsultowan e t o kolejn y dowód na t o, że poszczególne frakcj e w oboz ie rz ądzącym separuje si ę i podnoszą g łowy upominaj ąc si ę o swoje Syberię mo że nie, al e jak powiedzieli śmy wygl ąda bardz o pogl ądach na niektóre sprawy Otóż dotychczas t o pogl ąd dość spójnej c o by ło sukcese m pogl ądy były sp ójne szabel poselsk ich by ło mniej mówiliśmy o ty m w ubieg łym tygodniu w tej chw ili ju ż rzeczywi ście prawo i sprawiedliwości n ie może sob ie pozwoli ć na utrat ę te j n iewielkiej, ale jednak, aby brały najbardziej pewneg o wina no t o w tak im raz ie mo żemy stawiać warunk i jak wyjdzie zobaczymy g o ta piłka jeszcz e w grz e, a przeprasza m Penderecki jakoś tak głowę pochyla u śmiechać i krzewami przejdz ie przejdz ie, czyl i rozmow y trwają jak wyjdz ie zobaczymy, kt o ostateczn ie poprz e, al e w każdym raz ie na pieni ądze s ą potrzebne trzeba jest ich wzi ąć do drukować n ie woln o po prost u prawo n ie dozwala p óki c o i czekamy wszysc y na t o g łosowanie za partym oddech tak, al e jeszcze utrzym a si ę o aspekcie aspekcie pol itycznym je śli pani pozwol i czy ta Niezgoda porozum ienia na projek t te j ustawy wyn ika tylk o wyłącznie z n iezgody fundamentalnej na te n projek t czy przychodzi tylko o to, że n ie by ło z nami konsultowane i dopóki n ie b ędzie z nam i konsultowane t o si ę nie zgadzam y chodzi o zasady cz y chodz i o Meritum i trudn o tutaj doc iec, dlatego że wina owc y twierdz ą, i ż zawsz e tw ierdzili, że jednak ta 30 krotność Miedź powinna i powinno się sta ć i kt o pami ęta, że twierdzili małże nie chc e ich tuta j poniewiera ć nadm iernie, al e jednocze śnie akcentuj ą jesteśmy inn ą parti ę i n iekoniecznie mus imy podporz ądkowywać si ę dyrektywo m Nowogrodzkiej to te ż na pewn o jes t słyszalne te ż tak wypowiadają się cz łonkowie partii pana wicepremiera Gowina m y przecież nie jeste śmy PiS-em i n ie mus imy myśleć ta k jak oni tak że po trosz e jedno drug ie atak poza tym not a troszk ę im wsty d chyba jedna k by on i sami s iebie dostrzegaj ą, jak a formacj a mniej popul istyczne ni ż ni ż prawa i sprawiedliwo ść jak ocenia pan i pan i doktor zast ąpienie Elżbieta Chojna-Duc h Robert Jastrzębski wśród kandydat ów do Trybunału Konstytucyjnego trudn o tuta j cokolw iek oceniać, bo t o jes t tak z te j trójki proponowanyc h do Trybunału Konstytucyjnego osób pan i Chojna duc h by ła na przedn i merytoryczn ie jakoś ta m dawało się uzasadnia ć t e kandydatur y ona też bardz o chcia ła w ty m Trybunale zasiada ć co n ie jes t tajemnicą tema t aspirowa ła do teg o stołka spos ób w jak i kandydatur ę zamieniono jes t mało eleganck i t o ma ło pow iedziane naprawd ę tak si ę czynić nie pow inna pani Chojna duch tw ierdzi się z mediów dowiedzia łem, że kandydatką n ie będzie no, a te n pan Jezierski zdaj e się jeszcze Jastrzębski pa n Robert jest czym ś jest ty to si ę tera z nazywać cz łowiekiem ben e Ziobry t o na pewno zas łużył się ty m, że o n jak o 1 z n ielicznych twierdzi ł, że wszystk ie zm iany w sądownictwie wprowadzane prze z PiS i przeprasz a redaktor a i pa ństwa s ą konstytucyjne n o t o trzeb a nagradzać zastanowią zastanaw ia mn ie te ż w całej spraw ie reakcja środowisk zwi ązanych z obozem rządzącym, kt óry w, kt óre otwarcie krytykuj ą spos ób w jak i za łatwiono sprawę, że nie mo żna n ie krytykowa ć po prostu tak si ę n ie robi pan i Halina duc h bardz o chcia ła i ustawiła si ę w takiej pozycj i n a do w łasnego środowiska i bardzo w poprze k nawet sam e się wypowiada ła, że nawet rodzina co ś tam tw ierdzi, że to mi łe nie przeżyje t ę i po tyc h wszystk ich oświadczenie dowiedzie ć si ę z medi ów i niepoważne to tak ie troszeczkę no deprecjonuj e za osobę prawdopodobnie jes t bardz o roz żalona i na poza ty m jak to w łaściwie jes t jak są wy łaniane t e kandydatury to też c iekawostka nagl e nie ma pani x jest pa n Igreki i bardzo dobrz e do przod u i wszyscy pisowcy wida ć taki przeka z dn ia mówiono nada l t o za 3 niezwykle kompetentn a i osob y, kt óre w ty m Trybunale zasi ądą, al e jednocze śnie tuta j ta sprawa przykrywa, bo troszk ę jedna k przykryw a dyskusjach dw ójka, czyl i pani ą Pawłowicz i pan a prokurator a do ci ągle te n pan akurat jest dl a mn ie panem prokuratorem karz e za babę tu si ę chyb a najbardz iej zas łużył i mn iej o n ich mówimy, a zastanaw iamy si ę czy te npa n czy czyta m pan i, tote ż c iekawostka ani bohate r antybohate r ostatnich 7 dni w świecie krajowej pol ityki to moje i t e mo żna wybierać nie jes t taktyki bohate r to trzeba by powiedzie ć na pasterk ę marsza łek Senatu jedna k, al e tuta j rzeczywi ście jes t tak t o prof. Markowski zwrócił na t o uwag ę ta m, w kt órej swoj e wypow iedzi ostatnia Jean wyg łosił przem ówienie bardz o normaln e i my śmy wszysc y się zach łysnęli, a i, jak ie wyrażamy, jakie odwa żne i jak ie prawa i jakich jakie, jakie zajm ę na, toteż tak jes t, al e jednak usłyszeliśmy z e scen y pol itycznej głos, który zaskoczy ł zdrowy m rozs ądkiem tak ą r ównowagę na pewn ą determinacj ą na sposób w idzenia Senatu, który n ie będzie ma n ie by ć tak ą przechowalni ą prawd a natom iast antybohater ów, a i na k ilku i musia łabym tuta j na wymienia ć, bo jak s łyszę kolejnyc h polityków, kt órzy twierdzą kandydatury do Trybunału wr ócę do problem u świetne merytoryczn e wspania łe cudown e to zastanaw iam si ę jak można stwarza ł tak spokojn ą tak ie rzeczy opowiadać n o może t o jes t delegacja polityczna nie merytoryczne n o t o chyb a nawet w spraw ie sprawiedliwo ści nie ma człowieka, którym mia ł w ątpliwości prawda, więc wted y można tuta j ca łą plejad ę sk ądinąd szacownyc h os ób wymieni ć dale j i na merytoryczne zm iany w samy m sk ładzie rady ministr ów, kiedy mówi mierzone s ą tak bardzo merytoryczne i tak ie fajn e, a cóż widzia ł moj e pi ękne oczy przede wszystk im, że już n ie pa n prem ier, al e prawo i sprawiedliwo ść taj pa n prezes b ędzie rz ądził rozdawan ie konfitur, czyl i posadam i bardz o intratnym spółkach skarb u pa ństwa, czyl i pieniędzmi, które te ż tam przecież wiedz ą w końcu prawda i że t o b ędzie tak świetnie, że to będzie tera z pan Sasin właśnie, kt óry nastał taki taki fajn y w łaśnie spadek konfitur albo kawa łek tortu i t o też na to merytoryczn ą ością też rzeczk ę siln ą rozbawia ma tuta j twarz y powa żny m ówiono fantastyczna cudown a zm iana prawn a w no i wreszc ie na m tuta j ta drug a strona scen y pol itycznej s łucham tyc h komentarz y słuchem obja śnień i wyjaśnień s łucham teg o, że trzeba wygrać t ę prezydentur ę z PiS -e m i tak zadaje pytan ie kolejny m osobo m, kt óre tem u w iele lidera pocz ąwszy zreszt ą persk iego pow iedzcie mi kt o b ędzie grał n o to wtedy b ędzie mo żna dyskutować mo żna wygrać nie mo żna jak gra ć, i żby rzeczywiście wygrać chcem y si ę powiedzieć z e skrzywieniem kampani ę wyborcz ą przygotowuje się n o n iestety tak ą personaln ą pod osobne na t e cele n ie mogą tera z zrobić zebra ć pieniądze jakie ś tak ie ogólne dyrektywy nic wi ęcej nie zrobi ę póki nie b ędzie wiadomo, kt o w grz e pani dr Ewa Pietrzyk-Zieniewic z Uniwersytet warszawski by ł moim państwa goszcz ą dziękuję bardzo dzi ękuję bardz o państwa zaproszon o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA